REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Bani ifadesini içeren 144 kelime bulundu...

ahderri / ahderrî

 • Yabani eşek.

ahkab

 • Yabani eşek.

ahmas-ül kadem

 • Ayak tabanı.

ahmed-i faruki / ahmed-i fârukî

 • (Hi. 971-1034) (İmam-ı Rabbanî) Hz. Ömer (R.A.) ahfadından olduğundan Fârukî denilmiştir. Kendisi demiştir ki: "Hakaik-i imaniyeden bir mes'elenin inkişafını, binler ezvak ve mevâcid ve kerâmata tercih ederim." Hem demiş ki: "Bütün tarikatların nokta-i müntehası hakaik-i imâniyenin vuzuh ve inkişâfı

ahmediyye

 • Evliyânın gözbebeği İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârûkî Serhendî hazretlerinin tasavvuftaki yolu. Bu yola Müceddidiyye-i Ahmediyye de denir.
 • Hindistan'da Gulam Ahmed Kâdiyânî tarafından kurulan sapık bir yol.

akika

 • Yeni doğan bir çocuğun başındaki ana tüyü. Yahut böyle bir çocuk için Cenab-ı Hakk'a şükür niyetiyle kesilen kurbanın adı. Bu kurbana "Nesike" de denir.

alavere

 • Vapurlara kömür vermek için bordaya kurulan kademeli iskele.
 • Tulumbanın basıp emme suretiyle işlemesi.
 • Herc ü merc. Karışıklık, kargaşalık.
 • Bir şeyin elden ele verilerek veya atılarak aktarılması.

amm

 • Amca. Babanın kardeşi.
 • Çok cemaat.

amme

 • Hala, babanın kız kardeşi.

ane / âne

 • Bir aşiretin bütünlüğü veya işleri veya şerefi.
 • Dişi ve yabani eşek.
 • Yabani eşek sürüsü.
 • Cedi (keçi) burcundan bir kısım yıldızlar.
 • Kasık kılı.
 • Apış arası, kasık.

asar-ı rabbaniye / âsâr-ı rabbâniye

 • Rabbâni eserler.

aşı

 • Birşeyden alınıp diğer birşeye aktarılan madde.
 • Çeşitli tehlikeli hastalıkların önünü almak için aşılanan madde.
 • Yabani veya cinsi âdi bir ağaca, cinsine yakın diğer iyi bir ağaçtan vurulan kalem veya yaprak aşısı.

ayat-ı rabbaniye / âyât-ı rabbâniye

 • Rabbânî âyetler; Allah'ı gösteren ve tanıtan deliller.

bab

 • Evlat sahibi erkek. Ata, ecdat. (Farsça)
 • Gemi halatlarının bağlandığı yer. (Farsça)
 • İnşaatta ağırlıkların bindirildiği direk. (Farsça)
 • Mânevi rehber, şeyh. (Farsça)
 • Bektaşi şeyhi. (Farsça)
 • Hayırhah ve muhterem. (Farsça)
 • Daha çok zencilerde olan bir hastalık cinsi.Aile reisi babadır. Babanın hayatt (Farsça)

bakar-ı vahşi / bakar-ı vahşî

 • Vahşî, yabanî öküz.

bakkar

 • Sığır çobanı, sığırtmaç.

basine

 • Ekincilerin sabanı.
 • Sanat ehlinin âletleri.
 • Kaba çuval.

bayram-ı rabbaniye / bayram-ı rabbâniye

 • Rabbânî bayram.

belbus / belbûs

 • Bir nevi haşhaş. (Farsça)
 • Yabani soğan. Dağ soğanı, sarmısak. (Farsça)

belediye

 • Bir şehir veya kasabanın temizliği, bayındırlığı ve nizamiyle ilgilenen daire.

benaver

 • İri, büyük çıban. Kan çıbanı. (Farsça)

berrani / berranî

 • (Berr. den) Sahra ve kıra ait. Yabani.
 • Hâricî, zâhirî.
 • Şer'î hükümlere uymayan.

beydane

 • (Çoğulu: Beydânât) Yabani dişi eşek.

bibi

 • Hala, babanın kızkardeşi.

büz-ban

 • Keçi çobanı. (Farsça)

cadu

 • Büyücü, cadı. (Farsça)
 • Hortlak, gulyabani. (Farsça)
 • Acuze, çirkin kocakarı. (Farsça)
 • Çok güzel söz. (Farsça)

cahşe

 • Eşek sıpasının dişisi.
 • Çobanın eline dolayıp eğerdiği ip.

cazibe

 • Çekme kuvveti.
 • Mc: Letafet zamanı. Hüsn-ü cemal. (Hareket harareti, hararet kuvveti, kuvvet câzibeyi tevlid eder gibi bir âdet-i İlâhiyye, bir kanun-u Rabbanidir. Mek.)

cedd

 • Babanın babası veya ananın babası.
 • Büyüklük, azimlik.
 • Kat'edip geçmek.
 • Tâli'li olmak.
 • Kesmek.

cedde-i sahiha

 • Babanın anası, babaanne.

cilve-i kudret-i rabbaniye / cilve-i kudret-i rabbâniye

 • Rabbânî kudret ve iradenin yansıması.

dümel / دمل

 • Tıb: Büyük kan çıbanı.
 • Kan çıbanı. (Arapça)

duzahi / duzahî

 • Cehennem'e mahsus, cehennemî, zebani. (Farsça)

düztaban

 • Tıb: Ayak tabanı düz olan kimse. Böyle kişiler çabuk yorulurlar ve hızlı yürüyemezler. (Türkçe)

ebbal

 • Deve çobanı.

efder

 • (Evder) Amca. Babanın erkek kardeşleri. (Farsça)
 • Yeğen. Amca, hala, teyze çocukları. (Farsça)

egval

 • (Tekili: Gul) Büyük felâketler, âfetler, musibetler, belâlar.
 • şeytanlar.
 • Gulyabaniler.

esrar-ı rabbaniye / esrar-ı rabbâniye

 • Rabbânî sırlar.

eyyam-ı nahr / eyyâm-ı nahr

 • Kurban kesme günleri. Kurban bayramında, kurbanın kesildiği birinci, ikinci ve üçüncü günler.

fa'faa

 • Çobanın koyunu çağırması. Çağırıp "fâfâ" demek.

fa'fai / fa'faî

 • Koyun çobanı.

fahite

 • (Çoğulu: Fevâhit) Yabani güvercin.

faruki / farukî

 • Hz. Ömer (R.A.) soyuna veya adâletine mensub olan. Hz. Ömer'e mensub ve müteallik. İmam-ı Rabbanî'nin bir lakabı.

felekzede / فلك زده

 • Kader kurbanı, felek vurgunu. (Arapça - Farsça)

feşş

 • Eritmek.
 • Süt sağmak.
 • Çıkarmak.
 • Yabani olan keçiboynuzu ağacının yemişi.

feyyal

 • Fil çobanı. File bakan kimse.

fıtrat-ı ilahiye / fıtrat-ı ilâhiye

 • San'at-ı Rabbaniye ve kudret-i İlâhiyenin dâima değişen bir defteri olan ve yanlış olarak "Tabiat" namı verilen Cenab-ı Hak'ın fıtrat kanunları ve mahlukatın yaradılışı.

gav-ban / gâv-ban

 • Sığır çobanı, sığırtmaç. (Farsça)

gaye-i himmet

 • Gayret ve çabanın gayesi.

gul / gûl / گول

 • Gulyabani. (Arapça)

hadda

 • Deve çobanı.

hala

 • (Çoğulu: Hâlât) Babanın kız kardeşi, hala. Arapçada: Ananın kızkardeşi. Teyze.

halat

 • (Tekili: Hâle) Halalar. Babanın kız kardeşleri. Arabçada: Ananın kız kardeşleri. Teyzeler.

hale

 • Annenin kız kardeşi. Teyze. Türkçede babanın kız kardeşine hala denir. Arabçada dayıya "Hâl" denir.

haşere

 • Yabani arı, böcek, akrep ve yılan gibi zararlı mahluk.

havatır-ı rabbaniye

 • Rabbanî telkinler. İlâhî ilhamlar.

hayvanat-ı vahşiyye

 • Vahşi hayvanlar, yabani hayvanlar.

hebraki / hebrakî

 • Demirci.
 • Yabani öküz.

helalzade / helalzâde / حلال زاده

 • Helal süt emmiş. (Arapça - Farsça)
 • Evli anne babanın çocuğu. (Arapça - Farsça)

hemel

 • Çobanı olmayan deve.

hikmet-i teşri

 • Kanun yapma hikmeti. Allah'ın emir ve yasaklarında gözetilen Rabbanî incelikler.

hikmet-i teşri'

 • (Hikmet-i teşriiye) Şeriata dayanan kanun yapma ilmi. Şer'î ve Rabbanî kanunların hikmeti.

hikmet-i teşriiye

 • Şeriata ait ve Rabbânî kanunların hikmeti.

huff

 • Abdest alınırken üzerine meshedilebilen mest vs. gibi ayakkabı.
 • Deve tabanı isimli bir nebat.

huk-ban

 • Domuz çobanı. (Farsça)

hürmet-i riba

 • Ribanın yani faizin haram oluşu.

ifave

 • Çorbanın iyisi.
 • Çömlek kaynarken yüzüne çıkan köpük.

ihbar-ı faruki / ihbar-ı fârukî

 • Hicri ikinci bin yılın müceddidi İmam-ı Rabbânî Ahmed el-Fârukî es-Sirhindî'nin (k.s.) bildirdiği, haber verdiği kişi.

ılc

 • (Çoğulu: Uluc-Aluc-Ilce) Kervan.
 • Yabani eşek.
 • Acem küffarından bir erkeğin adı.

in

 • Yabani hayvanların barınağı, yuvası. Mağara.

insan

 • (Bu kelimenin aslı, lugat âlimlerince "ins" den geldiği söylenir. Kamusta da kûfiun'a göre "Nisyan" kelimesinden geldiği zikredilmektedir.)Akıl, şuur ve imân ile diğer canlılardan ayrı, Cenab-ı Hakk'ın en mükerrem yarattığı mahluku olup, Rabbanî ni'metleri unutkanlığı dolayısıyla insan denil

intizac

 • Çok ağlama, fazlaca göz yaşı dökme.
 • Tıb: Çıbanın olgun hâle gelmesi.

ishakiyye köşkü

 • Sadrazam İshak Paşa tarafından Sultan İkinci Bayezid için, Topkapı surları dahilinde yaptırılmış olan köşkün adıdır. Bânisinin ismine nisbetle bu adı almıştır.

kabr-i vahşet

 • Vahşet kabri; yabanilik, vahşilik mezarı.

kal'a

 • Kale. Eskiden yapılan büyük merkezlerin ve şehirlerin bulunduğu etrafı duvarlarla çevrili ve düşmanın hücumundan muhafaza edilen yüksek yerlerde inşa edilmiş yapı.
 • Çobanın çantası.
 • Hurma ağacının dibinden kesilen taze fidan.

kamlul

 • Yabâni hıyar.

kef

 • Elin iç tarafı. Avuç.
 • Ayağın altı, tabanı.
 • Avuç dolusu.

kemlul

 • Yabâni hıyar.

keramet-i kevniye

 • Kudret-i Rabbaniyenin ihsanı ile letâfet kesbedip havada uçmak, uzun yolu kısa zamanda gitmek, bir mü'minin bir sıkıntısı hâlinde Cenab-ı Hakk'a dua edip ind-i İlâhîde makbul bir zâttan yardım istemekle, o zatın, izn-i İlâhi ile o muztar kimsenin imdadına yetişmesi, kale gibi muhkem bir yerde üzerin

kerraz

 • Çobanın torbasını veya dağarcığını taşıyan kuvvetli boynuzsuz koç.

kezkeza

 • Kırbanın dolu olması.

kümter

 • (Çoğulu: Kemâtir) Kısa boylu kaba adam.
 • Yabani eşek. Vahşi hımar.

kündür

 • (Çoğulu: Kenadir) "Günlük" denilen nesne.
 • Şişman ve kısa boylu kimse.
 • Vahşi hımar, yabani eşek.
 • Büyük çuval.

lebsan

 • Hardala benzer bir ot.
 • Yabani hardal.

letac

 • Vahşi sığır, yabani sığır.

madde

 • Zahir duygularla hissedilen, ruhâni olmayıp, ağırlığı olan, cismâni bulunan.
 • Asıl, esas, cevher, mâye.
 • Bend, fıkra, kısım.
 • İlm-i Kelâmda: His âzâmız üzerine bir takım muayyen ihtisâsât husule getiren veya getirebilen, her şey.
 • Tıb: Çıbanın içinde hasıl olan ya

mahrut

 • Geo: Tabanı daire olup, yan kenarları bir noktada birleşen geometrik şekil, koni.

mahz-ı vahşet / مَحْضِ وَحْشَتْ

 • Tamamen yabânîlik.

malik

 • Sâhib. Malı elinde bulunduran. Bir şeyin mülkiyetini elinde tutan.
 • Her şeyin sâhibi olan Allah.
 • Cehennem zebânilerine hâkim ve onları idare eden meleğin adı.

matbah-ı rabbani / matbah-ı rabbânî

 • Rabbanî mutfak.

mektubat / mektubât / mektûbât

 • İmam-ı Rabbânî'nin yazdığı bir eser.
 • Allah'ın birer mektup gibi yazdığı ve san'atla yarattığı eserler, varlıklar.
 • İmam-ı Rabbânî'nin yazdığı bir eser.

mektubat-ı rabbani / mektubat-ı rabbâni / mektûbât-ı rabbânî

 • Rabbânî mektuplar, İlâhî mesajlar.
 • Büyük âlim ve velî İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârûkî hazretlerinin îmân, îtikâd ve tasavvuf bilgilerini öğreten mektublarından meydana gelen pek kıymetli kitab.

mihrat

 • Tennur odunu karıştırdıkları âlet.
 • Çiftçi sabanı.

mishel

 • Dil, lisan.
 • Eğe, törpü.
 • Ziynet verecek nesne.
 • Yabâni eşek.
 • Dizgin.

müceddid-i elf-i sani / müceddid-i elf-i sâni / müceddîd-i elf-i sânî

 • Hicrî ikinci bin yılının müceddidi, yenileyicisi olan İmam-ı Rabbânî (r.a.).
 • "İkinci bin senesinin müceddidi" demek olan bu tabir, İmam-ı Rabbani Ahmed-i Farukî Hazretlerinin nâmıdır.
 • Hicrî ikinci bin yılının yenileyicisi mânâsına İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin lakabı.

müceddidiyye

 • Evliyânın büyüklerinden müslümanların gözbebeği İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin tasavvuftaki yolu.

munzic

 • Hazmettirici, sindirici.
 • Tıb: Yara veya çıbanı cerahatlendiren.
 • Kemâle eren, inzâc eden.

na'k

 • Karga avazı.
 • Çobanın koyuna haykırıp çağırması.

naik

 • Karga ötüşü veya horoz sesi.
 • Çobanın koyuna bağırması.

nakal

 • Bir yerden naklolunduğunda bâki kalan ufak taşlar.
 • Devenin tabanına ârız olur bir hastalık.

nakba

 • Tabanı aşınmış deve.

nakş-bendi / nakş-bendî

 • Kalbde zikir yoluyla, tefekkür ile İlâhî sevgiyi, uyanıklığı nakşa çalışan mânâsiyle, Şeyh Bahâüddin Nakş-bendî nâmındaki azîm bir velinin kurduğu ve en ziyade hafî zikre dayanan tarikata mensub olan. (Silsile-i Nakşî'nin kahramanı ve bir güneşi olan İmam-ı Rabbanî (R.A.) Mektubat'ında demiş ki: "Ha (Farsça)

namazgah / namazgâh

 • Namaz kılınan yer. İbadetgâh. Eskiden şehir dışında, kırda ve sed üzerinde mihrab konulmak suretiyle namaz kılınmak için yapılan yere verilen addır.
 • Bir kasabanın bütün halkını bir arada bulunduran geniş sahaya da bu ad verilirdi. Bayramlarda ve fevkalâde günlerde kasaba ve civar köy

nekab

 • Devenin tabanı aşınmak.

nesrin

 • Yabani gül.

nevs

 • Tehir etmek, sonraya bırakmak.
 • Kaçmak, firar etmek.
 • Vahşi hımar, yabani eşek.

nuak

 • Çobanın koyuna haykırıp çağırması.

nügak

 • Çobanın koyuna çağırıp haykırması.

nüve-i emr-i rabbani / nüve-i emr-i rabbânî

 • Rabbânî emrin çekirdeği.

püşt-pa

 • Ayak tabanı. (Farsça)

rabbani / rabbanî

 • (Rabbaniye) Rabbe âit. Cenab-ı Hakk'a dair ve müteallik. İlâhî.
 • Ârif-i Billâh olan, ilmi ile amel eden âlim.

rabbaniyyun

 • (Rabbaniyyîn) Kendisini tamamen Cenab-ı Hakk'a vermiş olanlar. Putperestlikle alâkası olmayanlar.

ruhbaniyet

 • (Bak: Rehb, Rehbaniyet)

sermediyet

 • Daimlik, süreklilik. Sonsuzluk, ebedîlik.
 • Rabbanîlik ve uluhiyyet.

seyl-i şuunat / seyl-i şuunât

 • İcraat-ı Rabbaniyenin dâima görünmesi ve hakiki müessir olan Allah'ın (C.C.) iradesiyle devamlı olan, cereyan eden her çeşit hâdiseler. Hâdiseler akıntısı, seli.

sıbga-i rabbani / sıbga-i rabbâni

 • Rabbâni boya, san'at.

sıla

 • Fıkıh ve tasavvufu (kalb bilgilerini) meczeden, birleştiren mânâsına İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin lakabı.

sıla-i rahim

 • Hısım akrabayı ve mü'minleri ziyaret etme, onlarla görüşme ve mektuplaşma; alâkayı devam ettirme.
 • Akrabanın kusurlarını affetme.

sinema-i rabbaniye / sinema-i rabbâniye

 • Rabbâni sinema; Cenâb-ı Hakkın tedbir ve irâdesiyle, bütün faaliyetlerinin âdeta sinema perdeleri ve levhaları gibi gösterildiği âlem.

şirpençe / şîrpençe / شيرپنچه

 • Arslan pençesi. (Farsça)
 • Sırtta ve boyunda çıkan bir tür kan çıbanı. (Farsça)

şiya'

 • Zahir olmak, görünmek.
 • Çobanın kavalından çıkan ses.
 • Odun takıltısı.

şütürban / şütürbân

 • Deveci. Deve çobanı. (Farsça)

taben

 • (Tabâne-Tabâniye) Akıllılık.

tekazzu'

 • Çıbanın irinlenmesi.

tenakür / tenâkür

 • Birbirlerini inkâr etme, yekdiğerine inkârla yabani bakma.

ufave

 • Çorbanın sonu.

urvet-ül-vüska / urvet-ül-vüskâ

 • Tutunulacak en sağlam kulp.
 • İslâmiyet veya Kur'ân-ı kerîm.
 • Dinde güvenilir, kendisine uyulacak büyük âlim mânâsına, İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin üçüncü oğlu olan Muhammed Ma'sûm-i Fârûkî'nin lakabı.

utm

 • (Utüm) Yabani zeytin ağacı.

vahş / وحش

 • (Çoğulu: Vuhuş - Vahşân) İnsandan kaçan, yabani ve ürkek hayvan.
 • Tenha ve ıssız yer.
 • Yabanıl. (Arapça)

vahşan / vahşân

 • (Tekili: Vahş) Issız, tenha yerler.
 • Yabani hayvanlar.

vahşet / وحشت

 • (Vahş - Vahiş) Yabanilik.
 • Issızlık, tenhalık.
 • Vehim, ürküntü. Korku. Vahşilik.
 • Tenha, ıssız, korkunç yer.
 • Elbise ve silâhını çıkarıp atmak.
 • Aç kimse.
 • Ürkütücü yabanilik.
 • Yabanîlik. (Arapça)
 • Korku. (Arapça)

vahşet-zar / vahşet-zâr

 • Yabani, ıssız yer. (Farsça)

vahşetabad / vahşetâbâd

 • Korku veren yabani yer.

vahşi / vahşî / وحشى

 • Yabanî, ürkek, merhametsiz.
 • Yabanî. (Arapça)
 • Acımasız. (Arapça)

vari

 • Semiz et.
 • Vahşi hımar, yabani eşek.

veli

 • Sahib, mâlik.
 • Evliya.
 • Muin. Muhafaza eden.
 • Küçük çocukların hâlinden mes'ul kimse.
 • Sıddık.
 • Baba. Babanın babası, cedde de denir.
 • Fık: Hayatını mücadelelerle ve azimet ve fevkalâde bir zühd ve takva ile ibadet ve taata sarfederek kendisinden All

verb

 • Fetret, fesad.
 • Yabani hayvan ini.

verka'

 • (Çoğulu: Verâki') Yabâni güvercin.
 • Açık boz renk.

vuhuş / vuhûş

 • (Tekili: Vahş) Vahşiler, yabaniler, ehlileşmemiş olanlar.
 • Yabaniler, vahşiler.
 • Yabanilik, yabaniler.

yebani / yebânî / یبانى

 • Görgüsüz, kaba. (Farsça)
 • Yabâni, kırlarda biten. (Farsça)
 • Sıkılgan, ürkek. (Farsça)
 • Yabanıl. (Farsça)
 • Ürkek. (Farsça)
 • Kaba. (Farsça)

zebani / zebânî

 • Zebanî, cehennemlikleri cehenneme atan melek.

zebaniyan / zebaniyân

 • (Zebaniye) Zebaniler. Cehennemlikleri Cehennem'e atmaya vazifeli melekler. (Farsça)

zemin-i vahşetzar

 • Yabanî, ıssız yer.

zenbuc

 • Yabani zeytin.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın