LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te BÖLÜM ifadesini içeren 149 kelime bulundu...

adn

 • Cennette bir bölüm.

ahd-i cedid / ahd-i cedîd

 • Hıristiyanların kutsal kitabı olan Kitâb-ı mukaddes'in ikinci bölümü.

ahyaz

 • (Tekili: Hayiz) Odalar, bölmeler, bölümler.

ahzab / ahzâb

 • Hizipler, bölümler, partiler.

aksam / aksâm / اقسام

 • (Tekili: Kısım) Kısımlar. Bölümler. Parçalar.
 • Kısımlar, bölümler.
 • Kısımlar, bölümler. (Arapça)

aksam-ı saire / aksâm-ı sâire / اقسام سائره

 • Diğer kısımlar, öbür bölümler.

aksam-ı seb'a

 • Yedi kısım.
 • Gr: Kelimelerin (sahih, misâl, muzaaf, lefif, nakıs, mehmuz, ecvef) bölümleri.

aksam-ı selase

 • Üç kısım.
 • Gr: İsim, fiil, harf bölümleri.

almanak

 • Kitab biçiminde bir çeşit takvimdir. Senenin bölümlerinden başka bayram, yıldönümü gibi muayyen günleri gösterir; ayrıca astronomi, meteoroloji, istatistik bilgiler de verir. (Fransızca)

aşır

 • On âyetten oluşan bölüm.

aşir

 • Kur'ân-ı Kerimden on âyetten oluşan bir bölüm.

aşr

 • On. Bir cemâat içerisinde ve daha çok cemâatle kılınan namazlardan sonra Kur'ân-ı kerîmden sesli olarak okunan on âyet veya bu mikdara yakın bir bölüm.

ateme

 • Gecenin ilk üçte bir bölümü. Yatsı namazı vakti.
 • İşsizlik, tembellik, atalet, üşengeçlik.
 • Akşam vaktine kadar hayvanın memesinde bâki kalan süt.

ayniyye / عينيه

 • Taşınabilir değerli eşya. (Arapça)
 • Göz hastalıkları bölümü. (Arapça)

ba'z

 • Bir şeyin bir bölümü,bir parçası, bazısı.

bab / bâb / باب

 • Bölüm, kısım.
 • Kapı.
 • Fasıl, bölüm.
 • Mine'l-bab ile'l-mihrab: Kapıdan mihraba dek, baştan sona kadar.
 • Kapı.
 • Kısım.
 • Mevzu.
 • Fasıl. Bölüm. Parça. Kitab.
 • Hususi madde.
 • Sığınacak yer.
 • İş.
 • Şekil.
 • Tövbe.
 • Kapı.
 • Bir kitâbın bölümlerinden her biri.
 • Bozuk bir yol olan Bâbîliğin kurucusu Ali Muhammed'in kendisine verdiği ad.
 • Kapı, bölüm.
 • Kapı. (Arapça)
 • Konu. (Arapça)
 • Bölüm. (Arapça)

babü's-sin / bâbü's-sin

 • Sözlük ve lügatlerde "sin" harfinin bulunduğu bölüm, Sin maddesi.

beyan ilmi

 • Belâgat ilminin,hakikat, mecaz, kinaye, teşbih ve istiare gibi konularından bahseden bölümü.

beyt-i kıymettari / beyt-i kıymettârî

 • Değerli beyit; şiirde iki mısradan oluşan bölüm.

biyoloji

 • yun. Canlı varlıkları inceliyen ilim. Hayvanları inceleyen bölümüne zooloji; bitkileri inceleyen bölümüne botanik denir. Biyoloji, incelediği konulara göre çeşitli isimler alır. Canlının dış yapısını inceleyen: Morfoloji; dokuları inceleyen; histoloji canlıların büyüyüp gelişmelerini: embriyoloji; h

ceste ceste

 • Bölüm bölüm, yavaş yavaş.

cihangir

 • Dünyanın önemli bir bölümüne hükmeden, egemenliği altına alan.

cildiyye

 • Cilt hastalıkları bölümü.

coğrafya

 • Yeryüzünün şimdiki hâlini çeşitli cihetlerden inceleyen ilim. Bölümlerinden olan Fizikî Coğrafyada: Karalarla denizlerin durumları ve iklimleri;İktisadî Coğrafyada: Toprak mahsulleri, sanayi ve ticaret işleri;Siyasî Coğrafyada: Irk, dil, millet hususiyetleri ve devlet sınırları anlatılır.Bunlardan b

cüz

 • Bölüm, parça.

cüz-ü evvel

 • İlk bölüm.

cüz-ü i'caz / cüz-ü i'câz

 • Mu'cizeli cüz, bölüm.

cüz-ü tefsir

 • Tefsir bölümü.

cüz-ü vahid

 • Bir parça, bir bölüm.

cüzler

 • Parçalar, bölümler.

daire-i dahil

 • İç dâire, iç bölüm.

dibace

 • Bir kitapta yer alan önsöz bölümü.

ebvab / ebvâb / ابواب

 • Kapılar, bölümler.
 • Kapılar. (Arapça)
 • Bölümler, bâblar. (Arapça)

ebvab-ı müteaddide / ebvâb-ı müteaddide

 • Çeşitli bölümler, kapılar.

ecza / eczâ

 • Cüzler, bölümler, kısımlar.

ecza-i asliye / eczâ-i asliye

 • Asıl parçalar, bölümler.

ecza-i i'caz / eczâ-i i'câz

 • Mu'cize bölümler, kısımlar.

eczalar

 • Parçalar, bölümler.

ehl-i suffa

 • Medîne-i münevverede, akrabâları ve evleri bulunmayan, Peygamber efendimizin mescidinin suffa denilen ve üzeri hurma dallarıyla örtülü bölümünde kalan eshâb-ı kirâm.

embriyoloji

 • yun. Biy: Canlıların başlangıçtan itibaren gelişmesini inceliyen biyoloji ilminin bir bölümü. İkiye ayrılır: 1- Ontogonez: Yumurtadan yavruların meydana gelişini inceler. 2 - Flogenez: Canlıların ilk yaratılışı ile bugünkü şekli arasında meydana gelen değişmeleri inceler. Dünyada başlangıçtan bugüne

erkan / erkân

 • Rükunlar, esaslar, direkler, üniteler, bölümler.

eshab-ı suffa / eshâb-ı suffa

 • Suffe ehli. Peygamber efendimizin Mekke'den hicretinden sonra, Medîne-i münevverede yaptırdığı câminin (Mescid-i Nebevî'nin) örtülü bölümünde ilim ve ibâdetle meşgul olan fakir ve kimsesiz müslümanlar.

eştat

 • (Tekili: Şetit) Takımlar, fırkalar, bölümler. Esnaf, sınıflar. Çeşitler, cinsler, neviler.

eşya' / eşyâ'

 • (Tekili: Şia) Bölükler, bölümler, kısımlar, neviler, fırkalar, tabakalar, cinsler, çeşitler. Cemaatler, cemiyetler, topluluklar.
 • Yardımcılar.

evvel-i menazil

 • İlk konaklanan yerler; kitabın ilk bölümlerinde yer alan başlıklar.

fakülte

 • Meleke, üniversitenin bölümlerinden her biri.

fasikül

 • Bir kitabın ayrı bir kapak içinde satılan bölümlerinden her biri. (Fransızca)

fasıl / فَصِلْ

 • Mevsim, bölüm.
 • Bölüm.

fasl / فصل

 • (Fasıl) İki şey arasındaki ek yeri. Mafsal.
 • Hak söz. Hak ile bâtılın arasını fark ve temyiz ile olan hüküm ve kaza. (Buna "Faysal" da denir) Halletmek. Ayrılma. Çözme.
 • Bölüm.
 • Mevsim.
 • Aynı makamda çalınan şarkı.
 • Çocuğu memeden kesmek.
 • Birini zem
 • Ayrıntı, ayırma, kesinti, bölüm.
 • Halletme, neticelendirme, kesip atma.
 • Bölüm, mevsim.
 • Mevsim. (Arapça)
 • Bölüm. (Arapça)
 • Çözümleme. (Arapça)

fasl-ı zaman

 • Zaman dilimi, bölümü.

fenn-i bedii / fenn-i bedîi

 • Sözün güzel olması usûl ve kaidelerinden bahseden belâgat ilminin bir bölümü.

fenn-i beyan ve maani / fenn-i beyan ve maânî

 • Belâgatin iki bölümü olan beyan ve mânâ ilimleri.

fer'

 • Şube, bölüm, dal, kol.

fevasıl / fevâsıl

 • Fasıllar, bölümler.
 • Fasıllar, bölümler.

fıkarat / fıkarât / فقرات

 • (Tekili: Fıkra) Kıssalar, fıkralar, küçük hikâyeler.
 • Fasıllar, bölümler, kısımlar.
 • Cümleler, parağraflar.
 • Omurga kemiklerindeki boğumlar.
 • Paragraflar, nükteler, bölümler.
 • Fıkralar. (Arapça)
 • Bölümler. (Arapça)
 • Omurlar. (Arapça)

fıkra / فقره

 • Fıkra. (Arapça)
 • Bölüm. (Arapça)
 • Omur. (Arapça)

fıkra-i arabiye

 • Arapça bölüm.

fıkra-ı ra'na / fıkra-ı râ'na

 • Parlak bölüm, ifade.

forma

 • Bölüm, elbise.

füruat-ı şeriat

 • Dinin temel meselelerinden ayrılan dalları, alt bölümleri.

fusul / fusûl / فصول

 • Fasıllar, mevsimler.
 • Bölümler, kısımlar.
 • Fasıllar, bölümler. (Arapça)
 • Mevsimler. (Arapça)

haber / خَبَرْ

 • Cümle başındaki ismin ardından gelen ve onu tanımlayan bölüm.

hane

 • Ev, mesken, beyt. (Farsça)
 • Mat: Basamak, bölüm, göz. (Farsça)
 • Bazı kelimelerle birleştirilip mürekkep isim yapılan bir "ek" tir. "Hasta-hane, ecza-hane, yazı-hane, kıraat-hane" gibi. (Farsça)

hatve

 • Adım, bölüm.

hazer ve ibaha / hazer ve ibâha

 • Yasaklar ve mübahlar. Fıkıh kitablarında dînen yasaklanan ve izin verilen şeyleri anlatan bölüm. Bâzı fıkıh kitaplarında bu bölüm kerâhiyye ve istihsân adıyla anılır.

helva-hane

 • İçinde helva pişirilen genişçe ve derinliği az tencere. (Farsça)
 • Tar: Saray için her türlü tatlı yiyeceklerin yapılmasına yarayan saray mutfağının bir bölümü. (Farsça)

hizb / حِزْبْ

 • Bölüm, devamlı okunan yer.

hizb-i mahsus

 • Kur'ân'dan seçilen özel bölümlerin bir araya getirilmiş hâli.

hizb-i mahsus-u kur'ani / hizb-i mahsus-u kur'ânî

 • Kur'ân'dan seçilen özel bölümlerin bir araya getirilmiş hâli.

hizbü'l-ekber

 • Yirmi Dokuzuncu Lem'a olan Tefekkürnâme adlı eserde yer alan bir bölüm.

hüve nüktesi

 • On Üçüncü Sözden bir bölüm.

ihtitam-ı bahaiye

 • Şâh-ı Nakşibend Hazretlerinin devamlı okuduğu virdin son bölümü.

ilahiyyat / ilâhiyyât

 • İnanılacak şeylerden bahseden kelâm ilminin; Allahü teâlânın varlığı, zâtı, sıfatları ve fiillerinden (işlerinden) bahseden bölümü.

ilm-i bedi'

 • İlm-i beyânın üç bölümünden üçüncü bölümüdür ki, bediiyat da denir. Muktezâ-yı hâle uygun bir kelâmın lâfız ve mânâ bakımından daha da güzelleştirilmesinin kaidelerinden bahseder. Bu kaidelere Edebî San'atlar da denir.Her şeyin güzellik cihetlerinden bilhassa Arabi terkiblerden bahseder, kelâmın güz

inşiab / inşiâb

 • Bölümlenme.

kadınlarla muhavere

 • Yirmi Dördüncü Lem'a'nın sonunda yer alan bir bölüm.

kaide-i taksimü'l-a'mal / kaide-i taksimü'l-a'mâl

 • İşbölümü kuralı.

kalbgah / kalbgâh

 • Ordunun sağ ve sol kanadlarının ortası. Merkez bölümü. (Farsça)
 • Canevi. (Farsça)

kırkbayır

 • Geviş getiren hayvanların midelerinin bir bölümü.

kisfe

 • (Çoğulu: Kisef) Kısım, cüz, parça, bölüm.

kısım

 • Bölüm.

kısm / قسم

 • Bölüm.
 • Kısım, bölüm. (Arapça)

kısm-ı kalil / kısm-ı kalîl

 • Küçük bir bölüm.

kısmen

 • Bir bölümü.

kısmi / kısmî

 • Bir kısmı, bir parça, bir bölüm.

kıtaat

 • (Tekili: Kıt'a) Bölümler, cüzler, parçalar.
 • Büyük kara parçaları.
 • Askeri birlikler.
 • Ülkeler, memleketler.

kolordu

 • Ordunun bir bölümü.

kompartıman

 • Yolcu trenlerinde vagonların bölümlerle ayrılmış kısımlarından her biri. (Fransızca)

küçük sözler

 • Sözler kitabı içerisinden alınmış olan bazı bölümlerden oluşan kitapçık.

kurun

 • Zamanlar, devirler, büyük tarih bölümleri.

kutne

 • Geviş getiren hayvanların midelerinin bir bölümü. Şirden.

lasiyyemalar / lâsiyyemalar

 • Mesnevî-i Nuriye isimli eserde yer alan bir bölüm.

ma-fi-l-bab

 • Kapı içinde. Bir kitabın içindeki bölümde (babda) olan şey.

mebahis-i erbaa / mebâhis-i erbaa

 • Dört bahis, bölüm.

mebhas / مبحث

 • Bölüm.
 • Bölüm, fasıl. (Arapça)
 • Bilim. (Arapça)

medarlar

 • Yirmi Dokuzuncu Söz'de bulunan bölümler; haşir ile ilgili deliller.

meşihat dairesi / meşîhat dairesi

 • Osmanlı devletinde Diyanetin dinî ilimlerle ilgili bölümü, Şeyhülislâmlık.

mevkıf

 • Kısım, bölüm.
 • Durak, bölüm.

miraciye / mîrâciye

 • Mevlidin mîraçla ilgili bölümü.

misbahü'l-iman

 • İman lâmbası anlamında Asâ-yı Mûsâ'nın ikinci bölümüne verilen ad.

mübevveb

 • Bab bab olmuş, bölümlere ayrılmış kitap.

mukaddemat-ı isna aşer / mukaddemat-ı isnâ aşer

 • Muhakemat isimli eserin ilk bölümünde yer alan ve on iki mukaddemenin bulunduğu "Birinci Makale" bölümü.

müneccemen

 • Bölüm bölüm, parça parça.

müntehabat

 • Seçilen ve belirlenen bölümler.

müsadere etmek

 • Suç karşılığı olarak, malın tamamına ya da bir bölümüne el konulması.

müsenna

 • Kat kat olan.
 • İkili. İki bölümden meydana gelmiş olan. İki kat olan, iki noktalı olan, iki defa nâzil olan Sure-i Fâtiha. Gr: İki şahsa veya iki şeye delâlet eden kelime.

necim necim

 • Bölüm bölüm, parça parça.

nev-i azim / nev-i azîm

 • Büyük kısmı, bölümü.

nübüvvet-i mutlakanın mebhasi

 • Mutlak peygamberlik; peygamberliğin insanlık için zorunluluğunu ispat eden bölüm.

paragraf

 • Yazı bölümü.
 • Yun. Düz yazıda bölümlerden herbiri.

perde

 • Kapı, pencere gibi yerlere asılan veya iki yeri birbirinden ayıran, görünmeğe mâni olan şey. (Farsça)
 • Mc: Irz, namus, iffet. (Farsça)
 • Bir müzik parçasını meydana getiren seslerden herbirinin kalınlık veya incelik derecesi. (Farsça)
 • Bir sahne eserinin büyük bölümlerinden her biri. (Farsça)
 • Ekran, (Farsça)

ramazaniye

 • Ramazan hediyesi olarak gelen Yirmi Dokuzuncu Mektup'ta yer alan Ramazan'a dair olan bölüm.

rek'at

 • Namazın bölümlerinden her biri; bir namazda kıyâm, rükû ve iki secdenin toplamı.

rekat / rekât

 • Namazda bir kıyam, bir rüku' ve iki secdeden oluşan bölüm.
 • Namazın bir bölümü.

reşhalar

 • Mesnevî-i Nuriye isimli eserde yer alan bir bölüm.

sarf

 • Dilbilgisinin konusu kelimeler olan bölümü.

sarf nahiv

 • Dil bilgisi; dilin şekil ve cümle yapılarını inceleyen bölümleri.

şemme

 • En küçük miktar; bir defacık koklama; Mesnevî-i Nuriye'de yer alan bir bölüm.

şık

 • Bölüm.

silsile-i tefekkür

 • Tefekkür mânâları ve ifadeleri bulunan ve günlük olarak tekrarlanan bölümlerin zincirleme devam etmesi.

sınıf

 • Kısım, bölüm, tabaka.
 • Kısım, bölüm, tabaka.

siyah dutun bir meyvesi

 • On Yedinci Söz'ün İkinci Makamı'nda yer alan bir bölüm.

sorgu dairesi

 • Mahkemeye çıkarılan sanıkların sorgulandıkları bölüm, makam.

şu'be

 • Bölük, bölüm.
 • Dal, budak.
 • İkinci derecedeki kollar. Kol.

şu'le

 • Mesnevî-i Nuriye isimli eserde yer alan bir bölüm.

şube / şûbe

 • Bölüm, kısım.
 • Bölüm, kısım.
 • Bölüm, kısım.

sure / sûre

 • Kur'an-ı Kerim'in 114 bölümünden her biri.
 • Derece.
 • Duracak yer. Menzilet.
 • Şeref ve şan.
 • Güzel inşa edilmiş bina. Sur.
 • Refi'.
 • Alâmet, nişan.
 • Kur'ân-ı kerîmin en az üç âyetten meydana gelen bölümlerinden her biri. Çokluk şekli süverdir. Kur'ân-ı kerîmde 114 sûre olup, bâzı sûrelerin birkaç ismi vardır. Bekara sûresinden Berâe sûresine kadar olan yedi sûreye es-Seb'ut-tıvâl (uzun sûreler), Fâtiha'ya ve âyetleri yüzden az olan sûrelere mesâ
 • Kur'ân'ın ayrıldığı 114 bölümden her biri.
 • Kurânın âyetlerden oluşan her bir bölümü.
 • Kur'ân-ı Kerim'in 114 bölümünden her biri.

şuubat

 • (Tekili: şu'be) Şubeler, kısımlar, bölümler.

taksim / taksîm / تقسيم

 • Bölme. (Arapça)
 • Bölüm. (Arapça)
 • Bölü. (Arapça)
 • Taksîm edilmek: Bölünmek. (Arapça)
 • Taksîm etmek: Bölmek. (Arapça)

taksim-i a'mal / taksim-i a'mâl

 • İş bölümü.
 • İş bölümü, iş taksimi.

taksim-i akli / taksim-i aklî

 • Akıl ve fikir yoluyla bir konuyu bölümlere ayırmak.

taksim-i mesai

 • İş bölümü, mesailerin tanzimi, ayarlanması.

taksimat / تقسيمات

 • Bölümlendirme, bölme. (Arapça)

taksimü'l-a'mal / taksimü'l-a'mâl

 • İşbölümü.

taksimü'l-mesai / taksimü'l-mesâi

 • İşbölümü.

taksimülamal / taksimülâmâl

 • İş bölümü.

takvim / takvîm

 • Zamânı; sene, ay, hafta, gün ve saat gibi sâbit bölümlere ayıran, dînî-millî gün ve bayramları gösteren cetveller.

tefarık / tefârık

 • Parçalar, kısımlar, bölümler.

tefrika / تفرقه

 • Bölücülük. (Arapça)
 • Ayrılma. (Arapça)
 • Bölüm bölüm yayınlama. (Arapça)

telvihat-ı tis'a / telvihât-ı tis'a

 • Dokuz işaret; Yirmi Dokuzuncu Mektub'un Dokuzuncu Kısmında yer alan bölüm.

temhid / temhîd

 • Konunun hazırlık bölümü.

tenzil / tenzîl

 • Kur'ân-ı Kerim (Kur'ân-ı Kerim 23 yılda bölüm bölüm indirildiği için "indirilen, parça parça indirilmiş" anlamına gelen Tenzîl ismi verilmiştir).

teşa'ub

 • Kısım ve bölümlere ayrılma.

teşaub etme

 • Şubelere, bölümlere ayrılma.

tezyinat-ı lafziyye / tezyinât-ı lafziyye

 • (Muhassınat-ı lafziyye de denir. İlm-i Bediin iki bölümünden ikinci bölümüdür. ) Kelâmın lafzında olan ve göze hitab eden edebî san'atlar. Cinas, seci' gibi.

üçüncü maksad

 • Otuz İkinci Sözün Üçüncü Mevkıfında yer alan bölüm.

unsuru'l-belagat / unsuru'l-belâgat

 • Belâgat maddesi; belâgatin esaslarını ele alan bölüm.

ya'fur

 • (Çoğulu: Yaâfir) Tüyleri toprak renginde olan ceylân.
 • Ceylân yavrusu.
 • Gecenin beşte veya altıda bir bölümü.
 • Peygamberimizin merkebinin adı.

yedinci şua

 • Şualar'da yer alan ve Ayet'ül-Kübra olarak da bilinen bölüm.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR