LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Bilim ifadesini içeren 110 kelime bulundu...

ahlakiyyun / ahlâkiyyun

 • Ahlâk bilimciler.

ahterbin / ahterbîn / اختربين

 • Astrolog, yıldızbilimci. (Farsça)

ahterşinas / ahterşinâs / اخترشناس

 • Yıldızbilimci. (Farsça)

ahterşümar / ahterşümâr / اخترشمار

 • Yıldızbilimci. (Farsça)
 • Geceleri uyuyamayan. (Farsça)

akliyat / akliyât

 • Aklın kapasitesine göre ele alınan meseleler, bilimsel şeyler.

ashab-ı akıl ve nakil

 • Akıl ve bilim sahipleri ve dinî bilgileri nakleden kimseler.

astronomi

 • Gök bilimi.

bakteriyoloji

 • yun. Bakterilerin ve umumiyetle mikropların biçimlerini, hususiyetlerini inceleyen bilim.

biyokimya

 • Canlıların kimya ile ilgili yapılarını, tepkilerini, belirtilerini inceleyen bilim dalıdır. 19. Asırda başlatılan bu çalışmalarla proteinler, vitaminler, hormonlar anlaşılır duruma gelindi.

bünyeviyat / بنيویات

 • Bünye ile ilgili bilim dalı, morfoloji. (Arapça)

cefr / جفر

 • Gaipten haber veren bilim. (Arapça)

dalalet-i fenniye / dalâlet-i fenniye

 • Bilimden gelen sapıklık, dalâlet.

dalalet-i ilmiye / dalâlet-i ilmiye

 • Bilimden gelen sapıklık, dalâlet.

daniş / dâniş / دانش

 • Bilgi. (Farsça)
 • Bilim. (Farsça)

deha-i fenni / dehâ-i fennî

 • Modern bilimin dehası.

derya-yı maarif

 • Bilgiler, bilimler denizi.

ehl-i fen

 • Bilim adamları.

ehl-i ilhad ve fen

 • Dinsizler ve bilim adamları.

fen

 • Bilim dalı.
 • Maddî ilim, bilim, hüner.

fen ve san'at-ı beşeriye

 • İnsanlara ait bilim ve sanat.

fenci

 • Bilimle uğraşan, bilim adamı.

fenler

 • Tecrübeye dayalı bilimler.

fenn / فن

 • Bilim. (Arapça)
 • .tür. (Arapça)
 • Teknik. (Arapça)

fenn-i askeriye

 • Askerlik bilimi.

fenn-i elektrik

 • Elektrik bilimi.

fenn-i iaşe / fenn-i iâşe

 • Gıda bilimi.

fenn-i kimya

 • Kimya bilimi.

fenn-i maani / fenn-i maânî

 • Mânâ ilmi, anlam bilim; sözün maksada, duruma ve yerine uygunluğundan bahseden ve hâlin gerekliliğine yakışması yollarını gösteren ilim.

fenn-i makine

 • Makine bilimi, mühendisliği.

fenn-i menafiu'l-aza / fenn-i menâfiu'l-âzâ

 • Organların yararlarını inceleyen fen, anatomi; canlıların yapısını ve bu yapıyı oluşturan organları inceleyen bilim dalı.

fenn-i rızık

 • Yiyecek ve içecek bilimi, aşçılık.

fenn-i tabakatü'l-arz

 • Yer bilimi; jeoloji.

fenn-i tehzib-i ruh

 • Ruh eğitimi bilimi, psikoloji.

fenn-i tıb

 • Tıp bilimi.

fenn-i ticaret

 • Ticaret bilimi.

fenn-i ziraat

 • Tarım bilimi.

fennen

 • Bilimsel olarak.

fenni / fennî

 • İlmî, bilimsel.

fenni bir nazar / fennî bir nazar

 • İlmî, bilimsel bir bakış.

fünun / fünûn / فنون

 • Fenler, bilimler.
 • Teknikler. (Arapça)
 • Bilimler. (Arapça)

fünun-u cedide-i medeniye

 • Medeniyetin yeni fenleri, bilimleri.

fünun-u ekvan

 • Yaratılışa ait ilimler, pozitif bilimler.

fünun-u islamiye / fünun-u islâmiye

 • İslâmî fenler, bilimler.

halkiyat / خلقيات

 • Folklor, halk bilimi. (Arapça)

haverşinas / hâverşinas / خاورشناس

 • Doğubilimci, oryantalist, müsteşrik. (Farsça)

hayatiyyat / hayâtiyyât / حياتيات

 • Biyoloji, yaşambilim. (Arapça)

heyet-i ilmiye ve içtimaiye

 • İlim ve sosyal bilim kurulu.

hikmet nazarı

 • Varlıkların fayda, gaye, keyfiyet gibi çeşitli yönlerine ilim ve bilim gözüyle bakma.

hikmet-i atika

 • (Batlamyus'un) Dünya merkezli kâinat anlayışını kabul eden eski bilim ve felsefe.

hürriyet-i ilmiye

 • İlimde serbestlik, bilim hürriyeti.

ictimai / ictimâî / اجتماعى

 • Toplumsal, sosyal, toplumbilimsel. (Arapça)

içtimaiyat-ı beşeriye uleması

 • Toplum bilimciler, sosyologlar.

içtimaiyat-ı islamiye / içtimaiyat-ı islâmiye

 • İslâmî toplum bilimi, İslâm sosyolojisi; Müslümanların yaşadığı şartlar ve gelişmeler.

ictimaiyyat / ictimâiyyât / اجتماعيات

 • Sosyoloji, toplumbilim.
 • Sosyoloji, toplumbilim. (Arapça)

ictimaiyyatçı / ictimâiyyâtçı

 • Sosyolog, toplumbilimci. (Arapça - Türkçe)

ictimaiyyun / ictimâiyyûn

 • Toplumbilimciler.

içtimaiyyun

 • Toplum bilimciler, sosyologlar.

ictimaiyyun / ictimâiyyûn / اجتماعيون

 • Sosyologlar, toplumbilimciler. (Arapça)

ilahiyyat / ilâhiyyât / الهيات

 • Tanrıbilim, teoloji. (Arapça)

ilm / علم

 • Bilim. (Arapça)

ilm-i arz

 • (İlm-ül arz) Yer bilimi. Jeoloji.

ilm-i feraiz / ilm-i ferâiz

 • İslâm hukukunda miras taksimi ile ilgili bilim dalı.

ilm-i hayvanat

 • Hayvanlar bilimi; zooloji.

ilm-i kelam / ilm-i kelâm

 • İman hakikatlerini ispat eden ve açıklayan bilim dalı.

ilm-i tıb

 • Tıp bilimi.

ilm-i usul

 • Bir işin nasıl yapılacağının yöntemini gösteren ilim, metodoloji, yöntembilim.

ilmi / ilmî / علمى

 • İlimle ilgili, bilimsel.
 • Bilimsel. (Arapça)

jeoloji

 • Yer bilimi.

kavanin-i fenniye / kavânin-i fenniye

 • Bilimsel kanunlar.

kavanin-i ilmiye / kavânîn-i ilmiye

 • Bilimsel kanunlar.

kozmoğrafya

 • Astronomi, gök bilimi.

kozmoğrafyacı

 • Gök bilimiyle ilgilenen kimse.

lisaniyyat / lisâniyyat / لسانيات

 • Dilbilim. (Arapça)

maarif / maârif / معارف

 • Bilimler. (Arapça)
 • Kültür. (Arapça)
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (Arapça)

maarif-i cedide

 • Yeni bilimler.

madeniyyat / madeniyyât / معدنيات

 • Madencilik bilimi, mineraloji. (Arapça)

mebhas / مبحث

 • Bölüm, fasıl. (Arapça)
 • Bilim. (Arapça)

mekteb-i mülkiye

 • Siyaset ve yönetim biliminin okutulduğu okul; Siyasal Bilgiler Fakültesi.

müdafaat-ı ilmiye

 • Delil ve bilime dayanan müdafaalar, savunmalar.

mukaddem fen

 • Bir önceki bilim.

müneccim / منجم

 • Yıldızbilimci, astrolog. (Arapça)

müsteşrik / مستشرق

 • Doğubilimci, oryantalist. (Arapça)

müteahhir fen

 • Sonra gelen bilim.

mütefennin / متفنن

 • Fen bilimleri ile uğraşan, teknik ile uğraşan. (Arapça)

nahvi / nahvî

 • Arapça dil bilimci, uzman.

pedagog

 • Eğitim bilimi uzmanı, eğitimci.

psikolog

 • Ruh ilmi ile uğraşan kimse, ruh bilimci.

remz-i hikmet

 • Bilimsel işaret.

şarkiyat / شرقيات

 • Doğubilim. (Arapça)

şarkiyatçı

 • Doğubilimci, oryntalist, müsteşrik. (Arapça - Türkçe)

şecaat-i imaniye ve akliye ve fenniye

 • İmandan, akıldan ve fen ve bilimden gelen dengeli cesaret.

şifahane-i hikmet

 • Bilim, hikmet şifahanesi.

sosyolog

 • Toplum bilimi uzmanı, toplum bilimci.

tabiiyyat / tabîiyyât / طبيعيات

 • Doğa bilimleri. (Arapça)

tasavvuf

 • Dinin ruhsal hayatla ilgili yönünü konu edinen bilim veya meslek.

tecvid

 • Kur'ân-ı Kerim'i okuma kaidelerini (kurallarını) öğreten bilim.

teenni-i hikmet / teennî-i hikmet

 • Bilimsel bir süre veya bekleme, ihtiyatlı hareket.

tefsir

 • Örtülü bir şeyi açmak, yorumlamak.
 • Kur'ân-ı Kerim'in anlamını açıklayan bilim.

terakkiyat-ı fenniye / terakkiyât-ı fenniye

 • Bilimsel ilerlemeler.

terakkiyat-ı fenniye ve zihniye

 • Fenne ve zihne ait gelişmeler, bilimsel ve ilmî gelişmeler.

teşrih-i beden-i insani fenni / teşrih-i beden-i insanî fenni

 • İnsan bedenini tüm yönleriyle ele alan, inceleyen bilim; anatomi.

tetkikat-ı fenniye

 • Bilimsel araştırma ve incelemeler.

tıp fenni

 • Tıp bilimi.

ulema-yı arabiye

 • Arap dil bilimcileri ve edebiyatçıları.

ulum

 • İlimler, bilimler.

ulum-i akliye / ulûm-i akliye

 • Akıldan hareketle ortaya konulan bilimler.

ulum-u müsbete ve fenniye / ulûm-u müsbete ve fenniye

 • Müsbet bilimler ve fenler; ispata dayalı pozitif ilimler ve fenler.

ulum-u tabiiye / ulûm-u tabiiye

 • Tabiî bilimler, fen ilimleri.

yeni hikmet

 • Yeni felsefe, çağdaş bilim.

zemin-i maarif

 • Bilgiler, bilimler zemini, yeri.