LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Apanlar ifadesini içeren 70 kelime bulundu...

abede

 • (Tekili: Âbid) İbadet edenler. Âbidler. Tapanlar.

abede-i esnam

 • Puta tapanlar. Putperestler. Heykele baş eğenler. (Farsça)

ahd-name

 • Anlaşmanın şartlarını ve anlaşmayı yapanların imzalarını taşıyan kağıt. (Farsça)

akid / âkid

 • Aralarında akid yapanlardan her birisi.
 • Aralarında sözleşme yapanların herbirisi.

amil / âmil

 • Yapan. İşleyen.
 • Sebep.
 • Vergi tahsiline memur kimse.
 • Mütevelli.
 • Vâli.
 • Gr: İraba te'sir eden yüz şeyden altmışı. (Yalnız ismi mecrur yapanlar yirmi adettir).

ateşgede / âteşgede

 • Ateşe tapanların mabedi.

burjuva

 • Servet ve mal birikimi yapanlar; zenginler sınıfı.

cahim / cahîm

 • Cehennem'in dördüncü tabakasına verilen ad. Güneşe ve yıldıza tapanların azab göreceği Cehennem.

dall u mudılle / dâll u mudılle

 • Doğru yoldan çıkanlar ve çıkaranlar, sapanlar ve saptıranlar.

dalle

 • Sapanlar, sapıtanlar.

dallin / dallîn / dâllîn

 • (Dâllûn) Sapkınlar. Müslümanlıktan ayrılanlar. Kur'an hakikatlerinden ayrılıp sapanlar.
 • Hak yoldan sapanlar.

ecr

 • İyilik, mükâfât, ücret, karşılık. Allahü teâlânın râzı olduğu, beğendiği işleri yapanlara verdiği sevâb.

ehl-i dalalet / ehl-i dalâlet / اَهْلِ ضَلَالَتْ

 • Haktan sapanlar.

ehl-i nifak ve dalalet / ehl-i nifak ve dalâlet

 • Hak yoldan sapan ve iki yüzlülük yapanlar.

ehl-i şirk ve dalalet / ehl-i şirk ve dalâlet / اَهْلِ شِرْكْ وَ ضَلَالَتْ

 • Allaha ortak koşanlar ve haktan sapanlar.

ehl-i şirk ve tuğyan / ehl-i şirk ve tuğyân / اَهْلِ شِرْكْ وَطُغْيَانْ

 • Ortak koşanlar ve azgınlık yapanlar.

ehl-i ticaret

 • Ticaret yapanlar, tüccarlar.

ehl-i tuğyan

 • Azgınlık ve taşkınlık yapanlar, zulüm ve küfürde çok ileri gidenler.

ehlidalalet

 • İslâmdan sapanlar, sapkınlar.

ehriman

 • Ateşe tapanların kötülük tanrısı.

eshab-ı bedr / eshâb-ı bedr

 • İslâm târihinin ilk ve en önemli muhârebesi olan Bedr savaşında Peygamber efendimiz ile birlikte Mekkeli müşriklere (puta tapanlara) karşı harbedip kıyâmete kadar unutulmayacak şanlı bir zafer kazanan üç yüz on üç kahraman mücâhid.

eşkiya

 • Şakiler. Yol kesenler. Asiler. Allah'a veya kanunlara isyan edip kötülük yapanlar. Haydutlar, anarşistler, âsiler. Hak ve kanunlara baş kaldıranlar, Allahın emirlerine karşı gelenler.

faalet

 • (Tekili: Fâil) Fâiller, özneler, iş yapanlar.

halebe

 • (Tekili: Hâlib) Kandıranlar, aldatanlar, hile yapanlar.

hevacir

 • (Tekili: Hâcire) Günlerin en sıcak olan anları.
 • Göçenler, göç yapanlar, hicret edenler.
 • (Hücr) Hezeler, hezeyanlar, boş ve mânasız sözler.

hilekarane / hilekârane

 • Hilekârcasına, hile yapanlar gibi. (Farsça)

istahrabat

 • Ateşe tapanların ünlü ateşlerinin bulunduğu yer.

kasıtin / kasıtîn

 • (A, uzun okunur) Zulmeden ve haktan sapanlar.
 • Haklı olanlar.
 • Kısımlara bölenler.

lağım

 • Kaleleri düşürmek için gedik açmak veya düşman ordugâhına zarar yapmak maksadıyla açılan ve barut konulup atılan yerler. Bu işi yapanlara "lâğımcı" denilirdi. Sonradan bu türlü işlere "İstihkâm" denilmiş ve o ad altında askeri teşkilât yapılmıştır.
 • Kazurat ve çirkef sularının akmasın

mecusi

 • Ateşe tapanlara verilen ad.

mecusiyan / mecusiyân

 • (Tekili: Mecusi) Mecusiler. Ateşe tapanlar.

mekr-i ilahi / mekr-i ilâhî

 • Allahü teâlânın mekr (hîle) yapanların mekrini kendilerine çevirmesi, kötülüklerini, kurdukları tuzaklarını bozması, mekrlerine karşılık onları cezâlandırması.

muahid

 • Antlaşma yapanlardan her biri.
 • İslâm hükümetine bir para ödeyerek kendini himaye ettiren hıristiyan veya bir başka dinden kimse.
 • Andlaşma yapanlardan her biri. Yeminli ve anlaşmalı olanlardan her biri.
 • İslâm hükümetine vergi ödeyerek kendini himâye ettiren gayr-ı müslim.

müceddidin / müceddidîn

 • (Tekili: Müceddid) Müceddidler. Yenilik yapanlar.

müfsidin / müfsidîn

 • (Tekili: Müfsid) Bozanlar, ifsad edenler, müfsidler. Fesatlık yapanlar, ara açanlar.

mug-kede

 • Meyhane. (Farsça)
 • Ateşe tapanların ibadethanesi. (Farsça)

mugan

 • (Tekili: Mug) Mecusiler, ateşe tapanlar. Zerdüştler. (Farsça)

muhsinin / muhsinîn

 • Güzel işler yapanlar; Allah'ı görür gibi ibadet edenler.
 • İşini güzel yapanlar, Allahı görür gibi ibadet edenler.

müntekim

 • İntikam alıcı. Zâlim ve mütekebbir (kibirli) cânîleri başkalarına ders olacak şekilde cezâlandıran, âsîleri ve taşkınlık yapanları şiddetli azâb ile azablandıran.

müşarik

 • (Şirket. den) Ortak, şerik. Bir işte birlikte bulunan.
 • Birlikte iş yapanlardan herbiri. Ortakların beheri.

müsevvidin / müsevvidîn

 • (Tekili: Müsevvid) Müsevvidler. Müsvedde yapanlar.
 • Kâtipler.

mutaffifin / mutaffifîn

 • Ticârette hile yapanlar, fazla alıp noksan veren ve eksik tartanlar.
 • Ölçüde ve tartıda hile yapanlar, haksızlık edenler.

mutavattınin / mutavattınîn

 • Vatan yapanlar, bir yere yerleşenler.

müteammidin / müteammidîn

 • (Tekili: Müteammid) (Amd. den) Bilerek ve tasarlıyarak yapanlar.

müteannidin

 • (Tekili: Müteannid) Direnenler, inad edenler, inatçılık yapanlar.

mütekasilin / mütekâsilîn

 • (Tekili: Mütekâsil) (Kesl. den) Üşenenler, tembellik yapanlar.

mütekayidin / mütekâyidîn

 • (Tekili: Mütekâyid) Birbirlerine hile yapanlar, birbirlerini aldatanlar.

mütekehhinin / mütekehhinîn

 • (Tekili: Mütekehhin) Falcılık yapanlar, kâhinlik edenler.

mütemerridin / mütemerridîn

 • (Tekili: Mütemerrid) Dikkafalık edenler, inatçılık yapanlar, direnenler. Mütemerridler.

mütemeshirin / mütemeshirîn

 • (Tekili: Mütemeshir) Eğlenenler. Maskaralık yapanlar.

muy-taban / muy-tâbân

 • (Tekili: Muy-tâb) Kıldan eşya yapanlar, kıl dokuyanlar.

nazar-ı gaflet ve dalalet / nazar-ı gaflet ve dalâlet

 • İman hakikatlerine karşı duyarsız davranan ve hak yoldan sapanların bakışı.

nevruz günü / nevrûz günü

 • Mecûsîlerin (ateşe tapanların) Martın yirmi birinde kutladıkları mecûsî bayramı.

nücum-perest

 • Yıldıza tapanlar. (Farsça)

perestan

 • (Tekili: Perest) Tapanlar, tapınanlar, taparcasına sevenler. (Farsça)

perestaran / perestarân

 • (Tekili: Perestar) Kullar, köleler. (Farsça)
 • Hizmetçiler. (Farsça)
 • Dalkavuklar, yaltakçılık yapanlar. (Farsça)
 • Tapanlar, tapıcılar. (Farsça)

ra'b

 • Doldurmak.
 • Efsun, (sihir yapanlar okurlar.)

revafıd / revâfıd

 • Râfizîler. Hazret-i Ali'yi sevmekte taşkınlık ederek diğer Eshâb-ı kirâmı (Peygamber efendimizin arkadaşlarını) kötüleyenler. Doğru yoldan sapanlar.

rüesa

 • (Tekili: Reis) Reisler, reislik yapanlar. Başkanlar.

sabie / sâbie

 • Yıldıza tapanlar.

sabiin / sabiîn

 • (Tekili: Sâbiî) (Aslı: Sâbiiyyun) Yıldıza tapanlar. Sapıklardan olanlar.
 • Yıldıza tapanlar.

sabiiyyun / sâbiîyyûn

 • Yıldıza tapanlar.

saffat

 • (Tekili: Saff) Saf olanlar, saf yapanlar.

sayakıle

 • (Tekili: Saykal) Cilâ yapanlar, cilâcılar.
 • Cilâ âletleri.

sebak

 • (Çoğulu: Esbâk) Ders.
 • Yarış.
 • Koşu yapanların aralarında koydukları ödül.

şüfea'

 • (Tekili: Şefi') Şefaatçiler. Şefaat edenler, bir suçun bağışlanması için aracılık yapanlar.

sümeniyye

 • Puta tapanlardan bir fırka.

tarik-i müteassife

 • Doğru yoldan sapanların yolu; çorak dengesiz ve zalimane yol.

tüccar

 • (Tekili: Tâcir) Tacirler, satıcılar. Ticaret yapanlar.

veseniyyun

 • Putperestler. Puta tapanlar.