LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Cizgi ifadesini içeren 78 kelime bulundu...

apsis

 • Yönlü bir eksen üzerinde bulunan bir noktanın, başlangıç noktasına olan uzaklığının cebirsel değeri. (Fransızca)
 • Bir noktanın, fezadaki yerini tesbite yarıyan ana çizgilerden yatay olanı. (Fransızca)

asfiya-i muhakkikin / asfiya-i muhakkikîn

 • Hz. Peygamberin çizgisinde yaşayan ve hakikatleri delilleriyle bilen ilim ve takvâ sahibi büyük zatlar.

atvak

 • (Tekili: Tavk) Tasmalar. Gerdanlıklar, boyuna takılan mücevherler.
 • Tâkatler, kuvvetler.
 • Boyundaki halka çizgiler.

bicad

 • Hz. Abdullah'ın lâkabı.
 • Çizgili olarak yol yol dokunmuş aba, kilim, halı.

cedvel

 • Liste.
 • Su kanalı. Kanal.
 • Doğru, düz çizgiler çizmeğe mahsus âlet.

çelipa

 • Haç, put, sanem. (Farsça)
 • Eğik ve kıvrık çizgi. (Farsça)

cüddet

 • (Çoğulu: Cüded) Dağ arasındaki yol.
 • Şekil, tarz, işaret.
 • Çizgi.

cüded

 • Dağ yolları. Yol gibi olan izler.
 • Bir rengi diğer renkten ayıran çizgi.

daire-i ufk-u cibali / daire-i ufk-u cibalî

 • Dağın ufuk dairesi, çizgisi.

damar

 • t. İstidad. Huy, tabiat, inat.
 • İnsan bedeninde kanın dolaştığı yollar, şiryan.
 • Irk.
 • Toprağın içindeki maden filizleri ve su tabakası.
 • Damar veya köke benzeyip bir cismin her tarafına uzanan yollar.
 • Mermer ve ona benzer dalgalı şeylerdeki çizgiler.

ekvator

 • Hatt-ı istivâ. Dünyayı kuzey ve güney diye müsavi iki yarım küreye ayırarak, ikisinin arasından geçtiği farzedilen çember şeklindeki büyük çizgi. (Fransızca)
 • Yer yuvarlağının tam ortasında farzedilen ve dünyayı iki müsavi kısma ayıran (ve kırk bin kilometre olan) çember. (Fransızca)
 • Dünyayı ikiye ayıran hayâlî çizgi.

elvah-ı kaderiye / elvâh-ı kaderiye

 • Kader çizgilerini içeren levhalar.

emr-i vehmi / emr-i vehmî

 • Maddi bir varlığı olmayan, ancak itibar edilen, varsayılan olgu; meridyen çizgileri ve maddedeki çekim kanunu gibi.

esarir

 • Gizli sırlar.
 • Yüz ve avuçtaki çizgiler.

esyah

 • (Tekili: Seyh) Nehirler, akarsular.
 • Çizgili elbiseler.

grafik

 • yun. Bir hâdisenin gidişatını göstermek, birkaç şey arasında karşılaştırma yapmak için çizgi ve şekillerle yapılan rakamlı cetvel.

habaik

 • (Tekili: Habike) Kehkeşanlar, samanyolları.
 • Çizgiler.

habike / habîke

 • (Çoğulu: Habâik) Kehkeşan, samanyolu.
 • Çizgi.
 • (Çoğulu: Hubük) Dikkat ve itina ile, sağlam ve san'atlı dokunmuş, yol yol hâreli güzel kumaş.

hadd

 • Hudut. Çizgi. Sınır.
 • Cürüm.
 • Salahiyyet.
 • Şeriatça verilen ceza.
 • Derece. Son derece. Münteha.
 • İnsana ârız olan şiddet ve titizlik.
 • Def etme. Men etmek.
 • Keskin. Sivri.
 • Sert. Gergin.
 • Man: Üç tasavvurdan ibaret olan kıyas.
 • Sınır, çizgi.

hadd-i muayyene

 • Belirlenmiş bir sınır, çizgi.

hadd-i vasat

 • Orta çizgi, orta yol.

hareket-i müstakime

 • Fiz: Doğru bir çizgi üzerinde olan hareket.

harf

 • Ağızdan çıkan her bir sese âit verilen işaret. Alfabeyi meydana getiren şekilli çizgilerden herbiri.
 • Müstakil bir mânâya değil de başka harflerle birleşerek, başka muayyen ve müstakil çok mânaların ifadesi için kullanılan şekil. Başkasının mânalarını gösteren işaret.
 • Vecih, ü

harita

 • Bir yerin coğrafî durumunu bildiren çizgiler.

hat / خَطْ

 • Yazı, çizgi, sınır.
 • Çizgi.

hatba'

 • Arkasında siyah çizgiler olan dişi eşek. (Müz: Ahtab)

hatt / خط

 • Sınır. Çizgi. Hudud.
 • Yazı. El yazısı.
 • Nâme. Mektup.
 • Gençlerde yeni çıkan bıyık veya sakal.
 • Çizgi gibi uzanan belirsiz hafif yol.
 • Deniz yalısı.
 • Gemilerin hareketteki istikameti.
 • Parmağın onikide biri olan bir ölçü.
 • Ferman, buyruk
 • Çizgi.
 • Satır.
 • Yazı.
 • Sınır, çizgi, yazı, yol.
 • Çizgi. (Arapça)
 • Yol. (Arapça)
 • Yeni terlemiş bıyık. (Arapça)

hatt-ı bala / hatt-ı bâlâ

 • Tepelerin en yüksek noktalarından geçtiği itibar edilen çizgi. Zirvelerden geçen hat. (Farsça)

hatt-ı butlan

 • İptal etmek gayesiyle bir kaydın veya künyenin üzerine çekilen çizgi.

hatt-ı fasıl / hatt-ı fâsıl

 • Ayırıcı çizgi, fasledici çizgi.

hatt-ı istiva / hatt-ı istivâ

 • Dünyanın kuzey ve güney kutuplarına aynı uzaklıkta olduğu ve dünyayı iki müsavi parçaya böldüğü farzedilen dâire çizgisi. (Farsça)
 • Ekvator. (Farsça)
 • Mevlevi semahânesinde, şeyhin oturduğu post ile meydan kapısı ortasında farzolunan çizgi. (Farsça)

hatt-ı mevhum

 • Hayalî çizgi.

hatt-ı münhani / hatt-ı münhanî

 • Eğri çizgi. Eğilen hat. (Farsça)

hatt-ı münkesir

 • Geo: Kırık çizgi.

hatt-ı müstakim / hatt-ı müstakîm

 • Doğru çizgi. (Farsça)
 • Doğru yol. Doğruluk üzere olan şey. (Farsça)
 • Doğru çizgi.

hatt-ı ruhsar / hatt-ı ruhsâr

 • Yüz hattı, çizgileri.

hatut

 • Yeri tırnağıyla kazıyıp çizgiler çizen vahşi sığır.

haytü'l-ebyaz

 • Beyaz iplik, fecir zamanı, ufukta bir çizgi şeklinde beliren ve giderek artan sabah ağartısı.

hendese

 • Geo: şekil bilgisi.
 • Mat: Çizgi, yüzey ve hacim olarak bu üç şeklin özelliklerini ve ölçülerini inceleyen matematik kolu.

hiza

 • Bir şeyin karşısı, mukabili. Bir doğru çizginin devamı ile hâsıl olan cihet, düzlük, sıra.
 • Devenin ve atın ayakları altında yere bastığı yerler.
 • Nalin.
 • Taraf.

hübük

 • (Tekili: Habike) Samanyolları.
 • Çizgiler.

hüsn-ü mücerred

 • Gayr olsun olmasın bizzat güzel olan şey. Bazı âza veya çizgilerin mütenasib terkib ve tertibiyle hâsıl olan hüsün, hüsn-ü mücerred değildir. Şartları zâil olsa, hüsün de zâil olur. Fakat, vücud, hayat, iman gibi varlıklar hüsn-ü mücerreddir ve bizzat güzeldirler. Güzellikleri başka şeylere

hutut / hutût / خطوط

 • Çizgiler.
 • Yazılar.
 • Yollar.
 • (Tekili: Hatt) Yazılar. Çizgiler
 • Yollar.
 • Çizgiler, yazılar.
 • Hatlar, yollar. (Arapça)
 • Çizgiler. (Arapça)

hutut-u cevher

 • Kılıcın çelik kısmındaki dalgalı çizgiler, meneviş, hare, dalgır (Buradaki maksat; kalemle kılıcın güç birliğidir.).

hutut-u efkar / hutut-u efkâr

 • Düşüncelerin çizgileri.

hutut-u maneviye / hutut-u mâneviye

 • Manevi hatlar, çizgiler.

hutut-u nuraniye

 • Nurlu hatlar, çizgiler.

intisac

 • (Nesc. den) Doku peyda eylemek. Doku, nesic hâsıl olmak.
 • Mensucat gibi iki taraftan çizgili ve dokumalı olma.

kıvam

 • Olgunluk derecesi. Her şeyin en uygun hali.
 • Mâyi bir şeyin koyulaşmış hali.
 • Tav.
 • Durma.
 • Çağ.
 • Bir şeyin nizamı.
 • Doğrular. Dikler. Dik ve doğru çizgiler.

kuzeh

 • Renk renk çizgiler.
 • Bulutları idâreye me'mur bir melek ismi.
 • Renk renk çizgiler.

macera-yı hayat

 • Hayat çizgisi.

mahrec

 • Çıkacak yer.
 • Ses ve harflerin ağızdan çıktıkları yer.
 • Mat: Bayağı kesirde çizginin altındaki sayı. (Payda)
 • Hususi bir meslek için adam yetiştirmeğe mahsus mekteb ve dâire. (Meselâ: Mekteb-i fünun-u harbiye zâbit mahrecidir.)
 • Tarik-i ilmiyede büyük bir pâyeye v

mahtut

 • (Mahtute) Çizilmiş. Çizgilenmiş. Yazılmış.

mahya

 • Ramazanlarda, kandillerde veya bayramlarda çifte minâreli olan camilerde iki minare arasına gerilen ipe asılmak suretiyle ışıklarla yazılan yazı veya yapılan resim.
 • Dam çatısında iki eğik sathın birleştiği çizgi ve buradaki aralığı kapatmak için kullanılan uzunca, oluk biçiminde kire

mesatır

 • (Tekili: Mistar) Cetveller, mistarlar. Çizgi çizme için kullanılan âletler.

mihver

 • Dünyanın kuzey ve güneş kutbu arasından geçtiği farz olunan hat, dönen bir şeyin ortasından geçen mil. Düzgün geometrik şekilleri iki eşit kısma ayıran doğru çizgi. Çark ve tekerlek gibi dönen şeylerin ortasından geçen mil. Merkez.
 • Mat: Üzerinde bir müsbet ciheti var farzedilen sonsu

mıstar

 • Yazının güzelliğine, düzgünlüğüne yarayan âlet. Yazı yazarken satırları doğru gösterebilmek için lâzım olan çizgileri yapmağa yarayan âlet.
 • Sıvacıların bir âleti.

muhakkıkin-i asfiya / muhakkıkîn-i asfiyâ

 • Hz. Peygamberin çizgisinde yaşayan ve hakikatleri delilleriyle bilen ilim ve takvâ sahibi büyük zatlar.

münhaniye

 • Eğilmiş, eğri ve çarpık olan. Bükülmüş.
 • Geo: Eğri çizgi. Hatt-ı münhani.

nimnime

 • Birbirlerine yakın çizgiler.
 • Tırnakta olan beyazlık.

nısf-ı kutr

 • Dairenin merkezinden geçen ve onu iki eşit kısma ayıran doğru çizginin yarısı. Yarı çap.

normal

 • Kanun, usul ve âdetlere uygun olan. Uygun. (Fransızca)
 • Mat: Bir eğri çizgiye teğet olan doğrunun değme noktasından bu doğruya çizilen dik çizgi. (Fransızca)

paralel

 • Yun. Müvazi.
 • Geo: Bütün noktaları birbirinden aynı uzaklıkta olan çizgi veya hat, düzlük, satıh.

plan

 • Yapı, makine, bina...gibi yapılacak şeylerin ayrı ayrı parçalarını kâğıt üzerinde gösteren çizgilerin hepsi. (Fransızca)

radde

 • Derece. Rütbe. Sıra. Kerte. Mertebe.
 • Aşağı yukarı.
 • Fayda, menfaat.
 • Çizgi, hat.

rasim

 • Resim yapan, çizgi çizen.
 • Akar su.

reml

 • (Remil) Kum falı, bir takım nokta ve çizgilerle fala bakmak oyunu.
 • Filistin'de bir kasaba.

resmi / resmî

 • Devlet adına veya devlet tarafından.
 • Ciddi. Çok sert.
 • Resme, yazıya, çizgiye ait. Resme dair.

seyh

 • Yere batmak.
 • Sefer.
 • Akarsu.
 • Dikilmiş aba.
 • Atâ etmek, hediye vermek.
 • Çizgili elbise.

sütre

 • Namaz kılarken imâmın veya yalnız kılanın sol kaşı hizâsında, önüne diktiği yarım metreden uzun çubuk. Çubuğu dikmeyip, secde yerinden kıbleye doğru uzatmak veya çizgi çizmekle de olur.

süyuh

 • (Tekili: Seyh) Akarsular, nehirler, ırmaklar.
 • Çizgili elbiseler.

tahatti / tahattî / تخطى

 • Haddini bilmeme, sınırı geçme, çizgiyi geçme. (Arapça)

tahtit

 • (Hatt. dan) Çizme. Çizgi ile belli etme.
 • Çizgi.

tekatu'

 • Kesme. Kesişme.
 • Çatışma. İki çizginin bir noktada birbirini kesmesi.

tevazi

 • (Vezy. den) İki çizginin birbirine değmeden sonsuza kadar yanyana uzaması, paralellik.

ulta

 • Gerdanlık.
 • Kadınların süs olarak yüzlerine çektikleri siyah çizgi.

veter

 • Yayın çilesi. İp ve kiriş.
 • Bir kavsın iki ucu arasına çekilen doğru çizgi.
 • Kasları hareket ettiren kalın sinir.

zaviye

 • Köşe.
 • Küçük tekke.
 • İki çizginin birleşmesi ile hasıl olan köşe, şekil.
 • Mat: Birbiriyle kesişen iki satıh veya iki çizginin birleştiği yerde meydana gelen açıklık. Açı. Açı ölçü birimi 360 eşit parçaya bölündüğü takdirde "derece", 400 eşit parçaya bölündüğü takdirde "g

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın