LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te CEVAP ifadesini içeren 87 kelime bulundu...

amede-gu / âmede-gû

 • Hazırcevap. Düşünmeden hemen güzel söz söyleyen kimse. (Farsça)

bedihe

 • Birdenbire ve düşünmeden söylenilen güzel söz. Hazırcevaplık.
 • Başlangıç.

bezm-i elest

 • Cenab-ı Hak ruhları yarattığında "Ben Rabbiniz değil miyim? meâlinde soru sorduğunda, ruhlar, "Evet Rabbimizsin" diye cevap vermeleri ânına "Elest meclisi" veya "Bezm-i elest" tabir edilir.
 • Elest Meclisi; Allah'ın ruhları yarattığında, "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" anlamındaki sorusuna, ruhların, "Evet, Rabbimizsin" diye cevap verdikleri an.

bezmielest

 • Allahın, "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye sorduğu, ruhların da "Evet," diye cevap verdikleri hâdise.

cabe

 • Bir cevap.

cabet

 • Cevap vermek.

cevab / cevâb

 • Cevap, soruya verilen karşılık.

cevab-ı ali / cevâb-ı âli

 • Yüce bir cevap.

cevab-ı hakguyane / cevab-ı hakgûyâne

 • Hakkı söyleyen cevaplar.

cevab-ı hakiki / cevab-ı hakikî

 • Gerçek cevap.

cevab-ı ilmi / cevab-ı ilmî

 • İlmî cevap.

cevab-ı kasem

 • Yemine cevap.

cevab-ı kat'i / cevab-ı kat'î

 • Kesin cevap, karşılık.
 • Kesin ve kat'i söz, kesin cevap.

cevab-ı mucez / cevab-ı mûcez

 • Kısa ve özlü cevap.

cevab-ı müskit

 • Soru soranı susturan cevap.

cevab-ı muvafık

 • Uygun cevap.

cevab-ı red

 • Red cevap.

cevab-ı şafi / cevab-ı şâfi

 • Şifa veren cevap.

cevab-ı savab

 • İsabetli ve doğru cevap.

cevab-ı savap / cevâb-ı savap

 • Doğru cevap, karşılık.

cevaben / cevâben

 • Karşılık ve cevap olarak.
 • Cevap olarak.
 • Cevap olarak.

cevabi / cevabî / cevâbî

 • Cevap olarak.
 • Karşılık, cevap.
 • (Tekili: Câbi) Tahsildarlar, câbiler.
 • Cevapla ilgili.

cevabü'l-ahmak es-sükut / cevabü'l-ahmak es-sükût

 • Ahmak olana verilecek en iyi cevap sükûttur, cevap vermemektir.

cevabü'l-ahmaki's-sükut / cevâbü'l-ahmaki's-sükût

 • Ahmaklara verilecek en güzel cevap susmaktır.

ceza / cezâ

 • Şart cümlesinde cevap, karşılık olarak gelen kısım.

darül hikmetil islamiye

 • (Dâr-ül Hikmet-il İslâmiye) Bu teşkilât, son devirlerde gerek imparatorluk ve gerekse İslâm Aleminde ortaya çıkan bir takım dini mes'elelerin halli ve İslâma yapılan hücumların İslâm ahkâmına göre cevaplandırılması için 12 Ağustos 1334 (25 Ağustos 1918) tarihinde 5. Mehmed Reşat ve Şeyhülislâm Musa

ebkem ü lal / ebkem ü lâl

 • Cevapsız bırakmak. Susmak. Dilsiz gibi sükût etmek.

ecvibe / اجوبه

 • Cevaplar.
 • (Tekili: Cevab) Cevaplar.
 • Cevaplar.
 • Cevaplar. (Arapça)

ecvibe-i müskite

 • Susturucu cevaplar.

felsefe

 • Akıl yoluyla "niçin" sorusuna cevap arayan ilim.

fenn-i münazara

 • İleri sürülen delilleri ve fikirleri tetkik ederek fikirlerin münasebet ve adem-i münasebetini göstererek cevap vermek san'atı.

fetva emini

 • Şeyhülislâm kapısındaki Fetvahane'nin başında bulunan zata verilen ünvandır. Şeyhülislâma sorulan şer'i meselelerin fetvalarını hazırlamak, istida ile vukubulan suallere cevap vermek ve şer'iyye mahkemelerinden verilen ilâmları tetkik etmek vazifeleriyle mükellefti. Maiyyetinde Fetvaemini muavini, İ

hazırcevap

 • Her söze derhal ve düşünmeden münasib cevap veren kimse.

hıkmık etmek

 • Bir işten veyahut bir suale cevap vermekten kaçınmak için esassız bahaneler ileri sürmeye çalışmak. Tereddütlü davranmak. (Türkçe)

hilafet / hilâfet

 • Halîfelik, emirlik, imâmlık (devlet reisliği).
 • Resûlullah'tan (sallallahü aleyhi ve sellem) sonra bütün müslümanlara imâmlık ederek İslâmiyet'in emirlerinin tatbik edilmesine nezâret edip, İslâmiyet'e ve müslümanlara karşı yapılan her türlü müdâhaleye cevap vermek vazîfesi.
 • İnsanları

hıvar

 • Cevap vermek.

hoşafın yağı kesilmek

 • Ist: Bozulmak, bir cevap bulamamak, mahcup olmak.

i'caz / i'câz

 • Aciz bırakma.
 • Mucize göstererek muhatabı cevap veremez duruma düşürme.
 • Aciz bırakma.

icabat / îcâbât

 • Gerekler, cevap vermeler.

icabe-i dua / icabe-i duâ

 • Duânın kabul olması. Duâya cevap verilmesi. Muvafakat edilmesi.

icabet / icâbet

 • Davete cevap verme.
 • Cevap verme.

icabet etme

 • Cevap verme, kabul etme.

imamet-i kübra / imâmet-i kübrâ

 • Resûlullah'a (sallallahü aleyhi ve sellem) vekâleten bütün müslümanlara imamlık ederek İslâmiyet'in emirlerinin tatbik edilmesine nezâret edip, İslâmiyet'e ve müslümanlara karşı yapılan her türlü müdâhaleye (saldırı ve sataşmaya) cevap vermek vazîfes i, hilâfet.

irtical

 • Hazır cevaplılık. Düşünmeden ve birdenbire açıkça güzel söz veya şiir söylemek.

iskat / iskât

 • Sükût ettirmek. Cevap veremiyecek hâle getirmek. Susturmak.
 • Kandırmak, râzı etmek.

isti'naf

 • Önceki cümlelere bağlı olmayıp ilerdeki muhtemel sorulara cevap teşkil etme.

isticvab / isticvâb

 • Sorup cevap isteme.

istifham

 • Sual sorup anlamak. Anlamak için sormak.
 • Edb: Cevap istemek için değil, daha çok dikkati çekmek, hisleri kuvvetlerdirmek maksadıyla soru şeklinde söylemek san'atıdır. Şefkat, sevgi, hayret, kin ve nefret gibi duyguların te'siri altında vuku bulur.

istihare

 • Tefe'ül. Sual sorup cevap istemek.
 • Hayırlı olmayı istemek.
 • Hayran olmak, şaşmak, taaccüb etmek.
 • Bir işin hayırlı olup olmıyacağı niyetiyle abdest alıp, dua edip rüya görmek üzere uykuya yatma.

istinafiyye / istinâfiyye

 • Yeniden başlamaya ait.
 • İstinaf mahkemesine ait.
 • Arapça'da bir soruya cevap anlamında bulunan cümle.

kalu bela / kalû belâ

 • Cenab-ı Hak ruhları yaratıp, onlara Rabbiniz değil miyim, meâlinde: "Elestü Bi-Rabbiküm" buyurduğunda, ruhlar: "Evet Rabbimizsin" meâlindeki Kalu Belâ diye cevap verdiklerini bildiren Kur'andaki bir tâbirdir.

la / lâ

 • Arabçada kelimenin başında nefy edatı'dır. Cevap yerine veya yersiz inkârda kullanılır. "Yoktur, değildir" gibi. Mâzi fiilinin evvelinde bulunan Lâ, duâiye olur. Lâ zâle sıhhatehu: "Sıhhati zâil olmasın" sözündeki gibi.
 • Harf-i atıf da olur. Ve mâba'dını makabline nefyen rabt eder ve

lacevab

 • Cevapsız. Cevapdışı.

lügaz

 • Edb: Manzum bilmecelere denir. Lügaz çözülürse insan, hayvan, eşya veya başka bir mânâ çıkar. Meselâ: (Hikmetullah şehrinin bir tânesiOğlunun karnında yatar annesi.)Bu manzum çözülürse cevap olarak "İpek böceği" çıkar.

lükkaa

 • Hazırcevap olan.

maalcevap

 • Cevapla birlikte.

mahbubiyyet

 • Sevilen olmak. Mahbub olmaklık. Sevilecek hâlde bulunuş. (Cenab-ı Hakk'ın kullarını her çeşit nimetler ile besleyip yetiştirmesi ve ihtiyaçlarına cevap vermesi; onları sevdiğini ve mahbubiyyetini gösteriyor.)

mecube

 • Cevap.

mücavebet

 • (Cevab. dan) Birbirine cevap verme, cevaplaşma, mektuplaşma. Karşılıklı cevap verme.

mucib / mucîb

 • (Cevab. dan) İcabet eden, uyan. Kendisinden istenilen iş ve suali cevaplandıran.
 • İsteyeni istediğine kavuşturan, yaratıklarının isteklerine cevap veren, Allah.

mücib / mücîb

 • İcabet eden. Cevap veren. Sebeb kabul eden.
 • İstenileni kabul eden, duâya cevap veren (Allah C.C.).
 • Bütün dualara, isteklere cevap veren Allah.
 • Duaya cevap veren, Allah.

mucib-i muğis / mucîb-i muğîs

 • Yardıma muhtaç olan ve kendinden yardım dileyen varlıkların imdadına koşan, ihtiyaçlarına cevap veren, Allah.

mürşid-i mucib / mürşîd-i mûcîb

 • Sorulara cevap verip irşad eden, aydınlatıcı cevap veren.

mürtecil

 • Hemen, düşünmeden şiir söyliyen veya karşılık veren. Hazırcevap.

mürtecilen

 • Hemen şiir veya söz söyleyerek. Düşünmeden cevap vererek. Hazırcevaplıkla.

müste'nife

 • Gr: Evvelki cümlelerle bağlı olmayıp ilerdeki veya mukadder olan suallere cevap teşkil eden cümle.
 • Yeni başlayan; önceki cümlelere bağlı olmayıp ilerideki muhtemel, sorulara cevap teşkil eden cümle.

müstecap olan

 • Kabul edilen, cevap verilen.

müstecvib

 • (Cevâb. dan) Cevap isteyen. İfâdesini alan, suâl sorup cevabını isteyen.

mütecavib

 • Karşılıklı cevap veren.

mütecavibe

 • Birbirine cevap veren, birbirini destekleyen.

mütela'sim

 • (Çoğulu: Mütela'simîn) Saçmasapan cevap veren, kemküm eden.

neam

 • "Evet, olur" mânâsında cevap edâtıdır.
 • Pek iyi, âferin mânâlarında tasdik ve tahsin kelimesidir.
 • At, deve, sığır, koyun gibi dört ayaklı hayvana da denir.

nekre

 • Belirsiz olan.
 • Çıban ve yaradan çıkan kan ve irin.
 • Garip ve gülünç fıkralar.
 • Hoş sohbet ve hazır cevap kimse.
 • Gr: Belirtilmemiş isim, neye delâlet ettiği belli olmayan (harf-i tarifsiz) isim.

pasuh

 • Karşılık, cevap. (Farsça)

pasuhgüzar

 • Cevap veren, karşılık veren. (Farsça)

reddiye

 • Bir mes'ele hakkında zıt karşılık. Cevap. Beğenilmeyen bir şeye cevap vermek.

reform

 • Düzeltme, tanzim. Asıl şeklini verme. Islah etme. Avrupa'da başlayan dinde reform hareketini, İslâm dinine tatbik etmenin yeri yoktur. Çünkü İslâm dini, bütün zaman ve mekânların insanlarına her cihetle cevap verecek câmiiyette olduğundan ve ilmi esaslara dayanmış olarak asliyetini muhafaza ettiğind (Fransızca)

rububiyetperver / rubûbiyetperver

 • İhtiyaca cevap vermeyi ve terbiye etmeyi seven.

tabir-i hakimane / tâbir-i hakîmâne

 • Hikmetli ifade; sorulan bir suale, soranın hâlini dikkate alarak cevap verme.

tecavüb / tecâvüb

 • Cevaplaşma. Karşılıklı cevap verme.
 • Birbirine cevap verme.
 • Cevaplaşma.

tecavüp / tecâvüp

 • Birbirinin ihtiyacına cevap verme.

tela'süm

 • Dil dolaşma, şaşırma.
 • Cevap verilecek yerde veremeyip kekeleme.
 • Saçmasapan cevap verme.

telkin / telkîn

 • Definden sonra meyyitin (vefât edenin) yüzüne karşı ayakta durarak okunan, kabir suâllerini ve cevaplarını bildiren sözler.

temyiz evrakı

 • Yargıtay'ın kaleme aldığı cevap yazısı.

ten'im

 • Nimetlendirmek. Bolluk içinde olmak. Rahat ve refah kılmak.
 • "Neam" diye cevap vermek.

ter-zeban

 • "Yaş dilli". Hazırcevap. (Farsça)
 • Kalem. (Farsça)

terzeban / terzebân / ترزبان

 • Hazırcevap. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın