LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Balık ifadesini içeren 243 kelime bulundu...

acc

 • Kalabalık.

ail

 • Ailesini geçindiren, idare eden. Kalabalık ailesi olan. Fakir.

ajir

 • Göl, havuz. (Farsça)
 • Kalabalık, izdiham. (Farsça)
 • Bağırma, feryât. (Farsça)
 • Çekingen. (Farsça)
 • Akıllı, uyanık. (Farsça)
 • Amâde, hazır. (Farsça)

akil-üs semek / âkil-üs semek

 • Balıkla beslenen. Balık yiyici.

akilü's-semek / âkilü's-semek

 • Balık yiyen.

akilüssemek / âkilüssemek

 • Balık yiyen.

akya

 • Lüfer azmanı denilen iri cins bir balık.

alabalık

 • Akıntısı sert olan soğuk ve tatlı sularda bulunan bir cins leziz balık. (Türkçe)

alamana

 • İtl. Küçük odun gemisi.
 • Büyük balıkçı kayığı.
 • Büyük balıkçı kayıklarına mahsus büyük ağ, ığrıp.

alamat

 • Uzun ince bir cins balık. (Hint denizinde çok olur ve yılana benzer.)

alay

 • (Ask.) 3-4 tabur piyade veya5 bölük süvari askerinden mürekkep kuvvet.
 • Debdebe ve gösterişle yapılan tören, geçit resmi.
 • Cemaat, topluluk, güruh, kalabalık, fevç.
 • Fazla miktar, muhtelif ve müteaddit kişiler veya şeyler.

anafet / anâfet

 • Kabalık, sertlik.

anber

 • Güzel koku. Adabalığı ve kaşalot denilen büyük balıkların barsaklarında teşekkül eden güzel kokulu madde.
 • Derisinden kalkan yapılan bir balık.

anef

 • Kabalık (inceliğin zıddıdır).

arak

 • Kalabalık, izdiham.

aremrem

 • Kalabalık ordu, çok fazla asker.

arki / arkî

 • Balık avcısı.

ayil

 • Ailesi kalabalık olan.
 • Ailesini besleyen.
 • Aşırı.
 • Fakir.
 • Dengede olmayan terazi.

bargam

 • Levreğe benzer bir cins balık.

batıl satış / bâtıl satış

 • Sahîh olmayan, yâni dînen bulunması lâzım gelen şartların hepsi veya bir kısmı bulunmayan satış, alış-veriş. Satılacak malın mütekavvim olması (kullanılmasına dînen izin verilmesi, kıymetli ve kullanılabilir olması) bu şartlardandır. Buna göre; domuz, içki ve denizdeki balık mütekavvim değildir.

bekke

 • Mekke-i Mükerreme'nin eski ismi.
 • Bir yerde toplanmak. Bir yere cem'olmak.
 • İzdihamlık, kalabalık.

berh

 • Balık, semek. (Farsça)
 • Parça, kısım, hisse, nasib. (Farsça)
 • Su birikintisi. (Farsça)
 • Şimşek, berk. (Farsça)
 • Yaş olan odunun, yanarken çıkardığı yaşlık. (Farsça)

berhiz

 • Atılan, kalkan, sıçrayan. Zorbalık eden. (Farsça)

beyah

 • (Çoğulu: Büyâh) Küçük balık.

beyyahe

 • Balık ağı.

biyah

 • (Çoğulu: Büyâh) Ufak balık.

bu'kuke

 • İzdiham, kalabalık.

bühar

 • Deniz balıklarından bir beyaz balık.

bukta

 • Perişan, pejmurde, dağınık, dökük saçık.
 • Cemaat, güruh, topluluk, kalabalık.

burc-i abi / burc-i âbî

 • Suya ait burçlar: Yengeç, akrep, balık.

butimar / bûtimar / بوتيمار

 • Balıkçıl, botimar. (Farsça)

cebbarane / cebbârâne

 • Cebbârcasına, zorbalıkla.

cebbari / cebbârî / جباری

 • Zorbalık. (Arapça - Farsça)
 • Beceriklilik, tuttuğunu koparma. (Arapça - Farsça)

cebbarlık

 • Zorbalık, zâlimlik.

ceberut-u mutlak

 • Sınırsız baskı ve zorbalık.

ceffe

 • Kalabalık, kütle.
 • Kalabalığın verdiği uğultu.

cefvet

 • Nezaketsizlik, kabalık, saygısızlık.

celafet

 • Kabalık, yontulmamışlık.

cemaat

 • Topluluk. Bir yere toplanmış insanlar. Takım, bölük.
 • Fık: Bir imama uyup namaz kılan müslümanların heyeti. Bir mezhebe tâbi bir heyet teşkil eden ahali.
 • Aralarındaki münasebetleri din, örf ve âdetlere göre tanzim eden, akrabalık, komşuluk, hemşehrilik gibi rabıtalarla birbiri

cemm / جم

 • Kalabalık. (Arapça)

cemm-i gafir / cemm-i gafîr

 • Kalabalık insan topluluğu.

cereyan-ı nemrudane / cereyan-ı nemrudâne

 • Nemrud gibi zulüm ve zorbalıkla ve dinsizlikle iş gören akım.

cezzaf

 • Ağ ile balık tutan balıkçı.

cihas

 • Kalabalık, müzâhame.

çopra

 • Balık kılçığı.
 • Sık çalılık veya sazlık.
 • Uzunca boylu olan tatlı su balığı.

cumhur / cumhûr / جمهور

 • Halk, kalabalık, ahâlî, çoğunluk.
 • Halk. (Arapça)
 • Kalabalık. (Arapça)

dahamet / dahâmet

 • İrilik, kocamanlık, kabalık, vücutça büyük olmaklık.
 • Tıb: Hipertrophie.

dergiş

 • İzdiham, çok kalabalık. (Farsça)
 • Bir zerdali cinsi. (Farsça)

dervah

 • Hastalıktan yeni kurtulan, iyice kendisine gelemeyen kimse. (Farsça)
 • Sağlam, metin, muhkem. (Farsça)
 • Doğru, asıl, gerçek. (Farsça)
 • Yiğitlik, cesaret, cesur olmak, şecaat. (Farsça)
 • Ayıp, utanma. (Farsça)
 • Sertlik, kabalık. (Farsça)

devre-i istibdat

 • Zulüm ve zorbalık dönemi.

dikta

 • Zorbalık.

dına

 • İzdihamlık, kalabalık, çokluk.

dülfin

 • Denize düşenlere yardım edip, onları kurtaran bir balık.

dürüşti / dürüştî

 • Kabalık, sertlik, katılık, kalınlık, yoğunluk. (Farsça)

efrad-ı adide / efrad-ı adîde

 • Çok kalabalık fertler.

ehl-i sevahil / ehl-i sevâhil

 • Sahillerde yaşayanlar; geçimlerini denizcilik ve balıkçılıkla temin edenler.

ektad

 • Cemaatler, topluluklar, kalabalıklar, bölükler, takımlar.
 • Misaller, temsiller, örnekler.

emla'

 • (Tekili: Mele') Topluluklar, mele'ler, cemaatler, cemiyetler, bölükler, kalabalıklar.

enbuh / enbûh / انبوه

 • Ziyade, çok, kalabalık. (Farsça)
 • Çokluk, ziyadelik, cemaat, izdiham. (Farsça)
 • Meclis, kurultay. (Farsça)
 • Kalın, yoğun. (Farsça)
 • Duvarın yıkılıp dökülmesi. (Farsça)
 • Kalabalık. (Farsça)
 • Gür. (Farsça)
 • Yoğun. (Farsça)

enfar

 • (Tekili: Nefir) Cemaatler, topluluklar, cemiyetler. Halk, ahali, kalabalıklar, izdihamlar.

engame

 • Topluluk, cemaat, kalabalık, izdiham. Toplanma yeri, meclis. (Farsça)
 • Muharebe yeri, ceng meydanı. (Farsça)
 • Oyuncular derneği. (Farsça)

enzam

 • Balıkların karınlarında peydâ olan yumurta dizileri.

eskal

 • (Tekili: Sekal) Ağır yükler, ağır şeyler. Kalabalık, ağırlık.

esmak

 • (Tekili: Semek) Semekler, balıklar.

fart-ı izdiham

 • Fazla kalabalık.

fazazet

 • Sertlik, kabalık, kötü sözlülük.

fels

 • (Füls) (Çoğulu: Fülüs) Pul, Bakır para.
 • Balık pulu.

ferfere

 • Farfara, akılsızlık, hafif meşreplik.
 • Patırtıcı, gürültücü, ağzı kalabalık.

fiam

 • Çok kalabalık olan erkekler topluluğu.

fie

 • Kalabalık, topluluk, cemaat.

fırak

 • Tümenler, alaylar, bölükler.
 • Partiler.
 • Takımlar, kalabalıklar, ehl-i sünnet ve cemaatten ayrılan mezhepler.

fülus

 • (Tekili: Fels) Bakır paralar.
 • Balık pulu.

gafir / gafîr

 • Çok fazla, sayısız, kalabalık.
 • Örten, etrafını çeviren.
 • Umumi.
 • Boyun, boğaz ve kafada olan tüyler.
 • Kalabalık.

galebe / غلبه

 • Baskın çıkma, ağır basma. (Arapça)
 • Kalabalık. (Arapça)

gamre

 • (Çoğulu: Gamerât) Tecrübesizlik, görgüsüzlük, anlayışsızlık.
 • İzdiham, kalabalık.
 • Fenalığa dalmak.
 • Şiddet.
 • Zahmet.

gılzet / غلظت

 • Kabalık, sertlik.
 • Kalınlık, galizlik.
 • Yoğunluk. (Arapça)
 • Kabalık. (Arapça)
 • Kalınlık. (Arapça)

hadire / hadîre

 • Kalabalık olmayan topluluk.
 • Yaranın içinde toplanan kan ve irin.

haraşif

 • (Tekili: Harşef) Balık pulları. Pul pul olan şeyler.
 • Yaprakları balık puluna benzeyen bitkiler.

harpüşte

 • Balıksırtı şeklinde olan, harpuşta. (Farsça)

harşef

 • (Çoğulu: Harâşif) Kalkan balığı.
 • Balık pulu.
 • Enginar bitkisi.

hasra gelmeyen

 • Sınır altına alınamayan, pek kalabalık.

haşv-i müfsid

 • Edb: İbarede yalnız kalabalık etmekle kalmayıp mânâyı da anlaşılmaz hale getiren söz.

havran

 • Şam diyarından bir yerin adı.
 • Balıkesir'in bir ilçesi.

havyar

 • Balık yumurtası. Mersin balığı yumurtasından yapılan siyah, mugaddi ve leziz bir madde.
 • Balık yumurtası.

herçi-bad-abad / herçi-bâd-âbâd

 • "Battı balık yan gider", "Her ne olursa olsun" anlamında.

hıbab

 • (Çoğulu: Havâbibe) Hısımlık, yakınlık, akrabalık, karâbet.

hiff

 • Yağmurunu döküp hafiflemiş bulut.
 • Biçilmediğinden tanesi dağılmış ekin.
 • Bir nevi balık.

hızak

 • (Tekili: Hızka) Yığınlar, kalabalıklar.

hızka

 • Yığın, kalabalık.

hubre

 • Etten ve balıktan aldıkları hisse.

hürmet-i müsahere

 • Sıhriyyet sebebi ile hâsıl olan haramlık. Yâni evlenmek sebebi ile meydana gelen akrabalık dolayısıyle hâsıl olan haramlıktır. Bu sıhriyyetin haramlık meydana getirmesi, ister meşru' nikâhla olsun, ister gayr-ı meşru' olsun "hürmet-i müsahere" meydana gelir.Meselâ: Hanefi mezhebinde, bir kimse kendi

huşunet / huşûnet

 • Kabalık, sertlik, inatçılık.
 • Kabalık, kırıcılık.

husyet-üs semek

 • Balık yumurtası.

hut / hût / حُوتْ

 • Balık.
 • Balık. Büyük balık.
 • Şubat ayı içinde güneşin girdiği ve semanın cenub yarısındaki burcun ismi.
 • Büyük balık; Balık burcu.
 • Balık.
 • Balık.

hut burcu / hût burcu

 • Balık Burcu.

huyul

 • (Tekili: Hayl) Atlı alaylar.
 • Atlar.
 • Kötülerin meydana getirdiği kalabalık.

huzunet

 • (Çoğulu: Huzen) Sağlamlık. Kabalık, sertlik.

ibavet

 • Yabancı bir adamın bir çocuğa baba gibi olması, babalık yapması.

içtimaat-ı ünsiyetkarane / içtimâât-ı ünsiyetkârâne

 • Toplu alışkanlıklar ve hoşlanılan kalabalıklar.

inşibak

 • Şebeke şeklinde olma.
 • Balık ağı gibi birbirine geçme.

ırıp

 • Balık tutmak için atılan büyük ağ.

ıshar

 • (Sıhriyyet. den) Akrabalık, yakınlık, kurbiyet, sıhriyet. Damat olma. Damat edinme.
 • Ulaşmak.
 • Erimek.

ıskarmoz

 • Kayık ve sandallarda kürek takılmak üzere yan kenarlara dikine sokulmuş tahta çiviler.
 • Bir cins küçük balık.

isti'sa'

 • (İsyan. dan) İsyan etme. Anarşistlik ve zorbalık yapma.

istibdad-ı ilmi / istibdad-ı ilmî

 • İlmî baskı, ilmî zorbalık.

istibdad-ı manevi-i umumi / istibdad-ı mânevî-i umumî

 • Genel mânevî baskı, zorbalık ve despotluk.

istibdatkarane / istibdatkârâne

 • Keyfî idareye yakışır şekilde, baskı ve zorbalık yoluyla.

izdiham / izdihâm / ازدحام / اِزْدِحَامْ

 • Kalabalık bir yerde halkın çok birikmesinden meydana gelen sıkıntı.
 • Yoğun kalabalık.
 • Aşırı kalabalık, aşırı yığılma. (Arapça)
 • Aşırı kalabalık.

karabet / karâbet / قرابت / قَرَابَتْ

 • Soyca yakınlık. Hısımlık. Akrabalık.
 • Soy, süt ve evlilik yoluyla yakınlık, akrabâlık.
 • Yakınlık, akrabalık.
 • Soyca yakınlık, hısımlık, akrabalık.
 • Yakınlık, akrabalık. (Arapça)
 • Akrabalık, yakın olma.

karabet-i nesebiyye

 • Aynı soydan gelmek suretiyle olan asli hısım ve akrabalık.

karabet-i nesliye / karâbet-i nesliye

 • Soy yakınlığı, akrabalık.

karabet-i rahmiye

 • Soy yakınlığı, akrabalık.

karabet-i sıhriyye

 • Kız alıp vermekle meydana gelen akrabalık, yakınlık, hısımlık.

karis

 • Donmuş, câmid.
 • Pıhtı. Sirke ile pişmiş balık.

karya

 • Eski çağlarda Bursa ve Balıkesir bölgesinin adı.

kasa

 • Kabalık.
 • Şiddet.
 • Katılık.

kebbe

 • İzdihamlık, kalabalık.
 • Cenk ve kıtal içinde sür'at etmek. Savaşta acele hareket etmek.

ken'ad

 • (Çoğulu: Kenâıd) Balık kılçığı.

ken'at

 • Bir balık cinsi.

kervan

 • (Çoğulu: Kirvân-Kerâvin) Balıkçıl kuşu.

kesafet

 • Sıkılık, tokluk.
 • Kalınlık, yoğunluk.
 • Saydam olmama.
 • Koyuluk.
 • Kalabalık.

kesret

 • Çokluk, bolluk, ziyadelik.
 • Kalabalık.

kevsec

 • Köse kişi.
 • Testere gibi hortumu olan bir balık cinsi.

kindare

 • Arkasında deve hörgücü gibi, hörgücü olan bir cins balık.

kırla

 • Bir kuş cinsidir ve sulardan balık avlar; derler ki su içine girdiğinde bir gözüyle üstünü gözler, bir gözüyle su içinde avını gözler. Gayet korkak bir kuştur.

kıt'a

 • (Çoğulu: Kıtat) Dünyanın kara parçalarından her biri.
 • Memleket. Ülke.
 • Mat: Bir dairenin bir yayı ile onun çapı arasındaki kısım.
 • Tıb: Kesik organın vücudda kalan parçası.
 • Ask: Çok kalabalık olmayan askerî kuvvet.
 • Edb: En az iki beyitten yapılmış manzum

kurbet

 • Yakınlık, Allah'a yakınlık.
 • Hısımlık, akrabalık.

lezen

 • Şiddet.
 • Darlık.
 • Halkın kuyu veya ırmak kenarında kalabalık meydana getirmesi.

lücc

 • Engin sular.
 • Gümüş.
 • Ayna.
 • Kalabalık cemaat.

lücce / لجه

 • Kalabalık. (Arapça)
 • Gümüş. (Arapça)
 • Deniz, engin su. (Arapça)

lücec

 • (Tekili: Lücce) Engin denizler.
 • Kalabalık topluluklar, cemaatler.

lühm

 • Kevsec dedikleri balık.
 • Yemen diyârında bir kabile.
 • Etli ve kaba olmak.

lümme

 • Nişan. Alâmet. Damga. Nokta.
 • Vesvese, kuruntu.
 • Çok cemaat, çok kalabalık.

lüvb

 • Çokluk, kalabalık, izdihamlık.

ma-halakallah

 • Allah'ın (C.C.) yarattığı ve halkettiği her şey.
 • Kalabalık, izdiham.

mahi / mâhî / ماهى

 • Balık. Semek. (Farsça)
 • Balık.
 • Balık. (Farsça)

mahidan

 • Balık havuzu. (Farsça)

mahifüruş

 • Balık satan. Balıkçı. (Farsça)

mahigir

 • Balık tutan. Balık yakalayan. Balık avlayan. (Farsça)

mahihar

 • Balık yiyen. Balık avlayan, balıkçıl. (Farsça)

mahiyan

 • (Tekili: Mâh) Aylar.
 • (Mâhî) Balıklar, semekler.

mahşer / محشر

 • Toplanma yeri. Kıyametten sonra insanların tekrar dirilip toplanmaları ve toplandıkları yer. Haşir meydanı.
 • Çok kalabalık.
 • Kıyamet yeri. (Arapça)
 • Aşırı kalabalık. (Arapça)

mahşer-i mev'ud

 • Büyük kalabalık, topluluk.

makamat

 • (Tekili: Makam ve makame) Makamlar, mertebeler.
 • Cemaatler, cemiyetler, kalabalıklar, topluluklar.

makame

 • (Çoğulu: Makamât) Meclis.
 • Topluluk, cemaat, cemiyet, kalabalık.
 • Nutuk tarzında söylenen sözler.

mal-i mütekavvim

 • Huk: İki mânada kullanılır: Birisi, intifâı mübah olan şeydir. Diğeri, mâl-i mührez demektir. Meselâ, denizde iken balık gayr-i mütekavvim olup, tutmak ile ihraz olundukta, mâl-i mütekavvim olur. İntifâı mübah olmayan mal veya elde edilmemiş olan mal gayr-ı mütekavvimdir. Şirâ ile intifa' mübah oldu

mecma-ı azim / mecma-ı azîm

 • Büyük, kalabalık topluluk.

medar-ı tahakküm

 • Baskı, zorbalık sebebi.

mele'

 • (Çoğulu: Emlâ) Bir cemâatin ileri gelenleri.
 • Hırs, tama'.
 • Zan.
 • Güzellik.
 • Fls: Kâinatta hiçlik şeklinde boşluk olmadığını, her yerin dolu olduğunu ifade eden bir tabirdir.
 • Dolu mekân.
 • Kalabalık, güruh, cemaat, topluluk. Halk.
 • Doldurma, dolma, doluluk.
 • Kalabalık, topluluk.

memkure

 • Sirkeli ve sarmısaklı balık.

meratib-i külliye / merâtib-i külliye

 • Büyük ve kalabalık mertebeler.

merdum-girizane / merdum-girîzâne

 • İnsanlardan sıkılarak, kalabalıktan hoşlanmayıp yalnızlık isteyerek.

merdümgiriz

 • İnsanlardan sıkılan, kalabalıktan hoşlanmayıp yalnızlık isteyen.

merdümgirizane

 • Kalabalıktan sıkılıp yalnızlık isteyerek.

merdümgirizlik

 • İnsanlardan sıkılganlık, kalabalıktan hoşlanmayıp yalnızlık isteme hâli.

mevakib

 • (Tekili: Mevkib) Cemaatler, kalabalıklar, güruhlar, topluluklar.

misbah-ı zenebi / misbah-ı zenebî

 • Balıkların kuyruğu.

mücahafe

 • İzdiham etmek, kalabalık yapmak.
 • Birbirine kılıç ve bıçak çekip vuruşmak.

müdakee

 • Kalabalık, izdiham, müzahame.

muhrez

 • Kazanılmış, elde edilmiş.
 • Sudaki balık, av hayvanları v.s. gibi, kimsenin malı olmayıp herkesçe faydalanılan bir şeyin ele geçirilmesi.

mukarebet

 • (Kurb. dan) Akrabalık, yakınlık.

musahere / musâhere

 • (Sıhr. dan) Evlenme ile meydana gelen akrabalık.
 • Akrabalık.

müşakehe

 • Benzemek.
 • Hısımlık, akrabalık.

müşakele-i cinsiye / müşâkele-i cinsiye

 • Tür veya soyla ilgili yakınlık, akrabalık.

müsennem

 • Balık sırtı gibi yuvarlak.

mütecebbirane / mütecebbirâne

 • Zorbalıkla, cebren.

mütehakkim

 • Zorba, zorbalık eden, tahakküm eden. Hâkimlik taslayan.

mütehakkimane / mütehakkimâne

 • Mütehakkim bir surette. Tahakkümle, zorbalıkla. (Farsça)

mütezahim / mütezâhim

 • (Çoğulu: Mütezahimîn) (Ziham. dan) Birbirini iterek, herbirinin üstüne çıkarak biriken kalabalık.
 • Halkın kalabalığından sıkıntıya uğrayan.
 • Kalabalıktan sıkıntı çeken.

mütezahimin / mütezahimîn

 • (Tekili: Mütezahim) İzdihamdan dolayı birbirinin üstüne çıkanlar. Kalabalıktan sıkışanlar.

müzahamet

 • Birbirine zahmet verme. Kalabalıktan gelen sıkıntı, sıkıştırma.
 • Bir yere itişe kakışa hücum etme.

müzdahim

 • (Müzdehim) Kalabalık, izdihamlı, yığılmış.
 • İzdiham ve kalabalık eden.

müzdeham

 • (Zahm. dan) Kalabalık, izdihamlı.

müzdehim

 • (Zahm. dan) Kalabalık, izdihamlı, pek sıkışık.

müzdehimgah / müzdehimgâh

 • Kalabalık yer. (Farsça)

na'ra

 • (Çoğulu: Na'rât) Yüksek sesle uzun uzun bağırma.
 • Tar: Eskiden yangına giderken ve dönerken kalabalık caddelerde, geçitlerde, dönemeçlerde, meydanlarda tulumbacıların içlerinden "naracı" adı verilen birinin bağırması yerinde kullanılır bir tâbirdir. Nâra atmakla yangın münasebetiyle s

neşut

 • Bir balık cinsi.
 • Kovası katı çekilmeyince su çıkmayan kuyu.

nevres

 • Su kuşlarından mavi renkli bir kuştur; başının yarısı siyah yarısı beyaz olur; güvercin büyüklüğündedir. Su üstüne yakın uçar ve balık gördüğü gibi kapar.

ninan

 • (Tekili: Nun) Balıklar, semekler.

nun

 • Kur'an alfabesinde yirmibeşinci harf. Ebced hesabına göre değeri ellidir.
 • Divid, kalem.
 • Kılıcın ağzı. Kılıç.
 • Çene çukuru.
 • Balık, semek.

nüzhet

 • İç açıklığı, safa, eğlenme, gönül ferahlığı. (Farsça)
 • Temizlik, paklık. (Farsça)
 • Karışık, bulaşık ve kalabalık yerlerden uzak olmak. Buud. (Farsça)

pedender

 • Üvey baba. Babalık. (Farsça)

pederi / pederî / پدری

 • Babalık, pederlik. (Farsça)
 • Babalık. (Farsça)
 • Babaya ait, baba tarafı. (Farsça)

perviz

 • Üstün, galib, muzaffer. (Farsça)
 • Elek. Süzgeç. (Farsça)
 • Güzellik. (Farsça)
 • Balık. (Farsça)
 • Cilve. (Farsça)
 • Tar: İran Hükümdarı Husrev'in lâkabı. (Farsça)

peşiz

 • (Peşize) Akçe, mangır. Pul. (Farsça)
 • Balık pulu. (Farsça)

rahim

 • (Rehm) Döl yatağı. Çocuğun, içinde yetiştiği ve dişi canlılara mahsus organ.
 • Karabet, akrabalık.
 • Dölyatağı, rahim.
 • Akrabalık.
 • Döl yatağı, akrabalık.

rahm

 • Acıma, koruma, esirgeme, şefkat etmek.
 • Hısımlık, karabet, akrabalık.

reht

 • (Çoğulu: Erhüt-Erhât-Erâhit) Cemaat, kalabalık.
 • Kavim, kabile.
 • Ondan az olan adamlar.
 • Göbekle diz arası miktarı deri. (Hayızlı avretler giyerler)

rekub

 • Erkeğinin ölümünü bekleyen kadın.
 • Evlâdı durmayan avret.
 • Kalabalıktan suya yaklaşamıyan deve.

ribbi / ribbî

 • (Çoğulu: Ribbiyyun) Büyük kalabalık.

rişa'

 • (Çoğulu: Erşiye) Kuyudan su çekmekte kullanılan urgan.
 • Menazil-i Kamer'den "Balık karnı" dedikleri menzilin adı.

şa'riyye

 • Çorbalık makarna, şehriye.

salenbac

 • Uzun ince balık.

sarsarani

 • (Çoğulu: Sarsaraniyyât) Bir deve cinsi.
 • Bir cins balık.

şass

 • (Çoğulu: Şüsus) Balık avlamada kullanılan olta ve ağ.

şast

 • Okçuların baş parmaklarına taktıkları yüksük. (Farsça)
 • Balık oltası. (Farsça)

sayd-ı mahi / sayd-ı mahî

 • Balık avı.

sebeb-i tahakküm

 • Baskı ve zorbalık sebebi.

şebeke / شبكه

 • Balık ağı.
 • Kötü niyetle çalışan gizli topluluk.
 • Kafes şeklinde olan yer.
 • Hüviyet sureti.
 • Ağ gibi yapılmış ve gerilmiş hat ve yolların tamamı.
 • Ağ şeklinde olan nesiçler, dokular.
 • Ağ. (Arapça)
 • Balık ağı. (Arapça)
 • Dokular. (Arapça)

şebike

 • Kötü niyetle çalışan gizli topluluk. (Farsça)
 • Balık ağı. (Farsça)
 • Batı taraflarında Arapların kullandıkları hasırdan örülmüş bir cins başlık. (Farsça)

şefakat-ı übüvvet

 • Babalık şefkati.

sefat

 • (Çoğulu: Esfât) Sele, sepet.
 • Ağaç veya balık pulu.

sehek

 • Balık kokusu.
 • Demir pası.
 • Rüzgârın yerden savurduğu toprak.
 • Bir şeyin pis pis kokması.

semek / سمك / سَمَكْ

 • Balık.
 • Balık.
 • Balık.
 • Balık. (Arapça)
 • Balık.

semmak

 • Balıkçı.

serdi / serdî

 • Soğukluk, bürudet. (Farsça)
 • Kabalık, sertlik, hoyratlık. (Farsça)

şerz

 • (Çoğulu: Şerâriz-Şevâriz) Şiddet.
 • Zorluk.
 • Kuvvet.
 • Kalabalık, galizlik. Kat'etmek, kesmek.

şest

 • Balık oltası. (Farsça)
 • Okçuların parmaklarına taktıkları yüksük. (Farsça)

sevad

 • Karaltı. Uzakta karaltı halinde görülen kalabalık.
 • Ekseri insanlar.
 • Şehir. Kasaba. Karye. Köy.
 • Karartı. Yazı karalama.

sevr ve hut / sevr ve hût

 • Öküz ve balık.

sıhna'

 • (Sıhnat) Balık yahnisi.

sıhr / صهر

 • Damat yahut enişte.
 • Huk: Karı-kocadan biri ile diğerinin kan hısımları arasındaki akrabalık.
 • Evlilikten doğan akrabalık. (Arapça)

sıhri / sıhrî

 • Evlenmelerden meydana gelen akrabalık.

sıhriyet / صهریت

 • Evlenmek suretiyle meydana gelen akrabalık.
 • Evlilikten doğan akrabalık, kan bağı. (Arapça)

sıla-i rahim

 • Akrabalık bağı, yakınlarla bağ kurma.

simak

 • (Tekili: Semek) Balıklar.
 • Parlak yıldız.
 • İki parlak yıldızdan birisi.
 • Bir şeyi yükseltip kaldıracak âlet.

sir

 • Yarık. Delik.
 • Balık yahnisi.

sirb

 • (Çoğulu: Esrâb) Çekirge ve balık yumurtası.
 • Sığır sürüsü.

şübke

 • (Çoğulu: Şübük) Yakınlık. Akrabalık, hısımlık.

sühme

 • Nasip.
 • Hısımlık, akrabalık, karâbet.

sühumet

 • Akrabalık, hısımlık.

tagallüb / تغلب

 • Zorbalık.
 • Hilâf-ı hak olarak musallat olmak. İstilâ etmek.
 • Üstün gelmek.
 • Üstün gelme, zorbalık, baskı.
 • Zorbalık. (Arapça)

tagallüb etmek

 • Baskı ve zorbalık yapmak.

tagallübat / tagallübât

 • (Tekili: Tagallüb) Zorbalıklar, tahakkümler.

tahakküm

 • (Hüküm. den) Tekebbür, zorbalık etmek. Zorla hükmetmek.
 • Hükmetme, zorbalık.

tahakkümat / tahakkümât

 • Baskılar, zorbalıklar.
 • (Tekili: Tahakküm) Tahakkümler, zorbalıklar.

taras

 • İzdihamlık, çok kalabalık.

tedaüm

 • Kalabalık, izdiham.

tegallüb

 • Galip olma, zorbalık, kuvvete dayalı baskı.

tevella

 • (Tevelli) Birisini dost edinme.
 • Bir işi üzerine alma.
 • Dönme, yönelme, i'raz etme.
 • Ehl-i Beyt'e tam sevgi.
 • Akrabalık. Karabet. Yakınlık beslemek.

tevellüdat-ı semekiye / tevellüdât-ı semekiye

 • Balıkların yumurtadan çıkmaları.

tezahüm

 • Birbirine sıkıntı vermek. Halk kalabalık edip birbirine sıkıntı vermek.

tırrih

 • Tuzlu balık, sardalya.

übüvvet / ابوت

 • (Eb. den) Babalık, atalık.
 • Babalık. (Arapça)

übüvveten

 • Babalık sıfatıyla. Atalık cihetiyle.

ukub

 • Toz.
 • Çömlek kaynaması.
 • Kalabalık.

ukuk

 • Anaya babaya itaatsizlik ve hürmetsizlik etmek. Zorbalık, tanımamak, âsi olmak.

unf

 • Kabalık. Sertlik. Cebir ve zor.
 • Sertlik, kabalık.

unfen / عنفا

 • Sertçe, şiddet kullanarak, kabalıkla. (Arapça)

validiyyet

 • Annelik ve babalık vasfı.

varis / vâris

 • Mîrasçı, akrabâlık veya başka yolla, vefât eden kimsenin bıraktığı mîrâs denen maldan almaya hak kazanan.
 • İlim ve ma'rifette mîrasçı.

yehmur

 • Çok sözlü, çok konuşan adam.
 • Çok çalışkan ve işe cür'etli olan kişi.
 • Yeri götüren balık.

yuh

 • (Yuhâ) Güneşin isimlerindendir.
 • Türkçede, birisine karşı hakaret için söylenen kelimedir. Kalabalıkla haykırılan hakaret kelimesidir. Buna "yuha çekmek" denir.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR