LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Benzeyen ifadesini içeren 69 kelime bulundu...

abidevi / abidevî

 • Abide gibi. Abideyi andıran, âbideye benzeyen şekilde.

adak

 • Nezr, Allahü teâlânın rızâsının elde edilmesi veya bir isteğin yerine gelmesi veya bir belâ ve musîbetin giderilmesi maksadıyla Allahü teâlâ için oruç tutmak, kurban kesmek gibi başlıbaşına ibâdet olan veyâ benzeyen bir şeyi kendisine vâcib kabûl etm e.

ahtapot

 • Çok ayaklı, kafadan bacaklı bir nevi deniz hayvanıdır ve yakaladığı canlı hayvanı kıstırıp kanını emer. (Fransızca)
 • Canlı yengece benzeyen bir çıban. (Fransızca)

akran / akrân

 • (Tekili: Karin) Birbirlerine derece, sınıf, liyâkat ciheti ile benzeyenler. Mümâsil. Emsal.
 • Birbirine benzeyenler, em-sâl, yaşıt, denk.

amin

 • Kim. Hususiyetleri ve yapıları bakımından amonyaka benzeyen kimyevi maddelerin cins adı.

bintü'l-fikri

 • "Kıza benzeyen düşünce" mânâsında, Üstadın bazı mahrem fikirleri herkese okutmanın doğru olmadığını belirten bir benzetme.

burc

 • Belli bir şekil ve surete benzeyen sabit yıldız kümesi.
 • Muayyen bir şekil ve sûrete benzeyen sâbit yıldız kümesi.
 • Tek hisar kule, kale çıkıntısı.
 • Dünyaya göre güneşin döndüğü yerin onikide bir kadarı.

burç

 • Belli bir şekil ve surete benzeyen sabit yıldız kümesi.

cesed-i misali / cesed-i misalî

 • Misalî ve lâtif bir cesed. Varlığı maddî olmayan fakat cinsinin cesedine benzeyen beden.

dübse

 • Siyaha benzeyen kırmızılık.

eşbah / eşbâh

 • (Tekili: şibh) Benzeyenler. şibihler. Nazirler.
 • Benzeyenler.
 • Benzeyenler, nazirler.

eşbeh

 • Daha çok benzeyen. Pek benzeyen.

fabrika-i askeriye

 • Bir fabrikaya benzeyen askeriye müessesesi.

gergedan

 • Burnu üzerinde boynuzu bulunan ve file benzeyen vahşi bir hayvan.

goncaruhsar / goncaruhsâr / غنجه رخسار

 • Yanağı goncaya benzeyen. (Farsça)

haraşif

 • (Tekili: Harşef) Balık pulları. Pul pul olan şeyler.
 • Yaprakları balık puluna benzeyen bitkiler.

hatemkari / hatemkârî

 • Bir sathın "yüzeyin" üzerine süs şekilleri oyarak meydana getirilen boşlukları, o satha benzeyen başka bir madde veya mâdenle doldurmak suretiyle yapılan tezyinât.

hecevari / hecevâri

 • Heceye benzeyen, hece gibi.

idgam / idgâm

 • Birbirine benzeyen iki harfi bir yazıp şeddeli okuma.

iltibas

 • Birbirine benzeyen şeyleri şaşırıp birbirine karıştırmak. Yanlışlık. Karışıklık.
 • Tereddüt. Şüphe.
 • Benzeyen şeyleri birbirine karıştırma. Şaşırıp yanılma.

istiare-i temsiliye

 • Temsilî istiare; istiarenin, teşbih unsurlarından "benzetilen" ögesi ile yapılan, benzeyenin teferruatlı olarak tasvir edildiği istiare çeşididir. Temsilî istiarede anlatılan kavram bütün manzumeye veya yazıya işlenmiştir.

kaburga

 • Göğüs kemiklerinin beheri. Göğüs kemiklerinin bel kemiğine bağlanmak suretiyle meydana getirdikleri şeklin bütünü.
 • Gemi, sandal, kayık gibi deniz nakil vasıtalarının hayvan kaburgasına benzeyen ve omurga üzerine kaldırılan eğri ağaçları.

kal'a-misal / kal'a-misâl

 • Kale gibi, kaleye benzeyen.

kamet / kâmet

 • Kalkmak, ayakta durmak; farz namazlardan önce okunması sünnet olan ve ezana benzeyen sözler.

katarat ve lemeat-ı hayat

 • Hayat damlaları ve parıltıları; damlalara ve parıltılara benzeyen mahlûkatın hayatları.

kıyas / kıyâs

 • Bir şeyi diğer bir şeyle ölçme, bir şeyi başka şeye benzetme; hakkında nass (âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîf) bulunmayan bir mes'elenin hükmünü, buna benzeyen ve hakkında nass bulunan başka bir mes'elenin hükmüne benzeterek anlama.

lalefam

 • Lâle renginde. Rengi lâlenin rengine benzeyen. (Farsça)

leyl-i münevver

 • Gündüze benzeyen gece. Nurlanmış gece.

leyle-i süveyda

 • Gece karanlığı. Geceye benzeyen siyahlık.

lü'lü-misal / lü'lü-misâl

 • İnciye benzeyen, inci gibi.

manende

 • Benzeyen, mümâsil.

melaik-i medaris / melâik-i medâris

 • Medreselerin melekleri, yüksek dinî eğitim kurumlarındaki meleklere benzeyen talebeler.

misleyn

 • Birbirine benzeyen iki şey, birbirinin aynısı olan iki şey.

muhaki / muhakî

 • Benzeyen, benzer olan.

mülabeset

 • (Lebs. den) Karışma. Münâsebet. Ülfet ve ihtilât etmek. Birbirine benzeyen iki şeyin karıştırılarak birbirine benzetilmesi.
 • Takribi cihet.

mümasil

 • Benzeyen, benzer. Gibi.

müşabih / müşâbih

 • Benzeyen, benzer.
 • Benzer, benzeyen.

müşakil

 • Diğerine uygun olan, şeklini benzeten, şekilce benzeyen.

müşebbeh

 • Benzeyen.

müştebih

 • Birbirine benzer, benzeyen; şüpheli.
 • Birbirine benzeyen.

mütemessil / مُتَمَثِّلْ

 • Benzeyen, sûretlenen.
 • Bir şeye benzeyen, bir şeyin suretine giren, cisimlenip görülen.
 • Kıssa, hikâye anlatan.
 • Benzeyen.

müteşabih

 • Birbirine benzeyenler.
 • Fık: Mânası açık olmayan âyet ve hadis. Kur'an-ı Kerim'in ve hadislerin mecazî mânalara gelen ifadeleri. "Muhkem" olmayan âyet veya hadis.
 • Zâhirî mânası kastedilmeyen ve teşbih ve temsil yoluyla hakikatlerin beyanında kullanılan ifade.
 • Birbirine benzeyen.
 • Kur'ân-ı Kerim'de mânâ ve lafız bakımından tevile elverişli olan âyetler. Muhkem olmayan âyet.

müteşabihat

 • Birbirine benzeyenler.
 • Lafız ve mânâ bakımından tevile elverişli âyetler.

müteşakil

 • Şekli birbirine benzeyenlerden herbiri, bir şekilde olan.
 • Bir aruz vezninin ismi.

müteşebbih

 • Benzeyen, andıran.
 • Benzeyen.

müteşebbihin / müteşebbihîn

 • (Tekili: Müteşebbih) Benzeyenler, andıranlar.

mütevati

 • Birbirine benzeyen.

muzahi / muzahî

 • Benzeyen, benzeyici.

narenec

 • (Nârnic) Hindistan'da yetişen ve turunç ağacına benzeyen bir ağaç.

nazir

 • Bir şeye benzemek üzere yapılan şey. Denk, eş, örnek. Benzeyen.
 • Edb: Bir şairin manzumesine, başka bir şair tarafından aynı vezin ve kafiyede olmak üzere yapılan benzer.

nehar-ı ebyaz

 • Gündüzün beyazlığı, gündüze benzeyen beyazlık. Beyazlığın parlaklığı.
 • Beyaz gündüz, gözün gündüz aydınlığına benzeyen beyazı.

nezr

 • Adak yâni bir isteğin yerine gelmesi ve bir korkunun giderilmesi için, farz veya vâcib olan bir ibâdete benzeyen ve başlı başına ibâdet olan bir işi yapacağına dâir Allahü teâlâya söz verme. Mutlak ve muayyen olmak üzere iki kısımdır.

nümud

 • Gösteren, görünen, benzeyen. (Farsça)

rakamvari / rakamvâri

 • Rakam gibi, rakama benzeyen.

sa'ran

 • Koyunun memesinin etrafında olan ve memeye benzeyen sivilceler.

şabih

 • Misil olan, nazir, benzeyen.

şebeh

 • (Şibih) Benzer, nazir, benzeyen şey.
 • Bakır ile çinkodan karıştırılıp yapılan pirinç madeni.

şebih / şebîh / شبيه

 • (Şibh. den) Benzer, benzeyen, mümasil, nazir.
 • Benzer, benzeyen. (Arapça)

şecere-i tuba-i kur'aniye / şecere-i tuba-i kur'âniye

 • Cennetteki tuba ağacına benzeyen Kur'ân.

şibh

 • Benzer. Benzeyen şey.

şibh-i beşer

 • İnsana benzeyen şempanze, goril gibi hayvanlar.

şibh-i cild

 • Cilde benzeyen, cildimsi.

surencan

 • Şekil ve kabuğu kestaneye benzeyen bir ot kökü.

taytava

 • Bağırtlak kuşuna benzeyen alaca bir kuş. (Yüzü beyaz, başı kara olur.)

teşbih-i ma'kus / teşbîh-i ma'kûs

 • Tersine dönmüş benzetme, benzeyenle benzetilenin yer değiştirmesi.

tevafukat-ı müteşabihe

 • Birbirine benzeyen tevafuklar, uyumluluklar.

yed-i beyza-i mu'cizü'l-beyanıyla

 • Hz. Mûsâ'nın (a.s.) beyaz eline benzeyen mu'cizeli açıklamasıyla.

zakkum

 • Cehennem'de bir ağacın ismi, cehennemliklerin yiyeceği.
 • Gösterişi güzel, çiçekli ve zehirli meyvesi olan yâsemine benzeyen bir bitki ismi.

zakkum şerleri

 • Zakkuma benzeyen şerler, kötülükler (zakkum, tadı çok acı olan bir Cehennem ağacıdır.).

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR