LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Anti ifadesini içeren 206 kelime bulundu...

abese irca

 • Mantık ve matematikte bir isbat şeklidir. Bir hükmün doğruluğunu isbat için, bu hükmü inkâr eden diğer hükmün yanlışlığı isbatlanır. Meselâ: Allah'ın varlığının inkâr edilmesinin imkânsızlığını veya abesiyetini göstermek, Allah'ın varlığını isbat yollarından biridir. Bu, "Abese irca" yolu ile isbat

ahval-i siyasiye

 • Siyasetle bağlantılı haller ve gelişmeler.

akılane / âkılâne

 • Akıllı, mantıklı olarak.

akis

 • (Aks) Bir şeyin zıddı, simetriği, tersi.
 • Hareketli bir cismin hareketinin tersine dönmesi.
 • Bir şeyin evvelinin âhirine, âhirinin evveline dönmesi.
 • Çarpışma, çarpıp geri dönme.
 • Mantıkta: Bir düşünme ve akıl yürütme şekli; bir iddianın konusunu yüklem, yüklemini

akli burhan / aklî burhan

 • Güçlü ve sarsılmaz, akla ve mantığa uygun kesin delil.

akli ve mantıki / aklî ve mantıkî

 • Akla ve mantığa uygun.

aks-i kaziye

 • (Mantıkta) Doğru farzedilen bir hükmün, konusu ile yükleminin (mahmulünün) ters çevrilmesi ile zaruri bir sonucun elde edilmesidir. Çeşitli şekilleri vardır. Meselâ : "Her insan canlıdır." sözünde konu olan insan ile, yüklem olan canlı sözü yer değiştirilerek (aksedilerek) şu hüküm elde edilir: "Baz

aks-i nakiz / aks-i nakîz

 • Antitez, karşısav; biri diğerinin zıttı olan iki terimden, ikincisini oluşturan düşünce veya önerme.

akson

 • yun.Tıb: Sinir hücrelerinden çıkan uzantıların en önemlisi.

alaka peyda etme / alâka peyda etme

 • Bağlantı kurma.

anonim

 • yun. Yapıcısının adı belirtilmeyen eser.
 • Sermayesi hisselere bölünerek, her ortağın mes'uliyet ve salâhiyeti sermayedeki hissesiyle orantılı bulunan ortaklık, şirket.

antika-i san'at-ı rabbaniye / antika-i san'at-ı rabbâniye

 • Rab olan Allah'ın san'at antikası.

aristo

 • (Doğum : M.Ö. 384) Yunan filozoflarından olup Eflatun'un talebesidir. Mantık, ahlâk, siyaset, iktisad, felsefe kitapları vardır. Ruhun bakiliğine inanırdı. Tecrübeden ziyâde akla fazla kıymet verdiğinden çok yanılmıştır.

arşi / arşî

 • Arşa dair, mantıkta bir delil.

arşi ve süllemi / arşî ve süllemî

 • Devir ve teselsülü inkâr maksadıyla yukarıya doğru gittikçe daralan ve tek bir yaratıcının varlığına dayanan mantıkî delil.

arşın

 • 68 santimetrelik uzunluk ölçüsü.

aşevi

 • Yoksullara parasız olarak yemek yedirilen veya dağıtılan yer, aşhane.
 • Para ile yemek yenilen yer, lokanta.
 • Düğün gibi toplantılarda, yemekleri hazırlamak için iğreti mutfak olarak kullanılan yer.
 • Bazı tekkelerde yemek pişirilen yer.

atik / atîk / عتيق

 • Eski, antik. (Arapça)
 • Asil. (Arapça)
 • Özgür. (Arapça)

atika / atîka / عتيقه

 • Eski, antik. (Arapça)
 • Asil. (Arapça)
 • Özgür. (Arapça)

ayn-ı münasebet

 • Tam bir bağlantı, ilişki.

azüg

 • Hurma lifi. (Farsça)
 • Ağaç ve asma budantısı. (Farsça)

bad-gir / bad-gîr

 • Vantilatör. (Farsça)
 • Baca. (Farsça)
 • Semaver ve nargilenin başlığı. (Farsça)

bedii kıraet / bedîî kıraet

 • Mantıki kıraet şartlarına riâyet ettikten başka rikkat mevkiinde sesini indirmek, şiddet makamında yükseltmek -acemi aktör tavrı takınmaksızın- mevzuu ses ve işaretle canlandırmaktır.

berzah / برزخ

 • Cehennem. (Arapça)
 • Dil, kara uzantısı. (Arapça)
 • Sorun, dert. (Arapça)

burhan / burhân

 • Bir dâvâyı isbat eden kesin delîl.
 • Mantık ilminde mukaddime denilen ve kesin netîceye ulaştıran iki cümle (söz).

burhan-ı kat'i-yi mantıki / burhan-ı kat'î-yi mantıkî

 • Mantık kurallarına uygun kesin delil.

burhan-ı mantıki / burhan-ı mantıkî

 • Mantık kaidelerine uygun delil.

cazibe kanunu

 • Madde âleminde geçerli olan Cenab-ı Hakk'ın tekvini bir kanunudur. Bu kanuna göre iki madde birbirini aralarındaki mesafe ile ters orantılı; kütle ve miktarlarıyla orantılı olarak çeker.

cedel

 • Münâkaşa, mücâdele, tartışma, kavga. Mantıkda, meşhur veya doğruluğu herkesçe kabûl edilen kadiyye (önerme)lerden meydana gelen kıyas'a verilen ad.

cem'iyyetgah / cem'iyyetgâh

 • Toplantı yeri, toplanılacak yer. (Farsça)

cihet-i irtibat

 • Bağlantı yönü.

cihet-i nazm ve irtibat

 • Diziliş ve bağlantı yönü.

cihet-i temas / cihet-i temâs

 • Bağlantı yönü.

dağdağa-i siyaset

 • Siyasî kargaşa ve çalkantılar.

dağdağa-i tagayyür

 • Değişimlerin çalkantı ve gürültüsü.

delail-i akliye / delâil-i akliye

 • Aklî deliller; akla ve mantığa uygun deliller.

delail-i akliye ve mantıkiye / delâil-i akliye ve mantıkiye

 • Aklî ve mantıkî deliller; akıl ve mantığa uygun deliller.

delail-i mantıkıye ve müsbete / delâil-i mantıkıye ve müsbete

 • Mantığa ve ispata dayalı deliller.

delalet-i akliyye ve mantıkıyye / delâlet-i akliyye ve mantıkıyye

 • Akıl ve mantık yardımıyla, akıl ve mantığın yola göstermesiyle.

delil-i arşi ve süllemi / delil-i arşî ve süllemî

 • Eski mantıkta Vahdaniyyet-i İlâhiyyeyi ve teselsülün muhaliyyetini isbat bahislerinde geçen delillerdendir.

din

 • (Dyne) Fiz: Bir gramlık bir kütlenin hızını, saniyede bir santimetre artıran kuvvet ölçüsü. (Fransızca)

dirhem-i şer'i / dirhem-i şer'î

 • Peygamber efendimiz zamânında kullanılan (3,36) üç gram ve otuz altı santigram ağırlığındaki gümüş para.

ebatil

 • (Tekili: Ubtule) Beyhude, bâtıl, hurâfe, mantıksız, hakikatsız şeyler.

ebu eyyub-il ensari / ebu eyyub-il ensarî

 • Sahabe-yi Kiramdan olup Halid bin Zeyd-i Hazrecî diye de anılır. Hicretten sonra Peygamberimize (A.S.M.) ilk mihmandârlığı yapmış idi. Hicretin 50. yılında pir-i fâni olduğu halde teberrüken Kostantiniyye'nin fethine azimet eden İslâm ordusu ile harbe iştirak etmiş, İstanbul surları dışında şehid ol

entimem

 • yun. Man: Mantıkta kısaltılmış kıyas şekli. Öncül veya had denilen ve bilinen kaziyelerden biri söylenmeden sonuca varmak. Örnek: (Orucu bozdu, o halde 61 gün keffareten oruç tutması gerekir.) Burada hadlerden biri (Orucu bozan, 61 gün keffareten oruç tutar), kaziyesi biliniyor kabul edilerek söylen

fa-yı atıf / fâ-yı atıf

 • Arapçada kelimelerin başına gelen ve baştakî bir ifadeyle bağlantı kurulmasını ifade eden 'fâ' harfi.

fenn-i mantık / فَنِّ مَنْطِقْ

 • Mantık ilmi.
 • Mantık ilmi.

gaseyan

 • Mide bulantısı. Kusmak.

gayr-ı meş'ur

 • Şuursuz, bilinçsiz; şuurla bağlantısı olmayan, farkedilmeyen.

gülabdan

 • İçine gülsuyu konularak mevlüt gibi toplantılarda serpmeye mahsus kap. Bu, çiniden, gümüşten veya altundan yapılırdı. Buhurdanlar ile birlikte bir takım teşkil ederdi.

hafl

 • Kederlenme, hüzünlenme, tasalanma.
 • Toplantı, toplanma.

hatt-ı münasebet

 • Bağlantı hattı, ilgi bağı.

hatt-ı muvasala

 • Bağlantı hattı.

hayaliyyun

 • (Tekili: Hayalî) Romantik şâirler, hayalî yazarlar.

hayaliyyun mezhebi / hayâliyyun mezhebi

 • Hayalcilerin mezhebi; romantizim.

hayt-ı nurani / hayt-ı nuranî

 • Nurlu bağlantı. Nurâni râbıta.

hey'et-i içtimaiye

 • İçtimaî heyet. Topluluğa âit heyet. Toplantı heyeti.

hey'et-i ictimaiyye

 • Toplantı heyeti, sosyal durum.

hükm-i karakuşi / hükm-i karakuşî

 • Karakuş hükmü.
 • Mc: Hesaba kitaba gelmiyen, mantığa uymayan hüküm.

hüsn-ü tesadüf

 • Güzel rastlantı.

ictima' / ictimâ' / اجتماع

 • Toplantı. Toplanmak. Bir araya gelmek. Kavuşmak.
 • Toplanma, bir araya gelme, toplantı. (Arapça)
 • Toplum. (Arapça)
 • İctimâ' etmek: Toplanmak, bir araya gelmek. (Arapça)

ictimaat / ictimâât / اجتماعات

 • Toplantılar, bir araya gelişler. (Arapça)

ictimagah / ictimagâh

 • Toplantı yeri.

ihtilal-i ruhiye / ihtilâl-i ruhiye

 • Ruhî karışıklıklar, çalkantılar.

ihtilalat / ihtilâlât

 • İhtilâller, karışıklıklar, iç çalkantılar.

ilm-i mantık

 • Mantık ilmi.

irtibat / irtibât / ارتباط

 • Bağlantı, ilişki, ilgi. (Arapça)

ısabe

 • (Çoğulu: Asâib) Cemaat, topluluk.
 • Tıb: Yaraları sarmakta kullanılan bağ, yara bantı.
 • Başa sarılan ve şeâir-i İslâmiyeden olan sarık.

işret

 • İçkili toplantı.

istidradi / istidrâdî

 • Bir sözde asıl gayeden bahsederken bağlantılı olarak ikinci derece başka konulardan bahsetmek.

istitale

 • Uzanmak. Uzantı. Uzayıp gitmek.
 • Birisi üzerine faziletlilik dâvasında bulunmak.
 • Tecvidde: Harf okunduğunda sesin imtidadına, uzamasına denir. Bu harfe müstatıl harfi de denir. Bu sıfat Dad harfine aittir.
 • Tıb: Vücutta bazı organların uzaması.

itikadat-ı imaniye / itikadât-ı imaniye

 • İmanla bağlantılı inanışlar.

kat-ı sıla-i rahim

 • Hısım-akrabayı ve özellikle anne-babayı terk etme, bağlantıyı kesme.

kavaid-i usuliye / kavâid-i usuliye

 • Metod kuralları; ilmî disiplinlerle bağlantılı metod kuralları.

keder

 • Tasa, kaygı, can sıkıntısı. Bulantı. Gam.

kelam / kelâm

 • Söz. Bir mânayı ifâde eden, bir maksadı anlatan ifâde.
 • Allah'a mahsus bir sıfat.
 • Fık: Allah (C.C.) Kelâm sıfatını da hâizdir. Onun kelâmı harften ve savttan (sesden) münezzehtir, ezelidir, ebedidir.
 • Ist: Hikmet ve mantık esaslarıyla Allah'ın (C.C.) varlığı, birliği, İ

kemal-i ittisal

 • Tam, sıkı bir bağlantı, ilişki.

kirpik

 • Göz kapağının kenarındaki kıllar.
 • Bir nevi taş.
 • Hayvan ve nebatların beden yapısında bâzı küçük ve ince uzantılar.

kitab-ı mantık

 • Mantık kitabı.

kıyas-ı akim / kıyas-ı akîm

 • (Mantık) Neticesiz veya doğru netice vermeyen kıyas (meselâ, kitap matbaanın telifi, eseri demek).

kıyasat-ı mantıkıye / kıyâsât-ı mantıkıye

 • Mantık ilminde kullanılan kıyas yöntemleri.

klüp

 • ing. Eğlenerek boş olarak vakit geçirmek yahut okumak, konuşmak üzere üyelere mahsus toplantı veya eğlence yeri.

kongre

 • Çeşitli memleketlerden yöneticilerin, elçilerin ve delegelerin katılmasıyla yapılan toplantı. (Fransızca)

konsey

 • İdare vazifesi yüklenmiş kişilerin topluluğu. (Fransızca)
 • Müzakere hâlinde bulunan kimselerin meydana getirdiği kurul. (Fransızca)
 • Bu tarz bir toplantının yapıldığı yer. (Fransızca)

kubbe-nişin

 • İstanbulda Topkapı Sarayı'nda Kubbealtı denen yerde toplanan kabine üyeleri denebilecek toplantıya katılan vezirlerin herbiri. (Farsça)

kulis faaliyeti

 • Toplantı yapılan yerlerde, toplantı haricinde çeşitli grupların yaptığı gizli çalışma.

kulleteyn

 • Eni boyu ve derinliği altmışar santimetre veya çapı 48, derinliği 96 santimetre olan bir küp veya silindir şeklindeki havuz veya 500 rıtl yâni 220 kg su.

kut'ül amare / kut-ül amare / كوتول امار

 • Kut'ül Amare ne demektir?

  Yeni kurulan Osmanlı 6. Ordusu'nun Komutanlığı'na atanarak 5 Aralık'ta Bağdat'a varan Mareşal Colmar Freiherr von der Goltz Paşa'nın emriyle Irak ve Havalisi Komutanı Miralay (Albay) 'Sakallı' Nurettin Bey'in birlikleri 27 Aralık'ta Kut'u kuşattı. İngilizler Kut'u kurtarmak için General Aylmer komutasındaki kolorduyla hücuma geçti ancak, 6 Ocak 1916 tarihli Şeyh Saad Muharebesi'nde 4.000 askerini kaybederek geri çekildi. Bu muharebede 9. Kolordu Komutanı Miralay 'Sakallı' Nurettin Bey görevinden alındı ve yerine Enver Paşa'nın kendisinden bir yaş küçük olan amcası Mirliva Halil Paşa (Kut) getirildi.

  İngiliz Ordusu, 13 Ocak 1916 tarihli Vadi Muharebesi'nde 1.600, 21 Ocak Hannah Muharebesi'nde 2.700 askeri kaybederek geri püskürtüldü. İngilizler mart başında tekrar taarruza geçti. 8 Mart 1916'da Sabis mevkiinde Miralay Ali İhsan Bey komutasındaki 13. Kolordu'ya hücum ettilerse de 3.500 asker kaybederek geri çekildiler. Bu yenilgiden dolayı General Aylmer azledilerek yerine General Gorringe getirildi.

  Kut'ül Amare zaferinin önemi

  Kût (kef ile) veya 1939’dan evvelki ismiyle Kûtülamâre, Irak’ta Dicle kenarında 375 bin nüfuslu bir şehir. Herkes onu, I. Cihan Harbinde İngilizlerle Türkler arasında cereyan eden muharebelerden tanır. Irak cephesindeki bu muharebeler, Çanakkale ile beraber Cihan Harbi’nde Türk tarafının yüz akı sayılır. Her ikisinde de güçlü düşmana karşı emsalsiz bir muvaffakiyet elde edilmiştir.

  28 Nisan 1916’da General Townshend (1861-1924) kumandasındaki 13 bin kişilik İngiliz ve Hind askerlerinden müteşekkil tümenin bakiyesi, 143 günlük bir muhasaradan sonra Türklere teslim oldu. 7 ay evvel parlak bir şekilde başlayan Irak seferi, Basra’nın fethiyle ümit vermişti. Gereken destek verilmeden, tecrübeli asker Townshend’den Bağdad’a hücum etmesi istendi.

  Bağdad Fatihi olmayı umarken, 888 km. yürüdükten sonra 25 Kasım 1915’de Bağdad’a 2 gün mesafede Selmanpak’da miralay Nureddin Bey kumandasındaki Türk ordusuna yenilip müstahkem kalesi bulunan Kût’a geri çekildi. 2-3 hafta sonra takviye geleceğini umuyordu. Büyük bir hata yaparak, şehirdeki 6000 Arabı dışarı çıkarmadı. Hem bunları beslemek zorunda kaldı; hem de bunlar Türklere casusluk yaptı.

  Kût'a tramvayla asker sevkiyatı

  İş uzayınca, 6. ordu kumandanı Mareşal Goltz, Nureddin Bey’in yerine Enver Paşa’nın 2 yaş küçük amcası Halil Paşa’yı tayin etti. Kût’u kurtarmak için Aligarbi’de tahkimat yapan General Aylmer üzerine yürüdü. Aylmer önce nisbî üstünlük kazandıysa da, taarruzu 9 Mart’ta Kût’un 10 km yakınında Ali İhsan Bey tarafından püskürtüldü.

  Zamanla Kût’ta kıtlık baş gösterdi. Hergün vasati 8 İngiliz ve 28 Hindli ölüyordu. Hindliler, at eti yemeği reddediyordu. Hindistan’daki din adamlarından bunun için cevaz alındı. İngilizler şehri kurtarmak için büyük bir taarruza daha geçtiler. 22 Nisan’da bu da püskürtüldü. Kurtarma ümidi kırıldı. Goltz Paşa tifüsten öldü, Halil Paşa yerine geçti. Townshend, serbestçe Hindistan’a gitmesine izin verilmesi mukabilinde 1 milyon sterlin teklif etti. Reddedilince, cephaneliği yok ederek 281 subay ve 13 bin askerle teslim oldu. Kendisine hürmetkâr davranıldı. Adı ‘Lüks Esir’e çıktı. İstanbul’a gönderildi. Sonradan kendisine sahip çıkmayan memleketine küskün olarak ömrünü tamamladı.

  Böylece Kûtülamâre’de 3 muharebe olmuştur. İngilizlerin kaybı, esirlerle beraber 40 bin; Türklerinki 24 bindir. Amerikan istiklâl harbinde bile 7000 esir veren İngiltere, bu hezimete çok içerledi. Az zaman sonra Bağdad’ı, ardından da Musul’u ele geçirip, kayıpları telafi ettiler. Kût zaferi, bunu bir sene geciktirmekten öte işe yaramadı.

  Bu harbin kahramanlarından biri Halil Paşa, Enver Paşa’nın amcası olduğu için; diğer ikisi Nureddin ve Ali İhsan Paşalar ise cumhuriyet devrinde iktidar ile ters düştüğü için yakın tarih hafızasından ustaca silindi. 12 Eylül darbesinden sonra Ankara’da yaptırılan devlet mezarlığına da gömülmeyen yalnız bunlardır.

  Binlerce insanın kaybedildiği savaş iyi bir şey değil. Bir savaşın yıldönümünün kutlanması ne kadar doğru, bu bir yana, Türk-İslâm tarihinde dönüm noktası olan çığır açmış nice hâdise ve zafer varken, önce Çanakkale, ardından da bir Kûtülamâre efsanesi inşa edilmesi dikkate değer. Kahramanları, yeni rejime muhalif olduğu için, Kûtülamâre yıllarca pek hatırlanmadı. Gerçi her ikisi de sonu ağır mağlubiyetle biten bir maçın, başındaki iki güzel gol gibidir; skora tesiri yoktur. Hüküm neticeye göre verilir sözü meşhurdur. Buna şaşılmaz, biz bir lokal harbden onlarca bayram, yüzlerce kurtuluş günü çıkarmış bir milletiz.

  Neden böyle? Çünki bu ikisi, İttihatçıların yegâne zaferidir. Modernizmin tasavvur inşası böyle oluyor. Dini, hatta mezhebi kendi inşa edip, insanlara doğrusu budur dediği gibi; tarihi de kendisi tayin eder. Zihinlerde inşa edilen Yeni Osmanlı da, 1908 sonrasına aittir. İttihatçıların felâket yıllarını, gençlere ‘Osmanlı’ olarak sunar. Bu devrin okumuş yazmış takımı, itikadına bakılmadan, münevver, din âlimi olarak lanse eder. Böylece öncesi kolayca unutulur, unutturulur.

  Müşir İbrahim Edhem Paşa’nın oğlu Sakallı Nureddin Paşa (1873-1932), sert bir askerdi. Irak’ta paşa oldu. Temmuz 1920’de Ankara’ya katıldı. Fakat karakterini bilen M. Kemal Paşa, kendisine aktif vazife vermek istemedi. Merkez kumandanı iken Samsun’daki Rumları iç mıntıkalara sürgün ettiği esnada çocuk, ihtiyar, kadın demeden katliâma uğramasına göz yumdu. Bu, milletlerarası mesele oldu. Yunanlılar, bu sebeple Samsun’u bombaladı. Nureddin Paşa azledildi; M. Kemal sayesinde muhakemeden kurtuldu. Sonradan Kürtlerin de iç kısımlara göçürülmesini müdafaa edecektir. Batı cephesinde, kendisinden kıdemsiz İsmet Bey’in maiyetinde vazife kabul etti. İzmir’e girdi. Bazı kaynaklarda İzmir’i ateşe verdiği yazar. I. ordu kumandanı olarak bulunduğu İzmit’te, Sultan Vahîdeddin’in maarif ve dahiliye vekili gazeteci Ali Kemal Bey’i, sivil giydirdiği askerlere linç ettirdi; padişaha da aynısını yapacağını söyledi. Ayağına ip takılarak yerlerde sürüklenen cesed, Lozan’a giden İsmet Paşa’nın göreceği şekilde yol kenarına kurulan bir darağacına asılarak teşhir edildi. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’da bir fedainin vursa kahraman olacağı bir insanı, vuruşma veya mahkeme kararı olmaksızın öldürmeyi cinayet olarak vasıflandırıp kınadı. M. Kemal’e gazi ve müşirlik unvanı verilmesine içerleyen Nureddin Paşa iyice muhalefet kanadına geçti. 1924’de Bursa’dan müstakil milletvekili seçildi. Asker olduğu gerekçesiyle seçim iptal edildi. İstifa edip, tekrar seçildi. Anayasa ve insan haklarına aykırılık cihetinden şapka kanununa muhalefet etti. Bu sebeple antikemalist kesimler tarafından kahraman olarak alkışlanır. Nutuk’ta da kendisine sayfalarca ağır ithamlarda bulunulur, ‘zaferin şerefine en az iştirake hakkı olanlardan biri’ diye anılır.

  Halil Kut (1882-1957), Enver Paşa’yı İttihatçıların arasına sokan adamdır. Sultan Hamid’i tevkife memur idi. Askerî tecrübesi çete takibinden ibaretken Libya’da bulundu. Yeğeni harbiye nazırı olunca, İran içine harekâta memur edildi. Irak’taki muvaffakiyeti üzerine paşa oldu. Bakü’yü işgal etti. İttihatçı olduğu için tutuklanacakken, kaçıp Ankara hareketine katıldı. Rusya ile Ankara arasında aracılık yaptı. Sonra kendisinden şüphelenilince, Almanya’ya kaçtı. Zaferden sonra memlekete dönüp köşesine çekildi. Politikaya karışmadı.

  Ali İhsan Sâbis (1882-1957), Sultan Hamid’i tahttan indiren Hareket Ordusu zâbitlerindendi. Çanakkale, Kafkasya’da bulundu. Irak’ta paşalığa terfi etti. İttihatçı olduğu için Malta’ya sürüldü. Kaçıp Ankara hareketine katıldı. I. batı cephesi kumandanı oldu. Cephe kumandanı İsmet Bey ile anlaşmadı; azledilip tekaüde sevkolundu. M. Kemal’e muhalif oldu. Nazileri öven yazılar yazdı. 1947’de devlet adamlarına yazdığı imzasız mektuplar sebebiyle 15 seneye mahkûm oldu. 1954’te DP’den milletvekili seçildi. Hatıraları, Nutuk’un antitezi gibidir.

kuvvet-i irtibat

 • Güçlü bağlantı.

ladini / lâdinî

 • Dinî olmayan, dinle bağlantısı bulunmayan.

lerze

 • Titreme, titreyiş. Sallantı. (Farsça)

loca

 • İtl. Bazı toplantı yerlerinde bir veya birkaç seyirciye mahsus hususi odacıklar.
 • Hücre, küçük bölme.
 • Masonların toplandıkları yeri.

ma'kul

 • Akla uygun, akıllıca iş gören, anlayışlı, mantıklı.

ma'kuliyet

 • Akla uygunluk, mantıki oluş.
 • Menkul olmayış.

ma'kusen mütenasib

 • Mat: Tersine olan müvâzene. Yâni, birbirine nisbet edilen iki şeyden, biri çoğaldığı oranda diğerinin eksilmesi veya birinin azaldığı nisbetinde diğerinin çoğalması. Ters orantılı.

maakıd

 • (Tekili: Ma'kad) Ma'kadlar, akdedilecek yerler. Toplantı yerleri.
 • Düğümler. Düğüm yerleri veya noktaları.

maddiye

 • Maddeyle bağlantılı.

mahafil / mahâfil / محافل

 • (Tekili: Mahfil) Mahfiller.
 • Toplantı yerleri. Oturulup görüşülecek yerler.
 • Büyük câmilerde eskiden hükümdarlara veya müezzinlere ayrılmış ve etrafı parmaklıklarla çevrilmiş olan yerler.
 • Mahfiller. (Arapça)
 • Toplantı yerleri. (Arapça)

mahall-i taalluk / mahall-i taallûk

 • Bağlantılı ve ilgili olduğu yer, bölge.

mahfil / محفل

 • (Çoğulu: Mahâfil) Toplanılacak yer. Toplantı ve görüşme yeri.
 • Büyük câmilerde eskiden pâdişahlara veya müezzinlere ayrılmış olan etrâfı parmaklıklarla çevrilmiş yüksekçe yer.
 • Toplantı yeri. (Arapça)
 • Cami mahfili. (Arapça)

mahut / mâhut

 • Bilinen, adı geçen; garanti edilen.

makusen mütenasib / mâkûsen mütenâsib

 • Ters orantılı.

makusen mütenasip / mâkûsen mütenasip

 • Ters orantılı.

mantık

 • Söz.
 • Mantık ilmi, vasıta ve delil arasında tutarlılık.

mantıkan / منطقا

 • Mantığa göre, mantıkça.
 • Mantığa göre. Mantıkça.
 • Mantık bakımından. (Arapça)

mantıken

 • Mantığa göre, mantıkça.

mantıki / mantıkî / منطقى

 • Mantıklı.
 • Mantıka dâir. Aklî ve müsbet olan düşünce, fikir. Mantık kaidelerine uygun.
 • Mantıkla ilgili, mantıklı.
 • Mantıklı. (Arapça)

mantıkiyyat / mantıkiyyât

 • Mantıkla alâkalı mes'eleler.

mantıkiyyun / mantıkiyyûn / منطقيون

 • Mantıkla uğraşanlar. Mantık âlimleri.
 • Mantıkçılar, mantık bilginleri. (Arapça)

mantıkla müşeyyed

 • Sağlam bir mantık üzerine kurulmuş, mantık kuralları üzerine oturmuş.

mazbata

 • Bir toplantıda konuşulanların neticesinin yazılı şekli. Kararnâme.

mebsuten mütenasib

 • Birbirlerine nisbetli olan iki şeyden birinin artmasıyla, diğerinin de aynı nisbetle artması; veya eksilmesiyle diğerinin de eksilmesidir. Doğru orantılı.

mebsuten mütenasip / mebsûten mütenasip

 • Doğru orantı; birbirine bağlı olan ve biri arttığında öteki de artan iki büyüklük arasındaki nispet.

mecalis

 • Meclisler. Toplantılar. Toplantı yerleri.

mecami / mecâmi / مجامع

 • Toplantı yerleri. (Arapça)

meclis / مجلس

 • Toplantı yeri. (Arapça)

meclis-i vükela / meclis-i vükelâ

 • Kabine toplantısı. Bakanlar kurulu toplantısı.

mecma' / مجمع

 • Toplantı yeri. (Arapça)

meleke-i feylesofane

 • Filozoflar gibi ilimle bağlantılı meleke elde etme.

meric

 • Çalkantılı, dalgalı.

merkez-i irtibat

 • Bağlantı merkezi.

mesail-i mantıkıye / mesâil-i mantıkıye

 • Mantık meseleleri.

miting

 • İng. İçtimaî ve siyasî bir mes'ele için yapılan büyük toplantı.
 • Bir gaye uğruna yapılan büyük toplantı.

mü'temer

 • Anlaşma için yapılan toplantı. Kongre.

mubsır

 • Görücü, gösterici, görünen, bilici, bildirici, vazıh ve âşikâr.
 • Mantık. Kelâm ve seyrin mutediline denir.

münasebat-ı dakika-i hafiye / münâsebât-ı dakika-i hafiye

 • Gizli ve ince münasebetler, bağlantılar.

münasebat-ı hafiyye / münâsebât-ı hafiyye

 • Gizli münasebetler, bağlantılar.

münasebat-ı kelamiye / münâsebât-ı kelâmiye

 • İfadeler arasındaki ilişki ve bağlantılar.

münasebat-ı maneviye / münasebât-ı mâneviye

 • Mânevî bağlantı.

münasebat-ı rabbaniye / münasebât-ı rabbâniye

 • Rab olan Allah ile olan bağlantı, ilişki.

münasebat-ı şedide / münasebât-ı şedide

 • Kuvvetli bağlantılar.

münasebat-ı tevafukiye / münâsebât-ı tevafukiye

 • Birbirine uygun gelişmelerdeki bağlantılar, ilişkiler.

münasebat-ı tevafukıyet / münâsebât-ı tevafukıyet

 • Uygunluk arz eden münâsebetler, bağlantılar.

münasebet / münâsebet

 • Bağlantı, ilişki.

münasebet-i adediye

 • Sayısal bağlantı, rakamsal ilişki.

münasebet-i hakikiye

 • Gerçek bağlantı, ilgi.

münasebet-i hayaliye

 • Hayalî münasebet, bağlantı.

münasebet-i maneviye / münasebet-i mânevîye

 • Mânevi bağlantı, ilişki.

münasebet-i ruhiye

 • Ruhsal münasebet, bağlantı.

münasebetdar

 • Bağlantılı, alâkalı.

münasebettar / münâsebettar

 • İlgili, bağlantılı.

münasebettarane / münasebettarâne

 • Bağlantılı olarak.

murtabıt / murtâbıt

 • Birbirine bağlı, birbiriyle bağlantılı.

mürtebit

 • (Murtabıt) Bağlı, birbirine bitişik, bağlantılı, beraber.
 • İrtibatlı, bağlantılı.

musademat-ı azime / musademat-ı azîme

 • Büyük çarpışmalar, çalkantılar.

müzehane / müzehâne

 • Müze gibi antika ev.

na-mevzun

 • Ahenksiz, ölçüsüz, vezinsiz, orantısız. (Farsça)
 • Edb: Vezni bozuk veya hiç olmayan manzume. (Farsça)

nevadi

 • (Tekili: Nâdi) Toplantılar, meclisler.

nisbet

 • İlgi, bağlantı, oran.

nisbet-i kayyumiyet / nisbet-i kayyûmiyet

 • Varlıkların her zaman var olan Allah ile bağlantısı.

niseb-i adediye

 • Sayısal orantılar, bağlantılar.

nokta-i ittisal

 • Bağlantı noktası.

rabıta-i hakikiye / râbıta-i hakikiye

 • Gerçek bir bağ, bağlantı.

rabıta-i ittisal

 • Bağlantı noktası.

rabıta-i nuraniye

 • Nurlu bağlantılar.

rabıtadar / râbıtadar / رابطه دار

 • Bağlantılı, ilintili. (Arapça - Farsça)

rehain

 • (Tekili: Rehine) Rehineler. Garanti olarak elde tutulanlar.

rehin

 • Bir şeyin yerine garanti olarak tutulan.

risale-i mantıkiye

 • Mantıkla ilgili risale.

sadrnişin

 • Bir toplantıda baş sedirde oturan. (Farsça)

safsata

 • Uydurma, aldatıcı mantık oyunu.

şairane / şâirâne / شاعرانه

 • Romantik, şairce. (Arapça - Farsça)

samir

 • Gece toplantıları.

sanayi-i garibe-i sultaniye

 • Saltanata, devlete ait antika sanatlar.

şap

 • (Şep) Kim: Antiseptik bir cisim olup alüminyum ve potasyum sulfatından mürekkep, tadı buruk ve suda tuz gibi erir bir cisim.
 • Hayvanların ağız ve ayaklarında görülen ateşli, salgın bir hastalık ismi.

sebr

 • Mantıkta bir ispat yolu.

sebr ve taksim

 • Mantıkta bir isbatlama tarzı ve usulüdür. Bu iki kelime beraber kullanıldığı gibi, "delil-i taksim, delil-i münkasım" gibi tâbirlerle de söylenir. Bu isbatlamada bir şeyin aslında bulunan vasıflar, illet olmaktan birer birer ibtal edildikten sonra, tam illet olmaya elverişli olan tesbit edilir. (Lât
 • Mantıkta kullanılan bir ispatlama yöntemi; bir şeyi kısımlara bölmek, sonra bütün bu kısımları sırayla çürüterek son kalan kısmın doğruluğunu ispat etmek.

şerh-i şemsi / şerh-i şemsî

 • Kutbeddin-i Razî tarafından telif edilmiştir ve mantık ilmine dairdir.

sibak

 • (Sebk. den) Bir şeyin öncelik hali. Birisinden ileri geçmek. Bir şeyin geçmişi.
 • Bağ, bağlantı.
 • Bir şeyin üst tarafı, geçmişi.
 • Bağ, bağlantı, sözün gelişi.

sibak-ul kelam / sibak-ul kelâm

 • Sözün ilk halindeki bağlantısı, sözün evvelinde geçenden çıkan mânâ.

sıfat-ı zatiyye / sıfat-ı zâtiyye

 • Allahü teâlânın zâtında (kendisinde) bulunup diğer varlıklarda bulunmayan, yalnız Allahü teâlâya mahsûs sıfatları. Bu sıfatların sonradan yaratılan varlıklarla hiçbir sûrette bağlantıları yoktur. Bu sıfatlara sıfat-ı Vücûdiyye ve sıfat-ı Ulûhiyyet de denir.

silsile-i kur'an / silsile-i kur'ân

 • Kur'ân'daki tevafuklu ve bağlantılı ifadeler.

sohbet

 • Konuşma, sevdiği kimselerle yapılan toplantı.
 • Birlikte oturup tatlı tatlı hakikat üzerine konuşmak.

suğra

 • Pek küçük, mantıkta küçük önerme.

şura

 • Konuşma yeri, istişare meclisi. Büyüklerin istişare için toplanma yeri.
 • Meşveret için toplantı.
 • Meşveret etme.

taahhüd

 • Garanti.

taahhüd-ü rabbani / taahhüd-ü rabbânî

 • Herşeyin Rabbi olan Allah'ın garantisi.

taalluk

 • Bağlantılı olmak, ait olmak.

taalluk etme / taallûk etme

 • Bağlantılı olma, ait olma.

taalluku olma / taallûku olma

 • Bağlantısı olma, ilişkisi bulunma.

tahlil

 • Müşkül meseleyi halletmek.
 • Bir şeyi kolaylıkla tutmak.
 • Eritmek.
 • Bir şeyi helâl kılmak.
 • Yemine kefaret etmek.
 • Man: Terkibin zıddıdır. Bir kıyas neticesinin mantık şekillerinin hangisinden olduğunu bilmek için delilin tahlili, araştırılması.
 • Fiz:

taht-ı temine alınma

 • Garanti ve güvence altına alınma.

tarz-ı münasebet

 • Münasebet ve bağlantı şekli.

te'minat / te'mînât

 • Güven ve garanti vermek.

telatum / telâtum / تلاطم

 • Çalkantı. (Arapça)

telepati

 • Birinin düşündüklerini veya uzakta geçen bir olayı hiçbir bağlantı olmadan algılama, uza duyum.

tenakür / tenâkür / تناكر

 • Antipati. (Arapça)

tenasüb / tenâsüb / تناسب

 • Uygunluk. (Arapça)
 • Orantı. (Arapça)

terye

 • Az gizli.
 • Kadınların hayızdan arınıp guslettikten sonra sarılık ve bulantıdan gördüğü nesneler.

tesadüf / tesâdüf / تصادف

 • Rastlantı.
 • Rastlama. (Arapça)
 • Rastlantı. (Arapça)
 • Tesâdüf edilmek: Rastlanmak. (Arapça)
 • Tesâdüf etmek: Rastlamak. (Arapça)

tesadüf-ü a'ma / tesadüf-ü a'mâ

 • Kör raslantı.

tesadüfat

 • Tesadüfler, rastlantılar.

tesadüfen / tesâdüfen / تصادفا

 • Rastlantı olarak.
 • Rastlantı eseri, rastgele. (Arapça)

tesadüfi / tesâdüfî / تصادفى

 • Rastlantı eseri, rastgele. (Arapça)

tevafuk-u hatır / tevafuk-u hâtır

 • Bir fikir tevafuğu, bir düşünce rastlantısı.

ulum-i ibtidaiyye / ulûm-i ibtidâiyye

 • Âlet ilimleri; ana ilimleri öğrenmek için yardımcı olan sarf, nahiv, belâgat, mantık vs. gibi ilimler.

ulum-u aliye / ulum-u âliye / ulûm-u âliye

 • (Âlet. den) Âlet ilimleri. (Gramer, sarf, nahiv, belâgat ve mantık gibi.)
 • Yüksek ilimleri anlamaya yarayan mantık, gramer gibi âlet ilimleri.

ulum-u riyaziye / ulûm-u riyaziye

 • Matematikle bağlantılı ilimler.

vakıa-i kalbiye-i hayaliye

 • Kalb ile bağlantılı hayalî vak'a, olay.

vech-i irtibat

 • Bağlantı yönü.

veçh-i irtibat

 • Bağlantı, ilişki yönü.

vezn-i mahsus

 • Özgül ağırlık. Bir cismin bir santimetre küp hacmindeki parçasının ağırlığı.
 • Edb: Nazmın veya kelimenin belli kalıplarından her biri. Nazmın ahenk ölçüsü.

zaaf-ı ittisal

 • Bir hadis veya haberi Peygamber Efendimizden (a.s.m.) aktaranların isim listesi demek olan seneddeki bağlantı zayıflığı.

zahiri ilimler / zâhirî ilimler

 • Okuyarak, çalışarak ve araştırarak elde edilen, öğrenilen ilimler. Kelâm, tefsîr, fıkıh gibi din bilgileriyle; mantık, matematik, fizik, kimyâ, biyoloji, geometri gibi fen bilgileri.

zaman

 • Kefil olma, kefillik. Bir şeyin mislini veya değerini vermek üzere zarara karşı kefil olma, garanti.

zelzele-i muzırra

 • Zarar veren sarsıntı, sallantı.