LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Bilinme ifadesini içeren 148 kelime bulundu...

adem-i malumiyet / adem-i malûmiyet

 • Bilinmemezlik, belirsizlik.

adiyat / âdiyat

 • (Tekili: Âdi) Her zaman meydana gelen hârikulâde ve birer mu'cize-i kudret olmakla beraber, insanlarca alışılmış olduğundan kuymeti bilinmeyen hâdiseler.
 • Kıymetsiz şeyler.

ahbar-ı gayb / ahbâr-ı gayb

 • Bizce bilinmeyen gayb âlemlerine ve geleceğe dâir haberler.

ahkam-ı ezeliyye / ahkâm-ı ezeliyye

 • Ezelî hükümler, başlangıcı bilinmeyen hükümler.

alemü'l-guyub / âlemü'l-guyub

 • Bilinmeyen ve görünmeyen âlem.

allam-ul-guyub / allâm-ul-guyûb

 • Gâibleri (görünmeyen ve bilinmeyen gizli şeyleri) çok iyi bilen mânâsına, Allahü teâlânın isimlerinden.

analoji

 • Mant. Benzetme yoluyla sonuç çıkarma. Bilinmeyen bir durum, bir hadise, bir münasebet ve bir varlık hakkında hüküm vermek için bilinen bir benzeri hakkındaki bilgilerden faydalanılarak muhakeme yürütülmesidir. Bu tarz düşünce çok defa düşüneni yanlış sonuca götürür. Muhtemel olanın muhakkak zannedil

anka

 • İsmi olup cismi bilinmeyen bir kuş. Çok büyük olduğu anlatılır. Zümrüd-ü Anka ve Simurg gibi isimlerle de anılır.
 • Uzun boyunlu kadın.
 • Arabdan bir kimsenin lakabı.
 • Zahmet, meşakkat.

asfiya-i müdekkikin / asfiya-i müdekkikîn

 • İslâmî hakikatların tetkik ve bilinmesinde çok dikkatli ve sâdık olan büyük İslâm âlimleri.

bedi' / bedî'

 • Allahü teâlânın esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Daha önce benzeri olmayan, görülmemiş, işitilmemiş, bilinmeyen şeyleri yoktan var eden, yaratan.

burak

 • Peygamber efendimizin göklere çıkarıldığı, bilinmeyen yerlere götürüldüğü gece (mîrac gecesinde) üzerine bindiği ve kendisini Mekke'den Kudüs-ü şerîfe kadar götüren (taşıyan) Cennet hayvanı. Burak, dünyâ hayvanlarından değildir. Erkekliği ve dişiliği yoktur. Çok hızlı giderdi.

derece-i iman-ı bilgayb

 • Gayba iman derecesi; görünmeyen ve bilinmeyen âlemlere inanma derecesi.

deruhde

 • Deruhde edilmek: Üste alınmak, görev bilinmek.
 • Deruhde etmek: Üstüne almak.

efsun / efsûn

 • Fen yolu ile tecrübe edilmemiş maddeler ve Kur'ân-ı kerîmden olmayan, mânâsız yazılar kullanmak. Mânâsı bilinmeyen ve îmânın gitmesine sebeb olan şeyleri okumak.

ehl-i hakikat ve keşif

 • Gayb âlemine ait bilinmeyen hakikatleri Cenâb-ı Allah'ın lütfu ve ihsanıyla bilen kimseler.

ehl-i keşf

 • Perdeli olan ve zâhir hislerle bilinmeyen hakikatları, Cenab-ı Hak'kın lütf u ihsanı ile bilen veliler. (Farsça)

ehl-i keşif ve hakikat

 • Gayb âlemine ait bilinmeyen hakikatleri Cenâb-ı Allah'ın lütfu ve ihsanıyla bilen kimseler.

ehl-i keşif ve ilham

 • Görünmeyen ve bilinmeyen âlemlere ait olan hakikatleri Cenâb-ı Allah'ın lütfu ve yardımıyla bilen kimseler.

ehl-i keşif ve şuhud

 • Gayb âlemine ait bilinmeyen hakikatleri Allah'ın lütuf ve ihsanıyla bilen ve gören kimseler.

ehl-i keşif ve tahkik

 • Gayb âlemine ait bilinmeyen hakikatleri Cenâb-ı Allah'ın lütfu ve ihsanıyla bilen kimseler.

ehl-i şuhud

 • Gayb âlemine ait bilinmeyen hakikatleri Allah'ın lütuf ve ihsanıyla gören kimseler.

envar-ı esrar / envâr-ı esrar

 • Sırların nurları, bilinmeyen gizli şeylerin ışıkları.

esrar

 • (Tekili: Sır) Sırlar. Gizli hikmetler ve mânalar. Bilinmeyen şeyler.
 • Keyif veren zehir. Uyuşturucu madde.
 • Elinde ve el ayasında olan hatlar.

esrar-ı ezel / esrâr-ı ezel

 • Bilinmeyen sonsuzluk.

evtad / evtâd

 • Allahü teâlâ tarafından dünyânın nizâmiyle vazîfelendirilen dört büyük zât. Herkes tarafından bilinmedikleri için bunlara Ricâlü'l-Gayb da denir.

fi'l-i mechul

 • Gr: Faili yani öznesi bilinmeyen fiil. Edilgen fiil. Mesela: Yazılmak, içilmek, vurulmak gibi.

garer

 • Sonu mâlum olmayan, neticesi bilinmeyen.

gayb / غيب

 • Bilinmeyen ve görünmeyen âlem.
 • Gizli olan, gözle görülmeyen şey.
 • Belirsiz, bilinmeyen şey.
 • Gizli olan. Görünmeyen. Belirsiz.
 • Güman. Hislerle veya akıl ile bilinmeyen şey.
 • Bilinmeyen.

gaybdan

 • Bilinmeyen, görünmeyen âlemden.

gaybi / gaybî

 • Bilinmeyen, gayb âlemine ait.

gaybi haber / gaybî haber

 • Önceden bilinmeyenleri bildirme.

gaybi ihbar / gaybî ihbar

 • Bilinmeyen, görünmeyen şeyleri haber verme.

gaybi imdat / gaybî imdat

 • Bilinmeyen, gayb âleminden gelen yardım.

gaybilik / gaybîlik

 • Bilinmezlik.

gaybiyat

 • Bilinmeyen ve görünmeyen âlemler.

gayr-ı malum / gayr-ı malûm

 • Bilinmeyen.

gayr-ı meşhur

 • Duyulmayan, hissedilmeyen, bilinmeyen.

gıyab

 • Görünmemek. Göz önünde olmamak.
 • Hazırda bulunmamak.
 • Bilinmeyen şeyler.
 • Arka. Arkasından.

haber-i gayb

 • Bilinmeyen, görünmeyen âleme ait haberler.

hadisat-ı gaybiye / hâdisât-ı gaybiye

 • Gayb âlemine ait bilinmeyen olaylar.

hakaik-i gaybiye

 • Bilinmeyen ve görünmeyen âlemlere ait gerçekler.

hakikat-i meçhule

 • Bilinmeyen gerçek.

hami-i meçhul / hâmî-i meçhul

 • Bilinmeyen koruyucu.

hayal

 • (Çoğulu: Hayâlât) Zihnen tasarlanan şey. Hakikatı bilinmeyip akılla tasarlanan veya gölgeli görünen şey.
 • Asıl olmayan ve akıldan geçen fikir.

haysü layeş'ur / haysü lâyeş'ur

 • Hissedilmeksizin. Bilinmedik, duyulmadık cihetten.

humaşe

 • Diyeti bilinmeyen cinayet.

huri / hûrî

 • Allahü teâlânın îmân edenlere mükâfat olarak yarattığı, nasıl oldukları bilinmeyen Cennet kızı.

ihbar-ı gaybi / ihbâr-ı gaybî

 • Bilinmeyen gayb âleminden, gelecekten haber verme.

ihbar-ı gaybiye

 • Bilinmeyen bir şeyle, gelecekle ilgili haber verme.

ihbar-ı guyub

 • Gelecekten, bilinmeyen gizli şeylerden haber verme.

ihbarat-ı gaybiye / ihbârât-ı gaybîye

 • Önceden bilinmeyen ve görünmeyen âlemden haber vermeler.

ihbarat-ı gaybiye ve sadıka

 • Bilinmeyen ve görünmeyen âlemler hakkında verilen doğru haberler.

ihtira'

 • Evvelce keşfolunmamış, bilinmeyen bir şeyi keşfetmek. İcad etmek.
 • Edb: Hiç kimse tarafından kullanılmamış tabirler ve mazmunlar kullanma.

ilm-i hal / ilm-i hâl

 • İslâm dininin her müslüman için bilinmesi gereken temel bilgileri.

ilmü'l-guyub

 • Bilinmeyen ve görünmeyen âlemlere dair ilim.

inkişaf

 • Açılma. Meydana çıkma.
 • Yetişme.
 • Terakki etme, ilerleme.
 • Gizli sırların bilinmesi.

işarat-ı gaybiye / işârât-ı gaybiye

 • Geleceğe veya bilinmeyen bir olaya işaretler.

işaret-i gaybiye / işâret-i gaybiye

 • Geleceğe veya bilinmeyen bir şeye işaret.

ism

 • (İsim) Ad, nâm.
 • Ist: Bilinen veya bilinmeyen, hissedilen veya hissedilmeyen herhangi bir şeyi birbirinden ayırmak, tanımak veyahut zihne getirmek için kullanılan söz veya lâfız.
 • Man: Tam mânalı ve hem mevzu, hem mahmul olabilen lâfızdır.

istishab

 • Fık: Mazide sabit olup bilâhare zâil olduğu bilinmeyen bir şeyin hâlâ devam ettiği sayılmasıdır. (Birisinin ölümüne dair kat'i haber olmasa sağ sayılması gibi.)

kader / قَدَرْ

 • Her şeyin Allahın ezeli ilmiyle vukuundan önce bilinmesi.

kadim / kadîm

 • Eski zaman.
 • Başlangıcı olmayan. Uzun zamandan beri var olan.
 • Evveli bilinmeyen hâl ve keyfiyet.
 • Eski.
 • Öncesini bilir kimse bulunmayan, öncesi bilinmeyen şey. Başlangıcı olmayan, ötedenberi mevcut bulunan.

karine / karîne

 • Bilinmeyen bir şeyin anlaşılmasına yarayan ip ucu. Anlaşılması zor olan hususun hak ve hakikatına dâir cüz'i delil olan şey. İşaret.
 • Bilinmeyen bir şeyin anlaşılmasına yarayan ipucu, işaret.

kasame

 • (Kasem. den) Katili bilinmeyen kimsenin bulunduğu, şüphelenildiği mıntıka halkından elli kişiye yemin ettirme.

kat'iyyü'l-metin

 • Metnin (sözün) kesin ve şüphesiz oluşu; ibarenin ilk kaynaktan aynen geldiğinin kesin olarak bilinmesi (meselâ metnin âyet veya hadis olduğu kesin olarak bilinmesi).

keşf-ül kubur

 • Kabirdeki ölünün hâlinden anlamak. Ölünün azab çekip çekmediği ve sair bazı hususların bâzı veli kimselerce bilinmesi.

keşfi / keşfî

 • Gaybî hususları, bilinmeyen hakikatleri keşfetmekle bilmek.

keşif

 • Gizli ve bilinmeyen birşeyin ortaya çıkarılması, buluş.

küfr

 • Örtmek; hakkı örtmek, kapamak, Hakk'ı inkâr etmek. Dinde bilinmesi ve inanılması zarûrî olan şeyleri ve ahkâm-ı şer'iyyeden (dînî hükümlerden) tevâtüren (kesin olarak) bildirilenleri inkâr etmek ve dinden olduğu herkesçe bilinen bir şeyi kabûl etmemek.

layu'ref / lâyu'ref

 • Bilinmez. Tarif edilmez.

levh-ül-mahfuz / levh-ül-mahfûz

 • Korunmuş levha; Allahü teâlânın takdir ettiği her şeyin yazılı bulunduğu, nasıl olduğu bizce bilinmeyen ve her türlü te'sirden korunmuş levha.

lisan-ı gayb

 • Gaybın haberlerini bildiren dil. Ahiret ahvalini veya bizce bilinmeyen gayb hükmündeki haberleri söyleyen. "Kur'an-ı Kerim"

lukata

 • Yolda veya başka bir yerde bulunup da, sâhibi bilinmeyen mal.

ma'lumiyet

 • Ma'lumluk. Bilinme, belli olma.
 • Bilinen ve belli olan şeyin hâl ve sıfâtı.

ma-ba'dettabia

 • (Mâba'de-t tabia) Metafizik. Beş duygu ile bilinmeyen varlıklar hakkında fikrî araştırma yapan felsefe kolu. Bu felsefe ile alâkalı olan.

mahremce

 • Herkesçe bilinmeyecek bir şekilde.

mahudiyet-i hariciye / mâhudiyet-i hariciye

 • Dış dünyaya ait bilinme; başkalarının fark edip idrak ettiği bilinip tanınma niteliği.

malum / malûm / معلوم

 • Bilinen. (Arapça)
 • Malûm olmak: Anlaşılmak, bilinmek. (Arapça)

malum olma / malûm olma

 • Bilinme.

malum olmayan / malûm olmayan

 • Bilinmeyen.

malumiyet

 • Bilinme, belli olma.

maruf / marûf

 • Marûf olmak: Tanınmak, bilinmek.

mayu'ref

 • Bilinmez.
 • Minder altında saklanan şey.

mebadi-i zaruriyye

 • Bir hakikat tam bilinmeden önceki isbat edici zaruri emâreler, başlangıçlar, hazırlıklar.

mechul

 • Bilinmeyen. Belli olmayan.
 • Bilinmeyen, meçhul.

meçhul

 • Bilinmeyen.

mechul / mechûl / مجهول

 • Bilinmeyen. (Arapça)

mechul-ül ahval

 • Kimin nesi olduğu bilinmeyen kimse.

mechul-ün neseb

 • Kimin çocuğu olduğu bilinmeyen kişi.

mechulat / mechûlât / مجهولات

 • (Tekili: Mechul) Mechul olan ve bilinmeyen şeyler.
 • Bilinmeyenler. (Arapça)

mechuliyet

 • Bilinmezlik, mechullük.

meçhuliyet

 • Belirsizlik, bilinmezlik.

mechuliyet / mechûliyet / مجهوليت

 • Bilinmezlik. (Arapça)

meçhulü'l-keyfiyet

 • Bir şeyin keyfiyet ve niteliğinin bilinmemesi.

mefkud

 • Kaybolmuş. Olmayan. Yok. Gayr-ı mevcud.
 • Fık: Ölü veya diri olduğu bilinmeyen, kayıp kimse.
 • Yok olmayan, bilinmeyen.
 • Ölü veya diri olduğu bilinmeyen kayıp kimse.

mefkut

 • Kayıp, bilinmeyen.

menkur / menkûr

 • Bilinmeyen; belirsiz.

mevcud-u meçhul

 • Bilinmeyen varlık.

mi'rac / mi'râc

 • Merdiven.
 • Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem elli iki yaşında uyanık iken, beden ile, hicretten altı ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi, Mekke-i mükerremede Mescid-i Harâm'dan Kudüs'e ve oradan göklere ve bilinmeyen yerlere götürülüp, getirilmesi.

milt

 • Nesebi bilinmeyen.

mizan / mîzân

 • Terâzi, ölçü âleti.
 • Kıyâmet günü insanların günâh ve sevâbını tartan ve nasıl olduğu bilinmeyen terâzi.

muamma

 • (Amâ. dan) Anlaşılmaz iş. Karışık şey. Bilinmeyen hâl.

mücehhel

 • (Cehl. den) Bilinmez bir hâle getirilmiş.

mugayyebat / mugayyebât

 • (Magibât) Zâhir duygularla bilinmeyen, bizce gaip olan, bilinmeyen şeyler.
 • Bilinmeyenler.

mugayyebat-ı hamse / mugayyebât-ı hamse

 • Beş bilinmeyen şey.
 • Beş bilinmeyen. Bizce gaib olan beş şey:1- Kıyamet vakti, 2- Yağmurun ne zaman yağacağı, 3- Ana rahmindeki çocuğun mahiyeti ve ceninin isti'dadı ve mânevi simasının ne olduğu, 4- Yarın insan hayr ve şer olarak ne kazanacağını, 5- İnsanın nerede öleceğini Allah bildirmedikçe kimse bilemez. Bunlara me

mugayyebatıhamse / mugayyebâtıhâmse

 • Beş bilinmeyen şey.

münekker

 • Tenkir edilmiş, bilinmeyen, nekre kılınmış.
 • Belirli olmayan şeye delâlet eden.
 • Bilinmeyen, bilinmez.
 • Bilinmeyen, meçhul.

müştehir

 • Meşhur olma, bilinme.

mütenekkir

 • Bilinmeyecek, tanınmayacak surete giren. Kıyafet değiştiren.

muzlim

 • Karanlık. Zulmetli. Dehşetli. Siyahlık. Siyah.
 • Bilinmeyen. Meçhul.

na-aşna

 • Bilinmeyen, yabancı. (Farsça)

na-ma'lum

 • Bilinmiyen, bilinmemiş, ma'lum olmayan. (Farsça)

na-ma'ruf

 • Tanınmayan, bilinmeyen, ma'ruf olmayan. (Farsça)

namalum / nâmalûm / نامعلوم

 • Bilinmeyen. (Farsça - Arapça)

nefha

 • Üfleme, üfürme. İsrâfil aleyhisselâmın, kıyâmetin kopup insanların öleceği ve tekrar diriltilecekleri zaman, nasıl olduğu bizce bilinmeyen sûra üflemesi.

nefhat-ül-ba's

 • İsrâfil aleyhisselâmın, nasıl olduğu bizce bilinmeyen ve sûr denilen bir âlete ikinci defâ üflemesiyle bütün canlıların dirilmesi.

nefhat-ül-fer'

 • İsrâfil aleyhisselâmın, kıyâmetin kopacağına yakın, nasıl olduğu bizce bilinmeyen sûr'a birinci defâ üflemesi.

nekir

 • Bilinmemiş olan. Muayyen olmayan.
 • Mezarda iki sual meleğinden birisinin adı. (Diğerininki; münkerdir)

nüceba / nücebâ

 • Allahü teâlânın tanınıp bilinmeyen velî kullarından bir topluluk.

nükre

 • Bilinmezlik.
 • Zorluk, güçlük.
 • Kabile ismi.

perdedar / perdedâr

 • Perdeci, kapıcı, odacı. Bir şeyin görünmesine ve bilinmesine mâni ve perde olan. (Farsça)

refref

 • İnce, yumuşak kumaş, bir çeşit döşek; Peygamber efendimizin mîrâc esnâsında (bilinmeyen yerlere götürüldüğü, Cennet'i ve Cehennem'i gördüğü gece) bindikleri Cennet yaygısı.

rical-i gayb / ricâl-i gayb

 • Her devirde bulunan ve herkesçe görülmeyen ve bilinmeyen ve Allah'ın (C.C.) emirlerine göre çalışan mübârek, büyük zatlar. Ricâlullâh.
 • Her devirde bulunan fakat herkesçe tanınıp bilinmeyen ve görülmeyen, dünyânın nizâmı ile vazîfeli mübârek, büyük zâtlar.

şahs-ı meçhul

 • Bilinmeyen şahıs.

sail-i meçhul / sâil-i meçhul

 • Soru soran meçhul kişi, kendisi bilinmeyen soru soran kişi.

sikke

 • Damga. Nereye ve kime ait olduğunun bilinmesi için konulan işaret, mühür. Umumi damga.
 • Dirhem.
 • Para üstüne vurulan damga.
 • Düz, doğru yol.
 • Mevlevilerin keçe külâhlarının ismi.
 • Basılmış madeni para.

sırat köprüsü / sırât köprüsü

 • Cennet'e geçilmek üzere, Cehennem üzerine kurulmuş, mâhiyeti kesin bilinmeyen köprü. Buna, yalnız sırât da denir.

sırr-ı gaybi / sırr-ı gaybî

 • Gizli sır; önceden bilinmeyen sır.

şükran / şükrân / شكران

 • Teşekkür borcu, iyiliğin bilinmesi. (Arapça)

sutur-ül gayb

 • Bizce bilinmeyen işler ve hâdiseler, mânalar.

taallün

 • Aleni, âşikâr, meydanda olma. Herkesin gözü önünde gibi bilinme.

tamir bin tamir

 • Aslı bilinmeyen kimse.
 • Pire.

tanzim-i gaybi / tanzim-i gaybî

 • Gaybî, bilinmeyen âlemden yapılan tertip ve düzenleme.

tearüf / teârüf / تعارف

 • Bilinme, tanınma.
 • Birbirini bilme. (Arapça)
 • Herkesçe bilinme. (Arapça)

tecelli

 • Görünme. Bilinme.
 • Kader.
 • Allah'ın (C.C.) lütfuna uğrama.
 • İlâhi kudretin meydana çıkması, görünmesi. Hak nurunun te'siriyle kulun kalbinde hakikatın bilinmesi.

temime / temîme

 • Bir sebeb, vesîle olarak görülmeyip, doğrudan te'sir edeceğine ve bir zararı def edeceğine inanılarak yapıldığı için, dînen şirk (Allahü teâlâya ortak koşmak) sayılan, mânâsı bilinmeyen ve küfre (îmânın gitmesine) sebeb olan şeyleri okumak.

umur-u gaybiye / umûr-u gaybiye / اُمُورُ غَيْبِيَه

 • Gayba ait, bilinmeyen işler ve gelişmeler.
 • Gaybi olan ve hissiyâtımızla bilinmeyen işler. Geçmiş zamana yahut geleceğe dâir olan ve hazırda mevcut olmayan işler.
 • Gayba ait, bilinmeyen işler ve gelişmeler.
 • Bilinmeyen işler.

umur-u gaybiye-i istikbaliye

 • Gelecekte meydana gelecek bilinmeyen işler.

umur-u istikbaliye / umûr-u istikbaliye

 • Gelecekteki bilinmeyen işler.

umur-u izafiye / umur-u izâfiye

 • Birbirisiz olmayan ve birbirine nisbet ve mukayese ile anlaşılan vasıflar. (Meselâ: Karanlık olmasa, aydınlığın bilinmemesi gibi)

vera' / verâ'

 • Haramlardan ve helâl ve haram olduğu bilinmeyen şüpheli şeylerden sakınmak.

vera-ül-vera / verâ-ül-verâ

 • Ötelerin ötesi. Nasıl ve ne şekilde olduğu bilinmeyen. Allahü teâlânın nasıl olduğunun bilinemeyeceğini ve akıl ile anlaşılamayacağını, idrâk olunamayacağını ifâde eden dînî bir terim.

yakini / yakînî

 • Şüphe edilmeyecek ilmî halde, hiç şeksiz bilinmeğe dair.

yakiniyet

 • Kesinlik, şüphesizlik; yakîn ile kesin olarak bilinme durumu.

yevm-i şek

 • Şüpheli gün. Havanın bulutlu olup, Ramazan ayı hilâlinin görülmemesi sebebiyle Şâbân ayının otuzuncu günü mü, yoksa Ramazân-ı şerîfin ilk günü mü olduğu bilinmeyen, Şâbân'ın yirmi dokuzundan sonra gelen gün.

zanun / zanûn

 • Düşünce ve tedbiri kıt olan adam.
 • Suyu olup olmadığı bilinmeyen kuyu.
 • Suyu az olan kuyu.

zeum

 • Yağlı mıdır değil midir bilinmeyen koyun.

zımar

 • Ele geçmesi mümkün olmayan kaybolmuş mal. Alacak veya yeri bilinmeyen mal.
 • Gizli kalmış hazine, iş veya şey.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın