LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Bilim ifadesini içeren 110 kelime bulundu...

ahlakiyyun / ahlâkiyyun

  • Ahlâk bilimciler.

ahterbin / ahterbîn / اختربين

  • Astrolog, yıldızbilimci. (Farsça)

ahterşinas / ahterşinâs / اخترشناس

  • Yıldızbilimci. (Farsça)

ahterşümar / ahterşümâr / اخترشمار

  • Yıldızbilimci. (Farsça)
  • Geceleri uyuyamayan. (Farsça)

akliyat / akliyât

  • Aklın kapasitesine göre ele alınan meseleler, bilimsel şeyler.

ashab-ı akıl ve nakil

  • Akıl ve bilim sahipleri ve dinî bilgileri nakleden kimseler.

astronomi

  • Gök bilimi.

bakteriyoloji

  • yun. Bakterilerin ve umumiyetle mikropların biçimlerini, hususiyetlerini inceleyen bilim.

biyokimya

  • Canlıların kimya ile ilgili yapılarını, tepkilerini, belirtilerini inceleyen bilim dalıdır. 19. Asırda başlatılan bu çalışmalarla proteinler, vitaminler, hormonlar anlaşılır duruma gelindi.

bünyeviyat / بنيویات

  • Bünye ile ilgili bilim dalı, morfoloji. (Arapça)

cefr / جفر

  • Gaipten haber veren bilim. (Arapça)

dalalet-i fenniye / dalâlet-i fenniye

  • Bilimden gelen sapıklık, dalâlet.

dalalet-i ilmiye / dalâlet-i ilmiye

  • Bilimden gelen sapıklık, dalâlet.

daniş / dâniş / دانش

  • Bilgi. (Farsça)
  • Bilim. (Farsça)

deha-i fenni / dehâ-i fennî

  • Modern bilimin dehası.

derya-yı maarif

  • Bilgiler, bilimler denizi.

ehl-i fen

  • Bilim adamları.

ehl-i ilhad ve fen

  • Dinsizler ve bilim adamları.

fen

  • Bilim dalı.
  • Maddî ilim, bilim, hüner.

fen ve san'at-ı beşeriye

  • İnsanlara ait bilim ve sanat.

fenci

  • Bilimle uğraşan, bilim adamı.

fenler

  • Tecrübeye dayalı bilimler.

fenn / فن

  • Bilim. (Arapça)
  • .tür. (Arapça)
  • Teknik. (Arapça)

fenn-i askeriye

  • Askerlik bilimi.

fenn-i elektrik

  • Elektrik bilimi.

fenn-i iaşe / fenn-i iâşe

  • Gıda bilimi.

fenn-i kimya

  • Kimya bilimi.

fenn-i maani / fenn-i maânî

  • Mânâ ilmi, anlam bilim; sözün maksada, duruma ve yerine uygunluğundan bahseden ve hâlin gerekliliğine yakışması yollarını gösteren ilim.

fenn-i makine

  • Makine bilimi, mühendisliği.

fenn-i menafiu'l-aza / fenn-i menâfiu'l-âzâ

  • Organların yararlarını inceleyen fen, anatomi; canlıların yapısını ve bu yapıyı oluşturan organları inceleyen bilim dalı.

fenn-i rızık

  • Yiyecek ve içecek bilimi, aşçılık.

fenn-i tabakatü'l-arz

  • Yer bilimi; jeoloji.

fenn-i tehzib-i ruh

  • Ruh eğitimi bilimi, psikoloji.

fenn-i tıb

  • Tıp bilimi.

fenn-i ticaret

  • Ticaret bilimi.

fenn-i ziraat

  • Tarım bilimi.

fennen

  • Bilimsel olarak.

fenni / fennî

  • İlmî, bilimsel.

fenni bir nazar / fennî bir nazar

  • İlmî, bilimsel bir bakış.

fünun / fünûn / فنون

  • Fenler, bilimler.
  • Teknikler. (Arapça)
  • Bilimler. (Arapça)

fünun-u cedide-i medeniye

  • Medeniyetin yeni fenleri, bilimleri.

fünun-u ekvan

  • Yaratılışa ait ilimler, pozitif bilimler.

fünun-u islamiye / fünun-u islâmiye

  • İslâmî fenler, bilimler.

halkiyat / خلقيات

  • Folklor, halk bilimi. (Arapça)

haverşinas / hâverşinas / خاورشناس

  • Doğubilimci, oryantalist, müsteşrik. (Farsça)

hayatiyyat / hayâtiyyât / حياتيات

  • Biyoloji, yaşambilim. (Arapça)

heyet-i ilmiye ve içtimaiye

  • İlim ve sosyal bilim kurulu.

hikmet nazarı

  • Varlıkların fayda, gaye, keyfiyet gibi çeşitli yönlerine ilim ve bilim gözüyle bakma.

hikmet-i atika

  • (Batlamyus'un) Dünya merkezli kâinat anlayışını kabul eden eski bilim ve felsefe.

hürriyet-i ilmiye

  • İlimde serbestlik, bilim hürriyeti.

ictimai / ictimâî / اجتماعى

  • Toplumsal, sosyal, toplumbilimsel. (Arapça)

içtimaiyat-ı beşeriye uleması

  • Toplum bilimciler, sosyologlar.

içtimaiyat-ı islamiye / içtimaiyat-ı islâmiye

  • İslâmî toplum bilimi, İslâm sosyolojisi; Müslümanların yaşadığı şartlar ve gelişmeler.

ictimaiyyat / ictimâiyyât / اجتماعيات

  • Sosyoloji, toplumbilim.
  • Sosyoloji, toplumbilim. (Arapça)

ictimaiyyatçı / ictimâiyyâtçı

  • Sosyolog, toplumbilimci. (Arapça - Türkçe)

ictimaiyyun / ictimâiyyûn

  • Toplumbilimciler.

içtimaiyyun

  • Toplum bilimciler, sosyologlar.

ictimaiyyun / ictimâiyyûn / اجتماعيون

  • Sosyologlar, toplumbilimciler. (Arapça)

ilahiyyat / ilâhiyyât / الهيات

  • Tanrıbilim, teoloji. (Arapça)

ilm / علم

  • Bilim. (Arapça)

ilm-i arz

  • (İlm-ül arz) Yer bilimi. Jeoloji.

ilm-i feraiz / ilm-i ferâiz

  • İslâm hukukunda miras taksimi ile ilgili bilim dalı.

ilm-i hayvanat

  • Hayvanlar bilimi; zooloji.

ilm-i kelam / ilm-i kelâm

  • İman hakikatlerini ispat eden ve açıklayan bilim dalı.

ilm-i tıb

  • Tıp bilimi.

ilm-i usul

  • Bir işin nasıl yapılacağının yöntemini gösteren ilim, metodoloji, yöntembilim.

ilmi / ilmî / علمى

  • İlimle ilgili, bilimsel.
  • Bilimsel. (Arapça)

jeoloji

  • Yer bilimi.

kavanin-i fenniye / kavânin-i fenniye

  • Bilimsel kanunlar.

kavanin-i ilmiye / kavânîn-i ilmiye

  • Bilimsel kanunlar.

kozmoğrafya

  • Astronomi, gök bilimi.

kozmoğrafyacı

  • Gök bilimiyle ilgilenen kimse.

lisaniyyat / lisâniyyat / لسانيات

  • Dilbilim. (Arapça)

maarif / maârif / معارف

  • Bilimler. (Arapça)
  • Kültür. (Arapça)
  • Millî Eğitim Bakanlığı. (Arapça)

maarif-i cedide

  • Yeni bilimler.

madeniyyat / madeniyyât / معدنيات

  • Madencilik bilimi, mineraloji. (Arapça)

mebhas / مبحث

  • Bölüm, fasıl. (Arapça)
  • Bilim. (Arapça)

mekteb-i mülkiye

  • Siyaset ve yönetim biliminin okutulduğu okul; Siyasal Bilgiler Fakültesi.

müdafaat-ı ilmiye

  • Delil ve bilime dayanan müdafaalar, savunmalar.

mukaddem fen

  • Bir önceki bilim.

müneccim / منجم

  • Yıldızbilimci, astrolog. (Arapça)

müsteşrik / مستشرق

  • Doğubilimci, oryantalist. (Arapça)

müteahhir fen

  • Sonra gelen bilim.

mütefennin / متفنن

  • Fen bilimleri ile uğraşan, teknik ile uğraşan. (Arapça)

nahvi / nahvî

  • Arapça dil bilimci, uzman.

pedagog

  • Eğitim bilimi uzmanı, eğitimci.

psikolog

  • Ruh ilmi ile uğraşan kimse, ruh bilimci.

remz-i hikmet

  • Bilimsel işaret.

şarkiyat / شرقيات

  • Doğubilim. (Arapça)

şarkiyatçı

  • Doğubilimci, oryntalist, müsteşrik. (Arapça - Türkçe)

şecaat-i imaniye ve akliye ve fenniye

  • İmandan, akıldan ve fen ve bilimden gelen dengeli cesaret.

şifahane-i hikmet

  • Bilim, hikmet şifahanesi.

sosyolog

  • Toplum bilimi uzmanı, toplum bilimci.

tabiiyyat / tabîiyyât / طبيعيات

  • Doğa bilimleri. (Arapça)

tasavvuf

  • Dinin ruhsal hayatla ilgili yönünü konu edinen bilim veya meslek.

tecvid

  • Kur'ân-ı Kerim'i okuma kaidelerini (kurallarını) öğreten bilim.

teenni-i hikmet / teennî-i hikmet

  • Bilimsel bir süre veya bekleme, ihtiyatlı hareket.

tefsir

  • Örtülü bir şeyi açmak, yorumlamak.
  • Kur'ân-ı Kerim'in anlamını açıklayan bilim.

terakkiyat-ı fenniye / terakkiyât-ı fenniye

  • Bilimsel ilerlemeler.

terakkiyat-ı fenniye ve zihniye

  • Fenne ve zihne ait gelişmeler, bilimsel ve ilmî gelişmeler.

teşrih-i beden-i insani fenni / teşrih-i beden-i insanî fenni

  • İnsan bedenini tüm yönleriyle ele alan, inceleyen bilim; anatomi.

tetkikat-ı fenniye

  • Bilimsel araştırma ve incelemeler.

tıp fenni

  • Tıp bilimi.

ulema-yı arabiye

  • Arap dil bilimcileri ve edebiyatçıları.

ulum

  • İlimler, bilimler.

ulum-i akliye / ulûm-i akliye

  • Akıldan hareketle ortaya konulan bilimler.

ulum-u müsbete ve fenniye / ulûm-u müsbete ve fenniye

  • Müsbet bilimler ve fenler; ispata dayalı pozitif ilimler ve fenler.

ulum-u tabiiye / ulûm-u tabiiye

  • Tabiî bilimler, fen ilimleri.

yeni hikmet

  • Yeni felsefe, çağdaş bilim.

zemin-i maarif

  • Bilgiler, bilimler zemini, yeri.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR