LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Dönme ifadesini içeren 177 kelime bulundu...

afk

 • Rücu etmek, dönmek.
 • Kaybolmak.

ahnas

 • (Tekili: Hıns) Yeminden dönmeler. Yalan yeminler.

akis

 • (Aks) Bir şeyin zıddı, simetriği, tersi.
 • Hareketli bir cismin hareketinin tersine dönmesi.
 • Bir şeyin evvelinin âhirine, âhirinin evveline dönmesi.
 • Çarpışma, çarpıp geri dönme.
 • Mantıkta: Bir düşünme ve akıl yürütme şekli; bir iddianın konusunu yüklem, yüklemini

aks

 • (Çoğulu: Ukus) Hilâf, muhâlif, zıd, ters.
 • Gölge gibi şeylerin bir yerde eser peydâ etmesi. Sesin veya ışık gibi şeylerin bir yere çarparak geri dönmesi.
 • Döndürmek.
 • Bir şeyin evvelini ahir ve âhirini evvel yapmak.
 • Devenin yularının ucunu ayağına bağlamak.
 • <

avd

 • Dönme, geri gelme. Aleyhine veya lehine dönme.

avdet / عودت / عَوْدَتْ

 • Dönüş, geri gelme, dönme. Rücu'.
 • Geri dönme.
 • Geri gelme, dönme.
 • Geri dönüş. (Arapça)
 • Avdet etmek: Dönmek. (Arapça)
 • Geri dönme.

avdet etme

 • Geri dönme.

avdet etmek

 • Geri dönmek.

avdeti / avdetî

 • Dönme.
 • Aslına, Müslümanlığa dönen.

baz-geşt

 • Geri dönme. (Farsça)
 • Pişmanlık, pişman olma, nedamet. (Farsça)
 • Gerileme. Çöküş. (Farsça)

bila-udul / bilâ-udul

 • Dönmeden, sapmadan. Udul etmeden.

caymak

 • Vazgeçmek. Sözünden dönmek. (Türkçe)
 • Kararından dönmek.

çerhiden

 • Kendi etrafında dönmek. (Farsça)

cevle

 • Dönmek.

devar

 • Baş dönmesi hastalığı.

deveran / deverân / دوران

 • Dönme, dolaşım.
 • Dönme, dolaşma, dolaşım. (Arapça)
 • Deverân etmek: Dönmek, dolanmak. (Arapça)

deveran etme

 • Dönme, dolaşma.

deveran etmek

 • Dönmek.

deveran-ı dünya / deverân-ı dünya

 • Dünyanın sürekli dönmesiyle meydana gelen büyük gelişmeler.

deveran-ı şems

 • Güneşin dönmesi.

devir

 • (Devr) (Çoğulu: Edvâr) Nakil. Birisinin uhdesinden diğerinin uhdesine geçirmek.
 • Bir şeyi sonuna kadar okuyup bitirmek. Geçmiş dersleri hatırlama.
 • Bir şeyin çevresinde dolaşmak. Dönme.
 • Seyahat. Bir memleketi dolaşmak.
 • Bir şeyin kendi mihveri üzerinde dönmesi.
 • Dönme, dolaşma, aktarma.

devr / دور

 • Devir, dönem, dönme, dolaşma, aktarma.
 • Devir. (Arapça)
 • Dönme. (Arapça)

devre

 • (Çoğulu: Devrât) Dönüş dönme, dönem.
 • Birkaç yıldan meydana gelen zaman süresi.
 • Elektrik devresi. Üzerinden elektrik akımı geçmekte olan bir iletken yolun tamamı.

devretme

 • Dönme.

evb

 • Dönülmesi lâzım gelen yere dönmek.
 • Kasd. İstikamet.

evbe

 • Rucu etmek. Geri çekilmek, dönmek.

eyyam-ı kur'aniye

 • Kur'an-ı Kerim'e göre olan günler (...Semavatta herhangi bir kürenin kendi etrafında bir defa dönmesi ile gün; mensub olduğu seyyarenin etrafında bir defa dönmesi ile de senesi meydana gelir. Her yıldızın kendine göre bir günü ve senesi vardır. Meselâ: Şems-üş-şumusun bir günü ellibin sene ve Şi'ra

eyyam-ı şer'iye / eyyâm-ı şer'iye

 • Kur'ân'daki ölçülere uyan günler; gökyüzünde her cismin kendi etrafında dönmesiyle gün, bağlı olduğu sistem etrafında dönmesiyle de yine ona ait sene oluşur. Meselâ Sirius yıldızının bir günü ise bin senedir.

feleğin ters dönmesi

 • Herşeyin tersine dönmesi, dengelerin alt-üst olması.

fey'

 • Dönmek. Muhârebe bittikten sonra, kâfirlerden zorla veya harp yapılmadan sulh yoluyla alınan mal.

fey-i zeval

 • Güneşin garba doğru dönmesinin başlaması, Güneş tam ortada gibiyken yerde dikili olan şeylerin gölgeleri batıdan doğuya dönüp kısalmakta son bulduğu zamandır. Bundan sonra öğle namazı vakti başlar.

fezz

 • Yalnız şey. Bir kimsenin yalnız kendi başına olması.
 • Udûl.
 • Geri dönmek.
 • Buzağı.
 • Hafif.

gaşan

 • (Gaşayân) Gönül dönmek.
 • Akıl gidip, bihoş olmak.

gerdiş

 • Dönme, dönüş. Çevrilme, dolaşma. (Farsça)

gıyer

 • Halden hale dönmek.

hacc-ı temettu' / hacc-ı temettû'

 • Hac mevsiminde (Şevvâl, Zilkâde, Zilhicce aylarında) önce ömre için niyet edilerek ihrâma girilip ömre yapıldıktan sonra memleketine dönmeyerek, yeniden ihrâma girip hac yapmak. Bu haccı yapana mütemetti hacı denir.

hafire

 • Evvelki hâline ve evvelki yerine dönmek.

hakka rücu

 • Hakka dönmek, yönelmek.

havelan / havelân

 • Dönme, dolaşma.
 • Değişme.

havl

 • Güç. Kuvvet.
 • Muhit, etraf.
 • Yıl, sene.
 • Tahavvül, inkılâb.
 • Geçmek.
 • Bir hâlden bir hâle dönmek.
 • Rücu etmek.
 • Sıçramak.
 • Hile.

havle

 • Çok fazla döndürmek veya dönmek.

havr

 • Rücu etmek, dönmek.
 • Eksiltmek, noksan etmek.

hayesan

 • Doğru yoldan dönmek, udul etmek.
 • Nefret etmek.

hey'

 • Gönül dönmek.
 • Yaramaz gönüllü olmak.
 • Korkak olmak.

hicri kameri sene / hicrî kamerî sene

 • Resûlullah efendimizin hicret ettiği senenin 1 Muharrem gününü (Mîlâdî 16 Temmuz 622 Cumâ gününü) başlangıç olarak alan ve ayın dünyâ etrâfında on iki defâ dönmesini (354-367 güneş günü) bir yıl kabûl eden takvim senesi. Muharremin birinci günü, hicrî kamerî yılbaşıdır.

hicri kameri takvim / hicrî kamerî takvim

 • Peygamber efendimizin Medîne'ye hicret ettiği senenin Muharrem ayının birinci gününü başlangıç olarak alan ve gökteki ayın, dünyâ etrâfında on iki defâ dönmesiyle bir yılı tamamlayan takvim.

hicri şemsi sene / hicrî şemsî sene

 • Resûlullah efendimizin hicret ederek Medîne'ye girdiği Eylül ayının 20'nci Pazartesi günü başlayan ve dünyânın güneş etrâfında bir defâ dönmesini (365,242 güneş gününü) esas alan takvim senesi.

hulf

 • Sözünden dönme.
 • Dönme, aykırılık.

hulf-ül va'd

 • Ahdinden dönmek. Verdiği sözü yerine getirmemek.

hulf-ül vaid / hulf-ül vaîd

 • Va'dedilmiş azabı yapmamak, cezâyı yerine getirmemek. (Cenâb-ı Hak kendine isyan edenlerin, günahta devam edenlerin cehenneme gideceklerini beyan ediyor, tehdid ediyor, vaid ile beyanda bulunuyor. Affetmediği takdirde bu vaidinden dönmesi, aslâ adâletine yakışmaz, muhâldir.)

hulfü'l-va'd

 • Sözünden dönme.

hulfü'l-vaad

 • Verdiği sözden dönme.

hulfül-vaad

 • Sözünden dönme.

hulfülvaad

 • Sözünden dönme.
 • Sözden dönme.

hunus

 • Rücu etmek, vazgeçmek, geri dönmek.
 • Örtülü olmak.
 • Tehir etmek, sonraya bırakmak.

i'raz / i'râz

 • Yüz çevirmek. Başka tarafa dönmek. İctinab, çekinmek.
 • Yüz çevirme, başka tarafa dönme.

i'tikas

 • Tersine dönme, akislenme.

idbar

 • Geriye gitmek. Geri dönmek.
 • İşlerin ters gitmesi.
 • Talihsizlik.
 • Bir gezegenin diğer oniki burcun tertibine zıt olarak hareketi. (Asıl tertibe göre gitmesine de ikbal denir.)

ihale

 • Bir işi birisinin üzerine bırakmak. Bir hâlden diğer hâle dönmek.
 • Artırma veya eksiltmeye çıkarılan bir işi en münâsib bulunan bir istekliye vermek.
 • Zayıf addetmek.
 • Muhal söz söylemek.

ihcam

 • Bir şeyden korkarak vaz geçme, dönme. cayma. Men olunma.

ihlaf / ihlâf

 • Sözden dönme, yalan söyleme.

ihtinac

 • Meyletme, bir tarafa yönelme, dönme.

ilhad

 • Dinden çıkmak. Dinsizlik. Dinden dönmek. Allahın varlığına, birliğine inanmamak. İmânsızlık.

iltifat / التفات

 • Dönme. (Arapça)
 • İlgi gösterme. (Arapça)
 • Gönül alma. (Arapça)

in'ikas / in'ikâs

 • Bir yere çarpıp geri dönme, aksetme.

in'itaf / in'itâf / انعطاف

 • İki kat olma, bükülme, katlanma.
 • Bir tarafa dönme, temâyül. Meyletme.
 • Bükülme. (Arapça)
 • Dönme. (Arapça)
 • İn'itâf etmek: Çevrilmek, dönmek. (Arapça)

inabe / inâbe

 • Günahlardan vazgeçip Hak yola dönmek.
 • Bir mürşidden el alıp yerine geçme.

inangerdan

 • Dizgin çevirme, geri dönme. (Farsça)

inhiraf

 • Doğru yoldan sapma.
 • Dönme.
 • Bozulma. Değişme.
 • Kırıklık.
 • Tecvidde: Harf okunduğu zaman o harfde, dil ucuna veya dil arkasına doğru bir meyli bulunmasına denir. İnhirâf sıfatının harfleri Lâm ve Ra harfleridir. Bunlara Münharif denir.
 • Doğru yoldan sapma, dönme.

inkılab / inkılâb

 • Bir halden başka bir hale dönme.

inkılab ale-l a'kıb / inkılâb ale-l a'kıb

 • Ökçeler üzerine dönmek demektir ki, asker yürüyüşünde olduğu gibi, tam sağdan veya soldan geri dönmektir. İki ökçeyi birden yerinde çevirmek suretiyle inkılâb ale-l a'kıb, ayakları çaprazlaştırdığından yürümeyi imkânsız bırakır. Kur'an'da bu tâbir ya harbde firardan kinaye veya dinde irtidaddan meca

inkılab-ı hakaik / inkılâb-ı hakaik

 • Hakikatlerin tam zıddına dönmesi (ki, böyle bir şey mümkün değildir.)

insıraf

 • Çekilip gitme, çekilme, geri dönme.
 • Gr: İsimlerin kaide ve kurallara göre çekilebilmesi.

intibah

 • Uyanıklık, göz açıklığı. Hassasiyet. Agâh ve münebbih olmak. Hakikatı ve hakkı anlayıp yanlıştan, fenadan dönmek.
 • Sinirlerin uyanması. Uzuvların harekete gelmesi.

intikas / intikâs

 • (Nüks. den) Başaşağı dönme veya düşme.

irtica / irticâ

 • Geri dönmek. Ric'at etmek. Eski hayat tarzına dönmek.
 • Geriye dönme, geri dönücülük, gericilik.

irticakarane / irticakârane

 • Geri dönmeyi istercesine.

irtidad / irtidâd

 • Din değiştirmekle mürted olmak. İslâmiyetten çıkarak dinsiz olmak.
 • Geri dönmek.
 • Dinden dönme, İslâm dinini terk ederek başka bir dini seçme.
 • Dinden dönme.
 • Din değiştirme, dinden çıkma, dinden dönme.

ısda'

 • (Sadâ. dan) Yankı. Aks-i sada. Sesin bir yere çarpıp dönmesiyle duyulan ikinci ses.

ısrar

 • Bir fikir veya meşru dâvadan dönmemek. Direnmek, sebat etmek. Hayırlı bir hâl üzere sadakatla kalmayı istemek.

istidare

 • (Devr. den) Dönme, dolaşma.
 • Daire biçimine girme, yuvarlak olma.

istidbar

 • (İdbar. dan) Yüz çevirmek. Arka dönmek.
 • Geri geri gitmek.
 • Bir kimsenin peşinden gitmek.

istihale / istihâle / اِسْتِحَالَه

 • Başka bir hâle dönme.

istikbal / istikbâl / استقبال

 • Karşılama. (Arapça)
 • Gelecek. (Arapça)
 • Kıbleye dönme. (Arapça)
 • İstikbal etmek: Karşılamak. (Arapça)

istilam / istîlâm

 • Selâmlamak. Hac ve umre ibâdetinde Kâbe'yi tavafa (etrâfında dönmeye) başlarken veya tavaf sırasında Hacer-ül-esved (Cennet'ten indirilen taşın) önüne gelindiğinde, elleri namaza durur gibi kaldırıp tekbir, tehlîl getirerek (Allahü ekber, lâilâhe ill allahü vallahü ekber diyerek) onu selâmlamak ve e

istirca'

 • Geri dönmek. Dönmeği arzulamak.

ıtya'

 • Avdet etmek, dönmek.

ivad

 • İlk işine dönme.
 • Âdet edinme.

iyab

 • Avdet eylemek, geri dönmek.

ıyaf

 • Gönül dönmek.
 • Mütereddit olmak, kararsızlık, tereddüt etmek.
 • Tiksinmek, iğrenmek.

kahkari / kahkarî

 • Birdenbire geri dönme, aniden arkaya dönme.
 • Geri çekilmekle ilgili, geri dönmekle ilgili.

kahkariye

 • Geri dönme. Rücu'.

kameri sene / kamerî sene

 • Ayın yerküresi etrâfında on iki defâ dönmesi esnâsında ortaya çıkan yıl, sene. 354 gün.

kebn

 • Kova ağzını iki kat edip dikmek.
 • Udul etmek, dönmek, vazgeçmek.
 • Besili ve semiz olmak.
 • Kaybetmek.

kevr

 • Devretmek, dönmek.
 • Sarık sarmak. Tülbend sarmak.
 • Bir yerde toplanmış olan develer.
 • Çokluk, bolluk, ziyadelik.
 • Mukül dedikleri darı cinsi.

kimya-yı havas

 • Kendinden geçip Allaha tam teslim olmak ve dönmek.

kuful

 • (Tekili: Kufl) Kilitler.
 • Seferden veya yolculuktan dönme.

küsud

 • Çekilme, vaz geçme. Ric'at. Gayeye varmadan geri dönme.

mahas

 • Udul etmek, dönmek.

mahrek-i senevi / mahrek-i senevî

 • Bir seyyarenin, bağlı olduğu kürenin etrafında dönmesiyle hâsıl olan farazî daire.

meal / meâl

 • (Geri dönmek ve rücu eylemek. den) Meydana gelen netice. Mefhum.
 • Mânası. Kısaca mânası.
 • Kaymak.
 • Husul yeri, peyda olunacak yer.
 • Son, sonuç.

metab

 • Tevbe etmek.
 • Rücu etmek, geri dönmek, caymak, vazgeçmek.

metanet

 • Sağlamlık. Kavilik. Sözünden ve kararından dönmemeklik. İnsanın, fikrinde sabır, azminde kavi ve akidesinde rüsuh sahibi olması. (Mukabili zaaf'dır) (Hak, iman ve İslâmiyet uğrunda metanet göstermek, çok kıymetli bir seciyyedir.)

mevlevi-vari / mevlevi-vâri

 • Mevlevî tarikatı mensuplarının cezbe halinde, Allah aşkıyla kendinden geçerek dönmeleri gibi.

muavedet

 • (Avdet. den) Dönüş, geri dönme, avdet etme.
 • Adet edinme.

müdabere

 • (Dübr. den) İki kişi birbirine arkalarını dönme.

münkaleb

 • Rücu etmek, geri dönmek.

müracaat / مراجعت

 • (Rücu'. dan) Geri dönmek.
 • Baş vurmak, izin almak için veya bir iş için alâkadarlarla görüşmek.
 • Mütalâa istemek, danışmak.
 • Başvuru. (Arapça)
 • Geri dönüş. (Arapça)
 • Müracaat etmek: (Arapça)
 • Başvurmak. (Arapça)
 • Geri dönmek. (Arapça)

mürteci

 • Geri dönmek isteyen, geri dönen, gerici.

mürteci'

 • (Rücu'. dan) Geri dönen, geri dönmek isteyen. İrticâa giden.
 • Her cihetle en yüksek saadet ve selâmete sevkeden İslâmiyete muhalefetle İslâmdan önceki câhiliyet ve ahlâksızlığa dönmek isteyenlerin vasfı.
 • İslâmiyete muhalif olanların; hakikat, İslâmiyet ve iman fedakârlarına, İ

musırr

 • Direnen. Ayak direyen. Vaz geçmeyen. Sebat eden. Sözünden dönmeyen.

nahis

 • Dönmekten dolayı genişlemiş olan makara deliği.

nefy-i ebed

 • Bir daha dönmemek üzere nefyedip sürme.

nekabet / nekâbet

 • Dönme, vazgeçme, cayma.
 • Yapılan satış sözleşmesinden dönmek, vazgeçmek.

nekb

 • Musibet ve kedere uğrama.
 • Meyletmek, eğilmek.
 • Udul etmek, vazgeçmek, haktan dönmek.

nekesan

 • Ardına dönmek.

neks

 • Sözünden dönmek.
 • Bozmak. Çözmek.
 • Üzmek.
 • Dağıtmak.
 • Münhal ve muhtel olmak.

netice-i arziye

 • Dünyanın dönmesiyle sebep olduğu sonuçlar.

nüks

 • Hastalığın geri dönmesi, depreşmesi.
 • Geri dönme.

nükub

 • Rücu' etmek, geri dönmek.
 • Udul etmek, ayrılmak.
 • (Tekili: Nekbet) Tâlihsizlikler, şanssızlıklar. Felâketler, musibetler, düşkünlükler.

nükul / nükûl

 • Vazgeçme, geri dönme, cayma.
 • Dönme, cayma, vazgeçme; bir malı satın aldıktan sonra vazgeçerek satıcıya geri verme.

nükus

 • Ardına dönmek.

rakis

 • Yol gösteren, kılavuz.
 • Harman yerinde harmanı döğerken öküzün dönmesi.

reml

 • Hac ibâdeti yerine getirilirken, tavâfın (Kâbe'nin etrâfında dönmenin) ilk üçünde, erkeklerin kısa adımlarla, omuzları silkerek, çalımlı yürümeleri.

rey'

 • Arpa, buğday, tahıl.
 • Rücu', geri dönme, avdet.
 • Ziyade, çok.

ric'at

 • Geri dönme, vazgeçme.
 • Erkeğin, boşadığı kadını, iddet süresi bitmeden tekrar nikahlaması.
 • Geri dönme, çekilme, kaçma, vazgeçme.

ric'i / ric'î

 • Geri dönmeye ait ve mensub.
 • Üç talakla boşanmamış kadın. Tekrar kocasına dönmesi mümkün olan. Buna talak-ı ric'î denir.

ricat

 • Geri dönme, kaçma.

riddet

 • İslâm dininden dönme. İrtidad.
 • Doğumdan evvel davarın memesinin süt ile dolu olması.

rücu / rücû / رجوع

 • Geri dönme.
 • Geri dönme.
 • Dönme, dönüş.
 • Geri dönme. (Arapça)

rücu etmek

 • Dönmek.

rücu' / rücû' / رُجُوعْ

 • Geri dönme, vazgeçme, cayma. Sözünden dönme.
 • Edb: Bir fikri daha kuvvetli anlatmak için söylenilen sözden caymış gibi görünmek.
 • Geri dönme, cayma, fikrini değiştirme.
 • Dönme, yönelme.
 • Tasavvufta en yüksek mertebeye ulaşmış olan bir velînin tekrar geri insanlar arasına dönmesi.
 • Geri dönme.

ruda'

 • Hastalığın insana yine dönmesi.
 • Gövde ve beden ağrısının her birisi.

sadare

 • Rücu etmek, geri dönmek.
 • Doğmak.

sahv

 • Ayılma, ayıklık, aklı başında olmak.
 • Hastanın iyileşmesi.
 • Tas: Kendinden geçme hâlinin sona ermesi, his âlemine tekrar dönmek.
 • Uyanıklık.

sak'

 • Horozun ötmesi. Bir kimseye vurmak.
 • Udul etmek, geri dönmek, vazgeçmek.

salahaddin-i eyyubi / salahaddin-i eyyubî

 • (Doğumu: Hi: 532, Mi: 1137) Ehl-i Salib zihniyetinin İslâm dünyasına açtığı Haçlı seferlerini maddeten durduran şarkın en kahraman kumandanlarından ve sultanlarından olan bu zât hakkında bir Avrupalı tarihçi: "İslâmın en saf kahramanı" diye bahseder.Düşmanın çokluğundan bahsederek geri dönmek isteye

sathiyet-i arz ve deveran-ı şems

 • Yeryüzünün düz oluşu ve güneşin dünya etrafında dönmesi.

sayruret

 • (Sayr. dan) Bir hâlden diğer hâle intikal etmek. Bir şeyin bir şeye dönmesi.
 • Olmak, edilmek.
 • Vücud, kevn.

serdengeçti

 • Tar: Akıncılardan düşman ordusu içine dalmak veya muhasara altına alınan bir kaleye girmek için fedai yazılan kimseler. Bunlara ellerinde kınlarından sıyrılmış kılıçlarla bu tehlikeli işlere atıldıkları için "dalkılıç" da denilirdi. Düşman ordusuna dalacak veya kaleye girecek olanların dönmelerinden

seyehan

 • Gezi, seyahat.
 • Gölgenin güneşle birlikte dönmesi.

seyr-i anillah-i billah / seyr-i anillah-i billâh

 • Yüksek bilgilerden, aşağı bilgilere inme. Tasavvufta nihâyete (maksada) ulaşan velînin geri dönmesi ve mahlûkları bilmeğe kadar inmesi.

sima'

 • Dinlemek, kulak vermek. İşitmek.
 • Çalgı dinlemek.
 • Herkesin işitmesi istenilen güzel zikir ve sözler.
 • Mevlevilerin ve sair dervişlerin "ney" veya "def" ile berâber ilâhi okuyarak raksları ve nağme terennüm etmeleri, dönmeleri.

sü'b

 • Akıl geri gelmek.
 • Gittikten sonra yine eski yerine dönmek, mekânına gelmek.

süvba'

 • Gittikten sonra yine dönmek.

taavvüd

 • (Âdet. den) Âdet edinmek.
 • Geri dönmek.

tahavvül

 • (Hâl. den) Birinden diğerine geçmek. Tebdil olunmak, değişmek. Dönmek. Bir hâlden başka bir hâle geçmek.

takallüb

 • Bir taraftan diğer tarafa dönmek.
 • Bir halden başka bir hale değişmek.
 • Başka kalıba girmek.

talak-ı bayin / talâk-ı bâyin

 • Zevcenin iddet müddeti (üç temizlenme vakti) bitmeden tekrar kocasına dönmehakkı bulunmayan talâk.

talak-ı ric'i / talâk-ı ric'î

 • Erkeğin karısını boşadıktan sonra tekrar karısına dönmesini mümkün kılan boşanma şekli.

tatavvüf

 • Ziyaret etmek.
 • Dönmek.

tavaf / tavâf / طواف

 • Etrafında dönme. (Arapça)
 • Tavâf etmek: Etrafında dönmek. (Arapça)

tavf

 • Dönmek.
 • Fırat Nehri gibi sularda üstüne binilen vasıta.

teakküs

 • (Aks. den) Tersine dönme.

tedebbür

 • Bir şeyin sonunu düşünmek, tefekkür etmek. Müdebbir olmak, tedbirli olmak.
 • Arkasını dönmek.

tedehdüh

 • Dönmek.

tefettü'

 • Rücu etmek, geri dönmek, vazgeçmek.

tefie

 • Eğilmek.
 • Rücu etmek, geri dönmek.

tehazül

 • Muhârebeden kaçıp geri dönme.

telebbüt

 • Muztarib olmak, acı çekmek.
 • Dönmek.

temettu' hac

 • Hac günlerinden önce umre için ihrâma girip ve bu umre yapıldıktan sonra memleketine dönmeden, tekrar ihrâma girerek yapılan hac. Hacc-ı Temettû'.

tenekkus

 • Rücu' etmek, geri dönmek.

tenkib

 • Dönmek veya döndürmek.

teracu'

 • (Rücu. dan) Bir yere veya bir kimseye dönme.
 • Birinden ayrılma.
 • Dönme, vazgeçme.

teşe'üm

 • Kötüye yorma. Uğursuz sayma. Bu anlayış dinimizde men edilmiştir.
 • Sola dönme.
 • Sola yatma.

tesennün

 • Halinden dönmek.
 • Üzerinden yıl geçmek.
 • Yaşlı olmak, yaşlanmak, ihtiyarlamak.
 • (Sinn. den) Diş çıkarma.

tevbe etme

 • Pişmanlık duyarak günahtan dönme.

tevbe-i nasuh

 • Sâdık tevbe. Nasuh tevbesi. Rücu' ettiği günaha bir daha dönmemek veya tevbe eylediği günahı bir daha yapmamak için kasd ve niyet etmek ve bunda tam kararlı olmak.

teveccüh / توجه

 • Bir şeye doğru yönelme, bir tarafa dönme. Çevrilme.
 • Mânen üzerine düşme.
 • Ait olmak.
 • Hoşlanmak.
 • Sevgi, alâka.
 • Yönelme, dönme. (Arapça)
 • İlgi gösterme. (Arapça)
 • Teveccüh etmek: (Arapça)
 • Yönelmek, dönmek. (Arapça)
 • İlgi göstermek. (Arapça)
 • Düşmek. (Arapça)

tevella

 • (Tevelli) Birisini dost edinme.
 • Bir işi üzerine alma.
 • Dönme, yönelme, i'raz etme.
 • Ehl-i Beyt'e tam sevgi.
 • Akrabalık. Karabet. Yakınlık beslemek.

tezayug

 • Meyledişmek, haktan dönmek.

tezenduk

 • Zındıklaşma. Hak yolundan dönme. Kâfir olmak.

udul

 • Yoldan çıkma, dönme, sapma.
 • Vazgeçme.
 • (Tekili: Âdil) Âdiller, âdil olanlar.
 • Dönme, vazgeçme.

üslub-u hakim / üslub-u hakîm

 • Edebî san'atlardan biridir. Sorulan bir suale, soranın halini nazara alarak başka bir sual gibi telâkki edip, ona göre cevab vermek demektir. Meselâ : Bazı Ashab Resulüllah'a (A.S.M.) hilâlin ince başlayıp, kalınlaşarak bedr şekline gelip, sonra yine başladığı şekle dönmesinin sebebini sordular. Bun

vazife-i devriye

 • Dönme görevi.

zaman-ı rücu'

 • Huk: Cayma tazminatı. Vadinden dönme tazminatı.

zeval

 • Zâil olma, sona erme.
 • Gitmek. Yerinden ayrılıp gitmek.
 • Güneşin tam ortada gibi, baş ucunda bulunduğu zaman.
 • Güneşin nısf-ı nehar dairesinden batmaya doğru dönmesi. Seyrinin sonuna yaklaşması.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR