LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Cinsin ifadesini içeren 65 kelime bulundu...

amm lafızlar / âmm lâfızlar

 • Aynı cinsin birçok fertlerine birden delâlet eden lâfızdır. "Kavil, cemaat, nisa" lâfızları gibi.

arib / ârib

 • Halis Arap cinsinden olan.

as

 • Sansar cinsinden siyah kuyruklu, beyaz tüylü kakum denilen bir hayvan, çok kıymetli olan postu için avlanır.

aşı

 • Birşeyden alınıp diğer birşeye aktarılan madde.
 • Çeşitli tehlikeli hastalıkların önünü almak için aşılanan madde.
 • Yabani veya cinsi âdi bir ağaca, cinsine yakın diğer iyi bir ağaçtan vurulan kalem veya yaprak aşısı.

aza-i nev'iye ve cinsiye / âzâ-i nev'iye ve cinsiye

 • Aynı tür ve aynı cinsin ortak organları.

baysungur

 • Şahin cinsinden olan yırtıcı bir kuş.

biser

 • Atmaca cinsinden, zaganos denilen bir nevi avcı kuşu. (Farsça)

boylam

 • Yer yüzünde bir yerin başlangıç dairesine olan uzaklığının açı cinsinden değeri. (Türkçe)

bozkır

 • Yağışlı mevsimler de yeşeren ot cinsinden bitkilerin ve bazı bodur ağaçların yetişebildiği yarı kurak yer.

bürhani / bürhanî

 • Delil cinsinden.

cesed-i misali / cesed-i misalî

 • Misalî ve lâtif bir cesed. Varlığı maddî olmayan fakat cinsinin cesedine benzeyen beden.

cun

 • Karnı ve kanadı kara olan bağırtlak kuşu cinsinden bir kuş.

devai / devaî

 • (Devâiye) İlâç cinsinden. İlâca âit ve müteallik. Devaya dâir.

ebna-yı cins / ebnâ-yı cins

 • Kendi cinsinden olanlar; insanlar.

el cezau mincinsi'l-amel / el cezâu mincinsi'l-amel

 • "Mükâfat veya ceza, yapılan iş cinsinden olur.".

emval-ibatına / emvâl-ibâtına

 • Gizlenmesi mümkün olan altın, gümüş ve ticâret eşyâsı cinsinden olan zekât malları.

enlem

 • (Arz dairesi) t. Yer yüzünde herhangi bir noktanın ekvatora olan uzaklığının açı cinsinden değeri. Dünyanın büyüklüğü X. yy. başlarında Sincar sahrasında ve Kûfe civarında bir meridyenin uzunluğunu ölçmek suretiyle bulan Musa Oğulları nâmıyla tanınan Muhammed, Ahmed ve Hasan isimlerindeki üç kardeş

etiket

 • Bir şeyin cinsini, miktarını veya fiyatını belli etmek için üzerine konan küçük yafta. (Fransızca)
 • Teşrifat, görgü. (Fransızca)

fikri / fikrî

 • (Fikriye) Fikir cinsinden, fikirle alâkalı. Fikre âit ve müteallik.

gatata

 • (Çoğulu: Gıtât) Bağırtlak cinsinden bir kuş.

gıdai / gıdaî

 • Gıda olabilen. Gıda cinsinden.

harfiye

 • Kendi başına müstakilen bir mânası ve te'siri olmadığı halde, kendi cinsinden bir topluluğun içinde olduğu zaman ancak bir vazife gören şeylere denir.

harikavi / hârikavî

 • Harika cinsinden, harika gibi.

inorganik

 • Mâden cinsinden olan, cansız maddelerden bulunan. Organik olmayan. Hayvan ve insan gibi vücud yapısına ait olmayan. (Fransızca)

insi / insî / اِنْس۪ي

 • İnsana âit ve müteallik. İnsan cinsinden.
 • İnsan cinsinden olan.
 • İnsanla ilgili, insan cinsinden.
 • İnsan cinsinden.

ismi / ismî

 • (İsmiyye) İsme mensub, isimle alâkalı. İsmen olup aslen olmayan, varlığı isimden ibâret olan. İsim cinsinden.
 • Arabçadan iki isimden, yani; müsned ile müsned-i ileyhten mürekkep cümle.

isticnas

 • (Cins. den) Cinsine benzetme.

istidraci / istidracî

 • İstidraca ait, istidrac cinsinden.

istiğrak

 • Bir şeyi baştan aşağı kaplamak. Tasavvuf erbabının vecde gelip kendinden geçmesi.
 • İstiğrak lâmı: Bir cinsin bütün bireylerini içine alan belirtme edatı, lâm-ı tarif, diğer adıyla harfi tarif.

kalita

 • ing. Eskiden kalyon cinsinden yük gemisi.

kelbi / kelbî

 • Köpeğe ait, köpekle alâkalı. Köpek cinsinden olan ve köpeğe müteallik.

keler

 • Kertenkele cinsinden küçük bir hayvan.

kıyamet-i nev'i

 • Bir tür ve cinsin ölüp dirilmesi.

kıyamet-i nev'iye

 • Bir tür ve cinsin ölümü.

kummele

 • (Çoğulu: Kummel) Kene cinsinden bir böcek.

kunnebit

 • (Çoğulu: Kannâbit) Lahana cinsinden bir bitki.

lafiyun

 • Sütleğen cinsinden bir ot.

mahbube

 • (Hubb. dan) Sevilmiş veya sevilen kadın. Muhabbet edilen kadın veya kız.
 • Vaktiyle çok kıymetli ve pahalı olan lâle cinsinden bir çiçek.

mai / maî

 • Su cinsinden. Akıcı, su renginde, mâvi. Katı ve sert olmayıp su gibi, akıcı olan.
 • Su cinsinden, su ile ilgili, mavi.

mali / malî

 • (Maliye) Mala ve paraya mensub. Mal ve para cinsinden. Mala ait.

menhuş

 • Yılan, akrep cinsinden bir hayvan tarafından sokulmuş.

mibred

 • Eğe.
 • Eğe cinsinden bir yazı âleti.

midilli

 • At cinsinin küçük çaptaki nev'ine verilen addır. Bu türlü atlar Midilli adasında yetiştirildiği için bu adı almıştır.

milk

 • Mal cinsinden olan yer. Birisinin tasarrufu altında bulunan yer. Mülk.

mütehaffif

 • Ayağa mest veya çizme cinsinden bir şey giyen.
 • Hafifliyen, tahaffüf eden.

nebati / nebatî

 • Bitki ile ilgili, bitki cinsinden.
 • Nebat cinsinden, nebata mensup ve nebata ait, yerden biten cinsinden olan.

rikkat-i cinsiye / رِقَّتِ جِنْسِيَه

 • Cinsi şefkat. İnsanın kendi cinsinden olana acıması.
 • Kendi cinsinden olana karşı duyulan acıma hissi.
 • Kendi cinsine acıma.

sahari / saharî

 • Kaya cinsinden. Kaya ile alâkalı.

saime / sâime

 • Senenin yarısından fazla, meralarda, kırlarda sırf sütleri alınmak veya üreme ve beslenmeleri için otlatılan (koyun, keçi, sığır, manda, at ve deve cinsinden olan), ehlî hayvanlar.

savtal

 • Havuç cinsinden çöğender adı verilen bir bitki.

seccade

 • Genellikle üzerinde secdeye varmakta yâni namaz kılmakta kullanılan küçük halı, kilim cinsinden sergi.

şefkat-ı cinsiye

 • Kendi cinsine olan şefkat.

şefkat-i cinsiye

 • Kendi cinsine olan şefkat.

şefkat-i nev'iye

 • İnsanın kendi cinsinden olana şefkat etmesi.

şikke

 • (Çoğulu: Şikek) Balta cinsinden olan silâhların sapı.
 • Girecek deliğe sıkışıp tutmak için sokulan çivi.

susmar

 • Kertenkele cinsinden küçük bir hayvan.

ta'yin / ta'yîn

 • Bir malın cinsini, miktârını, yerini belli etmek.
 • Me'mur etmek, vazîfelendirmek.

taharet / tahâret

 • Necâset denilen yâni maddeten pis olan şeylerden ve hades denilen hükmî ve mânevî pisliklerden (abdestsizlik, cünüplük, kadınlar için hayz ve nifas hâllerinden) su ile abdest alarak, su yoksa, toprak ve toprak cinsinden şeylerle teyemmün ederek yapıl an temizlik. Temiz olana tâhir, temizleyiciye de

tamim / tâmîm

 • Umumileştirme, genelleme; bir hükmü aynı cinsin bütün fertlerine verme.

telkih / telkîh

 • İlkah etmek. Aşılamak.
 • Aşı.
 • Cinsinin üremesini sağlamak.
 • İlkah etmek, aşılamak, cinsinin üremesini sağlamak.

teyemmüm

 • Kasd.
 • Fık: Su bulunmadığı veya su bulunup da kullanılması mümkün olmadığı takdirde temiz olan toprak cinsinden bir şey ile, abdestsizliği veya gusülsüzlüğü -hadesi- gidermek maksadiyle yapılan bir ameliyedir.
 • Su bulunmadığı veya bulunup da özür sebebiyle kullanmak mümkün olmadığı takdirde; temiz toprak veya taş, kum, kerpiç gibi toprak cinsinden bir şey ile hadesi yâni mânevî kirliliği, abdestsizliği gidermek için, elleri toprağa sürüp yüzü ve kolları mesh etmek.
 • Kast.
 • Su bulunmadığı veya bulunup ta kullanılması mümkün olmadığı takdirde temiz toprak cinsinden bir şeyle abdestsizliği veya gusülsüzlüğü giderme işi.

uşere

 • (Çoğulu: Uşur-Uşerat) Sütleğen cinsinden dikenli, yassı yapraklı ağaç.

vahid-i kıyasi / vâhid-i kıyasî

 • Bir şeyin miktarını ve sair hususiyetlerini ölçmek için kendi cinsinden değişmez olarak tayin edilen parça veya miktar. Meselâ: Uzunluğun "vâhid-i kıyasîsi" metredir. Hava tazyiklerinin ve sıcaklıklarınınki de derecedir.

yasemin

 • Güzel kokulu, beyaz ve güzel çiçekler açan sarmaşık cinsinden bir ağaç. (Farsça)

zeberced

 • Zümrüd cinsinden ve onun kadar kıymetli olmayan, sarımtırak yeşil, cam parlaklığında kıymetli taş.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın