LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Bahis ifadesini içeren 31 kelime bulundu...

ahlakıyyat / ahlâkıyyât

 • Ahlâk ilmi ve düsturlarını ve bunların vasıflarını ve tatbiklerini inceleyen, öğreten ilim.
 • Ahlâk ve terbiye ile alâkalı ders ve bahisler.

bahs

 • Bahis, konu

bahsi / bahsî

 • (Bahs. den) Bahisle ilgili, bahse ait.

bedil

 • Bir şeyin mukabili, karşılığı.
 • Tutuşulan bir bahiste yenilen veya aldananın vereceği şey.
 • (Çoğulu: Ebdâl) Sâlih kişi.

beyan

 • İzah. Açıklama. Anlatma. Açık söyleme.
 • Öğretme.
 • Fesahat ve belâgat.
 • Edb: Belâgat ilminin hakikat, mecaz, kinâye, teşbih, istiâre gibi bahislerini öğreten kısmı.
 • Söz olsun, iş olsun; vukû' bulan şeyden murad ne olduğunu o şey ile alâkası ve münâsebeti bulunan b

delil-i arşi ve süllemi / delil-i arşî ve süllemî

 • Eski mantıkta Vahdaniyyet-i İlâhiyyeyi ve teselsülün muhaliyyetini isbat bahislerinde geçen delillerdendir.

ebhas / ebhâs / ابحاث

 • Bahisler, tartışmalar. (Arapça)

ebvab / ebvâb

 • (Tekili: Bab) Kapılar.
 • Kısımlar. Bahisler. Parçalar.

fıkra

 • Yazıda bir bahis.
 • Parağraf.
 • Kanun maddelerinden her bir kısım.
 • Kısa haber.
 • Küçük hikâye.
 • Omurga kemiklerinin her biri.
 • Bend.
 • Kıssa.
 • Gazetelerde gündelik hâdiselerin kısaca yazılmış şekli.

gürizgah / gürizgâh

 • (Girizgâh) Kaçacak yer. (Farsça)
 • Edb: Bir bahisten diğer bahse, mukaddimeden maksada intikal için bir münasebet te'sis eden söz. Nedim'in:Bu şehr-i stanbul ki, bîmisl ü behadırBir sengine yekpâre Acem mülkü fedadırmatla'lı kasidesindeki:İstanbul'un evsafını mümkün mü beyan hiç Maksad hemen sa (Farsça)

habt

 • Yanlış hareket.
 • Maktulün kanının heder olması.
 • Bozma, ibtâl etme, muteberliğini kaybettirme.
 • Bir bahis veya münazarada karşısındakinin hatasını isbat ile onu ilzam edip susturma.

ibtina'

 • (Binâ. dan) Bir şeyin üzerine bina etme. Bir dava veya bahiste bir şeye istinad etme.

istitrad

 • Edb: Bir söz söylerken o fıkra içinde başka bir bahis nakletmek.

istitraden

 • Edb: Bir bahis anlatırken, söz gelimi, başka bir mes'eleyi de anlatıvermek suretiyle.

makalat

 • (Tekili: Makale) Makaleler. Söz ve yazılar. Bahisler.

matlab

 • İstenilen şey, istek.
 • Bahis, mesele, kazıyye, önerme.

mebahis / mebâhis / مباحث

 • Bahisler. Mebhaslar.
 • Araştırma yerleri.
 • Bahisler, konular.
 • Konular, bahisler. (Arapça)

mebahis-i erbaa / mebâhis-i erbaa

 • Dört bahis, bölüm.

mebahis-i ilmiye

 • İlmi bahisler.

mebhas / مبحث / مَبْحَثْ

 • Kısım. Bahis. Fasıl. Bir mes'eleye âid söz.
 • Arama, araştırma yeri.
 • Bir şeyin arandığı yer.
 • Bahisler, konular.
 • Bahis.
 • Bahis yeri.

medar-ı bahs / medâr-ı bahs

 • Bahis sebebi, söz konusu.

mevzu'

 • Bahis. Üzerinde durulan mes'ele.
 • Aşağılanmış olan.
 • Konulmuş. Vaz olunmuş.
 • Uydurma. Doğru ve hakikat olmayan.
 • Geçer olan, muteber, işlemekte olan, câri.

mevzu-u bahs

 • Kendisinden bahsedilen. Bahis konusu.

mevzubahs etmek

 • Bahis mevzusu etmek.

mevzuubahis

 • Bahis konusu.

mübahis

 • (Çoğulu: Mübahisîn) (Bahs. dan) Bir mes'ele hususunda konuşanlar.

mübahisin / mübahisîn

 • (Tekili: Mübâhis) Mübahisler. Bir mes'ele hususunda konuşanlar.

mukaddime

 • Evvel gelen. Öne geçen. Her şeyin evveli.
 • Bir kitapta asıl maksada başlamadan evvel kitapda olan bahisler hakkında ve kitabın muhteviyatına dâir yazılan makale, önsöz.
 • Alın. Nâsiye. Alındaki perçem.

münakehat

 • Nikâhlanmalar.
 • Fık: Nikâhla alâkalı olan bahisler.

tedvin

 • Bir araya toplayarak tertipleme.
 • Edb: Aynı mevzuya ait bahisleri, çalışmaları bir araya getirip kitap hâline getirme.

temcid pilavı

 • Mc: Tekrar tekrar bahsedilen şey, daima öne sürülen madde. Mükerreren ortaya sürülen bahis, yahut söylenilen söz. (Menşei: "Erkeğini sahura bekleyen kadının, pilavı yanmasın diye kaldırması ve soğumasın diye tekrar koyması" diye söylenir.)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın