LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Beceri ifadesini içeren 78 kelime bulundu...

a'cemi / a'cemî

 • Aceme mensub.
 • Arapçayı iyi konuşmayan. Dilsiz.
 • Beceriksiz.

aciz / âciz

 • Beceriksiz. Eli ermez. Kabiliyetsiz. Gücü yetmez olan.

acizan / âcizân

 • (Tekili: Âciz) Âcizler, beceriksizler, zayıflar, güçsüzler.

acizane / âcizâne

 • Âciz olarak. Beceriksizce. Tevâzu ile. (Alçak gönüllülük ifâdesi için söylenir) "Allah'a karşı kusurlarını bilen bir mü'min âcizâne ancak Allah'tan rahmet diler." (Farsça)

aciziyyet / âciziyyet

 • Acizlik, beceriksizlik, kabiliyetsizlik.
 • Fakirlik, tevâzu.

acuz / acûz

 • Âcizler, beceriksizler, yaşlı kadın.

acz

 • Beceriksizlik. İktidarsızlık. Kuvvetsizlik. Güçsüzlük. Yapamamak.
 • Zarardan korunmak gücünün olmaması.
 • Bir şeyin geri tarafı.

ba'

 • Kulaç.
 • Erişme.
 • Yetme.
 • Kuvvet, kudret, beceriklilik.
 • şeref, kerem.
 • Vergili, verimli olma.

bişkul

 • Becerikli, çevik. (Farsça)
 • İhtiyatlı, tedbirli. (Farsça)
 • Akıllı. (Farsça)
 • Kuvvet sahibi. (Farsça)

bistuh

 • Beceriksiz, âciz. zayıf, cılız kimse. (Farsça)

büluh

 • Beceriksiz, âciz.
 • İşe yaramama, yorgun ve bitkin olma.

cebbar / cebbâr / جبار

 • Zorba. (Arapça)
 • Güçlü. (Arapça)
 • Tanrı. (Arapça)
 • Tuttuğunu koparan, becerikli. (Arapça)

cebbari / cebbârî / جباری

 • Zorbalık. (Arapça - Farsça)
 • Beceriklilik, tuttuğunu koparma. (Arapça - Farsça)

cerbeze / جربزه

 • Aldatıcı sözlerle kurnazlık etme. Fazla sözlerle aldatıcılık. Haklı ve haksız sözlerle hakikatı gizleme.
 • Beceriklilik, fetânet ile temyiz ve cesaret-i mutedile ve kuvvet-i idareden ibâret olan sıfat-ı zihniye. (Bu kelime, Arabçada: Hilekârlık, kurnazlık gibi aşağılayıcı bir mânâda ku
 • Beceriklilik. (Arapça)

çire

 • Mâhir, maharetli, becerikli. (Farsça)
 • Bahadır, kahraman, yiğit, cesur. (Farsça)

çire-dest

 • Becerikli, eli işe yatkın olan. (Farsça)

çiredest / çîredest / چيره دست

 • Yetenekli, becerikli. (Farsça)

çolpa

 • Bir ayağı sakat olan. (Farsça)
 • Yürürken ilk defa sol ayağını atan. (Farsça)
 • Mc: Beceriksiz. Eli yakışıksız. (Farsça)

dahiye-i harb / dâhiye-i harb

 • Çok becerikli büyük kumandan.

derece-i istidat ve kabiliyet

 • Beceri ve kabiliyet derecesi.

dermande

 • (Çoğulu: Dermândegân) Âciz, beceriksiz, biçare, zavallı. (Farsça)

diplomat

 • yun. Memleket hakkında siyasi söz sâhibi. Dış meseleler hakkında milletlerarası işlerle uğraşan siyaset adamı.
 • Becerikli, söz söyliyebilen.

dirayet / dirâyet / دِرَايَتْ

 • Zekâ, iktidar, beceriklilik. Akıl ve ilim yoluyla yapılan çözüm.
 • Yetenek, beceri, sezgi.
 • Beceriklilik.

ehil / اَهِلْ

 • Uzman, becerikli, sahib.

ehl

 • (Ehil) Yabancı olmayan, alışık olduğumuz.
 • Dost, sahip, mensup. Evlâd, iyal. Kavm, müteallikat. Usta, muktedir ve becerikli anlamıyla ehil ve ehliyet İslâmiyette önemli bir husustur. Dinimiz, bize işleri ehline vermemizi emreder. Cemiyette işler, mevkiler, makamlar, görevler, ehline v

ehl-i hüner

 • Ustalık ve beceri sahipleri.

ehliyyet / اهليت

 • Beceri sahipliği, yeterlilik, yetki. (Arapça)
 • Yeterlilik belgesi. (Arapça)

ekyes

 • Pek kiyâsetli, zeki, zekâvetli kişi. Mâhir, maharetli, becerikli adam.

erbab / erbâb

 • Sahipler, becerikliler, terbiyeciler.

eshed

 • Becerikli, maharetli, mahir, açıkgöz, uyanık olan kişi.

füru

 • Aşağıda. Âciz. Beceriksiz. Geride kalmış... mânaları ifade eder, kelimenin önüne veya sonuna getirilerek ek olarak kullanılır. (Farsça)

füru-mande

 • Yorgun. bitkin. (Farsça)
 • Şaşkın, şaşırmış. (Farsça)
 • Âciz, beceriksiz. (Farsça)
 • Aşağıda, geride kalmış olan. (Farsça)

füru-mandegi / füru-mandegî

 • Yorgunluk, bitkinlik. Beceriksizlik. (Farsça)

gaf

 • Beceriksizce ve yersiz söz yahut davranış. (Fransızca)

garabet

 • Yabancılık. Gariblik.
 • Tuhaflık.
 • Âcizlik, beceriksizlik.
 • Gizli olmak. Hilaf-ı âdet olmak.
 • Iraklık.
 • Edb: Ne demek olduğu herkesçe anlaşılmayacak kelime ve tabirlerin söz arasında kullanılması.

haddam

 • Muvaffakiyetli kişi.
 • İşlerinde başarılı ve becerikli kimse.
 • Çalışkan ve gayretli olan.
 • Hademe, hizmetçi.

hamarat

 • Becerikli, elinden iş gelir, cerbezeli.

hazık / hâzık

 • İşinin ehli, becerikli, tecrübeli, uzman.

hebenneka

 • Ahmaklığı darb-ı mesel olmuş bir kimsedir.
 • Mc: Zeki ve becerikli olmadığı halde kendini öyle sanan.

hencam

 • Elinden iş gelmeyen, beceriksiz kimse. (Farsça)

hüner / هنر

 • Beceri, ustalık.
 • Ustalık, beceri.
 • Sanat, ustalık, beceri. (Farsça)

hünermend / هنرمند

 • Marifetli, becerili, hüner sahibi. (Farsça)

hünerver

 • Çok ustalıklı. Becerikli. Usta. Mahâret sahibi. (Farsça)
 • Becerikli.

işgüzar

 • Becerikli, çalışkan. (Farsça)
 • Kendini göstermek için gerekmezken işe karışan. (Farsça)
 • Becerikli, iş görür.

kabiliyet-i ilim

 • İlim kabiliyeti, becerisi.

kargüzar

 • Becerikli. İş yapabilen. Elinden iş gelen. (Farsça)

karperverd / kârperverd

 • Becerikli, iş yapan, elinden bir iş gelen. (Farsça)

karsaz / kârsaz

 • Becerikli, elinden iş gelen. (Farsça)

kasir-ül ba' / kasîr-ül bâ'

 • Kısa boylu, beceriksiz, zavallı.

kasır-ül yed

 • Eli kısa. Âciz, işten anlamaz, beceriksiz.

kasırane

 • Âcizane, beceriksizcesine.

kurmay

 • Ordunun muharebeye hazırlanmasında ve savaş sırasındaki sevk ve idaresi için hususi tarzda yetiştirilmiş subay.
 • Mc: Becerikli.

kuvve-i kalemiye

 • Kalem gücü, yazma becerisi.

maharet / مهارت / mahâret

 • Ustalık, beceri.
 • Beceri, hüner.
 • Ustalık, beceriklilik.
 • Beceri.
 • Beceri. (Arapça)

maharet-i fevkalade / maharet-i fevkalâde

 • Olağanüstü beceri.

maharet-i ilmiye

 • İlmi beceri, ustalık.

maharetli

 • Becerikli, yetenekli.

mahir / mâhir / ماهر

 • Becerikli, hünerli, san'atkâr.
 • Maharetli, becerikli.
 • Maharetli, becerikli.
 • Maharetli, hünerli, becerikli.
 • Becerili, maharetli. (Arapça)

mahirane / mâhirâne

 • Ustaca, beceriklice.

marifet / معرفت

 • Bilme. (Arapça)
 • Ustalık, beceri. (Arapça)
 • Aracı. (Arapça)

meharet

 • Ustalık, beceriklilik, üstadlık. Meleke ve mümârese.
 • Kur'anda meharet: Hıfzın kuvvetiyle harflerin mahreçlerine riâyettir.

melekat / melekât

 • Melekeler; tekrarla yapılan iş veya tecrübelerden sonra elde edilen bilgi ve beceriler.

meleke / مَلَكَه

 • Tecrübe ve tekrarla elde edilen beceri, maharet, iktidar, ustalık.
 • Zihnin anlama, kavrama, hatırlama gibi özellikleri, tekrar tekrar yapmaktan dolayı kazanılan beceri.
 • Beceri.

meleke-i ameliye / مَلَكَۀِ عَمَلِيَه

 • İşle ilgili beceri.

meleke-i san'at

 • San'at kabiliyeti, becerisi.

meskenet

 • Miskinlik. Tembellik. Uyuşukluk. Bitkinlik. Beceriksizlik. Fakirlik. Yoksulluk.

miskin

 • Aciz, zavallı, beceriksiz, hareketsiz.
 • Cüzzamlı.
 • Mal ve mülkü olmayan, kendini idareden âciz, yoksul.

miskinlik

 • Âcizlik, uyuşukluk, beceriksizlik, güçsüz ve tepkisiz kalma.

mühendis-i mahir / mühendis-i mâhir

 • Alanında maharet sahibi, becerikli olan mühendis.

muktedir

 • Güçlü, kuvvetli, becerikli. İşe gücü yeten. İktidarlı.

müzebzeb

 • Karmakarışık.
 • Elinden iş gelmez, bir şeye karar veremeyen. Beceriksiz.

na-ehil

 • Ehliyetsiz, beceriksiz. Ehil olmayan. (Farsça)

nane molla

 • Mc: Beceriksiz, işe yaramaz, ağır hareketli mânalarında kullanılan bir tâbirdir.

nazır-ı mahir / nâzır-ı mâhir

 • Becerikli gözlemci.

şahbaz

 • İri ve beyaz doğan kuşu. (Farsça)
 • Mc: Çevik ve becerikli. Yiğit, şanlı, kahraman. (Farsça)

sanayi

 • San'at, zanaat, beceri, hüner; ham maddeleri işleyerek mamul madde haline sokmak için uygulanan işlem ve araçların bütünü; endüstri.

şehbaz / şehbâz

 • Atik, becerikli, şanlı yiğit.

sütuh

 • Yorgun, bezgin. (Farsça)
 • Sıkıntılı, kederli. (Farsça)
 • Beceriksiz. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın