REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Belirsiz ifadesini içeren 66 kelime bulundu...

adem-i malumiyet / adem-i malûmiyet

 • Bilinmemezlik, belirsizlik.

bel'

 • Yutma. Emme.
 • Belirsiz etme. Ortadan kaldırma.

bely

 • Mahvolmak.
 • Belirsiz olmak.

binaimechul / binâimechûl

 • Öznesi belirsiz fiil.

carin

 • Aşınmış ve eskimiş bez.
 • Belirsiz yol.
 • Yılan yavrusu.

derem

 • Baldır etli olduğundan dolayı topuğun görünmeyip belirsiz olması ve sâir kemiklerin etlilikten belirmeyip örtülmesi.
 • Ağızdan dişlerin dökülüp yerini et bürüyüp belirsiz olması.
 • Davarın yavaş yürüyüp adımlarını birbirine yakın atması.

deres

 • Nişanın belirsiz olması.
 • Kaftanın eskimesi.
 • Evin köhne olması.

düsur

 • Mahvolma. Eseri kalmama. Ortadan kalkma. Nişanı belirsiz olma.
 • Kaftan eskime.
 • Ev köhne olma.

fakd

 • Bulunmamak, bir şeyi kaybetmek. Belirsiz olmak.
 • Talebetmek, istemek.

fıkdan

 • Yokluk.
 • Bir şeyin belirsiz olması. Yitirmek.

fülan / fülân

 • Belirsiz bir şey, filan.

gaful

 • Aldanmak.
 • Terk etmek.
 • Belirsiz ve idraksiz olmak.

gamgama

 • Haykırma. Muharebe edenlerin bağırtısı.
 • Kalb dinlendiğinde işitilen ses.
 • Sözü, belirsiz söylemek.
 • Kalbin bulunduğu yer.

gayb

 • Gizli olan, gözle görülmeyen şey.
 • Belirsiz, bilinmeyen şey.
 • Gizli olan. Görünmeyen. Belirsiz.
 • Güman. Hislerle veya akıl ile bilinmeyen şey.
 • Gizli, görünmeyen, belirsiz.

gayr-ı muayyen

 • Belirlenmemiş, belirsiz.

gayr-i muayyen / غير معين

 • Belirsiz.

gufl

 • Belirsiz, işaretsiz.

gumme

 • Tasa, keder.
 • Kırba, tuluk gibi şeylerin derinliği.
 • Belirsiz mühim nesne.

hatt

 • Sınır. Çizgi. Hudud.
 • Yazı. El yazısı.
 • Nâme. Mektup.
 • Gençlerde yeni çıkan bıyık veya sakal.
 • Çizgi gibi uzanan belirsiz hafif yol.
 • Deniz yalısı.
 • Gemilerin hareketteki istikameti.
 • Parmağın onikide biri olan bir ölçü.
 • Ferman, buyruk

hünsa

 • Erkek veya kadın olduğu belirsiz olan.
 • Aynı çiçekte dişi veya erkeklik uzvunun bulunması.

i'cam

 • Harflere, yazıya nokta koymak.
 • İsteğini açıklıkla bildiremeyip, maksadı belirsiz, muğlak söylemek.

ibham / ibhâm / ابهام

 • Mübhem, kapalı bırakmak. Belirsiz olmak. Muayyen olmayan.
 • Edb: Sözün kolayca anlaşılmayacak şekilde kapalı olması, vâzıh olmayışı.
 • Baş parmak.
 • Belirsizlik. (Arapça)

ibhamat / ibhâmât / ابهامات

 • Belirsizlikler. (Arapça)

ifrah

 • Belirsiz bir şeyi belirtme.
 • şübhe ve tereddütü giderme.
 • (Kuş) yavrulama.
 • (Tohum) yeşerme.

intımas

 • Kaybolma, belirsiz olma.

istibham

 • Karışık ve belirsiz olma.
 • Ses çıkarmama, susma.

istizah

 • Belirsiz ve mübhem bir şey hakkında açık söylenmesini istemek. İzah istemek.
 • Gensoru. Bir mes'ele hakkında mebuslar tarafından başbakana veya bakanlardan birine açılan ve sonunda soruşturma yapılması istenilen sual.

kamin / kâmin

 • Saklı. Gizli. Belirsiz. Pusuda duran.

kamine / kâmine

 • Gizli, belirsiz olan.

karz-ı hasen

 • Ödünç verme, çarşıda benzeri bulunan herşeyi, belirsiz bir zaman sonra, aynısı geri verilmek üzere verme.

kemin

 • (Çoğulu: Kemâin) Pusuya saklanmış adam.
 • Pusu.
 • Belirsiz. Gizli yer.

kemnam

 • Adı sanı belirsiz. Namsız, şöhretsiz. (Farsça)

kıyas-ı hafi

 • Gizli, belirsiz kıyam.

kuyud ve hey'at / kuyud ve hey'ât

 • Bir sözün bütününü meydana getiren harf, kelime gibi parçalarıyla bunların sarf ve nahiv (dilbilgisi) yönünden özellikleri; meselâ, erkeklik-dişilik, belirlilik-belirsizlik, isim-sıfat gibi.

kuyudat / kuyûdât

 • Kayıtlar; bir sözün bütününü meydana getiren harf, kelime gibi parçalarıyla bunların sarf ve nahiv (dilbilgisi) yönünden özellikleri; meselâ, erkeklik-dişilik, belirlilik-belirsizlik, isim-sıfat gibi.

kuyudat-ı kelam / kuyûdât-ı kelâm

 • Sözün kayıtları; bir sözün bütününü meydana getiren harf, kelime gibi parçalarıyla bunların sarf ve nahiv (dilbilgisi) yönünden özellikleri; meselâ, erkeklik-dişilik, belirlilik-belirsizlik, isim-sıfat gibi.

lefaz

 • Dinleyenin anlayamadığı belirsiz sesler.

mash

 • Sâbit olma.
 • Mahvolup belirsiz olmak.
 • Kısa olmak.

meçhuliyet

 • Belirsizlik, bilinmezlik.

menkur / menkûr

 • Bilinmeyen; belirsiz.

muallak / muallâk

 • Belirsiz

mübhem / مبهم / مُبْهَمْ

 • İyice belli olmayan. Mutlak âşikâr olmayan. Belirsiz. Gizli.
 • Kapalı, belirsiz.
 • Belirsiz.
 • Belirsiz. (Arapça)
 • Belirsiz.

mübhemat

 • Belirsiz olan şeyler, mübhem olan şeyler.

mübhemiyet

 • Belirsizlik, anlaşılmazlık.

muntamıs

 • Belirsiz olan. İntımâs eden.

müphem / مبهم

 • Kapalı, örtülü, belirsiz.
 • Belirsiz, belli belirsiz. (Arapça)

na-berca

 • (Nâ-bedid) Belirsiz, görünmez olan.

na-peyda

 • Görünmeyen, açıkta değil, belirsiz. (Farsça)

nekare / nekâre

 • Güçlük, zorluk.
 • Belirsizlik.

nekire

 • (Çoğulu: Nekerât) Belirsiz.

nekre

 • Belirsiz olan.
 • Çıban ve yaradan çıkan kan ve irin.
 • Garip ve gülünç fıkralar.
 • Hoş sohbet ve hazır cevap kimse.
 • Gr: Belirtilmemiş isim, neye delâlet ettiği belli olmayan (harf-i tarifsiz) isim.
 • Gr. başına "el" takısı almamış, mânâsı kapalı, belirsiz isim.
 • Belirsiz olan, harfi tarifsiz kelime.
 • Belirsiz.

ödünç vermek

 • Çarşıda misli yâni benzeri bulunan her şeyi, belirsiz bir zaman sonra, misli geri verilmek üzere verme.

revm

 • Maksad. Taleb, istek.
 • Tevcidde: Sükûndan ayırd edilmeyecek derecede olan belirsiz hareke.

siga-yı meçhul

 • Gr. belirsizlik kipi; öznenin zikredilmediği fiil kalıbı; meselâ "denildi" fiilinde, kimin dediği belli değildir.

tams

 • Yok etme, belirsiz kılma.
 • Eskimek.
 • Mahvolmak.

tamsetmek

 • Belirsiz kılma, silme.

tebehhüm

 • Şüpheli ve belirsiz olma.

temyiz

 • Bir şeyi diğerinden seçip tarif etmek, ayırmak. Seçmek. İyiyi kötüden ayırmak.
 • Yargıtay.
 • Gr: Belirsiz olan kelime ve sayıları belirli hale koymak. Meselâ: "İşrune dirhemen" (yirmi dirhem) ve "Retle zeyten" (Bir retl zeytin yağı) tâbirlerinde "dirhemen" ve "zeyten" gibi.
 • <

tenkir / tenkîr

 • Tanınmayacak bir hale koymak.
 • Gr: Bir ismi harf-i tarifsiz kullanarak belirsiz yapmak. Gayr-i muayyen veya gayr-i mahdut kılmak.
 • Belirsizleme, yadırgama.
 • Gr. belirsiz kılma; bir kelimeyi nekre yapıp mânâyı kapalı, belirsiz yapma.

tenvin-i tenkir

 • Gr. nekre tenvini; kelime sonlarına gelerek o kelimeye kapalılık ve belirsizlik mânâsı veren iki üstün (en), iki esre (in) ve iki ötre (ün) işareti.
 • Kelimenin belirsizliğine işaret olan tenvin işareti. Harf-i tarifsiz kelime tenvin kabul ettiğinden yani, nekre olduğundan tenvinli olan harfin durumu.

tenvin-i tenkiri / tenvin-i tenkirî

 • Kelimenin belirsizliğini gösteren tenvin işareti; harf-i tarifsiz ("el" takısız) olduğu için tenvinli olan ve nekra denen kelime.

teverri

 • Gizlenmek.
 • Belirsiz etmek.

töhmet

 • Birisine isnad edilen, fakat kat'iyyetle işleyip işlemediği belirsiz olan suç, kabahat.
 • İtham altında olma.

vehim

 • Belirsiz korku, kuruntu.

vehm

 • (Vehim) Mübhem ve mânasız korku.
 • Belirsiz fikir ve düşünce.
 • Cüz'i mânaların anlaşılmasına yarayan bir idrak kuvveti.

zalifen

 • Birisinin izine uyup gitmek.
 • İzini gizlemek, belirsiz etmek.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın