LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te BAİ ifadesini içeren 61 kelime bulundu...

ahreb

 • Çok harap, perişan, yıkık.
 • Kulağı yarık kimse.
 • Edb: Rübai vezinlerinden "Mef'ulü" ile başlayan oniki şekilden herbiri.

ahrem

 • Burnu kesik olan. Kesik burunlu.
 • Edb: Rübai vezinlerinden "Mef'ulü" ile başlıyan oniki şekilden herbiri.
 • Tıb: Omuz ucu.

al-i beyt / âl-i beyt

 • Hz. Peygamberin (A.S.M.) sülâle-i tahiresinden yetişenler ve sünnet-i seniyyesinin menbaı ve muhafızı ve bihakkın sünnete ittibâ ve onu idâme ettirenler. Al-i Resul, Al-i Nebi, Al-i Muhammed ve Ehl-i Beyt gibi tâbirlerle de söylenir.

bain / bâin

 • Ayırıcı. Talâk-ı bâin.
 • Tasavvuf'ta bir terim. İnsanlardan uzak olan.

bais / bâis / باعث

 • Yol açan, sebep olan. (Arapça)
 • Bâis olmak: Yol açmak, sebep olmak. (Arapça)

barani / bârânî

 • Çivit mavisi renginde, Osmanlılar zamanında Selânik'te dokunan bir cins çuha. Yeniçeri ve Acemi oğlanlarına aralık ve ocak (erbain) aylarında verilen yağmurluk bârâniden yapılırdı. Yağmurluk, yağmurdan muhafaza eden şey. (Farsça)
 • Yağmurla ilgili. (Farsça)

betin

 • Büyük karınlı. Şişman.
 • Irak, baid, uzak.

bevaik

 • (Tekili: Bâika) Belâlar, musibetler, felâketler, âfetler.

bu'd

 • (Çoğulu: Eb'ad) Uzaklık. Baid olma.
 • Aralık.
 • Geo: Bir cismin uzunluk, genişlik ve derinliği.

bu'dan

 • (Tekili: Baid) Uzaklar, ırak yerler.

cu'l

 • Ücret, mukabil, karşılık.
 • Ayak kirası.
 • Padişahın etbâından aldığı mal.

cünüb

 • Cenabetlik. Şer'an yıkanıp temizlenmeye mecburiyet hâli.
 • Irak, uzak, baid.

dahk

 • Irak, uzak, baid.
 • Atmak.

daiye / dâiye

 • İnsanı bir şeye candan bağlamağa sürükleyen iç duygusu.
 • Mücib ve sebep.
 • Bâis olan husus, vakit ve zamanın bir hâleti.
 • Arzu, hırs.
 • Dava.
 • Bahane.

dıb'an

 • (Çoğulu: Dabâin-Dıbâ) Erkek sırtlan.

dübeyt

 • İki beyitten müteşekkil rübainin diğer ismi. (Farsça)

duru'

 • Uzak, ırak, baid.

ekalliyet

 • (Akalliyet) Bir hükümetin tebaiyyeti altında yaşayan, yabancı din ve milliyete mensub olup, ekseriyeti teşkil etmeyen halk. Azlık. Azınlık.

ekber-ül kebair / ekber-ül kebâir

 • Kebâirin kebâiri. Büyüklerin en büyüğü. Büyük günahların en büyüğü.

el-baisü / el-bâisü

 • (Bak. BÂİS)

gal

 • (Gâle) Uzak, baid, ırak. (Farsça)

gayir

 • Irak, baid, uzak.

habike / habîke

 • (Çoğulu: Habâik) Kehkeşan, samanyolu.
 • Çizgi.
 • (Çoğulu: Hubük) Dikkat ve itina ile, sağlam ve san'atlı dokunmuş, yol yol hâreli güzel kumaş.

halce

 • Uzak, ırak yer, baid.

hamsin / hamsîn

 • Elli.
 • Erbaîn denen kırk günlük kara kıştan sonra gelen elli günlük kış.

hibale

 • (Çoğulu: Habâil) Maddi ve manevi şeylerde tuzak, ağ.
 • Kement, bağ.

ismat

 • Susturma, sükut ettirme.
 • Men'etmek.
 • Tecvidde : Harfi söylerken lisana ağır geldiğinden, kendilerinden yalnız aslı rübâî olanlar ile, hümasi olanların terkibi men' edilmişti. İsmât sıfatının harfleri; izlâk sıfatının harfleri olan on altı harf ile harf-i meddin maadası olan on

ittiba'

 • Tabi' olma. Arkasından gitme. İtaat etme. Tebaiyyet ve imtisal etme.

kaba'ser

 • (Çoğulu: Kabâis) Büyük, kuvvetli, sağlam. Zayıf deve yavrusu.
 • Deniz canavarlarından bir canavar.

kabiha

 • (Çoğulu: Kabâih) Çirkin davranış, ayıp iş. Fena muamele.

kan / kân

 • Bir şeyin menbaı. (Farsça)
 • Kuyu. Kaynak. (Farsça)
 • Mâden ocağı. (Farsça)
 • Bir keyfiyetin. (niteliğin) bol olarak bulunduğu kimse. (Farsça)

kan-ı kerem / kân-ı kerem

 • Kerem, lütuf ve ihsan menbaı.

kasiyy

 • Uzak, baid. Irak.

kazef

 • Irak, baid, uzak.

kazuf

 • Irak, uzak, baid.

kebair

 • (Tekili: Kebire) Büyük şeyler, büyük günahlar. Kebairin sıralanışı:-Allah'ı inkâr etmek.-Allah'a şirk koşmak.-Kat'iyyen sâbit olan dini bir hükme inanmamak.-Allah'ın rahmetinden ümidini kesmek.-Allah'ın cezasından, mekrinden ve azabından emin olmak.-Günah üzerinde ısrar etmek. Yâni, herhangi bir gün

ma'zel

 • (Çoğulu: Meâzil) Irak, uzak, baid.

ma'zil

 • Ayrı. Ayrı bir yer.
 • Uzak. Baid.

meb'as

 • (Çoğulu: Mebâis) Yollanma, gönderilme.

mubikat-ı seb'a

 • İnsanı felâkete götüren yedi kebâir, yedi büyük günah: Katil, zinâ, şarab içmek, ukuk-ı vâlideyn (yâni; sılâ-yı rahmi terk), kumar oynamak, yalan şâhidliği, dine zarar verecek bid'alara tarafdarlık.

mukteda-bih / muktedâ-bih

 • Kendisine tebaiyyet edilen. Kendisine uyulan.

müstelzim

 • Lüzumlu, gerektiren. Mucib ve sebep. Bais olan. Bir şeyin lüzumunu deruhde eden.

nair

 • Haykıran, nâra atan.
 • Uzak. Irak, baid.

nil

 • Mısır'ın bir nevi hayat menbaı olan en büyük nehrinin ismi.

rebaiye

 • (Çoğulu: Rebâıyyât) Seniyye ile nâb arasında olan dört diş.

rebib

 • (Çoğulu: Rebâib) Üvey oğul.
 • Evde beslenen koyun. (Müe: Rebibe)

rubai / rubaî

 • (Bak: Rübaî)

rübai / رباعى

 • Dörtlük, rubai. (Arapça)

rubaiyat / رباعيات

 • Rubailer. (Arapça)

sabsab

 • Irak, uzak, baid.

sahve

 • En yüksek dağ.
 • Atın sırtı, eğer konulan yeri.
 • Su menbaı.

şatir

 • Irak, uzak, baid.
 • Garip, yalnız, kimsesiz.

sebibe

 • (Çoğulu: Sebâib) Atın alın kılı, yele ve kuyruğu.
 • İnce keten bezi parçası.

şetun

 • Irak, uzak, baid.

şir'a

 • (Şeria-Meşrea) Lügat mânası, bir ırmak veya herhangi bir su menbaından su içmek veya almak için girilen yol demektir. Bunda insanların, hayat-ı ebediye ve saadet-i hakikiyeye vusulü için Allah'ın vaz' u teklif ettiği ahkâm-ı mahsusaya ve mezheb-i müstakime bil'istiare ıtlak edilmiştir ki, din demekt

sünnet

 • Kanun, yol, âdet.
 • Siret-i hasene.
 • Ist: Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm'ın sözü, emri, hal ve takriri. Müslümanların ittibâında ve dinlemesinde maddî ve manevî pek çok fazilet bulunan, tatbikinde mühim sevablar, terkinde mühim zararlar bulunan İslâmî emirler. Sünnet'e Farz-ı

şutur

 • Irak, uzak, baid.
 • Irak, uzak, baid.
 • Bir memesi birisinden uzun olan koyun.
 • İki emziği kurumuş olan deve.

talak-ı bayin / talâk-ı bâyin

 • Yeniden evleniyorlarmış gibi kadının rızası ile tekrar nikâh edilmedikçe geri alınamayacağı talâk. Kadın istemiyorsa erkek zorla alamaz. İddet sırasında kadın, erkeğin evinde kalmaz. Erkek üçüncü defa verdiği bâin talaktan sonra, üzerinden hulle geçmeden karısını bir daha (kadın istese de) alamaz.

terane / terâne / ترانه

 • Edb: Rübâinin başka bir ismi.
 • Terennüm. Nağme, âhenk, makam.
 • Bir şiiri makam ile okuma, şarkı söyleme.
 • İran edebiyatına özgü rubai şekli. (Farsça)
 • Makam, ahenk. (Farsça)
 • Şarkı. (Farsça)

zahzah

 • Uzak, baid.

zahzaha

 • İkrar etme, uzaklaştırma.
 • Uzak, baid olma.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın