LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te But kelimesini içeren 246 kelime bulundu...

abd-i külli / abd-i küllî

 • Bütün varlıkların ibadetlerini kendi şahsında temsil eden kul.

adalet-i kübra / adâlet-i kübra

 • Bütün hak sahiplerine haklarının verildiği ve bütün haksızlardan hesap sorulduğu büyük adâlet.

ahkam-ı ezeli / ahkâm-ı ezelî

 • Bütün zamanlarda geçerli olan ezelî hükümler, esaslar.

alem-i esir / âlem-i esir

 • Bütün kâinatı kapladığı farz edilen ince ve lâtif maddenin bulunduğu âlem.

alem-i islamın şahs-ı manevisi / âlem-i islâmın şahs-ı mânevîsi

 • Bütün İslâm âleminden meydana gelen mânevî şahıs; tüzel kişilik.

alem-i misaliye / âlem-i misaliye

 • Bütün varlıkların ve olayların görüntülerinin yansıdığı madde ötesi âlem.

alemgir / âlemgir

 • Bütün âleme yayılan, cihanı kaplayan, dünyayı zapteden. (Farsça)

alemlerin rabbi / âlemlerin rabbi

 • Bütün âlemleri idare ve terbiye eden Allah.

alempesend / âlempesend

 • Bütün herkesin hoşuna gidip beğendiği şey. (Farsça)

alemşümul / âlemşümul / âlemşümûl

 • Bütün dünyayı alâkadar eden, dünyayı kaplayan ve her yerde tanınmış olan.
 • Bütün âlemi kaplayan, evrensel.

allah

 • Bütün varlıkları yaratan Halıkımızın has ismi.

arş-ı rahman / arş-ı rahmân

 • Bütün yaratılmışları şefkat ve merhametle besleyip büyüten Allah'ın tasarruf dairesi, makamı.

arşu'r-rahman / arşu'r-râhmân

 • Bütün yaratılmışları şefkat ve merhametle besleyip büyüten Rahmân isminin tasarruf dairesi, makamı.

ayine-i esma-i rabbaniye / âyine-i esmâ-i rabbâniye

 • Bütün varlıkları idare, tedbir ve terbiye eden Allah'ın isimlerinin aynası.

ayn-ı zat-ı akdes / ayn-ı zât-ı akdes

 • Bütün kusurlardan, çirkinliklerden, eksiklikten, benzer ve ortak edinmekten sonsuz derecede yüce olan Allah'ın bizzat kendisi.

batın / bâtın

 • Bütün varlıkların içini yaratan ve dahiline hükmeden Allah.
 • Bütün varlıkların iç yüzünü ve özellikle canlıların içlerini mükemmel bir fabrikanın harika makineleri gibi yaratan ve işleten Allah.

bedeviyet-i sırf

 • Bütün yönleriyle bedevîlik ve köylülük, medenî olmama özelliği.

bil'umum / bil'umûm / بِالْعُمُومْ

 • Bütün, genel olarak.
 • Bütünüyle, tamamıyla.

bil-umum

 • Bütün, tamamı, hep.

bilcümle / بِالْجُمْلَه

 • Bütün, toptan.
 • Bütün, hepsi. Umumiyetle.
 • Bütün olarak.

bilkülliye

 • Bütünüyle.

bilumum

 • Bütün.

burhan-ı inayet

 • Bütün yararların, hikmetlerin ve faydaların kaynağı olan düzen delili.

cem'i mahlukat / cem'i mahlukât

 • Bütün yaratıklar.

cemi / cemî

 • Bütün.
 • Bütün, hepsi.

cemi'

 • Bütün.

cemi-i ahlak-ı aliye / cemi-i ahlâk-ı âliye

 • Bütün yüksek ve üstün ahlâklar.

cemi-i enbiya

 • Bütün peygamberler.

cemi-i fünun / cemî-i fünun

 • Bütün fenler, ilimler.

cemian

 • Bütün, hep.

cemil / cemîl

 • Bütün güzelliklerin kaynağı ve sonsuz güzellik sahibi Allah.

cihanpesendane

 • Bütün dünyanın beğenip hayran kaldığı gibi.

cümle / جُمْلَه

 • Bütün, hüküm bildiren söz.
 • Bütün.

cümle alem / cümle âlem

 • Bütün dünya.

cümle hali

 • Bütün hali.

cümle ihvan / cümle ihvân

 • Bütün kardeşler.

cümleten

 • Bütün, hep, kâffeten, cemian, hep birden.

cüz' / جُزْؤْ

 • Bütünü oluşturan parçalardan herbiri.

cüz-ü tamm

 • Bütün. Bir şeyin, temel vasıflarının tamamını toplayan parçası. Parçalandığı vakit ana vasfını ve asliyetini kaybeden şey.

delil-i inayet

 • Bütün yararların, hikmetlerin ve faydaların kaynağı olan düzen delili.

dellal-ı kitab-ı mübin / dellâl-ı kitab-ı mübîn

 • Bütün hakikatleri açıklayan Kur'ân-ı Kerimdeki gizil sırları insanlara duyuran.

dergah-ı kàdiyü'l-hacat / dergâh-ı kàdiyü'l-hâcât

 • Bütün ihtiyaçları karşılayan Allah'ın yüce katı.

dünya saltanatı

 • Bütün dünya egemenliği.

ef'al-i umumiye-i ilahiye / ef'âl-i umumiye-i ilâhiye

 • Bütün varlıklar âleminde varlıkları ortaya çıkaran İlâhî fiiller.

ehl-i salah / ehl-i salâh / اَهْلِ صَلَاحْ

 • Bütün güzel sıfatları üzerinde toplayanlar.

ekmel-i küll

 • Bütün fertlerin en mükemmeli; bütün niteliklerde en mükemmel.

elhamdü lillahi ala nuri'l-iman ve hidayeti'r-rahman / elhamdü lillâhi alâ nûri'l-iman ve hidâyeti'r-rahmân

 • Bütün övgüler ve şükürler iman nurunu ve doğru yolu nasip eden Allah'a mahsustur.

emr-i rabbani / emr-i rabbânî

 • Bütün varlıkları yaratılış gayelerine göre terbiye edip idaresi ve egemenliği altında tutan Allah'ın emri.

enva-ı hakaik / envâ-ı hakaik

 • Bütün hakikatler.

enva-ı mahlukat / envâ-ı mahlûkat

 • Bütün yaratılmış varlık türleri.

enzar-ı alem / enzâr-ı âlem

 • Bütün varlık âleminin bakışları.

enzar-ı mahlukat önünde / enzâr-ı mahlûkat önünde

 • Bütün varlıkların gözleri önünde.

er-rahmanü'r-rahim / er-rahmânü'r-rahîm

 • Bütün varlıklara olduğu gibi tek tek her bir varlığa şefkat gösteren sonsuz rahmet sahibi Allah.

errahmanirrahim / errahmânirrahîm

 • Bütün varlıklara genel olarak ve her bir varlığa özel olarak rahmet tecellîleri olan Allah.

errezzak

 • Bütün rızıkları ve faydalanacak şeyleri yaratan ve ihsan eden Allah (C.C.)

esir

 • Bütün kâinatta bulunan ve her tarafı kaplamış olan lâtif madde. Elektrik, ışık ve hararetin yayılmasına vasıtalık eden madde. Görülmeyen ve varlığı bütün ehl-i ilimce kabul edilen lâtif, rakik, elâstikiyeti hâiz seyyal madde.

esma-i külliye / esmâ-i külliye

 • Bütün varlık âleminde yansımaları görünen Allah'ın isimleri.

et-tahiyyatü

 • Bütün mahlukatın hayatları, kal ve hâl dilleri ile Hâlıkları olan Allah'a (C.C.) karşı yaptıkları hamdler, şükürler, mânevi hayat hediyeleri.

fahr-i alem / fahr-i âlem

 • Bütün varlık âleminin kendisiyle övündüğü Peygamberimiz (a.s.m.).

fahr-i rusul

 • Bütün peygamberlerin övünç kaynağı Hz. Muhammed.

fahru'l-alemin / fahru'l-âlemîn

 • Bütün varlık âleminin kendisiyle övündüğü Peygamberimiz (a.s.m.).

fena fi'l-ihvan / fenâ fi'l-ihvân

 • Bütün varlığını kardeşlerinin mânevî şahsiyetinde yok etme.

fena fi'r-resul / fenâ fi'r-resul

 • Bütün varlığını Hz. Muhammed'in (a.s.m.) mânevî şahsiyetinde yok etme.

fena fi'ş-şeyh / fenâ fi'ş-şeyh

 • Bütün varlığını şeyhinin mânevî şahsiyetinde yok etme.

ferace / ferâce

 • Bütün vücudu kaplayan bir cins elbise.

ferd-i ferid-i deveran / ferd-i ferîd-i deveran

 • Bütün zamanların benzeri olmayan tek ferdi.

ferid-i devran / ferîd-i devrân

 • Bütün dönemlerin en seçkin kişisi.

ferid-i kevn ü zaman / ferîd-i kevn ü zaman

 • Bütün varlıkların en değerlisi ve bütün zamanlarda biricik ve tek olan.

ferman-ı rabbani / fermân-ı rabbânî

 • Bütün varlıkları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında tutan Allah'ın emir ve buyruklarının yazılı olduğu Hizbü'l-Ekber.

fırışka

 • Bütün yelkenleri camadana vurmaksızın kullanabilmeğe münasib olan rüzgâr hakkında söylenilen bir tabirdir. Bu rüzgârın, saniyedeki sür'ati 5-12 metredir.

ganiyy-i muğni / ganiyy-i muğnî

 • Bütün varlıkların ihtiyaçlarını karşılayan ve her varlığın zenginliği Kendisinin tükenmez hazinesinden çıkan ve hiçbir şeye muhtaç olmayan sınırsız zenginlik sahibi Allah.

hader-i umumi / hader-i umumî

 • Bütün vücudu kaplayan uyuşukluk.

hakikat-i mahz

 • Bütün yönleriyle hakikat ve gerçek olan.

halık-ı hakiki / hâlık-ı hakikî

 • Bütün varlıkların gerçek yaratıcısı olan Allah.

halık-ı kadir / hâlık-ı kadîr

 • Bütün varlıkların yaratıcısı olan ve her şeye gücü yeten, sonsuz kudret sahibi Allah.

halık-ı mutlak / hâlık-ı mutlak

 • Bütün kâinatın sınırsız güç ve kudretiyle mutlak yaratıcısı olan Allah.

hallakıyet-i umumiye / hallâkıyet-i umumîye

 • Bütün varlıklar âleminde gözlemlenen Allah'ın yaratıcılık özelliği.

hasr-ı evkat

 • Bütün vakitlerini o işe verme.

hasr-ı iştigal

 • Bütün çalışmaları bir şeye hasretme.

haşr-i kıyamet

 • Bütün varlıkların bedenlerinin kıyametten sonra ahiret âleminde tekrar inşa edilip diriltilmesi.

hasr-ı vücut

 • Bütün varlığını bir şeye odaklama.

hem-ginan

 • Bütün insanlar, bütün nev'-i beşer. (Farsça)

hepten

 • Bütünüyle, tamamıyla.

her

 • Bütün, hep, tamamen. (Farsça)

hidayet güneşi

 • Bütün hak ve hakikatleri güneş gibi ortaya çıkaran, insanlara iman yolunu gösteren Kur'ân.

hikmet-i amme-i kainat / hikmet-i âmme-i kâinat

 • Bütün kâinatta geçerli olan hikmet.

hikmet-i san'at-ı rabbaniye

 • Bütün varlıkları yaratılış gayelerine göre terbiye edip idaresi ve egemenliği altında tutan Allah'ın san'atındaki hikmet, gaye, fayda, sır.

hitabet-i umumiye

 • Bütün toplumu muhatap alarak seslenme; kamuoyuna hitap etme.

hüsn-ü külli / hüsn-ü küllî

 • Bütün fertleri içine alan kapsamlı, şümullü güzellik.

iaşe-i umumiye / iâşe-i umumiye

 • Bütün yaratıkları kapsayan besleme, rızıklandırma.

ibadat-ı umumiye / ibâdât-ı umumiye

 • Bütün varlıkların yaptığı ibadetler.

ibret-i alem için / ibret-i âlem için

 • Bütün âleme ibret olsun diye. Herkese ibret olsun için.

ifraz / ifrâz

 • Bütünden parça ayırma. Bölme.

ihsan-ı rahmani / ihsan-ı rahmânî

 • Bütün yarattıklarına karşı çok merhametli olan Allah'ın ikramı, bağışı.

ikmal-i nüsah

 • Bütün sahifeleri tamam etmek, okuyup bitirmek.

iltifat-ı merhamet-i rahman / iltifat-ı merhamet-i rahmân

 • Bütün varlıklara merhamet eden Cenâb-ı Hakkın iltifatı, teveccühü.

in'amat-ı külliye

 • Bütün in'amlar. Cenab-ı Hakk'ın mahlukata, hususan insanlara hadsiz nimetler ihsan etmesi.

inayat-ı rabbaniye / inâyât-ı rabbâniye

 • Bütün varlıkları terbiye eden ve idaresi ve tasarrufu altında bulunduran Allah'ın özel yardımları.

inayet-i tamme / inâyet-i tamme

 • Bütün yararların, hikmetlerin ve faydaların kaynağı olan düzenliliğin eksiksiz ve tam oluşu.

irade-i rabbani / irade-i rabbânî

 • Bütün varlıkları terbiye eden, idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah'ın iradesi, dilemesi.

ism-i cami' / ism-i câmi'

 • Bütün isimlerin mânâlarını içinde toplayan isim.

ism-i nur

 • Bütün varlığı aydınlatan, bütün nurlar kendi nurunun zayıf bir gölgesi olan ve her çeşit nuru yaratan anlamına gelen Allah'ın Nur ismi.

istihdam-ı rabbani / istihdam-ı rabbânî

 • Bütün varlıkları terbiye eden ve idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah'ın çalıştırması, hizmet ettirmesi.

istikra-ı tam / istikrâ-ı tam

 • Bütün cüz'î olaylardan hareket ederek küllî bir hükme varma; tümevarım; endüksiyon; burada bütün ilimlerin hep birlikte aynı sonuca parmak basmaları kastediliyor.

istikra-i tamme / istikrâ-i tâmme

 • Bütün cüz'î olaylardan hareket ederek küllî bir hükme varma; tümevarım; endüksiyon; burada bütün ilimlerin hep birlikte aynı sonuca parmak basmaları kastediliyor.

itkan-ı muhkem

 • Bütün açıklığıyla bilerek sağlam yapmak.

ittihad-ı islam cemiyet-i kudsiyesi / ittihad-ı islâm cemiyet-i kudsiyesi

 • Bütün Müslümanların birliğini sağlama gibi mukaddes bir hedef için faaliyet gösteren bir topluluk.

kabul-ü ümmet

 • Bütün Müslümanların kabul etmesi.

kadi-ül hacat / kadî-ül hâcât

 • Bütün ihtiyaçları yerine getiren Hâkim. Allah (C.C.)

kàdıu'l-hacat / kàdıu'l-hâcât

 • Bütün ihtiyaçları karşılayan Allah.

kaffe / kâffe / كَافَّه

 • Bütün, tamamı.
 • Bütün.
 • Bütün.

kaffe-i ahval / kâffe-i ahvâl

 • Bütün hâller, durumlar ve özellikler.

kaffe-i ef'al / kâffe-i ef'al

 • Bütün işler.

kaffe-i efrad / kâffe-i efrâd

 • Bütün fertler.

kaffe-i kelimat / kâffe-i kelimat

 • Bütün kelimeler.

kaffeten / kâffeten

 • Bütünü. Hepsi birden.

katib-i zülkemal / kâtib-i zülkemâl

 • Bütün varlıkları bir kitap yazar gibi, mükemmel ve kusursuz bir şekilde yaratan Allah.

kavaid-i külliye / kavâid-i külliye

 • Bütün fertleri içine alan kapsamlı, genel kurallar, prensipler.

kazi-yül hacat / kazi-yül hâcât

 • Bütün ihtiyaçları yerine getiren Allah (C.C.)

kemal-i inayet / kemâl-i inâyet

 • Bütün yararların, hikmetlerin ve faydaların kaynağı olan düzenliliğin mükemmelliği.

kemalat-ı sübhaniye / kemâlât-ı sübhâniye

 • Bütün eksikliklerden yüce olan Allah'ın sonsuz mükemmellikteki sıfatları, nitelikleri.

kerem-i sübhaniye

 • Bütün noksanlıklardan uzak olan Allah'ın cömertliği, ikramı.

kibase

 • Bütün olan hurma salkımı.

kıble-i kainat / kıble-i kâinat

 • Bütün evrenin yöneldiği kıble.

köle

 • Bütün tarihî devirlerde başka milletlerden, yabancılardan zorla kaçırılıp hürriyetten mahrum hale getirilerek hizmette kullanılan erkek. (Türkçe)

kudret ve irade-i rabbaniye / kudret ve irade-i rabbâniye

 • Bütün varlıkların idaresi ve terbiyesi elinde olan Cenâb-ı Hakk'ın güç, iktidar ve iradesi.

küll

 • Bütün, genel.
 • Bütün.

külli / küllî

 • Bütün fertleri içine alan, kapsamlı.
 • Bütün fertleri ihtiva eden genel kavram, genel, kapsamlı.

külliyat

 • Bütün hepsi, bir yazarın bütün eserleri.

külliyat-ı kainat / külliyat-ı kâinat

 • Bütün evren.

külliye

 • Bütünlük, ilgili bütün kısımların bir arada bulunduğu yapı.

külliyen

 • Bütünüyle.
 • Bütünüyle.

külliyet

 • Bütünlük, genellik, kapsamlılık.
 • Bütün ferdleri içine alan, kapsamlılık, genellik.

külliyetiyle

 • Bütün fertleriyle, bireyleriyle.

küllü dain

 • Bütün hastalıklar. Bütün dertler.

kumandan-ı akdes

 • Bütün varlıkları emri altında tutan ve her türlü eksiklikten ve âcizlikten yüce olan Allah.

kumandan-ı ferd

 • Bütün varlık âleminin tek kumandanı.

kütük

 • Bütün adların yazıldığı büyük defter.

la ilahe illa hu beraber mizened alem / lâ ilâhe illâ hû beraber mîzened âlem

 • Bütün âlem hep beraber "Allah'tan başka ilâh yoktur" der.

la nazime illa hu / lâ nâzime illâ hû

 • Bütün kâinat ve varlık âlemini bir fayda ve gayeye göre düzenleyen Allah'tan başka ilâh yoktur.

maaşir-i mevcudat

 • Bütün varlıklardan meydana gelen topluluk.

mabud / mâbud

 • Bütün varlıkların kendisine ibadet ettiği Allah.

mahbub-u can

 • Bütün insanların ve derece olarak yüksek makamlarda olan zâtların sevgilisi.

mahfuz liman

 • Bütün rüzgarlara kapalı olan ve her türlü hâllerde emniyet ile barınmağa müsâit bulunan limanlar.

mahmud

 • Bütün varlıklar tarafından hamd edilen Allah.

mahşer-i azim / mahşer-i azîm

 • Bütün varlıkların yeniden diriltilip hesaba çekileceği büyük toplanma yeri; mahşer meydanı.

maksad-ı külli / maksad-ı küllî

 • Bütünündeki maksat.

malik-i mülk / mâlik-i mülk

 • Bütün mülkün gerçek sahibi olan Allah.

malik-ül mülk

 • Bütün mülkün hakiki mâliki olan Allah (C.C.)

malikü'l-mülk / mâlikü'l-mülk

 • Bütün mülkün gerçek sahibi olan Allah.

malikü'l-mülk-i zü'l-celali ve'l-cemali ve'l-ikram / mâlikü'l-mülk-i zü'l-celâli ve'l-cemâli ve'l-ikram

 • Bütün mülkün sahibi, sonsuz haşmet, güzellik ve ikram sahibi Allah.

malikü'l-mülk-i zülcelal / mâlikü'l-mülk-i zülcelâl

 • Bütün mülkün gerçek sahibi, haşmet ve yücelik sahibi olan Allah.

malikü'l-mülki zü'l-celali ve'l-ikram / mâlikü'l-mülki zü'l-celâli ve'l-ikram

 • Bütün mülkün sahibi, sonsuz haşmet ve ikram sahibi Allah.

matmah-ı cihani / matmah-ı cihanî

 • Bütün herkese ait tamah olunan ve büyük istekle üzerine bakılan şey.

mecmu

 • Bütün, bir şeyin tamamı.

mecmu'

 • Bütün.
 • Bütün, hepsi. Topluca. Yığılmış. Cem' olunmuş. Bir araya getirilmiş şey.

mecmu-u kavanin / mecmu-u kavânîn

 • Bütün kanunlar.

mecmuu / mecmûu

 • Bütünü, tamamı.

medar-ı fahr-i cihan / medâr-ı fahr-i cihan

 • Bütün âlemin kendisiyle övündüğü Peygamberimiz (a.s.m.).

merci'-i küll

 • Bütün işler için müracaat edilen makam.

merkez-i alem / merkez-i âlem

 • Bütün varlıklar âleminin merkezi.

millet-i beyza

 • Bütün Müslümanlar.

mübarekat / mübarekât

 • Bütün tebrike sebeb olacak ve mâşâallah dediren ve bârekâllah söyleten bütün hâletler ve san'atlar. Mübarekiyet ifade eden bolluk ve İlâhî lütuflar.

mücib / mücîb

 • Bütün dualara, isteklere cevap veren Allah.

mucid-i küll-i mevcud / mûcid-i küll-i mevcud / mûcid-i küll-i mevcûd / مُوجِدِ كُلِّ مَوْجُودْ

 • Bütün varlıkları yoktan var eden Allah.
 • Bütün varlıkları îcâd eden (Allah).

muhdis

 • Bütün varlıkları yok iken var eden, meydana getiren, yaratan Allah.

muhyi / muhyî

 • Bütün canlılara hayat veren Allah.

mukadderat-ı hayatiye

 • Bütün canlıların hayatları müddetince geçirdikleri ve geçirecekleri tavır, hareket, şekil ve amelleri gibi hususiyetleri.

mukaddiru'n-nur

 • Bütün nurların miktarlarını takdir eden Nurların Mukaddiri, Allah.

mün'im-i hakiki / mün'im-i hakikî

 • Bütün nimetleri yaratan ve veren Allah (C.C.)

münevviru'n-nur

 • Bütün nurlar ve nurlu varlıklar Kendisinden feyiz alan Nurların Nurlandırıcısı, Allah.

müsebbib-i hakiki / müsebbib-i hakîkî

 • Bütün sebepleri yaratan Allahü teâlâ.

müsebbib-ül esbab

 • Bütün sebeplere sâhip olan, hakiki müsebbib (Cenab-ı Hak). Bütün sebepleri meydana getiren, Allah (C.C.)

musika-i kübra / musika-i kübrâ

 • Bütün kâinatta cereyan eden İlâhi musikî.

nafi' / nâfi'

 • Bütün yararlı şeyleri ihsan eden, Allah.

nazar-ı dikkat-i ammeyi celb etme / nazar-ı dikkat-i âmmeyi celb etme

 • Bütün kamuoyunun dikkatini çekme.

nazzam-ı vahid / nazzâm-ı vâhid

 • Bütün varlık âlemini yaratılış gayelerine uygun olarak en güzel şekilde düzenleyen Kendisi bir olan Allah.

nebiyyü-r rahmet

 • Bütün âlemler için Rahmete vesile olduğundan peygamber Efendimiz için söylenmiş bir isimdir.

nizam-ı rabbaniye / nizam-ı rabbânîye

 • Bütün âlemleri idare ve terbiye eden Allah'ın kanunu, nizamı.

nur ism-i azimi / nur ism-i azîmi

 • Bütün varlığı aydınlatan, bütün nurlar kendi nurunun zayıf bir gölgesi olan ve her çeşit nuru yaratan anlamında Allah'ın büyük ismi.

nur ism-i celili / nur ism-i celîli

 • Bütün varlığı aydınlatan, bütün nurlar kendi nurunun zayıf bir gölgesi olan ve her çeşit nuru yaratan anlamında Allah'ın yüce ismi.

nur-u muhammedi / nur-u muhammedî

 • Bütün varlıkların yaratılışının mayası, aslı, esası olan Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (a.s.m.) nuru.

nuru'l-envar / nuru'l-envâr

 • Bütün nurlar Kendi nurunun zayıf bir gölgesi olan nurların nuru, Allah.

pan-islamizm

 • Bütün müslümanların birleşmesi siyaseti. İttihad-ı İslâm. İslâm birliği siyaseti.

rabb-ül alemin / rabb-ül âlemîn

 • Bütün âlemlerin Rabbi. Her âlemi doğrudan doğruya Rububiyyeti ile tâlim, terbiye, tedbir ve idâre eden Cenab-ı Hak.

rabb-ül erbab

 • Bütün sâhiblerin, terbiyecilerin Rabbi, Allah. (C.C.)

rabbü'l-alemin teala ve tekaddes hazretleri / rabbü'l-âlemîn teâlâ ve tekaddes hazretleri

 • Bütün âlemleri idare ve terbiye eden, yücelik sahibi olan ve her türlü kusur ve eksiklikten uzak olan Allah.

rahimiyet-i rabbaniye / rahîmiyet-i rabbâniye

 • Bütün varlıkları terbiye eden ve idaresi ve tasarrufu altında bulunduran Allah'ın herbir varlığa şefkat ve merhameti.

rahman

 • Bütün yaratıklara rızıklarını veren, her an bütün mahlukat hakkında hayır ve rahmet irade buyuran, bütün mahlukatına sayısız nimetler veren. Nizam ve adâlet sâhibi. (Allah)

rahmanü'r-rahim / rahmânü'r-rahîm

 • Bütün varlıklara rahmet ve şefkat gösteren ve herbir varlığa özel rahmet tecellîsi olan Allah.

rahmanürrahim / rahmânürrahîm

 • Bütün her şeye ve herbir varlığa, şefkat ve merhametiyle muamele eden Allah.

rahmet-i alem / rahmet-i âlem

 • Bütün âlemleri kuşatan İlâhî rahmet.

rahmeten lil'alemin / rahmeten lil'âlemîn

 • Bütün âlemlere rahmet olan; Hz. Muhammed (a.s.m.).

rahmeten-li-l-alemin / rahmeten-li-l-âlemin

 • Bütün âlemlere rahmet olan Hz. Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm.

rakam

 • Bütün satıcı, bütün satan.

razık / râzık

 • Bütün varlıkların rızkını veren Allah.

reis-i alem / reis-i âlem

 • Bütün dünyanın reisi.

rezzak / rezzâk

 • Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyaçları karşılayan. (Allah)
 • Bütün yaratıkların rızkını veren Allah.
 • Bütün yaratıkların rızkını veren, Allah.
 • Bütün varlıkların rızıklarını bol bir şekilde tekrar tekrar veren ve ihtiyaçlarını karşılayan Allah.

rezzak-ı kerim / rezzâk-ı kerîm

 • Bütün varlıkların rızıklarını veren ve pek büyük ikram sahibi olan Allah.

rezzak-ı rahim / rezzâk-ı rahîm

 • Bütün varlıkların rızıklarını devamlı veren, sonsuz şefkat ve merhamet sahibi olan Allah.

rızk-ı umumi-i iaşe / rızk-ı umumî-i iâşe

 • Bütün canlıların yaşaması için verilmiş olan umumî rızık.

şah-ı evliya / شَاهِ اَوْلِيَا

 • Bütün velilerin piri (Hz Ali Efendimiz).

şah-ı velayet / şâh-ı velâyet / شَاهِ وَلَايَتْ

 • Bütün velilerin pîri olan Hz. Ali Efendimiz (r.a).

sahib-i alem / sahib-i âlem

 • Bütün âlemin, yaratılmış herşeyin sahibi Allah.

şahid / şâhid

 • Bütün zamanlardaki yaratıkları ve onların her hâlini gören Allah.

sani-i alem / sâni-i âlem

 • Bütün varlık âlemini san'atlı bir şekilde yaratan Allah.

sani-i mevcudat / sâni-i mevcudat

 • Bütün varlıkları sanatlı bir şekilde yaratan Allah.

şart-ı vücud-u küll

 • Bütünün varlığının şartı.

şefkat-i mukaddese

 • Bütün çirkinliklerden uzak bir şefkat.

sergi-i rabbaniye ve muhammediye / sergi-i rabbâniye ve muhammediye

 • Bütün âlemlerin Rabbi olan Allah'ın ve Peygamber Efendimizin tanıtıldığı sergi.

seyyid-ül enam

 • Bütün mahlukatın efendisi. Muhammed (A.S.M.)

seyyidü'l-beşer

 • Bütün insanlığın büyüğü, efendisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.).

seyyidü'l-enam / seyyidü'l-enâm

 • Bütün varlıkların efendisi.

seyyidü'r-rusül

 • Bütün peygamberlerin efendisi, Hz Muhammed (a.s.m.).

sırr-ı ferdiyet

 • Bütün varlıkları yaratanın tek olması sırrı.

sultan-ı levlak / sultan-ı levlâk

 • Bütün herşeyin onun sevgisi ve getirdiği nur sebebiyle yaratılan Sultan; Peygamber Efendimiz (a.s.m.).

sultanü'l-evliya

 • Bütün velilerin sultanı olan Hz. Muhammed (a.s.m.).

sultanü'l-ulema

 • Bütün âlimlerin sultanı.

şuunat-ı rabbaniye / şuûnât-ı rabbâniye

 • Bütün varlıkların Rabbi olan Allah'ın yüce sıfatlarının mahiyetlerinde bulunan ve onları tecellîye sevk eden Zât'a ait nitelikler.

tafsilatıyla / tafsilâtıyla

 • Bütün ayrıntılarıyla. (Arapça - Türkçe)

tahir-i mutlak / tâhir-i mutlak

 • Bütün yönleriyle temiz olan, temizliğine en küçük halel getirecek bir pislik olmayan.

takva

 • Bütün günahlardan kendini korumak. Dinin yasak ettiğinden veya haram olduğunda şüphesi olan şeylerden çekinmek.

talimat-ı rabbaniye / talimat-ı rabbâniye

 • Bütün varlıkları terbiye eden, idaresi ve tasarrufu altında bulunduran Allah'ın emirleri.

tamam-ı ıttırad-ı ahval

 • Bütün işlerin birbiriyle sürekli şekilde düzenli olması.

tamamiyet

 • Bütünlük, tamamlık, tamlık.

tamme

 • Bütün, noksansız, eksiksiz, tam.

tarik-i vahdaniyet / tarik-i vahdâniyet

 • Bütün varlıkların sadece Allah tarafından yaratıldığını kabul etme yolu.

tekvini emr-i rabbani / tekvînî emr-i rabbânî

 • Bütün varlıkları yaratılış gayelerine göre terbiye edip idaresi ve egemenliği altında tutan Allah'ın birşeye "Ol" deyince onu hemen olduruveren emri.

tesbihat-ı hayatiye

 • Bütün canlı varlıkların halleriyle yaptıkları tesbihler.

teşkil-i cümle enva / teşkil-i cümle envâ

 • Bütün türleri meydana getirme.

tevatür-ü mevcudat

 • Bütün varlıkların aynı hakikatte birleşmeleri ve aynı noktaya parmak basmaları.

tevfikat-ı sübhaniye / tevfikat-ı sübhâniye

 • Bütün kusur ve eksikliklerden münezzeh ve uzak olan Allah'ın verdiği yardım ve başarılar.

tevhid-i ceberut

 • Bütün varlıklara boyun eğdiren kudret ve otoritenin bir olan Allah'a ait olduğunu kabul etme ve kudret ve otorite hususunda hiçbirşeyi Ona ortak koşmama.

umum / umûm / عموم / عُمُومْ

 • Bütün.
 • Bütün, herkes.
 • Bütün, genel, herkes.
 • Bütün.
 • Bütün.

umum islamın / umum islâmın

 • Bütün İslâmın, bütün Müslümanların.

umumen

 • Bütün, hep.
 • Bütünüyle.

umumi harpler / umumî harpler

 • Bütün dünyayı olumsuz olarak etkileyen savaşlar; Birinci ve İkinci Dünya Savaşları.

üstadü'l-beşer

 • Bütün insanlığın üstadı, hocası; Hazret-i Muhammed (a.s.m.).

vahdet-i mevcud

 • Bütün varlıkların bir elden tedbir ve idare edilmesi ve sahiplerinin bir olması.

vicdan-ı umumi / vicdan-ı umumî

 • Bütün toplumun vicdanı, kamu vicdanı.

vücud-u akdes

 • Bütün eksik ve kusurlardan pâk olan Allah'ın kendi zâtına ait varlığı.

yekun / yekûn

 • Bütün, toplam.

zalim-i ale'l-küll / zâlim-i ale'l-küll

 • Bütün varlıklara ve herşeye zulmeden.

zat-ı fahr-i alem / zât-ı fahr-i âlem

 • Bütün âlemin kendisiyle övündüğü Zât, Peygamberimiz.

zat-ı nuru'l-envar / zât-ı nuru'l-envâr

 • Bütün nurlar Kendi nurunun zayıf bir gölgesi olan nurların nuru, Allah.

zat-ı rezzak-ı şafi / zât-ı rezzâk-ı şâfî

 • Bütün canlıların rızkını veren ve hastalıklara Şifâ veren Zât, Allah.