LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Birey ifadesini içeren 44 kelime bulundu...

adalet-i izafiye / adalet-i izâfiye

 • Göreceli adalet; toplumun selâmeti için birey hukukunun feda edilmesini öngören adalet.

cüz'i hadise-i şer'iye / cüz'î hâdise-i şer'iye

 • Şeriatın ferdî, bireysel meselesi, olayı.

cüz'i-yi müşahhas / cüz'î-yi müşahhas

 • Somut bir fert, birey.

cüz'iyet / cüz'îyet

 • Ferdîlik, bireysellik.

cüz'iyyat / cüz'iyyât

 • Fertler, bireyler, birimler.

cüz-ü cüz'i / cüz-ü cüz'î

 • Ferdî, bireysel bir parça.

düstur-u cüz'i / düstur-u cüz'î

 • Bireysel kural; cüz'î ve sınırlı bir alanda geçerli olan kanun.

efrad / efrâd / افراد

 • Fertler, bireyler.
 • Bireyler, insan tekleri.
 • Fertler, bireyler. (Arapça)

efrad-ı aşiret

 • Aşiretin fertleri, bireyleri.

efrad-ı ümmet

 • Ümmetin bireyleri.

efraden / efrâden

 • Fertler, bireyler olarak.

efradın zerrat-ı hürriyatı / efrâdın zerrât-ı hürriyâtı

 • Bireylerin bütün zerrelerinin hürriyetleri, bireylerin bütün varlıklarıyla hür ve özgür olmaları.

efrat

 • Fertler, bireyler.

emr-i cüz'i / emr-i cüz'î

 • Bireysel, ferdî iş; küçük ve basit bir iş.

ferd / فرد

 • Birey.
 • Fert, birey, tek, benzersiz.
 • Tek. (Arapça)
 • Birey. (Arapça)

ferd-i mükemmel

 • Mükemmel fert, birey.

ferd-i müslüman

 • Müslüman fert, birey.

ferd-i şahs

 • Şahsî fert, birey.

ferdiyet zamanı

 • Bireysellik dönemi; büyük velîlerin çıktığı zaman.

ferdiyyet / فردیت

 • Bireylik. (Arapça)

fevkalferd / فوق الفرد

 • Birey üstü. (Arapça)

fikr-i infiradi / fikr-i infiradî

 • Tek başına olma fikri, bireysel düşünce, sadece kendini düşünme.

hadisat-ı cüz'iye / hâdisât-ı cüz'iye

 • Ferdî hâdiseler, bireysel olaylar.

ihtilaf-ı meşreb / ihtilâf-ı meşreb

 • Bireysel tarzdan dolayı ortaya çıkan farklılık.

istiğrak

 • Bir şeyi baştan aşağı kaplamak. Tasavvuf erbabının vecde gelip kendinden geçmesi.
 • İstiğrak lâmı: Bir cinsin bütün bireylerini içine alan belirtme edatı, lâm-ı tarif, diğer adıyla harfi tarif.

istikra / istikrâ

 • Birey veya olayları tek tek inceleyerek onlardaki ortak vasıfları tesbit etmek sûretiyle çıkartılan genel sonuç; tümevarım, endüksiyon; yani peygamberleri tek tek araştırıp "peygamberliğin sebebi olan küllî esaslar"ı tespit etmek bir istikra işlemidir. İşte bu esaslar Peygamber Efendimizde en mükemm

kıyamet-i şahsiye-i umumiye

 • Şahsa, bireye ait umumî kıyamet.

külliyetiyle

 • Bütün fertleriyle, bireyleriyle.

mahluk-u cüz'i / mahlûk-u cüz'î

 • Ferdî, bireysel mahlûk; mahlûkların her bir bireyi.

mahlukatın hukuku / mahlûkatın hukuku

 • Hukuk-u ibâd; kul hakları; toplum bireyleri arasında birlikte yaşamaktan doğan, yükümlünün irade ve tercih hakkının bulunduğu haklar; mülkiyet, sağlık, alışveriş, borç gibi.

makasıd-ı cüz'iye

 • Ferdî, bireysel gayeler.

meclisin ehli

 • Meclisin bireyleri.

medar-ı nazar bir ferd / medâr-ı nazar bir ferd

 • Âyetin baktığı, gösterdiği bir ferd, bir birey.

mesail-i cüz'iye-i fer'iye-i hilafiye / mesail-i cüz'iye-i fer'iye-i hilâfiye

 • İhtilaf konusu olan, hakkında farklı görüş belirtilebilen cüz'î (bireylerle ilgili) ve fer'î (imanla ilgili olmayan, amellerle ilgili) meseleler.

mesalih-i cüz'iye-i müteferrika

 • Birbirinden farklı, cüz'î, bireysel faydalar.

mu'tezile

 • Aklına güvenerek ve "kul, fiilinin hâlikıdır" demekle hak mezheblerden ayrılan bir fırka. Bunlar dalâlet fırkalarının birincisidir. Vâsıl İbn-i Atâ nâmında birisi buna sebeb olmuştur. Bu kişi Hasan Basri Hazretlerinin talebesi iken, günah-ı kebireyi işleyen bir kimsenin ne mü'min ve ne de kâfir olma

muhtar cüz'

 • Özgür birey.

münteha-i ruh / müntehâ-i ruh

 • Ruhun son hâli, bireylere verilmiş olan ruh.

nüfus

 • Bireyler, insanlar.

temsil-i cüz'i / temsil-i cüz'î

 • Bireysel, ferdî bir temsil.

teşahhus

 • Belirlenme, şahıslanma, bir birey hâline gelme.

teşahhusat-ı cüz'iye

 • Ferdî şahıslanma, bireysel kimlik ve yapı kazanma.

teşebbüs-ü şahsiye

 • Bireysel girişimcilik.

vahid-i sahih

 • Sağlam birey, küsuratsız sayı; tamsayı.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın