LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Döndürme ifadesini içeren 59 kelime bulundu...

aks

 • (Çoğulu: Ukus) Hilâf, muhâlif, zıd, ters.
 • Gölge gibi şeylerin bir yerde eser peydâ etmesi. Sesin veya ışık gibi şeylerin bir yere çarparak geri dönmesi.
 • Döndürmek.
 • Bir şeyin evvelini ahir ve âhirini evvel yapmak.
 • Devenin yularının ucunu ayağına bağlamak.
 • <

asd

 • Cimâ etmek.
 • Döndürmek.
 • Bozmak.

atf

 • Bağlama. Bağ. Ekleme.
 • Meyletme.
 • Şefkat. Sevgi.
 • Eğilme.
 • İkiye bükme. İki kat eyleme.
 • Çevirme.
 • Geri döndürme.
 • Bir kimse üzerine tekrar hamle eylemek.
 • Gr: Bir kelimeyi diğer bir kelimeye harf-i atıf vasıtasiyle ilhak eylemek.
 • <

azf

 • Zâhidlik. Nefsini bir şeyden döndürmek.

ceyz

 • Döndürmek.
 • Dar etmek.

dehdehe

 • Yuvarlamak, döndürmek.

dihda

 • Yuvarlamak. Döndürmek.

fe'fee

 • Dilini "fe" lâfzına döndürmek.

fetl

 • Bükmek.
 • Yüz döndürmek.

hashase

 • Ateş üzerinde eti pişirip kebap yapmak.
 • Bir şeyi döndürmek.

havle

 • Çok fazla döndürmek veya dönmek.

iade / iâde / اِعَادَه

 • Geri döndürme.

ictiyal

 • Doğru yoldan döndürme.

idare / idâre / اداره

 • Devrettirmek. Çekip çevirmek. Döndürmek. Kullanmak. Becermek.
 • Döndürme. (Arapça)
 • Çekip çevirme, yönetme. (Arapça)
 • Devlet dairesi. (Arapça)
 • Yönetim. (Arapça)

ıklab

 • Aksine döndürmek. Tersine çevirmek veya çevrilmek.

iklab / iklâb

 • Tersine çevrilme, çevirmek. Tersine döndürmek.
 • Çevirme, bir halden başka bir hale döndürme.

ıkma'

 • Gelen bir kimseyi geri döndürme.
 • Birisini aşağılama.

irca / ircâ

 • İndirme, döndürme.
 • Geri döndürme, bağlama.

irca etme / ircâ etme

 • Döndürme, ilgili yere yöneltme.

irca etmek

 • Geri çevirmek, geri döndürmek.

irca' / ircâ' / ارجاع / اِرْجَاعْ

 • Geri çevirmek, geri döndürmek.
 • Alışverişi faydalı kılmak.
 • Musibet vaktinde Allah'a sığındığını âyet okuyarak ifade etmek.
 • Döndürme.
 • Döndürme, geri çevirme.
 • Eski haline döndürme, çevirme. (Arapça)
 • İrcâ' etmek: Döndürmek, çevirmek. (Arapça)
 • Geri döndürme.

ısdad

 • Men'etmek, engel olmak, geri döndürmek.

ısdar

 • (Sudur. dan) Çıkarma, çıkarılma, sudur ettirme.
 • Deveyi sudan geri döndürmek.
 • Rücu ettirmek, geri döndürmek, vazgeçirmek.

isra'

 • Hızlandırmak. Sür'atlendirmek.
 • Geri döndürmek. Göndermek.

leclece

 • (Sözde) karasızlık, tereddüt.
 • Lokmayı ağızda döndürmek ve çiğnemek.

left

 • Yüz döndürmek.

mevr

 • Başka te'sirle bir şeyin dalga gibi gidip gelmesi. Çalkanmak.
 • Suyun yeryüzüne yayılması.
 • Hayvanlardan yün almak.
 • Yol, tarik.
 • Toz, gubar.
 • Rücu etmek, döndürmek.

müdavele

 • Elden ele gezdirme. Alıp verme, devretme.
 • Fikir verme, konuşma.
 • Çevirme, döndürme.

müdavere

 • (Devr. den) Döndürme, tedvir etme.

münaseha

 • Bir şeyi diğerine nakletmek.
 • Döndürmek.
 • Tebdil etmek, değiştirmek.
 • Huk: Bir vârisin, kendine bırakılan mirası alamadan ölmesi.

necnece

 • Geriye döndürmek.
 • Engel olmak, men'etmek. Bir nesneyi aşağı getirmek.
 • Zayıf etmek, zayıflatmak.

neks

 • Başaşağı etmek, ters döndürmek.
 • Aynı hastalığın geri gelmesi.

re'ree

 • Gözü tez tez döndürmek.
 • Koyun çağırmak.

rec'

 • Geri döndürmek.
 • Döndürülmek.
 • Yağmur.
 • Menfaat, fayda.
 • Rücu' etmek veya ettirmek.

redd

 • Geri döndürmek, kabul etmemek, çevirmek, def etmek.
 • Bir şeyin karşılığını icra etmek.
 • Sözü selâset ve talâkatla eda edemeyip harfleri geri çevirerek konuşmağa sebep olan dilin tutukluğuna denir.
 • Cerhetmek.
 • Kötü ve fena şey.

reks

 • (Rekkese) Geri döndürmek, çevirmek, tepesi aşağı etmek.

sahsah

 • Döndürmek.
 • Evin ortası.

senn

 • Zırh çıkarmak.
 • Halinden döndürmek.
 • Koymak.
 • Keskinleştirmek.
 • Tasvir etmek.
 • Dökmek.

tahvil

 • Bir halden başka bir hale getirmek. Değiştirmek.
 • Döndürmek.
 • Faizli borç senedi.

tahvir

 • Rücu ettirmek, döndürmek.
 • Ağartmak, beyazlatmak, tebyiz.

taklib

 • (Çoğulu: Taklibât) (Kalb. dan) Döndürme, çevirme.
 • Bir şeyin kalıp ve şeklini değiştirme.

tasaddi

 • Bir işe başlamak.
 • Taarruz etmek.
 • Yüz döndürmek.
 • Tesadüf etmek.
 • Vuku bulmak.

te'tee

 • Söylerken dilini, "tâ" lâfzına döndürmek.

te'vil

 • (Tef'il veznindendir) Bir nesneye redd ve irca' etmek. Döndürmek. Te'vil kelimesi, bazı müfessirlere göre, rücu' mânasına olan "Evl: " den alınmıştır. Müfessirlerce: Bir âyet-i kerimenin mânasını bir nesneye irca' ile beyan etmektir. Bazılarınca da (Evvel: ) lâfzından alınmış olup kelâmı evveline sa

tebric

 • Dışarı çıkarmak.
 • Hâlinden döndürmek.

tedvim

 • Teskin etmek, sâkinleştirmek.
 • Kuşun, uçarken dönüp deverân etmesi.
 • Dili ağızda döndürmek.
 • Tatmak.

tedvir / tedvîr / تدویر / تَدْو۪يرْ

 • Devrettirmek, döndürmek. Çevirmek.
 • İdare etmek, yönetmek.
 • Daire şekline sokmak.
 • Edb: Bir mısradaki kelimelerin yerini değiştirmekle veznin ve mânanın bozulmamasıdır.
 • Kur'an-ı Kerim kıraatında: Tahkik ile hadr ortasında bir okuma usulüdür. Her iki yönde meşru m
 • İdare etmek, yönetmek, döndürmek, çevirmek, devrettirmek. Kur'ân kırâetinde orta süratle okuma tarzı.
 • Döndürme, yönetme.
 • Döndürme. (Arapça)
 • İdare etme. (Arapça)
 • İdare etme, döndürme.

tedvir-ül menzil

 • Menzilleri çevirmek, döndürmek, idare etmek.
 • Ev idaresi.

tekalib

 • (Tekili: Taklib) Döndürmeler, çevirmeler. İçi dışa çevirmeler.

tenkib

 • Dönmek veya döndürmek.

terci' / tercî'

 • (Rücu'. dan) Geri döndürme, geri çevirme.
 • Sesini yükseltmek.
 • Geri çevirme, döndürme. Sesi yükseltip alçaltarak ve tekrarlayarak okuma.

terciat / terciât

 • (Tekili: Terci') Döndürmeler, geri çevirmeler.

terkis

 • (Raks. dan) Oynatma, raksettirme.
 • Döndürmek.

tesahsu'

 • Döndürmek.

tevcih

 • Döndürmek, yöneltmek.
 • Tefsir etmek.
 • Birisini bir tarafa göndermek.
 • Rütbe vermek.
 • Bir kimseye söz atmak.
 • Edb: İki zıd mânaya gelebilen ve birbirinin zıddı mânada söz kullanmak.

tevliyet

 • Bir vakfın işlerine bakma vazifesi. Mütevellilik.
 • Yüz çevirme, yüz döndürme.
 • Fık: Sâhib olunan malı peşin değeri ile başkasına tevcih etme.

tezlim

 • Beraber etmek.
 • Yumuşatmak.
 • Değirmen döndürmek.

zevy

 • (Zevey) Döndürmek. Cem etmek, dürülmek. Tutmak.

zeyy

 • Döndürmek.
 • Toplamak, cem'etmek.