LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Cocuklar ifadesini içeren 92 kelime bulundu...

akreb-i mekniyyat

 • Huk:Meşrut-un lehi bildiren zamirin en yakın mercii mânasını anlatır. Meselâ: Bir vakfiyede vâkıf tevliyetini evvelâ kendisine, sonra oğlu "A" ya, sonra çocuklarına şart etse, çocukları tabirindeki zamir vâkıfın kendisine değil de en yakın merci'i bulunan "A" nın çocuklarına hamlolunur. (Huk.L.)

amin alayı

 • Eskiden çocukların ilk okula başladığı gün yapılan merasim.

ararot

 • Ufak çocuklara yedirilen besleyici bir cins nişasta ki, Amerika'da hasıl olan bir kökten çıkarılır.

beçe-gan / beçe-gân

 • (Tekili: Beçe) Çocuklar, yavrular. (Farsça)

beka-i nev'

 • Nev'in devamı. Meselâ: İnsan nev'inin, yani insanların devam edip bitmemesi, çocukların doğması ile olduğu gibi.

bengere

 • Çocukları uyutmak için, çocuğu uyutan kişi tarafından söylenen ninni. (Farsça)

beni / benî

 • Oğullar, evlâtlar, çocuklar. (Aslı: Benûn-Benîn)

benin / benîn

 • (Tekili: İbn) Oğullar, erkek çocuklar.
 • Akıllı, temkinli, tedbirli kimse.

derdak

 • (Çoğulu: Derâdik) Küçük çocuklar.
 • Her şeyin küçüğü.

devdat

 • Çocukların oyun oynadığı yer.

dimam

 • Çocukların yüzlerine sürülen ilâç.
 • Sevap.

dürdür

 • Dişin kök yeri.
 • Çocukların dişlerinin çıkıp bittiği yer.

düsse

 • Arap çocukları arasında meşhur olan bir oyun.

düvvame

 • Çocukların çevirerek oynadığı bir fırıldak.

ebna / ebnâ

 • (Tekili: İbn) Oğullar. Çocuklar. Veledler. Ferzendeler.

ebna-üd dehaliz / ebnâ-üd dehaliz

 • Anası babası belli olmayıp etrafa atılmış, sokağa bırakılmış çocuklar.

ecinne

 • (Tekili: Cenin) Ceninler. Ana karnındaki çocuklar.

efder

 • (Evder) Amca. Babanın erkek kardeşleri. (Farsça)
 • Yeğen. Amca, hala, teyze çocukları. (Farsça)

ehl-i beyt

 • Sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın bütün âile fertleri. Mübârek zevceleri, çocukları, kızı hazret-i Fâtıma ile hazret-i Ali ve bunların mübârek evlâdları olan hazret-i Hasen ve hazret-i Hüseyn'den kıyâmete kadar gelecek nesilleri.

elest günü

 • Allahü teâlânın, Âdem aleyhisselâmı yaratınca, kıyâmete kadar gelecek olan zürriyetini (çocuklarını) zerreler hâlinde onun belinden çıkarıp onlara; "Ben sizin Rabbiniz değil miyim" diye hitâb buyurup, onların da; "Evet, sen Rabbimizsin" diye cevâb ve rdikleri gün, zaman.

esbat

 • (Tekili: Sıbt) Torunlar. Çocuğunun çocukları. Oğlunun oğulları.
 • Beni İsrâil kabileleri.

etfal / etfâl / اطفال

 • (Tekili: Tıfl) Çocuklar, tıfıllar.
 • Çocuklar, yavrular.
 • Çocuklar.
 • Tıfıllar, çocuklar.
 • Çocuklar. (Arapça)

etfal-i mekatib / etfal-i mekâtib

 • Mekteb çocukları, okul talebeleri.

evlad / evlâd / اولاد

 • (Tekili: Veled) Veledler. Çocuklar.
 • Veledler, çocuklar.
 • Çocuklar. (Arapça)
 • Soy. (Arapça)

evlad-ı vatan / evlâd-ı vatan

 • Vatan çocukları.

evlad-ı zükur / evlâd-ı zükur / evlâd-ı zükûr

 • Erkek çocuklar.
 • Erkek çocuklar.

evlat / evlât

 • Çocuklar.

evrek

 • Çocukların ağaca ip takmak suretiyle yaptıkları salıncak. (Farsça)

eytam

 • (Tekili: Yetim) Yetimler. Babaları ölmüş çocuklar.
 • Yetimler, babaları ölmüş çocuklar.

fazu'

 • Çocukları korkutmak için yapılan çok korkunç suret.

fesaki / fesakî

 • (Tekili: Fıskıyye) Fıskiyeler.
 • Çocukların oynadıkları su püskürten oyuncaklar.

füru / fürû

 • Dallar, kollar, çocuklar, torunlar.

füru' / fürû'

 • (Tekili: Feri') Bir kökten ayrılmış kısımlar. Dallar. Budaklar.
 • Bir sülâleden gelmiş torunlar. Çocuklar.
 • Fık: Cüz'î hüküm ve kaideler. Ahkâm-ı cüz'iyye.
 • Dal, asıldan türeyen. Fer'in çokluk şeklidir.
 • Fıkıh ilminde (İslâm hukûkunda) çocuklar, torunlar ve onların çocukları.
 • Ahkâm-ı şer'iyye yâni İslâm dîninde ibâdet, münâkehât (nikâh, boşanma, nafaka), muâmelât (alış-veriş, ticâret, kirâlama v.b) ve ukûbâtla (cezâlarla) ilgili hükümler.

gerdena

 • Kuş veya kuzu çevirmesi. (Farsça)
 • Yürümeye yeni başlayan çocukları, yürümeye alıştırmak için yapılmış bir cins araba. (Farsça)
 • Kebap şişi. (Farsça)
 • Fırıldak, topaç. (Farsça)

gulgule-i etfal

 • Çocukların gürültüsü, çocukların bağrışıp çağrışmaları.

habbül büluğ

 • (Habb-ül büluğ) Erginlik çağındaki erkek ve kız çocukların yüzlerinde ve alınlarında çıkan sivilceler.

harez

 • (Çoğulu: Ehrâz) Çocukların oynadıkları ceviz.

havale

 • Bir işi veya bir şeyi başka birine bırakma. Ismarlama.
 • Görmeyi önleyen duvar gibi perde.
 • Tıb: Küçük çocuklarda veya gebe kadınlarda bazan meydana gelen, baygınlık veren bir hastalık.
 • Postadan gelen emanet kâğıdı.

helesaya çıkmak

 • Eskiden ramazanlarda iftardan sonra para toplamak için çocuklar tarafından teşkil edilen çalgılı heyetlere katılanlar tarafından nakarat makamında söylenen bir tabirdir. Dilenciliğin kibarcalarından sayılır.

heyamola

 • Eskiden ramazanlarda para toplamak gayesiyle mahalle çocukları tarafından teşkil edilen bir nevi dilenci alaylarında söylenen bir tâbirdir.
 • Eskiden gemiciler gemi demirini çekerken veyahut bir amele inşaatta ağır bir şey kaldırırken yahut da şahmerdanı yukarı çekerken kuvvetbirliğini

hizam

 • Kolan ve bağırdak denilen nesne. (Beşikte çocuklara bağlarlar.)

ibale

 • Kuyu bileziği.
 • Hayvanları muhafaza etme.
 • Küçük çocuklara def-i hacet ettirme.
 • Devenin hallerini ve huylarını iyi bilmek.

ıkka

 • Çocukların doğduklarında mevcut olan saçı.

iname-i etfal

 • Çocukların uyutulması.

ırza-i etfal / ırzâ-i etfal

 • Çocukların emzirilmesi.

ismailiyye / ismâiliyye

 • Sapık fırkalardan biri. Bâtıniyye de denir. Peygamber efendimizin torunlarından büyük âlim İmâm-ı Câfer-i Sâdık'ın vefâtından sonra, büyük oğlu İsmâil müslümanların imâmıdır ve ondan sonra çocuklarıdır dedikleri için İsmâiliyye denilmiştir.

ıyal / ıyâl

 • Bir kimsenin bakmak (geçindirmek) zorunda olduğu kimseler: Zevce (hanım), çocuklar (erkek ve kız), ana-baba, hizmetçi.

kaza'

 • Çocukların başını traş edip, bazı yerlerinde kısım kısım saç bırakmak.

kesir-ül evlad / kesir-ül evlâd

 • Çocukları çok olan. Evlâdı kesir olan.

kırba

 • (Çoğulu: Kıreb-Kırebat) Saka tulumu. Deriden su kabı.
 • Tıb: Çocuklarda karın şişmesi.
 • Süt tulumuna da kırba denir.
 • 13 bin dirhemlik veya 32 okıyyelik bir kab.

kule

 • (Çoğulu: Kulul-Kılâl) Çocukların oynadıkları bir oyun.

kundak

 • Küçük çocukları sıkı bağlamaya yarıyan bezler takımı.
 • Yangın çıkarmak için bir yere sokulan, tutuşturulmuş yağlı bez çıkısı.

kureyş

 • Peygamber efendimizin mensub olduğu kabîlenin adı. Peygamber efendimizin on birinci babası olan Kureyş'in (Fihr ibni Mâlik'in) çocukları ve torunları.

lala

 • Osmanlı İmparatorluğu zamanında sadrazamlar hakkında "Atabek" karşılığı olarak kullanılan bir tâbir olduğu gibi, şehzâdelerin mürebbilerine de bu ad verilirdi. (Farsça)
 • Saraya alınan acemilerin terbiyesine memur edilenler. (Farsça)
 • Eskiden büyük memurlarla zenginler de çocuklarının terbiyesine (Farsça)

masumlar / mâsumlar

 • Günahsız çocuklar.

mug-beçegan / mug-beçegân

 • (Tekili: Mugbeçe) Mecusi çocukları. (Farsça)
 • Meyhâne çırakları. (Farsça)

muhazane

 • Çocuklara şaşırtıp sevindirecek şeyler söylemek.

münagat

 • Çocukları sevindirecek ve güldürecek söz söylemek.

nafaka

 • Yiyecek parası. Geçim için lüzumlu olan şey.
 • Geçindirmeğe mecbur olduğu kimselere veya çocuklarına mahkeme karariyle verilen iaşe parası.

nehme

 • Hastaların ve çocukların yiyeceğe karşı olan hırsı, oburluğu.

nemga

 • Çocukların beyni deprendiği yer.
 • Dağ üstü.

radh

 • Az bir şey verme. Az verilen şey.
 • Fık: Cihada iştirak eden kadınlara, kölelere, çocuklara ve zimmilere ganimet malından verilen mal.

remmaa

 • Oturak yeri.
 • Çocukların başındaki oynak yer.

rudaa'

 • (Tekili: Radi) Süt emen çocuklar.
 • Süt kardeşler.

ruzaa'

 • (Tekili: Razi) Süt emen çocuklar.
 • Süt kardeşler.

sabaya

 • (Tekili: Sabiyye) Büluğ çağına varmamış küçük kızlar. Kız çocukları.

sabye

 • (Tekili: Sabi) Küçük erkek çocukları. Oğlancıklar.

sadaka-i fıtr

 • Ramazan bayramından evvel fıtra olarak verilen sadaka. Zengin (nisaba mâlik) her müslümanın (ihtiyar, genç, çocuk ve hattâ bunak da olsa) fakirlere vermeye mükellef olduğu sadakadır, vâcibdir. Nisaba mâlik olan bir müslüman, hem kendi nefsi için, hem de çocukları, hizmetçisi için sadaka-i fıtır veri

şefa'at / şefâ'at

 • Kıyâmet günü, Allahü teâlânın izni ile, başta Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem olmak üzere, diğer peygamberler, âlimler, şehîdler, sâlihler (iyi kimseler) ve küçük yaşta ölen müslüman çocuklar ve Allahü teâlânın izin verdiklerinin; gün ahkâr olan mü'minlerin günahlarının affedilip Ceh

sıbyan / sıbyân / صبيان

 • (Tekili: Sabi) Çocuklar, sabiler.
 • Çocuklar.
 • Çocuklar, sabiler.
 • Çocuklar. (Arapça)

sıla-i rahm

 • Akrabâyı, yâni ana, baba, dede, çocuklar ve torunları; süt ve evlilik yoluyla olan yakınları ziyâret etmek, gözetmek ve onlara yardım etmek.

sinn-i iyas

 • (Sinn-i ye's) Kadınların "âdet görmekten" kesildiği yaş. En çok 55 yaşına kadar veya daha evvel âdet görmekten kesilmesi zamanı ki; bundan sonra çocukları olmaz. Böyle bir kadına âyis denir.

şirhar

 • Tar: Acemiliğe alınmayan veya sayısı beşten az olan esirlerden bir kısmı. Pencik kanuni hükümlerine göre esirler: Şirhâr, beççe, gulamçe, gulâm, sakallı ve pir olmak üzere sınıflara ayrılır ve bu tertibe göre vergiye tâbi tutulurdu. Üç yaşına kadar olan çocuklara, süt emen mânâsına gelen şirhâr; üç (Farsça)

sükte

 • Çocukları avutup susturmada kullanılan şey.

sürü

 • Tar: Devşirme suretiyle alınan Hristiyan çocuklarının yüzer, yüzellişer, ikiyüzer veya daha fazla kişilik kafileler halinde sevkedilmeleri. Sürü adı verilen bu kafileler, sürücülerle muhafızların nezareti altında hükümet merkezine sevkedilirlerdi.

taklid-i tufeylane / taklid-i tufeylâne

 • Küçük çocuklara yakışır şekildeki taklid.

taride

 • Arap çocuklarına mahsus bir oyun.
 • Okları cilâ edip parlattıkları ağaç.

tev'em

 • İkiz. Çift doğan çocuklar.
 • Mc: Benzer, eş, mümasil.

tuful

 • Güneşin batmağa yaklaşması.
 • (Tekili: Tıfl) Çocuklar.

ugeylime

 • Küçük oğlan çocukları.

ulka

 • Kahvaltı.
 • Az nesne.
 • Küçük çocuklara yapılan elbise.

ünbuse

 • Çocukların oyunu.

usul ve füru' / usûl ve fürû'

 • Fıkıh ilminde usûl; baba ve dedeler, ana ve nineler; fürû', çocuklar ve torunlar.
 • Usûl, îmân bilgileri; fürû; fıkıh bilgileri.

vasi / vasî

 • Bir kimsenin, mallarında veya çocuklarının işlerinde tasarruf etmek üzere tâyin ettiği kimse.

ve'd-i benat

 • İslâmiyetten önce Arapların kız çocuklarını diri diri toprağa gömme adeti.

veli

 • Sahib, mâlik.
 • Evliya.
 • Muin. Muhafaza eden.
 • Küçük çocukların hâlinden mes'ul kimse.
 • Sıddık.
 • Baba. Babanın babası, cedde de denir.
 • Fık: Hayatını mücadelelerle ve azimet ve fevkalâde bir zühd ve takva ile ibadet ve taata sarfederek kendisinden All
 • Sahip, malik, evliya, koruyucu, muhafaza eden, küçük çocukların durumundan sorumlu kişi, baba, ata.
 • Velâkin, fakat, amma.

vildan

 • (Tekili: Velid) Çocuklar.
 • Kullar. Köleler.

vilde

 • (Tekili: Veled) Erkek evlâdlar, çocuklar, oğullar.

yafuh

 • Bıngıldak. Yeni doğan çocukların baş kemiklerinin arasındaki yumuşaklık.

yetama

 • (Tekili: Yetim) Yetimler. Babaları ölmüş çocuklar.

yetim-hane / yetim-hâne

 • Yetim çocukların bakılıp beslendiği yer. (Farsça)

zakzaka

 • Çocukların oynayıp sıçramaları.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR