LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Arat ifadesini içeren 1081 kelime bulundu...

acaib-i mucizat / acâib-i mûcizât

 • Mucizeyle yaratılan mahluklardaki şaşırtıcı özellikler.

acaibü'l-mahlukat / acâibü'l-mahlûkat

 • Yaratılmışların şaşırtıcı, hayret verici halleri.

acbü'z-zeneb

 • Kuyruk sokumundan bulunan ve insanın tekrar yaratılışında çekirdek görevini görecek olan hücre; bir tür genetik şifre.

acibe-i hilkat

 • Her zaman yaratılan şekilden farklı olarak yaratılmış olan. (Meselâ: Normalinden çok fazla büyük cüsseli veya üç ayaklı olmak gibi)

acube-i hilkat / acûbe-i hilkat

 • Acayip, hayrette bırakan bir yaratılışta.

acube-i hilkat-i rabbaniye / acube-i hilkat-i rabbâniye

 • Herşeyin Rabbi olan Allah'ın yarattığı varlıklardaki şaşkınlık veren özellikler.

adem / âdem

 • Kur'ân-ı kerîmde ismi geçen peygamberlerden. Yeryüzünde yaratılan ilk insan ve ilk peygamber, bütün insanların babası.

adet-i ilahiyye / âdet-i ilâhiyye

 • Sünnet-i ilâhî; Allahü teâlânın kânûnu. Allahü teâlânın bir şeyi yaratmak için arada bulundurduğu sebebler. Bu sebebler tecrübe ile anlaşılır.

adetullah / âdetullah

 • Allahın yaratıklardaki kanunları.

adn cenneti

 • Yedi kat göklerin üzerinde yaratılan sekiz Cennetten derece bakımından en yüksek olanı.

aferide / âferîde / آفریده

 • (Çoğulu: Aferidegân) Yaratılmış, mahluk. (Farsça)
 • Yaratık, yaratılmış, mahluk. (Farsça)

aferidgar / âferîdgâr / آفریدگار

 • Yaratan, Tanrı. (Farsça)

aferin / âferîn / آفرین

 • Beğenmek, alkış, yaşa, varol. (Farsça)
 • Yaratan, yaratıcı. (Farsça)
 • Yaratan. (Farsça)

aferinende / âferînende / آفریننده

 • Yaratıcı. (Farsça)

aferiniş / âferîniş / آفرینش

 • Yaratılış. (Farsça)

ahd ü misak / ahd ü mîsâk

 • Allahü teâlâ, Âdem aleyhisselâmı yaratınca, kıyâmete kadar bütün zürriyetini (neslini) zerreler hâlinde onun belinden çıkarıp, "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye buyurduğunda onların; "Evet, sen Rabbimizsin!" diye söz vermeleri.

ahkam-ı rububiyet / ahkâm-ı rubûbiyet

 • Allah'ın bütün varlık âlemini kuşatan egemenliği, yaratıcılığı, idaresi ve terbiyesi ile ilgili hükümler.

ahsen-i mahluk / ahsen-i mahlûk

 • Yaratılmışların en güzeli, yaratılışı en kıvamda olan.

ahsen-i mahlukat / ahsen-i mahlûkat

 • Yaratıkların en güzeli.
 • Yaratıkların en güzeli.

ahsen-i takvim

 • İnsanın en güzel bir şekilde ve tam kıvamında yaratılmış olması.
 • En güzel kıvama koyma.
 • Cenab-ı Hakkın her şeyi kendisine lâyık en güzel kıvam, sıfat ve surette yaratması. İnsanın en yüksek ve câmi isti'dâd ve kabiliyetlerde ve en güzel surette yaratıldığı.

ahsen-i takvim sureti / ahsen-i takvim sûreti

 • Yaratılışın tam kıvamı ve en güzel şekli.

ahsen-ül halıkin / ahsen-ül hâlıkîn

 • Hâlıkıyyet mertebelerinin en güzel ve en münteha mertebesinde olan bir Hâlık-ı Zülcelal. Her şeyi herşeyle münasebetine lâyık bir tarzda güzel yaratan Hâlık. (C.C.)

ahsenü'l-halıkin / ahsenü'l-hâlıkîn

 • Herşeyi en güzel bir tarzda ve şekilde yaratan Allah.

ahtar

 • (Hıtar - Hatarat) Tehlikeler.

ahval-i vücudiye ve fıtriye / ahvâl-i vücudiye ve fıtriye

 • Varlığa ve yaratılışa dair haller.

akil-ül hevam / âkil-ül hevâm

 • Haşaratla beslenen.

akl-ı evvel

 • "İlk akıl, Allah'ın yarattığı ilk mahlûk" mânâsında bazı eski filozofların görüşü.

akl-ı feal / akl-ı feâl

 • İşrâkiyye (Yeni Eflâtunculuk) felsefesinde ukûl-ı aşerenin (on akılın) sonuncusu olup, yaşadığımız âlemle alâkalı akla verilen ad. Öldürme ve yaratma işlerine bakan mertebe.

aktar

 • (Tekili: Kutr) Kuturlar. Çaplar. Dâirenin merkezinden geçen doğru hatlar.
 • Her taraf.
 • Güzel kokulu yağlar vesaire satan adam. Güzel kokular tâciri.
 • Ecza, ilâç satan adam.
 • Mahalle aralarında bazı baharatla iğne, iplik vesaire satan satıcı.
 • Baharatçı.

alaka / عَلَقَه

 • Ana rahmi duvarına tutunmuş asılı bir hücre topluluğu, insan yaratılışının ilk safhası.

alay emini

 • Osmanlı İmparatorluğu zamanında bir alay askerin hesap işlerine bakan subay ki, binbaşıdan alt derecededir.

alay imamı

 • Osmanlı İmparatorluğu zamanında bir alay askere imamlık vazifesini yapan subay.

alem / âlem

 • Allahü teâlâdan başka her şey, Allahü teâlânın yarattığı şeylerin hepsi, kâinât, varlıklar.

alem-i harici / âlem-i hâricî / عَالَمِ خَارِجِي

 • Yalnızca Allah'ın ilminde kalmayıp hâriçte de yaratılmış âlem.

alem-i mümkinat / âlem-i mümkinat

 • Mümkin varlıklar âlemi; varlığı ile yokluğu eşit olup varlığı ancak Allah'ın var etmesine bağlı olanlar, yaratılanların tamamının oluşturduğu âlem.

alem-i sagir / âlem-i sagîr

 • Yaratılmışların hepsinden kendisinde bir nümûne bulunduğu için insana verilen ad.

alim-i hafiz / alîm-i hafîz

 • Sonsuz ilmiyle herşeyi hakkıyla bilen ve herşeyi koruyup saklayan ve yarattıklarını esirgeyip gözeten Allah.

alim-i hakim / alîm-i hakîm

 • Herşeyi hakkıyla bilen ve hikmetle yaratıp donatan Allah.

alim-i mukaddir / alîm-i mukaddir

 • Her şeyi hakkıyla bilen ve sonsuz ilmiyle ezelden ebede her şeyi yaratılmadan önce takdir edip plânlayan Allah.

aliyy

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Yüce olan. Mahlûkâtın (yaratılmışların) akıl, ilim (bilgi) ve anlayışlarının erişemediği yücelikte olan.

allah

 • İnsanı, dünyayı, kâinatı, görülen veya görülemiyen bütün varlıkların yaratıcısı. Allah ezelidir; yani varlığının başlangıcı yoktur, çünki yaratılmamıştır ve varlığı devamlıdır, sonsuzdur. Hiç bir şey yokken o yine vardı. Allah'ın ilmi, kudreti ve iradesi ve diğer sıfatları da sonsuzdur. O herşeyi ve
 • Esmâ-i hüsnâdan. Varlığı muhakkak lâzım olan, îmân ve ibâdet edilecek hakîkî mâbûd. Her şeyi yoktan var eden yüce yaratıcı.
 • Bütün varlıkları yaratan Halıkımızın has ismi.

apartman-ı ilahi / apartman-ı ilâhî

 • Allah'ın bir apartman gibi birbirini tamamlayıcı çeşitli sistemler tarzında yarattığı kâinat.

arş

 • Allahü teâlânın yarattığı en büyük varlık. Yedi kat göklerin ve kürsînin üstünde olup, halk (madde) âleminin sonu, emr (maddesizlik) âleminin başlangıcı. Arşullah, Arş-ı mecîd ve Arş-ı a'lâ da denir.

arş-ı rahman / arş-ı rahmân

 • Bütün yaratılmışları şefkat ve merhametle besleyip büyüten Allah'ın tasarruf dairesi, makamı.

arşi ve süllemi / arşî ve süllemî

 • Devir ve teselsülü inkâr maksadıyla yukarıya doğru gittikçe daralan ve tek bir yaratıcının varlığına dayanan mantıkî delil.

arşidük

 • Avusturya ve Macaristan İmparatorluk hanedanı prenslerine verilen ünvandır ve "Büyük Düka" demektir. Türkçe'de Arşuduka da denmiştir. (Fransızca)

arşu'r-rahman / arşu'r-râhmân

 • Bütün yaratılmışları şefkat ve merhametle besleyip büyüten Rahmân isminin tasarruf dairesi, makamı.

arz ve semavat san'atkarı / arz ve semâvât san'atkârı

 • Dünyayı ve gökleri mükemmel bir san'atla yaratan Allah.

asaletlu / asaletlû

 • Asâletli, soy ve neseb sahibi, necib, asil.
 • Osmanlı İmparatorluğu zamanında resmi yazışmalarda büyükelçilere, Hristiyan büyüklerine, devlet adamlarına ve prenslerine denirdi.

asar-ı sani / âsâr-ı sâni

 • Herşeyi mükemmel ve san'atlı bir şekilde yaratan Allah'ın eserleri.

asesbaşı

 • Osmanlı İmparatorluğunun eski devirlerinde polis müdürü.

asl-ı hilkat

 • Yaratılış başlangıcı.

asl-ı hilkat-i arz

 • Toprağın yaratılışının esası.

astane

 • Eşik, atebe. (Farsça)
 • Paytaht. (Farsça)
 • Mânevi büyüklerin kabri. (Farsça)
 • Büyük tekke. (Farsça)
 • Merkez. (Osmanlı İmparatorluğunun merkezi olması münasebetiyle İstanbul manasına da gelir.) (Farsça)

ateşi mahluklar / âteşî mahlûklar

 • Ateşten yaratılan varlıklar.

atom

 • yun. Maddenin bölünemez en küçük parçası manasında eski çağ felsefesinde kullanılan bir tâbir, günümüze kadar gelmiş ve ilmî tabir olarak kalmıştır. Atom, maddenin bölünmez bir parçası değil, kendisi de daha küçük parçalardan yaratılmış çok küçük bir âlemdir. Dünyada, kâinatta ve atom âleminde hep a

attar / عطار

 • Attar, baharatçı. (Arapça)

avn-i hak

 • Varlığı zorunlu ve gerçek olan, her şeyi hakkıyla yaratan ve her hakkın sahibi olan Allah'ın yardımı.

ayasofya

 • İstanbul'daki bu ilk kilisenin açılış resmi Mi : 325 tarihinde yapılmıştır. 513 senesi Ocak ayının 13-14. gecesi bir yangın esnası bina kâmilen yanmış. O zaman İmparator Justinyanus yeniden yaptırmış. 573 de binanın resm-i küşâdı yapılmıştır.Osmanlılarca 29 Mayıs 1453'de İstanbul fethedilince Fatih

ayat-ı kevniye / âyât-ı kevniye

 • Kâinatta yaratılan varlıkların Cenâb-ı Hakkın varlık ve birliğine olan işaretleri, delil oluşları.

ayat-ı tekviniyye ve teşriiyye / âyât-ı tekviniyye ve teşriiyye

 • Yaratılışa ve şeriata ait âyetler.

ayine-i mahluk / âyine-i mahlûk

 • Cenâb-ı Allah'ın isimlerine aynalık yapan yaratıklar.

aytemus / aytemûs

 • (Çoğulu: Atâmıs) Bütün vücut organları yerli yerince ve tam olarak yaratılmış olan.

azam-ı mahlukat / âzam-ı mahlûkat

 • Yaratılmışların en büyüğü.

azamet-i sani / azamet-i sâni

 • Herşeyi san'atlı ve mükemmel bir şekilde yaratan Allah'ın yüceliği, büyüklüğü.

azamet-i sanii / azamet-i sânii

 • Her şeyi san'atlı olarak yaratan Allah'ın büyüklüğü.

azim / azîm

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Büyüklüğüne, beşer (insan) aklının ve hiçbir mahlûkun (yaratılmışın) düşüncesinin erişemediği, hakîkatini kimsenin bilemediği zât. Allahü teâlânın büyüklüğü bildiğimiz gördüğümüz şeylerdeki büy üklük ve küçüklük gibi değildir. Bu bizim bilgimi

azrail

 • Ölüm meleği. Dört büyük melekten biridir, ölenlerin ruhlarını almak görevi vardır. Diğer bir ismi de "melek-ül mevt: Ölüm meleği"dir. Yeryüzünde hayatın var olması, insanın yaratılışı tesadüfle açıklanamıyacağı gibi, ölüm de tesadüfle açıklanamaz. Hayatı yaratan ölümü de yaratmıştır. Hayat gibi ölüm

bab-ı hikmet / bâb-ı hikmet

 • Cenab-ı Hakk'ın herşeyi hikmetli ve maslahatlı yaratması bahsi.

badi

 • Sebeb. İllet. Mûcib. Vesile.
 • Zâhir ve âşikâr olan.
 • Halkeden. Hâlık. Yaratan.

bahar / bahâr / بهار

 • İlkbahar. (Farsça)
 • Bahar. (Farsça)
 • Baharat. (Farsça)

bais / bâis

 • (Ba's. dan) Gönderen. Sebeb olan. İcab ettiren.
 • Yeniden yaratan. Ölüleri tekrar dirilten.
 • Peygamber gönderen (Allah C.C.)
 • Sebep olan, gerektiren.
 • Gönderen.
 • Yeniden yaratan.

barbaros

 • Hayreddin Paşa: (Mi: 1466-1546) Tarihin en büyük Denizcisi Hayreddin Paşa, kardeşleri ile İslâm âlemini birleştirmek, tek bir bayrak altında muhteşem imparatorluğumuzun himayesinde toplamak için çalıştı. Sonunda müstakil devleti ile, Osmanlı Devletine iltihak etti. Kaptan-ı Derya olarak Akdenizi bir

barekallah / bârekâllah

 • "Allah ne mübarek yaratmış".
 • Allah hayırlı ve mübarek kılsın anlamında, beğeniyi ifade etmek için kullanılan bir söz.

bari / bâri / bârî

 • Varlıklara biçim verip şekillendiren ve onları mükemmel bir surette yaratan Allah.
 • Düzgün ve güzel yaratan Allah.
 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Yaradan, yoktan var eden. Yarattıklarını farklı şekiller ve özelliklerle birbirinden ayıran.

bari'

 • Bir kalıptan döker gibi, düzgün, tertipli ve güzel yaratan. Aza ve cihâzatları birbirine mütenasip ve kâinattaki umumî nizama ve gayelere uygun ve münasebettar olarak halkeden Cenâb-ı Hak (C.C.)

bari' teala ve tekaddes / bâri' teâlâ ve tekaddes

 • Varlıklara biçim verip şekillendiren, onları mükemmel bir surette yaratan, yüce ve her türlü eksiklikten uzak Allah.

bari-i teala / bâri-i teâlâ

 • Varlıklara biçim verip şekillendiren, onları mükemmel bir şekilde yaratan ve her türlü kusur ve eksiklikten uzak ve yüce olan Allah.

baştina

 • Osmanlı İmparatorluğu zamanında Balkanların bazı yerlerinde devlet arazisinden tapu ve miras suretiyle geçen tarla.

batın / bâtın

 • Bütün varlıkların içini yaratan ve dahiline hükmeden Allah.
 • Bütün varlıkların iç yüzünü ve özellikle canlıların içlerini mükemmel bir fabrikanın harika makineleri gibi yaratan ve işleten Allah.

bedel-i nüzul / bedel-i nüzûl

 • Tar: Osmanlı İmparatorluğu devrinde askerlerin bir yere konaklamasında yapılacak olan masraflar için alınan vergi.

bedi' / bedî' / بَد۪يعْ

 • Allahü teâlânın esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Daha önce benzeri olmayan, görülmemiş, işitilmemiş, bilinmeyen şeyleri yoktan var eden, yaratan.
 • Benzersiz olan ve öyle yaratan (Allah).

bedia

 • Yaratma.
 • Estetik değeri yüksek, sanat eseri, eşine az rastlanan güzel.

bednihad / bednihâd / بدنهاد

 • Kötü yaratılışlı, soysuz. (Farsça)

bedsirişt / بدسرشت

 • Kötü yaratılışlı, mayası bozuk. (Farsça)

ber'

 • (Berâ, Bur', Bürü') Yaratmak. Halketmek.
 • Hastanın iyileşmesi. Sağlamlık.

berahin-i sani / berahin-i sâni

 • Herşeyi mükemmel ve san'atlı bir şekilde yaratan Allah'ın varlığının delilleri.

bere'te

 • Sen yarattın (meâlinde fiil).

beşerin ca'li

 • İnsanın yaratılması, halife kılınması.

beşeriyyet

 • İnsanlık.
 • İnsanın yaratılış özellikleri.

beyanat-ı kevniye

 • Yaratılışa âit açıklamalar.

beyin

 • Kafatasının en büyük kısmını kaplayan, kalınca ve dayanıklı üç zarla örtülmüş olan bir sinir merkezidir. Yumuşak ve beyazımsı bir kitle olan beyin, duygu ve bilgi merkezidir. Ak ve boz maddeden yapılmıştır ve iki yarım küre olarak yaratılmıştır. Yarım kürelerden birinde bir arıza sebebiyle bu merkez (Türkçe)

bezm-i elest

 • Cenab-ı Hak ruhları yarattığında "Ben Rabbiniz değil miyim? meâlinde soru sorduğunda, ruhlar, "Evet Rabbimizsin" diye cevap vermeleri ânına "Elest meclisi" veya "Bezm-i elest" tabir edilir.
 • Elest Meclisi; Allah'ın ruhları yarattığında, "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" anlamındaki sorusuna, ruhların, "Evet, Rabbimizsin" diye cevap verdikleri an.

bezm-i ezel-i elestü

 • Cenâb-ı Hak ezelde ruhları yarattığında, "Ben Rabbiniz değil miyim?" şeklindeki soruya bütün ruhların, "Evet Sen Rabbimizsin" diye söz vermeleri ânı; "Elest meclisi" veya "Bezm-i elest" şeklinde de ifade edilir.

bi-kar / bî-kâr

 • Kârsız, işsiz kimse. Bekâr kişi. (Bekârlık, bikârların kârıdır. İşârât) (Farsça)

bidayet-i hilkat / bidâyet-i hilkat

 • Yaratılışın başlangıcı.

bidayet-i icad

 • Yaratılışın başlangıcı.

bila teşbih / bilâ teşbih

 • Benzetme olmaksızın; Allah'ı yaratılmışlara benzemekten uzak tutmak için kullanılır.

bina-yı sübhani / bina-yı sübhanî

 • Her türlü kusur ve eksiklikten yüce olan Allah'ın san'atla yarattığı bina; beden.

biyoelektrik

 • Canlı varlıkların vücutlarında yaratılmış olan elektrik. (Bu elektriğin varlığı, hususi âletlerle anlaşılır)

borc-u fıtrat

 • Yaratılış borcu.

bostan-ı hilkat

 • Yaratılış bostanı, bahçesi.

büniyye

 • (Çoğulu: Büniyyat) Her nesnenin aslı ve yaratılması, fıtrat.
 • Sazan balığı.
 • Meçhul yol.

burhan-ı sani / burhan-ı sâni

 • Allah'ın herşeyi mükemmel bir şekilde ve san'atla yaratmasının delili.

ca'l

 • Yaratmak, halk.
 • Almak.
 • İş işlemek. Yapmak.
 • Bu kelime Kur'ân-ı Kerim'de onüç vecihle kullanılmıştır:1- Tafak ve ahz (inşâ ve ikbal) mânasına; bir işi işlemeğe müteveccih olup başlamak ve işler olmak.2- Halketmek, yaratmak.3- Kavl ve irsal.4- Tehiyye ve tesviye (tanzim
 • Yapma, meydana getirme, yaratma.

cahil

 • Tecrübesiz. Bilgisiz. Genç. Toy.
 • Allah'ı unutmuş olan. Gafil. (Dünya ve kâinatta Allah'ın bunca eserleri sergilenip dururken bunların sanatkârını ve yaratıcısını tanımamak cahilliğin en akılsızcasıdır.)

cail / câil

 • Yapan, bir şey veren, kılan.
 • Yaratıcı.
 • "Ceale" kökünden yaratıcı, yapıcı.

cailu'n-nur / câilu'n-nûr

 • Nûr'un yaratıcısı.

camiiyet-i fıtrat

 • Yaratılışın kapsamlılığı.

can-aferin

 • Yaratıcı. (Farsça)

cann

 • Ateşten mahlûk cinlerin babası olan.
 • Bir beyaz yılan cinsi.
 • Cin taifesi. İnsanlardan evvel yaratılan bir nevi mahlûklar, cinler.

çar

 • (Slavca) Eski Rus İmaparatorlarının ünvanları.
 • Bulgar kralı.
 • Eski Rus İmparatorlarının unvanı.
 • Rus imparatoru.

çariçe

 • Rus imparatoriçesi.
 • (Slavca) Rus İmparatoriçesinin nâmı.

cebeci

 • Eski Osmanlı İmparatorluğunun ordusunun zırhlı sınıfına mensub nefer. (Farsça)

cebl

 • İhtira, ibda. Yoktan yaratma.

cedl

 • Yaratmak, halk.
 • Kuvvet.
 • Sağlam bükmek.
 • Azâ, organ, uzuv.

cehennem

 • Allah yerine, tabiat, madde, sebepler vb. yaratılmış şeyleri ilâh kabul eden; Allah'a kul olacaklarına, arzularına ve heveslerine, başka insanlara ve mahlukata kul olanların işledikleri cürüm ve suçtan dolayı İlâhi adaletle ceza görecekleri yer. Cehennem'in varlığını bütün geçmiş peygamberler ve onl

celal

 • (Celâlet) Nihâyet derecede büyüklük. Azamet. Hiddetlilik, hışım.
 • İlm-i Kelâm'da: Cenâb-ı Hakk'ın kahrının ve azametinin tecellisi, Cenâb-ı Hakk'ın nev'deki tecellisi. Cenâb-ı Hak, vahdaniyyetine delil olacak çok şeyler yarattığından veyâ ihâtadan âli ve celil olduğu veya hislerle idr

cem'i mahlukat / cem'i mahlukât

 • Bütün yaratıklar.

cemal-i masnuat / cemâl-i masnuat

 • Allah'ın yaratıklarındaki sanatkârane, mükemmel, kusursuz güzellikler.

cemal-i rububiyet / cemâl-i rububiyet

 • Allah'ın herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri vermesinin, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulundurmasının güzelliği.

cenab-ı hakim-i rahim / cenâb-ı hakîm-i rahîm

 • Her şeyi hikmetle ve yerli yerinde yaratan, yarattıklarına sonsuz şefkat gösteren Allah.

cenab-ı halık / cenâb-ı hâlık

 • Herşeyin yaratıcısı olan sonsuz şeref ve yücelik sahibi Allah.

cenab-ı halık-ı rahim / cenâb-ı hâlık-ı rahîm

 • Herbir şeyi sonsuz şefkat ve merhametle yaratan, sonsuz şan ve şeref sahibi olan Allah.

cenab-ı hallak-ı alem / cenâb-ı hallâk-ı âlem

 • Âlemin yaratıcısı olan, çokça ve sürekli olarak yaratan Allah.

cenab-ı hallak-ı rahim / cenâb-ı hallâk-ı rahîm

 • Sonsuz şefkat, merhamet, şeref ve yücelik sahibi olan herşeyin yaratıcısı Allah.

cerib

 • İmparatorluk zamanında Arabistan ülkelerinde kullanılan takriben 216 litrelik bir hacim ölçüsü.
 • Dönüm.
 • Eni ve boyu 60 arşın olan arazi ölçüsü.

cesaret-i fıtriye

 • Fıtrî bir cesaret, yaratılıştan gelen cesaret.

cesed-i hilkat

 • Yaratılmış olan varlık cesedi, bedeni.

cibill

 • (Çoğulu: Cibillât) Yaratılmak.
 • İnsanlardan bir grup.

cibillet / جبلت

 • Karakter, yaratılış. (Arapça)

cibilli / cibillî

 • Cibilliyet. Yaratılıştan olan. Asıl maya, huy, tabiat, tıynet.
 • Yaratılıştan gelen.

cibilliyet / جبليت / جِبِلِّيَتْ

 • Yaratılıştan gelen huy, karakter.
 • Huy, yaratılış.
 • Karakter, yaratılış. (Arapça)
 • Yaratılış.

cibilliyetsiz / جبلتسز

 • Karaktersiz, kötü yaratılışlı. (Arapça - Türkçe)

ciblet

 • Yaratılmak.

cihanaferin / cihânâferîn / جهان آفرین

 • Dünyayı yaratan, Tanrı. (Farsça)

cihandar / جهاندار

 • Büyük hükümdar, imparator. (Farsça)

cihangir / cihangîr / جهانگير

 • Büyük hükümdar, imparator. (Farsça)

cihangiri / cihangîrî / جهانگيری

 • Büyük hükümdarlık, imparatorluk. (Farsça)

cilve-i hitab-ı rabbani / cilve-i hitab-ı rabbânî

 • Herşeyi yaratıp terbiye eden Allah'ın hitabının cilvesi, yansıması.

cilve-i kudret-i fatır / cilve-i kudret-i fâtır

 • Benzersiz şeyler yaratan Allah'ın kudretinin cilvesi, yansıması.

cilve-i rabbaniye / cilve-i rabbâniye

 • Allah'ın herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri vermesinin ve onları terbiye, idare ve egemenliği altında bulundurmasının izi, görüntüsü.

cilve-i rububiyet

 • Allah'ın bütün varlık âlemini kuşatan egemenliği, yaratıcılığı, idaresi ve terbiyesinin yansıması.

cin

 • Ateşin alev kısmından yaratılan, her şekle girebilen; evlenme, yeme-içme, çoğalmaları bulunan ve gözle görülmeyen varlıklar. Fârisî dilinde cine peri denir.

cinan-ı hilkat

 • Yaratılış bahçeleri.

cinn

 • Bir cins ateşten yaratılmış olup, dünyanın insandan sonra en mühim sekenesidir. Akıl ve şuur sâhibi olup pekçok şer ve isyan yapabildikleri gibi "Peygamberlerin ve semâvî kitabların irşadlarıyla" insana yetişememekle beraber terakki edip yüksek kemâlatlara çıkabilen mahluktur. İnsanlar gibi

cübüll

 • (Çoğulu: Cübüllât) Yaratılmak, hilkat.
 • Kesir, çok.

cud-u icad / cûd-u icad

 • Bolca, çokça yaratma.

da'va-yı halk / da'vâ-yı halk

 • Yaratmak iddiasında bulunmak, halk etmeyi, yaratmayı dâva etmek.

dabbe / dâbbe

 • Yürüyen yaratık.

dabbetülarz / dâbbetülarz

 • Âhirzaman alâmeti olan bir yaratık.

dahiye-i hilkat / dâhiye-i hilkat

 • Yaratılış harikası.

daire-i mümkinat / daire-i mümkinât

 • Varlığı ile yokluğu eşit olan şeyler dairesi, yaratılanlar âlemi.

daire-i tasarruf / dâire-i tasarruf

 • Dilediği gibi tasarruf etme, tedbir ve idare etme dâiresi, bütün yaratılmışlar dâiresi olan kâinat.

darül hikmetil islamiye

 • (Dâr-ül Hikmet-il İslâmiye) Bu teşkilât, son devirlerde gerek imparatorluk ve gerekse İslâm Aleminde ortaya çıkan bir takım dini mes'elelerin halli ve İslâma yapılan hücumların İslâm ahkâmına göre cevaplandırılması için 12 Ağustos 1334 (25 Ağustos 1918) tarihinde 5. Mehmed Reşat ve Şeyhülislâm Musa

dava-yı halk / dâvâ-yı halk

 • Yaratma iddiası.

delail-i fıtriye / delâil-i fıtriye

 • Yaratılıştaki deliller.

delail-i sani / delâil-i sâni

 • Yaratıcının varlığına ait deliller.

delil-i ihtira / delil-i ihtirâ

 • Allah'ın hiç yoktan yaratması delili.

delil-i ihtira'

 • Cenab-ı Hakk'ın yeniden icad ederek yarattığı şeylerden meydana gelen, kendi zâtına mahsus delil.

delil-i ihtirai / delil-i ihtirâî

 • Kâinatta her bir varlığın kendinden beklenen neticeleri yerine getirebilecek şekilde kabiliyetlerine göre en üst derecede yoktan yaratılması.

delil-i imkani / delil-i imkânî

 • İmkân delili; sayısız ihtimaller, seçenekler arasından yaratılan varlıkların, o seçenekleri tercih eden bir yaratıcıya delâlet etmesi.

delil-i sani / delil-i sâni

 • Herşeyi mükemmel bir san'atla yaratan Allah'ın delili.

dellal-ı saltanat-ı rububiyet / dellâl-ı saltanat-ı rububiyet

 • Allah'ın bütün varlık âlemini kuşatan egemenliği, yaratıcılığı, idaresi ve terbiye saltanatının ilancısı.

derece-i rububiyette

 • Allah'ın bütün varlık âlemini kuşatan egemenliği, yaratıcılığı, idaresi ve terbiyesi derecesinde.

dergah-ı rububiyet / dergâh-ı rububiyet

 • Yarattığı bütün varlıkları terbiye edip egemenliği altında bulunduran Allah'ın yüce katı.

desatir-i fıtrat / desâtir-i fıtrat

 • Fıtrata, yaratılışa ait düsturlar, prensipler.

desatir-i icadiye / desâtir-i icadiye

 • Yoktan yaratma kanunları.

devair-i rububiyet / devâir-i rububiyet

 • Rububiyet daireleri; Allah'ın herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri vermesi, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulundurmasının alanları.

devair-i tedbir ve icad / devâir-i tedbir ve icad

 • İdare etme ve yaratma daireleri.

devlet-i aliye / devlet-i âliye

 • Osmanlı İmparatorluğu.

devriy

 • (Devriyye) Geceleri gezen kol takımı, gezici karakol.
 • Bülbül, karatavuk, sığırcık ve bu gibi kuşların dahil olduğu sınıf.

devriyye

 • Osmanlı İmparatorluğu devrinde ilmiye sınıfına mahsus bir pâye.

din

 • Ceza, ivaz.
 • İman ve amel mevzuu olarak insanlara Cenab-ı Hak tarafından teklif olunan Hak ve hakikat kanunlarının hey'et-i mecmuasıdır. Din, kâinatın, dünyanın hayatın ve insanın yaratılış gayeleri ve var oluş şekillerini açıklıyarak, onları mânasızlıktan ve abesiyetten kurtarır. İns

din-i fıtri / din-i fıtrî

 • İnsanın yaratılışına uygun olan din; İslâmiyet.

