LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Bekar ifadesini içeren 42 kelime bulundu...

anis

 • Şişman ve iri deve.
 • İhtiyar bekâr.
 • İhtiyar kız.

ayet-el kürsi / âyet-el kürsî

 • Kur'ân-ı kerîmde Bekara sûresinin, fazîletiyle bilinen 255. âyet-i kerîmesi.

azab / عزب

 • Bekar. (Arapça)

azeb

 • Bekâr. Mücerred. Evlenmemiş. Zevcesi olmayan.

bi-kar / bî-kâr

 • Kârsız, işsiz kimse. Bekâr kişi. (Bekârlık, bikârların kârıdır. İşârât) (Farsça)

bikar / bîkâr / بيكار

 • İşsiz. (Farsça)
 • Bekar. (Farsça)

bikr

 • (Bikir) Bozulmamış. Temiz.
 • Bekâr. El sürülmemiş.
 • Her şeyin evveli.
 • Eşi benzeri görülmemiş, misli sebkat etmemiş her amel ve vaziyet.
 • Dokunulmamış, bekâret, bâ-kire.

duhtere

 • Bekârlık, kızlık. (Farsça)

duhteri / duhterî

 • Kızlık, bekârlık. (Farsça)

ebkar / ebkâr

 • (Tekili: Bikr) Bekârlar.
 • Mc: Evvelce kimsenin söylemediği sözler.

eramil

 • (Tekili: Ermele) Bekârlar. Dul kadınlar. Kocaları ölmüş veya boşanmış kadınlar.

eyama

 • (Tekili: Eyyim) Bekârlar, evli olmayanlar.

eyyim

 • Bekâr, dul. Eyyim; gerek bikir, gerek seyyib olsun zevci olmayan kadına ve zevcesi olmıyan erkeğe denir ki, buna bekâr denir. Bundan başka eyyim; hür kadına ve bir kimsenin kızı, hemşiresi, teyzesi gibi yakın hısmına da ıtlak edilir.

haid

 • Pişman, nedamet eden, tövbekâr, nâdim.

hali / halî

 • Gamsız, kedersiz, gailesiz, dertsiz.
 • Evlenmemiş erkek, bekâr adam.

haliyyat

 • (Tekili: Haliye) Bekâr kadınlar, evlenmemiş kızlar.

haliyye

 • Bağından boşanmış deve.
 • Yabancı bir yavru emziren deve.
 • Büyük gemi.
 • Arı kovanı.
 • Ahlâktan kinâyedir.
 • (Çoğulu: Haliyyât) Bekâr kadın, evlenmemiş kız.

humud / humûd

 • Durgunluk, uyuşukluk; bir mâni olmadığı halde bekârlığı istemek. Şehvet ve iffetin azlığı.

inhitak

 • Bozulma, yırtılma.
 • Bekârlığın bozulması. Kızlığı bozulma.

inna lillah ve inna ileyhi raci'un / innâ lillah ve innâ ileyhi râci'ûn

 • Belâ ve musîbet gelince veya kötü bir haber duyunca okunan, Bekara sûresinin; "Biz Allahü teâlânın kullarıyız (vefât ettikten sonra diriltilip yine) O'na döneceğiz" meâlindeki yüz elli altıncı âyet-i kerîmesi.

ism-i a'zam

 • En büyük isim. Allahü teâlânın bütün sıfatlarını kendinde toplayan ism-i şerîfi. Hadîs-i şerîfte İsm-i A'zamın Bekara ve Âl-i İmrân sûrelerinde olduğu bildirilmiştir. Bâzı âlimler, İsm-i A'zamın "Allahu lâ ilâhe illâ huvel hayy-ul-kayyûm" bâzıları "Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimî

istirca' / istircâ'

 • Belâ ve musîbet zamânında veya kötü bir haber duyunca "İnnâ lillahi ve innâ ileyhi râci'ûn (Muhakkak ki Allahü teâlânın kullarıyız, vefât ettikten sonra diriltilme ve neşr ile yine O'na döneceğiz) (Bekara sûresi: 156) meâlindeki âyet-i kerîmeyi okuya rak Allahü teâlâya sığınmak.

mücerred / مجرد

 • (Çoğulu: Mücerredât) Yalnız, tek.
 • Hâlis, saf, katışıksız, karışık olmayan. Tek başına.
 • Çıplak, soyulmuş.
 • Tek başına yaşayan, evlenmemiş, bekâr.
 • Edb: Kur'ân yazısında noktasız harflerle yazılı mensur veya manzume. Bu şekil yazıya mahzuf veya mühmel de denir.
 • Bekar. (Arapça)
 • Soyut. (Arapça)

mücerred kalma

 • Evlenmeme, bekâr kalma.

mücerret

 • Bekâr.

müteazzib

 • Bekâr kalan, evlenmeyen.

müteazzibane / müteazzibâne

 • Bekâr kalana evlenmeyene yakışır surette. (Farsça)

müteazzibin / müteazzibîn

 • (Tekili: Müteazzib) Evlenmeyenler, bekâr kimseler.

mütecerrid

 • (Mücerred. den) Tek kalmış, tek başına olan.
 • Soyunan, tecerrüd eden, çıplak olan.
 • Bekâr. Evli olmıyan.
 • Tas: Dünya işlerinden vazgeçip Allah'a bağlanan.

rahib / râhib

 • Hiç evlenmeyen, bekâr ve yalnız yaşayan, yalnız ibâdetle meşgûl olan ve kilisede vazîfeli olan hıristiyan din adamı.

rahibe / râhibe

 • Kadın râhib. Hiç evlenmeyen, yalnız ve bekâr olarak yaşayan, kilisede ibâdetle meşgûl olan görevli kadın.

ruhban / ruhbân

 • Evlenmeden bekâr yaşamayı tercih eden, dünyâdan yüz çevirip, insanlardan uzak yaşayan kimseler, râhibler. Hıristiyanlıkta sâdece ibâdetle meşgûl olan din adamları sınıfına verilen ad. Hıristiyan din adamları evlenmedikleri ve insanlardan uzak yaşadık ları için bu ad verilmiştir.

siyabe

 • Kızlığın bozulması, bekâretin zâil olması.

suffe

 • Peygamberimizin mescidine bitişik yer, bekâr sahabelerin kaldığı mekân.

sure / sûre

 • Kur'ân-ı kerîmin en az üç âyetten meydana gelen bölümlerinden her biri. Çokluk şekli süverdir. Kur'ân-ı kerîmde 114 sûre olup, bâzı sûrelerin birkaç ismi vardır. Bekara sûresinden Berâe sûresine kadar olan yedi sûreye es-Seb'ut-tıvâl (uzun sûreler), Fâtiha'ya ve âyetleri yüzden az olan sûrelere mesâ

taazzüb

 • Evlenmeyip bekâr kalmak.

taib / tâib / تائب

 • Tövbekâr, tövbe eden. (Arapça)

tecerrüd / تجرد

 • Bekarlık. (Arapça)
 • Çıplaklık. (Arapça)
 • Soyutlanma. (Arapça)
 • Tecerrüd etmek: (Arapça)
 • Çıplak kalmak. (Arapça)
 • Soyutlanmak. (Arapça)

teebbüd

 • Ürküp çekinme.
 • Evlenmeme, bekâr kalma.

uzube

 • (Uzbe) Bekârlık. Erginlik hâleti varken tecerrüd halinde kalmak. Evlenmemek.

uzubet / uzûbet / عزوبت

 • Bekarlık. (Arapça)

uzzab

 • Zevc veya zevcesi olmayan. Bekâr.