LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Bozul ifadesini içeren 174 kelime bulundu...

ahred

 • Ayaklarının siniri kurumuş veya bozulmuş olan hayvan.

akl-ı selim / akl-ı selîm / عَقْلِ سَل۪يمْ

 • Sağlam, bozulmamış olan akıl.

alem-i kevn ü fesad / âlem-i kevn ü fesâd

 • Oluşumlar ve bozulmalar dünyası, icatlar ve tahripler âlemi.

antropomorfizm

 • Sosy. İnsan şeklinde putlara inanma ve tapma esasına dayanan batıl bir din. Allah'ı insan vasıflarıyla tasavvur eden dinî inançlar da antropomorfizm'in başka kılıkta görünüşleridir. Meselâ aslı bozulmuş Musevilik ve Hıristiyanlıkta Allahın insan şeklinde düşünülmesi antropomorfizm denilen putperestl

arıza / ârıza

 • Sonradan olan, noksanlık.
 • İsabet eden belâ ve keder.
 • Bozulma.
 • Gelip geçici.
 • Hariçten gelen te'sirle olan.
 • Bir şeyin olmasına veya görülmesine mâni olan birşey.

asin / âsin

 • Pis kokulu. Bozulup kokan su.

atıl / âtıl

 • (Âtıla) İşlemez. Boş. Tenbel.
 • Bozulmuş.

bakir / bâkir

 • Tâze. El sürülmemiş. Bozulmamış.
 • Erken.
 • Kullanılmamış, bozulmamış.

behrec

 • Eksik veya ayarı bozulmuş para.
 • Arzuya, isteğe bırakılmış şey, iş.
 • Faydasız, işe yaramaz olan şey.

bergeşte-hal / bergeşte-hâl

 • İşi bozulmuş, geçimi güçleşmiş, düşkün. (Farsça)

bikr

 • (Bikir) Bozulmamış. Temiz.
 • Bekâr. El sürülmemiş.
 • Her şeyin evveli.
 • Eşi benzeri görülmemiş, misli sebkat etmemiş her amel ve vaziyet.
 • Bozulmamış, temiz.

bürhan-üt temanü' / bürhan-üt temânü'

 • İstiklâliyet, ulûhiyetin zâtî bir hassası ve zaruri bir lâzımı olduğuna dair ve şirkin butlanını isbat eden delil ki; eşyanın yaradılışı müteaddit ellere ve esbaba verilse, âlemdeki nizam bozulup karışıklıklar çıkacağını gösterir, isbat eder.

burhanü't-temanü / burhanü't-temânü

 • Kâinatta iki ilâh kabul edildiği takdirde, bunların birbirlerine engel olacakları ve dolayısıyla düzenin bozulacağından hareketle tevhide dair elde edilen delil.

cem-i mükesser

 • Gr: Cemi yapılacağı zaman müfredinin şekli bozularak yapılan cemi. Kaide dışı yapılan, kaideye uymadan yapılan cemi. Kitab; kütüb, gibi.

cem-i sahih

 • Gr: Bu cemi yapıldığı zaman müfredinin şekli bozulmaz. İki türlüdür. Cem-i müzekker, Cem-i müennes.
 • Mat: Toplama.

ciyet

 • Bozulmuş, değişmiş olan su. Bir yere toplanıp birikmiş olan su.

dabire

 • Askerin bozulması.

deber

 • Savaşırken askerin bozulması, bozguna uğraması.

debre

 • (Çoğulu: Deberât-Dibâr-Edbür) Savaşırken askerin bozulması.
 • Bir evlek yer.
 • Vaktinden sonra gelmek.

dejenere

 • Bozulma, soysuzlaşma. (Fransızca)
 • Bozulma, soysuzlaşma.

ecim

 • Bir şeye çok devam etmekten usanç gelme.
 • Suyun necis olup bozulması.
 • Birini istemediği hâle koymak.

ef'ide-i halise / ef'ide-i hâlise

 • Temiz ve saf kalbler. Bozulmamış, tahrib edilmemiş kalbler, gönüller.

efgende

 • Yere atılmış, düşürülmüş. Yıkılmış, yıkık. Bozulmuş, tahrib edilmiş. (Farsça)
 • Biçare, zavallı, düşkün. (Farsça)

efkar-ı faside / efkâr-ı fâside

 • Bozulmuş fikirler.

elhan / elhân

 • Sesi mûsikî perdelerine uydurmak için, mânâ bozulacak şekilde, harfleri ve kelimeleri değiştirerek, sesi alçaltıp yükselterek, çeneyi oynatarak okumak. Lahn'in çokluk şeklidir.

esbab-ı feshiyye

 • Huk: Bir i'lâmın istinaf suretiyle bozulmasını icabettiren sebepler.

esbab-ı nakziyye

 • Bir hükmün daha yüksek bir merci tarafından bozulmasını icâb ettiren sebepler. Bozma sebepleri.

fasid / fâsid / فاسد

 • Bozulmuş, bozuk. (Arapça)

fell

 • (Çoğulu: Fülül - Eflâl) Gedik, rahne.
 • Yaralamak.
 • Cenkte askeri bozmak. Harbdeki askerin bozulması.
 • Kılınç yüzündeki açılan gedik.
 • Susuz kır yer.
 • Güruh, cemaat.
 • Muvakkat delilik.

fesad-ı beşeri / fesad-ı beşerî

 • İnsanlığın fesada girmesi, bozulması.

fesad-ı ümmet / fesâd-ı ümmet

 • Ümmetin fesada girmesi, bozulup iyi özelliklerini kaybetmesi.

fesh

 • Alış-veriş veyâ başka bir akdi (sözleşmeyi) bozma veya böyle bir akdin bozulması.
 • Bozma, bozulma, dağıtma, dağılma, yürürlükten kalkma.

fesh-i mukavele

 • Mukavelenin bozulması, anlaşmanın feshedilmesi.

fitne-i ahirzaman / fitne-i âhirzaman

 • Âhirzaman fitnesi; dünyanın son devresinde görülen fitneler, bozulmalar.

fıtrat-ı selime / fıtrat-ı selîme / فِطْرَتِ سَل۪يمَه

 • Bozulmamış yaratılış, karakter.
 • Bozulmamış sağlam yaratılış.

habal

 • Bozulma, düzensizlik. Karma karışıklık.
 • Sıkıntı, hüzün, keder, üzüntü.

habl

 • Bir şeyin bozulması. Noksan olmak.
 • Delirmek.

habt

 • İptal etme, bozma, bozulma.

hades

 • Abdestin bozulması.

halel

 • Halel gelmek: Bozulmak, lekelenmek, gölge düşmek.

haleldar / haleldâr / خللدار

 • Bozma, bozulma.
 • Bozma. Bozulma. Bozulmuş. (Farsça)
 • Bozulmuş, zarar görmüş.
 • Bozulmuş, bozuk. (Arapça - Farsça)
 • Haleldâr etmek: Bozmak, halel getirmek. (Arapça - Farsça)
 • Haleldâr olmak: Bozulmak, halel gelmek. (Arapça - Farsça)

halelpezir / halelpezîr

 • Bozulan, Halel bulan. Eksik. Fesad kabul eden. Bozuk. (Farsça)

halik / hâlik

 • Helâk olan, yıkılan, bozulan, silinen.

haluf

 • Sütün veya yemeğin bozulması.

haminne

 • Hanım nine sözünün bozulmuş şekli, büyük anne.

hanut

 • Ölüyü, bozulup kokmaması için ilaçlama.

harab / harâb / خراب

 • Yıkık, harap. (Arapça)
 • Fitil gibi sarhoş. (Arapça)
 • Harâb etmek: Yıkmak, bozmak, tahrip etmek. (Arapça)
 • Harâb olmak: Yıkılmak, bozulmak, kırılmak. (Arapça)

harab-ı alem / harab-ı âlem

 • Âlemin yıkılıp bozulması.

harafe

 • Aklın bozulması. Delilik.

hayta

 • Serseri, serkeş kimse.
 • Ask: Osmanlılarda görevli bir sınıf askere verilen ad. Hayta birlikleri, üstün savaş kabiliyeti olan askerlerden kurulur, lüzumunda düşman topraklarına akın yapmak için de kullanılırdı. Sonraları düzenleri bozulduğunda eşkiyalığa başladılar; bundan dolayı "hayt

hetk-i hürmet

 • Saygının ortadan kalkması. Şer'an haram olanın bozulması.

hıdane / hıdâne

 • Çocuğu kucağa almak, besleyip büyütmek üzere yanında bulundurmak. İslâm nikâhının bozulmasından sonra (ayrılıkta), çocuğu, selâhiyetli (yetkili) olan kimsenin yâni başkası ile evli olmayan annenin belirli bir yaşa gelinceye (oğlan çocuğu yedi, kız ye tişkin oluncaya) kadar yanında alıkoyması ve terb

hidayet-i fıtrıye

 • Yaratılıştan gelen hidayet; kötü tercih ve telkinlerle bozulmamış olan insanı yaratılışındaki doğruluk.

hımre

 • Bir şeyin bozulup şekil değiştirmesi.

hiras

 • Korku. Şaşırıp bozulmak, ürküp çekinmek. (Farsça)

hıristiyanlık

 • Îsâ aleyhisselâmın getirdiği hak din olan Îsevîliğin bozulmuş şekli.

hişmet

 • Hürmet. Heybet ve utanmak, istihyâ. Bozulup kalmak.
 • Gadap ve şiddet. Hiddet.

hoşafın yağı kesilmek

 • Ist: Bozulmak, bir cevap bulamamak, mahcup olmak.

ibtal / ibtâl / ابطال

 • Geçersiz kılma, kaldırma, bozma. (Arapça)
 • İbtâl edilmek: Geçersiz kılınmak, kaldırılmak, bozulmak. (Arapça)
 • İbtâl etmek: Geçersiz kılmak, kaldırmak, bozmak. (Arapça)

icaz-ı muhill

 • Sözün istenilen mânayı ifadeye kifayet etmemesi yüzünden mânanın bozulması halidir.

ida'

 • Fasid olmak. Bozulmak.
 • Helâk olmak.
 • Yardım etmek.

iddet

 • Kocasının ölümüyle dul kalan veya talak (boşama) ve fesh (nikâhın bozulması) sebebiyle evlilik bağı çözülen kadının yeniden evlenebilmesi için beklemesi gereken zaman.

ifsad edilen

 • Bozulan.

iftariyye

 • İftarlık. İftar için hususi olarak hazırlanmış nevale. Bunlar oruç bozulduktan sonra yemek yenmeden evvel yendiği için bu ad verilmiştir.
 • Osmanlı İmparatorluğu zamanında padişah sarayında, vüzera, eşraf ve âyân konaklarında, davetlilere iftardan sonra diş kirası namıyle verilen bahşi

igdin

 • Bozulmuş, kokmuş, cılık (yumurta).

ihlal / ihlâl / اخلال

 • Bozma, lekeleme, halel getirme. (Arapça)
 • İhlâl edilmek: Bozulmak, halel getirilmek. (Arapça)
 • İhlâl etmek: Bozmak, halel getirmek. (Arapça)

ıhtimar

 • Mütegayyer olmak, bozulmak, değişmek.

iktizaz

 • Bozulup buruşma.

iltiak

 • Rengi bozulma, rengi değişme.

imtihak

 • Bozulma.

indiras

 • Zail olma, eseri kalmama, mahvolma. Bozulma.
 • Bozulma; silinme, zâil olma.
 • Bozulma, silinme.

infisad

 • (Fesad. dan) Bozulma, fesada uğrama.

infisah

 • Hükümsüz kalma, fesholma. Bozulma.
 • Bozulma, dağılma.

inhidam-ı kat'iye

 • Kesin hezimet, bozulma.

inhiraf

 • Doğru yoldan sapma.
 • Dönme.
 • Bozulma. Değişme.
 • Kırıklık.
 • Tecvidde: Harf okunduğu zaman o harfde, dil ucuna veya dil arkasına doğru bir meyli bulunmasına denir. İnhirâf sıfatının harfleri Lâm ve Ra harfleridir. Bunlara Münharif denir.

inhiraf-ı mizac / inhirâf-ı mizac

 • Mizacın bozulması.

inhiraf-ı mizaç

 • Mizacın bozulması, karakter bozukluğu.

inhitak

 • Bozulma, yırtılma.
 • Bekârlığın bozulması. Kızlığı bozulma.

inhizam

 • Basılıp ezilme.
 • Bozulma. Askerin bozulup dağılması.
 • Bozulma, dağılma, yenilme.

inşikak-ı asa / inşikak-ı asâ / inşikak-ı âsâ

 • Değneğin kırılması.
 • Mc: İhtilaf, karışıklık, ikilik. Birliğin bozulması.
 • Değneğin bölünmesi, âsânın ikiye ayrılması; 'ihtilaf ve ayrılıklarla, birliğin bozularak kuvvetin dağılması' mânâsında bir deyim.

intikaz

 • Bozulma.
 • Çözülme, battal edilme.İNTİMA'Â : Birine mensub olma, intisâb etme. Bir kimseye bağlanma.
 • (Kuş) bir yerden uçup, başka bir yere konma.

irtican

 • Adamın işi gücü bozulma.

ıslah / ıslâh

 • Terbiye etmek, iyi hâle getirmek.
 • Bozulan bir şeyi eski hâline getirme.
 • İnsanların aralarını düzeltmek, barıştırmak.

istifsad

 • (Fesâd. dan) Bir şeyin bozulmasını arzulama, fesâdını isteme.

istinaf

 • Baştan başlamak. Yeniden başlamak.
 • Gr: Sözün başlangıcı.
 • Huk: Dâvâ Mahkemesinin verdiği hükmü beğenmeyip bozulmasını daha üst mahkemeden istemek. Dâvâ mahkemeleri ile Temyiz Mahkemesi arasındaki bir derece yüksek mahkemeye verilen isim.

izmihlal / izmihlâl

 • Bozulup gitmek. Perişan olmak. Yok olmak. Görünmez hale gelmek.
 • Yok olma, bozulma, perişan olma.
 • Bozulma.

kaza orucu / kazâ orucu

 • Oruç tutmamayı mubâh kılan (dînde bildirilen) bir özür sebebiyle vaktinde tutulamayan veya tutarken bir özür sebebiyle yâhut kast (bilerek) olmadan bozulup, Ramazân bayramının birinci, Kurban bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günleri dışındaki zam anlarda gününe gün tutması gereken Ramazân-ı şerî

kaziye-i muhkeme

 • Kesinleşmiş hüküm, bir daha bozulamayacak karar.

kebas

 • Misvak ağacının yemişi.
 • Bir şeyin kokup bozulması.

kefaret-keffaret

 • İşlenen bir günaha, bir yeminin bozulmasına karşılık verilen sadaka.

kevn ü fesad / kevn ü fesâd

 • Var olup sonra bozulmak.

kıyamet / kıyâmet

 • Dünyanın sonu, varlığın bozulup dağılması.
 • Allahü teâlânın emri ile İsrâfil aleyhisselâmın sûr denilen ve nasıl olduğunu bilmediğimiz bir âlete üfürmesi, (nefha-i ûlâ: Birinci üfürme) ile bütün canlıların ölüp, her şeyin yok olması, kâinâttaki (varlık âlemindeki) nizâmın, düzenin bozulması, kıyâmetin kopması.
 • Her canlının ölü

kıyamet-i kübra / kıyamet-i kübrâ

 • Büyük kıyâmet, bütün varlığın bozulup dağılması, ölümü.

lahan

 • Bozulup kokmak.

lahik / lâhik

 • Namaza imâm ile berâber başladığı hâlde, kendisine uyku, gaflet veya benzeri bir sebebden dolayı abdest bozulması hâli ârız olup da (meydana gelip de) namazın tamâmını veya bir kısmını imâm ile kılamayan kimse.
 • Kavuşan, ulaşan, yetişen.

lane-i harab / lâne-i harab

 • Bozulmuş yuva.

layetegayyer / lâyetegayyer

 • Değişmez, bozulmaz.

ma'fun

 • Bozulmuş ve çürümüş şey.
 • Kokmuş et.

magruz

 • Taze. Bayatlamamış ve bozulmamış.

mahv

 • Harab olma. Yıkılma. Ortadan kalkma. Çökme. Bozulma.
 • Tas: Beşeri noksanlıklardan kurtuluş hâli.

mehtuk

 • (Hetk. den) Bozulmuş, yırtılmış, hetkolunmuş.

menkuz

 • Nakzedilmiş. Bozulmuş. Hükümsüz bırakılmış.
 • Bozulmuş.

merc

 • (Merec) Katıştırmak.
 • Kararsızlık.
 • Iztırab.
 • Bozulmak.
 • Boşa gitmek.
 • Serbest bırakmak, salıvermek.
 • Hayvanların salındığı otlak.

mesh

 • Mest denilen ayakkabıyı abdestle giydikten sonra, abdest bozulup, yeniden alırken, ayakları yıkamayıp elleri ıslatarak, sağ elin yaş beş parmağını sağ mest, sol elinkini de sol mest üzerine boylu boyunca yapıştırıp ayak parmakları ucundan bacağa do ğru çekme.
 • Bir uzva veya sargıya ıs

mu'teriz

 • İtiraz eden. Kabul etmeyen. Bir şeyi beğenmeyip bozulmasını isteyen, aksini iddia eden.

mübtel

 • Hükümsüz bırakılmış, bozulmuş, ibtâl olunmuş.

muharref

 • Tahrif edilmiş, bozulmuş.
 • Tahrif edilmiş, değiştirilmiş, bozulmuş.
 • Değiştirilmiş, bozulmuş.

muhkem kaziye

 • Huk: Kat'i ve sağlam bozulmaz hüküm. Mahkemenin en sonunda vermiş olduğu kararlar. Temyiz mahkemesince tetkik ve tasdik edildikten sonra veyahut temyiz müddeti geçen bir mahkeme kararının, mevzuunu teşkil eden hâdise hakkında, kat'i bir karine ve delil ve kanunen değişmez bir hüküm olarak kabul edil

muhtell-üs sıhha

 • Sıhhati bozulmuş.

muhtelle

 • Düzensiz, karışmış, bozulmuş.

mümehhal

 • Tadı gitmiş ve biraz bozulmuş süt.

münfesih

 • (Fesh. den) İnfisah eden, bozulan, bozulmuş, hükmü kaldırılmış olan, hükümsüz kalan.
 • Bozulmuş, hükümsüz.

münhezimen

 • Yenilerek, münhezim olarak, bozularak, bozguna uğrayarak.

müntakız

 • (Nakz. dan) Bozulan, nakzedilen.

murakkan

 • Bozulmuş, aradan çıkarılmış.

müselhem

 • Mütegayyer olmuş, değişmiş. Bozulmuş.

müstakil / müstakîl

 • Pazarlığın bozulmasını isteyen.

mutallaka

 • (Talak. dan) Boşanılmış kadın. Bırakılmış, nikâhı bozulmuş.

müteaffin

 • Kokan. Taaffün eden. Çürüyüp bozulan.

mütebeddil

 • (Bedel. den) Değişen, tebeddül eden, başka hâle giren. Bozulan.
 • Kararsız.

mütefessih / متفسخ

 • (Tefessüh. den) Kokmuş, çürümüş, bozulmuş, tefessüh etmiş.
 • Bozulmuş, kokuşmuş, çürümüş. (Arapça)

mütegayyir

 • Değişen. Bir halden başka bir hale geçen.
 • Bozulmuş, bozuk.

mütegayyirane / mütegayyirâne

 • Değişmiş olarak. Bozulmuşcasına. (Farsça)

mütehallil

 • Araya sokulan, araya giren.
 • Bozulan.
 • Bir kelimeden nice mânâlar kasdedip söyleyen kimse.

mütereddi / mütereddî

 • (Rediy ve Redeyan. dan) Soysuzlaşmış, soyca bozulmuş, alçalmış.
 • Bozulmuş soysuzlaşmış.

mütezelzil / متزلزل

 • Sarsılan. (Arapça)
 • Mütezelzil olmak: (Arapça)
 • Sarsılmak. (Arapça)
 • Bozulmak. (Arapça)

nakzan

 • (Nakzen) Bozarak, hükmü bozulmuş olarak.

nasuhi / nasuhî

 • (Nasuhiyye) Bozulmaz şekilde tövbe eden.

natef

 • Bulaşmak.
 • Fâsid olmak, bozulmak.

nazar değmesi

 • Göz değmesi, bâzı kimselerin gözlerinden çıkan zararlı şuâların, canlı ve cansız bir şeye bakıp beğendikleri zaman bozulmalarına sebeb olması.

netr

 • Cezbetmek, kendine çekmek.
 • Taan etmek, çekiştirmek.
 • Bozulmak, fâsid ve zâyi olmak.

pejulide

 • Solmuş, bozulmuş, dağılmış, karışmış. (Farsça)

rahnedar

 • Rahnedar etmek
 • Gedik: Açmak.
 • Zarar vermek.
 • Rahnedar olmak
 • Yarılmak, gedik: Açılmak.
 • Bozulmak, zarar görmek.

ruh-u habis / ruh-u habîs

 • İsyan ve inkârla bozulmuş kötü ruh.

şahm

 • Bozulmak ve değişmek. Fâsid ve mütegayyer olmak.

salim / sâlim

 • Sağlam.
 • Sıhhatli. Sağ. Noksansız, eksiksiz.
 • Her türlü tehlikeden uzak olan. Emin ve korkusuz olan.
 • Gr: Kelimelerdeki harfler bozulmadan cemi' eki katılarak yapılan çoğul hali. Sâlimûn, sâlihât, sâdıkûn, sâdıkât gibi yapılan cemiler.
 • İçinde harf-i illet bulunma

samer

 • Bozulup fena kokmak.

sekte

 • Susmak, kesilme, ara verme, bozulma.

sektedar / sektedâr

 • Susan, sesini kesen.
 • Zarara uğramış olan.
 • Aheng ve düzeni bozulmuş.

selamet-i kalb / selâmet-i kalb

 • Bozulmamış kalp.

seliha

 • Kabuk.
 • Soyulmuş veya bozulmuş şey.
 • Tarçın yerine kullanılan bir ağacın adı.

selim / selîm / سَل۪يمْ

 • Sağlam, bozulmamış olan.

serb

 • (Çoğulu: Sürub) İçyağı.
 • Helâk olmak.
 • Bozulmak, fâsid olmak.
 • Beğenmeme. Azarlama. Çekiştirme.

siyabe

 • Kızlığın bozulması, bekâretin zâil olması.

sukut

 • Düşme. Yukardan aşağıya birden iniverme.
 • Değerini kaybetme. Bozulma.
 • Devrilme.
 • Mahvolma.
 • Ahlâk bakımından alçalma.
 • Büyük bir vazifeden ayrılma.
 • Sarkma.
 • Çocuğun eksik veya ölü olarak doğması.

sulul

 • Bozulup fena kokmak.

sünuh

 • Fâsid ve mütegayyer olmak. Bozulmak ve değişmek.

taaffün

 • Bozulma, kokuşma, çürüme.

taaffün etmiş

 • Bozulmuş, çürümüş.

tagayyür

 • Değişmek. Başkalaşmak.
 • Bozulmak. Renk değiştirmek.
 • Kokmak.

tagayyürat

 • (Tekili: Tagayyür) Başkalaşmalar, bozulmalar. Değişmeler.

tahallül

 • (Halel. den) Bozulmak. Ekşimek. Sirke olmak.
 • Araya girmek. Başka bir şeyin müdahale etmesi, karışması.
 • Dişleri hilâllamak.

taharrüf / تَحَرُّفْ

 • Sapma, bozulma.
 • Kalem karıştırma neticesinde bozulma.

tahıl

 • Bayat su. Bekleyerek bozulmuş su.

tahl

 • Dalak ağrısından incinmek.
 • Bozulmak, değişmek.

tahnit

 • Mumyalamak. Ölüyü bozulmadan muhafaza etmek için ilâçlamak.

tahrib / تخریب

 • Yıkma, harap etme. (Arapça)
 • Tahrîb edilmek: Yıkılmak, bozulmak, harap edilmek. (Arapça)
 • Tahrîb etmek: Yıkmak, bozmak, harap etmek. (Arapça)

tahrip edilme

 • Bozulma.

tebah / tebâh / تباه

 • Yok olmuş. (Farsça)
 • Yıkılmış. (Farsça)
 • Bozulmuş, çürümüş. (Farsça)
 • Tebâh etmek: (Farsça)
 • Yok etmek. (Farsça)
 • Yıkmak. (Farsça)
 • Bozmak, çürütmek. (Farsça)
 • Tebâh olmak: (Farsça)
 • Yok olmak. (Farsça)
 • Yıkılmak. (Farsça)
 • Bozulmak, çü (Farsça)

tedvir

 • Devrettirmek, döndürmek. Çevirmek.
 • İdare etmek, yönetmek.
 • Daire şekline sokmak.
 • Edb: Bir mısradaki kelimelerin yerini değiştirmekle veznin ve mânanın bozulmamasıdır.
 • Kur'an-ı Kerim kıraatında: Tahkik ile hadr ortasında bir okuma usulüdür. Her iki yönde meşru m

tefessüh / تَفَسُّخْ

 • Alçaklaşmak. Bozulmak.
 • Çürümek. Kokup dağılmak.
 • Tâkattan düşmek.
 • Kokuşup bozulma.
 • Bozulma, çürüme.
 • Bozulma.

tegayyür

 • Hâlden hâle geçmek, değişmek.
 • Bozulmak.
 • Zıt olmak.

tekerrüc

 • Fâsid olmak, bozulmak.
 • Kirlenmek. Paslanmak.

telvih

 • Açıklamak.
 • Zâhir ve aşikâre kılmak.
 • Susuzluktan insanın çehresi bozulmak.
 • Bir şeyi ateşle kızdırmak. Güneş veya ateşin sıcaklığı bir nesnenin rengini değiştirmek.
 • Posa hâline getirmek.
 • Kocamak. Saç ağarması.
 • Almak.
 • İşaret etmek.

temeh

 • Fâsid ve mütegayyer olmak. Bozulmak ve değişmek.

tenakkuz

 • Kırılmak.
 • Bozulmak.

tenşim

 • Bir işe başlama.
 • (Et) bozulup kokma.

terkin

 • Boyama, yazma.
 • Bozulma, bozma. Çizme, silme.

teva / tevâ

 • Havâlenin bozulma sebebi. Havâleyi kabûl edendeki alacağın telef yâni yok olması.

ücun

 • Suyun renginin ve tadının bozulması.

ukul-ü selime

 • Sağlam ve bozulmamış akıllar.

zalim

 • (Çoğulu: Zılem-Zılmân) Deve kuşunun erkeği.
 • Kaymağı alınmadan içilen süt.
 • Hiç bozulmamış yerden kazılan toprak.

zenh

 • Yemeğin kokup bozulması.

zereb

 • Keskin nesne.
 • Midenin bozulması.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın