LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te CÂM ifadesini içeren 312 kelime bulundu...

abd-i gubar

 • Günahkâr kul; toz ve çamura bulanmış gibi günahlarla kirlenmiş kul anlamında bir ifade.

adese

 • Mercimek.
 • Mercek. Uzağı yakın veya yakını uzakta görmeğe yarayan dürbün veya mikroskop camı.

ahsen-i takvim

 • En güzel kıvama koyma.
 • Cenab-ı Hakkın her şeyi kendisine lâyık en güzel kıvam, sıfat ve surette yaratması. İnsanın en yüksek ve câmi isti'dâd ve kabiliyetlerde ve en güzel surette yaratıldığı.

ajende

 • Çamur. (Farsça)
 • Binalarda kullanılan harç. (Farsça)

akem

 • Vergisi olmayan emlâk. Türbe, cami, köprü, çeşme gibi.

akheban

 • Fil, câmus.

akvaryum

 • Lat. Su hayvanlarını veya bitkilerini besleyebilecek tarzda yapılmış camdan su kabı.

aleka

 • (Çoğulu: Alekat) Yapışkan balçık, çamur.
 • Kan pıhtısı.
 • Uyuşmuş kan.
 • Sülük.

alem-i islam camii / âlem-i islâm camii

 • Büyük bir cami hükmünde olan İslâm âlemi.

alem-i islamın cami-i kebiri / âlem-i islâmın cami-i kebiri

 • Büyük bir cami hükmünde olan İslâm dünyası.

ampul

 • İçinde elektrik akımı yardımıyla ışık vermeye yarayan bir iletken bulunan, havası boşaltılmış olan cam şişe. (Fransızca)
 • İçinde sıvı ilâç bulunan, ağzı kızdırılarak kapatılmış küçük şişe. (Fransızca)

areometre

 • yun. Sıvıların yoğunluk derecesini ölçmeye yarayan âlet. Arşimet'in keşfettiği kanuna istinad edilerek yapılan bu alet, içi boş cam bir silindir ile bunun üst kısmındaki dereceli bir çubuktan ibarettir.

asy

 • Yaşamak.
 • Kocamak, ihtiyarlamak.

atyan

 • (Tekili: Tîn) Çamurlar, balçıklar.

avakıb

 • (Tekili: Akibet) Encamlar. Akibetler. Sonlar.

ayasofya

 • Şimdi müze olan önemli bir cami.

ayin / âyin

 • Merâsim. Usûl. Görenek. Dinî âdâb. Âdet, örf ve kanun.
 • Ziynet, süs.İslâm'da fıkıh lisânı âyin kelimesini kabul etmemiştir. Bazı vakıflar, filân câmide herhangi bir tarikat âyini icra için te'sis yapacakları zaman vaki olan müracaatlarında fetvahâne tarafından verilen müsaadelerde âyi

ayn-ı hamie

 • Çamurlu çeşme.

baharistan

 • İlkbaharın hüküm sürdüğü zaman. (Farsça)
 • Yeşil ve çiçekli yer. (Farsça)
 • Molla Câmi'nin eseri. (Farsça)

bahil / bahîl

 • Hasis. Cimri. Tamahkâr. Hayırlı işlere malını (varsa bile) harcamayan.

bayezid

 • İstanbul'da bulunan ve ismini Bayezid Camiinden alan semt.

bayezid cami-i mübareki

 • Mübarek Bayezid Cami.

bayezid meydanı

 • İstanbul'da bulunan, tarihî Bayezid Camii ile günümüzde İstanbul Üniversitesi arasında yer alan meydan.

bedr muharebesi

 • Bedir, Mekke-i Mükerreme ile Medine-i Münevvere arasında bir yer olup; Hz. Peygamber Efendimizin hicretinin ikinci senesi orada Kureyşîlere karşı kazandıkları muzafferiyetle meşhurdur. Bedir, bir ovanın kenarında olup Mescid-ül Gamame isminde bir câmi ve Bedir muharebesinde şehid olan sahabelerden 1

beraat-ül istihlal / berâat-ül istihlâl

 • Bir eserin içindekilerini güzel bir başlangıçla baş tarafında anlatmak. İyi bir alâmet. Güzel bir başlangıç.
 • Bir ibarede müradif ve mukni birkaç kelime bulunması, hüsn ve insicamdaki ibarenin vech-i mergub üzere te'lif ve terkibi.
 • Maaş, rütbe, nişan için hükümetçe bildirilen

berbar

 • Evin dam kısmında bulunan oda. (Farsça)
 • Çardak. (Farsça)
 • Kemeriye. (Farsça)
 • Tahtaboş. Damın düz bir kısmı ki, en çok çamaşır sermeye yarar ve çinko ile döşelidir. (Farsça)

berg

 • Yaprak. (Farsça)
 • Azık. (Farsça)
 • Azm, kasd. (Farsça)
 • Hazırlık. Mal, mülk. (Farsça)
 • İntizam-ı hal. (Farsça)
 • Serencam. (Farsça)

beytü'l-makdis

 • Mukaddes ev, Mescid-i Aksa, Kudüs'teki büyük camii.

beytullah

 • Kâbe, câmi, mescid gibi ibadet edilen yer.
 • Mekke-i mükerremede Mescid-i harâmın ortasında bulunan mukaddes binâ. Kâbe-i muazzama; müslümanların kıblesi; Fazîlet ve kıymetini bildirmek için Beytullah buyurulmuştur.
 • Câmi, mescid.

bi-fasal / bî-fasal

 • (Kürtçe) Fırsat vermeyen, kocaman mahlûk.

billur

 • Şeffaf, parlak taş, elmas gibi kıymetli. Cam gibi parlayan.
 • Pırıl pırıl cam.

bütçe

 • Devletin veya diğer kuruluşların yıllık gelir ve giderlerini (sarfiyat ve varidatlarını) gösteren ve bunlarla ilgili harcamaları tayin eden hesap işleri. (Fransızca)

cam / câm / جام

 • Cam, şişe, bardak, sırça. (Farsça)
 • Kadeh. (Farsça)
 • Şişe. (Farsça)
 • Cam. (Farsça)

came

 • Evde giyilen bol elbise. Elbise, çamaşır. Sevb, libas. (Farsça)

camekan / camekân / câmekan / جامكان

 • Elbise soyunulacak yer. (Farsça)
 • Camlık. (Farsça)
 • Camlı bölme. (Farsça - Arapça)
 • Vitrin. (Farsça - Arapça)

cameşuy / câmeşûy / جامه شوی

 • (Çoğulu: Câmeşuyân) Çamaşırcı, çamaşır yıkayan. (Farsça)
 • Çamaşırcı. (Farsça)

camger

 • Cam yapan sanatkâr, camcı ustası. (Farsça)

camhane

 • Cam fabrikası. (Farsça)

cami / camî

 • (Molla Camî) Hi: 817-898 Büyük bir İslâm müellifidir. Asıl adı: Abdurrahman'dır. Yüze yakın eser vermiştir.

cami' / câmi' / جامع

 • Toplayan. (Arapça)
 • Cami. (Arapça)

cami-i ekber

 • Büyük cami.

cami-i emevi / cami-i emevî / câmi-i emevî

 • Şam şehrinde büyük bir câmidir.
 • Şam'daki Emevî Camii.

cami-i kebir / câmi-i kebir

 • Büyük cami.
 • Büyük cami.

cami-i şerif

 • Şerefli, yüce cami.

camid

 • (Câmide) Ruhsuz, sert, katı madde. Cansız.

camidat / câmidât

 • Camidler, cansızlar.

camiiyet-i harikulade / câmiiyet-i hârikulâde

 • Olağanüstü câmiiyet, mânâ ve özellikçe kapsamlılık.

camiiyyet

 • Câmi'lik, toplayıcılık.
 • Çok şeylerle alâkalılık.
 • Pek ziyâde mânâları ve şeyleri hâvi olmak.

camis

 • Cansız, camid.
 • Letâfeti gitmiş olan elbise.

camus / câmûs / جاموس

 • Manda, camız. (Arapça)

canbaz / cânbâz / جانباز

 • Canını hiçe sayan. (Farsça)
 • Fedai. (Farsça)
 • Cambaz. (Farsça)

cem'iyyet-i kelam / cem'iyyet-i kelâm

 • Kelâmın câmi olması. Müteaddid mânası bulunan kelâm, söz.

cemaat / cemâat / جماعت

 • Topluluk. (Arapça)
 • Camide ibadet edenler. (Arapça)

cemadi / cemadî

 • Ruhu olmayan, cansız madde. Câmid cisim. (Farsça)

cendere

 • yun. Tazyik. Baskı, basınç.
 • Dar dere, boğaz.
 • Kalın oklava.
 • Çamaşır ütülemeye mahsus iki ağaç üstüvaneden ibaret alet.
 • Mc: Sıkı ve dar yer.

çepel

 • Kirli, bulaşık, karışık, çamurlu.

cesim / cesîm

 • İri, kocaman.

cevami' / cevâmi' / جوامع

 • Toplu olan şeyler.
 • Câmi'ler. Mescidler.
 • Camiler. (Arapça)

cevamid

 • (Tekili: Câmid) Cansız, donmuş şeyler.

cevamis

 • (Tekili: Câmus) Camuslar, mandalar, kömüşler, su sığırları.

cihad-ı dini / cihad-ı dinî

 • Dinî değerler için mücadele etme, gayret ve çaba harcama.

cihad-ı islamiye / cihad-ı islâmiye

 • İslâmî değerler uğrunda çaba ve gayret harcama, mücadele etme.

cism-i sanevberi / cism-i sanevberî

 • Çam kozalağı şeklinde olan cisim; kalb.

cülazi / cülazî

 • Kocaman ve kuvvetli. İriyarı.
 • Hâdim, hademe, hizmetkâr.
 • Kilise veya manastır uşağı.
 • Papaz veya keşiş.

cum'a namazı / cum'â namazı

 • Cumâ günü öğle vaktinde câmilerde hutbeden sonra, cemâatle kılınan iki rek'atlik farz namaz.

cürf

 • Dere kenarında selin dibini yalayıp oymuş olduğu bıçık üzerinde kalan toprak veya çamur çıkıntısıdır ki, her an için yıkılıp çökmeğe hazır bir vaziyette bulunur.
 • Estiyan adı verilen bir ot.

dahamet / dahâmet

 • İrilik, kocamanlık, kabalık, vücutça büyük olmaklık.
 • Tıb: Hipertrophie.

dahm

 • İri, büyük, kocaman, cüsseli, kalın.

ecem

 • (Çoğulu: Acâm) Çok fazla sıcak.

eceme

 • (Çoğulu: Acâm-Ecemât - Ecem-Ücüm) Meşelik.
 • Kamışlık.

ecza-i meyyite-i hamide-i camide-i kesife / ecza-i meyyite-i hâmide-i camide-i kesife

 • Ölü, hissiz, camit ve kesif parçalar.

efek

 • Sarfetmek, harcamak.

ehad

 • Bir. Tek. İnfiradla muttasıf sıfât-ı kâmileyi cami' olan.

ekonomi

 • yun. İktisad. Tutum. Geliri gideri hesaplıyarak lüzumsuz masrafı bırakıp artırmağa çalışmak. Ölçülü ve idâreli harcamak. İnsanların sınırsız olan ihtiyaçlarıyla bunları sağlamaya yarayacak sınırlı imkân ve vasıtalar arasında mümkün olan azami uygunluğu temin için (sağlamak için) yapılan çalışma ve f

elcime

 • (Tekili: Licâm) Hayvanların ağızlarına takılan gemler.

elmas-tıraş

 • Elmas gibi yontulmuş olan makbul bir cam, kristal.

emed

 • Son, nihayet. Gayet. Encam, intihâ.

enbir

 • Yaş ve kuru çamur. (Farsça)

enerji

 • Kuvvet. Güç. Fiziki kuvvet. (Fransızca)
 • Gücünü harcama isteği ve iktidarı. (Fransızca)

engam

 • Vakit, zaman, an. Mevsim. (Aslı: Encam'dır.) (Farsça)

erze

 • Çam ağacı.
 • Samanlı sıva çamuru. (Farsça)
 • Çamdan çıkarılan zift. (Farsça)

esbab-ı basita-i camide-i tabiiye / esbab-ı basîta-i câmide-i tabiiye

 • Tabiata ait câmit, basit sebepler.

eshab-ı suffa / eshâb-ı suffa

 • Suffe ehli. Peygamber efendimizin Mekke'den hicretinden sonra, Medîne-i münevverede yaptırdığı câminin (Mescid-i Nebevî'nin) örtülü bölümünde ilim ve ibâdetle meşgul olan fakir ve kimsesiz müslümanlar.

eşya

 • (Tekili: Şey) (Bu kelime, Türkçede müfret gibi kullanılır.) Ev döşemeye mahsus halı, dolap v.s.
 • Elbise, yatak, çamaşır gibi malzemeler.
 • Yük, yük eşyası.

evhal

 • (Tekili: Vahal) Sıvalar, balçıklar, çamurlar.
 • Mekânlar, hâneler, evler, durulacak veya oturulacak yerler.

fanus

 • yun. Fener. Sâbit ve süslü fener.
 • Kim: Bazı şeylerin üstüne kapatmak için camdan yapılmış kapak.

fasd

 • Kan alma, hacamet.
 • Damar kesmek.

fassad / fassâd / فصاد

 • Hacamat yapan. (Arapça)

feda / fedâ / فدا

 • Yoluna can koyma. (Arapça)
 • Kurban. (Arapça)
 • Uğruna verme. (Arapça)
 • Fedâ edilmek: (Arapça)
 • Uğruna harcanmak. (Arapça)
 • Kurban edilmek. (Arapça)
 • Fedâ etmek: (Arapça)
 • Uğruna harcamak. (Arapça)
 • Kurban etmek. (Arapça)

fena

 • (Beka'nın zıddı) Yokluk. Yok olma.
 • Geçici dünya.
 • Geçip gitme.
 • Tas: Kendi varlığından geçmek.
 • Kötü.
 • Devamlı olmayan.
 • Çok kocamış olmak.

ferraş

 • Cami, mescid, imaret gibi müesseselerin temizliğini sağlamak; ve kilim, halı ve hasır gibi mefruşatını yayma hizmetleriyle vazifeli olan kişiler hakkında kullanılır bir tâbirdir. Ferraş; arapçada, yayıcı, hizmetçi, döşeyici anlamlarına gelir. Yeniçeri teşkilâtında bu işi görenlerle, Kâbe'yi süpürenl

fertut

 • Pir, çok ihtiyar. (Farsça)
 • Bunak, kocamış. (Farsça)

fırışka

 • Bütün yelkenleri camadana vurmaksızın kullanabilmeğe münasib olan rüzgâr hakkında söylenilen bir tabirdir. Bu rüzgârın, saniyedeki sür'ati 5-12 metredir.

fısad

 • Kan alma, hacamet.

füseyfisa

 • Küçük boncuk taneleriyle veya taş ve cam parçalarıyla süslenmiş satıh.

gayet

 • Çok, pek çok.
 • Nihayet. Gaye. Encam.

gil / گل

 • Kil, çamur, balçık.
 • Su ile ıslanmış toprak, balçık. Lüleci çamuru, kil. (Farsça)
 • Çamur, balçık. (Farsça)
 • Kil. (Farsça)

gil-zar

 • Çamurlu yer. (Farsça)

giliger

 • Duvarcı, sıvacı. (Farsça)
 • Çamurcu. (Farsça)

gırbın

 • Selin getirdiği çamur.

hacamat / hacâmat / حجامت

 • Hacâmat bıçağı denilen bir âletle, vücûdun deriye yakın damarlarını keserek kan alma. Kan almaya fasd da denir.
 • Kan alma. (Arapça)
 • Hacamat yapmak: Kan almak. (Arapça)

hacamet / hacâmet / حجامت

 • (Hacamat) Tıb: Vücudun bir tarafından kan aldırmak.
 • Kan alma, hacamat. (Arapça)

haccam / haccâm / حجام

 • Hacamat eden, kan alan.
 • Hacamatçı. (Arapça)

halab

 • Çamur, bataklık. Bataklık arâzi. (Farsça)

hame

 • Balçık, çamur

hame'

 • Uzun müddet su ile yumuşayıp değişmiş cıvık ve kokar çamur. Balçık.

hamie / hâmie

 • Hararetli, çamurlu, volkanlı, alevli, dumanlı.
 • Balçıklı, çamurlu.
 • Çamurlu, dumanlı.

harc

 • Gider, sarfiyat, bir iş için kullanılan madde.
 • Vergi.
 • Çıkmak.
 • Yeni çıkan bulut.
 • Yemâme vilayetinde bir yer.
 • Ecir.
 • Buğday. (Dinimizde lüzumsuz harcamak, israf haramdır. Zillet ve fakirliğe sebeptir.)

harem-seray

 • Sarayların kadınlara mahsus olan kısımları. Buna "Harem-i Hümayun" da denilir.
 • Câmi içi.

hasis / hasîs

 • Parasını ve malını harcamamak için her türlü sıkıntıya, eziyete katlanan, paraya, mala aşırı düşkün olan; dînen verilmesi îcâb edeni, zekâtı ve sadakayı vermeyen, pinti, eli sıkı olan, bahîl, malda ve ilimde cimrilik eden.

hatib / hatîb

 • Hitâbeden. Söz söyleyen. Cemaate, topluluğa karşı güzel söz söyleyen kimse.
 • Câmi'de müslümanlara dini nasihatlar ve güzel sözlerle hitâbeden vazifeli zat.
 • Câmide müslümanlara dînî nasîhat eden ve hutbe okuyan.

havi

 • İçine alan, ihtiva eden, kaplayan. Câmi'.
 • Biriktirici.
 • Kuşatan.

hayal-i fener

 • Sihirbaz feneri denilen ve resimli camları olan ve bu resimleri duvara aksettiren fenere benzer bir âlet.
 • Mc: Son derece vücutça zayıf olan kimseler için kullanılır.

hazef

 • Çamurdan yapılmış olup ateşte pişirilen şeyler. Çanak, çömlek.

hazefat-ı safile / hazefât-ı sâfile

 • Kıymetsiz şeyler; çamurdan, topraktan yapılmış kiremit, tuğla, çanak, çömlek gibi değersiz şeyler.

heder / هدر

 • Yazık olma, boşa gitme. (Arapça)
 • Heder etmek: Yazık etmek, yitirmek, boşa harcamak. (Arapça)
 • Heder olmak: Yazık olmak, yitmek, kaybolmak. (Arapça)

helhele

 • Okuyucunun tesirli nağmeyi tekrar etmesi.
 • Unu seyrek elekten elemek.
 • Teenni ile encamını beklemek.
 • Bir şeye pek yaklaşıp çatmak.

herem

 • Kocamak, yaşlanmak, ihtiyar olmak.
 • Mısır'da firavunlar zamanından kalmış piramit şeklindeki mezarların beheri.
 • Geo: Mahrutî şekil, piramit.
 • İhtiyarlama, kocama.
 • Mısır ehramlarından biri.

heremdide / heremdîde

 • Yaşlanmış, kocamış, ihtiyarlamış. (Farsça)

herim

 • Çok ihtiyarlamış ve kocamış kimse.

hidae

 • (Çoğulu: Hıdâ') Dölengeç kuşu.
 • Sarfetmek, harcamak.

hilal / hilâl

 • Yeni ay şekli. Yeni ay.
 • Fık: Yay şeklinde görülen her yeni aya ve her ayın üçüncü gecesine kadar aya hilâl denir. 26 ve 27 nci gecelerdeki aya da hilâl, onda sonrakileri kamer denir.
 • Cami kubbeleri ve minâre külâhları tepesine konulan alemlerin hilâl şeklinde olan uç kısmı.

hillevf

 • Kocamış, ihtiyarlamış.
 • Yalancı, hilekâr.

hırka-i şerif / hırka-i şerîf

 • Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem sağlığında büyük velî Veysel Karânî hazretlerine verilmesini vasiyet ettiği mübârek hırkası. Veysel Karânî'ye hediye edilen bu hırka, İstanbul Fâtih'teki Hırka-i Şerîf Câmii'ndedir.

hitabet beratı

 • Eskiden vazifeli cami hatiblerine, hatibliğe tayin olduklarına dair verilen vesika. (Osmanlı İmparatorluğu zamanında yan zamanda halife olan padişahı temsil eden, cuma ve bayram hutbelerine çıkan bu hatiblere pek fazla ehemmiyet verilirdi. Hitabet beratı olmayan hatibler, cuma ve bayramlarda hutbe o

hokka

 • Cam, seramik veya metalden yapılmış küçük kutu biçimindeki kap. (Bilhassa içine mürekkep konulur.)

hünkar mahfili / hünkâr mahfili

 • Eskiden camilerde padişahlar için yapılmış olan yerler. Bu mahfiller camilerin zemininden yüksek olarak yapılır ve caminin iç kısmını görmek için kafes konulurdu. Bunun haricinde kafesin birkaç yerinde 20-30 cm. en ve boyunda açılabilir küçük pencereler de bulunurdu.

hüseyin-i cisri / hüseyin-i cisrî

 • (Hi: 1261- 1327) Suriye ulemasındandır. Baba ve annesi Ehl-i Beyt'tendir. Câmi-ül Ezher'de tahsil görmüş ve zamanının dinî, edebî ve felsefî ilimleriyle iştigal etmiştir. En meşhur eseri "Risale-i Hamidiye"sidir. Türkçeye ve Orducaya tercüme edilmiştir. 1307 senesinde Tercüman-ı Hakikat gazetesi, ki

i'tikaf / i'tikâf

 • İbâdet niyetiyle câmide bir müddet bulunmak. Îtikâf, nezr (adak) olursa vâcib, Ramazan ayının son on gününde sünnet, bunların dışında herhangi bir zamanda namaz kılmayı beklemek, göz-kulak günâh işlemesin niyetiyle mescidde bulunmak ise müstehâbdır (sevâbdır). Îtikâfa girene mü'tekif denir.

ibkam / ibkâm

 • Susturma, bir tartışmada ağız açamıyacak hale getirme.

ibre

 • İnce iğne gibi âlet.
 • Saatlerde veya pusuladaki rakamlara işâret eden ince âlet.
 • Çam gibi ağaçların yaprağı.

iç ezan

 • Cuma günleri hatib minberde iken müezzin tarafından mahfilde okunan ezan. Diğer namazlarda yalnız minarede ezan okunurken, cuma günleri öğle vaktinde hem minarede, hem de caminin içinde müezzin mahfilinde ezan okunur. İkinci ezan caminin içinde okunduğu için buna "iç ezan" denilir. (Türkçe)

icare-i faside / icare-i fâside

 • İn'ikad şartlarını câmi' olduğu halde sıhhat şartlarını tamamen veya kısmen cami olmayan icaredir. Bu, aslen meşru olduğu hâlde vasfen meşru bulunmamış olur. Binaenaleyh böyle bir icareyi mucir ile müstecirden herhangi biri fesh edebilir.

icare-i gayr-i mün'akide

 • İn'ikad şartlarını tamamen veya kısmen câmi' olmayan icaredir ki, buna "İcare-i batıla" da denir.

icare-i mün'akide

 • Bey'ide olduğu gibi in'ikad şartlarını tamamen câmi' olan icaredir.

icare-i sahiha

 • İn'ikad ve sıhhat şartlarını tamamen câmi' olan icaredir ki, şuyu'ı asilden ve şartı mufsidden hâli olmak üzere malum bir menfaatı, malum bir bedel mukabilinde temlik etmekten ibarettir.

icmad

 • Dondurma, câmidleştirme.

idaa / idâa

 • Zâyi etmek. Boşuna harcamak.

idare / idâre / اِدَارَه

 • Camsız küçük lamba.

ifate-i vakt

 • Vakit kaybetme, zaman harcama.

iftikal

 • Çok çalışma, bir işte çok fazla emek harcama, pek fazla gayret sarfetme.

ihdar

 • (Heder. den) İptal etme, battal etme, hükümsüz bırakma.
 • Boşa harcama.

ihlak

 • (Helâk. dan) Harcama, tüketme, bitirme.
 • Yok etme, helâk etme, öldürme.

ihticam

 • (Hacamet. den) Hacamet olma, kan aldırma.

iktihal

 • İhtiyarlama, yaşlılanma, kocama.
 • Saç ve sakala kır düşme.

iktisad / iktisâd

 • Orta yol, orta hâl. Tutumlu olma, gereği kadar ölçülü harcama.
 • Üretim ve tüketim faâliyetlerinin nasıl düzenlendiğini inceleyen ilim dalı.
 • Tutum, harcamada aşırıya kaçmama, ekonomi.

imam / imâm

 • Câmi, mescid veya başka yerlerde cemâate namaz kıldıran kimse.
 • Hadîs, fıkıh, kelâm ve tefsîr ilminde ve tasavvuf gibi İslâmî ilimlerden birinde en yüksek mertebeye ulaşan âlim.
 • Müslümanların devlet reîsi.

imate-i vakt

 • Vakit öldürme. Boşu boşuna zaman harcama.

imsal

 • Boşuboşuna sarfetme, lüzumsuz yere harcama. Har vurup harman savurma.

ince donanma

 • Tar: Hafif gemilerden meydana gelen donanma. Bunun yerine "Hafif Donanma" da denilir. Bunların en meşhurları: Uçurma, varna, beş çifteleri, karamürsel, aktarma, üstüaçık, çiftekayığı, brolik, celiyye, çamlıca, kütük, at kayığı, kancabaş, âyaska, işkampaviya, şahtur, çekelve, kırlangıç, firkate, kali

infak / infâk

 • Malı, Allahü teâlânın yolunda harcama. Nafaka zekat gibi verilmesi lâzım olan malı hak sâhibine verme.

irtibak

 • Çamura batma.
 • Dolanbaçlı konuşma.
 • Karışma.
 • Bir işi aksi veya ters gitme.

ism-i a'zam

 • Allah'ın (C.C.) Kur'ân ve Hadis-i Şeriflerde zikredilen yüz isminin mânâca en câmi' olanıdır. İsm-i A'zam, diğer isimlerin de mânâlarını içinde toplar. Her ism-i İlâhiyenin de, her mahlukun da bir a'zamlık mertebesi vardır.

israf / isrâf

 • Lüzumsuz yere harcamak. Malı ve parayı lüzumsuz yere sarf etmek. İhtiyacından fazla istihlâk etmek ve harcamak.
 • En lüzumlu aslî vazifeleri bırakıp en lüzumsuz veya zararlı şeylerle meşgul olarak ömrünü veya gençliğini boş yere harcamak.
 • Gereksiz yere harcama.

israfat / isrâfât

 • (Tekili: İsrâf) İsrâflar, lüzumsuz yere harcamalar.
 • Gereksiz harcamalar.

israfsız

 • Boş yere harcamadan yapılan.

istihlak / istihlâk / استهلاک

 • Boş yere harcamak.
 • Yeyip bitirmek.
 • Müstahsilin yaptığı istihsali alıp kullanmak.
 • Tüketim. (Arapça)
 • İstihlâk etmek: Tüketmek, harcamak. (Arapça)

istihlakat / istihlâkat

 • (Tekili: İstihlâk) Yenilip içilen şeyler.
 • Harcamalar.

istihlakat-ı dahiliye / istihlâkat-ı dâhiliye

 • Dâhilî sarfiyat. Memleket içi harcamalar.

istinfad

 • Bir şeyden bıkkınlık gelme, usanma.
 • Bir şeyi tüketme, harcama.

izaa-i vakt / izâa-i vakt

 • Zamanını boş yere harcama, vakit kaybetme.

izafet-i maktu'

 • Kesik tamlama. Terkib-i izafet-i maktu'da denir. Esre'yi kaldırmağa da fekk-i izafet denir. Yani izafetin kaldırılması demektir. Meselâ: Câme-hâb : Yatak. Câme-i hâb : Uyku elbisesi. Ser-rişte : İp ucu, vesile, tutamak. Ser-i rişte : İpin ucu.

izn-i amm / izn-i âmm

 • Herkese müsaadeli olan.
 • Ist: Cum'a namazı kılınan cami kapısının kayıtsız şartsız her müslümana açık olması.

kac / kâc / كاج

 • Küçük bir çeşit çam. (Farsça)
 • Çam. (Farsça)

kadir alayı

 • Tar: Kadir gecesi padişahların saraydan çıkıp, civardaki camilerden birinde namaz kılmaları münâsebetiyle yapılan merâsim.

kahgil / kâhgil

 • Samanlı sıva çamuru. (Farsça)

karis

 • Donmuş, câmid.
 • Pıhtı. Sirke ile pişmiş balık.

kassar / قصار

 • Çamaşırcı, çırpıcı. (Arapça)

kayyum

 • (Kıyâm. dan) Camilerde iş gören kimse. Cami hademesi.

kazulet

 • Kocaman.

kebt

 • Zelil etmek, hor hakir etmek.
 • Sarfetmek, harcamak.

keft

 • Cem'etmek, toplamak.
 • Sarfetmek, harcamak.
 • Evmek.
 • Katı katı sürmek.

kemer

 • Yay gibi eğik olan yapı. (Farsça)
 • Bele bağlanan kuşak. (Farsça)
 • İç çamaşırın bele rastlayan kısmı. (Farsça)

kühensal / kühensâl

 • Yaşlanmış, ihtiyarlamış, kocamış. Eskimiş. (Farsça)

kürsi

 • Oturulacak yüksekçe yer. Câmilerde vâizin, medreselerde müderrisin oturduğu yer.
 • Taht, serir. Erike. Koltuk.
 • Kaide.
 • Merkez.
 • Vazife.
 • Saltanat, kudret ve mülk.
 • Başkent, hükümet merkezi.
 • Mânevi makam.
 • Arş'ın altına bir semâ tabakas

kürsi-nişin

 • Tahtta oturan hükümdar, pâdişah. (Farsça)
 • Vâli. (Farsça)
 • Câmide vaaz eden. (Farsça)

kütüb-i sitte

 • Altı kitab. Kur'ân-ı kerîmden sonra, İslâm dîninin ikinci kaynağı olan hadîs-i şerîfleri ihtivâ eden ve doğruluğu İslâm âlimleri tarafından tasdîk edilen altı hadîs kitâbının hepsine birden verilen ad. Bunlar; İmâm-ı Buhârî'nin Sahîh-i Buhârî'si, İmâ m-ı Müslim'in Câmi'us-Sahîh'i, İmâm-ı Mâlik'in Mu

laden

 • Çamdan çıkarılan zift gibi siyah ve kokulu zamk. (Farsça)

lay / lây / لای

 • Tortu, posa. (Farsça)
 • Kül. (Farsça)
 • Çamur. (Farsça)
 • Çamur. (Farsça)
 • Tortu. (Farsça)

ley

 • Kab, zarf, mahfaza. (Farsça)
 • Çamur. (Farsça)

leyt

 • Sarfetmek, harcamak.
 • Hapsetmek.

leyy

 • Def'etmek, kovmak.
 • Harcamak, sarfetmek.
 • İlaç yapmak.
 • Aciz olmak.
 • Bir nesneyi dürüp boğazına tıkmak.

lücüm

 • (Tekili: Licâm) Gemler, at dizginleri.

ma'bed

 • (Mâbet) (İsm-i mekân) İbadet edilen yer. (Mescid, câmi gibi)

maabid-i islamiye / maabid-i islâmiye

 • İslâm mâbetleri. Mescid ve câmiler.

mahafil

 • (Tekili: Mahfil) Mahfiller.
 • Toplantı yerleri. Oturulup görüşülecek yerler.
 • Büyük câmilerde eskiden hükümdarlara veya müezzinlere ayrılmış ve etrafı parmaklıklarla çevrilmiş olan yerler.

mahall-i sarf

 • Harcama, kullanma alanı; burada rahmetin tecellî ettiği yer kastediliyor.

mahfel

 • Kapalı yer, camilerde yüksek yer.

mahfil / محفل

 • (Çoğulu: Mahâfil) Toplanılacak yer. Toplantı ve görüşme yeri.
 • Büyük câmilerde eskiden pâdişahlara veya müezzinlere ayrılmış olan etrâfı parmaklıklarla çevrilmiş yüksekçe yer.
 • Toplantı yeri. (Arapça)
 • Cami mahfili. (Arapça)

mahis / mahîs

 • Kaçacak yer. Kaçamak.
 • Kurtulmak.

mahya

 • Ramazanlarda, kandillerde veya bayramlarda çifte minâreli olan camilerde iki minare arasına gerilen ipe asılmak suretiyle ışıklarla yazılan yazı veya yapılan resim.
 • Dam çatısında iki eğik sathın birleştiği çizgi ve buradaki aralığı kapatmak için kullanılan uzunca, oluk biçiminde kire
 • Ramazan-ı şerîf ayında, geceleri çift minâre bulunan câmilerde iki minâre arasına gerilen ve halata (kalın ipe) asılarak kandillerle (lambalarla) yazılan yazı ve şekiller.

makasir

 • (Tekili: Maksure) Bir hânedeki en mahrem taraflar. Bir evin en mahrem tarafları.
 • Câmilerde etrâfı parmaklıklarla çevrili yüksek yer.

maksure

 • (Çoğulu: Makasir) Câmilerde etrafı parmaklıkla çevrilmiş biraz yüksekçe yer.
 • Camilere etrafı parmaklıklı yüksekçe yer.

manda

 • Kendini idare edemeyen bir memleket ahalisini başka bir yabancı devletin idare etmesi. (Fransızca)
 • t. Camız denen hayvan. Kömüş. (Fransızca)
 • Sömürge, camız.

masarıf / masârıf

 • Masraflar, harcamalar.

masarif / masârif / مصارف

 • Masraflar, harcamalar.
 • Harcamalar. (Arapça)

masraf / مصرف

 • Harcama.
 • Gider, harcama.
 • Harcama, gider. (Arapça)

masrif

 • Sarfetme, harcama mahalli.
 • (Sarf. dan) Sarfetme ve harcama mahalli.

meder

 • Tezek, toprak tezeği.
 • Çakıl. Kuru çamur. Kuru balçık.
 • Köy, mahalle.

mefred

 • Çok büyük, kocaman, aşırı derecede iri.

mehacim

 • (Tekili: Mihcem) Hacamat şişeleri.
 • Çekip emmeye yarayan âletler.

melkut

 • Yerden kaldırılıp alınan şey.
 • Sokağa, virâneliğe, câmi veya kilise kapısına bırakılmış çocuk.

menabir

 • (Tekili: Minber) Minberler. Camilerde hatiblerin hutbe okumalarına mahsus kürsüler.

menar

 • Nur yeri. Fener kulesi.
 • Câmi minâresi.
 • Yol işaretleri.

merzaga

 • Bataklık, çamur.

mesacid / mesâcid

 • Mescidler, camiler.

mesarif / mesârif / مصارف

 • Harcamalar. (Arapça)

mescid

 • Secde edilen yer. Namazgâh. Cami yerine kullanılan namaz yeri.
 • Secde yeri, küçük cami.

mescid-i haram / mescid-i harâm

 • Ka'be-i muazzamanın etrâfında üstü açık olan câmi.

mescid-i nebi / mescid-i nebî

 • Peygamber efendimizin, hicretten sonra Eshâb-ı kirâm (mübârek arkadaşları) ile birlikte Medîne-i münevverede inşâ ettiği mescid, câmi. Mescid-i Resûl, Mescid-i Saâdet ve Mescid-i Şerîf de denilmektedir.

mevhil

 • (Vahl. den) Çamurlu yer.

mevlana cami

 • (Bak: Câmi)

mihcem

 • (Çoğulu: Mehâcim) Hacamat şişesi.
 • Çekip emmeğe mahsus âlet.

mihrab / mihrâb

 • Camide imamın namaz kılarken cemaatin önünde durduğu yer.
 • Şiddetli harbeden cengâver. Bahadır.
 • Evin şerefli yüksek yeri, çardak.
 • Meclisin sadrı ve ekrem mevzii.
 • Mc: Harb âleti.
 • Orman.
 • Melikin hususi makamı.
 • Mc: Şeytan ve hevâ ile muhare
 • Câmide cemaatle namaz kılarken imamın bulunduğu yer.
 • Mescid, câmi vb. ibâdet yerlerinin kıble tarafında imâmın namaz kıldığı yer.

mihrap

 • Câmide cemaatle namaz kılarken imamın bulunduğu yer; bir mekânın en şerefli ve en kıymetli yeri.

mihzac

 • Çamaşır tokacı.

milat

 • Duvara yaptıkları çamur. Sıva balçığı.

mina / minâ

 • Şişe, cam, billur.
 • Parlak saray.
 • Sırça. Kuyumcuların kullandıkları lâcivert renkli sırça.
 • Cam, billur, sırça, parlak.

minafam

 • Cam mavisi, sırça renkli. (Farsça)

minare / minâre

 • Câmilerde, müezzinlerin çıkıp ezân okuduğu yüksek yer.

minber

 • Camide hatibin hutbe okumasına mahsus kürsü. (Rif'at mânasına olan nebr'den ism-i âlettir.)
 • Câmilerde hatiplerin hutbe okumaları için yapılmış merdivenli yüksek yer.
 • Câmide hutbe okunan yer.
 • Camide hutbe okunan yer.

minkal

 • (Çoğulu: Menâkıl) Çamur teknesi.

minu

 • Şişe, sırça, cam.
 • Zümrüt.
 • Cennet, firdevs.

mirhaz

 • Gasilhâne, abdesthâne, kenif.
 • Çamaşır tokmağı.

mişceb

 • (Çoğulu: Meşâcib) Üzerinde çamaşır kuruttukları kafes.
 • Yüksek yere erişmek için yapılan sandalye.

mişcer

 • (Çoğulu: Meşâcir) Çamaşır asacak yer.
 • Mahfe ağacı.
 • Ağaçlık.

molla cami / molla câmi

 • (Bak: Câmi)

mu'cem

 • İ'câm edilmiş, noktalanmış, noktalı.
 • Hadis şeyhlerinin herbirisi.
 • Harf-ı heca sırasına konularak, her birisinin tarikından müellife kadar gelen rivayetleri toplayan kitaba denir.

mu'tekif

 • İtikâfa çekilmiş olan. İtikâf için bir camiye veya bir odaya kapanıp ibâdete çalışan. Devamlı olan.

mübellig

 • Tebliğ eden. Bildiren. Duyuran.
 • Büyük câmilerde imamın dediklerini tekrar eden kimse.

mücahede etme

 • Cihad etme, din uğrunda çaba harcama.

mücamele

 • (Bak: MÜCAMELET)

muhaddeb

 • Kamburlu, tümsekli, üstü yumru olan. Dürbin camı gibi yumru olan.

muhalleb

 • Nakışı ve güzelliği çok olan elbise.
 • Cam.
 • Aldanmış.

mühre

 • Cilâ için kullanılan küçük yuvarlak cisim. Deniz böceği kabuğu. (Farsça)
 • Her nevi yuvarlak cisim. (Farsça)
 • Billurdan yapılı küçük kap. (Farsça)
 • Çekiç. (Farsça)
 • Cam boncuk. (Farsça)
 • Omurga kemiği. (Farsça)

muhsan

 • Fık: Akıl. Büluğ. İslâmiyet. Hürriyet. Nikâh-ı sahih ile teehhül vasıflarını câmi olan kimse.

mukabele / mukâbele

 • Karşılık, karşılamak.
 • Mücadele.
 • Karşılaştırmak. Karşılıklı yapılan iş, karşılıklı yapılan okuma.
 • Camide Kur'ân-ı Kerimi okuyup halka dinletmek.
 • Yüz yüze olmak.
 • Düşmanın şerrinden kurtulmak ve onun şiddetini kaldırmak için onu yıldıracak tedbirde bulunm
 • Ramazân-ı şerîf ayında câmide her gün Kur'ân-ı kerîmden bir cüz (yirmi sayfa) olacak şekilde cemâatin huzûrunda Kur'ân-ı kerîm okumak.

mükebbire

 • Büyük camilerde müezzinlerin, son cemaat yerlerinde namaz kılan halka, imamın tekbirlerini tekrar etmek üzere bulundukları çıkıntılı balkonlara verilen addır.

mümaresat-ı ilzamiyat / mümâresât-ı ilzâmiyat

 • İknâ veya mağlup etmek için çaba harcamaya devam etmek, bu konuda ustalık göstermek.

münsecim

 • Düzgün, insicamlı.
 • Dökülmüş, saçılmış, dağılmış.

musalla

 • Namaz kılınan yer.
 • Cami avlusunda cenaze namazı kılmaya aid yer.
 • Namaz kılmaya mahsus açık yer. Cami veya mezarlık civarında cenaze namazı kılınan yer.

mütelattıh

 • Bulaşan, bulaşık olan (yağ, çamur v.s.)

mütenasika

 • Bir düzen içinde, tertipli; birbirine uygun, insicamlı.

nacu

 • Çam ağacı. (Farsça)

nacüv

 • Çam ağacı. (Farsça)

necaset / necâset

 • Aslı îtibâriyle veya sonradan meydana gelen bir sebeble pis olan şeyler. Namaza mâni olup olmama yönünden; hafif necâset ve kaba necâset, görülüp görülmeme yönünden; mer'î (görülen) ve gayr-i mer'î (görülmeyen) ve akıcı olup olmama yönünden; mâî (akı cı) ve câmid (katı) olmak üzere kısımlara ayrılır

necaset-i gayr-i mer'iye

 • Câmid, bir hacmi olmayan veya bulaştığı yerde görülmeyen herhangi bir pis maddedir. Görünmez halde olan pisliktir. (İdrar gibi)

neft

 • Neft yağı. Çam gibi bazı ağaçlardan çıkarılan, tutuşabilen bir yağdır ve boyacılıkta vesair sanayide kullanılır.

negatif

 • Mat: Sıfırdan küçük, önünde eksi işareti bulunan sayı. Menfi. (Fransızca)
 • Gerçekteki karanlık ve aydınlık kısımları tersine gösteren fotoğraf camı veya filmi. ( Bak: Menfi) (Fransızca)

nekş

 • Kuyunun çamurunu temizlemek.
 • Bir şeyi bitirmek. Bir işden fâriğ olmak.
 • Bir şey üzerine gelip toplanmak.

nikah-ı sahih / nikâh-ı sahih

 • Sıhhat şartlarını cami' olan nikâh.

nikfercam

 • (Nîk-fercâm) Sonu, âkıbeti hayırlı ve iyi olan. (Farsça)

niyazi-i mısri / niyazi-i mısrî

 • (Mi: 1618 - 1694) Malatya'nın Soğanlı köyünde doğdu. Şâir ve tasavvufçu olup Halvetî tarikatının Niyaziye veya Mısriye şubesini kurmuştur. Mısır'da Câmi-ül-Ezher'de tahsil gördü. 1646'da İstanbul'a döndü ve Sokollu Mehmed Paşa Medresesinde irşada başladı. Eserlerinden bazıları şunlardır: Risale-i Ha

ocak imamı

 • Tar: Yeniçeri Ocağı'nın imamı. Cami-i Miyane adını alan ve ilkin mescid halinde bulunan Orta camii, Hicri 1000 senesinde büyütülerek cami haline getirilmiştir. Camiin imamı, hatibi, müezzini, muarrifi ve kayyumu vardı. İmam, Yeniçeriler arasında okuyup yazan ve tahsil görenlerden seçilirdi.

padergil

 • (Pâ-der-gil) Ayağı çamurda. (Farsça)
 • Mc: Davranamaz. (Farsça)
 • Sıkıntıda. (Farsça)

pay-der-gil

 • Ayağı çamurda. (Farsça)
 • Sıkıntıda, dertte. (Farsça)
 • Mc: Davranamaz. (Farsça)

perendebaz / perendebâz

 • Takla atan kimse. Cambaz. (Farsça)

piri / pirî

 • İhtiyarlık. Kocamışlık.

pirsal

 • Kocamış, ihtiyar, yaşlı. (Farsça)

ratic

 • Çam sakızı.

ratin

 • Reçine. Çam sakızı.

ratiyan

 • (Râtiyâne) Çam sakızı, reçine. (Farsça)

reform

 • Düzeltme, tanzim. Asıl şeklini verme. Islah etme. Avrupa'da başlayan dinde reform hareketini, İslâm dinine tatbik etmenin yeri yoktur. Çünkü İslâm dini, bütün zaman ve mekânların insanlarına her cihetle cevap verecek câmiiyette olduğundan ve ilmi esaslara dayanmış olarak asliyetini muhafaza ettiğind (Fransızca)

regzen / رگ زن

 • Hacamatçı. (Farsça)

resenbaz

 • İple oynayan. İp cambazı. (Farsça)

rezag

 • Sıvı balçık.
 • İnce çamur.

risman-baz / risman-bâz

 • İp oynayan. (Farsça)
 • Mc: Cambaz. (Farsça)

röntgen

 • Röntgen adında bir Alman âliminin 1896' da keşfettiği ışıklar. Bunlar gözle görülmediği halde fotoğraf camına tesir eder, vücuddan, tahta, kâğıt gibi maddelerden bu ışık geçebilir. Bazı hastalıkların teşhis ve tedavisinde de kullanılır.
 • Vücuddaki iç uzuvların filmini çekmek.

rüceme

 • (Çoğulu: Rucâm-Rucum) Büyük taş.

rüşd

 • Hak, doğru yol. Allahü teâlânın birliği (tevhid) inancı.
 • Aklın kuvvetli ve tamam olması. Malını dînin ve aklın beğendiği yere sarf etmek, boş yere harcamamak, telef etmemek.

sacim

 • (Çoğulu: Secâm) Akıcı, akan, sâil.

şadırvan

 • Etrafında bulunan bir çok musluklardan ve bir fıskiyeden su akan havuz tarzında kubbeli çeşme. Şadırvanlar daha ziyade cami avlularında halkın abdest almaları için yapılırdı.

saff

 • Bir sıra dizilmiş şey, bir şeyi sıra ile uzun uzadıya dizmek.
 • Câmide cemâatın sırası.

sahib-i hayrat / sâhib-i hayrât

 • Câmi, yol, çeşme vs. gibi hayırlı işler yapıp bırakmış kimse. Hayrat sâhibi.

sahn

 • Evin ortasındaki açıklık, avlu, oyuk.
 • Boşluk. Boş yer. Orta, meydan, aralık.
 • Sahne.
 • Cami ve medreselerdeki umumun toplanmasına âit üstü kubbeli ve örtülü yer.
 • Büyük kâse. Sahan.
 • Zil.

salah

 • Bir şeyin en iyi hâli. Rahatlık, sulh, iyileşme, düzelme, iyilik. Dine olan bağlılık. Her hayra câmi faziletlerin toplanmasında hâsıl olan yüksek bir sıfat. (Mukabili fesad ve fücurdur)

salsal / salsâl

 • Pişmemiş kuru çamur... Pişmiş gibi kurumuş çamur.

sanavber

 • Çam fıstığı kozalağı veya onun şeklinde olan. Çam fıstığı.

sanevberi / sanevberî

 • Çam kozalağı gibi.

sarf / صرف / صَرْفْ

 • (Çoğulu: Süruf) Harcama, masraf, gider.
 • Fazl.
 • Hile.
 • Men etme. Bir kimseyi yolundan ve işinden ayırıp başka tarafa yöneltme.
 • Farz.
 • Gr: Bir lisanı meydana getiren kelimelerin değişmesinden, birbirinden türemesinden bahseden ilim şubesi. Kelime bilgisi. K
 • Harcama.
 • Harcama, gider.
 • Harcama.
 • Harcama. (Arapça)
 • Gramer. (Arapça)
 • Sarf olunmak: Harcanmak. (Arapça)
 • Harcama.

sarf etme

 • Harcama, kullanma.

sarf etmek

 • Harcamak, kullanmak.

sarf-ı zihn

 • Akıl sarfetme, akıl harcama.

sarfiyat / صرفيات

 • Harcamalar, kullanımlar, giderler.
 • Harcamalar. (Arapça)
 • Salgılar. (Arapça)

sayyur

 • Bir işin âkibeti, sonu, neticesi, serencâmı.
 • Akıl, fikir.

şecr

 • İki çenenin arası.
 • Harcamak, sarfetmek.
 • Tarh etmek, kovmak.

sefahet / sefâhet

 • Aklın az ve hafîf olması. Malını dînin ve aklın beğenmediği yerlere sarfetme. Lüzumsuz harcama. Süse, eğlenceye ve her türlü kötülüğe, harama düşkünlük. Akıl azlığı.

şehr

 • Cemâati, en büyük câmiye sığmayan yer veyâ İslâmiyet'in emrini yapabilecek güçte müslüman vâli ve hâkimi bulunan yer.

seref

 • Boş yere ve lüzumsuz harcamak, israf etmek.
 • Hatâ etmek.
 • Âdet, haslet iyi huy.

şerha / شرحه

 • Dilim dilim olmuş. (Arapça)
 • Şerha şerha: Dilim dilim, parçamparça. (Arapça)

siccil

 • Kumlu çamurun taşlaşmış hâli. Kumlu çamurdan terekküb ve tahaccür etmiş taş.
 • Ateşte pişerek taş gibi olmuş tuğla.

şişe / şîşe

 • Camdan yapılmış ağzı dar uzunca kap. Lâmbaya geçirilen camdan küçük baca.
 • Çeşitli maksatlarla çakılan çıta.
 • Lâmbaya geçirilen sırça, camdan yapılmış küçük baca, camdan yapılmış dar ağızlı uzun kap.

sultanahmed

 • İstanbu'lda bulunan ve ismini Sultanahmed Camiinden alan semt; Sultanahmed Camiinin olduğu yer.

tabv

 • Sarfetmek, harcamak.
 • Dâvet etmek.

tahiyyet-ül mescid

 • Bir mescide veya bir camiye girildiğinde, sevab niyetiyle, oturmadan evvel kılınan namaz.

tasarruf

 • İdâreli kullanma, sarfetme. Tutumlu olma; harcamada isrâftan ve cimrilikten sakınıp orta yolu seçme.
 • İdâre etme, hükmetme.
 • Bir velînin Allahü teâlânın izniyle sevdiklerini mânen yetiştirmesi, düşmanlarını ise cezâlandırması.

tatbin

 • Bir şeye çamur sürme.

tazyi'

 • (Çoğulu: Tazyiât) (Ziyâ. dan) Kaybına sebeb olma, bırakıp kaybetme. Boşuna harcama.

tazyi-i evkat

 • Boş yere vakit geçirme. Zaman harcama. Vakit kaybetme.

telcim

 • (Licâm. dan) Gem vurma, gemleme. Gemlenme.

telef / تلف

 • Yok olmak. Ölmek. Zâyi olmak.
 • Boş yere harcamak.
 • Zayi etme, harcama.
 • Ölme. (Arapça)
 • Boşa gitme. (Arapça)
 • Telef etmek: Harcamak, tüketmek, yok etmek. (Arapça)
 • Telef olmak: (Arapça)
 • Ölmek. (Arapça)
 • Boşa gitmek. (Arapça)

telvih

 • Açıklamak.
 • Zâhir ve aşikâre kılmak.
 • Susuzluktan insanın çehresi bozulmak.
 • Bir şeyi ateşle kızdırmak. Güneş veya ateşin sıcaklığı bir nesnenin rengini değiştirmek.
 • Posa hâline getirmek.
 • Kocamak. Saç ağarması.
 • Almak.
 • İşaret etmek.

tenumend / tenûmend / تنومند

 • İriyarı, çamyarması. (Farsça)

tıyn

 • Çamur. Balçık.

usul bilgileri / usûl bilgileri

 • İmâm-ı a'zam Ebû Hanîfe ile İmâm-ı Ebû Yûsuf ve İmâm-ı Muhammed'in kavillerini (ictihâdlarını, re'ylerini, sözlerini) içerisinde bulunduran El-Mebsût, Ez-Ziyâdât, El-Câmi-us-Sagîr, Es-Siyer-us-Sagîr, El-Câmi-ül-Kebîr, Es-Siyer-ül-Kebîr kitablarındaki fıkıh (din) bilgileri. Bu altı kitabı İmâm-ı Muha

vahal

 • (Çoğulu: Evhâl, vuhul) Bataklık, batak çamurlu yer.

vahl

 • Sıvı çamur. Balçık. Tîn-i rakik.

vuhul

 • (Tekili: Vahal) Çamurlu yerler. Bataklıklar.

zahiri mezheb / zâhirî mezheb

 • Huk: Hanefî imamlarından İmam-ı Muhammed'in (El-Mebsut, El-Câmi-üs Sagir, El-Câmi-ül Kebir, Ez-Ziyâdât, Es-Siyer-üs Sagir, Es-Siyer-ül Kebir) nâmları ile mâruf olan altı kitabında münderiç bulunan mes'elelere denir. Buna "Zâhir-ür rivâyât mesâili" denir. İmam bu eserlerde kendi fıkhî görüşlerini değ

zeberced

 • Zümrüd cinsinden ve onun kadar kıymetli olmayan, sarımtırak yeşil, cam parlaklığında kıymetli taş.

zeccac

 • Şişeci. Camcı. Sırça işleri yapan.

zerrat-ı zücaciye

 • Cam zerreleri, camı meydana getiren atomlar.