LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Başka bir şey ifadesini içeren 34 kelime bulundu...

a'raz / a'râz

 • Varlıkta kalabilmesi için başka bir şeye muhtâc olan hâssalar (özellikler), sıfatlar. Araz'ın çokluk şeklidir.

cebr-i mafat / cebr-i mâfat

 • Kaybedilen bir şeyin yerine başka bir şey bularak, onunla avunma.

cedh

 • Bir şeyi başka bir şeyle karıştırmak.
 • Sütü su ile karıştırmak.

gayrısı

 • Dışında, başka bir şey.

hadıyd

 • (Hazîz) Oturaklı, mütemekkin, yer.
 • Dağ eteği. Zir. Alçak yer.
 • Koz: Ayın veya başka bir seyyarenin mahreki üzerinde dünyaya en yakın bir mesafede bulunan nokta. Dünya ile diğer seyyarelerin güneşin merkezinden en uzak oldukları bir nokta.

hayati / hayatî

 • Hayata ve yaşamağa ait. Hayatla alâkalı. Hayat için mecburi olan.
 • Mc: Çok önemli bir şeyin bağlı bulunduğu başka bir şey. Temel.

hezheze

 • Cisimlerin, hava yahut başka bir şey dokunmasiyle titremesi.

himmet

 • Kast, irâde, kuvvetli istek, arzu. Allahü teâlânın velî kullarından bir zâtın, kalbinde yalnız bir işin yapılmasını bulundurup, başka bir şeyi kalbine getirmemesi ve Allahü teâlâdan o işin olmasını dileyerek, bu şekilde mânevî yardımda bulunması. Evliyânın himmeti, yaktı beni kül eyledi Sofi

i'lan

 • Belli etmek. Yaymak. Herkese duyurmak.
 • Gazetelerde veya sokaklarda duvarlara kâğıt yapıştırarak ticari bir iş, bir adres veya başka bir şeyi herkese bildirme.
 • Açığa vurma, yayma, meydana çıkarma.

ikram / ikrâm

 • Hürmet ve saygı gösterme veya yiyecek, içecek, hediye yâhut başka bir şey sunma.

izafi / izâfî

 • Başka bir şeye göre olan; bağlı olduğu şeye göre değişen; rölatif.

kanaat / kanâat

 • Yeme, içme ve barınacak yer husûsunda bileğin emeği, alın teri ile kazanılana râzı olmak, başkasının kazancına göz dikmemek. Kanâat, çalışmayıp, sâdece eline geçeni kullanmak, tembel oturup, başka bir şey aramamak değildir. Aksine hırslı hareketlerden kaçınıp, gönül huzûru ile yaşamaktır.

levc

 • Ağız içinde lokma veya başka bir şeyi döndürüp çevirme.

maarız

 • (Tekili: Muarraz) Bir sözü söyleyip başka bir şey murad etme ve cem' olmak, toplamak itibariyle ma'razlar, ta'rizler, adem-i tasrihler, sarahatsizlikler.

melamih

 • (Tekili: Lemha) Lemhalar. Bir şeyin başka bir şeye benzeme noktaları. Güzellik ve çirkinlik eserleri.

mercuh

 • Başka bir şeyin kendisine üstün tutulduğu şey.
 • Hasmından önce iddiasını ispata selahiyeti olmayan kişi.

mizac

 • Huy, tabiat, fıtrat, bünye.
 • Bir şeyle karıştırılmış olan başka bir şey.

mübadele

 • Değişme. Bir şeyin başka bir şeyle değiştirilmesi. Trampa.
 • Bir şeyin başka bir şeyle değiştirilmesi, değiş-tokuş, trampa, takas.

mütelafi

 • Telafi eden. Kaybettiği bir şeye mukabil başka bir şey kazanan.

muvahhid

 • Allahü teâlânın birliğine inanan.
 • Tasavvufta, Allahü teâlâdan başka bir şey görmeyen, kendini ve başkalarını unutan.

müzavele

 • Bir şeyin meydana gelmesi için çalışma.
 • Bir şeyi başka bir şeye yakınlaştırma.

pertab

 • Atılma, sıçrama. (Farsça)
 • Hız almak için geriden koşarak atılma. (Farsça)
 • Uzağa düşen ok veya başka bir şey. (Farsça)

rabbani / rabbânî / ربانى

 • Tanrısal, ilahî. (Arapça)
 • Tanrı'dan başka bir şey düşünmeyen. (Arapça)

sıfat

 • Özellik, hâl, keyfiyyet. Varlıkta kendi kendine duramayıp başka bir şeye muhtaç olan şey.

tahallül

 • (Halel. den) Bozulmak. Ekşimek. Sirke olmak.
 • Araya girmek. Başka bir şeyin müdahale etmesi, karışması.
 • Dişleri hilâllamak.

takdim

 • (Kıdem. den) Arzetmek. Sunmak.
 • Küçük bir kimseyi yaş, amel, mevki ve takva itibariyle büyük bir kimse ile tanıştırmak.
 • Öne geçirmek, bir şeyi başka bir şeyden önde tutmak.
 • Bir büyüğün önüne geçip bir şey vermek.

tebeiye / tebeîye

 • Dolaylı, başka bir şeye tabi olan.

tedai / tedaî

 • Birbirini bir iş için davet etmek.
 • Yıkılıp harap olmak.
 • Bir şeyi hatıra getirmek. Bir şeyin başka bir şeyi hatıra getirmesi. Çağrışım.

tedmic

 • Bir şeyi başka bir şeyin içine yerleştirme.
 • Arkasını eğmek.

timsal

 • Resim, suret, sembol, nümune. Tasvir. Bir şeyi başka bir şeye benzetmek. Heykel.

vahdetü'ş-şühud

 • İlâhi tecellilerin karşısında Allah'tan başka bir şeyin görülmemesi ve Allah'tan başka herşeyin unutkanlık perdesiyle örtülmesi.

vahy-i mahz

 • Kuvvetli ve sarih mertebede olan vahiy. Sırf vahiy olup, içinde Allah'ın bildirdiğinden başka bir şey katılmamış vahiy.

vech-i şebeh

 • Edb: Bir şeyin başka bir şeye neden benzediğini anlatan söz.

vusla

 • Bir şeyi başka bir şeye ekleyen, bitiştiren şey.