LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Bildirme ifadesini içeren 153 kelime bulundu...

işaret-i nass / işâret-i nass

 • Nassın (âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîfin) görünen mânâsından başka, ayrıca maksûd olmayan, kastedilmeyen bir mânâyı da bildirmesi.

ala / alâ

 • Gr:Arabçada harf-i cerdir. Buna isim diyen de olmuştur. Müteaddit mâna ile kelimenin başına getirilir; manevî istilâ ve tefevvuk bildirmek için ekseriyâ mecrurunu istilaya delâlet eder. Bazan mecrurunun mukabiline müstâli olur. (maa) gibi müsahabet için gelir. (lâm) gibi tâlil için olur. Müc

arz / عَرْضْ

 • Sunma, bildirme.

arz-ı hacet / arz-ı hâcet

 • İhtiyacını, muhtaç olduğunu bildirmek.
 • İhtiyacını bildirme.

arz-ı hürmet

 • Hürmetini bildirme. Saygısını gösterme.

arz-ı iftikar etmemek

 • Fakirliğini bildirmemek, ihtiyacını göstermemek.

arz-ı ihtiyaç etme

 • Muhtaç olma, ihtiyacını bildirme.

arz-ı minnetdari / arz-ı minnetdarî

 • Minnettarlığını bildirme.

arzıhal

 • Durumunu bildirmek.

arzıhal etmek

 • Durumunu bildirmek.

arzuhal / arzuhâl

 • Dilekçe, hâlini bildirme.

beraat verme

 • Temize çıkarma, suçsuz olduğunu bildirme.

besbese

 • Haberi yaymak.
 • İşini halka bildirmek.

beyan / beyân

 • Açık olmak, açıklamak, bildirmek. Konuşma, yazma, anlama, anlatma, ifâde etme.
 • Açıklayıp bildirme.

beyan-ı hal / beyan-ı hâl

 • Halini anlatma, durumunu bildirme.

beyan-ı ifhamiye

 • Bildirmek ve anlatabilmek için yapılan açıklama.

beyanat / beyânât

 • Açıklayıp bildirmeler.

beytullah

 • Mekke-i mükerremede Mescid-i harâmın ortasında bulunan mukaddes binâ. Kâbe-i muazzama; müslümanların kıblesi; Fazîlet ve kıymetini bildirmek için Beytullah buyurulmuştur.
 • Câmi, mescid.

bi

 • İstek bildirmek için emir sigasının başına getirilr. Meselâ: (Farsça)

bi'at / bî'at

 • Sözleşme, söz verme, teslimiyet.
 • Devlet başkanı durumunda olan kimseye, senin başkanlığını, idâreciliğini kabûl ettim, iyi ve faydalı her sözüne itâat edeceğim, şeklinde söz vermek, bağlılığını bildirmek.

biat

 • Bağlılığını, itimadını bildirmek. Birisinin hakemliğini veya hükümdarlığını kabul etmek. El tutarak bağlılığını alenen izhar etmek. Bağlılığını tazelemek.
 • Rey vermek.

bilamazeret / bilâmazeret / بلامعذرت

 • Mazeretsiz, özür bildirmeksizin. (Arapça)

cebrail aleyhisselam / cebrâil aleyhisselâm

 • Dört büyük melekten biri. Peygamberlere vahy getirmek, onlara Allahü teâlânın emir ve yasaklarını bildirmekle vazîfeli melek. Buna Cibrîl, Rûh-ul-emîn, Rûh-ul-kuds, Nâmûs-ı ekber de denir.

cud

 • Cömertlik. Sahilik. Eli açık olmak. Muhtaçların vaziyetlerini, durumlarını bildirmeğe meydan vermeksizin lütuf ve ihsanda bulunma hâleti. Mücahede-i diniye ve neşr-i hakaik-ı Kur'aniye ve imaniye hizmetinde mutemed zâtlara lüzumunda maddeten de iştirak etmek fedakârlığı.

cümle-i ihbariye / cümle-i ihbâriye

 • (Cümle-i haberiye de denir) Bir hâdiseyi, bir nesneyi bildiren cümle. Bunun zıddı: cümle-i inşâiyedir; emir ve nehiyleri bildirmek gibi.

derece-i tavsif

 • Allah'ı vasıflandırma, bildirme derecesi.

ehl-i re'y

 • İçtihadda, dînî hükümleri bildirmede İmâm-ı A'zam ve Irâk âlimlerinin yoluna tâbi olanlar. Bunlara ehl-i kıyâs, eshâb-ı re'y de denir.

eman / emân

 • Korkusuzluk, emniyet, güven.
 • Bir kimseye veya düşmana; söz, işâret veya yazı ile, mal ve can güvenliğinin emniyet (güven) altında olduğunu bildirme.
 • Müslüman olmayan bir kimsenin İslâm memleketine girmesi için kendisine verilen müsâade, izin.

emr-i bi-l-maruf, nehy-i anil-münker

 • Dinin emirlerini, Kur'âni ve İslâmi hakikatleri neşretmek ve bildirmek, men'edilen şeyleri de yaptırmamak. İyiliği, İslâmi hususları emretmek ve teşvik etmek, kötülüğü men'edip yaptırmamağa sevketmek. (Fakat bu kudsi vazifeyi âdabına itaat ve riâyet ederek ifâ etmek lâzımdır, zirâ bu itaat da dinimi

ermiya aleyhisselam / ermiyâ aleyhisselâm

 • İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Hârûn aleyhisselâmın neslindendir. Mûsâ aleyhisselâmın dîninin hükümlerini bildirmekle vazîfelendirilmişti.

ezan / ezân

 • Namaza dâvet ve vahdaniyet-i İlâhiyyeyi ve hakaik-ı İslâmiyyeyi âleme, kâinata ilân etmek için minare ve emsali mahallerde edilen nidâ. Kamet getirmek.
 • Bildirmek.
 • Bildirmek. Namaz vakitlerini bildirmek, müslümanları namaza dâvet etmek (çağırmak) için yüksek bir yerde belli olan Arabca kelimeleri sırası ile okumak.

feya sübhanallah / feyâ sübhanallah

 • Ey her türlü eksiklikten sonsuz derecede yüce olan Allah mânâsında bir şeyin tuhaflığını bildirmek için şaşkınlık ifadesi olarak kullanılır.

gaybi haber / gaybî haber

 • Önceden bilinmeyenleri bildirme.

hacet / hâcet

 • İhtiyaç, gereklilik.
 • Def-i hâcet: Abdest bozma.
 • Arz-ı hâcet: Eksiğini, isteğini bildirme.

hades

 • (Hads) Sür'atle idrak etmek. Zan ve tahmin eylemek. Fikrini, re'yini bildirmek. Bir sözün mâna ve mefhumunda, bir hususun vaz' ve üslubunda başka tarz tasavvur eylemek.

hamd

 • Medih, övmek.Cenab-ı Hakk'a karşı kulların memnuniyet ve sevinçlerini ve O'na hamd ve şükür ile medihlerini bildirmeleri, senâ etmeleri.
 • Övgü, medh.
 • Allah'a şükran hislerini bildirmek.

haşmetmeab

 • Haşmetli, haşmet sahibi mânâlarına gelir ve eskiden padişahlara karşı hürmet bildirmek için kullanılırdı.

i'la-yı kelimetullah

 • Allah kelâmının, İslâmiyetin ulviyetini ve hakikatlarının kıymetini bildirmek ve yaymak. Hakaik-ı Kur'âniye ve imâniyenin neşir ve tâmimine cehd ile çalışmak.

i'lam / i'lâm / اعلام / اِعْلَامْ

 • Bildirmek. Belli etmek. Anlatmak.
 • Mahkeme hükmünü bildiren resmi karar yazısı.
 • Haber verme, bildirme.
 • Bildirme. (Arapça)
 • İ'lâm edilmek: Bildirilmek. (Arapça)
 • Bildirme.

i'lam etmek / i'lâm etmek

 • Bildirme, duyurma.

i'lam ve ilham-ı ilahi / i'lâm ve ilham-ı ilâhî

 • Allah tarafından bildirme ve kalbe indirilen ilham.

i'lan

 • Belli etmek. Yaymak. Herkese duyurmak.
 • Gazetelerde veya sokaklarda duvarlara kâğıt yapıştırarak ticari bir iş, bir adres veya başka bir şeyi herkese bildirme.
 • Açığa vurma, yayma, meydana çıkarma.

i'tiraz

 • (İtiraz) Kabul etmediğini bildirmek. Bir fikir veya işin olmasını kabul etmemek.
 • Men' eylemek. Men' olmak.

iblag

 • Bildirmek. Yetiştirmek. Haberdar etmek. Göndermek.

iblağ / iblâğ / ابلاغ

 • Bildirme. (Arapça)
 • Ulaştırma. (Arapça)

iblağ etmek / iblâğ etmek

 • Bildirmek, haberdar etmek.

ibşar

 • (Büşr. den) (Çoğulu: İbşarât) Müjdeleme, tebşir etme, sevinçli bir haber bildirme.

ibşarat

 • (Tekili: İbşâr) Müjdelemeler, tebşir etmeler, sevinç verici haber bildirmeler.

ictihad / ictihâd / اجتهاد

 • Çalışma, çabalama. (Arapça)
 • Görüş. (Arapça)
 • Dinî kaynaklar ışığında görüş bildirme. (Arapça)

idab

 • Herkesi ziyafete davet etme. Sofrası herkese açık olma.
 • Doğruluğunu ve hak olduğunu herkese bildirme.

iddianame / iddiânâme

 • İddia yazısı; savcının, yapılan soruşturmalar neticesinde tutuklu hakkındaki suçlamalarını bildirmek üzere mahkemeye sunduğu yazı.

idra

 • Def etmek.
 • Bildirmek. Bildirilmek.

ifham

 • Bildirmek. Anlatmak. Maksadı bildirmek.

ifham etmek

 • Anlatmak, bildirmek.

ifta / iftâ

 • Fetvâ vermek, dînî bir mes'elenin hükmünü sözlü veya yazılı olarak bildirmek.

ihbar / ihbâr / اخبار

 • Bildirme, haber verme. (Arapça)
 • İhbar etmek: Bildirmek, haber vermek. (Arapça)

ilam / ilâm / îlâm

 • Bildirme, duyurma.
 • Bildirme.

ilam-ı malum / ilâm-ı malûm

 • Bilineni bildirme.

ilam-ı rabbani / ilâm-ı rabbanî

 • Herşeyin Rabbi olan Allah‘ın bildirmesi.

ilamname / îlâmnâme

 • Bildirme yazısı.

ilan-ı şehadet / ilân-ı şehâdet

 • Şahitliğini bildirme, duyurma.

ilan-ı tekvini / ilân-ı tekvinî

 • Umumi âfetler ve gök taşları düşmesi gibi Cenab-ı Hakk'ın tekvinî âyetleri ve ibretli hâdiseleri ile hakaik ve hikmet-i İlâhiyesini ilân edip bildirmesi.

ilham / ilhâm

 • Peygamberlerin kalblerine, uyanık iken, melek görünmeden ilâhî vahyin bırakılması.
 • Sâlihlerin, iyi kimselerin kalbine gelen İslâmiyet'e uygun mânâlar.
 • Allahü teâlânın bildirmesi. Sevk-i tabîî. Bugün buna içgüdü denilmektedir.

ilham etmek

 • Kalb yoluyla bildirmek.

ilmihal / ilmihâl

 • "Hâl ilmi" mânâsında herkese gerekli olan dinî hükümleri bildirmek maksadıyla yazılan kitaplara verilen isim.

inha

 • Bir hususu resmen bildirme, tebliğ.
 • Bir memurun daha üst makamdaki bir memura bir maddeyi hâvi olmak üzere yazdığı kağıt.
 • Ulaştırma, yetiştirme.

irşadat

 • (Tekili: İrşad) İrşadlar. Hak ve hakikatı ve doğru yolu bildirmeler. İkazlar.

iş'ar / iş'âr / اشعار / اِشْعَارْ

 • Yazı ile haber vermek. Anlatmak, bildirmek.
 • Yazı ile haber verme.
 • Anlatmak, bildirmek.
 • Bildirme, gösterme. (Arapça)
 • Bildirme.

iş'ar etmek

 • Bildirmek.

iş'ar olma

 • Bildirme, haber verme.

iş'ar-ı samedani / iş'âr-ı samedânî

 • Her şeyin Kendisine muhtaç olduğu, fakat Kendisi hiçbirşeye muhtaç olmayan Cenâb-ı Hakkın bildirmesi.

iş'arat

 • (Tekili: İş'ar) Tebliğler, bildirmeler.

işaret

 • Bir şeyi bir vasıta ile (el, göz, kaş veya parmakla) göstererek bildirmek.
 • Nişan, alâmet, belli bir iz.
 • Ist: Doğrudan doğruya olmadan, hatırlatma suretiyle verilen emir.

isnad / isnâd

 • Bir söz veya haberi birisine nisbet etmek.
 • Peygamberimiz'in (A.S.M.) sözlerini sırası ile kimlerden nakledildiğini bildirmek.
 • Bir nesneye, bir şeye dayanmak.
 • Birisi için, bir şeyi yaptı demek. İftira etmek.
 • Dayandırma, sened gösterme.
 • Söylediği sözü bir başkasına dayandırmak, bir şeyi, birisi için yaptı demek.
 • Hadîs ilminde hadîs-i şerîf metninin sırasıyla kimler tarafından nakledile geldiğini bildirme.

istinsab

 • (Neseb. den) Soyu bildirme. Soy dâvâsı gütme.

istiskal

 • Ağır bulup hoşlanmadığını anlatmak. Soğuk muamele ederek sevmediğini bildirmek.

itizar / îtizâr

 • Özür bildirme.

ıtkname

 • Azad edilmiş olan köle veya cariyeye azad edildiklerini bildirmek üzere verilen vesika.

izaa

 • (Izâat) Açığa vurma, belli ve âşikâr etme.
 • Yüksek sesle bildirme, ilân etme.
 • Radyo.

izan

 • Bildirmek.
 • Ezan okumak.

izbar

 • Yazma. Yazma ile bildirme.

kade

 • Gr: Yardımcı fiillerdendir. Cümlede ifade edilen hükmün yaklaştığını bildirmek için söylenir. Mübtedâ ile haberin başına gelerek, birincisini isim adı ile merfu' kılar, haberini de mansub eder. Bu gibi fiillerin haberi muzâri olur.

kur'an-ı kerim / kur'ân-ı kerîm

 • Allahü teâlânın Cebrâil aleyhisselâm vâsıtasıyla Muhammed aleyhisselâma yirmi üç senede Arabça olarak indirdiği, bize kadar ilk nâzil olduğu şekilde tevâtürle, yalan söylemeleri mümkün olmayan üstün vasıflı insanların bildirmeleri ile gelen ve mushaf larda yazılı olup, okunması ile ibâdet edilen, hi

malumu ilam / malûmu ilâm

 • Bilineni bildirmek.

mekruh / mekrûh

 • Hoş görülmeyen, beğenilmeyen şey. Peygamber efendimizin beğenmediği ve ibâdetin sevâbını gideren şeyler. Yasak olduğu haram gibi kesin olmamakla berâber, Kur'ân-ı kerîmde, şüpheli delil ile, yâni açık olmayarak bildirilmiş veya bir sahâbînin (Peygamb er efendimizin arkadaşlarının) bildirmesi ile anl

mes'elede müctehid

 • Mezheb reîsinin bildirmediği mes'eleler için, mezhebin usûl ve kâidelerine bağlı kalarak, dînî delillerden hüküm çıkaran âlimler.

meslek-i acz

 • Aczini Allah'a bildirme mesleği, yolu.

mu'cize-i gaybiye

 • Gerçekleri önceden bildirme şeklindeki mu'cize.

müctehid fil-mes'ele

 • Mezheb reîsinin (imâmının) bildirmediği mes'eleler için mezhebin usûl ve kâidelerine göre hüküm çıkaran İslâm âlimi.

mugayyebat-ı hamse / mugayyebât-ı hamse

 • Beş bilinmeyen. Bizce gaib olan beş şey:1- Kıyamet vakti, 2- Yağmurun ne zaman yağacağı, 3- Ana rahmindeki çocuğun mahiyeti ve ceninin isti'dadı ve mânevi simasının ne olduğu, 4- Yarın insan hayr ve şer olarak ne kazanacağını, 5- İnsanın nerede öleceğini Allah bildirmedikçe kimse bilemez. Bunlara me

münezzeh

 • Kusur, eksiklik ve muhtâçlıktan uzak. Allahü teâlânın noksan sıfatlardan uzak olduğunu bildirmek için kullanılan bir tâbir.

nida-yı ihtiyac / nidâ-yı ihtiyac

 • İhtiyacı olduğunu bildirmek.

nikar / nikâr

 • Tasavvuf yolunda ilerliyenlerin birbirlerine emr-i ma'rûf nehy-i anil-münker yapmaları yâni Allahü teâlânın emir ve yasaklarını bildirmeleri.

peygamber

 • Allahü teâlânın, emirlerini ve yasaklarını kullarına bildirmeleri için insanlar arasından seçtiği ve kendilerine mûcizeler verdiği üstün zâtlar.
 • İlâhî hakikatları insanlara bildirmek ve onlara örnek olmak üzere Allah tarafından tayin edilen, vahiy yoluyla sahip olduğu ilmini yaşayıp neşreden mübarek zatların umumî ismi.

propaganda

 • Bir fikri veya malı herkese bildirmek veya kabulü için yapılan ilân. Çok kıymetli olduğu veya olmadığı hâlde bir şeyin kıymetini arttırmak maksadiyle yapılan konuşma veya ilânat. (Fransızca)

rivayet / rivâyet

 • Bir şeyi haber vermek veya haber verilen şey.
 • Nakletmek, bildirmek.

rıza vermek

 • Râzı olduğunu ve istediğini bildirmek.

sakalan / sakalân

 • İnsanlar ve cinler.
 • Kıymetlerini bildirmek için, Kur'ân-ı kerîm ve Ehl-i beyte (yâni Peygamber efendimizin akrabâlarına) verilen isim.

secde

 • Allah'ın (C.C.) huzurunda yere kapanış. İbadet ve Allah'a (C.C.) memnuniyetini ve itaatini bildirmek veya şükretmek için yere kapanarak alın, burun ucu, eller, dizler ve ayak uçları yere gelecek şekilde yapılan en büyük tazim ifade eden hareket. Namazın bir rüknü.

şehadet / şehâdet

 • Birinin başkasında hakkı bulunduğunu bildirmek için, hâkim karşısında ve iki hasmın yanında, şehâdet ederim diyerek haber vermek.
 • Şehîdlik, şehîd olmak.

şikayet

 • Sızlanma, sızıltı.
 • Haksız olan, haksız iş yapan bir kimseyi üst makama bildirmek.

ta'mim

 • Umumileştirme. Herkese bildirme.
 • Umumileştirme, herkese bildirme, genelge.

ta'mimen

 • Ta'mim suretiyle. Herkese bildirmek suretiyle.

ta'rif

 • (İrfan. dan) Bir şeyi belli noktalar ve işaretlerle inceden inceye anlatıp bildirmek, tanıtmak. Kavl-i şârih.
 • Bir maddeyi bütünüyle bir ibare halinde anlatmak.
 • Gr: Bir ismi marife etmek.
 • Arafat'ta vakfe yapmak.

ta'zir / ta'zîr / تعذیر

 • Özrünü bildirme. (Arapça)

ta'zirat

 • (Tekili: Ta'zir) Vesile ve bahane aramalar. Esassız özür bildirmeler.

taarrüf-ü rabbani / taarrüf-ü rabbânî

 • Cenâb-ı Hakkın kendini bildirmesi, tanıttırması.

taazzür

 • Özür bildirmek.
 • Güçleşmek Güç olmak.

tafsil

 • Etraflı olarak bildirmek.
 • Açıklamak, şerh ve beyan etmek. İzah etmek.

tahdis

 • (Hudus. dan) Söylemek. Anlatmak. Rivayet etmek.
 • Şükür ve teşekkür ile bildirmek. Görülen iyiliği herkese söylemek.
 • Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm'ın sözünü tekrarlamak.

tahdis-i nimet / tahdîs-i nimet

 • Cenab-ı Hakk'a karşı şükrünü edâ etmek ve teşekkür etmek maksadiyle nâil olduğu nimeti anlatmak, onunla sevincini ve şükrünü bildirmek.
 • Şükür maksadıyla Cenab-ı Hakkın verdiği nimetleri anlatma, sevincini ve şükrünü bildirme.

tahdisat / tahdisât

 • Anlatmalar. Rivayet etmeler.
 • Teşekkürle bildirmeler.
 • Hadis anlatmalar.

tahric / tahrîc

 • Çıkarma, meydana koyma; hadîs-i şerîflerin kaynağını, nasıl geldiklerini, kimlerin naklettiklerini, sahih ve zayıflık gibi derecelerini bulup gösterme, bildirme işi.

takbih / takbîh

 • Çirkin görmek, beğenmemek, kabahatli bulmak, kötü gördüğünü bildirmek.

takdis

 • Büyük hürmet göstermek. Mukaddes bilmek.
 • Cenab-ı Hakk'ın kusursuz, pâk ve her hususta noksansız olduğunu bildirmek, söylemek ve Allah'a (C.C.) şükretmek.

takrir

 • İfade etme, bildirme.
 • İyi ifade etmek. Bildirmek.
 • Ağzından anlatmak.
 • Yerleştirmek. Kararlaştırmak. Yerini belirtmek.
 • Resmî olarak yazı ile bildirmek.
 • Tapuda, mülkünü başkasına sattığını bildirmek.
 • Siyasî nota.

talim etme / tâlim etme

 • Öğretme, bildirme.

talim-i ilim / tâlim-i ilim

 • İlim öğretme, bildirme.

tansis

 • Açıklama, bildirme, tayin etme.

tarik-i aczmendi / tarik-i aczmendî

 • Cenâb-ı Hakka karşı âcizliğini ve fakirliğini hissetme ve bunu bildirme yolu.

tasrih etmek

 • Açıklamak, açıkça bildirmek.

tavzih

 • Açıklamak, açık olarak bildirmek.

te'dib

 • Edeblendirme. Terbiye verme.
 • Haddini bildirme.

te'diben

 • Te'dib suretiyle, te'dib için. Haddini bildirmek için.

te'dip

 • Edeplendirme, haddini bildirme.

tebliğ / teblîğ / تبليغ / تَبْل۪يغْ

 • Ulaştırmak. Götürmek.
 • Bildirmek.
 • Eriştirmek.
 • Bildirme, ulaştırma.
 • Ulaştırma, bildirme, ilâhî emirleri insanlara anlatma.
 • Peygamberlerin, Allahü teâlânın emir ve yasaklarını, insanlara eksiksiz ve noksansız olarak bildirmeleri.
 • Bildirme.
 • Ulaştırma, bildirme.

tebliğ buyurmak

 • Bildirmek.

tebliğ etme

 • Bildirme, ulaştırma.

tebliğ etmek

 • Bildirmek.

tebliğ eylemek

 • Bildirmek.

tebliğ-i şeriat

 • Peygamberlere mahsus beş vasıftan birisi olan, Allah'tan (C.C.) aldıkları emir ve kanunları insanlara aynen bildirmeleri.

tebliğ-i ubudiyet

 • Kulluğu bildirme.

tebliğ-i umur

 • Allah'ın emirlerini başkalarına ulaştırma, bildirme.

tebrik

 • Bir kimseyi eriştiği bir iyilikten dolayı "Bârekellâh" diye sevincini bildirmek. Mübarekliğini, Cenab-ı Hakk'ın onu muvaffak kıldığını söyleyerek ta'ziz etmek.

tefhim

 • Anlatmak. Bildirmek.

temcid / temcîd

 • Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü bildirmek. Tazim ve sena etmek.
 • Ağırlamak.
 • Sabah namazı vaktinden evvel minarelerde belli makamlarda söylenen ilâhi, niyaz.
 • Allahın büyüklüğünü bildirme.
 • Allah'ın büyüklüğünü bildirmek. Ta'zim ve senâ etmek. Ramazan'da sahura kalkmak.

tenekkür

 • (Nekr. den) Kendini bildirmeme. Tanınmıyacak kılığa girme.

tenezzül-ü ilahi / tenezzül-ü ilâhî

 • Allah'ın Kur'ân-ı Kerim'de emirlerini kullarının anlayabilecekleri şekilde bildirmesi, onların anlayış seviyelerine göre hitap etmesi.

tenezzülat-ı ilahiye / tenezzülât-ı ilâhiye

 • Allah'ın Kur'ân-ı Kerim'de emirlerini kullarının anlayabilecekleri şekilde bildirmesi, onların anlayış seviyelerine göre hitap etmesi.

teşekkür

 • Yapılan iyilikten memnun kalındığını bildirmek için söylenen şükür ifadesi.
 • Şükür etmek.
 • Birisine karşı "Sağ ol, var ol, ömrüne bereket" gibi söylenen minnet sözleri.

teşri' eylemek

 • Dinî emir ve yasakları bildirmek. Kanun bildirmek. Bir emrin kanun gibi tatbikini istemek.

tevatür / tevâtür

 • Yalan üzere birleşmeleri mümkün olmayan, her asırda güvenilen kimselerin hepsinin bir şeyi, bir haberi bildirmeleri.

tevkifi / tevkîfi / tevkîfî

 • Şeriatın sahibi Cenab-ı Hakkın vahyetmesi, bildirmesi; tartışmasız hüküm.
 • İslâmiyet'in bildirmesine bağlı olan ve değiştirilmesi câiz olmayan.

tevrih

 • Bir hâdisenin veya konuşmanın tarihini yazmak. Vakit bildirmek.

teykin

 • (Çoğulu: Teykinât) Tam olarak ve iyice bildirme.

tezkere

 • Pusla, betik.
 • Herhangi bir konuda izin verildiğini bildirmek için hükümetten alınan kâğıt.
 • (Tezkire) Pusula.
 • Herhangi bir iş için izin verildiğini bildirmek üzere alınan resmî vesika.
 • Bazı meslek sahipleri için yazılan, o şahsın şahsî ve meslekî durumu hakkında bilgi. Biyografi.

uruz

 • Zâhir olmak, görünmek.
 • Gelme, ârız olma.
 • (Tekili: Arz) Bildirmeler, keyfiyetler.

va'd

 • Söz verme, söz verilen şey.
 • Allahü teâlânın; emirlerini yerine getirenleri çeşitli nîmetlerle mükâfâtlandıracağını, karşı gelenleri ise, azâb ile cezâlandıracağını bildirmesi, söz vermesi. Buna va'd-ı ilâhî de denir.
 • Bir kimsenin, başka birisine bir husûsta söz vermesi.

vacib / vâcib

 • Kur'ân-ı kerîmde açık olmayarak bildirilmiş veya bir sahâbînin açıkça bildirmesi ile anlaşılmış olan emirler. Şâfiîlere göre vâcib denince farz anlaşılır.

vahiy / وَحِيْ

 • İlâhî bilgi Allah'tan peygamberlere gelen özelliği, Allah'ın dilediği şeyleri peygambere bildirmesi.
 • Allahın peygamberlerine bildirmesi.

vahy

 • Allahü teâlânın emirlerini ve yasaklarını, peygamberlerine melek vâsıtasıyla veya vâsıtasız olarak bildirmesi.

vahy-i gayri metluv / vahy-i gayri metlûv

 • Allahü teâlâ tarafından peygamberlerin kalblerine bildirilen vahyi, peygamberlerin kendilerine âit kelimelerle yanındakilere bildirmesi. Hadîs-i kudsî.

vahy-i rabbani / vahy-i rabbânî / وَحْيِ رَبَّان۪ي

 • Allahın bildirmesi.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın