LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Bata ifadesini içeren 57 kelime bulundu...

afil / âfil / آفل

 • Uful eden. Gurub eden. Batan.
 • Görünmez olan. Kaybolan.
 • Fâni, geçici.
 • Gurub eden, batan.
 • Batan. (Arapça)
 • Görünmez olan. (Arapça)

agser

 • Boz ve esmer renkli, çok tüylü abâ, kilim.
 • Kurbağa yosunu.
 • Karabatak kuşu.
 • Aşağılık ve âdi (adam).

ayşum / ayşûm

 • Nebatattan bir ot.

batiha

 • (Çoğulu: Batâyih) Kamışlı ve sazlı dere.

bedahat

 • (Tekili: Bedihî) Delil ve isbata ihtiyacı olmayan şekilde âşikâr olan şeyler.

bedihi / bedihî

 • Aşikâr, belli ve açık olma.
 • Ansızın zuhur eden.
 • Delil ve isbata muhtaç olmayacak derecede açıklık.

betalet

 • (Bak: Batalet)

bıtaka

 • (Çoğulu: Batâik) Varaka, pusla kâğıdı.

cedvar

 • Nebâtattan zerâvende benzer bir ottur ve mâcun yapılır.

çirkab / çirkâb

 • Çirkin su, pis su, çirkef, bataklık.

çirkab-ı hayat-ı maddiye / çirkâb-ı hayat-ı maddiye

 • Maddî hayattaki çirkef, bataklık.

dalliyet

 • Delil oluş. İsbata vâsıta olmak.

dehs

 • İçine ayak batan yumuşak yer.

dil-duz

 • Kalbe batan, gönül delen. (Farsça)

esbab-ı sübutiye

 • İsbata yarıyan sebepler. Sübut delilleri.

eyke

 • Sık ve birbirine karışmış ağaç.
 • Yumuşak.
 • Ağaç bitiren bataklık.

firkateyn

 • Buharın icadından evvel kullanılan harp gemilerindendir. Bu gemiler, güvertelerinin altında bir batarya topu hâvi olup hızlı giderlerdi. Bu gemilerin üç direkleri vardı ve içlerinde mürettebatının binbeşyüzü bulanları da vardı.

gaiza

 • Yere batan sular, eksilen su.
 • Bir malın değerinin eksilmesi, azalması.

garib

 • (A, uzun okunur) Batan. Gurub eden.
 • İki omuz arası.
 • Devenin hörgücüyle boynu arası.
 • Batan.

gark olan

 • Batan.

garkan

 • Batarak, boğularak.

gavta-har

 • Dalan, batan. (Farsça)

gurub eden

 • Batan.

halab

 • Çamur, bataklık. Bataklık arâzi. (Farsça)

herru

 • "Ne olursa olsun. Ya batar ya çıkar." mânâsındaki "ya herrû ya merrû tâbirinde geçer.

hidemat-ı imaniye

 • İmâni hizmetler. (Kur'an-ı Kerim'i ve mânâsını öğrenmeğe vesile olmak; imâni şüphelerin giderilmesine çalışmak; İslâmiyetin, hak din olduğunu isbat etmek veya isbâta vesile olmak gibi.) Görülen hizmetler. Eşyanın ve mahlukatın lisan-ı hâl ile esmâ-i İlâhiyeye ait yaptıkları tesbih ve ibadetleri.

hubeb

 • (Tekili: Habbe) Buğday, mısır, arpa gibi ufak ve yuvarlak nebatatın taneleri.

hüccet-i dafia / hüccet-i dâfia

 • Bir şeyi isbata değil, ancak taleb ve iddiayı defetmeğe yarıyan hüccet.

hüccet-i katıa

 • Kat'i delil. Bir şeyin doğruluğunu şeksiz, şüphesiz isbata vesile olan. (Farsça)

hüceyre

 • Hücrecik. Canlı varlıkların veya nebâtatın vücudunu teşkil eden küçük küçük odacık halinde ve içi vücuda lüzumlu madde ile dolu hücrecik. En küçük canlı parça.
 • Küçük delik ve oyuk.

ilm-i mevalid

 • Tabiat, eşya ilmi. Hayvanat, nebatât ve maddelerine ait ilim.

inzibati / inzibatî

 • Emniyet ve asâyişe dair. İnzibata müteallik. İnzibatla alâkalı.

kaziye-i bedihiyye

 • Man: Delil ile isbata muhtaç olmaksızın, aklın cezmen hüküm ve tasdik eylediği hüküm. Bu iki kısma ayrılır:1- Kaziye-i bedihiyye-i akliyye: Aklın hârice danışmayarak ve havassın (hislerin) tavassut ve yardımına muhtaç olmayarak tasdik eylediği kaziyeye denilir ki; akıl mücerret mevzu ve mahmulünü ta

kaziyye-i bedihiyye

 • Bedîhî kaziyye, isbata muhtaç olmayan açık hüküm.

kerahet vakitleri / kerâhet vakitleri

 • Namaz kılmak tahrîmen mekruh yâni haram olan vakitler. Güneş doğarken, batarken, gündüz ortasında iken.

lüzum-u beyyin

 • İsbata ihtiyacı olmayan şey. Cehil, ilimsizliğe lüzum olması gibi. Ve yine meselâ: Kör olmak, görmemezliğe delildir. (Lüzum-u beyyin'in zıddı: "Lüzum-u gayr-ı beyyin"dir. İsbata ihtiyacı olan şey demektir.)

mazbata / مضبطه

 • Tutanak. (Arapça)
 • Mazbata tanzim etmek: Tutanak düzenlemek. (Arapça)

mercuh

 • (Rüchân. dan) Başkası ona tercih edilmiş olan.
 • Fık: Mahkemede hasmından evvel müddeasını isbata salâhiyyetli olmayan şahıs. Evvelâ hak iddiaya salâhiyetli olan râcih, ikinci derecede iddiaya sahib olan ise mercuh olur.

merzaga

 • Bataklık, çamur.

merzagi / merzagî / مرزغى

 • Bataklık. (Arapça)

mezabıt

 • (Tekili: Mazbata) Mazbatalar, tutanaklar.

mısdak

 • (Sıdk. dan) Bir şeyin doğru olduğunu isbata yarayan şey. Tasdik âleti.
 • Alâmet. Tavır. Tarz. Düstur.
 • Değer ölçüsü.

müdhammetan

 • Her tarafı yemyeşil nebatat, hazrevat ile kaplı iki Cennet.

mugterib

 • (Gurub. dan) Batan, gurub eden.
 • Gurub.
 • (Gurbet. den) Gurbete giden. Gurbete çıkan.

mugterik

 • Batan, suda boğulan, garkolan.

mütearefe

 • Hakikat olduğu apaçık belli olan. İsbata ihtiyacı olmayan.

nebat

 • (Çoğulu: Nebatât) Topraktan yetişen, biten her çeşit şey. Bitki.
 • Yemen diyarında bir kabile adı.

nebati / nebatî

 • Nebat cinsinden, nebata mensup ve nebata ait, yerden biten cinsinden olan.

ribat

 • (Çoğulu: Ribâtât) Han gibi konaklanacak yer. Tekke.
 • Bağ, ip.
 • Sağlam yapı.

sabat

 • (Çoğulu: Sevâbıt-Sâbâtât) Pazar sokağı, iki duvar arasının örtüsü (altı yol olur.)

sevs

 • Arpaya, buğdaya ve ona benzer hububata bit düşmesi.

sus

 • Huy, tabiat, tıynet.
 • Buğday ve arpa biti. Hububata düşen kurt. Güve.
 • Miyan kökü.

tevhid-i hakiki / tevhîd-i hakîkî / تَوْحِيدِ حَقِيقِي

 • Delil ve isbata dayalı hakiki ma'nadaAllahı birleme.

vahal

 • (Çoğulu: Evhâl, vuhul) Bataklık, batak çamurlu yer.

vahl-gah / vahl-gâh

 • Bataklık. (Farsça)

varta

 • Tehlikeli durum, içinden çıkılması zor olan şey, bataklık.

vuhul

 • (Tekili: Vahal) Çamurlu yerler. Bataklıklar.