LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Az kelimesini içeren 256 kelime bulundu...

akur / akûr / عقور

 • Azgın, kudurmuş, saldırgan. (Arapça)

alet-i azap / âlet-i azap

 • Azap âleti, sıkıntı veren unsur.

alet-i tazip / alet-i tâzip

 • Azap verme aleti.

alettedric

 • Azar azar.

anif-üz zikr / ânif-üz zikr

 • Az önce bildirilen, biraz evvel tebliğ edilen.

ariz / âriz

 • Azarlayıcı.

asevsel

 • Azâsı gevşek kimse.

ayn-ı azap

 • Azabın tâ kendisi.

ayn-ı ikab

 • Azabın tâ kendisi.

azab / azâb / عذاب

 • Azap. (Arapça)

azab-engiz

 • Azab verici, keder verici. (Farsça)

azabengiz / azâbengiz / عذاب انگيز

 • Azap veren. (Arapça - Farsça)

azamet-i tevbih

 • Azarlamanın büyüklüğü.

azap-ender azap

 • Azap içinde azap.

azerbayigan

 • Azerbeycan. (Farsça)

azim / azîm / âzim

 • Azimet eden. Gidici.
 • Azimli, kesin kararlı.

azimkar / azimkâr

 • Azimli, kesin kararlı.

azimkarane / azimkârâne

 • Azmederek, kararlı bir şekilde.

azizan / azizân / azîzan

 • Azizler. (Farsça)
 • Azizler. Kelimenin sonundaki ân takısı Arabça'da ikilik, Farsça'da çokluk ifâde eder.
 • "İki azîz (velî)" mânâsına İslâm âlimlerinin ve evliyânın büyüklerinden Ali Râmitenî hazretlerine verilen lakab.
 • Büyükler, evliyâ. Birisiyle oturup kalbin toparlanmazsa Kalbindeki dünyâ düşüncesini s

azl

 • Azil, atma, dökme, çıkarma.

azm

 • Azim, kesin karar, kuvvetli niyet.

azrail / azrâil / عزدائيل

 • Azrail. (Arapça)

azürde

 • Azar görmüş, incinmiş, gücenmiş. Kalbi kırılmış, üzülmüş. (Farsça)

azze

 • Aziz ve şânı büyük olsun, büyük ve aziz oldu (meâlinde).
 • Aziz oldu, şanı yüce oldu!

azze ve celle

 • Aziz ve Celâl olsun, oldu... (meâlinde, Cenab-ı Hakkın isminden sonra hürmet maksadı ile söylenir.)

baği / bâğî

 • Azgın, yoldan çıkmış.

bağiyane / bâğiyâne

 • Azgınca.

bağy

 • Azgınlık, zulüm, isyan.
 • Azgınlık.

bast-ı zaman

 • Az zamanda çok uzun bir zaman yaşamış olmak.
 • Az bir zaman dilimi içine uzun bir zamanı sığdırmak ve onu yaşamış gibi olmak.

bayır

 • Az inişli yer. Fazla yokuş olmayan yer.

befş

 • Azamet, büyüklük, heybet, debdebe. (Farsça)

behsus

 • Az miktar, az şey.

beraz

 • Az olan şey, kalil.

bir miktar-ı mukabil

 • Az bir karşılık.

buyahya / bûyahya

 • Azrail (A.S.)

büzürgi / büzürgî

 • Azîm olmak. Büyüklük. Ululuk. (Farsça)

can-şiken

 • Azrâil (A.S.) (Farsça)

ceberut

 • Azametin daha dâimîsi ve bâtınîsi. Büyüklük. Hâkimlik. Kudret, celadet. Fart-ı kibir ve azamet.

cehennem

 • Azgınların öldükten sonra gidecekleri ceza yeri.

cenab-ı kibriya / cenâb-ı kibriyâ

 • Azamet ve kudreti sonsuz olan, şeref ve azamet sahibi Allah.

ceste ceste

 • Azar azar, parça parça, kısım kısım.

cev-be-cev

 • Azar azar. (Farsça)

cevami-ül-kelim / cevâmi-ül-kelîm

 • Az kelime (söz) ile çok şey anlatma özelliği.

cevamiu'l-kelim

 • Az sözle çok mânâ içeren kelâmlar, ibâreler.

cez'a

 • Az nesne.

cibr

 • Az-çok, zorla olgunlaşmak, kemal bulmak.

cüz'i

 • Azdan olan. Parçaya âit olan. Biraz. Pek az. Kıymetsiz. Mühim olmayan. Esasa ait olmayan. Cüz'e âit olan. Külli olmayan.
 • Az miktar, bir parça.

cüz'i-külli / cüz'î-küllî

 • Az-çok.

cüz'iyyet

 • Azlık, cüz'î oluş.

cüziihtiyar

 • Az bir seçme hürriyeti.

cüziyyet

 • Azlık, küçüklük.

dagıyye

 • Azgın, başkaldıran, isyan eden, âsi, anarşist.

dahl

 • Az miktar su.

dall

 • Azan. Azıcı, azdırıcı. Dalalette olan.

darbe-i azab / darbe-i azâb

 • Azap darbesi, azap verici vuruş.

darülikab / dârülikab

 • Azap yeri, cehennem.

ediyye

 • Az, kalil.

ehl-i azap

 • Azap ehli, azaba uğrayanlar.

ehl-i riyazat / ehl-i riyâzât

 • Az gıda ile nefsin heveslerini kırıp, ilim ve ibâdetle meşgul olanlar.

ehl-i tuğyan / ehl-i tuğyân / اَهْلِ طُغْيَانْ

 • Azgınlık ve taşkınlık yapanlar, zulüm ve küfürde çok ileri gidenler.
 • Azgınlar.

ekall

 • Az bir oran ve miktar.

ekall-i kalil / ekall-i kalîl

 • Azın azı, pek az, en az.
 • Azın en azı, büyük azınlık.

ekalliyet / اقليت / اَقَلِّيَتْ

 • Azınlık.
 • Azınlık, azlık.
 • Azlık, azınlık.
 • Azınlık. (Arapça)
 • Azınlık.

ekalliyet-i müsrife

 • Azınlıkta olan israfçılar, israfçı azınlık.

endek / اندک

 • Az. (Farsça)

enderü'l-vuku / enderü'l-vukû / اندرالوقوع

 • Az rastlanır. (Arapça)

esas-ı azimet

 • Azimetin (en üstün hükmün) esası, temeli.

eser-i itab

 • Azarlama belirtisi.

ezrebi / ezrebî

 • Azerbeycan'ın Arapça adı.

fakid

 • Az rastlanan şey. Nâdir bulunabilen nesne.

fitne

 • Azgınlık ve bozgunculuk; baştan çıkarma.

gaben-i yesir / gaben-i yesîr

 • Az aldanma veya az aldatma.

gafve

 • Azıcık uyumak.

güraz

 • Azgın erkek domuz. (Farsça)

güruh-u isyan ve tuğyan ve küfran / gürûh-u isyan ve tuğyan ve küfrân

 • Azgınlık, isyan ve inkârda çok ileri gidenler.

hal'i

 • Azli, görevine son verilmesi.

harizme

 • Azgın hayvanların ağzına ve ayının dudağının üstüne geçirilen demir halka.

hass

 • Azlık, kıllet.

hays

 • Az, kalil.

hemgame-i azab / hemgâme-i azab

 • Azab zamanı.

heyub

 • Azametli, heybetli, gösterişli.

hırızma

 • Azgın hayvanların ağzına veya ayının burnuna takılan demir halka.

hirsa

 • Azıcık derisi yarılan baş yarığı.

hıtr

 • Az miktar vermek.

hıtre

 • Azıcık vergi.

hücu'

 • Az uyku. Gece uykusu.

hüyam

 • Azgınlık.

i'caz-ı azime / i'câz-ı azîme

 • Azîm, büyük mu'cize; başkalarını acze düşürecek derecede olağanüstü olma.

i'caz-ı icazi / i'câz-ı îcâzî

 • Az sözle çok şey ifade etme mu'cizesi.

i'tak / i'tâk / اعتاق

 • Âzâd etme, özgür bırakma. (Arapça)

i'tizam

 • Azim ve kasdeylemek. Gitmek üzere olmak. Fütursuz ve kasd üzere olmak.

i'zaz etme

 • Aziz kılma, yüceltme, güçlendirme.

icaz / icâz / îcâz / îcaz / ايجاز / ا۪يجَازْ

 • Az sözle çok mânâ anlatma.
 • Az söz ile pürüzsüz ve kusursuz olarak çok mânâ ifâde etme.
 • Az sözle anlatma.
 • Az söyle çok şey anlatma.

icaz-ı mutneb / îcâz-ı mutneb

 • Az sözle çok mânâlar ifade etme; bir kelime veya sözün çağrıştırdığı bütün mânâları, açıklama yapmamak sûretiyle kastetme.

icazdarane / icâzdârâne

 • Az sözle çok mânâ anlatırcasına.

icazlı / îcazlı

 • Az sözle çok mânâlar anlatarak, özlü sözlü.

ıdva'

 • Azık yapmak.

iğva / iğvâ / اغوا

 • Azdırma, baştan çıkarma.
 • Azdırma, ayartma. (Arapça)
 • İğvâ etmek: Azdırmak, ayartmak. (Arapça)

ıkab

 • Azap, mihnet.

ikab

 • Azap, eziyet, ceza.

ıklal

 • Azaltılma, azaltma.

ikza

 • Azarlama, sövme, hakaret etme.

ilm-i cüz'i / ilm-i cüz'î

 • Az ve sınırlı ilim.

iman-ı taklidi / iman-ı taklidî

 • Az şüphelere mağlup olabilen, başkalarını takliden olan iman. Tahkik ehline ait olmayan, câhillere mahsus iman.

inzicar

 • Azarlanma, sakındırılma, menedilme.

istibhal

 • Azad etme. Azad olma, serbest bırakılma.

itab / itâb / عتاب

 • Azarlama, tersleme.
 • Azarlama, tekdir etme.
 • Azarlama.
 • Azarlama.
 • Azarlama, paylama, çıkışma. (Arapça)

itab etmek

 • Azarlamak.

itabname

 • Azarlama mektubu. (Farsça)

ıtga

 • Azdırma, azdırılma.

ıtk / عتق

 • Âzâd etme, köle âzâd etme. (Arapça)

ıtkname / ıtknâme / عتق نامه

 • Azad edilmiş olan köle veya cariyeye azad edildiklerini bildirmek üzere verilen vesika.
 • Âzâdlık belgesi. (Arapça - Farsça)

izaz / îzaz

 • Aziz kılma, yüceltme, ihsan etme.

kadiye

 • Azlık. Az cemaat.

kalil / kalîl / قليل

 • Az.
 • Az.
 • Az. (Arapça)

kalilen

 • Az olarak.

kalle

 • Az olmak.

karınca kaderince

 • Az da olsa, elden geldiği kadar.

karun / karûn

 • Azaba uğramış ünlü bir zengin.

katane

 • Az yemeklik.

kelb-i akur

 • Azgın, saldırgan köpek.

kelile / kelîle

 • Az gören, çakal.

kem / كم

 • Az, eksik. (Farsça)

kem-güftar

 • Az konuşan. Az söyliyen. (Farsça)

kem-harf

 • Az söyliyen kimse, az konuşan kişi. (Farsça)

kemabiş / kemâbîş / كمابيش

 • Az çok, aşağı yukarı. (Farsça)

kemgu / kemgû

 • Az konuşan. Az söyleyen. (Farsça)

kemmi / kemmî

 • Azlık veya çokluğa dair. Kemmiyete âit ve müteallik. Cesur. Yiğit. Silâhlı.

kemsuhan

 • Az konuşan. Az söyleyen. (Farsça)

kemyab / kemyâb / كمياب

 • Az bulunan. Nâdir. Bulunmayacak kadar az olan.
 • Az bulunur. (Farsça)

kemzeban

 • Az konuşan kimse. Az söyleyen kişi. (Farsça)

kerubiyan / kerûbiyân

 • Azâb meleklerinin büyükleri. Kerûb kelimesinin Farsça çoğul şeklidir. Arabî çoğul şekli ise Kerûbiyyûn'dur.

kibriya

 • Azamet. Cenab-ı Allah'ın azameti ve kudreti, her cihetle büyüklüğü.

kıllet / قلت

 • Azlık.
 • Azlık, fakirlik.
 • Azlık, kıtlık.
 • Azlık.
 • Azlık. (Arapça)

kıyate

 • Azık vermek.

küdürr

 • Azâsı çok şişmiş olan yiğit.

kulal

 • Az, kalil.

küsud

 • Az nesne.

küsve

 • Az, kalil.

kut / kût / قوت

 • Azık, yiyecek. (Arapça)

kuvve-i azm

 • Azim kuvveti. Emele muvaffak olmak için gösterilen azim, cehd kuvveti. (Farsça)

layim / lâyim

 • Azarlayan.

lisme

 • Azarlamak, paylamak.

ma'lumat-ı cüz'iye

 • Az ve hafif bilgi. Cüz'i mâlumât.

ma'zulen

 • Azledilmiş olarak. İşinden çıkarılmış olarak.

ma'zuliyet

 • Azledilme hâli. Açıkta kalınış.

maaş-ı cüz'i / maaş-ı cüz'î

 • Az bir maaş.

marid

 • Azgın, sapkın. İnad ve isyanda benzerlerinden çok ileri gitmiş olan. Kibir, inad ve dinsizlikle tanınmış olan. Mütemerrid.

masal

 • Az miktar olan şey.

medar-ı azap

 • Azap sebebi, acı kaynağı.

mehabet

 • Azamet, ululuk, korkunçluk.

melaike-i kiram / melâike-i kiram

 • Aziz, şeref ve kerem sahibi melekler.

melum

 • Azarlanmış, tahkir edilmiş, levmolunmuş.

merire

 • Azimet. (Ruhsat'ın zıddıdır)

mesulat

 • Azab, ukubet. Cezâ çekme.

mevadd-ı zülaliye / mevadd-ı zülâliye

 • Azotlu maddeler.

misafir-i aziz

 • Aziz ve şerefli misafir.

muaheze / muâheze

 • Azarlama. Çıkışma. Darılma. Alay eder tarzda karşısındakini küçümseme. Tenkid.
 • Azarlama, paylama, çıkışma, tenkit.
 • Azarlama, darılma, paylama, cezâlandırma.

muateb / muâteb

 • Azarlanmış.

muazzam / معظم

 • Azametli, ulu. (Arapça)

muazzeb

 • Azapta bulunan, çok sıkıntı gören, eziyet çeken.

muazzib

 • Azap eden.

mücellef

 • Az bâkiyye, az miktar artık.

müdebber

 • Âzâd olması yâni serbest bırakılıp, hürriyetine kavuşması, efendisinin vefâtına (ölümüne) bağlı kılınan köle. Böyle olan kadına müdebbere denir.

müdebbire

 • Azat olması, efendisinin ölümüne bağlı olan câriye.

müdemdim

 • Azap eden, zulmeden.

mukarri'

 • Azarlıyan, paylıyan, başa kakan.

musammim

 • Azimli olan. Kararlı olan. Karar veren.

muvakkaten

 • Az bir zaman için, şimdilik, geçici ve muvakkat olarak.

na-dide

 • Az bulunur, çok değerli. Az görülen, görülmemiş. (Farsça)

naciz

 • Azı dişi.

nadd

 • Azık, rızık.

nadide / nâdide

 • Az bulunur, değerli.

nadir / nâdir / نادر

 • Az bulunan. Seyrek.
 • Az bulunan.
 • Az bulunur. (Arapça)

nadirat / nadirât / nâdirât / نادرات

 • Az bulunan şeyler.
 • Az bulunanlar.
 • Az bulunur şeyler. (Arapça)

nadire / nâdire / نادره

 • Az bulunur. (Arapça)

nebze

 • Az miktar, cüz'i, bir şeyin artığı.
 • Az miktar.
 • Azıcık miktar.

nedret / ندرت

 • Azlık, seyreklik, az bulunmak.
 • Azlık. (Arapça)

nefs-i azap

 • Azabın tâ kendisi.

nevadir

 • Az olanlar, nâdirler.
 • Az bulunanlar.

nezare

 • Azlık. Kıllet.

nıkmet

 • Azap, ceza.

nikmet

 • Azap, ceza.

nümune-i ekber ve azam / nümune-i ekber ve âzam

 • Âzam çok büyük örnek.

nüşuh

 • Az miktar su.

ramak

 • Az şey.

ribhale

 • Azası büyük olan, organları iri olan.

riyazetkarane / riyâzetkârâne

 • Az gıda ile yaşayıp nefsi terbiye edercesine.

sahl

 • Az az vermek.

salkame

 • Azı dişlerinin birbirine dokunması.

sebeb-i itab ve tokat

 • Azarlama ve tokat sebebi.

semerat-ı cüz'iye / semerât-ı cüz'iye

 • Az miktardaki verim.

şerr-i kalil / şerr-i kalîl

 • Az bir şer, kötülük.

sıbhale

 • Azası iri ve uzun olan.

şiddet-i gazab

 • Azabın, cezanın şiddeti.

şıkn

 • Az, kalil.

sille-i azab / sille-i azâb

 • Azap tokadı.

simad

 • Az su.

şival

 • Az şey.

şükuh

 • Azamet, ululuk, celal. (Farsça)

şukune

 • Azlık.

ta'zib / ta'zîb / تعذیب / تَعْذ۪يبْ

 • Azab verme. Eziyet etme. Men eylemek.
 • Azap verme. (Arapça)
 • Azâb etme.
 • Azâb etme.
 • Azab verme.

ta'zil

 • Azletme. İşinden çıkarma.

ta'ziz / ta'zîz / تعزیز

 • Aziz tutma, değer verme. (Arapça)

taannüf

 • Azarlama. Darılma.

tafif

 • Az, kalil.

taği / tâği

 • Azgın, haktan sapan, saptıran.
 • Azgın.

tağiyane / tâğiyâne

 • Azgınca.
 • Azgınca, zalimce.

tağun / tâğun / طاغون

 • Azılılar. (Arapça)

tağut

 • Azgın, sapkın, îmansız, ilâh gibi saygı gören, heykellerine bile saygı duyulan, sapan ve saptıran.

tagviye

 • Azdırıp yoldan saptırma, baştan çıkarma.

tahmiz

 • Azaltmak.

tahrik

 • Azdırma, kışkırtma, kımıldatma, yerinden oynatma, hareket ettirme, yola çıkarma.

taklil / taklîl

 • Azaltma. Azaltılma. İndirme. Tenkis.
 • Azaltma.
 • Az gösterme, azaltma.

takri / takrî

 • Azarlama, telaşlandırma.

takri'

 • Azarlama.

talik

 • Azad olunan esir. Serbest bırakılan esir.

tasrid

 • Azaltmak.

tazib / tâzib

 • Azap etme.
 • Azap, eziyet verme.

tazib etme

 • Azaplandırma, eziyet verme.

tazip / tâzip

 • Azap verme, cezalandırma.

tazip eden / tâzip eden

 • Azap veren, cezalandıran.

tazip etme

 • Azap verme.

tazip etmek

 • Azap vermek, eziyet etmek.

tazir / tâzir

 • Azarlama.

taziyane-i ta'zib

 • Azab vermek, azablandırmak kamçısı.

tebkit

 • Azarlama, ağlatma, delil getirerek susturma.
 • Azarlama, susturma.

tedriç

 • Azar azar, derece derece.

tedricen

 • Azar azar.

tekdir / tekdîr / تَكْد۪يرْ

 • Azarlama.
 • Azarlama, kederlenme.
 • Azarlama.

temerrüş

 • Az miktar su.

tenadür

 • Azalma, nâdirleşme.

tenakus / tenâkus / تَنَاقُصْ

 • Azalma.

tenkis / tenkîs / تنقيص

 • Azaltma, eksiltme. (Arapça)

tenkisat / tenkîsât / تنقيصات

 • Azaltmalar, eksiltmeler. (Arapça)

tevbih / tevbîh / توبيخ / تَوْبِيخْ

 • Azarlama. Levm etme.
 • Azarlama, kınama.
 • Azarlama.
 • Azarlama, tekdîr.
 • Azarlama, azar. (Arapça)
 • Tevbîh olunmak: Azarlanmak. (Arapça)
 • Azarlama.

tezciye

 • Az nesne.

tezevvüd

 • Azıklanma. Yanına yiyecek alma.

tuğyan / tuğyân / طُغْيَانْ

 • Azgınlık, sapkınlık.
 • Azgınlık, taşkınlık, zulüm ve küfürde çok ileri gitme.
 • Azgınlık.

tuşe / tûşe / توشه

 • Azık. Ölmeyecek kadar yenecek şey. (Farsça)
 • Azık. (Farsça)

ugtube

 • Azar, tekdir.

ulü'l-azm

 • Azamet, ciddiyet, sabır ve sebat sahibi büyük peygamberler; Hz. Mûsâ, Hz. İsa, Hz. Nuh, Hz. İbrahim ve Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.m.).

ulülazm peygamberler

 • Azimet, gayret, ciddiyet, sabır ve sebat sahibi büyük peygamberler; Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Mûsâ, Hz. İsa, ve peygamberimiz Hz. Muhammed'e verilen sıfat.

vakr

 • Az işitmek. Sağırlık.

veşel

 • Az su.

veşl

 • Az miktarda olan su.

zad / zâd / زاد

 • Azık. Yolda yenecek veya içilecek gıda maddesi.
 • Azık.
 • Azık. (Arapça)

zad ü zahire / zâd ü zahîre

 • Azık ve yiyecek.

zad ve zahire / zad ve zahîre

 • Azık, yolda yenilecek ve içilecek şeyler.

zahire / zahîre / ذَخ۪يرَه

 • Azık.

zaman-ı kalil

 • Az zaman.

zebani / zebânî

 • Azap melaikesi.

zebaniye

 • Azap melekleri.

zecr

 • Azarlama, sakındırma.

zehid

 • Az, kalil.

zevad

 • Azıklar, yiyecekler.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın