LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Dönem ifadesini içeren 89 kelime bulundu...

a'sar / â'sâr

 • Asırlar, dönemler.

ahir / âhir

 • Son dönem.

ahir-i ömür / âhir-i ömür

 • Hayatın son dönemi.

asabiyet-i cahiliye

 • Cahiliye dönemi ırkçılığı.

asar-ı sabıka-i nuraniye / âsâr-ı sâbıka-i nuraniye

 • Geçmiş dönemlerde yazılan nurlu eserler, kitaplar.

asr-ı bedeviyet

 • Bedevîlik asrı, dönemi.

asr-ı nüzul-i furkan

 • Kur'an-ı Kerimin indiği dönem.

asr-ı pak-i muhammedi / asr-ı pâk-i muhammedî

 • Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (a.s.m.) yaşadığı pâk ve temiz asır, dönem.

asr-ı saadet / asr-ı saâdet

 • Mutluluk asrı; Peygamberimizin (a.s.m.) yaşadığı dönem.

asr-ı saadet ve tabiin / asr-ı saadet ve tâbiîn

 • Mutluluk asrı olan sahabe dönemi ve sahabelere tâbi olan bir sonraki dönem.

asr-ı sahabe / asr-ı sahâbe

 • Sahabelerin (r.a.) yaşadığı dönem.

asr-ı sıdk

 • Doğruluk asrı, sadakat dönemi.

asri / asrî

 • Zamanla ilgili, o döneme ait, modern, yeni tarz.

cahiliyye / câhiliyye

 • Kelime olarak cahilliğe ait mânâsına gelir. Terim olarak İslâmiyetten önceki putperest dönemi ifade eder.

devr

 • Devir, dönem, dönme, dolaşma, aktarma.

devr-i cumhuriyet

 • Cumhuriyet devri, dönemi.

devr-i istibdad

 • İstibdat devri, baskı ve zulüm dönemi.

devr-i istibdat

 • Baskı ve zulüm dönemi.

devr-i müşevveş

 • Karışık dönem.

devr-i sabık

 • Önceki dönem; Cumhuriyet Halk Partisi idaresi ve iktidar dönemi.

devre / دوره

 • (Çoğulu: Devrât) Dönüş dönme, dönem.
 • Birkaç yıldan meydana gelen zaman süresi.
 • Elektrik devresi. Üzerinden elektrik akımı geçmekte olan bir iletken yolun tamamı.
 • Dönem.
 • Dönem. (Arapça)

devre-i hükumet / devre-i hükûmet

 • Devlet olarak hükmetme dönemi.

devre-i istibdat

 • Zulüm ve zorbalık dönemi.

ecir devri / ecîr devri

 • Sanayi Devrimiyle gelen işçilik dönemi.

edvar / edvâr

 • Devirler, dönemler.
 • Devirler, dönemler.

edvar-ı seb'a

 • Yedi devir, yedi dönem.

ehl-i medaris

 • Osmanlı döneminde dinî ilimlerin tahsil edildiği yüksek eğitim kurumlarına mensup olanlar.

ehl-i tekke

 • Tekkeye giden ve oradaki zikirleri yapan kişiler; Osmanlı döneminde, sadece tasavvuf ve tarikat eğitimi verilen tekkelerde mânevî ilim tahsil edenler.

esir devri

 • Feodalizm, sömürgecilik dönemi.

eski hikmet

 • İlk dönem İslâm filozoflarının yorumları.

evail / evâil

 • İlk dönemler, başlangıçlar.

ezmine-i selase / ezmine-i selâse

 • Üç dönem; geçmiş, bugün ve gelecek zaman.

fahrüddeveran

 • Yaşadığı ve kendisinden sonra gelen dönemlerin övünç kaynağı.

ferdiyet zamanı

 • Bireysellik dönemi; büyük velîlerin çıktığı zaman.

ferid-i devran / ferîd-i devrân

 • Bütün dönemlerin en seçkin kişisi.

fetret / فَتْرَتْ

 • Dînî teblîğin insanlara ulaşmadığı dönem.
 • İki dönem arasındaki boşluk zamanı.

fetret devri

 • Karanlık dönem, vahyin kesildiği mânevî buhran zamanı.

fetret-i mutlaka

 • İnsanlara, doğru ile yanlışı ayırt ettirecek hiçbir semâvî dinin hükmetmediği dönem.

fi zamanına / fî zamanına

 • İçinde bulunduğumuz dönemde, zamanda.

hal-i alem / hal-i âlem

 • İçinde yaşanılan dönem.

hatib-i devr-i zaman / hatib-i devr-i zamân

 • Bulunduğu dönemin hatibi.

hilafet-i abbasiye / hilâfet-i abbâsiye

 • Abbasi hâlifeliği; Abbasiler dönemi.

hin-i sabavet / hîn-i sabâvet

 • Çocukluk dönemi.

hükumet-i islamiye-i ömeriye / hükûmet-i islâmiye-i ömeriye

 • Hz. Ömer dönemindeki İslâmî hükûmet.

hürriyetin başı

 • Meşrûtiyet yönetiminin ilk ilân edildiği dönem.

hürriyetin başında

 • 1908'de Hürriyetin ilân edildiği zamanın ilk döneminde.

idare-i hazıra / idare-i hâzıra

 • İçinde bulunulan dönemdeki yönetim.

ihtiyac-ı zaman

 • Zamanın, dönemin ihtiyacı.

iki imam

 • Her dönemde bulunan ve manevî açıdan önderlik konumunda bulunan iki şahıs.

iki mekteb-i musibetin şehadetnamesi

 • Meşrutiyet ve hürriyet dönemlerine ait musibet sınavının diploması.

iptida-yı hürriyet

 • Hürriyetin başlangıcı; II.Meşrutiyetin ilânıyla başlayan dönem.

jöntürk

 • Osmanlıların son döneminde yaşayan yenilik sevdalısı gençler.

kadı

 • Tanzimat'a kadar her türlü davaya, Tanzimat ile Medeni Kanun arasındaki dönemde ise yalnız evlenme, boşanma, nafaka, miras davalarına bakan mahkemelerin başkanları.

kutub

 • Önder, rehber; yaşadığı dönemin en büyük mürşidi.

mahi-i tarik-ı fetret / mâhi-i tarik-ı fetret

 • Fetret dönemini ortadan kaldıran, yok eden.

mazi kıt'ası / mâzi kıt'ası

 • Geçmiş zaman ve dönemler.

mebde'-i zuhur

 • İlk olarak ortaya çıktığı dönem.

medaris / medâris

 • Medreseler, okullar; Osmanlı döneminde dinî eğitim veren yüksek öğretim kurumları.

meşihat-ı islamiye dairesi / meşihat-ı islâmiye dairesi

 • Osmanlı döneminde din alanında en yüksek makam olan kurum.

meşrutiyet

 • Başında hükümdar bulunmakla birlikte seçimle belirlenmiş bir yasama meclisine dayanan, yürütmesi denetime açık anayasal idare şekli; Osmanlılarda 1876 anayasasıyla başlayan, 1908 değişikliğiyle devam eden hukukî ve siyasi döneme verilen ad.

muallakat / muallâkat

 • Asılı, takılı olan şeyler (mânâlar).
 • Câhiliye döneminde meşhur Arap şâirlerinin Kâbe'nin duvarına asılan meşhur şiirleri.

muasır / muâsır

 • Çağdaş, aynı dönemde yaşayan.

mudga

 • Et parçası; embriyo; döllenmiş hücrenin, bütün organlar oluşuncaya kadar geçirdiği dönem.

na'ra

 • (Çoğulu: Na'rât) Yüksek sesle uzun uzun bağırma.
 • Tar: Eskiden yangına giderken ve dönerken kalabalık caddelerde, geçitlerde, dönemeçlerde, meydanlarda tulumbacıların içlerinden "naracı" adı verilen birinin bağırması yerinde kullanılır bir tâbirdir. Nâra atmakla yangın münasebetiyle s

nekahet / نقاهت

 • Hastalıktan sonraki tehlikeli geçiş dönemi. (Arapça)

safha

 • Devre, dönem.

şahsiyet devrinin yadigarı / şahsiyet devrinin yadigârı

 • Asil kişilerin yaşadığı dönemin hatırası.

selef-i müçtehidin / selef-i müçtehidîn

 • Âyet ve hadisler başta olmak üzere dinî delillerden hüküm çıkarma bilgi ve kâbiliyetine sahip olan İslâmın ilk dönemlerinde yaşamış İslâm âlimleri.

seyyiat-ı sabıka

 • Geçmiş dönemlerde işlenen kötülük ve günahlar.

sömestr

 • Okullarda bir ders yılının ayrıldığı iki dönemin herbiri. (Fransızca)

sure-i mekkiye / sûre-i mekkiye

 • Mekke döneminde nâzil olan, inen sûre.

süyuti / süyûtî

 • Osmanlı dönemi medreselerinde okutulan tefsir metodu ile ilgili imam Suyûtî'nin "el-itkân fî ulûmi'l-Kur'ân" adlı eseri.

taaddüd-ü enbiya

 • Aynı dönemde birden fazla peygamberin olması.

tevhid-i medaris / tevhid-i medâris

 • Medreselerin, okulların birleştirilmesi; Osmanlı döneminde dinî ilimlerin tahsil edildiği eğitim kurumlarının bir araya getirilmesi.

ulum-u medaris / ulûm-u medaris

 • Medreselerin ilimleri; Osmanlı döneminde dinî ilimlerin tahsil edildiği yüksek eğitim kurumlarında ders verilen ilimler.

vakt-i tecrübe

 • Deneme vakti, imtihan dönemi.

vasiyle / vasîyle

 • Cahiliye döneminde bir koyun dişi doğurursa yavru sahibinin, erkek doğurursa ilâhlarının olurdu. Koyun dişi ve erkek yavru doğurduğu takdirde dişi yüzünden erkek yavru da kurban edilmezdi. Buna vasîyle denirdi.

yunani / yunanî

 • Eski Yunanlılar döneminde çeşitli varlıklara ve tabiat olaylarına ilâhlık veren bâtıl dinlere mensup olan.

zaman-ı cahiliye

 • Cahiliye dönemi.

zaman-ı cahiliyet

 • İslâmdan önceki küfür ve cehalet zamanı, dönemi.

zaman-ı fetret

 • İnsanlara peygamber gönderilmeyen mânevî buhran dönemi.

zaman-ı hal / zaman-ı hâl

 • İçinde bulunulan zaman dilimi (Peygamber Efendimizin (a.s.m.) yaşadığı dönem.

zaman-ı istibdat

 • Baskı, zulüm dönemi.

zaman-ı meşrutiyet

 • Meşrutiyet dönemi.

zaman-ı saadet / zaman-ı saâdet

 • Saadet zamanı, Peygamber Efendimizin (a.s.m.) yaşadığı dönem olan asr-ı saadet dönemi.

zaman-ı sahabe / zaman-ı sahâbe

 • Sahabelerin yaşadığı dönem.

zaman-ı tereddüt ve evham

 • İnsanların şüpheye düştüğü ve kuruntulara kapıldığı dönem.

zamanın abdülkadiri

 • Yaşadığı dönemin Abdülkadir-i Geylânîsi olan.

zemherir / zemherîr

 • 22 Aralık'tan 31 Ocak'a kadar olan şiddetli kış dönemi. Şiddetli ve yakıcı soğuk.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR