REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Cula ifadesini içeren 49 kelime bulundu...

ahras / ahrâs / احراس

 • (Tekili: Hâris) Bekçiler, muhafızlar, koruyucular.
 • Koruyucular, muhafızlar. (Arapça)

arazi-i mürfaka / arâzi-i mürfaka

 • Huk: Sokaklarda oturulacak yerler ve caddelerde boş bırakılan kısımlar. Yolculara ait terkedilmiş konak yerleri, kervansaraylar.

bid'at ehli

 • Peygamberimizin sallallahü aleyhi ve sellem ve Eshâb-ı kirâmının yolundan (Ehl-i sünnet îtikâdından) ayrılanlar. Bid'at sâhibi. Îtikâdda (îmânda) ve amelde (ibâdette) dinde olmayan yenilikler ortaya çıkaran kimseler, dinde reformcular.

büteka

 • (Çoğulu: Bevâtık) Pota dedikleri âlettir ve kuyumcular içinde altın ve gümüş eritirler.

celhe

 • (Çoğulu: Cülâhet) Gidermek. Yerinden ayırmak.
 • Nâhiye.

cüllab

 • Cülâb, gülsuyu. (Farsça)

ebna-yı sebil / ebnâ-yı sebil

 • Yolcular, seyahat edenler, seyyahlar.

engame

 • Topluluk, cemaat, kalabalık, izdiham. Toplanma yeri, meclis. (Farsça)
 • Muharebe yeri, ceng meydanı. (Farsça)
 • Oyuncular derneği. (Farsça)

fukaha / fukahâ / فقها

 • Fakihler, İslâm hukukçuları, Fıkıh âlimleri.
 • Fıkıhçılar, islam hukukçuları. (Arapça)

garetgeran / garetgerân

 • Yağmacılar, çapulcular. (Farsça)

hafaza

 • Muhafızlar, koruyucular, bekçiler.
 • Koruyucu melekler.

han

 • Yolcuların misafir olduğu bina. Kervansaray. Otel. (Farsça)
 • Ticaret ehlinin sakin olduğu yer. (Farsça)

harkahe

 • Koyuncuların kara evi.

haşşaşiyye / haşşâşiyye

 • Otçular. İnsanın ot gibi olduğunu ve öldükten sonra yok olacağını iddiâ edenler.

himlac

 • Kuyumcular körüğü.

hoca tahsin efendi

 • (Vefatı: Mi. 1880) Yanya civarından (Filâtlı) olup Osmanlı Alimlerinin sonuncularındandır. Tarih-i Tekvin ve Esas-ı İlm-i Hayat gibi eserleri vardır.

hostes

 • ing. Umumi taşıtlarda, daha ziyade uçaklarda yolcuları ağırlayan kız veya kadın.

hukukiyyun / hukukiyyûn

 • Hukukçular.

karban-saray / kârban-saray

 • Kervansaray. Şehirlerde veya yol üzerlerinde kervanların ve yolcuların gecelemelerine mahsus büyük han. (Farsça)

kari'in / kâri'în / قارئين

 • Okuyucular. (Arapça)

kavisname

 • Okçular ve okçuluk hakkında yazılan eser. (Farsça)

kelb

 • (Çoğulu: Ekâlib-Eklüb-Kilâb) Köpek, it.
 • Meşhur bir yıldız.
 • İki adım arasına koyarak dikilen kayış.
 • Yolcuların, yük üstünde azıklarını astıkları demir çengel.
 • Şiddet.
 • Hırs.

kervan

 • Birbirini takib ederek giden insan veya hayvan sürüsü. Kafile ve hey'etle giden yolcular takımı. (Farsça)

kuban

 • (Tekili: Kub) Vurucular, dövücüler. (Farsça)
 • Vurarak, döverek mânâlarına gelir ve birleşik kelimeler yapılır. (Farsça)

kurra / kurrâ / قراء

 • (Tekili: Kari') Okuyucular. Kur'ân-ı Kerimi usul ve tecvidine göre okuyanlar. Dindar ve sâlih kimse.
 • Kârîler, kırâat âlimleri, Kur'ân-ı kerîm okuyucuları.
 • Kurân okuyucuları.
 • Kur'ân okuyucular. (Arapça)

leng

 • Topal, aksak. Yolcuların bir yerde iki gün kalması. (Farsça)
 • Tenasül organı. (Farsça)

lu'bbazan / lu'bbazân

 • Oyuncular. (Farsça)

mefasid / mefâsid

 • Bozguncular.

mina

 • Şişe, cam, billur.
 • Parlak saray.
 • Sırça. Kuyumcuların kullandıkları lâcivert renkli sırça.

müessisin / müessisîn

 • (Tekili: Müessis) (Esas. dan) Meydana getirenler, tesis edenler. Kurucular, kuranlar.

müfsitlerin hakikati

 • Bozguncuların gerçek yüzleri.

muhtekirin / muhtekirîn

 • (Tekili: Muhtekir) İhtikâr edenler. Vurguncular.

murad / murâd

 • İstenilen; arzû edilen şey.
 • Tasavvuf yolunda bulunanlardan çalışmadan Allahü teâlânın yardım ve dilemesi ile yüksek makâmlara kavuşanlar. İctibâ (çekilenler, istenenler) yolunun sâlikleri, yolcuları.

müsafirin / müsafirîn

 • (Tekili: Müsafir) (Sefer. den) Misafirler, konuklar. Yolcular.

mütaliin / mütaliîn

 • Okuyucular, mütalâa edenler.

mutasavvıfa-i mütefelsife

 • Felsefeyle ilgilenen ve etkisinde kalan tasavvufçular.

mutasavvıfin / mutasavvıfîn

 • Tasavvufçular. Sofiler.

müzevvirin / müzevvirîn

 • (Tekili: Müzevvir) Müzevvirler, arabozucular.

nemaim

 • (Tekili: Nemime) Dedikoducular, çekiştiriciler.

nesi'

 • (Çoğulu: Ensâ) Yolcuların ve misafirlerin konakladıkları menzilde düşürdükleri esvap.
 • Unutkan.
 • Unutulan. Unutulmuş olmak.

nevl

 • Yolcuların verdiği vapur parası. Gemi kirâsı.
 • Bahşiş, atiyye.

pervazgah / pervazgâh

 • Uçulacak yer. Tayyâre meydanı. Hava alanı. (Farsça)

rahile / râhile

 • Yük hayvanı.
 • Kervan, yolcular sürüsü.

şast

 • Okçuların baş parmaklarına taktıkları yüksük. (Farsça)
 • Balık oltası. (Farsça)

semasire

 • (Tekili: Simsar) Simsarlar, komisyoncular, tellâllar.

şest

 • Balık oltası. (Farsça)
 • Okçuların parmaklarına taktıkları yüksük. (Farsça)

süffar

 • (Tekili: Sâfir) Yolcular.

tesniye

 • Vasıflandırma.
 • Gr: Arapçada bir kelimenin iki şeye delâlet etmesi hâli, kelimeyi iki şeye delâlet ettiren siga. Bu şekil kelimenin sonuna "elif-nun" veya "ye-nun" getirilerek yapılır. Meselâ: Recul: Adam. İki adam demek için: Reculân () veya Reculeyn () denir.

zaviye / zâviye

 • Eskiden büyük kervanların geçtiği ıssız yollarda veya köy ve kasabalarda; dînî ilimlerin, İslâm ahlâkının ve fen ilimlerinin öğretilmesi, yolcuların barınması maksadıyla kurulan yer; küçük tekke.
 • Tasavvufta bulunan kimselerin, ibâdet için çekildiği tenhâ yer.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın