LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Ayar ifadesini içeren 221 kelime bulundu...

abil

 • Koyun, at ve deve gibi hayvanlara iyi bakan.
 • Çayırda otlayarak suya muhtaç olmayan hayvan.

abra

 • Bir değiş-tokuşta üste verilen şey.
 • Teraziyi ayarlamak için hafif gelen kefesine konulan ağırlık.

adaptasyon

 • Tatbik etme işi. Bir şeyin bir başkasına göre ayarlanması. Bir canlının, yaşadığı muhite uyması işi. (Fransızca)
 • Yabancı dilde yazılmış bir eseri yerli adlar ile ve yerli hayata uydurarak çevirme. (Fransızca)

adiyen / âdiyen

 • Her zamanki gibi. Adice. Fevkalâde olmayarak.

ala-fetretin / alâ-fetretin

 • Daim olmayarak, fasıla ile.

ale-l-hesab

 • Hesâba sayarak.

ale-l-ıtlak

 • Umumiyetle. Mutlaka. Bir suretle kayıtlı olmayarak. Mingayri tahsis.

alenen

 • Gizli olmayarak, açıktan.

aleni

 • Açık olarak, meydanda. Gizli olmayarak.

alet-ta'dad

 • Sayı olarak; sayarak.

an mim amed

 • Tar: İslâmiyeti ve Türkçeyi öğretmek maksadıyla, devşirilerek toplanan ve Türk köylülerine satılan acemi oğlanlardan, müddetini tamamlayarak Rumeli Ağasının tezkeresiyle ulüfeye yazılanların kayıtlarına verilen işaret. (Farsça)

aşşab

 • (Aşşeb. den) Nebatları, bitkileri toplayarak ve misallerini kurutarak her biri üzerinde ilmî incelemeler yapan âlim.

ayar / ayâr / عيار

 • Ayar. (Arapça)

aynelhak

 • Yaşayarak, kuşkuya yer bırakmayacak şekilde kesin bilme.

bakiyane / bâkiyâne

 • Ağlayarak. (Farsça)

barbut altını

 • Tanzimattan önce Osmanlılarda kullanılan bir çeşit altın sikke. Yüzlük Mecidiye altını kıymetinde ve ayarında, iki kırat ağırlığında idi.

basbasa

 • Dalkavukların nefret edilecek hâlleri, tabasbusları, yaltaklanması.
 • Köpeğin, kuyruğunu sallayarak sokulması.

behrec

 • Eksik veya ayarı bozulmuş para.
 • Arzuya, isteğe bırakılmış şey, iş.
 • Faydasız, işe yaramaz olan şey.

beykara

 • Kişinin başını sallayarak sür'atle gitmesi.

beylik

 • Merkeze tam bağlı olmayarak bir beyin yönetimi altındaki ülke, emirlik, emaret, mirlik.

bi'l-farzı'l-muhal

 • İmkansız olan bir şeyin olduğunu varsayarak.

bil'imtisal

 • Uygulayarak.

bila / bilâ

 • Olmayarak, sahib olmıyan "...sız,...siz" mânâları yerine kullanılan edattır. Kelimenin başına getirilerek menfi mânâ hasıl olur.

bilaihtiyar / bilâihtiyar

 • İhtiyarsız, elinde olmayarak.
 • Elinde olmayarak.

bırtıl

 • (Çoğulu: Berâtıl) Rüşvet.
 • Meşru olmayarak, kanunen bir iş gördürmek için vazifeli olan kimseye rüşvet olarak verilen şey ki, para vesair menfaatlardır.

cemr

 • İnsanların bir araya toplanması.
 • Atın sıçrayarak yürümesi.
 • Ateş ve küçük taş vermek.
 • Bir kimseyi def etmek, kovmak.

cer'

 • Suyu yudumlayarak içme.

cidden

 • Şaka olmayarak. Gerçekten. Ciddi olarak.

cinayetkar / cinayetkâr

 • Cinayet işleyen, kural ve kanunları hiçe sayarak hareket eden.

cür'et

 • Yiğitlik, cesaret. Korkmayarak ileri atılmak.

derece-i hakkalyakin / derece-i hakkalyakîn

 • Bizzat yaşayarak kesin bilgi edinme derecesi.

dide-giryan

 • Teessürle ağlayan göz. Ağlayarak.

emaneten

 • Emanet yoluyla, emanet olarak.
 • Bir resmî daire tarafından bizzat, ihale şeklinde ve iltizam suretiyle olmayarak.

eshab-ı tahric / eshâb-ı tahrîc

 • Hanefî mezhebinde, kısa bildirilmiş olup, iki türlü anlaşılabilen hükümleri açıklayarak bir mânâsını seçen dördüncü tabaka âlimleri.

eşhuru'l-hurum

 • Haram aylar. Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları. İslâm'dan önce Araplar bu aylarda savaş yapmayı haram sayarlardı.

ezani saat / ezanî saat

 • Ezanın kendine göre ayarlandığı saat. Her hangi bir yerde güneşin tam gurub ettiği andan, sonraki gün aynı vakte kadar, 24 saat olmak üzere ayarlanmış saat.

fahr

 • Övünme. Yaptığını sayarak övünme. Övülmeye sebeb olacak kimse. Fazilet. Büyüklük. Şeref.

fakir

 • Biçâre, muhtaç, yoksul. İslâm dini, ev kirası, yiyecek, içecek, giyecek, ilaç, yakacak gibi zorunlu ihtiyaçları karşılandıktan sonra yılda 96 gram altın alabilecek kadar geliri olmayanları fakir sayar. Fakirlerden vergi alınmaz, İslâm devleti zorunlu ihtiyaçlarını karşılamada, tedavi, tahsil (öğreni

fettan

 • Fitne ve fesada teşvik eden, ayartan.
 • Cazibeli, gönül alıcı, oynak kadın.

gayr-ı ihtiyari / gayr-ı ihtiyârî

 • Elinde olmayarak, istemeksizin.

girye-künan

 • Gözyaşı dökerek, ağlayarak. (Farsça)

golfstrim

 • ing. Atlas Okyanusunda, Meksika Körfezinden başlayarak Norveç kıyılarından Avrupa Rusyası'nın kuzey kıyılarına kadar gelen ılık bir deniz akıntısı.

götürü

 • Tartı veya ölçü ile olmayarak, toptan ve kesin olan.

götürü satış

 • Alış-verişte bir malı tartı veya ölçü ile olmayarak toptan pazarlık sûretiyle almak veya satmak; kabala.

günaşırı

 • İki günde bir. Bir gün olup ertesi gün olmayarak ve böylece sürüp giderek. (Türkçe)

hacc-ı kıran

 • Hac ile ömreye birlikte niyet ederek ihrâm giyip, ömrenin vazîfelerini yaptıktan sonra ihrâmını (hac elbisesini) çıkarmayarak aynı elbise ile hac vazîfelerini de yapmak. Bu haccı yapana kârin hacı denilir.

hadd-i sirkat

 • İslâm hukûkunda başkasının az veya çok malını gizlice, haksız olarak veya rızâsı olmayarak almak sebebiyle verilen cezâ.

hakke'l-yakin / hakke'l-yakîn

 • Bilgi ve marifet mertebelerinin en yükseği, bizzat yaşayarak elde edilen bilgi, gerçeğin özünü kavramak.

hakku'l-yakin / hakku'l-yakîn

 • Hakke'l-yakîn. Bilgi ve marifet mertebelerinin en yükseği, bizzat yaşayarak elde edilen bilgi, gerçeğin özünü kavramak.

hakperestane / hakperestâne

 • Doğruluktan ayrılmayarak, hakkı tutarak.

hall ü fasl

 • Çözme ve ayırma. Açıklayarak bitirme. Bir mes'eleyi müsbet bir neticeye bağlama.

harrare

 • Gürleyerek, çağlayarak akan su.

hasiren / hâsiren

 • Ziyana uğrayarak, zarar gördüğü halde.

hasis

 • Çabuk. Çok aceleci.
 • Ayartılan, tergib ve teşvik edilen.

hass / hâss

 • (Çoğulu: Havass) Hususi. Hâlis. Kıymetli ve ileri gelen mühim yakınların topluluğu.
 • Bir şeyde bulunup başkasında bulunmayan. Umumi olmayıp mahsus olan.
 • Tam ayar olan, yabancı maddelerle karışık olmayan ve içinde bozuk bulunmayan. Tek, münferid.
 • Saf.
 • Tar: Osman

helyostat

 • Yansıyan güneş ışınlarını, belli bir doğrultuya yöneltmeğe ve bu doğrultuda tutmaya yarayan bir ayna ile bir ayar sisteminden meydana gelen tertibat.

herzekarane / herzekârâne

 • Saçmalayarak.

heşile / heşîle

 • Sahibinin izni olmayarak bir adamın bindiği deve.

hidayet serdarı / hidâyet serdarı

 • İman ve Kur'ân hakikatlerini açıklayarak doğru ve hak yolu gösteren komutan.

hüsn-ü ta'lil

 • Edb: Herhangi bir hâdisenin hakiki sebebini saklayarak, güzel ve hayalî bir sebep göstermeye hüsn-ü ta'lil denir. Bu gösterilen sebep hakiki olmamalı, fakat güzel olmalıdır.Bağ-ı âlemde yüzün menendi bir gül isteyüp.Cüst ü cu idüp gezer gülzarı bülbül şah şah. (Fatih Sultan Mehmed)Bülbülün, gül bahç

i'zazen

 • İkram ederek, ağırlayarak.

iare-i mutlaka

 • Bir mülkün, bir eşyanın sâhibi tarafından hiç bir şart ve kayda bağlı kalmayarak başka birine ödünç verilmesi.

iclalen

 • Büyük sayarak, saygı ve hürmet göstererek.

icmar

 • Bir araya toplamak.
 • Süratle yürümek.
 • Atın sıçrayarak yürümesi.
 • Bir şeyin umumi olması. Ateşe öd ağacı koymak.
 • Bir şeyi buhurlamak. Tahmini hesab yapmak.
 • Yeni ayın görünmesi.

iftan

 • Fitneye düşürme.
 • Ayartma.

iğfal

 • Aldatma, ayartma.

igta'

 • Ağacın dalları uzayarak yerlere sürünme.
 • (Asma) yeşerme.

iğva / iğvâ / اغوا

 • Ayartma, kandırma.
 • Ayartma, baştan çıkarma.
 • Azdırma, ayartma. (Arapça)
 • İğvâ etmek: Azdırmak, ayartmak. (Arapça)

igva'

 • Ayartmak. Azdırmak. Baştan çıkarmak.

ihanetkarane / ihanetkârâne

 • Hakaret ederek, aşağılayarak.

ihsanen

 • İhsan suretiyle. Bağışlayarak, lütuf ve iyilik ederek.

ihzaren

 • Huzura getirerek. Birini mahkemeye dâvet ederek.
 • Hazırlayarak, ihzar ederek.

ıknat

 • Allah'a dua etme. Aczini ve fakrını anlayarak Allah'a yalvarma.
 • Namazda kıyamı uzatma.
 • İnkisar etmek.

ırak-ı acem / ırâk-ı acem

 • (Acem Irakı) Tar: Irak'ın Dicle nehrinden başlayarak İran sınırındaki yüksek dağlık mıntıkaya kadar uzanan bölgesine Osmanlılarca verilen ad.

ism-i mensub

 • Gr: Kelimenin sonuna Türkçede "Li", Arabça ve Farsçada kelime sessiz harfle bitiyorsa, bir "î", sesli harfle bitiyorsa; yerine göre sesli harf atılarak veya atılmayarak "î" veya "vî" harfi getirilerek yapılan, nereli ve nereye mensub olduğunu ifade eden isimdir. İstanbullu, İstanbulî; Mekkeli, Mekkî

istibdad

 • Başlı başına olmak. Keyfî idare sistemi.
 • Zulüm ve tahakküm. İdaresi altındakilerin istemediği şeyleri yalnız kendi keyfine göre zorla ve zulümle yaptırmaya çalışmak. Kanun ve nizamlara bağlı olmayarak, çok defa da kanun namına kanunsuzluk yaparak, keyfi hükmünü icra ettirmek. Kimseyi

istikbalen

 • Karşılayarak, karşılamak üzere.
 • Gelecek zamanda, ilerde.

istiktal

 • Ölümden korkmayarak kendini tehlikeye atma. Tehlikeli işlere yiğitçe atılma.

istinbat / istinbât

 • Bir söz veya işten gizli bir mânâ çıkarma, zımnen, açık olmayarak, dolayısıyla anlama.

ithamkarane / ithamkârane

 • İtham ederek, suçlayarak.

izahen / îzâhen / ایضاحا

 • Açıklayarak, izah ederek.
 • Açıklayarak. (Arapça)

kaideşiken

 • Kaide ve usullere uymayarak. Kuralları çiğniyerek. (Farsça)

kazaen

 • Kaza ile, elde olmayarak.

kazara

 • Kazâ olarak. Rastlayarak. (Farsça)

kaziye-i bedihiyye

 • Man: Delil ile isbata muhtaç olmaksızın, aklın cezmen hüküm ve tasdik eylediği hüküm. Bu iki kısma ayrılır:1- Kaziye-i bedihiyye-i akliyye: Aklın hârice danışmayarak ve havassın (hislerin) tavassut ve yardımına muhtaç olmayarak tasdik eylediği kaziyeye denilir ki; akıl mücerret mevzu ve mahmulünü ta

ke'enlemyekün / كأن لم یكن

 • Olmamışçasına, yok sayarak. (Arapça)

kem

 • Az, noksan, eksik. (Farsça)
 • Kötü. Fenâ. Ayarı bozuk. (Farsça)
 • Fakir, hakir. (Farsça)

kem-ayar

 • Ayârı doğru olmayıp bozuk olan. Hileli, kalp. (Farsça)

kem-iyar

 • Ayarı bozuk. Hileli. Kalp altun veya gümüş. (Farsça)

keraheten

 • Kerahet olarak, makbul olmayarak, istenmiyerek.

kıyas-ı binnefs / kıyâs-ı binnefs

 • Nefsini misal alarak, nefsine kıyaslayarak. Bir şeyin bizzat kendini kıyas ederek yapılan kıyas.
 • Nefsini misâl alarak, kendi nefsine kıyaslayarak.

kumar

 • Para veya başka bir menfaat karşılığı oynanan oyun; birkaç kimsenin aralarında para veya mal toplayarak piyango çekip, isâbet etmeyenlerin isâbet edenlere mal veya para vermek için sözleşme veya para ile kazanmak için tahminde bulunma, toto. Karşılık lı para veya mal koyarak bahse tutuşma.

lafzi mu'cize / lâfzî mu'cize

 • Kur'ân'ın lâfzına ait mu'cize; Kur'ân'ın yazı ve hat san'atıyla yazılırken farkında olmayarak "Allah" lâfızlarının alt alta gelmesi şeklinde görünen Kur'ân mu'cizesi.

laşe / lâşe

 • Leş. Kendiliğinden ölmüş veya İslâmiyet'in emrine uygun olmayarak kesilmiş veya öldürülmüş hayvan ve böyle hayvanın eti.

lisans

 • Herhangi bir mevzuda verilen izin. Müsaade belgesi. (Fransızca)
 • Üniversite tahsili tamamlanınca alınan diploma. (Fransızca)
 • Bir sporcunun resmi yarışmalara katılabilmesi için spor federasyonu tarafından kendisine verilen kayıt fişi veya kimlik kartı. (Fransızca)
 • İthal veya ihracı serbest bırakılmayarak (Fransızca)

mağdur / mağdûr / مغدور

 • Haksızlığa uğramış. (Arapça)
 • Mağdur etmek: Haksızlığa uğratarak zor durumda bırakmak. (Arapça)
 • Mağdur olmak: Haksızlığa uğramayarak zor durumda kalmak. (Arapça)

mahakk

 • Mehenk. Ayar taşı.

mahmudiye

 • Sultan 2. Mahmud adına yapılan ve kalyon büyüklüğünde olan eski bir harp gemisi.
 • Sultan 1. Mahmud zamanında basılan 23 ayar altın.
 • Sultan 2. Mahmud zamanında basılan ve yirmibeş gümüş kuruş değerinde olan ince altın sikke.

mazlumen

 • Zulme uğrayarak.

mehenk

 • Ölçü, altının ayarlarını ölçmeye yarayan ölçü taşı.
 • Ölçü. Miyar.
 • Altın ve gümüş ayarını anlamaya mahsus taş. Üzerinde altın tecrübe edilen siyah taş.

mekatib-i aliye / mekâtib-i âliye

 • Yüksek mektebler. Yüksek okullar. Üniversite ayarındaki mektebler.

mekruh / mekrûh

 • Hoş görülmeyen, beğenilmeyen şey. Peygamber efendimizin beğenmediği ve ibâdetin sevâbını gideren şeyler. Yasak olduğu haram gibi kesin olmamakla berâber, Kur'ân-ı kerîmde, şüpheli delil ile, yâni açık olmayarak bildirilmiş veya bir sahâbînin (Peygamb er efendimizin arkadaşlarının) bildirmesi ile anl

meşşaiyyun

 • Meşşâiler. Derslerini gezerek veren, peygamberlere uymayarak yalnız akıl ve fikir ile hakikatı bulmaya çalışan ehl-i dalâlet. Dinsizlik yolunu açanlar, sadece akla itimad eden ve vahye tâbi olmayan imânsızlar.

mihenk

 • (Mihek) Altının ayarını anlamaya mahsus bir taş. Ölçü. İyiyi kötüyü ayıran, ayar âleti.
 • Mc: Bir insanın kıymetini, ahlâkını anlamaya yarayan vasıta.

min gayr-ı haddin

 • Had harici, edeb dışı olarak.
 • Haddim olmayarak.

min gayri haddin

 • Haddim olmayarak.

min-gayr-ı haddin

 • Haddim olmayarak.

minnet

 • İyiliğe karşı duyulan şükür hissi.
 • Birisine iyilik etmek.
 • Yapılan iyilikleri sayarak başa kakmak.

minnet etmeme

 • Yapılan iyilikleri sayarak başa kakmama.

misket

 • Alaybozan tüfeği. Patlayan bombadan etrafa sıçrayarak tahribe, yaralanmaya ve ölüme vesile olan sert parça. Eskiden kullanılmış geniş çaplı bir silâh. (Fransızca)
 • Güzel kokulu meyve. (Elma, üzüm vs.) (Fransızca)

miyar

 • Ölçü, ölçüt, ayar.

muayere

 • Ayarlama.

müçtenibane

 • Çekinerek, bir şeye karışmayarak.

müdebbir

 • Evvelden düşünüp işleri ona göre ayarlayan. Her şeyin evvelden tedbirini yapan, gören.
 • İlmi ile her şeyin akibetini ihâta edip ona göre hikmetle iş yapan Allah (C.C.).

müdebbirane / müdebbirâne

 • Müdebbir olana yakışır şekilde. Tedbirlice. Her işi önceden ayarlayarak, dikkatlice geleceği düşünerek. (Farsça)

müfehhimane

 • Anlayarak.

mugalaka

 • Diğerleri karışmayarak iki kişinin atlarıyla yarışması.

mükabere / mükâbere

 • Büyüklük taslayarak doğruyu kabul etmeme.

mükabere etme / mükâbere etme

 • Büyüklük taslayarak doğruyu kabul etmeme; göz göre göre inkâr etme.

mükabir / mükâbir

 • Büyüklük taslayarak doğruyu kabul etmeyen; göz göre göre yalanlayan.

mükrimane

 • Lütfederek, ağırlayarak, ikram ederek. (Farsça)

münhezimen

 • Yenilerek, münhezim olarak, bozularak, bozguna uğrayarak.

münzeviyane

 • Yalnız yaşayarak.

mürsel hadis

 • Tabiînin, sahabeyi atlayarak rivayet ettiği hadis, yani sahabeden değil tabiînden gelen hadis.

müruc

 • (Tekili: Merc) Çayarlar,otlaklar, çayırlıklar.

musaara

 • Büyüklük taslayarak birisinin yüzüne bakmayıp başını çevirmek.

musaddıkane

 • Onaylayarak.

müsrifane / müsrifâne

 • İsraf ederek, boş yere harcayarak. (Farsça)

müstechilane / müstechilâne

 • (Cehl. den) Cahil sayarak. (Farsça)

müstehiff

 • Hor ve hakir görüp aşağı ve bayağı sayarak alay edip eğlenen.

müsteshilane / müsteshilâne

 • Kolay sayarcasına. (Farsça)

müstevliyane / müstevlîyane

 • İstilâ edercesine, kaplayarak.

mutazarrıane / mutazarrıâne

 • Kendi kusurlarını bilerek, ihtiyacını anlayarak, tevazu ile niyaz ederek, yalvararak. (Farsça)

müteattıfane / müteattıfâne

 • Şefkat göstererek, bağışlayarak, esirgeyerek. (Farsça)

müteberriken

 • Mübarek sayarak, uğur bilerek.

mütecerri'

 • Yudumlayarak içen.

mütehakkimane

 • Hükmedercesine, zorlayarak.

mütekalibane / mütekâlibâne

 • Köpek gibi birbirinin üstüne sıçrayarak. (Farsça)

mütekebbirane / mütekebbirâne

 • Büyüklenerek, kibirlenerek, büyüklük taslayarak. (Farsça)

mütekemmilane / mütekemmilâne

 • Olgunlaşarak, tekemmül ederek. Eksiği kalmayarak. (Farsça)

mütela'simane

 • Saçmalayarak, kemküm ederek. (Farsça)

mütelahiyane

 • Oyunla uğraşarak, oynayarak. (Farsça)

mütenekkiren

 • Kıyafet değiştirip kendini tanıtmayarak.

mütesehhirane / mütesehhirâne

 • Sabahlayarak, gece uyumayarak. (Farsça)

muvakkit

 • Vakti tâyin eden.
 • Tam ayarlı saat.

müvakkit

 • Eskiden İslâm devletlerinde namaz vakitlerini ve bunlarla ilgili âletleri kullanan, tâmirini ve ayarını yapan vazîfeli kimse.

müzeyyifane / müzeyyifâne

 • Tezyif ederek, aşağılayarak.
 • Tezyif ederek, aşağılayarak.

na-hah

 • İstemeyerek, râzı olmayarak. Zoraki. (Farsça)

nafile / nâfile / نَافِلَه

 • Mecburiyet altında olmayarak yapılan ibadet.

naimane / naimâne

 • Uyur gibi, uyuklayarak, uyurcasına. (Farsça)

nakd

 • (C?: Nukûd) Madeni para, akçe.
 • Bir şeyin bedelini peşinen ödemek.
 • Para olarak bulunan servet.
 • Vezin ve ayarı tamam olan para.
 • Bir şeye hırsızlamasına bakma.
 • Seçmek.
 • Saymak.

nakıd

 • Bir şeyin iyisini kötüsünden veya bozuğundan ayıran.
 • Tenkidci, ayarcı. Paranın kalbını anlayan.
 • Dinar, dirhem.

nakıs-ul iyar

 • Ayarı bozuk.

nakş-bend

 • Kumaşların nakışlarını bağlayarak ipek tellerle tezgâhı hazırlayan. Nakış işleyen. (Farsça)
 • Ressam. (Farsça)

nasere

 • Ayarı bozuk para. (Farsça)

nefs-i levvame

 • Kötülüğü işledikten sonra fenâlığını hatırlayarak insanı rahatsız eden pişmanlık hâli ve vicdan rahatsızlığı.
 • İnsanın, kendine ait kötülük ve günahını görüp fenalığını bilen ve hayra meyleden iradesi.

neşr ü tamim / neşr ü tâmim

 • Herkese yayarak genelleştirme.

nevazişgarane / nevazişgârane

 • Gönül alarak, okşayarak, iltifat ederek. (Farsça)

peşrev

 • (Aslı: Pişrev) Önde giden. (Farsça)
 • Türk müziğinde bir saz eseri. (Farsça)
 • Güreşten önce pehlivanların ellerini birbirine veya dizlerine çarparak ve biraz sıçrayarak yaptıkları oyun. (Farsça)
 • Bir çeşit ok. (Farsça)

rabıta / râbıta

 • Bir velînin şeklini, sûretini hayâline getirerek onun kalbindeki feyz (bereket) ve mârifetlere (ilimlere) kavuşma yolu. Kalbini büyüklerin kalbine bağlayarak onlardan feyz alma. Her şeyi unutarak, dünyâ işlerini düşünmeyerek, sevgi ve saygı ile bir velînin mübârek yüzünü hayâlinde veya gönlünde bulu

rabten

 • Bağlayarak, ilâveten.

raks

 • Sıçrayarak oynamak, dansetmek.

recm

 • Taşlama; muhsan (evli) olup, zinâ eden kadın ve erkeği taşlayarak öldürme.

recmetme

 • Taşlayarak öldürme.

riayeten

 • Saygı ve hürmet göstererek. Sayarak. Hürmet ederek.
 • Tâbi olarak.

rüku / rükû

 • Namazda elleri dizlere dayayarak eğilme hareketi, aşırı saygı gösterme.

sa'y

 • Hac ve ömre ibâdeti için Mekke-i mükerremeye gelen kimsenin Mescid-i Haram (Kâbe ve avlusu) yakınındaki Safâ ve Merve tepeleri arasında usûlüne göre Safâ'dan başlayarak Merve'ye ve Merve'den Safâ'ya yedi kere gidip gelmesi. Sa'y, dört gidiş ve üç gelişten ibârettir.
 • Çalışmak, iş görm

sa'y-i beliğ

 • Emek harcayarak gereği gibi çalışma.

sace

 • Hatıl ağacı.
 • Altın ve gümüş ayarını astıkları ağaç.

sakitane / sakitâne

 • Ses çıkarmayarak, sessizce. (Farsça)

sayrefi / sayrefî

 • (Çoğulu: Sayârife) Sarraf.

sebk-i mevsul

 • Edb: Cümleleri bağlayarak birleştirme tarzı.

semi'

 • İşiten, duyan.
 • Fık: Allah'ın (C.C.) insanlar gibi zamana, âlete muhtaç olmayarak her şeyi işitmesi ve duyması. (O'nun işitip duyamıyacağı hiç bir şey yoktur.)

şeriha

 • (Çoğulu: Şerâih) Vücuttan kopmayarak ayrılmış olan et parçası.
 • Et dilimi.

seyl-i huruşan-ı zaman / seyl-i hurûşân-ı zaman

 • Zamanın çağlayarak akan seli.

şuurane / şuûrâne

 • Anlayarak, bilerek.

ta'ammüden

 • Bilerek, isteyerek, önceden hazırlayarak yapma.

ta'zimen / ta'zîmen / تعظيما

 • Saygı göstererek. (Arapça)
 • Ululayarak, yücelterek. (Arapça)

taallül

 • Bahane arayarak işten kaçınma.

tadlil

 • Doğru yoldan sapıtmak.
 • Azdırmak, ayartmak. Günah işletmek. Dalâlete saptırmak.

tafdih

 • (Fedahat. dan) Rezil etme. Kötülüklerini yayarak adını kötüleme.

tahakküm-ü zahiri / tahakküm-ü zâhirî

 • Zahirî olan egemenlik; akıl ve gönlü dışlayarak insanlara hükmetme.

tahkirkarane / tahkirkârâne

 • Aşağılayarak, hakaret eder tarzda.

tahrif

 • Bozma, harflerle oynayarak aslını değiştirme.

tahrim

 • Haram kılma. Haram kılınma. Dince yasak edilme.
 • Kudsî sayarak yaklaşmayı yasak etme.

taksim-i mesai

 • İş bölümü, mesailerin tanzimi, ayarlanması.

tasavvuren

 • Tasarlayarak.

tasdikan / tasdîkan

 • Onaylayarak.

tasdiken

 • Tasdik ederek, doğrulayarak.

tatbikan / tatbîkan / تطبيقا

 • Uygulayarak. (Arapça)

tazyik

 • Daraltmak, sıkıştırmak.
 • İcbar etmek.
 • Sıkıntı ve ızdırab vermek.
 • Zorlama, baskı.
 • Fiz: Bir kuvvet harcayarak yapılan basma veya itme işi. Basınç. Katı cisimler, üzerine konuldukları satıhlara; sıvılar, içinde bulundukları kabın hem dibine ve hem de yanlarına; ga

tebellüh

 • Ahmak olmak.
 • Suretâ ahmaklık göstermek.
 • Kaybolmuş bir şeyi araştırmak.
 • Yolu bilmeyen kimse, erbâbından sorup araştırmayarak gitmek.

teberruan / تبرعا

 • Teberru ederek, teberru suretiyle, bağışlayarak.
 • Bağışlayarak. (Arapça)

teberrük

 • Bir şeyi bereket veya saadet vesilesi sayarak almak veya vermek. Uğur ve bereket saymak.
 • Bir şeyi bereket veya saadet vesilesi sayarak almak veya vermek. Uğur ve bereket saymak.
 • Hayr-ı İlâhiye hissedâr olmak.

teberrüken / تبركا / تَبَرُّكًا

 • Mübarek görerek,uğur sayarak. (Arapça)
 • Bereket sayarak.

tebuk gazvesi

 • Hicretin dokuzuncu senesinde vuku bulmuştur. Şam'da bulunan Rumlar tarafından o civarın halkı, müslümanlara karşı ayaklandırıldığı Peygamberimiz tarafından duyulduğunda, onlara karşı asker hazırlayarak Tebuk'e gitmiş ve oranın ileri gelenleri Peygamberimize gelerek barışa çalışmışlardır. Tebuk'te on

tecriden / tecrîden / تجریدا

 • Soyutlayarak. (Arapça)

tedbir-i hükumet / tedbir-i hükûmet

 • Hükûmetin tedbiri, işleri önceden planlayarak idare etmesi.

tedvin

 • Bir araya toplayarak tertipleme.
 • Edb: Aynı mevzuya ait bahisleri, çalışmaları bir araya getirip kitap hâline getirme.

tefe'ülen

 • Tefe'ül ederek; bir kitabı rastgele açarak uygun gelen yeri yorumlayarak.

teftin

 • (Fitne. den) Fitneye düşürme.
 • Meftun verme. Ayartma.

telvihen

 • Açıklayarak.

tenezzülat-ı kelam / tenezzülât-ı kelâm

 • Sözün muhatapların seviyelerine uygun olarak ayarlanması.

tenezzülat-ı kelamiye / tenezzülât-ı kelâmiye

 • Sözün muhatapların seviyelerine göre ayarlanması.

terci' / tercî'

 • Geri çevirme, döndürme. Sesi yükseltip alçaltarak ve tekrarlayarak okuma.

tercim

 • (Recm. den) Taşlama. Taşlayarak öldürme. Recmetme.

tertil

 • Muvafık ve yerli yerinde, güzel, uygun ve lâtif konuşmak.
 • Düşüne düşüne, yavaş yavaş, anlayarak okumak. Beyan eylemek ve âşikâr kılmak.
 • Kur'an-ı Kerim'i usul ve kaidesine göre, acele etmeksizin dura dura anlaya anlaya okumaktır. Kur'an-ı Kerim tertil üzere nâzil olmuştur.

tescir

 • Tennur yakmak.
 • Denizi kurutmak.
 • Boşaltmak ve doldurmak.
 • Ağlayarak çağırmak.

teşrik tekbirleri

 • Zilhiccenin dokuzuncu günü, yani Kurban Bayramının arefe günü, sabah namazından başlayarak, bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar olan, her farz namazın selâmından sonraki alınan tekbirler.

teyemmünen

 • Uğur sayarak. Teyemmün ederek.

tezyif

 • Çürütmek. Küçük düşürmek. Eğlenmek, alaya almak.
 • Bir şeyin dışını tezyin ve tanzim edip, içini fena yapmak. Kötü ayar etmek.
 • Tahkir etmek.

Troçkizm / Troçkist

 • Troçkizm, Marksizm'in Troçki'nin bakış açısıyla yorumlanmasıdır. Aynı zamanda 1917 Ekim Devrimi'nden sonra ortaya çıkmış bir ayrımı ifade eder. Sovyetler Birliği'nde "sol muhalefet" olarak örgütlenmiş, Troçki'nin kurduğu 4. Enternasyonal'le başlayarak günümüze kadar gelmiştir. Troçkizm'in en önemli unsurları; özgürlüğü ortadan kaldıracak bir sistem olarak görülen "tek ülkede sosyalizmi" fikrinin reddi, dünya devrimi fikri, enternasyonalin gerekliliği, sürekli devrim ve Doğu Bloku ülkelerinin gerçek sosyalizm olmadığı fikirleridir.

  Kaynak: Wikipedia: https://tr.wikipedia.org/wiki/Troçkizm


umur-i zevkiyye / umûr-i zevkiyye

 • Tasavvufta kalb ile tadarak, yaşayarak kavuşulan haller.

unsuriyet

 • Irkçılık. Bir kavmi veya kendi soyunu daha şerefli sayarak diğer insanları hakir görmek. Menfî milliyetçilik.

va'z

 • Cemaati irşad amacıyla Kur'ân ve hadisleri yorumlayarak yapılan konuşma.

vacib / vâcib

 • Kur'ân-ı kerîmde açık olmayarak bildirilmiş veya bir sahâbînin açıkça bildirmesi ile anlaşılmış olan emirler. Şâfiîlere göre vâcib denince farz anlaşılır.

vassaf

 • Vasıflarını sayarak medheden. Vasıflandıran. Vasıf ve beyanda ârif ve âlim olan.

velvele-i istiğrab

 • Garip karşılayarak bağırma, hayret feryadı.

zecren

 • Zorlayarak, zorla.
 • Ceza olarak.
 • Engel olarak, menederek.
 • Zorlayarak.

zecri / zecrî / زجری

 • Zorlayarak, zorlayıcı. (Arapça)

zımnen

 • Açıktan olmayarak, dolayısıyla, ima yolu ile. İçinden olarak.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın