LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Bilerek ifadesini içeren 64 kelime bulundu...

abdiyet

 • Kulluk.
 • Kul olduğunu bilerek dininde, emredildiği üzere ibâdet ve itaatte bulunmak.

agraz

 • (Tekili: Garaz) Garazlar. Fiil yapılırken gözetilen gayeler. Kasden ve bilerek yapılan kötülükler.

amd / عَمْدْ

 • Bilerek isteyerek yapma.

amden

 • Kasten, bilerek, bile bile yapmak.
 • Kasten, bilerek.

basirane / basîrâne

 • Görerek. Bilerek. Basiret sahibine yakışır halde. (Farsça)
 • Görerek, bilerek.

biaynelyakin / biaynelyakîn

 • Gözle görürcesine kesin bilerek.

bililtizam / bililtizâm / بالالتزام

 • Bilerek, bile bile. (Arapça)

bilkasd

 • Kasd ile, düşünerek. Bilerek.

bilkast

 • Bilerek, kasıtlı olarak.

cühud / cühûd

 • Bilerek inkâr etme.
 • Bilerek inkâr etmek. Bildiği hâlde yanlış söylemek.
 • Peygamberimiz Resul-i Ekremi (A.S.M.) bildikleri ve mukaddes kitablarında O'nun evsâfını okudukları hâlde inkâr eden Yahudiler. (Türkçedeki "cıfıt" kelimesi bundan gelir.)
 • Bir kimseyi bahil bulmak.
 • Bilerek inkâr etme.

eser-i kast

 • Kasıt ve isteğin sonucu, bilerek ve isteyerek ortaya çıkan bir durum.

eser-i kast ve şuur

 • Bilerek, isteyerek ve şuurlu bir şekilde yapılmanın izi, işareti.

evvah

 • Kusurunu bilerek, ah, vâh ederek yalvarmak.
 • Çok âh edip duâ eden.
 • Merhametli. Sağlam imanlı. Yakin ilim sahibi. Dinde çok âlim olan. Hz. İbrahim Aleyhisselâmın bir vasfı.

fasık-ı hasir / fâsık-ı hâsir

 • Bilerek günah işleyip zarara uğrayan.

fevait / fevâit

 • Kasten, bilerek terketmekle olmayıp, dînin kabûl ettiği herhangi bir sebeble, özürle kaçırılmış farz veya vâcib namazlar. Fâitenin çoğuludur.

hareket-i kasdiye

 • Belli bir amaçla bilerek, plânlı yapılan hareket.

huşu' / huşû' / حُشُوعْ

 • Allah'ın huzurunda olduğunu bilerek huzur, sükûnet ve edeb duygusu içinde olmak.

i'tizar

 • Kusurunu bilerek özür dilemek. Kusurunu beyan edip ve anlayıp af dilemek. (Takdire şayan güzel bir haslettir.)

iham

 • Vehme düşürmek, vehimlendirmek.
 • Edb: İki mânaya gelen bir kelimeden en az kullanılan mânayı bilerek kullanmak.

iham-ı kabih

 • Edeb ve terbiye dışı anlamı bilerek kullanma. Sözü edeb ve terbiyeye aykırı bir mecazî mânâya getirme.

iltizam

 • Kendisi için gerekli sayma.
 • Bilerek, isteyerek taraf tutma.

iltizamiye

 • Bilerek yapılmış olan ve iltizama müteallik.

iman-ı istidlali / îmân-ı istidlâlî

 • İslâm dîninin îmân ve ibâdet bilgilerini, emir ve yasakları bir âlimden veya kitaptan okuyup, öğrenerek, bilerek inanmak.

iman-ı tafsili / îmân-ı tafsîlî

 • Îmân edilecek şeyleri ayrı ayrı öğrenerek, bilerek îmân.

iman-ı tahkiki / îman-ı tahkikî

 • İnandığı şeylerin aslını, esâsını bilerek inanma; sarsılmaz iman.

ismet

 • Peygamberlerin sıfatlarından biri. Peygamberlerin, peygamber oldukları bildirilmeden önce ve sonra; küçük olsun, büyük olsun bilerek veya bilmeyerek günah işlemekten korunmuş olmaları.
 • Günahlardan sakınma, kötü ve çirkin şeylerden uzak durma.

itizar / itizâr

 • Kusurunu bilerek özür beyan etme, kusurunu beyan edip af dileme.

itkan

 • Pürüzsüz yapmak veya yapılmak. Sağlamlaştırmak. Hakikata yakından vakıf olmak, delileriyle bilmek, inanmak. Bilerek emin olmak. Muhkem kılmak, muhkem yapmak. Sâbit kılmak.

itkan-ı muhkem

 • Bütün açıklığıyla bilerek sağlam yapmak.

kasd

 • Teşebbüs, niyet; bilerek, isteyerek, kalbe gelen bir fikri, düşünceyi yapmak için karar verme.

kasd-ı tahsis

 • Bir şeyi bilerek ve isteyerek birine ait kılma, tahsis etme.

kasıt

 • Bilerek, isteyerek.

kasten ve bizzat

 • Bilerek ve kendisi isteyerek.

kasti / kastî

 • Bilerek, isteyerek.

kasti hüküm / kastî hüküm

 • Bir şeyin bizzat kendisi hakkında "bu doğrudur veya yalandır" şeklinde verilen hüküm; bilerek, birinci derecede karar konusu.

kaza orucu / kazâ orucu

 • Oruç tutmamayı mubâh kılan (dînde bildirilen) bir özür sebebiyle vaktinde tutulamayan veya tutarken bir özür sebebiyle yâhut kast (bilerek) olmadan bozulup, Ramazân bayramının birinci, Kurban bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günleri dışındaki zam anlarda gününe gün tutması gereken Ramazân-ı şerî

kazaen

 • Kaza olarak, tesadüfen. İstemiyerek. Bilerek değil. Beklenmedik halde.

keffaret-i savm / keffâret-i savm

 • Ramazân-ı şerîfte bilerek orucu bozmanın cezâsı.

küfr-i cühudi / küfr-i cühûdî

 • Allahü teâlâya, Kur'ân-ı kerîmde ve hadîs-i şerîflerde açıkça bildirilmiş, inanılması lâzım olan şeylere inanmamakta bilerek inâd etmek.

küfr-i inadi / küfr-i inâdî

 • Bilerek, inâd ederek kâfir olmak, küfr-i cühûdî.

levh-i ezeli / levh-i ezelî / لَوْحِ اَزَل۪ي

 • Olacak herşeyi Allahın ezelden bilerek yazdığı kader levhası.

mahsus / مخصوص

 • Özgü, ayrılmış. (Arapça)
 • Bilerek. (Arapça)

mutazarrı'

 • Tazarru eden. Alçak gönüllülük eden.
 • Bir şeye gizlice varıp yaklaşan.
 • Can ve gönülden tezellül ile yalvaran.
 • Noksan ve kusurlarını bilerek kibirden, büyüklenmekten çekinip tevazu eden.

mutazarrıane / mutazarrıâne

 • Kendi kusurlarını bilerek, ihtiyacını anlayarak, tevazu ile niyaz ederek, yalvararak. (Farsça)

müteammidane / müteammidâne

 • (Amd. den) Tasarlıyarak, bilerek, kasden. (Farsça)

müteammidin / müteammidîn

 • (Tekili: Müteammid) (Amd. den) Bilerek ve tasarlıyarak yapanlar.

müteberriken

 • Mübarek sayarak, uğur bilerek.

mütehaddi'

 • (Hud'a. dan) Bilerek aldanan.

mütezellilane / mütezellilâne

 • Kendi kusur ve aczini bilerek.

nizam-ı ekmel-i kasdi / nizam-ı ekmel-i kasdî

 • Bilerek kasten plânlanmış olan en mükemmel düzen.

oruç kazası / oruç kazâsı

 • Oruç tutmamayı mubah kılan (dinde bildirilen) bir özür sebebiyle vaktinde tutulamayan veya kasd (bilerek) olmadan orucunu bozan bir kimsenin, Ramazân bayramının birinci, Kurban bayramının ilk üç günü hâricindeki zamanlarda gününe gün oruç tutması.

oruç keffareti / oruç keffâreti

 • Ramazân-ı şerîfte bilerek orucu bozmanın cezâsı.

şuurane / şuûrâne

 • Anlayarak, bilerek.

şuurdarane / şuurdârâne

 • Haberli ve iyice tanıyarak. Kendinden haberi olarak. Bilerek, bilir gibi. (Farsça)

ta'ammüden

 • Bilerek, isteyerek, önceden hazırlayarak yapma.

taammüd / تعمد

 • (Amd. den) Bilerek ve isteyerek suç işlemek. Kasıt ve niyet etme, bilerek ve isteyerek bir iş yapma.
 • Bilerek yapma.
 • Bilerek yapma. (Arapça)

taammüdat / taammüdât

 • (Tekili: Taammüd) İsteyerek ve bilerek yapılan işler.

taammüden / تعمدا

 • Bilerek, kasıtlı olarak. (Arapça)

tafsili iman / tafsîlî îmân

 • Îmân edilecek hususlara genişçe, delîlerini bilerek ve ayrı ayrı inanmak.

tahaddu'

 • (Hud'a. dan) Bilerek aldanma.

teannüd

 • Hakkı ve doğruyu bilerek tersini yapmak.

tecdid-i iman / tecdîd-i îmân

 • Bilerek veya bilmeyerek küfrü gerektiren (îmânı gideren) bir sözü söylemek veya bir işi yapmak yâhut böyle bir şeyi yapmış olma ihtimâli üzerine, Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah sözünü; mânâsını bilerek ve inanarak söyleyip, îmânını yenileme, tâzeleme.

tevhid

 • Birleme. Bir Allah'tan başka İlâh olmadığına inanma. Lâ ilahe illallah sözünü tekrarlama. Her yerde ve her şeyde Allah'tan başkasının te'sir hâkimiyeti olmadığını anlamak, bilmek ve bilerek yaşamak.
 • Edb: Allah'ın varlığına ve birliğine dair yazılan manzume.

vakıfane / vâkıfane / vâkıfâne

 • Bilen kimseye yakışır surette, bilerek. Vâkıf şekilde. Anlamak ve bilmek suretiyle. (Farsça)
 • Derinlemesine bilerek.
 • Bilerek, hakim olarak.