din-i hakk-ı fıtri / din-i hakk-ı fıtrî

 • İnsanın yaratılışına en uygun olan hak din; İslâmiyet.

dominyon

 • ing. Büyük Britanya İmparatorluğu'nun, anavatanla aynı hakları olan deniz aşırı parçalarından beherine verilen isim.

düstur-u fıtrat

 • Yaratılış yasası, kanunu.

ebazir

 • (Tekili: Ebzâr) Yemeklere katılan baharatlar, kurumuş kekikler.

ebzar

 • (Tekili: Bezr) Yemeklere konulan baharat.

ecnas-ı mahlukat / ecnâs-ı mahlûkat

 • Yaratılanların cinsleri, türleri.

ef'al-i icadiye / ef'âl-i icadiye

 • Yaratılışa ait fiiller.

ef'al-i rabbaniye / ef'âl-i rabbâniye

 • Herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri veren, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah'ın fiilleri.

ef'al-i rahmaniyet / ef'âl-i rahmâniyet

 • Rahmeti sonsuz, yarattıklarını esirgeyip koruyan, şefkat eden ve rızıklandıran Allah'ın fiilleri.

efaviye

 • Yemeklere konulan kokulu baharat.

efdalü'l-halk

 • Yaratılmışların en faziletlisi, en üstünü.

eflak

 • Osmanlı İmparatorluğu zamanında, Romanya'yı meydana getiren asıl ülke (Merkezi Bükreş'tir.)

efvah

 • Menfezler, ağızlar, delikler.
 • Mc: Yemeğe lezzet için konan baharat.

efzar

 • Ayakkabı, kundura. (Farsça)
 • Gemi yelkeni. (Farsça)
 • Yemeklere koku ve tad vermesi için konulan baharat. (Farsça)
 • San'atkârların kullandıkları san'at âletleri. (Farsça)

ekrad reçetesi

 • "Kürtler reçetesi" anlamında olan Münâzarat isimli eser.

ekrem-i halk

 • Yaratılmışların en şereflisi.

ekvan

 • Yaratılanlar.

ekvani / ekvanî

 • Yaratılanlarla ilgili.

elest günü

 • Allahü teâlânın, Âdem aleyhisselâmı yaratınca, kıyâmete kadar gelecek olan zürriyetini (çocuklarını) zerreler hâlinde onun belinden çıkarıp onlara; "Ben sizin Rabbiniz değil miyim" diye hitâb buyurup, onların da; "Evet, sen Rabbimizsin" diye cevâb ve rdikleri gün, zaman.

elhamdü lillahi ala rahmaniyyetihi ve ala hakimiyyetihi / elhamdü lillâhi alâ rahmâniyyetihî ve alâ hakîmiyyetihî

 • Hamd ve şükür sonsuz merhamet sahibi ve herşeyi hikmetle, bir gaye ve maksatla yaratan Allah'a aittir.

embriyoloji

 • yun. Biy: Canlıların başlangıçtan itibaren gelişmesini inceliyen biyoloji ilminin bir bölümü. İkiye ayrılır: 1- Ontogonez: Yumurtadan yavruların meydana gelişini inceler. 2 - Flogenez: Canlıların ilk yaratılışı ile bugünkü şekli arasında meydana gelen değişmeleri inceler. Dünyada başlangıçtan bugüne

emir ve irade

 • Allah'ın yaratılışa dair emir ve dilemeleri.

emr-i halık / emr-i hâlık

 • Herşeyi yaratan Allah'ın emri.

emr-i rabbani / emr-i rabbânî

 • Bütün varlıkları yaratılış gayelerine göre terbiye edip idaresi ve egemenliği altında tutan Allah'ın emri.

emr-i tekvin / emr-i tekvîn

 • Yaratma emri.

emr-i tekvini / emr-i tekvînî

 • Yaratma emriyle ilgili; Allah'ın birşeye "kün=ol!" deyince onu derhal olduruveren emriyle ilgili.
 • Allahü teâlânın yaratmayı dilediği şeylere "kün" yâni "ol" demesi.

Emzik / Bibs / Kidful

 • About Page template By Adobe Dreamweaver CC
  sample

  Bibs Kauçuk Emzik


  Söz konusu emzik olunca, BIBS Colour gerçek bir klasik. Yaklaşık 40 yıldır Danimarka'da tasarlanıp üretilen BIBS Colour emzikler, %100 doğal kauçuk ucuyla, hava akışı sağlayan delikleri ve cilt tahrişini önlemek için geliştirilen hafif eğimli yapısı ile gerçek bir efsane! BIBS Colour, yuvarlak ve yumuşak kauçuk uç kısmı ile anne memesine en yakın forma sahip olduğundan, çocuklar tarafından kolay kabul ediliyor. Anne memesini taklit ederek, emiş sırasında hava akışı sağlıyor. Ultra hafif ve sağlam yapısı ile bebeğinizi yormuyor. BPA, PVC ve phthalates gibi zararlı maddeler içermiyor ve dünyaca geçerli EN 1400 standardına göre üretiliyor. Hiçbir emzik markasında göremeyeceğiniz kadar fazla renk çeşitine sahip olan BIBS Colour, klasikleşen zamansız tasarımı ve elegant duruşu ile tasarım ve işlevselliği birleştiriyor. BIBS Colour, bir emzikten beklenen tüm detaylara sahip olmasının yanısıra; bir emzikten beklenmeyen güzellikte tasarımı ile, tüm dünyada hem anneleri hem çocukları kendine hayran bırakıyor…

  https://www.kidnkind.com/bibs

sample

Kidful Bitkisel Boyalı Emzik Askısı


KIDFUL Emzik Askıları, çocuk ürünlerinde kullanıma uygun olan, en kaliteli %100 gerçek deriler kullanılarak EN 12586 standartlarına göre üretilir. KIDFUL'un organik serisinde kullanılan boyalar tamamen bitkiseldir ve kimyasal madde içermez. KIDFUL'un özel olarak üretilen metal klipsi kurşun ve krom içermez. Metal klipsin kıyafetlere zarar vermemesi için, klips içerisinde plastik aparatı bulunur. KIDFUL emzik askısını, güçlü lastik ve güçlü bağlantı yapısı ile, uzun seneler yıpranma sorunu yaşamadan kullanabilirsiniz...
https://www.kidnkind.com/kidful


Kidnkind Emzik Anne Bebek ve Tekstil Ürünleri Ticaret Limited Şirketi


Web sitesi :www.kidnkind.com

Telefon : 0(216) 606 21 06

(www.kidnkind.com)

enam / enâm

 • Yaratıklar, varlıklar.
 • Yaratılmışlar, halk, insanlar.

enfas-ı halaik / enfâs-ı halâik

 • Yaratılmışların nefisleri.

enis / enîs

 • Dost, arkadaş.
 • Yarattığı varlıklara karşı çok yakın, dost olan Allah.

enva-ı mahlukat / envâ-ı mahlûkat

 • Bütün yaratılmış varlık türleri.

er-rahman / er-rahmân

 • Çok merhamet sahibi olan ve şefkatle bütün yaratıkların rızkını veren Allah.

errezzak

 • Bütün rızıkları ve faydalanacak şeyleri yaratan ve ihsan eden Allah (C.C.)

ersusa

 • Şeair-i İslâmiyeden olan ve Osmanlı İmparatorluğu zamanında kullanılan kavuk, büyük sarık.

ervam

 • (Tekili: Rumi) Romalılar, Roma imparatorluğu halkından olanlar, rumlar.
 • Rumiler, Arap diyarının haricinde bulunanlar.

esbabperest / esbâbperest

 • Sebepleri yaratıcı sanan.

eser-i ibda / eser-i ibdâ

 • Hiçten yaratmanın neticesi, eseri.

esma-i fatır / esmâ-i fâtır

 • Herşeyi yoktan ve harika üstün sanatıyla yaratan Allah'ın isimleri.

esnaf-ı mahlukat / esnâf-ı mahlûkat

 • Yaratılmışların sınıfları, çeşitleri.

esnaf-ı masnuat

 • San'atlı yaratılmış varlıkların sınıfları.

eşref-i mahlukat

 • Yaratıkların en şereflisi.

eşrefimahlukat / eşrefimahlûkât

 • Yaratılanların en şereflisi.

evamir-i icadiye / evâmir-i icadiye

 • Yoktan yaratma emirleri ve kanunları.

evamir-i tekviniye / evâmir-i tekvîniye

 • Cenâb-ı Hakkın varlıklar âlemini dilediği şekil ve tarz ile yaratmaya yönelik emirleri.

evamir-i tekviniye-i ilahiye / evâmir-i tekvîniye-i ilâhiye

 • Allah'ın yaratılışa âit emirleri.

evvel

 • Herşeyden önce var olan ve yaratıkların önceki hâllerine de hükmeden Allah.

evvel-i fıtrat / اَوَّلِ فِطْرَتْ

 • Yaratılışın başlangıcı.
 • İlk yaratılış.

evvel-i hilkat

 • Yaratılışın başlangıcı.

evvelbaba

 • İlk baba, her türün bir anda yaratılan ilk ferdi.

ezeliyet-i madde ve hareket

 • Madde ve hareketin başlangıçlarının olmaması, sonradan yaratılmaması.

fa'al-i hallak / fa'âl-i hallâk

 • Herşeyi devamlı olarak yaratan, dilediğini dilediği gibi yapan Allah.

fağfur / فغفور

 • Yarı şeffaf Çin porseleni. Çok kıymetli porselenden yapılan yemek kabı. Çin yapısı.
 • Eskiden Çin İmparatoruna verilen isim.
 • Çin imparatoru. (Farsça)

fahamet-lu / fahamet-lû

 • Osmanlı İmparatorluğu devrinde sadrazama, prenslere ve Mısır Hidivi'ne verilen bir ünvan.

fahr-i enam / fahr-i enâm

 • Yaratılmışların kendisiyle övündüğü zât. Sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm için kullanılan hürmet ve saygı ifâdesi. Gece-gündüz dilimde, salât-ü selâm, O mübârek rûhuna, ey Fahr-ül-enâm.

faide-i hilkat

 • Yaratılıştaki fayda, yarar.

failiyet mertebesi / fâiliyet mertebesi

 • Bir fiili yapma veya yaratma derecesi.

falık / fâlık

 • Çatlatan. Açan. Büyümesi için tohumu açan, yaratan. (Allah C.C.)

farisan

 • (Tekili: Fâris) Osmanlı İmparatorluğunun kuruluş devrelerinde eyâletlerde hudutlardaki muhafız askerler.

fariza-i fıtriye

 • Yaratılıştan gelen vazife.

farize-i hilkat

 • Yaratılış görevi.

fatır / fâtır / فاطر

 • Yaratan, yaratıcı.
 • Benzeri bulunmayan şeyi harika üstün sanatıyla yaratan Allah.
 • Benzeri bulunmayan şeyi yaratan. Hârika üstün san'atiyle yaratan. Halkedici Allah (C.C.)
 • Benzeri bulunmayan eserleri yaratan Allah.
 • Yaratıcı.

fatır-ı akdes / fâtır-ı akdes

 • Varlıkları hiç yoktan benzersiz olarak yaratan ve bütün noksanlıklardan yüce olan Allah.

fatır-ı alim / fâtır-ı alîm

 • Herşeyi bilen ve harika üstün san'atıyla yaratan, sonsuz ilim sahibi Allah.

fatır-ı bimisal / fâtır-ı bîmisal

 • Benzersiz şeyleri hârika ve üstün sanatıyla yaratan Allah.

fatır-ı hakim / fâtır-ı hâkîm

 • Her şeyi hikmetle ve benzersiz olarak yaratan Allah.

fatır-ı hakim-i zülcelal / fâtır-ı hakîm-i zülcelâl

 • Sonsuz haşmet ve yücelik sahibi olan ve her şeyi bir gaye ve faydaya yönelik olarak, tam yerli yerinde benzersiz yaratan Allah.

fatır-ı hakim-i zülcemal / fâtır-ı hakîm-i zülcemâl

 • Sonsuz güzellik sahibi, herşeyi hikmetle ve harika üstün sanatıyla yaratan Allah.

fatır-ı kadir / fâtır-ı kadîr

 • Herşeye gücü yeten yaratıcı, Allah.

fatır-ı kàdir / fâtır-ı kàdir

 • Herşeye gücü yeten yaratıcı; Allah.

fatır-ı kerim / fâtır-ı kerîm

 • Sonsuz cömertlik ve ikram sahibi olan ve herşeyi hârika, eşsiz sanatıyla yaratan Allah.

fatır-ı kerim-i zülcemal / fâtır-ı kerîm-i zülcemâl

 • Sonsuz güzellik, lütuf ve cömertlik sahibi ve herşeyi hârika üstün sanatıyla yaratan Allah.

fatır-ı rahim / fâtır-ı rahîm

 • Rahmeti herşeyi kuşatan ve benzersiz şeyleri üstün sanatıyla yaratan Allah.

fatır-ı rahman / fâtır-ı rahmân

 • Rahmet ve şefkati sınırsız olan ve herşeyi yoktan yaratan Allah.

fatır-ı zülcelal / fâtır-ı zülcelâl

 • Sonsuz haşmet sahibi olan ve herşeyi benzersiz üstün sanatıyla yaratan Allah.

fatır-ı zülcemal / fâtır-ı zülcemâl

 • Sonsuz güzellik sahibi ve herşeyi benzersiz yaratan Allah.

fatır-üs semavat / fâtır-üs semâvât

 • Gökleri yaratan, Allah.

fatr

 • Bir şeye başlamak.
 • İcab eylemek.
 • Yarık, çatlak.
 • Yarmak.
 • Yaratmak.
 • Oruç tutanın orucunu açması.

fe-sübhanallah

 • Allah (C.C.) ne güzel yaratmış; Allah Sübhândır, bütün noksanlıklardan münezzehtir; Her şey kendine tesbih eder (anlamında olup hayret ve taaccübü ifâde için söylenir.)

felsefe

 • Madde, hayat, yaratılış, kâinât, ruh, ölüm, ölüm sonrası gibi konularda insan gücünün akla dayanarak ortaya koyduğu düşünce ve görüşlerin tamâmı. Beğendiği düşüncelerini hakîkat olarak anlatmak, yaldızlı, heyecan verici laflarla inandırmaya çalışmak. Tecrübeye, hesâba dayanmayan şahsî düşünceler.

felsefe-i tabiiye / felsefe-i tabîiye / فَلْسَفَۀِ طَب۪يعِيَه

 • Yaratılışı ve her şeyi tabiata dayandıran felsefe.
 • Tabiatı yaratıcı zanneden felsefe.

fena / fenâ

 • Tasavvuf ilminde bir terim. Kendini yok görmek. Mâsivâyı, Allahü teâlâdan başka her şeyi unutmak, mahlûkların (yaratılmışların) sevgi ve düşüncesini gönülden çıkarmak. Allahü teâlâyı çok zikir (anma) netîcesinde meydana gelen kendini unutma hâli.

fena-i kalb / fenâ-i kalb

 • Mahlûkların (yaratılmışların) varlığını, sevgisini kalbden çıkarmak. Kalbin Allahü teâlâdan başka hiç bir şeyi bilmemesi ve sevmemesi, unutması.

fetanet / fetânet

 • Fatinlik, zihin açıklığı, zihnin yaratılıştan bir şeyi çabuk ve iyi anlamak hususundaki istidadı, zeyreklik.

feth-i suver

 • Allah'ın Fettâh isminin tecellisiyle her canlıda suretlerin açılması, yaratılması.

fetş

 • Sorup aratmak.

fetur

 • Oruç açacak nesne.
 • Yaratmak.
 • Yarmak.
 • İki parmağıyla kaşımak.

fihriste-i san'at-ı rabbaniye / fihriste-i san'at-ı rabbâniye

 • Herşeyin Rabbi olan Allah'ın sanatlı bir şekilde yarattığı varlıkların özeti ve listesi.

fiil-i rabbaniye / fiil-i rabbâniye

 • Herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri veren, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah'ın fiil ve icraatı.

fıthıl

 • Âdem Aleyhisselâm'ın yaratılışından evvel olan zaman.

fıtrat / فطرت / فِطْرَتْ

 • Yaratılış, huy, tabiat, mizaç.
 • Hilkat, yaratılış.
 • İslâmiyet'e elverişli yaratılış.
 • Peygamberlerin sünneti.
 • Yaratılış.
 • Yaratılış. (Arapça)
 • Kişiye hâs yaratılış.

fıtrat-ı acibe / fıtrat-ı acîbe

 • Yaratılıştaki gariplik.

fıtrat-ı asliye

 • Esas yaratılış gayesi.

fıtrat-ı beşeriye

 • İnsanın yaratılışı, tabiatı.

fıtrat-ı eşya

 • Varlıkların yaratılışı.

fıtrat-ı ilahiye / fıtrat-ı ilâhiye

 • İlâhi fıtrat, yaratılış kanunları.

fıtrat-ı insan

 • İnsanın fıtratı, tabiatı, yaratılışı.

fıtrat-ı insaniye

 • İnsanın yaratılışı, tabiatı.

fıtrat-ı insaniyet

 • İnsanlığın yaratılışı, tabiatı.

fıtrat-ı muhammediye

 • Hz. Muhammed (s.a.v.)'in huyu, yaratılışı.

fıtrat-ı selime / fıtrat-ı selîme / فِطْرَتِ سَل۪يمَه

 • Bozulmamış yaratılış, karakter.
 • Bozulmamış sağlam yaratılış.

fıtrat-ı zatiyelerimiz / fıtrat-ı zâtiyelerimiz

 • Kendimize ait asıl mizacımız, yaratılışımız.

fıtrat-ı zişuur / fıtrat-ı zîşuur

 • Şuurlu, bilinçli yaratılış.

fıtraten / فطرتا / فِطْرَتًا

 • Yaratılış itibariyle.
 • Yaratılıştan. (Arapça)
 • Kendine has yaratılışça.

fıtri / fıtrî / فطری / فِطْر۪ي

 • Doğal, yaratılıştan gelen.
 • Yaratılıştan gelen. (Arapça)
 • Hususî yaratılış îcâbı.

fıtri şefkat / fıtrî şefkat

 • Doğal, yaratılıştan gelen şefkat, merhamet.

fıtri şeriat / fıtrî şeriat

 • Yaratılışa ait kanun.

fünun-u ekvan

 • Yaratılışa ait ilimler, pozitif bilimler.

futr

 • (Fitre) Yaratmak, halk.

galal

 • (Tekili: Gılâl) (Galle) Zahireler. Mahsuller.
 • Akarât kiraları.

galle

 • Mahsul geliri. Ekin, irat, gelir.
 • Akarât kirası.
 • Hammaliye kirası.
 • Susamak.

garaib-i hilkat / garâib-i hilkat / غَرَائِبِ خِلْقَتْ

 • Yaratılış harikaları.
 • Yaratılışın görülmedik şekilleri.

garaib-i mahlukat / garaib-i mahlûkat

 • Hayrette bırakan yaratıklar.

gare

 • (Çoğulu: Gârât) Bükmek.

gariza / garîza

 • Yaratılıştan olan, huy.

garize / garîze

 • Asıl. Yaratılıştan olan. Sevk-i İlâhi. Huy.

gariziye / garîziye

 • Tıb: Yaratılışa âit. Yaşamaya âit. Doğuştan. Normal.

gayat-ı fıtrat / gayât-ı fıtrat

 • Yaratılış gayeleri.

gaye-i fıtrat

 • Yaratılış amacı.

gaye-i hilkat

 • Yaratılış gayesi.

gāye-i hilkat / غَايَۀِ خِلْقَتْ

 • Yaratılış gāyesi.

gayr-ı fıtri / gayr-ı fıtrî

 • Yaratılışa uygun olmayan.

gayr-i fıtri / gayr-i fıtrî / غَيْرِ فِطْر۪ي

 • Yaratılışa uymayan.

gayrullah

 • Allahtan başkası, yaratılanlar.
 • Allah'tan gayrisi, yaratılan her şey.

gılman

 • Allahü teâlânın Cennet'tekilere hizmet için nûrdan yarattığı hizmetçiler.

gird-gar / gird-gâr

 • Allah.Yaratıcı. Kudret sahibi. (Farsça)

gülhane hatt-ı hümayunu

 • Tar: Gülhanede okunan hatt-ı hümayun münasebetiyle meydana gelmiş bir tabirdir. Osmanlı İmparatorluğu'nun bir zamanlar dünyayı titreten kuvvet ve kudreti, çeşitli sebep ve te'sirlerle büyük bir zaafa uğramış ve en nihâyet devlet, bir vilâyet hükmünde olan Mısır'ın idaresini ele geçiren Mehmed Ali Pa

gümüş kozak

 • Tar: Eskiden hükümdarlara gönderilen nâme-i hümayunların konulduğu mahfaza. Nameler atlas keseye konur, sonra da kozaya geçirilirdi. Kozakların gümüşten yapılmış olanları olduğu gibi altundan, şimşirden de yapılanları vardı. Altundan olanlar imparatorlara, gümüşten olanlar da küçük devlet reislerine

habar

 • (Çoğulu: Habârât) İmzâ. Mühür, damga.

habib-i rahman / habib-i rahmân

 • Sonsuz merhamet sahibi ve yarattığı bütün varlıklara şefkatle rızıklarını veren Allah'ın en sevdiği kulu olan Hz. Muhammed.

hacat-ı fıtri / hâcât-ı fıtrî

 • Yaratılıştan gelen ihtiyaçlar.

hacer-i esved / حجر اسود

 • Karataş.

hacib / hâcib

 • Perde.
 • Perdeci. Kapıcı.
 • Eskiden Osmanlı İmparatorluğu zamanında Devlet Reisinin en yakın me'muru. Vezirler veya âmirler.
 • Kaş.

haddizatında / haddizâtında

 • Aslında, yaratılışında.

hadi / hâdî

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Kullarından dilediğine doğru yolu gösteren, kullarının havâssına (seçilmişlerine) doğrudan insanların avâmına (havâsstan aşağı derecede olanlara) yarattıkları varlıkları vâsıtasıyla kendini tan ıtan yüce Allah.

hadim / hâdim

 • (Hidmet. den) (Çoğulu: Huddâm) Hademe, hizmetçi, hizmet eden, işe yarayan.
 • İmân ve İslâmiye'te ve millete faydalı olmağa çalışan.
 • Erkekliği yok edilmiş olanlar. Bunlardan saraylarla büyük kişilerin konaklarında çalışanlara Hadim ağası denilirdi. Osmanlı İmparatorluğunda bunla

hadis / hâdis

 • Yaratılmış. Yok iken var, var iken yok olabilir. Sonradan olan.

hadisat-ı kevniye / hâdisât-ı kevniye

 • Yaratılışla ilgili hâdiseler, olaylar.

hafid / hâfid

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Kıyâmet günü, yâni öldükten sonra mahlûkât (yaratılmışlar) diriltilip, herkes dünyâda iken yaptığının hesâbını verirken, kâfirleri ve kötü kimseleri en aşağı seviyeye indiren, huzûrunda düşmanl arının başlarını aşağı eğdiren.

hafız-ı hakiki / hâfız-ı hakikî

 • Asıl olarak herşeyi koruyup saklayan ve yarattıklarını esirgeyip gözeten Allah.

hak

 • Herşeyi hakkıyla yaratan, varlığı hak olan ve her hakkın sahibi olan Allah.
 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Vâcib-ül-vücûd yâni varlığı lâzım olan, hiç yok olmayan, dâimâ var olan ve kendisinden başkası yaratmaya lâyık olmayan.
 • İslâmiyet.
 • Gerçek, doğru.
 • Alacak.
 • Pay, hisse.
 • Hâtır, hürmet.
 • İnsanı

hak teala / hak teâlâ

 • Herşeyi hakkıyla yaratan, varlığı hak olan ve her hakkın sahibi olan yüce Allah.

hak teala ve tekaddes hazretleri / hak teâlâ ve tekaddes hazretleri

 • Varlığı gerçek olan, her şeyi hakkıyla yaratan ve her hakkın sahibi olan ve her türlü kusur ve noksanlıktan sonsuz derece uzak olan yüce Allah.

hakaik-i kevniye

 • Kâinatla, yaratılışla ilgili hakikatler.

hakem

 • Her şey hakkında küllî ve genel hükmü veren ve her şeyi küllî hükme göre adalet ve denge ile yaratan Allah.

hakikat-i kainat / hakikat-i kâinat

 • Yaratılmış olan herşeyin aslı, esası.

hakikat-i mümkinat / hakikat-i mümkinât

 • Yaratılanların, var edilenlerin gerçeği.

hakim / hakîm

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Hikmet sâhibi, ilmi kâmil, işi güzel, uygun işler yaratıcı ve kullar arasında hükmedici.
 • Hikmet ehli. Din bilgilerini fen bilgileri ile isbât eden âlim.

hakim-i bimisal / hâkim-i bîmisâl

 • Hikmet sahibi; herşeyi hikmetle, belirli gayelere yönelik olarak, mânâlı, faydalı ve yerli yerinde yaratan ve eşi, benzeri olmayan Allah.

hakim-i hakem-i hakim-i zülcelali ve'l-cemal / hâkim-i hakem-i hakîm-i zülcelâli ve'l-cemâl

 • Herşeyin hâkimi, her varlığın küllî hükmünü veren, her şeyi hikmetle ve yerli yerinde yaratan, sonsuz büyüklük ve güzellik sahibi.

hakim-i kerim / hakîm-i kerîm

 • Herşeyi hikmetle belirli gayelere yönelik olarak, mânâlı, faydalı ve tam yerli yerinde yaratan ve sonsuz cömertlik ve ikram sahibi Allah.

hakim-i mutlak / hâkim-i mutlak

 • Herşeyi belirli gayelere yönelik olarak, mânâlı, faydalı ve tam yerli yerinde yaratan sınırsız hikmet sahibi Allah.

hakim-i zülcemal / hakîm-i zülcemâl

 • Sonsuz güzellik sahibi ve herşeyi hikmetle yaratan Allah.

hakimiyet / hâkimiyet

 • Hikmetlilik; Allah'ın herşeyi belirli gayelere yönelik olarak, mânâlı, faydalı ve tam yerli yerinde yaratma sıfatı ve tecellîsi.

hakimiyet-i ilahiye / hâkimiyet-i ilâhiye

 • Allah'ın her şeyi belli bir amaç ve fayda doğrultusunda yerli yerinde yaratması.

hakimiyet-i rububiyet / hâkimiyet-i rububiyet

 • Rablığın egemenliği; Allah'ın herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri vermesi, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulundurması.

halaik / halâik / خلائق

 • (Tekili: Halayık) (Halk) Mahlukat. Yaratılmışlar.
 • Huylar. Tabiatlar.
 • Yaratıklar. (Arapça)
 • Halayık. (Arapça)

halayık / halâyık

 • Mahluklar, yaratılmış herşey.

halet-i fıtriye / hâlet-i fıtriye

 • Yaratılıştan gelen haller.

halet-i nezi'

 • Ölüm hali, sekarat-ı mevt.

halık / hâlık / خالق

 • Yoktan yaratan. Yaratıcı. Allah (C.C.)
 • Yaratıcı, herşeyi yaratan Allah.
 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Her şeyi taktîr ve tâyin eden, yaratan.
 • Yaratan, yaratıcı. (Allah'ın isimlerinden)
 • Yaratıcı.
 • Yaratıcı.
 • Yaratan, Tanrı. (Arapça)

halik / hâlik / خالق / خَالِقْ

 • Tanrı. (Arapça)
 • Yaratan. (Arapça)
 • Yaratıcı.

halık teala / hâlık teâlâ

 • Herşeyi var eden, yüce yaratıcı, Allah.

halık-ı adl u hakim / hâlık-ı adl u hakîm

 • Herşeyi adaletle ve hikmetle yaratan Allah.

halık-ı alem / hâlık-ı âlem

 • Âlemin yaratıcısı Allah.

halık-ı alem hazretleri / hâlık-ı âlem hazretleri

 • Âlemin yaratıcısı olan yüce Allah.

halık-ı arz / hâlık-ı arz

 • Yerin yaratıcısı olan Allah.

halık-ı arz ve semavat / hâlık-ı arz ve semâvât

 • Gökleri ve yeri yaratan Allah.

halık-ı azam / hâlık-ı âzam

 • Her şeyi yaratan yüce Allah.

halık-ı azim / hâlık-ı azîm

 • Büyük Yaratıcı, Yüce Yaratıcı.

halık-ı ef'al / hâlık-ı ef'âl

 • Fiillerin yaratıcısı.

halık-ı ferd / hâlık-ı ferd

 • Bir ve benzersiz olan, herşeyi yaratan Allah.

halık-ı hakiki / hâlık-ı hakikî

 • Bütün varlıkların gerçek yaratıcısı olan Allah.

halık-ı hakim / hâlık-ı hakîm

 • Her şeyi hikmetle yaratan Allah.

halık-ı hakim ve rahim ve vedud / hâlık-ı hakîm ve rahîm ve vedûd

 • Hakîm, Rahîm ve Vedûd olan yaratıcı.

halık-ı hakim-i alim / hâlık-ı hakîm-i alîm

 • Her şeyi hakkıyla bilen, ilmi herşeyi kuşatan ve yarattığı herşeyi hikmetle, belirli gayelere yönelik olarak, mânâlı, faydalı ve tam yerli yerinde yaratan Allah.

halık-ı hakim-i rahim / hâlık-ı hakîm-i rahîm

 • Her şeyin yaratıcısı olan, her şeyi hikmetle yaratan ve herbir şeye özel rahmet ve merhamet tecellîsi olan Allah.

halık-ı hayat / hâlık-ı hayat

 • Hayatı yoktan yaratan Allah.

halık-ı hayır / hâlık-ı hayır

 • İyilik yaratanı.

halık-ı kadim-i kadir / hâlık-ı kadîm-i kadîr

 • Sonsuz cömertlik ve ikram sahibi olan, varlığının başlangıcı olmayan, her şeyi yaratan Allah.

halık-ı kadir / hâlık-ı kadîr

 • Bütün varlıkların yaratıcısı olan ve her şeye gücü yeten, sonsuz kudret sahibi Allah.

halık-ı kainat / hâlık-ı kâinat

 • Evreni ve bütün varlıkları yaratan Allah.

halık-ı kerim / hâlık-ı kerîm

 • İkramı bol ve her şeyi yaratan Allah.

halık-ı kerim ve rahim / hâlık-ı kerîm ve rahîm

 • Sonsuz cömertlik ve merhamet sahibi ve her şeyi yaratan Allah.

halık-ı küll / hâlık-ı küll

 • Herşeyi yaratan Allah.

halık-ı külli şey / hâlık-ı küllî şey

 • Herşeyin yaratıcısı olan Allah.

halık-ı lemyezel / hâlık-ı lemyezel

 • Ezelî, ebedî olan ve her şeyi yaratan Allah.

halık-ı mevt ve hayat / hâlık-ı mevt ve hayat

 • Hayatı ve ölümü yaratan Allah.

halık-ı mutlak / hâlık-ı mutlak

 • Bütün kâinatın sınırsız güç ve kudretiyle mutlak yaratıcısı olan Allah.

halık-ı rahim / hâlık-ı rahîm

 • Rahmeti herşeyi kuşatan, her bir varlığa ayrı ayrı şefkatini gösteren ve herşeyi yaratan Allah.

halik-ı rahim / hâlik-ı rahîm

 • Sonsuz şefkat ve merhamet sahibi ve herşeyi yaratan Allah.

halık-ı rahim ve hakim / hâlık-ı rahîm ve hakîm

 • Sonsuz merhamet sahibi olan ve herşeyi hikmetle yaratan Allah.

halık-ı rahim ve kerim / hâlık-ı rahîm ve kerîm

 • Sonsuz merhamet ve cömertlik sahibi olan yaratıcı, Allah.

halık-ı rahman / hâlık-ı rahmân

 • Rahmeti her şeyi kaplayan, yaratıklarını esirgeyip koruyan, şefkat eden ve rızıklandıran yaratıcı, Allah.

halık-ı rahman ve rahim / hâlık-ı rahmân ve rahim

 • Rahmeti herşeyi kaplayan ve herbir varlıkta rahmet ve şefkati tecelli eden yaratıcı, Allah.

halık-ı rahman-ı rahim / hâlık-ı rahmân-ı rahîm

 • Dünya ve âhirette yarattığı varlıklara sonsuz rahmet, şefkat ve merhametiyle davranan her şeyin yaratıcısı Allah.

halık-ı rahmanü'r-rahim / hâlık-ı rahmânü'r-rahîm

 • Çok merhamet sahibi olan ve şefkatle bütün yaratıkların rızkını veren, sonsuz rahmetiyle her bir varlığa ayrı ayrı şefkatini gösteren ve bütün varlıkların yaratıcısı olan Allah.

halık-ı semavat / hâlık-ı semâvat

 • Gökleri yaratan Allah.

halık-ı semavat ve arz / hâlık-ı semâvât ve arz

 • Göklerin ve yerin yaratıcısı olan Allah.

halık-ı şer / hâlık-ı şer

 • Kötülük yaratanı.

halık-ı teala / hâlık-ı teâlâ

 • Herşeyi yaratan, yüce yaratıcı Allah.

halık-ı vahid / hâlık-ı vâhid

 • Bir ve tek olan, her şeyin yaratıcısı Allah.

halık-ı zişan / hâlık-ı zîşan

 • Şan sahibi, her şeyin yaratıcısı Allah.

halık-ı zülcelal / hâlık-ı zülcelâl

 • Sonsuz büyüklük, haşmet sahibi olan ve herşeyi yaratan Allah.

halik-ı zülcelal / hâlik-ı zülcelâl

 • Büyüklük sahibi ve herşeyin yaratıcısı olan Allah.

halık-ı zülcelali ve'l-ikram / hâlık-ı zülcelâli ve'l-ikram

 • Haşmeti sonsuz, lütuf ve ikramları sınırsız yaratıcı, Allah.

halık-ı zülcemal / hâlık-ı zülcemâl

 • Sonsuz derecede güzellik sahibi ve her şeyin yaratıcısı olan Allah.

halık-ı zülkemal / hâlık-ı zülkemâl

 • Sonsuz mükemmellik sahibi olan ve herşeyi yoktan yaratan Allah.

halıki / hâlıkî

 • Her şeyi yaratan Allah'ım.

halıkın hukuku / hâlıkın hukuku

 • Hukukullah, Yaratıcının hukuku.

halıkıyet / hâlıkıyet

 • Yaratıcılık.
 • Yaratıcılık.

halikiyet / hâlikiyet / خالقيت

 • Yaratıcılık. (Arapça)

halıkıyyet

 • Yaratıcılık. Halk edicilik. İcad ve takdir.

halk / خلق / خَلْقْ

 • İnsan topluluğu. İnsanlar.
 • Yaratmak. İcad. Örneği ve benzeri olmayan bir şeyi yaratmak, ibdâ' eylemek.
 • Bir şeyi yumuşatıp düzleştirmek.
 • Yaratma.
 • Yaratmak, yoktan var etmek.
 • Mahluk, yaratılmış, insan topluluğu.
 • Yaratma, yaratılma.
 • Yaratma.
 • Yaratmak.
 • Yaratma. (Arapça)
 • Yaratılma. (Arapça)
 • Halk. (Arapça)
 • Halk etmek: Yaratmak. (Arapça)
 • Yaratma.

halk eden

 • Yaratan.

halk etme

 • Yaratma.

halk etmek

 • Yaratmak.

halk eylemek

 • Yaratmak.

halk olma

 • Yaratılma.

halk ve idare

 • Varlıkları yaratma ve idare etme.

halk-ı cedid / halk-ı cedîd

 • Ba'sü bade-l mevt, yeniden yaratılış. Yeniden yeniye tekrâren yaratılma. Ana karnındaki çocuğun, insan suretine inkılâb ettiği devre.
 • Yepyeni bir yaratılış.
 • Yeniden yaratılış.

halk-ı ef'al / halk-ı ef'âl

 • Fiillerin halkedilmesi, yaratılması.

halk-ı eflak / halk-ı eflâk

 • Feleklerin, kâinatın yaratılışı.

halk-ı eşya

 • Eşyanın, varlıkların yaratılması.

halk-ı ezdad

 • Zıtların yaratılması.
 • Birbirine zıd halleri bir şeyde yaratmak. Meselâ: Bir zerrede hem def edici hem de cezb edici (çekici) kuvvetin bulunmasını yaratmak.

halk-ı kainat / halk-ı kâinat

 • Kâinatın yaratılışı, yaratılması.

halk-ı kur'an / halk-ı kur'ân / خَلْقِ قُرْاٰنْ

 • Kur'ân'ın yaratılması.
 • Batıl Mu'tezile mezhebinin ortaya attığı Kurânın yaratılmış olduğu fikri.

halk-ı şer / خَلْقِ شَرْ

 • Kötülüğün yaratılması.
 • Şerri yaratma.

halketmek

 • Yaratmak.

halkışer

 • Kötüyü yaratma.

hallak / hallâk / خلاق

 • Yaratan, her şeyi halkeden, Kadir-i Zülcelal, Allah Teala Hazretleri (C.C.)
 • Çokça ve sürekli olarak yaratan Allah.
 • Yaratan, her şeyi yoktan vâr eden Allahü teâlâ.
 • Yaratan.
 • Yaratıcı. (Arapça)

hallak-ı alem / hallâk-ı âlem

 • Âlemlerin yaratıcısı olan Allah.

hallak-ı alim / hallâk-ı alîm

 • Küçük büyük, gizli açık, geçmiş ve gelecek her şeyi hakkıyla bilen ve kâinatta her şeyi yaratan Allah.

hallak-ı azim / hallâk-ı azîm

 • Çoklukla ve sürekli olarak yaratan büyük, yüce Allah.

hallak-ı baki / hallâk-ı bâkî

 • Hiçbir zaman yok olmayan, varlığı kalıcı ve devamlı olan, her şeyi sürekli olarak çokça yaratan Allah.

hallak-ı bimisal / hallâk-ı bîmisal

 • Eşi ve benzeri olmayan yaratıcı, Allah.

hallak-ı hakim / hallâk-ı hakîm

 • Herşeyi hikmetle, belirli gayelere yönelik olarak, mânâlı, faydalı ve tam yerli yerinde yaratan Yaratıcı.

hallak-ı kainat / hallâk-ı kâinat

 • Kâinatı ve içindeki herşeyi yaratan Allah.

hallak-ı kerim / hallâk-ı kerîm

 • Sonsuz cömertlik ve ikram sahibi olan; çokça ve sürekli olarak yaratan Allah.

hallak-ı lemyezel / hallâk-ı lemyezel

 • Varlığı asla son bulmayan ve herşeyi sürekli olarak çokça yaratan Allah.

hallak-ı rahim / hallâk-ı rahîm

 • Sonsuz şefkat ve merhamet sahibi olan yaratıcı, Allah.

hallakıyet / hallâkıyet

 • Yaratıcılık.

hallakiyet / hallâkiyet

 • Yaratıcılık.
 • Yaratıcılık.

hallakıyet-i daime / hallâkıyet-i daime

 • Sürekli yaratıcılık.

hallakıyet-i ilahiye / hallâkıyet-i ilâhiye

 • Allah'ın kendi zatına yaraşan yaratıcılığı.

hallakıyet-i külliye / hallâkıyet-i külliye

 • Herşeyi kuşatan yaratıcılık.

hallakıyet-i rabbaniye / hallâkıyet-i rabbâniye

 • Herşeyin rabbi olan Allah'ın yaratıcılığı.

hallakıyet-i umumiye / hallâkıyet-i umumîye

 • Bütün varlıklar âleminde gözlemlenen Allah'ın yaratıcılık özelliği.

hanım sultan

 • Tar: Osmanlı hanedanında "sultan" nâmı verilen İmparatorluk prenseslerinin kızlarına verilen resmi ünvan.

harika-i fıtrat

 • Yaratılış harikası.

harika-i san'at-ı halıkane / harika-i san'at-ı hâlıkane

 • Allah'ın yarattığı san'at harikası.

hark

 • Herhangi bir kanunun delinmesi, yırtılması, kanunu devre dışı bırakarak yaratma.

harre

 • (Çoğulu: Hırâr-Hırârât-Harrun) Kara taşlı yer.

haşeviyye

 • Allahü teâlâyı mahlûklara,yaratıklarına benzeten, madde, cism diyen bozuk fırka, topluluk.

hasib / hasîb

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Her mahlûkun (yaratılmışın) varlığına, varlığının devâmına, âhirette hesâbını görmeğe kâfi olan.

haslet / خصلت

 • İnsanın yaratılışındaki huy, mîzâc, tabîat, karakter.
 • Tabiat, huy, yaratılış.
 • Tabiat, yaratılıştan gelen huy. (Arapça)

haşmet-i hilkat

 • Yaratılışın görkem ve heybeti.

haşmet-i rububiyet

 • Herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri veren, onları terbiye eden Allah'ın idare ve egemenliğinin ihtişamı.

haşr-i nebati / haşr-i nebatî

 • Bitkilerin öldükten sonra her baharda yeniden yaratılması.

havass-ı hümayun / havâss-ı hümayun

 • Tar: Osmanlı İmparatorluğunun fütuhat devirlerinde (yükselme devri) fethedilen araziden devlet hazinesine ayrılan kısım. Her yer zaptedildikçe, arazi: timar, zeamet ve has namıyla üç sınıfa ayrılırdı. Meselâ 250 köyden müteşekkil bir sancağın 100-150 köyü ikişer üçer köy olarak 40-50 tımara ayrılır,

hayr-ül-enam / hayr-ül-enâm

 • Mahlûkâtın, yaratılmışların en hayırlısı, iyisi mânâsına Peygamber efendimizin lakablarından. Âmine eydür çü vakt oldu tamâm, Kim vücûda gele ol hayr-ül enâm.

hayvan

 • Canlı şey, insanla beraber her canlı.
 • İnsan olmayan idraksiz canlı yaratık.
 • Yük kaldıran, araba çeken ve binilen hayvan, beygir, katır v.s.
 • Mc: Akılsız ve idraksız insan, ahmak. (Aslı "Hayevan"dır)

hayvanat-ı ilahi / hayvanat-ı ilâhî

 • Cenâb-ı Hakkın yarattığı hayvanlar.

hazine-i hassa / hazine-i hâssa

 • Osmanlı İmparatorluğu zamanında devlet bütçesinden padişaha maaş sağlayan ve saraya ait gelirlerin toplandığı malî bir müessese.

hazine-i rabbaniye / hazine-i rabbâniye

 • Herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri veren, onları terbiye edip idaresi ve hâkimiyeti altında bulunduran Allah'ın hazinesi.

hazret-i hak

 • Herşeyi hakkıyla yaratan, varlığı hak olan ve her hakkın sahibi olan Allah.

helesaya çıkmak

 • Eskiden ramazanlarda iftardan sonra para toplamak için çocuklar tarafından teşkil edilen çalgılı heyetlere katılanlar tarafından nakarat makamında söylenen bir tabirdir. Dilenciliğin kibarcalarından sayılır.

hendese-i mülkiye mektebi

 • Osmanlı İmparatorluğu devrinde mühendis yetiştirmek gayesiyle açılan mekteb. XIX. yy. sonlarına kadar memlekette belediye ve mimarî işlerde vazife alacak mühendis bulunmuyordu. Nafia Nezareti bu ihtiyacı nazar-ı itibara alarak bir mühendis mektebi kurulmasının lüzumlu olduğunu ileri sürünce, padişah

hidayet-i fıtrıye

 • Yaratılıştan gelen hidayet; kötü tercih ve telkinlerle bozulmamış olan insanı yaratılışındaki doğruluk.

hidayet-i hak

 • Herşeyi hakkıyla yaratan, varlığı hak olan ve her hakkın sahibi olan Allah'ın doğru yola iletmesi.

hidemat-ı mahlukat / hidemât-ı mahlûkat

 • Yaratıkların hizmetleri.

hikmet / حِكْمَتْ

 • Yaratılıştaki asıl maksat ve fayda.

hikmet-i amme / hikmet-i âmme / حِكْمَتِ عَامَّه

 • Her şeyin alakâlı olduğu İlâhî gaye. Her şeyi kanun ve nizamına itaat ettiren umumi faydalar. Yaratılıştaki, kâinattaki umumi ve ilâhi gaye.
 • Yaratılıştaki asıl maksat ve faydanın umûmîliği.

hikmet-i ebediye

 • Allah'ın sonsuz hikmeti; herşeyi belirli gayelere yönelik olarak, mânâlı, faydalı ve tam yerli yerinde yaratması.

hikmet-i halık / hikmet-i hâlık

 • Yaratıcının hikmeti.

hikmet-i hilkat / حِكْمَتِ خِلْقَتْ

 • Yaratılış hikmeti ve gayesi.
 • Yaratılıştaki ilâhî maksad ve incelik.

hikmet-i ilahi / hikmet-i ilâhî

 • Allah'ın herşeyi belirli gayelere yönelik olarak, mânâlı, faydalı ve tam yerli yerinde yaratması.

hikmet-i ilahiye / hikmet-i ilâhiye / حِكْمَتِ اِلٰهِيَه

 • Allah'ın her şeyi belirli gayelere yönelik olarak, mânâlı, faydalı ve tam yerli yerinde yaratması.
 • Allah'ın hikmeti. Mahlûkatın yaratılışında Allah'ın gayeleri.
 • Allah'ın yarattığı mahlukatta gözettiği asıl maksad ve fayda.

hikmet-i kainat / hikmet-i kâinat

 • Kâinatın yaratılmasındaki hikmet; herşeyin belirli gayelere yönelik olarak, mânâlı, faydalı ve tam yerli yerinde olması.

hikmet-i mutlaka

 • Sınırsız hikmet; yaratılıştaki gaye, herşeyin yerli yerinde ve anlamlı oluşu.

hikmet-i rabbani / hikmet-i rabbânî

 • Kâinatın Rabbi olan Allah tarafından herşeyin belirli gayelere yönelik olarak anlamlı, faydalı ve tam yerli yerinde yaratılması.

hikmet-i rabbaniye / hikmet-i rabbâniye

 • Allah'ın her şeyi terbiye ederek, muhtaç olduğu şeyleri verip bir fayda ve gayeye yönelik olarak, anlamlı ve yerli yerinde yaratması.

hikmet-i san'at-ı rabbaniye

 • Bütün varlıkları yaratılış gayelerine göre terbiye edip idaresi ve egemenliği altında tutan Allah'ın san'atındaki hikmet, gaye, fayda, sır.

hilaf-ı fıtrat / hilâf-ı fıtrat / خِلَافِ فِطْرَتْ

 • Yaratılışa ters.
 • Yaratılışa aykırı.

hilaf-ı hikmet / hilâf-ı hikmet

 • Yaratılıştaki hikmete, İlâhî gayeye zıt.

hilkat / خلقت / خِلْقَتْ

 • Doğuştan gelen vasıf. Yaratma. Yaratılış.
 • Yaratılış.
 • Tabiat.
 • Yaratılış.
 • Yaratılış, yaratılma.
 • Doğuştan gelen vasıf, cibiliyet, fıtrat.
 • Yaratılış. (Arapça)
 • Tanrı. (Arapça)
 • Yaratılış.

hilkat şeceresi

 • Yaratılış ağacı.

hilkat-i adem / hilkat-i âdem

 • İlk insanın yaratılışı.

hilkat-ı alem / hilkat-ı âlem

 • Âlemin yaratılışı.

hilkat-i alem / hilkat-i âlem

 • Âlemin, kâinatın yaratılışı.

hilkat-ı arz

 • Yeryüzünün yaratılışı.

hilkat-i arz / خِلْقَتِ اَرْضْ

 • Dünyanın yaratılışı.
 • Yeryüzünün yaratılışı.

hilkat-i arz ve semavat / hilkat-i arz ve semâvât

 • Göklerin ve yerin yaratılması.

hilkat-ı beşer

 • İnsanın yaratılışı.

hilkat-i beşer

 • İnsanın yaratılışı.

hilkat-i cesed

 • Cesedin yaratılışı.

hilkat-i dünya

 • Dünyanın yaratılışı.

hilkat-ı eşya

 • Varlıkların yaratılışı.

hilkat-i eşya

 • Varlıkların yaratılışı.

hilkat-i ilahi / hilkat-i ilâhî

 • Allah tarafından yaratılma.

hilkat-i insan

 • İnsanın yaratılışı.

hilkat-ı insaniye

 • İnsanın yaratılışı.

hilkat-i insaniye / خِلْقَتِ اِنْسَانِيَه

 • İnsanın yaratılışı.
 • İnsanın yaratılışı.

hilkat-i kainat / hilkat-i kâinat

 • Evrenin yaratılışı.

hilkat-i mevcudat / خِلْقَتِ مَوْجُودَاتْ

 • Varlıkların yaratılışı.
 • Varlıkların yaratılışı.

hilkat-i rabbaniye / hilkat-i rabbâniye

 • Herşeyi terbiye ve idare eden Allah'ın yaratıcılığı.

hilkat-i semavat ve arz / hilkat-i semâvât ve arz

 • Göklerin ve yerin yaratılışı.

hilkat-i teşekkül

 • Oluşum, yaratılış, şekil olarak yaratılma.

hilkatça

 • Yaratılışça.

hilkatçe

 • Yaratılış yönünden.

hilkaten / خِلْقَتاً

 • Yaratılıştan, doğuştan.
 • Yaratılıştan. Doğuştan.
 • Yaratılışça.

hilki / hilkî

 • Hilkate âit, yaratılıştan. Yaratılışa dâir. Yaratılışta.
 • Zâti.

hilkıyyat

 • Yaratılışla alâkalı, hilkatte olan evsaf.

hilkıyyet

 • Yaratılışta olma, hilkî olma.

hitabet beratı

 • Eskiden vazifeli cami hatiblerine, hatibliğe tayin olduklarına dair verilen vesika. (Osmanlı İmparatorluğu zamanında yan zamanda halife olan padişahı temsil eden, cuma ve bayram hutbelerine çıkan bu hatiblere pek fazla ehemmiyet verilirdi. Hitabet beratı olmayan hatibler, cuma ve bayramlarda hutbe o

hıyar

 • Hayırlılar.
 • (Çoğulu: Hıyârât) Huk: Bir işi yapıp yapmamada serbestlik. Genel olarak bir anlaşmadan vaz geçme. Hususi bir sözleşmenin fesh veya tasdiki. Muhayyerlik. Kendisinde böyle muhayyerlik bulunan kimse, yaptığı bir akdi diğer tarafın rızasına hâcet kalmaksızın bozabilir.

hizmet-i fıtriye

 • Yaratılıştan gelen hizmet.

hospodar

 • Osmanlı İmparatorluğunca XV. yy.dan 1866-1881'e kadar Boğdan ve Eflak'ı yönetmekle vazifelendirilen Romen prenslerinin ünvanı.

hubara

 • (Çoğulu: Hubârât) Toy kuşu.

huda / hudâ

 • Allah, yaratıcı.

hükümdar

 • Padişah, hüküm sâhibi. En yüksek reis. İmparator. (Farsça)

hükumet-i hilkat / hükûmet-i hilkat

 • Yaratılış hükümeti.

hulk

 • Huy. Ahlâk. Tabiat. Yaratılıştan olan haslet. Seciyye. Cibilliyet.
 • İnsanın doğuştan veya sonradan kazandığı ruhî ve zihnî hâller.

hulki / hulkî

 • Yaratılıştan.

hulle-i icadat / hulle-i îcâdât

 • Yaratma fiilinin üzerini saran elbise; îcat elbisesi.

huluk-u azim / huluk-u azîm

 • Çok yüce ve yüksek meziyetlerle yaratılıp donatılmış olma.

huri / hûrî

 • Allahü teâlânın îmân edenlere mükâfat olarak yarattığı, nasıl oldukları bilinmeyen Cennet kızı.

hurtum

 • (Çoğulu: Harâtim) Burun.
 • şarap.

hüsn-ü hilkat / حُسْنُ خِلْقَتْ

 • Yaratılışın güzelliği.
 • Güzel yaratılış.

hüsn-ü hilkat-ı insan

 • İnsanın yaratılışının güzelliği.

hüve'l-batın / hüve'l-bâtın

 • O Bâtındır; bütün varlıkların içyüzlerini mükemmel bir fabrikanın harika makineleri gibi yaratıp işleten ve herşeyin iç âlemine hükmeden Allah'tır.

hüve'z-zahir / hüve'z-zâhir

 • O Zâhirdir; her şeyin dış yüzlerini çeşitli cihaz ve ürünlerle donatıp ve ince nakışlarla süsleyerek mükemmel ve güzel yaratan ve her şeyde varlık ve birliğinin işaretleri açıkça görünen, Allah'tır.

hz. hak

 • Her şeyi hakkıyla yaratan, varlığı hak olan ve her hakkın sahibi olan Allah.

iaşe-i rabbaniye / iaşe-i rabbâniye

 • Herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri veren, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah'ın beslemesi, yedirip içirmesi.

iaşe-i umumiye / iâşe-i umumiye

 • Bütün yaratıkları kapsayan besleme, rızıklandırma.

ib'as

 • Yeniden yaratmak, göndermek. Hayat vermek.

ibadat-ı fıtriye / ibâdât-ı fıtrîye

 • Doğal, yaratılıştan gelen ibadetler.

ibadet-i fıtriye

 • Yaratılıştan gelen ibadet.

ibda / ibdâ

 • Benzersiz güzellikte yaratma.
 • Meydana getirme.
 • Yaratma.
 • Yoktan örneksiz yaratma.

ibda' / ibdâ' / ابداع

 • İzhar etmek. Bir yerden diğer bir yere çıkmak.
 • Yaratmak. Nümunesiz şey yapmak.
 • Cenab-ı Hakkın âletsiz, maddesiz, zamansız, mekânsız yaratması ve icâdı.
 • Misli gelmemiş bir eser meydana koymak, icâd, ("İbda', ihdâs, ihtirâ, icâd, sun', halk, tekvin" kelimeleri birbirine yakın mânâdadırlar.)
 • Edb: Geçmişte benzeri olmayan şiiri söylemek.
 • Yeni bir şey getirme, yaratma, geliştirme. (Arapça)
 • İbdâ' etmek: Yeni bir şey getirmek, yaratmak, geliştirmek. (Arapça)

ibda'kar / ibdâ'kâr / ابداعكار

 • Yaratıcı, yenilik getiren. (Arapça - Farsça)

ibda-ı semavat ve arz eden / ibdâ-ı semavat ve arz eden

 • Gökleri ve yeri eşsiz, benzersiz ve mükemmel yaratan.

ibşar

 • (Büşr. den) (Çoğulu: İbşarât) Müjdeleme, tebşir etme, sevinçli bir haber bildirme.

ibtida'

 • Benzeri olmayan bir şey yaratmak.

iç hazine

 • Osmanlı İmparatorluğu zamanında sarayda muhafaza edilen bir kısım paralar. (Türkçe)

icad / îcad / îcâd / ایجاد

 • Yoktan yaratma.
 • Yoktan var etme, vücûda getirme, yaratma.
 • Var etme, yaratma. (Arapça)
 • İcat. (Arapça)
 • Îcâd edilmek: (Arapça)
 • Var edilmek, yaratılmak. (Arapça)
 • İcat edilmek, buluş yapılmak. (Arapça)
 • Îcâd etmek: (Arapça)
 • Var etmek, yaratmak. (Arapça)
 • İcat etmek, buluş yapmak. (Arapça)
 • (Arapça)

icad eden

 • Yaratan, var eden.

icad edilme

 • Var edilme, yaratılma.

icad etme

 • Var etme, yoktan yaratma.

icad etmek

 • Yaratmak, var etmek.

icad u ibda / icâd u ibdâ

 • Yapma ve yaratma.

icad vermek

 • Yaratma özelliğini vermek.

icad-ı eşya

 • Varlıkların yaratılması.

icad-ı ilahi / îcâd-ı ilâhî / اِيجَادِ اِلٰٓه۪ي

 • Allahın yaratması.

icad-ı ilahiye / îcâd-ı ilâhîye

 • Allah'ın var etmesi, yaratması.

icad-ı mahlukat / icad-ı mahlûkat

 • Varlıkların yoktan yaratılışı.

icad-ı mevcudat

 • Varlıkların yaratılışı.

icadat / icâdât

 • Yaratmalar.

icadat-ı rabbaniye

 • Herşeyin Rabbi olan Allah'ın, yarattığı varlıklar.

icadi / îcadî

 • Yaratmayla ilgili.

icadsız

 • Yaratma özelliği olmayan.

iddia-yı icad / iddia-yı îcad

 • Var etme, yaratma iddiası.

iftariyye

 • İftarlık. İftar için hususi olarak hazırlanmış nevale. Bunlar oruç bozulduktan sonra yemek yenmeden evvel yendiği için bu ad verilmiştir.
 • Osmanlı İmparatorluğu zamanında padişah sarayında, vüzera, eşraf ve âyân konaklarında, davetlilere iftardan sonra diş kirası namıyle verilen bahşi

ihsan-ı halık / ihsan-ı hâlık

 • Herşeyin yaratıcısı olan Allah'ın lütuf, ihsan ve ikramı.

ihsan-ı rahmani / ihsan-ı rahmânî

 • Bütün yarattıklarına karşı çok merhametli olan Allah'ın ikramı, bağışı.

ihtira / ihtirâ

 • Yoktan yaratma.

ihtira' / ihtirâ' / اِخْتِرَاعْ

 • Bir şeyin hiçten, yaratılması.
 • Evvelce olmayan bir şeyi ortaya çıkarma, îcâd etme, yaratma, yoktan var etme.
 • Benzersiz yaratma.

ihtira'-kerde

 • Eşine rastlanmayan keşif. (Farsça)
 • Yaratılmamış olmak. (Farsça)

ihtiyac-ı fıtri / ihtiyac-ı fıtrî / ihtiyâc-ı fıtrî / اِحْتِيَاجِ فِطْر۪ي

 • Yaratılıştan gelen doğal ihtiyaç.
 • Hususî yaratılış îcâbı olan ihtiyaç.

ihtiyacat-ı fıtriye

 • Fıtrî, yaratılıştan gelen ihtiyaçlar.

ilan-ı sani / ilân-ı sâni

 • Herşeyi san'atlı bir şekilde yaratan Allah'ı ilân.

ilan-ı tekviniye / ilân-ı tekvîniye

 • Varlıkların yaratılışıyla insanlara duyurulan gerçekler.

ilham-ı fıtri / ilham-ı fıtrî

 • Cenâb-ı Hakkın ihtiyaçlarını karşılamaları için varlıklara yaratılışta vermiş olduğu duygu.

ilhani / ilhanî

 • İlhanlık. İlhanla alâkalı. İlhanın idare ettiği devlet şekli, imparatorluk. Bu idareye bağlı memleketler. İlhan olma hâli.

ilhanlılar

 • İlhanlılar hanedanı ve bu hanedanın idare ettiği XIII. asrın sonu ve XIV. asrın ilk yarısında yaşayan bir yakındoğu imparatorluğu.

iman-ı hılki / îmân-ı hılkî

 • Allahü teâlâ bütün rûhları yarattığı zaman, onlara: "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye sorduğunda, bütün ruhların "Belâ" yâni evet diyerek Allahü teâlânın Rab olduğunu kabûl edip inanmaları.

imdadat-ı hassa-i rahmaniye / imdâdât-ı hassa-i rahmâniye

 • Yarattıklarını esirgeyip koruyan, şefkat eden ve rızıklandıran Allah'ın özel yardımları.

imkan-ı zati / imkân-ı zâtî

 • Bir özelliğin bir şeyin bizzat kendisinde olma ihtimali, yani hiçbir yaratıkta ilâhlık ihtimali yoktur.

imparator

 • Lât. Büyük kral. Birkaç devlete hükmünü geçiren büyük hükümdar. Tahta çıkan kadın olursa ona imparatoriçe denir.

in'am

 • Nimet vermek. İhsan etmek.
 • Doğruya sevketmek, hidâyete ulaştırmak.
 • İyilik etmek, bahşiş vermek.
 • Tar: Osmanlı İmparatorluğu zamanında yeniçerilerin aylıklarına yapılan zam.

in'amat-ı külliye-i ilahiye / in'âmât-ı külliye-i ilâhiye

 • Allah'ın yarattığı varlıklara sunduğu hadsiz nimetler.

inayet-i bari / inâyet-i bâri

 • Varlıklardaki organ ve donanımı gayelere uygun yaratan Allah'ın ihsanı, yardımı.

inayet-i hak / inâyet-i hak

 • Herşeyi hakkıyla yaratan, varlığı hak olan ve her hakkın sahibi olan Allah'ın yardımı.

inşa / inşâ

 • Yapma. Vücuda getirme. Terkib etme. Bir şey peyda etmek.
 • Yaratma.
 • Edb: Yazı dersi. Nesir yazmak.
 • Güzel nesir halinde yazı yazmak veya güzel yazılmış nesir halindeki yazı.Çeşitli mektuplaşma ve güzel yazma için mektup, tezkere, istida (dilekçe), tebrik, tâziyenâme, sen
 • Varlıkları var olan şeylerden, kâinattaki var olan unsurlardan yaratma.

insan

 • (Bu kelimenin aslı, lugat âlimlerince "ins" den geldiği söylenir. Kamusta da kûfiun'a göre "Nisyan" kelimesinden geldiği zikredilmektedir.)Akıl, şuur ve imân ile diğer canlılardan ayrı, Cenab-ı Hakk'ın en mükerrem yarattığı mahluku olup, Rabbanî ni'metleri unutkanlığı dolayısıyla insan denil

intizam-ı hilkat

 • Düzenli yaratılış.

intizamat-ı mahlukat / intizamat-ı mahlûkat

 • Yaratılan varlıklar içindeki düzen, intizam.

inzar

 • (Çoğulu: İnzârât) (Nezr. den) Neticenin kötü olacağını bildirerek fenalıktan sakındırmak. Azab ve ceza va'detmek.

iptida-i hilkat-i alem / iptida-i hilkat-i âlem

 • Kâinatın yaratılışının başlangıcı.

irade-i aliye

 • Tar: Sadrazam tarafından verilen emir. Bu emir yazılı olduğu gibi, şifâhi de olurdu. Yazılı olana "iş'arat-ı âliye" de denilirdi.

irade-i halık / irade-i hâlık

 • Yaratıcının iradesi.

irade-i rabbaniye / irâde-i rabbâniye

 • Her şeyi yaratılış gayelerine göre terbiye ve idare edip, egemenliği altında tutan Allah'ın iradesi, dilemesi.

ırak-ı arab / ırâk-ı arab

 • Arap Irak. Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan ve Bağdat'ın kuzeyine kadar uzanan topraklara Osmanlı İmparatorluğu zamanında verilen isim.

isa aleyhisselam / îsâ aleyhisselâm

 • İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Yeni bir din getiren peygamber olup, kendisine dört büyük kitaptan biri olan İncîl verildi. Annesinin adı Meryem'dir. Allahü teâlâ onu babasız yarattı.

isa ruhullah / isâ ruhullah

 • İsâ Allah'ın ruhudur (Yani, Beytullah ifadesinde olduğu gibi, sebepler perdesini kaldıran bir tabirdir. "İsa (a.s.), babasız olarak doğrudan İlâhî kudretin tecellisiyle yaratılmıştır" demektir).

isbat-ı sani-i vahid ve nübüvvet ve haşir ve adalet / isbat-ı sâni-i vahid ve nübüvvet ve haşir ve adalet

 • Herşeyi en mükemmel san'atla yaratan Allah'ın birliğinin, peygamberliğin, âhiret ve Mahkeme-i Kübrânın, adalet ve kulluğun ispatı.

iskender

 • (M. Ö. 356-323) Aristo'dan ders almış bir imparatordu. İskender-i Rumi de denir. Bundan başka ismi geçen bir de İskender-i Zülkarneyn vardır.

islamiyet

 • İslâmlık.
 • İslâm oluş. Teslimiyet, inkıyad, bağlılık, hakka tarafgirlik ve iltizamdır. (İslâmiyet güneş gibidir, üflemekle sönmez; gündüz gibidir, göz yummakla gece olmaz. Gözünü kapayan yalnız kendine gece yapar. Münazarat)

ism-i batın / ism-i bâtın

 • Allah'ın, bütün varlıkların iç yüzünü ve özellikle canlıların içlerini mükemmel bir fabrikanın harika makineleri gibi yaratıp işlettiğini gösteren ismi.

ism-i bedi

 • Allah'ın varlıkları eşsiz ve benzersiz olarak yarattığını ifade eden ismi.

ism-i bedi' ve hakim / ism-i bedî' ve hakîm

 • Allah'ın örneksiz olarak, eşsiz bir şekilde yaratan, ismi ile her işini hikmetle yapan mânâsındaki ismi.

ism-i hakim / ism-i hakîm

 • Her şeyi hikmetle, belirli gayelere yönelik olarak, mânâlı, faydalı ve tam yerli yerinde yaratan mânâsında Allah'ın Hakîm ismi.

ism-i halık / ism-i hâlık

 • Herşeyi var eden yaratıcı mânâsında Allah'ın ismi.

ism-i nur

 • Bütün varlığı aydınlatan, bütün nurlar kendi nurunun zayıf bir gölgesi olan ve her çeşit nuru yaratan anlamına gelen Allah'ın Nur ismi.

istanbul

 • Türkiye'nin en büyük şehri ve Osmanlı İmparatorluğu'nun taht şehri (1453-1922). İslâm halifeliğinin son merkezi (1516-1924). Türklerden önce Bizans "Doğu Roma" İmparatorluğu'nun taht şehri idi (395-1453).
 • İstanbul ismi, Rumca şehre veya şehirde demek olan (İstin polin) tabirinden gal

istidad-ı fıtri / istidad-ı fıtrî

 • Doğal, yaratılıştan gelen yetenek.

istidad-ı insani / istidad-ı insanî

 • İnsanın yaratılışında var olan bütün özellikleri, konuşma, sevme gibi.

istidadat-ı insaniye / istidâdât-ı insaniye

 • İnsanın yaratılışında var olan kabiliyet.

istidlal / istidlâl

 • Delîl getirme. Akıl ile, düşünerek, inceleyerek eseri (yapılan işi) görerek yapanı; yaratılmışları görerek yaratanı anlamak.

itizal / itizâl

 • Mu'tezile, "Kul kendi fiilinin yaratıcısıdır" iddiasında olan ehl-i sünnet dışı bir mezhep.

izhar-ı rububiyet

 • Rablığını gösterme; Allah'ın her bir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri verdiğini, onları terbiye ve idare ettiğini ve herşeyi egemenliği altında tuttuğunu göstermesi.

izn-i bari / izn-i bâri

 • Varlıklara biçim verip şekillendiren ve onları mükemmel bir surette yaratan Allah'ın izni.

izn-i hak

 • Herşeyi hakkıyla yaratan, varlığı hak olan ve her hakkın sahibi olan Allah'ın izni.

izn-i rabbani / izn-i rabbânî

 • Her bir varlığı yaratan ve her türlü ihtiyacını karşılayan Allah'ın izni.

izzet-i rububiyet

 • Her varlığı yaratılış amacına hikmetli bir biçimde ulaştırarak terbiye ve idare eden Allah'ın şeref ve yüceliği.

kader kalemi

 • Allah'ın ezelî ilmi ile kâinatta olmuş ve olacak her şeyi bilip takdir etmesi ve kudretiyle yazması, yaratması.

kaderiye

 • "Kul fiilin yaratıcısıdır" diyen sapık mezhep.

kaderiyye

 • Hicrî ikinci asırda Vâsıl bin Atâ tarafından kurulan ve "Kul kendi fiillerini kendi yaratır" diyerek kaderi yâni işlerin, Allahü teâlânın takdîri ile olduğunu inkâr eden bozuk fırka. Bu fırkaya Mu'tezile adı da verilir.

kadir-i hakim / kadîr-i hakîm

 • Herşeyi hikmetle yaratan sonsuz kudret sahibi Allah.

kaf-nun / kâf-nûn

 • Arap alfabesinde yer alan iki harften oluşan ve Allah'ın varlıkları dilediği şekilde yaratmasını ifade eden "kün", yani "ol" emri.

kafile-i mahlukat / kafile-i mahlûkat

 • Yaratıklar, varlıklar topluluğu.

kainat / kâinat / kâinât / كَائِنَاتْ

 • Yaratılmış varlıklar, evren.
 • Var edilen şeylerin hepsi. Yaratılanlar. Mevcudat. Âlemler.
 • Allahın yarattığı her şey.

kainat maliki / kâinat mâliki

 • Evrenin ve yaratılmış herşeyin gerçek sahibi olan Allah.

kainat mecmuası / kâinat mecmuası

 • Kâinat kitabı, bütün yaratılmışlar.

kainat sahibi / kâinat sahibi

 • Evrenin ve herşeyin yaratıcısı ve sahibi Allah.

kainat sultanı / kâinat sultanı

 • Evrenin ve herşeyin yaratıcısı ve Sultanı Allah.

kainatın sahibi / kâinatın sahibi

 • Evrenin ve herşeyin yaratıcısı ve sahibi Allah.

kainatın sanii / kâinatın sânii

 • Kâinatı, evreni ve içindeki herşeyi sanatla yaratan Allah.

kalem-i kader ve kudret

 • Allah'ın olacak hadiseleri önceden bilip takdir etmesi ve kudretiyle yaratması.

kalu bela / kalû belâ

 • Cenab-ı Hak ruhları yaratıp, onlara Rabbiniz değil miyim, meâlinde: "Elestü Bi-Rabbiküm" buyurduğunda, ruhlar: "Evet Rabbimizsin" meâlindeki Kalu Belâ diye cevap verdiklerini bildiren Kur'andaki bir tâbirdir.
 • Ruhların, yaratıldıktan sonra, Allah'ın "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" sorusuna verdikleri "Evet" cevabı.

kàlu bela / kàlû belâ

 • Ruhların yaratıldıktan sonra Allah'ın "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" sorusuna verdikleri "Evet, Rabbimizsin" cevabı.

kalubela / kâlûbelâ

 • Allahü teâlâ, Âdem aleyhisselâmı yaratınca, kıyâmete kadar bütün zürriyetini zerreler hâlinde onun belinden çıkarıp; "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye buyurup, onların da; "Evet, sen Rabbimizsin" diye verdikleri cevâbı ifâde eden söz.

kanun-u fıtrat

 • Yaratılış kanunu.

kanun-u fıtri / kanun-u fıtrî

 • Yaratılışa ait kanun.

kanun-u hallakıyet / kanun-u hallâkıyet

 • Yaratıcılık kânunu.

kanun-u kayyumiyet / kanun-u kayyûmiyet

 • Allah'ın yarattıklarının varlıklarını ayakta tutup devam ettirme kanunu.

kanun-u rububiyet

 • Allah'ın herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri vermesi, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulundurması kanunu.

kartak

 • (Çoğulu: Karâtit) Kadife.
 • Terlik.
 • Etekli kaftan.

kasara

 • (Çoğulu: Kasr-Kasarât) Boyun kökü.
 • Yoğun ağaç.
 • Gemilerin baş ve arka taraflarında güverteden daha yüksek yapılan güverte.

kasıd

 • Sonsuz ilim, irade ve ihtiyarıyla her şeyi bir gaye için yaratan Allah.

kaside-i kader

 • Kader kasidesi; yaratıcısının medhine lâyık, İlâhî takdir ve ölçülerle yaratılmış bir kaside gibi olan varlıklar.

katib-i zülkemal / kâtib-i zülkemâl

 • Bütün varlıkları bir kitap yazar gibi, mükemmel ve kusursuz bir şekilde yaratan Allah.

kavanin-i adatullah / kavânin-i âdâtullah

 • Âdetullah kanunları; kâinatta işleyen İlâhî yasalar, yaratılış kanunları.

kavanin-i hilkat

 • Yaratılış kanunları.

kavanin-i rububiyet / kavânîn-i rububiyet

 • Allah'ın herbir varlığa, yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri vermesi, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulundurması ile ilgili kanunlar.

kavanin-i teşekkülat / kavânin-i teşekkülât

 • Allah'ın varlıkları yaratmada ortaya koyduğu kanunlar; oluşum kanunları.

kaviyy

 • Allahü teâlânın Esma-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Her şeyi tam olarak yaratmakta kuvvet sâhibi olan, her şeyi yaratıp, varlıkta devâm ettiren; dilediğini yapmak kendisine zor gelmeyen.

kayasire

 • (Tekili: Kayser) Kayserler. Eski Bizans ve Roma İmparatorlarının lâkapları.

kayser

 • Eski Roma ve Bizans imparatorlarının lakabı, hükümdar.
 • Eski Roma ve Bizans İmparatorlarının lâkabı.
 • Bizans imparatorunun lâkabı.

kayseri / kayserî

 • Hükümdarlık, imparatorluk, kayserlik. (Farsça)

kayyum / kayyûm

 • Yarattıklarını varlık âleminde tutan Allah.
 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Yaratıcı ve mahlûkları yerlerinde ve varlıkta durdurucu.

kaza / kazâ

 • Allahü teâlânın ezelde irâde ve taktir buyurduğu şeyleri, zamânı gelince, ilim ve irâdesine muvâfık (uygun) olarak yaratması. Kazâ gelmez Hak yazmayınca, Belâ gelmez kul azmayınca.

kaza ve kader / kazâ ve kader

 • Olacağı Allah tarafından bilinen ve takdir olunan şeylerin zamanı gelince yaratılması ve Allah'ın meydana gelecek hadiseleri olmadan önce bilmesi, takdir etmesi, planlaması.
 • Allahü teâlânın meydana gelecek hâdiseleri ilm-i ezelîsi (başlangıcı olmayan ilim sıfatı) ile ezelde (başlangıcı olmayan öncelerde) bilip takdîr etmesi ve bu hâdiselerin zamânı gelince, Allahü teâlâ tarafından yaratılması ve meydana çıkması. Allahü teâlânın birşeyin varlığını ezelde bilip, takdîr et

kaza ve kader kalemi

 • Cenâb-ı Hakkın plân ve takdirlerini ve zamanı gelen takdirlerin yaratılma kaidelerini yazan kalem.

kaza ve kader-i ezeli / kaza ve kader-i ezelî

 • Allah'ın ezelî ilmi ile kâinatta olmuş ve olacak herşeyi bilip takdir etmesi ve takdir olunan şeylerin zamanı gelince yaratılması.

kaza ve kader-i ilahi / kaza ve kader-i ilâhî

 • Hâdiselerin, olmadan önce Allah tarafından takdir olunup plânlanması ve vakti gelince yaratılması.

kaza-i ilahi / kazâ-i ilâhi

 • Olacağı Allah tarafından bilinen ve takdir olunan şeylerin zamanı gelince yaratılması.

kaza-i muallak / kazâ-i muallak

 • Allahü teâlânın yaratılmasını şarta bağlı olarak takdîr ettiği ve şart meydana gelince yarattığı şeyler.

kaza-i mübrem / kazâ-i mübrem

 • Allahü teâlânın şarta bağlı olmaksızın yaratılmasını takdîr ettiği, yaratılması muhakkak olan şeyler.

keffaret / keffâret

 • Örtmek. Allahü teâlânın bâzı hususlarda kullarının kusur ve günahlarını affetmek ve örtmek için vesîle yaptığı şeylerden her biri. Çoğulu keffârâttır. Keffâretler, bir bakımdan ibâdet, bir bakımdan cezâ durumundadır. Keffâret, katl (insan öldürme), zıhar, yemîn, oruç ve hac keffâreti olmak üzere beş

kehanet

 • Gaibden haber vermek. Falcılık. Kâhinlik etmek. (İlâhi ihbârât-ı gaybiyyeye istinad etmeden, gaybdan haber vermek ve falcılık ve kâhinlik etmek dinen kat'iyyetle haramdır.)

kelimat-ı hikmet

 • Hikmetin kelimeleri; Allah'ın her bir varlığı belirli gaye ve faydaya yönelik olarak, tam yerli yerinde yaratma sıfatının kelimeleri, sözleri.

kelimat-ı rabbaniye / kelimât-ı rabbâniye

 • Herşeyi yaratıp terbiye eden Allah'ın kelimeleri, sözleri.

kemal sıfatları / kemâl sıfatları

 • Allahü teâlânın zâtında ve işlerinde hiçbir kusûr, karışıklık, değişiklik ve noksanlık olmadığını gösteren hayât (diri olmak), ilim (bilmek), sem' (işitmek), basar (görmek), kudret (gücü yetmek), irâde (istemek), kelâm (söylemek) ve tekvîn (yaratmak) sıfatları. Bunlara Subûtî, Hakîkî ve Kâmil sıfatl

kemal-i fıtrat / kemâl-i fıtrat

 • Yaratılıştaki mükemmellik.

kemal-i hilkat / kemâl-i hilkat / كَمَالِ خِلْقَتْ

 • Yaratılıştaki mükemmelik, kusursuzluk.
 • Yaratılış mükemmelliği.

kemal-i rububiyet / kemâl-i rubûbiyet

 • Allah'ın bütün varlık âlemini kuşatan mâlikiyet, yaratıcılık ve terbiyesinin mükemmelliği.

kemal-i şuun / kemâl-i şuûn

 • Zâtî niteliklerin mükemmelliği; yaratıcılık ve rızık vericilik gibi Cenâb-ı Hakkın Zâtında bulunan kutsal özelliklerin mükemmelliği.

kesret-i mahlukat / kesret-i mahlûkat

 • Yaratılmışların çokluğu.

kevn

 • Yaratılan, âlem.

kevni / kevnî

 • Yaratılışla ilgili.
 • Yaratılanlarla ilgili.

kevniye

 • Yaratılanlarla ilgili olan.

keyfiyet-i hilkat

 • Yaratılışın niteliği, yaratılış özelliği.

kırtas

 • (Çoğulu: Karâtis) Kâğıt. Kâğıt tabakası, sahife.
 • Kâğıtçı.

kisra

 • Husrevden muarreb veya galat olan bu isim Sa'sâniler sülâlesinden olan Eski İran padişahlarına ve bilhassa Nevşirvan'den sonrakilere verilmiş olup, Rum imparatorlarına Kayser, Çin hükümdarlarına Fağfur ve Hakan denildiği gibi, bunlara da Kisra denilirdi.

kitab-ı samedani / kitab-ı samedânî

 • Herşey Kendisine muhtaç olduğu halde, Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah'ın bir yazı gibi yarattığı kitap.

kitabet-i fıtriye

 • Yaratılışa ait yazılar, doğal yazı.

kuddus / kuddûs

 • "Temiz olan ve temizlikleri yaratan" mânâsında ilâhî isim.

kudret ve kader kalemi

 • Allah'ın olacak olayları olmadan önce bilip yazması, takdir etmesi ve kudretiyle yaratması.

kudret-i fatıra / kudret-i fâtıra

 • Herşeyin yaratıcısı olan Allah'ın kudreti.

kudret-i halık / kudret-i hâlık

 • Herşeyi yaratan Allah'ın kudreti.

kudret-i sani / kudret-i sâni

 • Herşeyi san'atla yaratan; güç, kuvvet, iktidar sahibi Allah.

külliye

 • (Külliyet) Bütünlük, umumilik, genellik.
 • Bolluk, çokluk, ziyadelik.
 • Tar: Osmanlı İmparatorluğu zamanında Arap vilâyetlerinde bazı medreselere, üniversite karşılığı verilen ad.

kün emri

 • Allahü teâlânın yaratmayı dilediği şeylere "Ol!" emri.

kur'an

 • Allah (C.C.) tarafından Hz. Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâma Cebrâil Aleyhisselâm vâsıtası ile (yâni vahiyle) gönderilen ve beşeriyetin bütün saadet düsturlarını hâvi en mukaddes ve en son kitâb-ı semâvidir. Din ve dünyanın nizâmını en iyi şekilde bildirir, kâinatın neden ve niçin yaratıldığ

kur'an-ı rabbani / kur'ân-ı rabbânî

 • Herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri veren, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah'ın Kur'ân'ı; kâinat kitabı.

kürsi / kürsî

 • Allahü teâlânın azameti, kudreti ve büyüklüğünü gösteren ve Arşın altında olduğu bildirilen Allahü teâlânın yarattığı en büyük varlıklardan biri.

kurtum

 • (Çoğulu: Karâtım) Usfur otunun tohumu.

küvvare

 • (Çoğulu: Küvvârât) Arı kovanı.

kuvvet-i mümkünat

 • Yaratılmış olan varlıkların sahip olduğu kuvvet.

la halıka illallah / lâ hâlıka illâllah

 • Allah'tan başka yaratıcı yoktur.

lala

 • Osmanlı İmparatorluğu zamanında sadrazamlar hakkında "Atabek" karşılığı olarak kullanılan bir tâbir olduğu gibi, şehzâdelerin mürebbilerine de bu ad verilirdi. (Farsça)
 • Saraya alınan acemilerin terbiyesine memur edilenler. (Farsça)
 • Eskiden büyük memurlarla zenginler de çocuklarının terbiyesine (Farsça)

lazistan

 • Lazlar'ın oturduğu bölge olan Rize dolayları. Osmanlı İmparatorluğu zamanında Rize sancağına verilen ad.

letaif-i hilkat / letâif-i hilkat

 • Yaratılıştaki güzellikler.

lutf-u hak / lûtf-u hak

 • Herşeyi hakkıyla yaratan, varlığı hak olan ve her hakkın sahibi olan Allah'ın ihsanı, yardımı.

lütf-u rahman / lütf-u rahmân

 • Rahmeti sonsuz, yarattıklarını esirgeyip koruyan, şefkat eden ve rızıklandıran Allah'ın iyilik ve bağışı.

lütf-u rububiyet

 • Herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri veren, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah‘ın iyilik ve bağışı.

lütuf ve inayet-i bari / lütuf ve inâyet-i bâri

 • Varlıklara biçim verip şekillendiren ve onları mükemmel bir şekilde yaratan Allah'ın lütuf ve yardımı.

ma-halakallah

 • Allah'ın (C.C.) yarattığı ve halkettiği her şey.
 • Kalabalık, izdiham.

ma-i mukayyed / mâ-i mukayyed

 • Herhangi bir maddenin karışması ile yaratılmış oldukları hâlden çıkmış ve hususi bir ad almış sulardır. (Gül, çiçek, üzüm, asma, et suları gibi.)

ma-i mutlak / mâ-i mutlak

 • Yaratıldığı vasıf üzere duran su. (Yağmur, kar, deniz, göl, ırmak, pınar, kuyu sularıdır).
 • Yaratıldıkları hâl üzere olan yâni ismi yanında başka kelime söylenmeyen, yalnız su denilen sular.

maani-i rububiyet / maânî-i rububiyet

 • Allah'ın bütün varlık âlemini kuşatan egemenliği, yaratıcılığı, idaresi ve terbiyesinin ifadeleri.

maarif-i rabbaniye

 • Herşeyi yaratıp terbiye eden Allah'ın ihsan edip öğrettiği ilim, irfan.

mabudiyet-i amme / mâbudiyet-i âmme

 • Yaratılan tüm varlıkların Allah'a ibadet etmesi.

maddiyyun / maddiyyûn

 • Maddenin hep var olduğuna, sonradan yaratılmadığına ve yok olmayacağına inananlar, maddeciler.

mader-i hilkatin hazain-i la-tefnasındaki sehavet / mâder-i hilkatin hazâin-i lâ-tefnâsındaki sehavet

 • Yaratılış kaynağının bitmez tükenmez hazinelerindeki cömertlik.

magare

 • (Çoğulu: Magarât) Mağara.

mahbub-u ezeli / mahbub-u ezelî / mahbûb-u ezelî

 • Ezelî Sevgili; bütün yaratılmışlar tarafından çok sevilen ve varlığı ezelî olan Allah.
 • Varlığının başlangıcı olmayan ve bütün yaratılmışlar tarafından sevilen Allah.

mahiyat-ı mümkünat / mahiyât-ı mümkünat

 • Yaratılmışların mahiyetleri, temel yapıları.

mahluk / mahlûk / مخلوق / مَخْلُوقْ

 • Yaratılmış. Yoktan var edilmiş olan.
 • Yaratılmış, varlık.
 • Yaratık.
 • Yaratık.
 • Yaratılmış, yaratık.
 • Yaratılmış; yoktan vâr edilmiş. Rabbimiz cism değildir, zamânı, mekânı yok. Maddeye hulûl eylemez, böyle olmalı îmân. Mahlûka muhtaç değildir, ortağı benzeri yok, Her şeyi O'dur yaratan hem de varlıkta tutan.
 • Yaratılmış.
 • Yaratık. (Arapça)
 • Yaratılmış.

mahluk-u bifasal / mahlûk-u bîfasal

 • Fırsat vermeyen yaratık.

mahluk-u ilahi / mahlûk-u ilâhî

 • Allah tarafından yaratılmış.

mahluk-u musahhar / mahlûk-u musahhar

 • Emir altında bulunan ve kendinden istenilen şeyleri yerine getiren yaratık, varlık.

mahlukat / mahlukât / mahlûkat / mahlûkât

 • (Tekili: Mahluk) Yaratılmışlar. Mahluklar. Allah'ın yarattığı şeyler.
 • Yaratılmışlar.
 • Yaratıklar.
 • Yaratıklar.
 • Yaratılanlar, Allahü teâlânın yarattığı şeyler.

mahlukat-ı acibe / mahlûkat-ı acibe

 • Şaşırtıcı mahlûklar, harika yaratıklar, varlıklar.

mahlukat-ı arziye / mahlûkat-ı arziye

 • Yeryüzündeki yaratıklar, varlıklar.

mahlukat-ı ilahiye / mahlûkat-ı ilâhiye

 • Allah'ın yaratıkları.

mahlukat-ı latife / mahlûkat-ı lâtife

 • Hoş, güzel mahlûklar, yaratılmışlar.

mahlukat-ı mezkure / mahlûkat-ı mezkûre

 • Adı geçen yaratıklar.

mahlukat-ı semaviye / mahlûkat-ı semâviye

 • Gökteki yaratıklar.

mahlukıyet / mahlûkıyet

 • Yaratılmış olma.

mahlukiyet / mahlûkiyet

 • Yaratılmış olma.
 • Yaratılmışlık.

makam-ı ahsen-i takvim

 • Yaratılışın en güzel kıvamında olma derecesi.

makasıd-ı aliye-i ilahiye / makasıd-ı âliye-i ilâhiye

 • Allah'ın kâinatı yaratmasındaki yüce maksatlar.

makasıd-ı ilahiye / makasıd-ı ilâhiye

 • Allah'ın varlıkları yaratmasındaki maksatları.

makasıd-ı sübhaniye / makasıd-ı sübhâniye

 • Her türlü eksiklikten uzak olan Allah'ın kâinatı yaratmasındaki maksatlar.

makine-i ilahiye / makine-i ilâhiye

 • İlâhî makine; Allah'ın yarattığı ve bir makineyi andıran insan bedeni.

makzi / makzî

 • Kaza olunmuş, ödenmiş, te'diye olunmuş olan. Ümid edildiği üzere tamam ve ikmâl edici olan. Ödeyici. Sâhib-i mucib ve muris.
 • Fık: Kendi irade ve kesbimizin neticesi olmak üzere Cenab-ı Hakk'ın (C.C.) yaratıp vücuda getirdiği bazı şeyler vardır ki, bunlar Allah'ın rızasına muhalif old

malik-ül-mülk / mâlik-ül-mülk

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Yaratılmışların ve onlarda bulunan her şeyin sâhibi olan.

malkoç

 • Osmanlı İmparatorluğu devrinde akıncıların başı.
 • Akıncı beylerinden meşhur bir hânedan.

marifet-i sani / mârifet-i sâni

 • Herşeyi sanatlı bir şekilde yaratan Allah'ı tanıma ve bilme.

maruf / mârûf

 • Yarattıkları tarafından bilinen Allah.

masiva / mâsivâ

 • Yaratıklar.

masiva-yı ilahiye / mâsivâ-yı ilâhiye

 • Cenâb-ı Hakkın yaratıkları Varlıklar.

masivaullah / mâsivâullah

 • Allahın yarattıkları.

masnuat-ı ilahiye / masnuât-ı ilâhiye

 • Allah'ın sanatla yarattığı varlıklar.

masnuat-ı muntazama / masnuât-ı muntazama

 • Düzenli bir şekilde yaratılan san'at eseri varlıklar.

masnuat-ı müzeyyene

 • Süslü bir şekilde yaratılan san'at eseri varlıklar.

masnuat-ı rabbaniye / masnuat-ı rabbâniye

 • Allah tarafından san'atla yaratılan varlıklar.

masnuat-ı sayfiyye

 • Cenab-ı Hakk'ın yaz mevsiminde yarattığı san'atlı güzel eserler.

maye-i masnuat / mâye-i masnuat

 • San'atla yaratılan varlıkların özünü teşkil eden mayası.

mead / meâd

 • Dönülecek yer; ölümden sonraki yaratılış, haşir.

mebde' ve mead / mebde' ve meâd

 • Başlangıç ve sonuç, dünyâ ve âhiret; mahlûkların (yaratılmışların) nereden ve nasıl vücûda geldiği, onları kimin yarattığı, yaratılış hikmetleri, sonunda ne olacakları ve ölümden sonraki hâlleri.

mebde'-i hilkat / مَبْدَأِ خِلْقَتْ

 • Yaratılışın başlangıcı.

mebde-i hilkat

 • Yaratılışın başlangıcı.

mebşure

 • Yüzü ve vücudu güzel yaratılmış kadın.

mec'ul

 • Yaratılmış, kılınmış.

mecbul

 • (Cibillet. den) Yaratılmış. Yaratılışında bir hâl veya sıfat bulunan.

meclis-i a'yan / meclis-i a'yân

 • Osmanlı İmparatorluğu zamanında hükümet tarafından seçilmiş olan meclis. (Bunun karşılığı, zamanımızda, senato meclisidir.)

mecmu' asar / mecmu' âsâr

 • Eserlerin bütünü, yaratılmış varlıkların hepsi.

medeni-i bittab

 • Yaratılış îtibariyle medenî olan.

medeni-i bittab'

 • Doğuştan, yaradılıştan huyları ile medeni oluş.
 • Cenab-ı Hakkın yaratması ile tab'an iyi huylu, kibar, faziletli kimse.

mefhar-i mevcudat / mefhar-i mevcûdât

 • Mahlûkâtın (yaratılmışların) övündüğü Muhammed aleyhisselâm.

mehasin-i rububiyet / mehâsin-i rububiyet / mehâsin-i rubûbiyet

 • Rablığın güzellikleri; Allah'ın herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri vermesinin, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulundurmasının güzellikleri.
 • Cenâb-ı Hakkın herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri vermesi ve onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulundurmasının güzellikleri.

mehdi-yi abbasi / mehdi-yi abbasî

 • (Hi: 120-163) Abbâsi Halifesidir. Ebu Abdullah Muhammed diye de anılır. Halife Mansurun oğludur. Meşhur ve iyiliği ile umumi kabul gören bir zat olup hususan sulh zamanında imparatorluğun inkişafı için çok çalışmıştır. Yeni yollar yaptırmış, postayı ıslâh etmiş ve Abbâsi Sülâlesinin en iyi hükümdarı

mektub-u rabbani / mektub-u rabbânî

 • Her şeyi terbiye edip besleyen Allah'ın birer mektup gibi yarattığı varlıklar.

mektubat / mektubât

 • İmam-ı Rabbânî'nin yazdığı bir eser.
 • Allah'ın birer mektup gibi yazdığı ve san'atla yarattığı eserler, varlıklar.

mektubat-ı ilahiye / mektubat-ı ilâhiye

 • İlâhî mektuplar; Allah'ın birer mektup gibi yazdığı ve san'atla yarattığı eserler, varlıklar.

melaik

 • (Tekili: Melek) Melekler. Nurdan yaratılmış, fıtratları sâfi, makamları sabit, kendileri ma'sum mahluklar.

melaike / melâike

 • Allahü teâlânın nûrdan yarattığı latîf, mâsum ve günah işlemeyen kulları. Melekler.

melek

 • Nurdan yaratılmış masum varlık.
 • Nurdan yaratılmış varlık.
 • Allahü teâlânın nûrdan yarattığı gözle görülmeyen mâsum (kötülüklerden korunmuş) varlıklar. Çokluk şekli, melâike'dir.
 • Nurdan yaratılmış, fıtratları sâfi, masum mahluk.
 • Güzel huylu ve güzel olan kimse.

melik

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Zâtında, sıfatlarında, hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şey varlığında ve varlıkta kalmasında O'na muhtaç olan, her şeyin sâhibi, yaratıcısı.
 • Pâdişâh, hükümdar.

meratib-i halıkıyet / merâtib-i hâlıkıyet

 • Yaratıcılık mertebesi.

meratib-i külliye-i rububiyet

 • Rububiyetin geniş, kapsamlı mertebeleri; Allah'ın herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri vermesinin, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulundurmasının mertebeleri.