LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te CANÌ ifadesini içeren 125 kelime bulundu...

abdulkahir-i cürcani / abdulkahir-i cürcanî

 • (Bak: Cürcanî)

afv-i anil ceraha

 • Huk: Kendisine cinayet yapılmış olan kimsenin, yaralanmadan dolayı malik olduğu kısas, diyet veya hükümet-i adl; yani, ehl-i vukufca tayin edilen diyet hakkını caniye bağışlamasıdır.

aned

 • Cânib ve nâhiyeler.

bezl-i can

 • Canını esirgemeden vermek.

camit

 • Eski ve Ortaçağlarda Giresun ile Samsun arasında kalan dağlık mıntıkaya verilen ad. Osmanlılar zamanında bu kelime Canik olarak kullanılmıştır.

can-efşan

 • Bir dâvâ uğrunda canını veren, canını feda eden. (Farsça)

can-nisar

 • Canını harcayan, canını fedâ eden. (Farsça)

canbaz / cânbâz / جانباز

 • (Çoğulu: Canbazan) Can ile oynayan, canını tehlikeye koyan, canbaz.
 • Hayvan alış-verişi ile uğraşan kimse.
 • Aldatan, hilekâr, hile yapan.
 • Eskiden atlı fedai asker.
 • Canını hiçe sayan. (Farsça)
 • Fedai. (Farsça)
 • Cambaz. (Farsça)

canbeleb

 • Ölecek halde, canı dudakta.

canefşan / canefşân / جان افشان

 • Canını hiçe sayan, fedai. (Farsça)

canfeşan / cânfeşân / جان فشان

 • Canını hiçe sayan, fedai. (Farsça)

cani

 • Cinayet işlemiş olan. Birisini öldürmüş veya yaralamış bulunan. Caniler nasıl haksız yere insanı öldürüyorlar ve onların hayatlarına son veriyorlarsa; kâfirler, inkârcılar, dinsizler de birer cani sayılırlar. Çünkü Allah'ın eserleri olan canlı ve cansız varlıklar onun sonsuz kudretini, ilmini, irade

canibeyn

 • İki taraf, iki cânib, iki yan.

caniha

 • (Bak: CANİH)

caniyane / câniyâne

 • Canicesine.
 • Câni gibi, cânice.

caniye

 • Cani; acımasız ve gaddar; cinayet işlemiş olan.

cannisar / cânnisâr / جان نثار

 • Canını feda eden. (Farsça - Arapça)

cansipar / cânsipâr / جان سپار

 • Canını feda eden. (Farsça)

cansiper

 • (Cansupâr): Canını feda eden. (Farsça)

cansiperane / cansiperâne / cânsiperâne / جان سپرانه

 • Canını feda edercesine. (Farsça)
 • Canını fedâ edercesine, canını siper ederek.
 • Canını verircesine.
 • Canını feda edercesine. (Farsça)

cenab

 • (Çoğulu: Ecnibe) Evin etrafı, çevresi.
 • Cânib.
 • Nâhiye.

cerim

 • Kabahatli, câni, suç işlemiş.
 • (Çoğulu: Cirâm) Kuru hurma.
 • Hurma çekirdeği.

cevanib

 • (Tekili: Cânib) Cânibler, yanlar, taraflar.

cinayetkar / cinayetkâr / جنایتكار

 • Câni, cinayet işleyen. (Arapça - Farsça)

cürcani / cürcanî

 • (Abdülkahir) Hicri beşinci asrın ikinci yarısında yaşamış büyük âlimlerden ve Arapçanın dâhi mütehassıslarındandır. Dindarlığı ve takvası da çok ileri olduğu nakledilir... Asıl adı: Abdülkahir-el Cürcanî olan bu Zâtın ilk tahsilini memleketi Cürcan'da yaptığı biliniyor. Adı ve künyesi şu şekilde olu

delail-i i'caz / delâil-i i'câz

 • Kur'ân'ın mu'cizeliğini gösteren deliller (Kur'ân'ın mu'cizeliğini ispat eden Abdülkahir Cürcânî'nin belâgat ilmine dair eserine telmih vardır.).

delailü'l-i'caz / delâilü'l-i'câz

 • Abdülkâhir-i Cürcânî'nin, Kur'ân-ı Kerim'in edebî yönünü anlattığı bir eseri.

dercan / dercân

 • Canına sokma, içine alma.

deri

 • Farsçanın sahihi, fasih olanı. (Kapı demek olan "der" ismi Farsça olduğu halde Arapça sayılarak müennesi "deriyye" yapılmıştır.) (Farsça)
 • Havası hoş ve lâtif. Yeşilliği bol olan dağ eteği. (Farsça)

diyet-i kamile / diyet-i kâmile

 • Huk: Öldürülen şahsın nefsine bedel olarak, câniden veya ailesinden alınan tam diyet olup, miktarı öldürülen kişiye göre değişir.

dürr-i can / dürr-i cân

 • Canın incisi. Çok sevgili. (Farsça)

ehl-i salib / ehl-i salîb

 • Haç sâhipleri. Târihte papalığın teşvikiyle müslümanlara karşı birleşerek seferler tertipleyen, milyonlarca insanın canına kıyan, devletlerin yıkılmasına sebeb olan hıristiyan milletler topluluğu, haçlılar, hıristiyanlar.

elif

 • Birinci harf-i hecânın adı.
 • (Ülfet. den) : Bütün harflerle ülfet edebildiği için böyle isimlendirilmiştir. Ebcedî değeri de bire delâlet eder.

enha

 • (Tekili: Nahv) Nahvlar, taraflar, canibler, cihetler, yanlar.
 • Yollar, tarikler.

esrarü'l-belaga / esrarü'l-belâga

 • Abdülkâhir-i Cürcânî'nin, belâgat hakkında bir eseri.

esrarü'l-belagat / esrarü'l-belâgat

 • Abdülkâhir-i Cürcânî'nin, belâgat hakkında bir eseri.

etraf

 • (Tekili: Taraf) Taraflar, yanlar, canibler, yönler, uçlar, kıyılar.

feda'i / fedâ'î / فدائى

 • Yoluna canını hiçe sayan. (Arapça)

feda-yı can / fedâ-yı cân

 • Canını feda etme, yolunda canını verme.
 • Canını verme, canını fedâ etme, kendini kurban etme.

fedakarane / fedakârane

 • Canını ve herşeyini feda eder derecesinde. Her türlü eziyet ve zahmetlere göğüs gererek, dâvası uğruna sebat edene yakışacak surette. (Farsça)

fevd

 • Tavşancıl kuşunun kanadı.
 • Ölmek.
 • Canip, taraf, yön.

giran-hatır

 • Canı sıkılmış, gücenmiş. (Farsça)

guş-i kabul-i cane / gûş-i kabul-i câne

 • Canın kabul kulağı; birşeyi can kulağıyla dinleme.

hafif ikrah / hafîf ikrâh

 • Şiddetli olmayan zorlama. Canın veya uzvun telefine yol açmayan, yalnız acı ve eleme sebeb olacak derecedeki dövme ve hapsetme gibi şeylerle yapılan zorlama.

halvet-i faside / halvet-i fâside

 • Karı-kocanın aralarında şer'î mâni olmasına rağmen birleşmeleri.

halvet-i sahiha

 • Karı-kocanın aralarında şer'î mâni bulunmaması halinde birleşmeleri.

hamme

 • (Çoğulu: Humm) Kaplıcanın sıcak suyu.
 • Kuyruk yağının kıkırdağı.
 • Kızdırmak mânasına mastar da olur.

hareket-i ahmakane ve caniyane / hareket-i ahmakâne ve câniyane

 • Aptalca ve cânice yapılan hareket.

hattiyye

 • (Çoğulu: Hatyât) Canı, kıymeti yüce olmak.
 • Küçük ok.

hazafir

 • (Tekili: Hizfâr - Hazfur) Cânibler.
 • Bir kavmin meşhurları, ileri gelenleri, şereflileri.
 • Hepsi. Tümü. Mecmu'u.

hazık

 • (Çoğulu: Havâzik) Mesti dar olan.
 • Cânip, taraf.

heyet-i hafife

 • Cümledeki her bir parçanın tek tek mânânın hafiif olduğunu göstermesi; hafif yapı.

hıdn

 • Koltuk altından yan başına varana kadar, kucak.
 • Nahiye.
 • Canip, taraf.

hıfz-ı emanet

 • Canı muhafaza etme.
 • Bırakılan emaneti koruma.

hırz-ı can

 • Bağrına basıp canı gibi korumak. Canı koruyan. Canını teslim ederek sığınmak.

hırzıcan / hırzıcân

 • Canı gibi koruma.

hışaş

 • Başı küçük adam.
 • Küçük başlı yılan.
 • Devenin burnuna geçirdikleri burunduruk.
 • Kuşlardan, dimağı olmayan.
 • Çuval.
 • Cânip, taraf.
 • Sinir.

hiyal

 • Taraf, yan, cânib. Hizâ.
 • Bir hayvanın kısır olma hâli.

hukuk-u zevciye

 • Karı ile kocanın birbirlerine karşı hâiz olduğu haklar. Aile hukuku.

icane

 • (Çoğulu: Ecanin) Hamam taşı.
 • İçinde bez ve kaftan yıkanılan kap.

icazet / icâzet

 • İzin, diploma, şehâdetnâme. Çeşitli ilimlerde üstâdın (hocanın) talebesine, yetiştiğine dâir verdiği belge, diploma.

icazet-i mutlaka / icâzet-i mutlaka

 • Çeşitli ilimlerde üstâdın (hocanın) talebesine yetiştiğine ve başkalarını da yetiştirebileceğine dâir verdiği izin veya bu izni ifâde eden belge, diploma.

ihtika'

 • Bir şeyin sağlamlığı, muhkemliği.
 • Dimağ heyecanı.

ila / îlâ

 • Kocanın karısına dört ay veya daha çok zaman veya zaman söylemeyerek "Sana yaklaşmayacağım" diye yemîn etmesi.

ilye

 • Sağrı, but. Kalçanın üst kısmı.

intihar / intihâr / انتحار

 • Kendini öldürme, canına kıyma. (Arapça)
 • İntihâr etmek: Kendini öldürmek, canına kıymak. (Arapça)

istifa-yı kısas

 • Kısas hakkının bilfiil yerine getirilmesi. Câni hakkında kısas cezasının tatbik edilmiş olması.

kars

 • İki parmağıyla çimdiklemek.
 • Karıncanın ısırması.

kayın

 • Kadının veya kocanın erkek kardeşi.

keşih

 • (Çoğulu: Küşuh) Perâkende olmak, parça parça dağılmak.
 • Böğür.
 • Cânip, taraf.

keyfemayeşa / keyfemâyeşâ

 • Canı nasıl isterse.

kıbel

 • Yan, taraf, yön, cihet, cânib.

kütfane

 • (Çoğulu: Kütfân-Ketâyif) Çekirgenin evvel kanatlanıp uçanı.

kutr

 • Taraf. Canib.
 • Nahiye. Mahal. Arzın veya semânın bir ciheti.
 • Çap.
 • Bölük. Bölge.
 • Geo: Dairenin merkezinden geçip onu iki müsavi kısma bölen doğru parçası, çap.

lisan-ı nahvi / lisan-ı nahvî

 • Arapçanın bir vasfı; intizam ve kaidelere, düsturlara bağlı belâgatlı dil.

masruf

 • Sarfolunmuş, harcanılmış olan.

meccaniyet

 • Ücretsizlik, meccanilik.

melekut

 • Tam bir hâkimiyyetle, Saltanat-ı İlâhiyyenin müessiriyyet ve idâresinin esrarı. Her şeyin kendi mertebesinde, o mertebeye münâsib ruhu, canı, hakikatı. Bir şeyin iç yüzü, iç ciheti.
 • Hükümdarlık. Saltanat.
 • Ruhlar âlemi.

menbic

 • Mevzi ismi. (Oraya nisbetle "menbicâni" derler.)

mevetan

 • Canı olmayan nesneler.
 • İhya olunmayan, ekilip biçilmeyen arazi.

mikleb

 • Eskiden ciltlenen kitapların sol tarafındaki fazlalık parçanın adı.

müfarakat

 • Ayrılık. Bir yere bırakıp gitmek. Dostlarından ayrı düşmek.
 • Fık: Karı-kocanın talâk veya fesh ile birbirlerinden ayrılmaları.

muhafaza-i nefis

 • Kişinin kendisini ve canını koruması.

münfail

 • İnfiâl eden. Te'sir ile harekete geçen.
 • Muztarib, kederli ve muğber olan. Bir şeyden canı sıkılan. Alınmış, gücenmiş.

müntekim

 • İntikam alıcı. Zâlim ve mütekebbir (kibirli) cânîleri başkalarına ders olacak şekilde cezâlandıran, âsîleri ve taşkınlık yapanları şiddetli azâb ile azablandıran.

müste'min

 • Eman dileyen. Emane, emniyete erişen, nâil olan. (Gerek müslim, gerek zimmî veya harbî olsun.) İstiman eden. Emin edilmiş.
 • Canının bağışlanması şartiyle teslim olan.
 • Tar: Osmanlı ülkesinde oturmalarına müsaade olunan yabancı devlet tebaası. Osmanlı devleti ile sulh halinde bu

naks

 • Nakletmek.
 • İfsad etmek, bozmak.
 • Evmek. Acele etmek.
 • Kimseye lâkap takmak.
 • Ayıplamak.
 • Kilise çanını çalmak. Çan çalmak, çana vurmak.

nakus

 • Kiliselerde asılı bir vaziyette durup belirli vakitlerde çalınan çan. Kilisenin büyük çanı.

nevadir haberler / nevâdir haberler

 • Hanefî mezhebi imâmlarından İmâm-ı Muhammed'in (El-Keysâniyyât), (El-Hârûniyyât), (El-Cürcâniyyât), (Er-Rukıyyât) adındaki kitablarıyla bildirilen din bilgileri, haberler.

pakbaz / pâkbâz / پاكباز

 • Fedai. (Farsça)
 • Canını hiçe sayan aşık. (Farsça)

ratanet

 • Arapçanın hâricindeki bir dille konuşma.

reca

 • Emel, ümit, yalvarmak.
 • Cânib, taraf.
 • İstek, arzu, dilek.

rekme

 • Cem'olmuş, toplanmış.
 • Yön, cânip.
 • Parça, cüz'.

rica

 • Yalvarmak, niyaz eylemek.
 • Canib. Taraf.

ruh u canımla

 • Ruh ve canımla, bütün içtenlikle.

şafak

 • Tan zamanı. Güneş doğmağa yakın zaman veya güneş battıktan sonraki alaca karanlık. Gündüz.
 • Nahiye. Cânib.
 • Nasihat eden kimsenin "Nasihatım te'sir etsin, sözüm tutulsun" diye ıslah için gayret göstermesi.
 • Merhamet.
 • Harf.

şati'

 • (Çoğulu: Şevâti) Kenar, kıyı. Cânip, taraf, yön.

şehid / şehîd

 • Şâhid olan.
 • Meşhude. Allah (C.C.) yolunda canını feda eden müslüman. Hak için hayatını feda ederek ölen. Allah'ın rızasına eren. (Naklinde ve gaslinde Rahmet melekleri hazır oldukları için yahut kıyamette ümem-i sâlife hakkında istişhad olunan zevattan olduğu için yahut vefat etmeyip
 • Allah yolunda canını feda eden Müslüman.

serfeda eden / serfedâ eden

 • Başını, canını feda eden.

şerhu'l-mevakıf / şerhu'l-mevâkıf

 • Meşhur kelâm âlimlerinden Seyyid Şerif Cürcânî'nin eseri.

seyyid şerif-i cürcani / seyyid şerif-i cürcanî

 • (Bak: Cürcanî)

şezen

 • Nahiye, cânip, taraf.
 • Kaba ve sağlam yer.

sıbr

 • (Çoğulu: Esbâr) Beyaz bulut.
 • Taraf, yön, cânip.
 • Çoğul, cemi.

ta'ciz

 • (Acz. den) Huzursuz kılmak, rahatsız etmek, sıkıntı vermek, canını sıkmak.
 • Eğlendirmek.
 • Âciz etmek.
 • Kadının ihtiyarlayıp âcizleşmesi.

taarrus

 • (Çoğulu: Taarrusât) Kocanın, karısına karşı sevgisini göstermesi.

tam şehid / tam şehîd

 • Allah yolunda canını fedâ eden; dînini, vatanını, bayrağını, nâmusunu müdâfaa ederken ölen, haksız yere öldürülen müslüman.

tassuc

 • (Çoğulu: Tasâsic) Cânip. Nâhiye. İki tane.

tefci'

 • (Çoğulu: Tefciât) Canını yakma, acıtıp ağrıtma. Dertli kılma.

tefdiye

 • Canını başkası uğruna feda etme.

tefeccu'

 • Canı yanma, acıma. Kaygılı olma, dertli olma.
 • Belâ ânında hüzünlü olma.

tenasan / tenâsân / تن آسان

 • Canının kıymetini bilen, rahatına düşkün. (Farsça)

tenperverlik

 • Devamlı kendi canını ve rahatını düşünme, tenbellikten hoşlanma.

teslim-i rıza ve can

 • Kendi rızasıyla ve canıyla teslim olma.

ticani / ticanî

 • Kuzey Afrikada, hicri 1200 tarihlerinde Ahmed Ticanî adında bir şahıs tarafından kurulan bir tarikattır.

ticani meselesi / ticanî meselesi

 • Ticanî tarikati konusu.

ticaniyye / ticâniyye

 • Evliyânın büyüklerinden Ebü'l-Abbâs Ticânî hazretlerinin tasavvuftaki yolu.

tunb

 • Nâhiye, cânip, taraf, yön.

urz

 • Mania, engel. Açıktan hedef gibi bir şeye mâruz olup duran.
 • Hâcet, ihtiyaç.
 • Taraf, nâhiye, cânip.
 • Vasat, orta.

varak-pare-i fazılane / varak-pâre-i fâzılâne

 • Sizin çok değerli yaprak parçanız, kağıt parçanız.

vecd-efza / vecd-efzâ

 • Vecdi artıran, heyecanı çoğaltan. (Farsça)

veled-i manevi / veled-i manevî

 • Evlâdlığa kabul edilen, âhiret evlâdı. Bir hocanın talebesi. Mürid.

zeval / zevâl

 • Yok olma, sona erme. Ölmez imiş âşık cânı, Hiç çürümez imiş teni, Aşk her kimi kıldı fânî, Ona zevâl ermez imiş.

zevc

 • Çift. İki şeyden meydana gelen.
 • Sınıf, cins, nev'.
 • Karı ve kocanın herbiri.
 • Koca, eş.

zevlak

 • Taraf, cânib.

zıhar

 • İki şey arasında münasebet ve mutabakat meydana getirmek. İki şeyi birbirine mutabık eylemek. Arka arkaya, mukabil kılmak.
 • Karşılıklı yardımlaşmak.
 • Fık: Bir kocanın, karısını müebbeden mahremi olan birisinin bakması câiz olmayan bir yerine teşbih etmesi.Meselâ, bir adam karıs
 • Kocanın karısına "sen anam gibisin" demesi.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR