LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Bulunmama ifadesini içeren 28 kelime bulundu...

adem / عدم

 • Yokluk, olmama, bulunmama.
 • Fakirlik. (Vücudun zıddı)
 • Yokluk, olmama, bulunmama.
 • Yokluk, bulunmama, adem. (Arapça)

adem-i delil-i sübut

 • Kesin bir delilin bulunmaması.

adem-i hakimiyet / adem-i hâkimiyet

 • Hâkimlik ve hükümranlığın bulunmaması.

adem-i meyl-i saltanat

 • Hükümdarlığa ve sultanlığa meylinin bulunmaması.

afiyet / âfiyet

 • Sağlık, sıhhat, bedende hastalık bulunmaması.
 • Günah işlememek.

asalet

 • Temiz soyluluk. Soy sop temizliği. Köklülük.
 • Rüsuh.
 • Metanet. Necabet. Zâdegânlık.
 • Kendi işi için bizzat ve kendisi nâmına hareket.
 • Edb: Yazıda veya sözde bayağı tâbirlerin bulunmaması.

avz

 • Hâcet. İhtiyaç. Bir şeyin bulunmaması.
 • Fakir.
 • Fakirlik, muhtaç olma.

edeb-i kelam / edeb-i kelâm

 • Söz güzelliği, söz zarifliği.
 • Edb: İfade arasında bayağı ve çirkin tabirlerin bulunmaması. İfadenin güzel oluşu.

fakat / fâkat

 • Yokluk, bulunmama.

fakd

 • Bulunmamak, bir şeyi kaybetmek. Belirsiz olmak.
 • Talebetmek, istemek.

fakdülahbab / fakdülahbâb

 • Sevilenlerin bulunmaması.

fıkdan / fıkdân / فقدان

 • Yokluk, bulunmama.
 • Yoksunluk, bulunmama, yokluk. (Arapça)

gaybet

 • Gr. bulunmama, görünmeme; üçüncü şahıs.
 • Orada bulunmama.

gaybubet / gaybûbet / غيبوبت

 • Görünmeme, orada bulunmama.
 • Bulunmama, yokluk. (Arapça)

gıyab / gıyâb / غياب

 • Görünmemek. Göz önünde olmamak.
 • Hazırda bulunmamak.
 • Bilinmeyen şeyler.
 • Arka. Arkasından.
 • Göz önünde bulunmama.
 • Bulunmama, yokluk. (Arapça)

gıybet / غيبت

 • Çekiştirme. (Arapça)
 • Bulunmama, yokluk. (Arapça)

halvet-i sahiha

 • Karı-kocanın aralarında şer'î mâni bulunmaması halinde birleşmeleri.

hudur / hudûr

 • Allahü teâlâdan başka hiçbir şeyin kalbde bulunmaması. Allahü teâlâ ile berâber olmak, O'nu unutmamak.

huzur / huzûr

 • Allahü teâlâdan başka hiçbir şeyin kalbde bulunmaması.
 • Nezd, yan.
 • Rahat, gönül ferahlığı seâdet.

infiraz

 • Bulunmama, kalmama, münferiz olma.

kat'iyyü'd-delalet / kat'iyyü'd-delâlet

 • Metnin mânâya olan işareti kesin olması, "Acaba metinden bu mânâ mı kastediliyor?" şeklinde bir şüphenin bulunmaması.

kıdem

 • Öncelik ve eskilik.
 • Evveli bulunmamak. Ezeli olmak.
 • Başkasından daha önce olmak. Zamanca daha evvelki olmak. Rütbece daha yüksek olmak.
 • Cenab-ı Hakkın "Kıdem" sıfatı, yâni; ebedî ve ezelî oluşu.
 • Allahü teâlânın zâtî sıfatlarından. Allahü teâlânın ezelî olması, varlığının başlangıcı bulunmaması.

mefkudiyet

 • Mefkudluk. Bulunmama, kayıplık, yokluk.

mezheb taklidi

 • Amelde yapılacak işlerde bir müctehidin ictihâdlarına, fetvâlarına tâbi olma. Mevcût dört hak mezhebden birini öğrenip, kabûllenip, onunla amel etme.
 • Dört mezhebden birine uyan kimsenin bir işi yapmada ihtiyâç veya zarûret (başka hiçbir çâre bulunmama) veya meşakkat (güçlük) bulundu

mufavada şirketi / mufâvada şirketi

 • Sermâyedeki hisseleri, kâr ve kullanma hakkı, ortaklar arasında eşit olan ve ortakların müslüman olması ve herbirinin sermâyesinden başka parası bulunmaması şartlarıyla kurulan bir şirket. Müsâvat şirketi.

samediyet

 • Allahın hiçbir şeye ihtiyacı bulunmaması ve bütün varlıkların kendisine muhtaç olması hakikatı.

sıhhat

 • Sağlamlık. Doğruluk. Sağlık.
 • Edb: Sözün yanlış ve eksik olmamasıdır. (Sözün sağlamlığı diye tercüme edilebilen sıhhat-ı ifade: Bir ibarede zâf-ı te'lif, ta'kid, garabet, tetabu-u izafet, tekrar, tenafür, şivesizlik v.s. gibi kusurlar bulunmamakla tahakkuk eder...)

tevhid-i celali / tevhid-i celâli

 • Allah'ın haşmet ve heybetiyle tek ve bir olması ve hiçbir şekilde ve keyfiyette ortağının bulunmaması.