LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Ay kelimesini içeren 622 kelime bulundu...

husuf namazı / husûf namazı

 • Ay tutulduğunda kılınan namaz.

adet görme / âdet görme

 • Aybaşı hâli. Kadınlardan ve ergenlik, evlenme çağına gelmiş olan kızlardan her ay belli günlerde kan gelmesi hâli.

ahfec

 • Ayakları eğri.

ahmas-ül kadem

 • Ayak tabanı.

ahnef

 • Ayakları çarpık ve eğribüğrü olan.

ahred

 • Ayaklarının siniri kurumuş veya bozulmuş olan hayvan.

akademi heyeti muvacehesinde

 • Aydın, âlim ve bilginlerden oluşan ilmî kurul önünde, karşısında.

akdam / akdâm / اقدام

 • Ayaklar. (Arapça)

akib

 • Ayağın ökçesi. Adamın evlâdı, evlâdının evlâdı.

akmar / akmâr / اقمار

 • Aylar. (Arapça)

akmer

 • Ay gibi beyaz (yüz). Akça şey.

alam-ı firak / âlâm-ı firak / آلَامِ فِرَاقْ

 • Ayrılık elemleri, acıları.
 • Ayrılık acıları.

alamet-i farika / alâmet-i fârika / عَلَامَتِ فَارِقَه

 • Ayırt edici işaret.
 • Ayırıcı işaret. Damga.
 • Ayırt edici işaret.

alat-ı tenvir / âlât-ı tenvir

 • Aydınlatma âletleri, cihazları.

alesseviyye

 • Aynı seviyede, eşit olarak.

alettafsil / alettafsîl / على التفصيل

 • Ayrıntılı olarak. (Arapça)

amm lafızlar / âmm lâfızlar

 • Aynı cinsin birçok fertlerine birden delâlet eden lâfızdır. "Kavil, cemaat, nisa" lâfızları gibi.

anded

 • Ayrılık, firak.

asir / âsir

 • Ayağı kayan.

aşzan

 • Ayağı kesilmiş gibi emekleyerek yürümek.

avar

 • Ayıp, kusur, eksiklik. Fesad.

avare / âvâre / آواره

 • Aylak. (Farsça)

avareser / âvâreser / آواره سر

 • Aylak. (Farsça)

ayar / ayâr / عيار

 • Ayar. (Arapça)

ayat / âyât / آیات

 • Ayetler.
 • Âyetler.
 • Âyetler.
 • Ayetler. (Arapça)

ayb / عيب

 • Ayıp, utanılacak kusur.
 • Ayıp. (Arapça)

ayine / âyine / آینه

 • Ayna.
 • Ayna.
 • Ayna. (Farsça)

ayine-misal / âyine-misal

 • Ayna gibi, aynaya benzer.

ayine-saz

 • Aynacı. (Farsça)

ayinedar / âyinedar

 • Ayna tutan.
 • Ayna olan.

ayinedarlık / âyinedarlık

 • Aynalık, ayna tutuculuk.

ayinhan / âyînhân / آیين خوان

 • Ayin okuyan. (Farsça)

ayn-ı kabul

 • Aynen kabul etme, aynısını verme.

ayn-ı mün'akis

 • Aynaya vurup oradan ziyası, resmi, şekli gelen veya görünen şeyin kendisi.

ayniyet / عَيْنِيَتْ

 • Aynılık, aynı oluş.
 • Aynı olma.
 • Aynısı olma.

ayniyyet / عينيت

 • Aynılık. (Arapça)

aza-i nev'iye ve cinsiye / âzâ-i nev'iye ve cinsiye

 • Aynı tür ve aynı cinsin ortak organları.

azl

 • Ayırma, uzaklaştırma.

azletmek

 • Ayırmak, uzaklaştırmak.

bad-pay

 • Ayağı çabuk olan (at ve sâire). (Farsça)

bahr-i muhit-i nur / bahr-i muhît-i nur

 • Aydınlığı her yeri kaplayan nur denizi.

bahr-i münir

 • Aydınlatan deniz.

belağat-i ayet / belâğat-i âyet

 • Âyetin belâğati; düzgün, kusursuz, yerinde ve halin ve makamın icabına göre söz söyleme.

belak

 • Ayakları alacalı at.

bergriften

 • Ayırmak. Kaldırmak. Gidermek. (Farsça)

berhast

 • Ayaklanmış, kalkmış. (Farsça)

berpa / berpâ / برپا

 • Ayakta, ayak üzerinde, dik. (Farsça)
 • Ayakta. (Farsça)

biaynihi / biaynihî

 • Aynen, gibi.

bihi

 • Ayva. (Farsça)

bila-tefrik / bilâ-tefrik

 • Ayrım yapmaksızın.

bilatefrik / bilâtefrik

 • Ayırmaksızın.

bittafsil / bittafsîl / بالتفصيل

 • Ayrıntılı olarak, uzun uzadıya. (Arapça)

çabükpa / çâbükpâ / چابك پا

 • Ayağına çabuk. (Farsça)

cazi

 • Ayaklarını dikip parmakları üzerine oturan kişi.

çerağan / çerâğân / چراغان

 • Aydınlatma, donatma. (Farsça)

cihaz / cihâz

 • Aygıt, çeyiz.

cihazat / cihâzât

 • Aygıtlar.

cihet-i infikak / cihet-i infikâk

 • Ayrılma, çözülme yönü.

cüda / cüdâ / جدا / جُدَا

 • Ayrılık. Ayrılmış. (Farsça)
 • Ayrılık, ayrılmış.
 • Ayrı, ayrılmış.
 • Ayrı. (Farsça)
 • Cüda kalmak: Ayrı düşmek, uzak kalmak. (Farsça)
 • Ayrı, ayrılmış.

cüdayi / cüdâyî / جدایى

 • Ayrılık. (Farsça)

çuhadar

 • Ayak hizmetinde bulunan çuha elbiseli yahut çuhadan olan perdenin haricinde emre hazır bulunan hademe.

cümle-i ayet / cümle-i âyet

 • Âyet cümlesi.

dafn

 • Ayakla tekme vurmak ve atmak.

dahs

 • Ayağıyla tepinmek.

darice

 • Ay ve güneş ağılı. (Farsçada "hâle" denir.)

decucat

 • Ayakları kısacık dişi deve.

delail-i nakliye / delâil-i nakliye

 • Âyet ve hadis gibi nakle dayanan deliller.

derbeder / دربدر

 • Aylak, avare. (Farsça)

dindaş

 • Aynı dinden olan.

dübb / دب

 • Ayı.
 • Ayı. (Arapça)

dug

 • Ayran. (Farsça)

duğ / dûğ / دوغ

 • Ayran. (Farsça)

eazım-ı müçtehidin / eâzım-ı müçtehidîn

 • Âyet ve hadisler başta olmak üzere, diğer dinî delillerden hüküm çıkarma bilgi ve kabiliyetine sahip olan büyük İslâm âlimleri.

ebnayıcins / ebnâyıcins

 • Aynı türden olanlar.

ebu humeyd

 • Ayı denilen canavar.

ehl-i kıyam

 • Ayaklananlar, ihtilal girişiminde bulunanlar, isyan edenler.

ehl-i memleket

 • Aynı memleketten, hemşehri.

ehl-i zahir / ehl-i zâhir

 • Âyet ve hadislerin sadece lâfızlarına, şeklî mânâlarına göre tefsir yapıp hüküm veren âlimler.

elektrik-i nevvare

 • Aydınlatan elektrik.

elfirak

 • Ayrılma, ayrılık sözü.

elhüccetü'z-zehra / elhüccetü'z-zehrâ

 • Ay gibi parlak mânâsında On Beşinci Şuâın adı.

esabi-ül kadem

 • Ayak parmakları.

esdaf-ı ayat / esdâf-ı âyât

 • Ayetlerin sadefleri; inci kabuğu gibi değerli olan mahfazaları.

eşhur / eşhûr

 • Aylar.

eşhür / اسهر

 • Aylar. (Arapça)

est

 • Ayakları uzun olan.

evbaş / evbâş / اوباش

 • Ayak takımı, külhanbeyler. (Arapça)

evkaş

 • Ayak takımı. Terbiyesiz, ahlaksız, adi ve alçak kimse.

eyyam-ı biyd / eyyâm-ı biyd

 • Ayın ışığının en aydınlık olduğu kamerî aylarının 13, 14 ve 15. günleri.

fahl

 • Aygır; neslin devamını sağlayan erkek hayvan.

farika / fârika

 • Ayırıcı özellik; birbirine benzememe özelliği.
 • Ayırıcı özellik.

farıka / fârıka / فارقه

 • Ayırıcı. (Arapça)

farika / fârika / فَارِقَه

 • Ayırt edici.

fark / فرق

 • Ayrılık, başkalık.
 • Ayrıcalık, ayrılık. (Arapça)

fasıl / fâsıl

 • Ayıran, bölen.

fehm-i ayet / fehm-i âyet

 • Âyetin anlaşılması, idrak edilmesi.

feht

 • Ay aydınlığı, ay ışığı.

felke

 • Ayın dolunay şekli.

ferhunde-pay / ferhunde-pây

 • Ayağı uğurlu olan. (Farsça)

feri / ferî

 • Ayrıntılarla ilgili.

feriyye

 • Ayrıntılar.

feşc

 • Ayağını ayırıp apışmak.

fetk

 • Ayırma, yarma.

fevaid-i tenvir / fevâid-i tenvir

 • Aydınlatmanın, nurlandırmanın faydaları.

fikr-i münevver

 • Aydın fikir, düşünce.

fırak

 • Ayrılık.

firak / firâk / فراق / فِرَاقْ

 • Ayrılık. Ayrılmak. Hicran.
 • Ayrılık.
 • Ayrılık.
 • Ayrılık.
 • Ayrılık.

firaz

 • Ayrılmak.

fırka-i dalle / fırka-i dâlle

 • Âyet-i kerîmelere ve hadîs-i şerîflere kendi görüş ve akıllarına göre mânâ vererek, doğru yoldan ayrılıp dalâlete (yanlış ve bozuk yollara) sapmış fırkalardan her biri.

firkat / فرقت / فِرْقَتْ

 • Ayrılık.
 • Ayrılık.
 • Ayrılık. (Arapça)
 • Ayrılık.

firkatli

 • Ayrılık dolu.

fisal / fisâl

 • Ayrılmışlar.

fitne

 • Ayrılık, karışıklık, kargaşa; insanı hak ve hakîkatten saptıracak şey. İnsanları sıkıntıya, belâya düşüren, müslümanların zararına sebeb olan iş. Düşmanlığa sebeb olan şey.

furkan

 • Ayırt edici; hak ile bâtılı birbirinden ayıran Kur'ân.

füruat / fürûat

 • Ayrıntılar.

füşürde-kadem

 • Ayak direyen, inad eden, ısrar eden. (Farsça)

fuzaz

 • Ayrılmış ve dağılmış nesne.

gayr-i kabil-i tefrik / gayr-i kâbil-i tefrik / غير قابل تفریق

 • Ayırdedilmez.

gayr-ı mütecezzi / gayr-ı mütecezzî

 • Ayrılamayan, bölünemeyen.

gayriyet

 • Ayrılık. Gayrılık.

hacil

 • Ayaklarından üç tanesi beyaz olan at.

hacla'

 • Ayakları beyaz olan koyun.

hafelleh

 • Ayaklarının uç kısmı birbirine yakın olup, ökçeleri uzak olan.

haffaf

 • Ayakkabı, terlik vb. gibi şeyler yapan ve satan. Kavaf.

hak-i pay / hâk-i pây

 • Ayağının tozu.

hak-pay / hâk-pay

 • Ayağın tozu, ayağın toprağı. Ayağın batığı toprak. (Farsça)

hakeza / hâkezâ / هكذا

 • Aynı şekilde. (Arapça)

hal-i ihtilal / hâl-i ihtilâl

 • Ayaklanma durumu, karışıklık hâli.

halaca

 • Ayak yolu, abdesthane. (Farsça)

hale / hâle / هاله

 • Ay ve güneşin etrafında bazen görünen parlak dâire.
 • Ay çevresinde görülen parlak daire, ayla.
 • Ayça, hâle. (Arapça)

halevar

 • Ay şeklinde olan, hilâl gibi olan. (Farsça)

halhal / خلخال

 • Ayak bileziği, halhal. (Arapça)

hanin / hanîn

 • Ayrılık acısıyla inleme.

har-ı firkat / hâr-ı firkat

 • Ayrılık acısı.

harca'

 • Ayakları beline varana kadar beyaz olan koyun.

harf be harf

 • Aynen, aslı gibi, olduğu gibi.

hasenat-ı muzie / hasenat-ı muzîe

 • Aydınlatıcı güzellikler, iyilikler.

hasf / خسف / خَسْفْ

 • Ay tutulması.
 • Ay tutulması. (Arapça)
 • Ay tutulması.

hassa-i farika

 • Ayırıcı özellik. Vasf-ı fârık. Bir şeyi diğerinden ayıran hususiyet.

hassa-i mümeyyize

 • Ayırıcı vasıf, belirgin özellik.

hatt-ı fasıl / hatt-ı fâsıl

 • Ayırıcı çizgi, fasledici çizgi.

havrem

 • Ayak ovup kir gidermekte kullanılan, kırmızı renkli delikli taş.

hayat-ı cinsiye

 • Aynı alt türdeki varlıkların hayatı.

hayize

 • Aybaşısı olan kadın.

haylulet-i arz / haylûlet-i arz

 • Ay tutulması. Dünyanın güneşle ay arasına girerek güneş ışığına perde olması.
 • Ay tutulması, Dünyanın Güneşle ayın arasına girmesi.

hayz ve nifas

 • Aybaşı hali ve lohusalık.

hebenka

 • Ayak parmaklarını dikip ökçesi üzerine oturmak.

hecr / هجر

 • Ayrılık. (Arapça)

hem

 • Aynı, birlikte.

hem-asıl

 • Aynı asıldan. (Farsça)

hem-asır

 • Aynı asırda olan. Bir asırda beraber olanlar.

hem-asr

 • Aynı asırda yaşayan, çağdaş.

hem-bar

 • Aynı yükü yüklenmiş olan, aynı yükü taşıyan. (Farsça)

hem-cay

 • Aynı yerde oturan. Hemşehri. (Farsça)

hem-cins

 • Aynı cinsten olan.

hem-civar

 • Aynı yerde oturan, komşu.

hem-fikr

 • Aynı düşüncede ve aynı fikirde olan. Kafadar. (Farsça)

hem-hal

 • Aynı halde olan. İkisi beraber. (Farsça)

hem-kar / hem-kâr

 • Aynı işi yapan, aynı işte olan. (Farsça)

hem-kıymet

 • Aynı kıymette olan, kıymetleri eşit olan. (Farsça)

hem-kün

 • Aynı cins işte çalışan, işleri ve meslekleri aynı olan. Meslekdâş. (Farsça)

hem-nesl

 • Aynı sülâle ve soydan, aynı nesilden, soydaş. (Farsça)

hem-pa

 • Ayakdaş. Arkadaş. Yoldaş. (Farsça)

hem-seng

 • Aynı ölçüde, aynı mizanda, bir tartıda.

hem-sıfat

 • Aynı vasıf ve nitelikte olan.

hem-sufre

 • Aynı sofraya oturan, sofra arkadaşı. (Farsça)

hem-zeban

 • Aynı dili konuşan, lisanları aynı olan.

hemcevherlik

 • Aynı cevherden olma, aynı asıldan gelme. (Farsça - Türkçe)

hemcins / هم جنس / هَمْجِنْسْ

 • Aynı cinsten.
 • Aynı cinsten olan.
 • Aynı cinsten. (Farsça - Arapça)
 • Aynı cinsten olan.

hemfikir

 • Aynı fikir.

hemfikr / همفكر

 • Aynı düşüncede, hemfikir. (Farsça - Arapça)
 • Hemfikr olmak: Aynı fikri paylaşmak. (Farsça - Arapça)

hemşehri

 • Aynı şehirden. Aynı memleketli olan. (Farsça)
 • Aynı şehirli olan.
 • Aynı şehirden.

hemzeban / hemzebân / همزبان

 • Aynı dili konuşan. (Farsça)

hezhaz

 • Aygırları boyunlarından sıkıp zebun eden yavuz aygır.

hicr / هجر

 • Ayrılık. (Arapça)

hicran / hicrân

 • Ayrılık, ayrılık acısı.

hicran-zede

 • Ayrılmış, üzüntülü, hicrâna uğramış.

hilaf / hilâf / خلاف

 • Aykırı, zıt. (Arapça)

hilal / hilâl

 • Ay; yay şeklinde görülen ay.

hilale / hilâle

 • Ay ağılı, hâle.

hırkat

 • Ayrılık ateşi.

hırs / خرس

 • Ayı.
 • Ayı. (Farsça)

hırs-beçe

 • Ayı yavrusu.

hırsek

 • Ayı yavrusu. (Farsça)

hırseme

 • Ayakkabının başı.

hısan

 • Aygır, at.

hisan

 • Aygır, damızlık erkek at.

horanta

 • Aynı çatı altında yaşayan kişiler, ev halkı. (Farsça)

hulf / خُلْفْ

 • Aykırı davranma.

hünsaiyyet

 • Aynı kimsede ve aynı zamanda hem erkeklik hem dişilik.

husuf

 • Ay tutulması.

hüsuf / hüsûf

 • Ay tutulması, sönme.

husuf / husûf / خسوف / خُسُوفْ

 • Ay tutulması. (Arapça)
 • Ay tutulması.
 • Ay tutulması.

husuf namazı

 • Ay tutulmasında kılınan namaz.

husuf-i cüz'i / husuf-i cüz'î

 • Ayın bir kısmının tutulması.

husuf-i külli / husuf-i küllî

 • Ayın tamamen tutulması.

husufat / husufât

 • Ay tutulmaları.

hususa

 • Ayrıca, hususen, başkaca.

hüve hüvesine

 • Aynen.

hüvehüvesine

 • Aynen.

ı'sar

 • Ayağını kaydırıp yere yıkmak.

icare-i müşahere

 • Aylık olarak yapılan icaredir. Bir haneyi bir aylığına kiraya vermek gibi.

icha'

 • Ayaz çıkma.

icma-ı ümmet / icmâ-ı ümmet

 • Aynı asırda yaşamış olan İslâm âlimlerinden müçtehit olanların, şeriatın bir meselesi hakkında verilen hükümde birleşmeleri, dinî bir konuda söz birliği etmeleri.

icmal-i şehri / icmal-i şehrî

 • Aylık gelir ve giderleri, yahut yalnız giderleri toplu ve kısaltılmış olarak gösteren cetveller.

ictihad / ictihâd

 • Âyet ve hadîslerden hüküm çıkarma, içtihat.

iddet-i eşhür

 • Ay hesabıyla iddet beklemek. Boşanma tarihinden itibaren hür ise üç ay, cariye ise birbuçuk ay bekler.

ıdtıgan

 • Ayağıyla kendi kendine vurmak.

ifraz / ifrâz

 • Ayırmak, tefrik etmek. Ayrılmak.
 • Ayrılma, akma, salgı.

iftirak / iftirâk / افتراق

 • Ayrılma.
 • Ayrılma.
 • Ayrılık. (Arapça)

iftirakat

 • Ayrılıklar. İftiraklar. Parçalanmalar.

igmaz

 • Ayıplamak. Kınamak. Tahkir etmek.

iğva / iğvâ

 • Ayartma, kandırma.
 • Ayartma, baştan çıkarma.

igva'

 • Ayartmak. Azdırmak. Baştan çıkarmak.

ihtilaf

 • Ayrılma, ayrışma, çözülme.

ihtilaf u tefrika / ihtilâf u tefrika

 • Ayrılık ve anlaşmazlık.

ihtilaf-ı matali / ihtilâf-ı matâli

 • Ay'ın doğuşunun zaman olarak farklı yerlerde farklı oluşu.

ihtilaf-ı metali / ihtilâf-ı metâli

 • Ay'ın doğuşunun zaman olarak, farklı yerlerde farklı oluşu.

ihtilaf-ı metali' / ihtilâf-ı metali'

 • Ayın doğuş zamanlarının farklı yerlerde farklı oluşu.

ihtilafat / ihtilâfât

 • Ayrılıklar, anlaşmazlıklar, uyuşmazlıklar.

ihtilal / ihtilâl

 • Ayaklanma, karışıklık.
 • Ayaklanma, kargaşalık.

ıkmar

 • Ayın doğmasını bekleme.

iktiza-i nass / iktizâ-i nass

 • Âyet ve hadîslerin gerektirdiği şey; nassın (âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîfin) hükmünün anlaşılabilmesi ve istenilen mânânın ortaya çıkması için sözün tamâmına bakılarak gerekli hükmün taktir edilmesi.

ila ahir-i aye / ilâ âhir-i âye

 • Âyetin sonuna kadar.

ila ahir-i ayet / ilâ âhir-i âyet

 • Âyetin sonuna kadar.

ila ahiri'l-aye / ilâ âhiri'l-âye

 • Âyetin sonuna kadar.

ilaahirilayet / ilââhirilâyet

 • Âyetin sonuna kadar.

imtiyaz / imtiyâz / اِمْتِيَازْ

 • Ayrıcalık, ayırd edici özellik.
 • Ayrıcalık.
 • Ayrıcalıklı olma.

imtiyazat / imtiyazât

 • Ayrıcalıklar.
 • Ayrıcalıklar.

imtiyazlı

 • Ayrıcalıklı.

inad / inâd

 • Ayak direme, inat.

inare / inâre / اناره

 • Aydınlatma. (Arapça)

infikak / infikâk / انفكاک

 • Ayrılma.
 • Ayrılma, ayrışma.
 • Ayrılış. (Arapça)

infisal / infisâl / انفصال

 • Ayrılma.
 • Ayrılma.
 • Ayrılma. (Arapça)

inhilal / inhilâl

 • Ayrışma, dağılma.

inhisaf

 • Ay tutulması. Husufa uğramak. Ay'ın, dünyanın gölgesi altına girmesi veya o şekildeki gölgelenmek.

inşikak-ı kamer / inşikâk-ı kamer

 • Ay'ın parçalanması. Peygamberimiz Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü vesselâmın mu'cizesi eseri olarak gökte ay'ın en parlak olduğu bir zamanda ikiye ayrılması.
 • Ayın ikiye bölünmesi.

insina-yı kadem

 • Ayağın burkulması.

ırk

 • Ayrı soyda olan, ayrı dilde konuşan değişik kültüre sâhip, şeklî özellikleri bulunan insan topluluğu, millet.

ırktaş

 • Aynı ırktan olan.

ıslihmam

 • Ayak üstüne durmak.

ısrar

 • Ayak direme.

istade

 • Ayakta durmuş. (Farsça)

ıstıfa / ıstıfâ

 • Ayıklanma, temizlenme.
 • Ayıklanma, saflaşma.

istifraz

 • Ayırıp tefrik etme.

ıstıham

 • Ayak üstüne dikili durmak.

istikbah / istikbâh / استقباح

 • Ayıplama. (Arapça)

istikra / istikrâ

 • Ayrı ayrı olaylardan genel bir hüküm çıkarma.

istimaze

 • Ayrılma, ayrı durma, açıkta bulunma.

istisna / istisnâ

 • Ayırmak. Kaide dışı bırakmak. Müstesna kılmak.
 • Ayrılık, kural dışı.

isyan / isyân

 • Ayaklanma, başkaldırma.

itizal / îtizâl

 • Ayrılma, sapma.

ittifak-ı vazife

 • Aynı görevde birleşme.

ittihad-ı maksat

 • Aynı hedefte birleşme.

iyani / iyanî

 • Ayân olana ait, âşikâr ve belli olana dair.

izae / izâe / اضائه

 • Aydınlatma, ışıklandırma.
 • Aydınlatma.
 • Aydınlatma. (Arapça)

ızlak-ı akdam / ızlak-ı akdâm

 • Ayakların sürçüp kayması.

jerfbin / jerfbîn / ژرف بين

 • Ayrıntılı düşünen, dikkatli. (Farsça)

kabil-i tefrik

 • Ayrılabilir olma, ayrılması mümkün.

kàbil-i tefrik

 • Ayrılabilir olma, ayrılması mümkün.

kabil-i temyiz

 • Ayırt edilebilir.

kabile / kabîle

 • Aynı soydan olup beraber yaşayan insanlar.

kadem / قَدَمْ

 • Ayak, adım.
 • Ayak.

kadem-bus

 • Ayak öpen. (Farsça)

kademi / kademî

 • Ayakla alâkalı. Ayağa mensub.

kademkeş

 • Ayağını çeken. Yanaşmayan, gitmeyen. (Farsça)

kademnih

 • Ayak basıcı. (Farsça)

kaim / kâim

 • Ayakta duran.
 • Ayakta duran, var olan.
 • Ayakta olan, uyanık olan, namaz kılan.

kaim değildir

 • Ayakta durması mümkün değildir.

kaim olan

 • Ayakta kalan.

kaime

 • Ayakta sağlam duran, esaslı.

kalb-i münevver

 • Aydınlanmış, nurlu kalp.

kamer / قمر / قَمَرْ

 • Ay.
 • Ay.
 • Ay.
 • Ay.
 • Ay. (Arapça)
 • Ay.

kameri / kamerî

 • Ay ile alâkalı.

kameri sene / kamerî sene

 • Ayın yerküresi etrâfında on iki defâ dönmesi esnâsında ortaya çıkan yıl, sene. 354 gün.

kamervari / kamervâri / kamervârî

 • Ay gibi, kamere benzercesine. (Farsça)
 • Ay gibi.
 • Ay gibi.

kamra

 • Ay ışığı olan gece.

karabet-i nesebiyye

 • Aynı soydan gelmek suretiyle olan asli hısım ve akrabalık.

karenba

 • Ayakları uzun bir böcek.

kasta'

 • Ayaklarının siniri büzülüp kurumuş olan deve.

kavim

 • Aynı ırka mensub olanların oluşturduğu topluluk.

kebkeb

 • Ayak patırtısı. (Farsça)

kefş / كفش

 • Ayakkabı. (Farsça)

kehd

 • Ayağı yere vurmak.

kem-ayar

 • Ayârı doğru olmayıp bozuk olan. Hileli, kalp. (Farsça)

kem-iyar

 • Ayarı bozuk. Hileli. Kalp altun veya gümüş. (Farsça)

kema fi's-sabık / kemâ fi's-sâbık

 • Aynen eskisi gibi.

keza / kezâ / كذا

 • Aynı şekilde, böylece. (Arapça)

kezalik / kezâlik / كذالك

 • Aynı şekilde. (Arapça)

kıvamı / kıvâmı

 • Ayakta tutanı, gelişip yayılmasını sağlayanı.

kıyam / kıyâm / قِيَامْ

 • Ayaklanma.
 • Ayakta durmak. Namazın içindeki farzlardan birisi.
 • Ayakta durma, ayaklanma.
 • Ayağa kalkma.
 • Ayakta (varlıkta) durma.

kıyam etme

 • Ayağa kalkma.

küre-i kamer

 • Ay.

kuule

 • Ayağının arkasıyla yerden toprak saçmak.

kuydaş

 • Aynı köyden olanlar. Köyleri aynı olan kimseler. (Farsça)

lagzide-pay / lagzide-pây

 • Ayağı kaymış. Ayağı sürçmüş. (Farsça)

lataknetu / lâtaknetu

 • Ayet-i Kerimeden bir kısım olup: Ümidinizi kesmeyiniz (meâlindedir.)

lazım-ı gayr-ı müfarık / lâzım-ı gayr-ı müfarık

 • Ayrılması mümkün olmayan, terki câiz olmayan, ziyade gerekli, çok lüzumlu.

lemz

 • Ayıplamak. Dil ile tân etmek.

leyl-i münevver

 • Aydınlık gece.

leyle-i bedr

 • Ayın ondördüncü gecesi.

liaynihi / liaynihî

 • Aynı, kendisi, bizzat, kendisinden dolayı.

lüzum-u gayr-i münfek

 • Ayrılmazlık.

ma'yub

 • Ayıplanmış. Ayıplanan. Bir kusuru ve eksiği olan.

maani-i ayat / maânî-i âyât

 • Âyetlerin mânâları, anlamları.

maani-i mensusa / maânî-i mensûsa

 • Âyet ve hadis ile sabit, tesbit edilmiş kesin mânâlar.

maayib / maâyib

 • Ayıplar. Lekeler. Kusurlar.
 • Ayıplar.

maayir

 • Ayıplanmış.

magamiz

 • Ayıplı, ayıplanmış.

mah / mâh / ماه

 • Ay.
 • Ay. (Farsça)

mah be mah

 • Aydan aya.

mah-ı sipihr / mâh-ı sipihr / ماه سپهر

 • Ay, gökyüzündeki ay.

mahane / mâhâne / ماهانه

 • Aylık maaş. (Farsça)
 • Aylık. (Farsça)

mahçehre

 • Ay yüzlü. (Aslı: Mâhçihre'dir.) (Farsça)

mahiyane

 • Ay hesabıyla verilen ücret. Aylık. (Farsça)

mahiyye

 • Aylık.

mahru / mâhru / ماهرو

 • Ay yüzlü, güzel yüzlü. (Farsça)

mahsusen

 • Ayrıca, bile bile, mahsus olarak.

mahvar

 • Ay gibi. (Farsça)

mahvare

 • Aylık maaş. (Farsça)

mahveş

 • Ay gibi. (Farsça)

mahyane

 • Aylık. Aydan aya verilen maaş. (Farsça)

mail-i kamer / mâil-i kamer / مَائِلِ قَمَرْ

 • Ayın dünya etrafında dolaştığı dâire. Ayın mahreki, yörüngesi.
 • Ay'ın yörüngesi.
 • Ayın yörüngesi.

mailikamer / mâilikamer

 • Ayın yörüngesi.

makbul

 • Ayağı bağlı olan.

makes olma / mâkes olma

 • Ayna olma.

mazbut-u ümmet

 • Aynen yazıya geçirdiği.

mazire / mazîre

 • Ayran.

mazra

 • Ayran. Bir nevi yemek.

meayib / meâyib

 • Ayıplar.

meayip / meâyip

 • Ayıplar, kusurlar.

mecmu-u ayat / mecmu-u âyât

 • Âyetlerin toplamı, tamamı.

mecmu-u ayet / mecmu-u âyet

 • Âyetlerin toplamı, tamamı.

medar-ı imtiyaz / medâr-ı imtiyâz / مَدَارِ اِمْتِيَازْ

 • Ayrıcalıklı olma sebebi.

medar-ı nazar bir ferd / medâr-ı nazar bir ferd

 • Âyetin baktığı, gösterdiği bir ferd, bir birey.

medar-ı tenevvür

 • Aydınlanma sebebi.

mefruz / mefrûz / مفروز

 • Ayırılmış. (Arapça)

meh / مه

 • Ay.
 • Ay. (Farsça)

mehcebin

 • Ay alınlı. Alnı ay gibi parlak olan. (Farsça)

mehcur / mehcûr

 • Ayrılmış.

mehir / mehîr

 • Ay, kamer. (Farsça)

mehlika / mehlikâ / مه لقا

 • Ay yüzlü, güzel yüzlü. (Farsça - Arapça)

mehru / mehrû / مهرو

 • Ay yüzlü, güzel yüzlü. (Farsça)

mehtap

 • Ay ışığı.

menazil-i kameriye / menâzil-i kameriye

 • Ay'ın menzilleri, durakları.

menkel

 • Ayak bileziği. Süs olarak kadınların ayak bileklerine taktıkları bilezik.

mensus / mensûs

 • Âyet ve hadîs gibi kesin delillerle tesbit edilmiş olan.

menzil-i kamer / مَنْزِلِ قَمَرْ

 • Ayın konak yeri, yörüngesi.

mer'a

 • Aynalar.

meraya / merâyâ / مَرَايَا

 • Aynalar.
 • Aynalar.
 • Aynalar.

meş'ale

 • Aydınlatıcı âlet. Lâmba, kandil. Ucunda ateş yanan değnek.

meşale

 • Aydınlatan ışık.

mest

 • Ayakkabı, hazla kendinden geçen.

mevta'

 • Ayağın bastığı yer.

mezahir / mezâhir

 • Aynalar; görünme ve yansıma yerleri.

mihkadem / mîhkadem

 • Ayağı kırık. (Farsça)

millet

 • Aynı dinden olanlar topluluğu.

milletdaş

 • Aynı milletten olan.

millettaş

 • Aynı milletten olan.

milliyet

 • Aynı milletten olma hâli.

milliyetçilik

 • Aynı vatanda aynı toprakta doğup yetişenlerin din, örf-âdet ve menfeat birliği.

minzar

 • Ayna. Bakma âleti. Gözlük.

mir'at / mir'ât / مرآت / مِرْآتْ

 • Ayna.
 • Ayna. (Arapça)
 • Ayna.

mirat / mirât

 • Ayna.

miz'a

 • Ayıracak alet. Kesecek alet.

muaheze / muâheze

 • Ayıplama, kınama.

muanid / muânid

 • Aykırı, direnen.

muasır / muâsır / مُعَاصِرْ

 • Aynı asırda yaşayanlar.

muayere

 • Ayarlama.

muazzel

 • Ayıplanmış, ta'zil edilmiş. Azarlanmış, paylanmış.

müban

 • Ayrılmış ve kesilmiş.

mübayenet / mübâyenet

 • Ayrılık, uymazlık, tutmazlık.

mübayin / mübâyin

 • Aykırı, uymaz, ayrı.

mücanis

 • Aynı cinsten olan. Cinsleri beraber olan.
 • Aynı özelliği gösteren, bağdaşık, diğeriyle aynı cinsten olan.

müctehid

 • Âyet ve hadîslerden hüküm çıkaran büyük âlim.

müçtehid

 • Âyet ve hadîsler başta olmak üzere diğer dinî delillerden hüküm çıkarma bilgi ve kàbiliyetine sahip olan.

müctehid / مُجْتَهِدْ

 • Âyet ve hadîsden hüküm çıkaran büyük zât.

mufarakat

 • Ayrılık, ayrılmak.

müfarakat

 • Ayrılmalar.

mufarakat eden

 • Ayrılan.

mufarakat ederken

 • Ayrılırken.

mufasala

 • Ayrılma.

müfasale

 • Ayrılışmak.

mufassal / مُفَصَّلْ

 • Ayrıntılı.
 • Ayrıntılı.
 • Ayrıntılı olan.

mufassalan / مفصلا

 • Ayrıntılı biçimde.
 • Ayrıntılı olarak.
 • Ayrıntılı olarak. (Arapça)

mufassalen / مُفَصَّلاً

 • Ayrıntılı olarak.
 • Ayrıntılı olarak.

müfessir

 • Âyetleri tefsir eden, açıklayan, yorumlayan, yorumcu.

müfredat

 • Ayrıntılar, parçalar.

müfreze

 • Ayrılmış, ordudan ayrılmış birkaç müfreze.

mugayeret

 • Aykırılık.

mugayir / مغایر

 • Aykırı.
 • Aykırı, zıt.
 • Aykırı. Uymaz. Zıd. Başka türlü.
 • Aykırı, zıt. (Arapça)

muhalefet etmemek

 • Aykırı davranmamak.

muhalif / muhâlif

 • Aykırı, karşıt.

muhazat

 • Aynı hizâda bulunmak, karşı durmak, karşı olmak.

mülameze

 • Ayıplamak.

mülhid

 • Âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîflere yanlış mânâ vererek dinden çıkan, yâni îmânı bozuk olan, Eshâb-ı kirâma (Peygamber efendimizin arkadaşlarına) söğen.

mümeyyiz

 • Ayıran, ayırd eden.

mümeyyize

 • Ayıran, temyiz eden.

münafat / münâfât

 • Aykırılık, zıtlık.
 • Aykırılık, birbirinin aksine olma.

münakkahiyet

 • Ayıklanma, soyulma. En iyileri seçilme.

münevver

 • Aydın, düşünür.

münevvere

 • Aydınlanmış, nurlanmış.

munfasıl

 • Ayrılan, ayrılıp gelen.
 • Ayrılmış.

münfasıl

 • Ayrılmış.
 • Ayrılmış.

munfasıl / منفصل

 • Ayrı. (Arapça)

munfasılan

 • Ayrı ayrı olarak. Ayrılmış olarak. Munfasıl tarzda.

münfekk

 • Ayrılan.

müşahere-haran / müşahere-hârân

 • Aylıklılar. (Farsça)

müşahereten

 • Aylıklı olarak.

müsahhirü'ş-şemsi ve'l-kamer

 • Ayı ve Güneşi itaat ettiren, boyun eğdiren, Allah.

müşebbıt

 • Ayak kaydıran, tehlikeye atan.

muşt-ül kadem

 • Ayak tarağı.

müstefrez

 • Ayrılmış, tefrik edilmiş.

müstenfir

 • Ayaklandırma. Ürkme, kaçma.

müstesna / müstesnâ / مُسْتَثْنَا

 • Ayrı tutulan.

mütecanis / mütecânis / متجانس

 • Aynı cinsten, homojen. (Arapça)

mütefarık / mütefârık

 • Ayrı ayrı.
 • Ayrı ayrı.

mütefarik

 • Ayrı ayrı. Bir birinden farklı olan.

müteferrik / مُتَفَرِّقْ

 • Ayrı ayrı, parça parça.
 • Ayrı ayrı.

müteferrikan

 • Ayrı ayrı; parça parça.
 • Ayrı ayrı bir hâlde.

mütemayiz

 • Ayrı, seçkin.

müterakkıs

 • Aynı şekilde yukarı çıkıp aşağı inen, aynı tarzda sallanıp hareket eden.

müvazi

 • Aynı ağırlıkta, denk, eşit.

müzellak

 • Ayağı kaydırılmış.

müzemm

 • Ayıplı.

muzi / muzî

 • Aydınlatan, ışık veren, parlak.

muzi' / muzî'

 • Aydınlatan. Işık veren.

nahr-üş şehr

 • Ayın evveli.

nakıs-ul iyar

 • Ayarı bozuk.

nakş-ı kadem

 • Ayak izi.

nasere

 • Ayarı bozuk para. (Farsça)

nass-ı ayet / nass-ı âyet / نَصِّ اٰيَتْ

 • Âyetin kesin ifadesi.
 • Âyetin açık hükmü.

nazariyat / nazariyât / نَظَرِيَاتْ / nazarîyat

 • Ayet ve hadislerle kesin olarak sınırları belirlenmemiş dinin ictihada açık olan kısımları.
 • Ayet ve hadislerle kesin olarak sınırları belirlenmemiş dinin ictihada açık olan kısımları.

nazariyat-ı diniye / nazariyât-ı dîniye / نَظَرِيَاتِ دِينِيَه

 • Ayet ve hadislerle kesin olarak sınırları belirlenmemiş dinin ictihada açık olan kısımları.

necm-i ayet / necm-i âyet

 • Âyet yıldızı.

necm-i nur-efşan / necm-i nur-efşân

 • Aydınlık saçan yıldız.

nehire

 • Ayın evveli.

nehz

 • Ayağa kalkmak, deprenip kalkmak, hareket.

nesli / neslî

 • Aynı nesilden olma.

neviyet

 • Aynı türden olma.

nevvare

 • Aydınlatan.

neyyir-i asgar

 • Ay. Kamer.

nez' edilmek

 • Ayırılmak, çekip atılmak, sökülmek. (Arapça - Türkçe)

nidd

 • Aynı, eş. Benzer, denk.

nühur

 • Ayların evvelleri.

nur / nûr

 • Aydınlık.
 • Aydınlık, ışık.

nurlandıran

 • Aydınlatan.

nurlandırmak

 • Aydınlatmak, ışıklandırmak.

nurlanmak

 • Aydınlanmak.

nurlu

 • Aydınlık.

pa / pâ / پا

 • Ayak.
 • Ayak. (Farsça)

pa-berca / pâ-bercâ

 • Ayağı yerde demek olan bu tâbir, mecaz yoliyle kaim, sabit, berkarar, daim, bâki mânâlarında da kullanılır.

pa-beste / pâ-beste

 • Ayağı bağlı. Hareketsiz. (Farsça)

pa-bus / pâ-bus

 • Ayak öpen. (Farsça)

pa-hast

 • Ayak altında kalmış, çiğnenmiş olan. (Farsça)

pa-mal

 • Ayak altında kalmış, çiğnenmiş., (Farsça)

pa-puş

 • Ayak örten. Ayakkabı, pabuç. (Farsça)

pa-renc

 • Ayak teri. Ücret. (Farsça)

pa-sitade

 • Ayakta duran. Kaim. (Farsça)

pabend / pâbend / پابند

 • Ayak bağı. (Farsça)

pabeste / pâbeste / پابسته

 • Ayağı bağlı. (Farsça)

pabuç

 • Ayakkabı.

pabusi / pâbûsî / پابوسى

 • Ayak öpme. (Farsça)

pay-efzar

 • Ayakkabı. (Farsça)

pay-fersud

 • Ayağı incinmiş, aşınmış. (Farsça)

paybusi / pâybûsî / پایبوسى

 • Ayak öpme. (Farsça)

payimal / pâyimâl

 • Ayak altında kalmış.

payimal eden / pâyimâl eden

 • Ayak altına alan, mahveden.

payimal olmasın / pâyimal olmasın

 • Ayaklar altına alınmasın, çiğnenmesin.

payzar

 • Ayakkabı, pabuç. (Farsça)

perdedar-ı felek / perdedâr-ı felek

 • Ay, kamer.

peyk-i felek

 • Ay. Dünyanın etrafında dönen ay. Dünyanın peyki.

puşende-i hata / puşende-i hatâ

 • Ayıp örten.

püşt-pa

 • Ayak tabanı. (Farsça)

ramt

 • Ayıplama.

ratibe / râtibe / راتبه

 • Aylık, maaş. (Arapça)

rebez

 • Ayağı hafif. Hızlı yürüyüşlü.

ref-i imtiyaz

 • Ayrımcılığın, kayırmacılığın kaldırılması.

refs

 • Ayakla vurmak.

rekl

 • Ayağıyla vurmak.

remla'

 • Ayakları siyah, diğer tarafları beyaz olan dişi koyun.

resf

 • Ayağı köstekli gibi yürümek.

rezilürüsva

 • Ayıpları meydana çıkmakla alçalıp kötü hâle düşmek.

ricl

 • Ayak, kadem.

rifas

 • Ayakla vurmak, tepmek.

rü'yet-i hilal / rü'yet-i hilâl

 • Ayı görme.

ruşen / rûşen

 • Aydın, parlak.
 • Aydın, parlak.

rusg-ül kadem

 • Ayak bileği.

sabiiler / sâbiîler

 • Aya ve yıldızlara tapan kimseler. El-Cezîre (Cizre) ve Harran civârında yaşayan bu kimseler, yahûdîlik, hıristiyanlık ve mecûsîlik gibi çeşitli dinlerden bâzı inanışları alarak bir din meydana getirmişlerdir.

şacir

 • Ayak altında ızdırap çekmek.

şafe

 • Ayakta çıkan ve dağlamayınca gitmeyen çıban.

şah

 • Ayıp.

sahib-huruc

 • Ayaklanmış, isyân etmiş, âsi. Ayaklanıp isyân ederek idâreyi ele geçirmiş kimse. (Farsça)

sahv

 • Ayıklık; uyanıklık; tasavvufta kendinden geçme hâlinin sona ermesi.

şak

 • Ayrılma, bölünme.

şakk-ı kamer / شَقِّ قَمَرْ

 • Ayın iki parça olması mu'cizesi. (Kur'ân-ı Kerimin nass-ı kat'isi ile de sâbit olan ve mütevâtir olarak da bilinen Peygamberimiz Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmın parmağının işâreti ile ayın iki parçaya ayrıldığı hadisesi ki, büyük mu'cizelerindendir.)
 • Ayın yarılması, Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselâmın ayı ikiye ayırması mûcizesi.
 • Ay'ın ikiye bölünmesi mu'cizesi.
 • Ayı ikiye ayırma (mu'cizesi).

salibe

 • Ayakları yarık olan kadın.

şaribülleyli vennehar / şâribülleyli vennehâr / شارب الليل والنهار

 • Ayyaş, gece demez gündüz demez içki içen. (Arapça)

sarih-i ayat / sarîh-i âyât

 • Âyetlerin mânâlarının açıklığı.

şeb-i firkat

 • Ayrılık gecesi, firkat karanlığı. (Farsça)
 • Ayrılık gecesi.

şeb-i hicran

 • Ayrılıkla geçirilen gece. Hicran gecesi.

sebeb-i iftirak

 • Ayrılık sebebi, bölünüp parçalanma nedeni.

sebeb-i ihtilaf / sebeb-i ihtilâf

 • Ayrılığa sebep.

sebükpay / sebükpây / سبك پای

 • Ayağına çabuk. (Farsça)

şehr / شهر

 • Ay, şehir, kent.
 • Ay. 30 günlük süre.
 • Ay. (Arapça)

şehri / şehrî

 • Aylık.
 • Ay ile ilgili, aylık.

selam / selâm / سَلَامْ

 • Ayıp ve kusurlardan sâlim, emniyet içinde olma.

selef-i müçtehidin / selef-i müçtehidîn

 • Âyet ve hadisler başta olmak üzere dinî delillerden hüküm çıkarma bilgi ve kâbiliyetine sahip olan İslâmın ilk dönemlerinde yaşamış İslâm âlimleri.

semiy

 • Aynı isimde olmak. Adaş, hemnâm.

sepükpay / sepükpây

 • Ayağına çabuk olan. (Farsça)

serar

 • Ayın son gecesi.

şerarat-ı neyyirane / şerârât-ı neyyirâne

 • Aydınlatıcı parlak kıvılcımlar, ışık saçan kıvılcımlar.

şeref-i imtiyaz

 • Ayrıcalıklı, yüksek şeref.

setr-i uyub / setr-i uyûb

 • Ayıpları örtmek, kusurları ifşa etmemek.
 • Ayıpları, günahları örmek.

settar-ül uyub

 • Ayıpları, kusurları örten. Kusurları göstermeyen, günahları bağışlayan Allah (C.C.)

settarü'l-uyub / settârü'l-uyûb

 • Ayıpları, günahları örten, bağışlayan Allah.

settarüluyub / settarüluyûb

 • Ayıpları örten Allah.

şikak / şikâk

 • Ayrılık, parçalanma.
 • Ayrılma, bölünme.

şikestepa / şikestepâ

 • Ayağı kırık. (Farsça)

sırr-ı ayet / sırr-ı âyet

 • Âyetin sırrı.

sırr-ı tenvir

 • Aydınlatma, nurlandırma sırrı.

siyasetdaş

 • Aynı siyasî görüşü paylaşan.

sübt

 • Ayıp.

şuhur / şuhûr

 • Aylar.
 • Aylar.

şühur / şühûr / شهور

 • Aylar. (Arapça)

süt kardeş

 • Aynı kadından süt emmiş çocuk.

ta'n / طعن

 • Ayıplama, kınama, kötüleme, suçlama. (Arapça)
 • Ta'n edilmek: Ayıplanmak, kınanmak, kötülenmek, suçlanmak. (Arapça)
 • Ta'n etmek: Ayıplamak, kınamak, kötülemek, suçlamak. (Arapça)

ta'ne / طعنه

 • Ayıplama, kınama, kötüleme, suçlama. (Arapça)

ta'nezen

 • Ayıplayan, kınayan, kötüleyen, suçlayan. (Arapça - Farsça)

ta'yib / ta'yîb / تعييب

 • Ayıplamak. Kötülüğünü söylemek.
 • Ayıplama. (Arapça)

ta'yip / tâ'yip

 • Ayıplama, kusurlu bulma.

taaddüd-ü enbiya / taaddüd-ü enbiyâ / تَعَدُّدُ اَنْبِيَا

 • Aynı dönemde birden fazla peygamberin olması.
 • Aynı zamanda birden fazla peygamberin bulunması.

tafsil / تفصيل

 • Ayrıntılı açıklama. (Arapça)

tafsil etmek

 • Ayrıntılı olarak açıklamak.

tafsilat / tafsilât

 • Ayrıntılar.

tafsilatlı / tafsilâtlı

 • Ayrıntılı. (Arapça - Türkçe)
 • Ayrıntılı.

tafsilen / tafsîlen / تفصيلا

 • Ayrıntılı olarak.
 • Ayrıntılı olarak, genişçe.
 • Ayrıntılı olarak. (Arapça)

tafsili / tafsilî

 • Ayrıntılı, geniş açıklamalı.
 • Ayrıntılı.

tahallül

 • Ayrışma.

tahlil / tahlîl / تحليل / تَحْل۪يلْ

 • Ayrıştırma, çözümleme, analiz. (Arapça)
 • Tahlil etmek: Değerlendirme yapmak, analiz yapmak. (Arapça)
 • Ayrıştırma.

tahrikat

 • Ayaklandırmalar, kışkırtmalar. Hareket ettirmeler.

tahsis edici

 • Ayırıcı, bir tarafa ait kılıcı.

takbih / takbîh / تقبيح

 • Ayıplama, çirkin görme. (Arapça)
 • Takbîh etmek: Ayıplamak, kınamak. (Arapça)

takdir-i kamer

 • Aya nizam verilmesi; konaklar takdir edilmesi.

tasavvu'

 • Ayrılmak, perâkende olmak.

tayib / tâyib

 • Ayıplama.
 • Ayıplama.

teayyüb

 • Ayıplamak.

tebiz / tebîz

 • Ayırma, bölme.

tecanüs / tecânüs

 • Aynı türden olma.

tecezzi / tecezzî

 • Ayrışma, ufalanma.

teellüm-ü firak

 • Ayrılık acısı.

tefahhul

 • Aygırlanmak.

tefarik / tefârik

 • Ayırmalar, ufak şeyler.

tefasil / tefâsîl / تفاصيل

 • Ayrıntılar. (Arapça)

teferru'at / teferru'ât / تفرعات

 • Ayrıntılar. (Arapça)

teferruat / teferruât / تَفَرُّعَاتْ

 • Ayrıntılar.
 • Ayrıntılar.
 • Ayrıntılar.

tefrii / tefriî

 • Ayrıntılamakla ilgili.

tefrik / تفريق / tefrîk / تفریق / تَفْر۪يقْ

 • Ayırma, seçme.
 • Ayırma.
 • Ayırma, ayırdetme. (Arapça)
 • Tefrîk edilmek: Ayırılmak, ayırt edilmek. (Arapça)
 • Tefrîk etmek: Ayırmak, ayırt etmek. (Arapça)
 • Tefrîk olunmak: Ayrılmak. (Arapça)
 • Ayırma.

tefrik edici

 • Ayırıcı.

tefrik etme

 • Ayırma.

tefrik etmek

 • Ayırmak.

tefrika / تَفْرِقَه / tefrîka / تَفْر۪يقَه

 • Ayrılık, bölünme.
 • Ayrılık, dizi yazı.
 • Ayrılma, dağılma, anlaşmazlık.
 • Ayrılık, anlaşmazlık.

tekarüm / tekârüm

 • Ayıp ve kusur olacak şeylerden kaçınma.

tekrar-ı ayet / tekrar-ı âyet

 • Âyetin tekrarı.

temayüz / temâyüz / تَمَايُزْ

 • Ayrılma, öne çıkma.

temayüz eden

 • Ayrıcalıklı olan, ayrılan.

temeyyüz / تَمَيُّزْ

 • Ayrılma, öne çıkma.

temyiz / temyîz / تَمْي۪يزْ

 • Ayırt etme.
 • Ayırma, seçme.
 • Ayırma, seçme, iyiyi kötüden ayırd etme.
 • Ayırt etme.

temyiz etmek

 • Ayırt etmek.

temyizen

 • Ayırarak, seçerek.

tenevvür / تنور / تَنَوُّرْ

 • Aydınlanma, nurlanma.
 • Aydınlanma. (Arapça)
 • Tenevvür etmek: Aydınlanmak. (Arapça)
 • Aydınlanma.

tenvir / tenvîr / تَنْو۪يرْ

 • Aydınlatma, nurlandırma.
 • Aydınlatma.

tenvir buyuran

 • Aydınlatan.

tenvir buyurmak

 • Aydınlatmak.

tenvir eden

 • Aydınlatan, nurlandıran.

tenvir etme

 • Aydınlatma.

tenvir etmek

 • Aydınlatmak.

tenvirat

 • Aydınlatmalar, nurlandırmalar.

tenviriye

 • Aydınlatma.

teravuh

 • Ayakta çok durmak icab ettiği zamanlar, kâh sağ ayak üzerine ve kâh sol ayak üzerine durmak.

terbil

 • Ayırmak.

tercüman-ı ayat / tercüman-ı âyât

 • Âyetlerin, delillerin tercümanı.

terkil

 • Ayağıyla veya tırnağıyla vurmak.

teşekkiyat-ı firak / teşekkiyât-ı firâk

 • Ayrılıktan gelen şikayetler.

teşhis

 • Ayırma.

teşniat

 • Ayıplamalar, çirkin bulmalar.

teşnir

 • Ayıp vermek.

tevari-i kamer

 • Ayın gizlenmesi, görünmez olması.

tezayül

 • Ayrılmak.

tezerruk

 • Ayrılmak, dağılmak.

tezyil

 • Ayırmak.

tıbk

 • Aynısı, tıpkısı, tam aslı, tam kendisi.

tuvvel

 • Ayakları uzun olan bir cins su kuşu.

ukul-u nuraniye erbabı / ukûl-u nuraniye erbabı

 • Aydınlanmış akıl sahipleri.

ünün

 • Ayağı ve burnu kırmızı, vücudu kara olan bir kuş.

uyub / uyûb

 • Ayıplar, kusurlar.
 • Ayıplar.

vahdet-i nev'iye

 • Aynı türden olma.

vakib / vâkib

 • Ayak üstüne duran kişi.

vatı'

 • Ayak altına alıp çiğneme, uygun hale getirme, cima.

vaveyla-yı firak / vâveylâ-yı firak / vâveylâ-yı firâk / وَاوَيْلَايِ فِرَاقْ

 • Ayrılık feryadı.
 • Ayrılık feryâdı.

vaveylay-ı firak / vâveylây-ı firak / وَاوَيْلَايِ فِرَاقْ

 • Ayrılık feryadı.

vazife-i tenviriye

 • Aydınlatma görevi.

veda / vedâ / وداع

 • Ayrılık.
 • Ayrılış, ayrılma. (Arapça)

veka'

 • Ayak parmaklarından baş parmağın, şehâdet parmağı üstüne gelmesi.

vekkad

 • Aydınlık, ışıklı, parlak.

veşb

 • Ayıplamak.

vıtae

 • Ayak basmak.

yare-i hicran / yâre-i hicran

 • Ayrılık yarası.

yegan yegan / yegân yegân

 • Ayrı ayrı. Birer birer. (Farsça)

yekcins / یك جنس

 • Aynı cinsten. (Farsça)
 • Aynı türden. (Farsça - Arapça)

yekseviye / یك سویه

 • Aynı düzeyde, eşit seviyeli. (Farsça - Arapça)

zahiri ulema / zâhirî ulema

 • Âyet ve hadislerin maksatlarına ulaşamayan ve sadece dış mânâlarına bağlı kalan âlimler.

zam

 • Ayıp.

zaman-ı vahidde / zaman-ı vâhidde

 • Aynı anda, bir tek zamanda.

zan

 • Ayıp.

zav'

 • Aydınlık. Işık.

zeim

 • Ayıplanmış.

zela'

 • Ayağın altında ve üstünde; elin ise arkasında olan yarık.

zelzele-i firak / زَلْزَلَۀِ فِرَاقْ

 • Ayrılık sarsıntısı.
 • Ayrılık sarsıntısı.

zemm

 • Ayıplama, kötüleme.

zemmam / zemmâm

 • Ayıplayıcı, zemmedici, kötüleyici.

zeyl

 • Ayırma. Tefrik.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın