LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te BAS kelimesini içeren 557 kelime bulundu...

adem-i basiret

 • Basiretsizlik, görüşsüzlük.

adem-i muvaffakiyet / عدم موفقيت

 • Başarısızlık.
 • Başarısızlık.

adeta / âdeta / عادتا

 • Basbayağı. (Arapça)

adileştirilmek / âdileştirilmek

 • Basitleştirmek, sıradanlaştırmak.

afet / âfet

 • Başa gelen üzücü hâl.

agaz

 • Başlama. Mübâşeret. (Farsça)

ağaz / âğâz

 • Başlama.
 • Başlama, başlangıç.

ağyar / ağyâr

 • Başkaları, diğerleri.
 • Başkaları, düşmanlar, yabancılar.
 • Başkalar, yabancılar.

ahar / âhar

 • Başkası, diğeri, yabancı.
 • Başkaları, diğerleri.

aher / âher / آخر

 • Başka, diğer, gayrı.
 • Başka, diğer.
 • Başka, diğer. (Arapça)

akim kalma / akîm kalma

 • Başarısız ve sonuçsuz kalma.

alamet-i mümtaze ve farika / alâmet-i mümtaze ve fârika

 • Başkalarından üstün ve ayrıcalıklı olduğunu gösteren işaret.

alamet-i muvaffakiyet / alâmet-i muvaffakiyet

 • Başarı belirtisi, işareti.

alat-ı tab'iyye / âlât-ı tab'iyye

 • Baskı âletleri. Matbaa levâzımatı.

ale'r-re's-i ve'l-ayn

 • Baş göz üstüne.

ale'r-re'si ve'l-ayn

 • Baş göz üstüne; seve seve.

aler-re's

 • Baş üstüne. Hemen. Derhâl.

aler-re's-i vel'ayn

 • Baş göz üstüne.

aler-re'si-vel-ayn

 • Baş ve göz üstüne. (Gelen misafire karşı veya bir işi deruhte edeceğine karşı hürmet ve memnuniyetle kabul ettiğini ifâde için söylenir.)

alerresivelayn

 • Baş ve göz üstüne.

ameh

 • Basiretsizlik. Tahayyür, tereddüt. Doğru ciheti bilmemek.

ami / âmî

 • Basit, sıradan.

amme / âmme

 • Baş yarığı, insanın beynine kadar ulaşan baştaki yara.

anarşi / اٰنَارْش۪ي

 • Başıboşluk, kargaşa.

arzu-yu merhamet

 • Başkalarına merhamet etme, şefkat ve acıma arzusu.

arzu-yu tahkir

 • Başkalarını aşağılama arzusu.

asa / asâ

 • Baston.
 • Baston, sopa, değnek.

asar-ı pürnur / âsâr-ı pürnûr

 • Baştan başa nurlarla dolu olan eserler.

asid

 • Başında bir zahmet olup boynunu döndüremeyen ve eğilemeyen, burnundan sümüğü akan deve.

asude-dil / asûde-dil

 • Başı dinç, huzuru yerinde, gönlü rahat. (Farsça)

avare / âvâre / آوَارَه

 • Başıboş, serseri, boş gezen. İşsiz güçsüz. (Farsça)
 • Başı boş.

avareser

 • Başıboş. (Farsça)

ayn-ı istibdat

 • Baskı ve zorbalığın ta kendisi.

azade-hatır / azade-hâtır

 • Başı dinç, gönlü hoş olan. (Farsça)

azade-ser

 • Başı boş. Hür.

bad-peyma

 • Başıboş, boş gezen, âvâre, serseri. (Farsça)

bakteri

 • Basit, çekirdeksiz, bölünerek çoğalan tek hücreli canlılara verilen addır. Çeşitli şekilleri vardır: Kürevî (coccus), çubuk şeklinde (basil), virgül şeklinde (vibriyon), burmalı (spiril).Bakteriler ya tek tek, ya da birkaçı bir arada bulunmalarına göre de ayrı adları vardır. Havanın oksijeni ile yaş (Fransızca)

basar-ı basiret / basar-ı basîret

 • Basiret gözü, feraset; kalbin, hakikati anlayan gözü.

basiret-kar / basiret-kâr

 • Basiretli, ferâsetli, önceden gören. (Farsça)

basiret-kari / basiret-kârî

 • Basiretlilik, önceden görmeklik.

basitane / basitâne

 • Basitçe.
 • Basitçe.

başkent

 • Başşehir. Bir devletin idare merkezi olan şehir. Devlet merkezi. Payitaht. (Türkçe)

başkitabet / başkitâbet

 • Başyazıcılık.

başkitabet dairesi

 • Baş kâtiplik dairesi.

başmuharrir

 • Başyazar, bir süreli yayında başmakaleleri, başyazıları yazan yazar.

başmurahhas

 • Baş temsilci.
 • Baştemsilci.

başta islam olarak / başta islâm olarak

 • Başta Müslümanlar olarak.

başvekalet / başvekâlet / بَاشْ وَكَالَتْ

 • Başbakanlık.
 • Başbakanlık.
 • Başbakanlık.

başvekil

 • Başbakan.
 • Başbakan.

be-ser

 • Baş üzerine. (Farsça)

be-ser ü çeşm

 • Başgöz üstüne. (Farsça)

be-ser ü pa / be-ser ü pâ

 • Baştan ayağa. (Farsça)

bed'en

 • Başlangıçta. İlk önce, ilkin.

bed'et

 • Başlangıç.

bed-agaz

 • Başlangıcı fena, kötü. Kötü bir şekilde başlanmış. (Farsça)

bede'

 • Başlayış. Başlama. Bir şeyi başkasından evvel işlemek.

berser-zeden

 • Başa kakmak, azarlamak. (Farsça)

besait / besâit

 • Basit şeyler.

besatat

 • Basitlikler, karmaşık olmama.

besatet / besâtet

 • Basitlik, sâdelik.
 • Basitlik, sadelik, yalınlık.

beserüçeşm / بسر و چشم

 • Başüstüne, başım gözüm üstüne. (Farsça)

bi-

 • Başına eklendiği kelimeyi "e" haline getirir. İle, için mânâlarını vererek Farsçadaki "be" edatıyla aynı vazifeyi görür. Harf-i cerdir. Yâni; kendinden sonraki kelimeyi esre ("İ" diye) okutur. Yemin için de kullanılır.

bi-ser / bî-ser

 • Başsız. (Farsça)

bidayet / bidâyet / بدايت / بدایت / بِدَايَتْ

 • Başlama, başlangıç.
 • Başlangıç.
 • Başlangıç. İlk önce. Evvel ve ibtida. İlk olarak.
 • Başlangıç.
 • Başlangıç.
 • Başlangıç. (Arapça)
 • Başlangıç.

bidayeten / bidâyeten

 • Başlangıçta, ilkin.
 • Başlangıçta.
 • Başlangıçta.

bidayette / bidâyette

 • Başlangıçta. (Arapça - Türkçe)

bil-istiklal

 • Başlıbaşına, istiklâl üzere.

bina-dil

 • Basiretli. Kalbi hakikatı kavrayan. (Farsça)

biser / bîser / بى سر

 • Başsız. (Farsça)

bornuz

 • Başlıklı ve kollu hamam havlusu.

bürehne-ser

 • Başı açık. (Farsça)

büride-ser

 • Başı kesik. (Farsça)

camih

 • Başı sert hayvan.

çap

 • Basma, baskı, tab. (Farsça)

çapulcu

 • Başkasının malını çalan, talan edip yağmalayan.

ceberut / ceberût

 • Baskı, zorlama.
 • Baskı, zorlama.

cebr-i istibdat

 • Baskı ve zulmün zorbalığı.

cehl-i basit

 • Basit cehalet, karmaşık olmayan cahillik.

cele

 • Başın ön tarafının saçı dökülmek.

cemamih

 • Başı sert, yavuz at.

cendere

 • Baskı aleti.

cereyan-ı müstebidane

 • Baskı ve zülme dayanan despotizm ve diktatörlük akımı.

çeşm-i dil

 • Basiret. Kalb gözü.

ceyyid

 • Başka mâdenle karışım hâlinde basılmış altın ve gümüş paralardan, karışımında altın ve gümüş miktârı fazla olanlar.

cihaz-ı basit

 • Basit bir organ ve cihaz.

cild-i basit

 • Basit cilt, deri.

cülube

 • Başka yerden satmaya getirilen şey.

dar'a'

 • Başı siyah, gövdesi beyaz olan davar. (Müz: Edrâ.)

dar-ül mülk / dâr-ül mülk

 • Başkent, baş şehir.

darülmülk / dârülmülk / دارالملك

 • Başkent. (Arapça)

derdiser / درد سر

 • Baş belası, baş ağrısı, sorun, problem. (Farsça)

devar

 • Baş dönmesi hastalığı.

devr-i istibdat

 • Baskı ve zulüm dönemi.

dibace / dîbâce

 • Başlangıç, önsöz, mukaddime.

diger

 • Başka, diğer, öteki. (Farsça)

diger-bar / diger-bâr

 • Başka zaman, başka defa. (Farsça)

diger-bin

 • Başka kişilerin faydaları için fedakârlıkta bulunan kişi. (Farsça)

diger-kam / diger-kâm

 • Başkalarını düşünen. (Farsça)

diğergam / diğergâm

 • Başkalarını düşünen, bencil olmayan.

digergun / dîgergûn / دگرگون

 • Başka. (Farsça)

digerkam / dîgerkâm / دیگركام

 • Başkalarını düşünen. (Farsça)

divan-ı riyaset

 • Başkanlık makamı.

diyar-ı ahar / diyar-ı âhar

 • Başka, diğer memleket.
 • Başka memleket.

dürdakıs

 • Başla boyun arasında olan kemik.

düsse

 • Başa soğuk geçmek.

düvar

 • Baş çevrilme.

edna / ednâ

 • Basit, küçük, aşağı.

ehass / اخص

 • Başlıca. (Arapça)

ehl-i garet ve fesad

 • Baskın yapıp yağmalayan çapulcu ve bozguncu güruh.

emr-i ahar / emr-i âhar

 • Başka bir iş ve durum.

endar

 • Baştan geçen bir olay, vakıa, sergüzeşt, hikâye, kıssa. (Farsça)

engüşt-i sütürg

 • Baş parmak.

er'es

 • Başı büyük, kocakafa.

eras

 • Başı büyük olan kimse.

erham

 • Başı beyaz olan at.

eşedd-i istibdadat

 • Baskının en şiddetlisi.

eşedd-i istibdat

 • Baskının en şiddetlisi.

evail / evâil / اوائل

 • Başlangıçlar, önler, evveller, eskiler.
 • Başlangıçlar.
 • Başlar, ilk günler. (Arapça)

evvel / اَوَّلْ

 • Başlangıcı olmayan ve her şeyden önce var olan (Allah).

ezel / ازل / اَزَلْ

 • Başlangıcı olmayan, sonsuzluk.
 • Başlangıcı olmamak, öncesizlik.
 • Başlangıcı olmama, öncesizlik.
 • Başlangıcı olmama.
 • Başlangıcı olmayan, başlangıcı olmama.

ezel ve ebed

 • Başlangıcı ve sonu olmama, öncesizlik ve sonsuzluk.

ezel ve ebed sultanı

 • Başlangıç ve sonu olmaksızın, egemenliği, saltanatı ezelden ebede devam eden Sultan, Allah.

ezel-ebed sultanı

 • Başlangıç ve sonu olmaksızın, hüküm ve saltanatı ezelden ebede devam eden Sultan.

ezeli / ezelî / اَزَلِي

 • Başlangıcı olmayan.
 • Başlangıcı olmayan.
 • Başlangıcı olmayana ait.

ezeli ve ebedi / ezelî ve ebedî

 • Başlangıcı ve sonu olmayan, sonsuz.

ezeliyet

 • Başlangıcı olmayan sonsuzluk.
 • Başlangıcı olmama.
 • Ezeliyeti Müş'ir: Başlangıcı bildiren.

fatiha / fâtiha

 • Başlangıç, birinci sûre.

fedg

 • Baş yarmak.

felah

 • Başlangıç, mebde'. İbtida. (Farsça)

ferd-i ahar / ferd-i âhar / فَرْدِ اٰخَرْ

 • Başka, diğer ferd.
 • Başka, diğer ferd.

feşh

 • Başına el ile vurmak.

fevatih / fevatîh / fevâtih

 • Başlangıçlar, girişler.
 • Başlangıçlar.

fikr-i istibdat

 • Baskı düşüncesi.

galibane / galibâne

 • Başarılı ve üstün olarak.

galyot

 • Baş ve arka tarafları birbirinin aynı olan eski cins bir gemi.

gasb

 • Başkasının malını izinsiz (rızâsı olmaksızın) zorla elinden almak. Malı alana gâsıb, alınan mala mağsûb denir.

gaybet

 • Başka yerde bulunmak. Hazırda olmamak. Gıybet. Bir şeyin diğer bir şey içinde gaib olması.

gayr / غير / غَيْرْ

 • Başka.
 • Başka.
 • Başka.

gayr-endiş / gayr-endîş

 • Başkalarını düşünen, şefkatli ve cömert kimse. (Farsça)

gayr-ı matbu

 • Basılmamış.

gayra

 • Başkasına.

gayrendiş / gayrendîş / غير اندیش

 • Başkalarını düşünen. (Arapça - Farsça)

gayrı

 • Başkası, diğeri. Artık.

gayri

 • Başka.

gayrın nazarı

 • Başkasının bakışı.

gayrına

 • Başkasına.

gerdenkeş / گردن كش

 • Başkaldıran, asi, dikbaşlı. (Farsça)

haber-i meşhur / haber-i meşhûr

 • Başlangıçta râvîsi (rivâyet edeni, bildireni) sınırlı iken, sonraki devirlerde, daha çok kimse tarafından nakledilen haber, hadîs-i şerîf.

hadis-i mevzu' / hadîs-i mevzu'

 • Başkası tarafından söylendiği hâlde Peygamberimize (A.S.M.) isnad edilen hadis. Muan'an veya senedlerle tesbit edilmemiş hadistir. Manası yanlış demek değildir.

hadis-i mu'allak / hadîs-i mu'allak

 • Baştan bir veya birkaç râvîsi(rivâyet edeni, nakledeni) veya hiçbir râvîsi belli olmayan hadîs-i şerîfler.

hakim-i ezel ve ebed / hâkim-i ezel ve ebed / حَاكِمِ اَزَلْ وَ اَبَدْ

 • Başlangıç ve sonu olmamanın mutlak hakimi (Allah).

hakim-i ezeli / hâkim-i ezelî / حاَكِمِ اَزَل۪ي / hakîm-i ezelî / حك۪يمِ اَزَل۪ي

 • Başlangıcı olmayıp hükmedici olan (Allah).
 • Başlangıcı olmayıp her işi hikmetli olan (Allah).

halic-i faris / halîc-i fâris

 • Basra körfezi.

halisen muhlisen / hâlisen muhlisen

 • Başka hiçbir amaç gözetmeksizin, tamamen saf bir niyetle.

halvetgah / halvetgâh / خلوتگاه

 • Başbaşa kalınacak yer. (Arapça - Farsça)

harfi nazar / harfî nazar / حَرْفِي نَظَرْ

 • Başkasını gösteren ma'na ile bakış.

hasas

 • Başta saçın az olması.

hased

 • Başkasının iyi hallerini veya zenginliğini istemeyip, kendisinin o hallere veya zenginliğe kavuşmasını istemek. Çekememezlik. Kıskançlık. Kıskanmak.

hasis / hasîs

 • Basit, ufak, kötü.

hata savab cetveli

 • Basılmış bir kitabın mürettib yanlışlarını göstermek için sonuna ilâve edilen cetvel. (Hatâ: Yanlış; savab: Doğru demektir.)

hatme

 • Baştan sona okuyup bitirme.

hatve

 • Basamak, mertebe.

hayat-ı ezeliye

 • Başlangıcı olmayan devamlı hayat.

hayhay

 • Baş üstüne, seve seve yaparım, öyle ya!, şüphesiz, elbette (gibi mânâlara gelir.) (Türkçe)
 • Baş üstüne.

hayrhahlık

 • Başkasının iyiliğini istemek. Allahü teâlânın nîmetinin bir kimsenin elinde devamlı kalmasını veya onun böyle bir nîmete kavuşmasını dilemek. Hasedin, kıskançlık ve çekememezliğin zıddı.

hayy-ı ezeli / hayy-ı ezelî

 • Başlangıcı olmaksızın devamlı hayat sahibi olan Allah.

hicir

 • Başkalarından üstün ve faziletli olan. Bir kimsenin sireti ve mesleği. Huy, âdet, tabiat.

hıkd

 • Başkasından nefret etmek, kalbinde ona karşı kin, düşmanlık beslemek.

hitab-ı ezeli / hitab-ı ezelî

 • Başlangıçsız, çok eski söz.

hodbin

 • Başkasına hak tanımayıp, kendi lezzet ve menfaatını tâkib eden. Bencil. Enaniyetli. Kibirli. (Farsça)

hodrey / خودرای

 • Başınabuyruk. (Farsça - Arapça)

hükumet reisi / hükûmet reisi

 • Başbakan.

hükumet-i müstebid / hükûmet-i müstebid

 • Baskıcı, diktatör hükûmet.

huruf-u cazime / huruf-u câzime

 • Başına geldiği müzari fiilin sonunu cezm (sükun) olarak okutan edatlar.

huşe çin / huşe çîn

 • Başak toplayan. Salkım toplayan. (Farsça)

huşe-çin

 • Başak toplayan.

huşeçin / hûşeçîn

 • Başak toplayan; harman sonunda tarlada kalan başakları toplayan.

husumet-i gayr

 • Başkalarına düşmanlık besleme.

ibriye

 • Baş konağı.

ibtida / ibtidâ

 • Baş taraf. Evvel. Başlangıç. En önce, başta.
 • Başlangıç.
 • Başlangıç, baş taraf.
 • Başlangıç.

ibtidar / ibtidâr / ابتدار

 • Başlama, girişme. (Arapça)
 • İbtidâr edilmek: Başlanmak, girişilmek. (Arapça)
 • İbtidâr etmek: Başlamak, girişmek. (Arapça)

icare-i mevkufe

 • Başkasının hakkı taalluk edip icazeti lahık olmadıkça nâfiz olmayan icaredir.

iftiat

 • Başa tülbent sarmak.

iftitah tekbiri / iftitâh tekbîri

 • Başlama tekbîri. Namazın evvelinde "Allahü ekber" demek. Buna Tahrîme tekbîri de denir.

igtiyal

 • Baskın yapıp öldürme.

ihkad

 • Başka bir kimsede garaz ve kin uyandırma.

ilahe'l-evveline ve'l-ahirin / ilâhe'l-evvelîne ve'l-âhirin

 • Baştakilerin ve sondakilerin İlâhı, Allah.

iman-ı şühudi / îmân-ı şühûdî

 • Basîret (kalb gözü) ile müşâhede ederek, görerek olan îmân.

intiba ettirmek

 • Basmak, nakşetmek; iz ve tesir bırakmak.

iptida / iptidâ

 • Başlangıç.

iptidai / iptidaî

 • Basit, ilkel; ilköğretim seviyesi.

irade-i istihfaf

 • Başkalarını küçükseme ve hafife alma iradesi.

isar / îsâr

 • Başkasının ihtiyâcını kendi ihtiyâcından önce düşünmek. Muhtac olduğu hâlde, elindeki malı muhtâc din kardeşine verip, yokluğa katlanmak.

ispehbed

 • Başbuğ, hükümdar, hâkan, kağan. (Farsça)

istibdad / istibdâd / استبداد

 • Baskıcı yönetim.
 • Baskı, despotizm.
 • Baskı rejimi. (Arapça)

istibdadat / istibdadât / istibdâdât

 • Baskılar.
 • Baskılar, diktatörlükler.

istibdadkar / istibdâdkâr / استبدادكار

 • Baskıcı. (Arapça - Farsça)

istibdat

 • Baskı.

istibsar

 • Basiretli olmak. Düşünceli, hesaplı ve dikkatli iş yapmak ve hareket etmek.

istidradi / istidrâdî

 • Başka konu anlatılırken arada söylenen söz.

istifra'

 • Başlama.

istihale / istihâle / اِسْتِحَالَه

 • Başkalaşma.
 • Başka bir hâle dönme.

istinabe / istinâbe / اِسْتِنَابَه

 • Başka yerde bulunan şahidin ifadesinin alınması.
 • Başka bir mahkemenin muâmeleye yetkili kılınması.

istinaf

 • Başlangıç, mahkeme.

isyan / isyân / عصيان

 • Başkaldırı. (Arapça)

isyan eden

 • Başkaldıran, ayaklanan.

isyankarane / isyânkârâne

 • Başkaldırırcasına.

izafi / izâfî

 • Başka bir şeye göre olan; bağlı olduğu şeye göre değişen; rölatif.

kabsa

 • Başı büyük ve sivri olan kadın.

kademe kademe

 • Basamak basamak, derece derece.

kadilkudat / kâdilkudât / قاضى القضات

 • Başkadı. (Arapça)

kadim / kadîm

 • Başlangıcı olmayan.
 • Allahü teâlânın zâtına âit sıfatlarından. Varlığının evveli, başlangıcı olmayan.
 • Zaman bakımından eski olan şey.

kadir-i ezeli / kadîr-i ezelî / قَد۪يرِ اَزَل۪ي

 • Başlangıcı olmayan nihâyetsiz kudret sâhibi (Allah).

kafa / kafâ / قفا

 • Baş. (Arapça)

kalbolma

 • Başka hâle gelme. Değişme. (Türkçe)

kannur

 • Başı büyük kişi.

kantar / قنطار

 • Baskül. (Arapça)

kanun-u müstebidane / kanun-u müstebidâne

 • Baskı ve zorbalığa yönelik kanun.

kanun-u tebeddül ve tagayyür

 • Başkalaşım ve değişim kanunu.

karin-i evvel

 • Baş mâbeynci.

kavanin-i ezeliye / kavânin-i ezeliye

 • Başlangıcı olmayan kanunlar.

kayd-ı istibdat

 • Baskı ve despotluk bağı, kelepçesi.

kayyum

 • Başlangıç, nihayet ve yeniden oluş gibi hallerden münezzeh ve ezelden ebede kaim, dâim ve var olan Allah (C.C.). Bütün eşyanın ancak kendisi ile kaim olduğu Cenab-ı Hak.

keçel

 • Başı kel olan kişi. Başında saç olmayan kimse. (Farsça)

kefil / kefîl

 • Başkasına âit bir işi veya borcu üzerine alan, sorumluluğunu yüklenen kimse. Kefîle, dâmin de denir.

kefiye

 • Başa sarılan ve omuzların üzerine kadar gelen, uçları püsküllü ince ipek örtülü kumaş.

kelle / كله

 • Baş. (Farsça)

kıyfal

 • Baş damarı.

kübas

 • Başı büyük olan erkek.

küre-i ahar / küre-i âhar

 • Başka gezegen.

laübali / lâübâlî

 • Başkalarıyla saygısızlığa varacak şekilde senlibenli; çekinmesi ve sakınması olmayan.

ligayrihi

 • Başkalarıyla.

ma'na-yı harfi / ma'nâ-yı harfî / مَعْنَايِ حَرْف۪ي

 • Başkasını gösteren ve başkasına delil olan ma'na.

ma-i masdariye / mâ-i masdariye

 • Başında bulunduğu cümleyi masdar mânasına ve hükmüne sokar.

maada / maâdâ / mâadâ / مَاعَدَا

 • Başka. Fazla. Bundan gayrı. (İstisnâ kelimesidir)
 • Başka.
 • Başka.

maal-gayr

 • Başkası ile birlikte. Gayrısı ile.

maalgayr

 • Başkasıyla birlikte.

mabihi'l-imtiyaz / mâbihi'l-imtiyaz

 • Başkalarından ayıran üstünlük ve ayırt edici vasıf.

madalya

 • Başarılı kimselere takılan madeni nişan.

mahbub-u ezeli / mahbûb-u ezelî / مَحْبُوبُ اَزَلِي

 • Başlangıcı olmayan sevgili (Allah).

mahluka

 • Başkasının olup da benimsenen manzum parça.

makazz

 • Başın arka tarafından iki kulağın arası.

manyetizma

 • Başka üzerinde uyuşukluk verici tesir.

maruz-u tagayyür

 • Başkalaşmaya ve değişmeye maruz.

masdar-ı mimi / masdar-ı mimî

 • Başında mim harfi bulunan masdar. (Ketb: Yazmak) masdarının mimisi (mekteb) olduğu gibi.

masdu'

 • Baş ağrısına tutulmuş olan. Başı ağrıyan.

matbaa / مطبعه

 • Basımevi.
 • Basımevi. (Arapça)

matbaa lisanı

 • Basın yayın kanalı.

matbu / matbû

 • Basılmış, basılan.
 • Basılmış.

matbu olan

 • Basılan.

matbu' / matbû' / مَطْبُوعْ

 • Basılmış.

matbuat / matbûât / مَطْبُوعَاتْ

 • Basın-yayın; gazeteler.
 • Basın, basılanlar.
 • Basılmış şeyler.

matbuat kanunu

 • Basın kanunu.

mebadi / mebâdi

 • Başlangıçlar, ilkeler.
 • Başlangıçlar; temel prensipler.
 • Başlangıçlar.

mebde

 • Başlangıç.
 • Başlangıç.

mebde ve mead

 • Başlangıç ve dönüş, ruhun dünyaya gelişi ve dönüşü, dünya ve ahiret.

mebde' / مبدأ / مَبْدَأْ

 • Başlangıç noktası. (Arapça)
 • Başlangıç.

mebde' ve mead / mebde' ve meâd

 • Başlangıç ve sonuç, dünyâ ve âhiret; mahlûkların (yaratılmışların) nereden ve nasıl vücûda geldiği, onları kimin yarattığı, yaratılış hikmetleri, sonunda ne olacakları ve ölümden sonraki hâlleri.

mebde-i vahdet

 • Başlangıçtaki birlik; Allah'ın birliğini gösteren asıl kaynak.

mebdeiyet

 • Başlangıç olma işi.

mecma-ı aher / mecma-ı âher

 • Başka bir toplanma yeri, öldükten sonra âhirette toplanılacak olan mahşer yeri.

medar-ı gıybet / medâr-ı gıybet

 • Başkalarının arkasından hoşlanmayacağı şekilde konuşmaya, çekiştirmeye sebep olan.

medar-ı tahakküm

 • Baskı, zorbalık sebebi.

meftuhane

 • Başlangıç için verilen ziyâfet. Bir kitabı okumaya veya yeni bir derse başlarken, talebelere hocası tarafından verilen başlama ziyafeti. (Farsça)

mekşuf-ür re's

 • Başı açık.

mektub-u sami / mektub-u sâmî

 • Başbakanlık (sadaret) makamından yazılan resmi mektublar.

merci / mercî / مرجع

 • Başvurulacak, sığınılacak yer.
 • Başvuru yeri. (Arapça)

merciiyet / mercîiyet

 • Başvurulacak makam olma özelliği, kaynaklık.

mertebe-i muvaffakiyet

 • Başarı derecesi.

mesned-i re's

 • Başvurma yeri, müracaat makamı.

meşrutiyet

 • Başında hükümdar bulunmakla birlikte seçimle belirlenmiş bir yasama meclisine dayanan, yürütmesi denetime açık anayasal idare şekli; Osmanlılarda 1876 anayasasıyla başlayan, 1908 değişikliğiyle devam eden hukukî ve siyasi döneme verilen ad.

metbuiyet / metbûiyet

 • Başkalarının kendisine uyması, tâbi olunan kimse.

mevcudat-ı ilmiye

 • Başkası tarafından görünmeyen, Allah'ın ilim dairesindeki varlıklar.

meyelan-ı teçhil / meyelân-ı teçhil

 • Başkalarını cehaletle itham etmeye, bilgisiz görmeye yönelik eğilim.

meyl-i tefevvuk

 • Başkalarından üstün olma meyli, eğilimi.

miftahu'n-nusret / miftâhu'n-nusret

 • Başarı ve zaferin anahtarı.

milel-i saire / milel-i sâire

 • Başka, diğer milletler.

minnet etme

 • Başa kakma.

mısran

 • Basra ile Kufe şehirleri.

muammem

 • Başı sarıklanmış. İmamelenmiş. Sarıklı olan.

mübaşeret / mübâşeret

 • Başlama, girişme, dokunma.

mübteda / mübtedâ

 • Başlangıç, isim cümlesinde özne.

müdahale-i gayr

 • Başkasının karışması.

müddeiumumi muavini / müddeiumumî muavini

 • Başsavcı yardımcısı.

müdessi / müdessî

 • Baştan çıkartan. Doğru yoldan saptıran.

müftereyat

 • Başkasının üzerine atılan suçlar, kabahatler. İftiralar.

muhavvil

 • Başka hâle koyan. Değiştiren. Tahvil eden.

mühmel

 • Başıboş, ihmal edilmiş.

muhrenbık

 • Başını eğip tınmayan, sükut eden, susan ve fırsat bulduğu gibi fevri söyleyen kimse.

muhtelife

 • Başka başka.

mukaddeme

 • Başlangıç.

mukaddime

 • Başlangıç, giriş.
 • Başlangıç, başlama, giriş.
 • Başlangıç, önsöz.

mukameha

 • Başını yukarı kaldırmak.

mukarrün-bih

 • Başka birisine âit olduğu, birisi tarafından haber verilen hak. İkrâr olunan hak.

mukmah

 • Başını kaldırıp gözünü bir yere dikip duran kişi.

münafese

 • Başkasında görülen bir kemale imrenip ona yetişebilmek ve daha ileri gidebilmek için, nefislerin nefâsette, iyi şeylerde yarışması hissidir ki, nefsin şerefinden ve uluvv-i himmetinden neş'et eder. Hased ile arasında fark açıktır. Hased eden kimse, kemâle düşmandır; hased ettiği kimsenin zararından,

münekkes

 • Başaşağı edilmiş.

münkalip

 • Başka bir hâle dönmüş, dönüşmüş.

müntahil

 • Başkasının eserini kendi malı imiş gibi gösteren.

müntekis

 • Başaşağı dönen. Tersine yuvarlanan.

müracaat / mürâcaat / مُرَاجَعَتْ

 • Başvurma.
 • Başvurma.
 • Başvurma.

müracaat edilme

 • Baş vurulma.

müracaat etme

 • Başvurma.

müracaat etmek

 • Başvurmak.

mürkab

 • Baş ve boyun derisi. Baş ve boyundan soyulan deri.

musaddak-gerde-i erbab-ı basiret / musaddak-gerde-i erbâb-ı basiret

 • Basiret erbabınca tasdik edilmiş; kalp gözü açık olan ileri görüşlü kimseler tarafından onaylanmış.

musallat / مُسَلَّطْ

 • Başa bela olan.

musibet / musîbet

 • Başa gelen acı verici olay.

müstakil

 • Başlı başına, bağımsız.

müştakk

 • Başka bir kelimeden çıkmış, türemiş.

müstebid

 • Başlı başına, müstakil olan. Emri altındakilere söz ve hürriyet hakkı tanımayan, istibdat yapan. Despot.

müstebidane / müstebidâne

 • Baskıcı şekilde, despotça.

müstemleke

 • Başka bir devletin idaresi altında bulunan memleket, yer, sömürge.
 • Başka bir devletin idaresi altında bulunan memleket. Hicret etmişlerle iskân edilmiş yerler. Sömürge.

müstenfik

 • Başkalarını beslemek için malını sarfeden.

müstesnaiye / müstesnâiye

 • Başkalarından üstün, başkalarından ayrı bir tarza tâbi. Başkalara benzemeyen.

mutasaddırane

 • Baş köşeye kurulana yakışacak surette. (Farsça)

mutava'at / mutâva'at / مطاوعت

 • Baş eğme, boyun eğme, itaat. (Arapça)

mütegayyir / مُتَغَيِّرْ

 • Başkalaşan, değişken.
 • Başkalaşan.

mütekellim-i ezeli / mütekellim-i ezelî / مُتَكَلِّمِ اَزَل۪ي

 • Başlangıcı olmayıp ezelden beri konuşan (Allah).

mütekellimimaalgayr

 • Başkaları adına da konuşan.

mütesaddi

 • Başlayan, teşebbüs eden.

müteselsil-i ezeli / müteselsil-i ezelî

 • Başlangıcı olmayan sonsuz bir zincir.

muvaffak / موفق / مُوَفَّقْ

 • Başarmış. Gâyesine erişmiş. Ulaşmış. Başarılı.
 • Başarılı.
 • Başarılı.
 • Başarılı.
 • Başarılı. (Arapça)
 • Muvaffak olmak: Başarmak, başarılı olmak. (Arapça)
 • Başarılı, yardıma mazhar.

muvaffak etmek

 • Başarılı etmek.

muvaffak eyleme

 • Başarılı kılma, nâil olma.

muvaffak olan

 • Başaran.

muvaffak olma

 • Başarılı olma, erişme.

muvaffak olmak

 • Başarmak.

muvaffakiyat / muvaffakiyât

 • Başarılar.
 • Başarılar.

muvaffakıyet

 • Başarı.

muvaffakiyet / موفقيت / مُوَفَّقِيَتْ

 • Başarı.
 • Başarı.
 • Başarı. (Arapça)
 • Muvaffakiyet ihraz etmek: Başarı göstermek. (Arapça)
 • Başarma, yardıma mazhar olma.

muvaffakiyetkarane / muvaffakiyetkârâne

 • Başarılı olarak.
 • Başarılı biçimde.

muvaffakiyetli

 • Başarılı.

muvaffakiyetsizlik

 • Başarısızlık.

muvaffakkıyetli

 • Başarılı.

na-matbu

 • Basılmamış, tab edilmemiş yazı. (Farsça)

naip / nâip

 • Başkasının yerine geçip onun işini yürüten, yerine getiren.

nakdeyn

 • Basılmış para hâlindeki altın ve gümüş.

nakh

 • Başı dimağından yarmak.

nakkaş-ı ezeli / nakkâş-ı ezelî

 • Başlangıcı ve sonu olmayıp zamanla sınırlı olmayan ve bütün varlıkları bir nakış halinde yaratan Allah.

nasif

 • Baş örtüsü.

ne'ar

 • Baş kaldıran, âsi, kafa tutan, serkeş.

neza'

 • Başta, alnın iki yanında saç olmayan açık yer.

nigunsar / nigunsâr

 • Başaşağı. (Farsça)

nukud / nukûd

 • Basılmış altın ve gümüş paralar. Müfredi (tekili) Nakddır.

nur-u ezel

 • Başlangıcı olmayan sonsuz nur.

nur-u ezeli ve ebedi / nur-u ezelî ve ebedî

 • Başlangıcı ve sonu olmayan nur.

nüsha-i ahar / nüsha-i âhar / نُسْخَۀِ آخَرْ

 • Başka nüsha.

paşib

 • Basamak, merdiven. (Farsça)

payitaht / pâyitaht / پایتخت / پَايِ تَخْتْ

 • Başkent.
 • Başşehir.
 • Başkent. (Farsça)
 • Başkent.

payitaht-ı hükumet / payitaht-ı hükûmet

 • Başkent.

radd-üs selam / râdd-üs selâm

 • Başkasının verdiği selamı alan.

rahma'

 • Başı beyaz olan dişi koyun.

re's / رَأْسْ

 • Baş.
 • Baş.

re's ve zeneb

 • Baş ve kuyruk.

re'sa

 • Başı ve yüzü siyah olan koyun.

re'skar / re'skâr

 • Baş, önder.

redd-i müdahale

 • Başkasının müdahalesini kabul etmeme.

rehd

 • Bastırarak ezme.

reis / reîs / رئيس

 • Baş, başkan.
 • Başkan, lider.
 • Başkan.
 • Başta bulunan kimse, başkan.
 • Başkan. (Arapça)

reis-i vükela / reis-i vükelâ

 • Başbakan.

rekabet

 • Başkalarını geçmeye çalışmak, benzerleriyle üstünlük yarışına çıkmak.

rês

 • Baş, kafa.

riyaset / riyâset / ریاست

 • Başkanlık .
 • Başkanlık.
 • Başkanlık. (Arapça)
 • Riyâset etmek: Başkanlık yapmak. (Arapça)

riyasetpenah

 • Başkanlık makamında bulunan. Başkanlık eden, başkan olan. Reislik yapan. (Farsça)

rüesa / rüesâ / رؤسا

 • Başkanlar, reisler. (Arapça)

rüus / rüûs

 • Başlar, kafalar.

sa'neb

 • Başı küçük olan kimse. Küçük başlı kişi.

sabr-ı cemil / sabr-ı cemîl

 • Başa gelen belâ ve musîbetten dolayı feryad etmeden, insanlara şikâyette bulunmadan yapılan sabır, gösterilen tahammül.

sada'

 • Baş ağrısı. ("Suda"' diye de okunur)

sada-yı ihtilal / sadâ-yı ihtilâl

 • Başkaldırma sâdası.

sadaret / sadâret

 • Başbakanlık.

sadist

 • Başkasına eziyet ve sıkıntı vermekten, sapık işleri yapmaktan zevk alan ruh hastası kimse.

sadr-ı azam

 • Baş vezir, padişahın vekili, başvekil.

sadr-ı islam / sadr-ı islâm

 • Baş vezir, padişahın vekili, başvekil.

sadrazam-misal

 • Başbakan gibi.

sahib-zuhur

 • Baş kaldıran, isyan eden, ayaklanan. Başa geçen.

şahid-i ezeli / şâhid-i ezelî / شَاهِدِ اَزَلِي

 • Başlangıcı olmayan şahid (Allah).

saibe

 • Başı boş bırakılmış hayvan. Sâime.

saire

 • Başkaları, diğerleri.

sal'

 • Baş tepesinin saçsız oluşu, kellik.

şame / şâme / شامه

 • Başörtüsü. (Farsça)

şame-geş / şâme-geş

 • Başına örtü alan. (Farsça)

sarık

 • Başa sarılan bez.

sayed

 • Başını yukarı kaldırıp kibirlenmek ve sağına soluna iltifat etmemek.

sebeb-i istibdat

 • Baskı, zulüm sebebi.

sebeb-i tahakküm

 • Baskı ve zorbalık sebebi.

sebid

 • Başa yağ sürmeyi terketmek.

şecce

 • Başa ve yüze vurarak meydana getirilen yara.

şedidü'ş-şekime / şedîdü'ş-şekîme

 • Başkasına kolay kolay boyun eğmeyen, inatçı.

şefkat

 • Başkasının kederiyle alâkalanmak, acıyarak sevmek. Yardıma, sevgiye muhtaç olanlara karşılıksız olarak merhamet ve sevgiyle yardıma koşmak. Karşılıksız, sâfi, ivazsız sevgi beslemek.

sel'

 • Baş yarmak.

semarug

 • Başı yumru yumurta gibi olan mantar.

şematet / şemâtet

 • Başkasına gelen belâya, zarâra sevinmek.
 • Başkasının başına gelene sevinmek.

şematetkarane / şemâtetkârâne

 • Başkalarının üzüntüsüne, acısına hayasızca gülerek sevinmek.
 • Başkasının başına gelene sevinircesine.

şems-i ezel ve ebed / شَمْسِ اَزَل وَ اَبَدْ

 • Başlangıcı ve sonu olmayan güneş (Allah).

ser

 • Baş.
 • Baş.
 • Baş, tepe, uç, gaye, zirve, başkan, reis.

ser-cünban

 • Baş oynatan, baş sallayan.

ser-dade

 • Baş vermiş, baş göstermiş olan. (Farsça)

ser-füru

 • Baş eğme, söz dinleme, itaat etme.

ser-i serdar / سَرِ سَرْدَارْ

 • Baş komutan.

ser-katib / ser-kâtib

 • Başkâtip.

serağaz / serâğâz / سرآغاز

 • Başlangıç. (Farsça)

serapa / serâpâ / سراپا / سَرَاپَا

 • Baştan başa.
 • Baştan ayağa, bir baştan bir başa, tüm. (Farsça)
 • Baştan ayağa.

seraser / serâser

 • Baştan başa, bütün, hep mecmuan, külliyen. (Farsça)
 • Baştan başa, her taraf.
 • Baştan başa.

serasker / سَرْ عَسْكَرْ

 • Baş komutan.

serbalin

 • Baş yastığı. (Farsça)

serbeha

 • Baş pahası. Diyet. Haraç. (Farsça)

serbend

 • Başa bağlanan veya sarılan şey. (Farsça)

serbeser / سَرْبَسَرْ

 • Baştan başa. (Farsça)
 • Baştan başa.
 • Baş başa.
 • Baştan başa.

serbezemin

 • Başı yere eğilmiş olan. (Farsça)

serbülend / سربلند

 • Başı yüce, yücebaşlı.. (Farsça)

serbülendi / serbülendî

 • Başı yükseklik. Yücelik. (Farsça)

serdar-ı ekrem

 • Başkumandan. Başbuğ.

serdari / serdarî

 • Başkumandanlık, serdarlık. (Farsça)

sere

 • Başparmağın ucundan şehadet parmağının ucuna kadar germek suretiyle hâsıl olan uzunluk ölçüsü. Karıştan küçüktür ve dört sere bir arşın sayılırdı.

serefraz / serefrâz

 • Başı dik alnı açık, haklı ve üstün.
 • Başı dik, üstün.

serencam / serencâm

 • Baştan geçen hâdise, olay.
 • Başa gelen olaylar.

serfeda eden / serfedâ eden

 • Başını, canını feda eden.

serfiraz / serfirâz / سرفراز

 • Başını yukarı kaldıran, yükselten. Benzerlerinden üstün olan. (Farsça)
 • Başını yukarı kaldıran, başı dik.
 • Başlar üstünde.
 • Başı yüce. (Farsça)

serfuru

 • Baş eğme.

serfüru / serfürû / سرفرو

 • Baş eğme, söz dinleme, itaat.
 • Baş eğme.
 • Başı önde, başı eğik, itaat eden. (Farsça)
 • Serfürû etmek: (Farsça)
 • İtaat etmek. (Farsça)
 • Başını eğmek. (Farsça)
 • Düşünceye dalmak. (Farsça)

sergardiyan

 • Başgardiyan.
 • Baş gardiyan.

sergerdan

 • Başı dönmüş.
 • Başı dönmüş, şaşkın. Hayran. (Farsça)

sergerde

 • Başıbozuk.

sergüzeşt / سَرْگُذَشْتْ

 • Baştan geçenler.

serkatib / serkâtib / سركاتب

 • Baş kâtib. Hükümdarların başkâtibleri. (Farsça)
 • Baş kâtib.
 • Baş yazıcı.
 • Başkâtip. (Farsça - Arapça)

serkeş

 • Baş kaldıran.
 • Baş kaldıran, inatçı, dikbaşlı, itaatsiz.

serkeşane / serkeşâne

 • Baş kaldırırcasına.
 • Başıbozuk bir şekilde.

serlevha / سرلوحه

 • Başlık.
 • Başlık. (Farsça - Arapça)

sermest

 • Başı dönmüş, kendinden geçmiş. (Farsça)
 • Başı dönmüş, kendinden geçmiş.

sermuharrir / سرمحرر

 • Baş muharrir. Baş yazar. (Farsça)
 • Başyazar. (Farsça - Arapça)

sernigun / سرنگون

 • Başaşağı, tepetakla. (Farsça)
 • Sernigûn olmak: Tepetakla olmak, başaşağı gelmek, yenilmek. (Farsça)

serpuş / serpûş / سرپوش

 • Başa giyilen başı örten külâh, takke, sarık. (Farsça)
 • Başlık, başı örten şey.
 • Başlık. (Farsça)

serpuşe

 • Başörtüsü. (Farsça)

serseri

 • Başı boş.
 • Başıboş, işsiz güçsüz, söz dinlemez, düzene uymaz.

sertac / sertâc

 • Baş tacı olan. Çok sevilen. Hürmet edilen. En ileri. (Farsça)
 • Baş tacı.
 • Baş tacı.

sertaç

 • Baş tacı olan, çok sevilen.

sertapa / sertâpâ / سرتاپا

 • Baştan ayağa. Baştan aşağı. (Farsça)
 • Baştan ayağa, baştanbaşa. (Farsça)

sertaser / sertâser / سرتاسر

 • Baştanbaşa. (Arapça)

serteser

 • Baştan başa.
 • Baştan başa.

sertiz

 • Baştarafı sivri olan, ucu sivri, keskin. (Farsça)

serüven

 • Başa gelen, heyecan verici hâdise. Sergüzeşt, macera.

server

 • Baş, reis.

serveri / serverî

 • Başlık, başkanlık, serverlik, reislik. Ululuk. (Farsça)

serzakir / serzâkir

 • Başta gelen zâkir, zikredenlerin başı. (Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'dan kinâye olur.) (Farsça)
 • Baş zikirci.

serzede

 • Baş göstermiş, uç vermiş, çıkmış. (Farsça)

serzemin

 • Başını yere koyarak. (Farsça)

serzeniş

 • Başa kakma, takaza.

setr-i avret

 • Başkalarına gösterilmesi haram olan yerlerin örtünmesi.
 • Başkalarına gösterilmesi haram olan yerleri örtmek. Şer'an örtülmesi lâzım gelen yerlerini örtmek.

seyahin

 • Basra ırmağının adı.

sikec

 • Başı kızıl olan zehirli bir yılan.

sikke

 • Basılmış madeni para.

sipeh-büd

 • Başbuğ, başkomutan, başkumandan. (Farsça)

sipeh-keş

 • Başkumandan, başbuğ. (Farsça)

sipehsalar / sipehsâlâr / سپه سالار

 • Başkomutan. (Farsça)

siva

 • Başka, gayrı, diğer. Kasd.

şube-i müstebidane

 • Baskıcı tavrı olan şube.

suda' / sudâ' / صداع

 • Baş ağrısı. (Arapça)

şüf'a

 • Başkasına satılmış olan bir mülkü, satış değeri ile satın almak hakkı. Bu hakka mâlik olan kimseye şefî' denir.

suhare

 • Başkasıyla alay eden.

suk'a

 • Başın ortasındaki beyazlık.

sulta / سلطه

 • Baskı, otorite.
 • Baskı. (Arapça)

sultan-ı ezel ve ebed / sultân-ı ezel ve ebed / سُلْطَانِ اَزَلْ وَ اَبَدْ

 • Başlangıç ve sonu olmaksızın, hüküm ve saltanatı ezelden ebede devam eden Sultan.
 • Başlangıcı ve sonu olmayan sultan (Allah).

sultan-ı ezel, ebed

 • Başlangıç ve sonu olmayan, hüküm ve saltanatı ezelden ebede devam eden Sultan, Allah.

sultan-ı ezeli ve ebedi / sultan-ı ezelî ve ebedî

 • Başlangıç ve sonu olmaksızın, hüküm ve saltanatı ezelden ebede devam eden Sultan.

sünbül

 • Başak.
 • Başak, filiz.

sünbüle / سنبله

 • Başak.
 • Başak. (Arapça)

sünnet-i kifaye / sünnet-i kifâye

 • Başkalarının meselâ beş-on kişiden birinin işlemesiyle, diğerlerinden sâkıt olan (düşen) sünnet.

şüru / şürû / شروع

 • Başlama. (Arapça)

şuru'

 • Başlama. Mübaşeret etme.

şüru'

 • Başlamak.

ta'ziye / تَعْزِيَه

 • Baş sağlığı dileme.

ta'ziyename / ta'ziyenâme / تَعْزِيَه نَامَه

 • Başsağlığı mektubu.

ta'ziyet / تعزیت

 • Başsağlığı dileme. (Arapça)

ta'ziyetname / ta'ziyetnâme / تعزیت نامه

 • Başsağlığı mektubu. (Arapça - Farsça)

tab / tâb

 • Basma, baskı.
 • Baskı, basma.

tab eden

 • Basan.

tab edilen

 • Basılan.

tab edilme

 • Basılma.

tab etmek

 • Basmak.

tab'

 • Baskı, basma.

tab' eden

 • Basan, yayınlayan.

tab' etmek

 • Basmak.

tabhane / tabhâne / طبع خانه

 • Basımevi. (Arapça - Farsça)

tabi' / tâbi'

 • Basan, resmeden; yaratıcı, yaratan.

tacıser / tâcıser / تاج سر

 • Baştacı. (Arapça - Farsça)

tacser / tâcser / تاجسر

 • Baştacı. (Arapça - Farsça)

tadlil-i gayr

 • Başkalarını dalâlete nisbet etmek. Sapıklığına hükmetmek.

tadmid

 • Başına veya koluna merhem sürüp bez bağlamak.

tagallüb

 • Baskı ve zulüm yapma.

tagallüb etmek

 • Baskı ve zorbalık yapmak.

tagayyür

 • Başkalaşma, dönüşme.

tağayyür

 • Başkalaşma, değişikliğe uğrama.

tağayyur / تغير

 • Başkalaşma.

tagayyür / تَغَيُّرْ

 • Başkalaşma.

tagayyürat / tagayyürât

 • Başkalaşmalar.

tağayyürat

 • Başkalaşmalar, değişmeler.

tağyir / tağyîr / تَغْي۪يرْ

 • Başkalaştırma, değiştirme, bozma.
 • Başkalaştırma.

tahakküm

 • Baskı.

tahakkümat

 • Baskılar, zorbalıklar.

tahamül

 • Başkasının zahmetini yüklenmek.

tahavvül / تَحَوُّلْ

 • Başka hâle girme.

taht-ı riyaset / taht-ı riyâset / تَحْتِ رِيَاسَتْ

 • Başkanlığı altında.

taht-ı riyasetinde

 • Başkanlığı altında.

tahtgah / tahtgâh / تختگاه

 • Başkent. (Farsça)

tahvil / tahvîl / تَحْو۪يلْ

 • Başka hâle sokma.

takannu'

 • Başına örtü örtmek.

takaza / takazâ

 • Başa kakma.

takdirname / takdîrname / تقدیرنامه

 • Başarı belgesi. (Arapça - Farsça)

takni'

 • Başına örtü örttürmek.

tasallut / تَسَلُّطْ

 • Başa belâ olma.

tasallut etmek

 • Baskı kurmak, hâkim olmak.

tasannuf

 • Başka eserlerden tasnif etme, derleme.

tasavvur-u basit

 • Basit düşünce.

tasdi' / tasdî' / تصدیع / تَصْد۪يعْ

 • Baş ağrıtma, rahatsız etme. (Arapça)
 • Tasdî' etmek: Baş ağrıtmak, rahatsız etmek. (Arapça)
 • Baş ağrıtma, rahatsız etme.

tata'tu'

 • Başını aşağı eğmek.

taziyet / tâziyet

 • Baş sağlığı dileme.

tazyik / tazyîk

 • Baskı.
 • Baskı, sıkıştırma.

tazyikat

 • Baskılar, sıkıştırmalar.

te'lif / te'lîf

 • Başkalarının sözlerini kendine mahsus bir sıra ile toplayıp kitâb hâline getirme.

te'vil / te'vîl / تأویل

 • Başka bir yorum getirme. (Arapça)
 • Te'vîl etmek: Başka bir yorum getirmek. (Arapça)

tebeddü'

 • Başlamak.

tebeddül etme

 • Başkalaşma, değişme.

tecil

 • Başka zamana bırakma, tehir, erteleme.

tegayyür

 • Başkalaşma, dönüşme.

tegayyürat / tegayyürât

 • Başkalaşmalar.
 • Başkalaşmalar, değişmeler.

tekemküm

 • Başına külâh giymek.

telfi'

 • Başını örtmek.

tenkis-i gayr / tenkîs-i gayr

 • Başkasını kusurlu gösterme.

tertibat-ı mukaddeme / tertibât-ı mukaddeme

 • Başlangıçtaki sıralamalar, tertib ve düzenler.

teşdih

 • Baş yarmak.

teşebbüs etmek

 • Başvurmak, girişmek.

tevessül

 • Başvurma, sarılma.

tevessül etme

 • Başvurma, sarılma.

tevessülen

 • Başvurarak.
 • Başvurarak, girişerek. Sebep tutarak.

tevfiksizlik

 • Başarısızlık.

tolga

 • Başlık, miğfer nevilerinden birinin adıdır.

traj

 • Basılan gazete veya mecmuanın baskı sayısı. (Fransızca)
 • Baskı sayısı, tiraj.

tufeyli / tufeylî

 • Başkalarının sırtından geçinen, asalak.

ufk-u ezel

 • Başlangıcı olmayan sonsuzluk ufku.

ufre

 • Başın ortasında olan saç.

uhra / uhrâ / اخری

 • Başka, diğer, sonra.
 • Başka, diğer. (Arapça)

ulü-l ebsar

 • Basiret sâhibleri.

vajgun / vâjgûn / واژگون

 • Baş aşağı, tepetakla, tersyüz olmuş. (Farsça)

ve minellahi't-tevfik / ve minellahi't-tevfîk

 • Başarmak sadece Allah'tandır.

vech-i ahar / vech-i âhar

 • Başka sebeple.

vedi'

 • Başkasının malını saklamaya memur kimse.

vekaleten / vekâleten

 • Başkası adına.

vekil / vekîl

 • Başkası adına iş gören.

vesayet / vesâyet

 • Başkası adına iş yapma.

vesile-i cebir

 • Baskı, zorlama aracı.

yamur

 • Başının ortasında bir sürü boynuzları olan bir cins geyiğin erkeği.

zafer

 • Başarma, üstün gelme.

zaman-ı istibdat

 • Baskı, zulüm dönemi.

zeluli / zelulî

 • Başı yumuşak. Dayanıklı. Sabırlı, tahammüllü.

zere'

 • Başın önünde vâki olan beyazlık.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın