LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Anlayan ifadesini içeren 59 kelime bulundu...

akl

 • (Akıl) Men'etmek.
 • Sığınacak yer.
 • Kırmızı mihfe örtüsü.
 • Diyet.
 • İnsanın; hayrı, şerri ve ilimleri anlayan, sebeblerden neticeleri çıkaran ve eserden eser sahibine intikal eden hassası. Düşünme ve anlama kabiliyeti. Zihin, zekâ, tefehhüm, fehim, irade, anlayış, k

akl-ı selim / akl-ı selîm

 • Doğru düşünen, doğru anlayan, doğru karar veren akıl.

alim-i mukaddir / alîm-i mukaddir

 • Her şeyi hakkıyla bilen ve sonsuz ilmiyle ezelden ebede her şeyi yaratılmadan önce takdir edip plânlayan Allah.

arif / arîf / ârif

 • Çok irfanlı, çok tanınmış, meşhur âlim.
 • Bir işten iyi anlayan.
 • (İrfan. dan) Bilen, bilgide ileri olan. Aşinâ, vâkıf. Hakkı, hakkı ile bilen.
 • Sabırlı ve mütehammil.
 • Çok düşünmeğe ihtiyaç kalmaksızın, tekellüfsüz gördüğünü bilen ve anlayan.
 • Zevkî ve vicdanî irfan sâhibi olan.

basar-ı basiret / basar-ı basîret

 • Basiret gözü, feraset; kalbin, hakikati anlayan gözü.

basir / bâsir

 • Basiret sâhibi ve anlayışlı olan. Hakikatları anlayan. En iyi ve en çok anlayışlı. Kalb gözü ile gören.
 • İt, köpek, kelp.
 • Gören, görüp anlayan, ferasetli, zeki.

basiret-i basir / basiret-i basîr

 • Kalp gözüyle gören, anlayan.

behremend

 • Nasibi olan, hissedar. (Farsça)
 • Bilen, anlayan. (Farsça)

dakika-şinas

 • İnce işleri ve nükteleri anlayan, bir işin incelikleriyle uğraşabilen.

derrak

 • (Derk. den) Çok dikkatli olan, çabuk anlayan, anlayışlı, müdrik.

efham / efhâm

 • Anlamalar, en iyi anlayan.

efhem

 • Anlayışlı, kolay anlayan.

ehl-i basiret / ehl-i basîret

 • Gerçeği kalple anlayan kişiler.

ehl-i dil

 • (Ehl-i kalb) Kalbi uyanık, basireti ziyade olan. Gönül ehli. Mâneviyata çok kıymet veren, kalben Cenab-ı Hakk'a çok yakınlık hissedip çok hikmetlerden anlayan zât.

ehl-i diyanet / ehl-i diyânet

 • Din işlerinden anlayanlar. Dindarlar.

ehl-i hal / ehl-i hâl / اهل حال

 • Halden anlayan

ehl-i keşfü'l-kubur

 • Mânen kabirdeki ölülerin hallerini anlayanlar.

estağfirullah

 • Cenâb-ı Hak'tan kusurumun örtülmesini dilerim. Allah (C.C.) kusurumu efvetsin (mealinde, kusurunu anlayan bir müslümanın duâsı. Hürmet veya ikramlara karşı tevâzu maksadı ile de söylenmektedir.)

fehham

 • Çok anlayışlı, pek zeki, en çok anlayan.

hakikat-bin / hakikat-bîn

 • Hakikatı gören, hakikatı anlayan. Hakikatşinas. Hakikata inanan. (Farsça)

hal-aşina

 • Hâl ve durumdan anlayan. (Farsça)

halaşina / hâlâşina / حال آشنا

 • Halden anlayan. (Arapça - Farsça)

harf-aşina

 • Harfleri birbirinden ayırdedebilen.
 • Mc: Sözden anlayan.

haşşab

 • Ağaçtan anlayan.
 • Ağaç satan.

hatt-şinas

 • Yazı uzmanı, yazıdan anlayan. (Farsça)

hurdedan

 • Nükteleri ve incelikleri anlayan, bilen. (Farsça)

hurdeşinas

 • Dikkatli. İncelikleri ve nükteleri anlayan. (Farsça)

huruf-ul mukattaa

 • Gr: Kur'an-ı Kerim'de sure başlarında bulunan, kesik kesik, ikisi üçü birleşik veya tek başına yazılı hafler. Elif Lâm Mim, Yâ Sin, Elif Lâm Râ... gibi. Bunlar İlahî birer şifre olup, mânalarını anlayanlar Resul-ü Ekrem (A.S.M.) ve O'nun vârisleridir.

kadir-şinas

 • Kıymet ve değerden anlayan. Değerli kimseleri tanıyabilen. (Farsça)

karşinas / kârşinâs / كارشناس

 • Uzman, işten anlayan. (Farsça)

keşfü'l-kubur velisi / keşfü'l-kubur velîsi

 • Kabirdeki ölülerin hallerini anlayan ve bilen Allah dostu zât, evliya.

lugavi / lugavî

 • Lügata mensup. Lügata, kelimeye âit. Lügattan anlayan. Mecazî olmayıp hakiki bir mânaya delâlet eden kelimeye âit olan.

lugaviyyun

 • Lügatçılar, kelimelerden anlayan âlimler.

müdir / müdîr

 • (Müdür) İdâre eden. Çeviren bakan.
 • İdareden anlayan.
 • İdare memuru. Bir dairede memurların başı.
 • Nâhiye merkezinin idare memuru.
 • İdare eden, çeviren, idareden anlayan, direktör.

müdrik

 • Aklı eren. Anlayan. Kavrayan, akıllı.
 • Büluğ çağına, erginlik yaşına gelmiş olan.
 • İdrak eden, kavrayan, anlayan.
 • Anlayan, kavrayan.

müfessir

 • Kur'ân-ı kerîmi tefsîr eden; Allahü teâlânın kelâmında, murâd edilen, kasdedilen mânâyı anlayan âlim.

müfettiş

 • Teftiş eden, tetkik ve tahkik ile kusur ve iyilikleri görüp anlayan ve lüzumlu merci'lere bildiren.
 • Araştıran.

mükabir / mükâbir

 • Büyüklük taslayarak doğruyu kabul etmeyen; göz göre göre yalanlayan.

mükezzib

 • Tekzib eden. Yalanlayan, yalan çıkaran.
 • Tekzib eden, yalanlayan.
 • Yalanlayan.

müntakil

 • (Nakl. den) intikal eden, geçen. Bir yerden bir yere göç etmiş, taşınmış olan.
 • Miras kalmış.
 • Karine ile sözün gelişinden anlayan.

müstenkıh

 • Anlayan, idrak eden.

müteakkıl

 • (Çoğulu: Müteakkılîn) Biraz düşünerek anlayan.

müteakkılane / müteakkılâne

 • Anlayana yakışır şekilde. (Farsça)

müteakkılin / müteakkılîn

 • (Tekili: Müteakkıl) Anlayanlar, taakkul edenler.

mütefehhim

 • Anlayan, fehmeden, kavrayan.

mütehatir

 • Birbirini yalanlayan, tekzib eden.

muttali'

 • Haberli. Bilgisi olan. Bir yüksek yerden bakarak görüp anlayan. Vâkıf. Derk eden.

nabız-aşna / nabız-âşnâ

 • Nabızdan anlayan. Mizaç bilen. Karşısındakinin zayıf taraflarını bilen. (Farsça)

nabz-aşna

 • Nabızdan anlayan, mizac bilen. (Farsça)

nakıd

 • Bir şeyin iyisini kötüsünden veya bozuğundan ayıran.
 • Tenkidci, ayarcı. Paranın kalbını anlayan.
 • Dinar, dirhem.

nüktesenc

 • (Çoğulu: Nüktesencân) Nükteyi değerlendiren. Nükteden anlayan. Nükteyi yerinde kullanan. (Farsça)

rasih alim / râsih âlim

 • Kur'ân-ı kerîmin ve hadîs-i şerîflerin derin ve ince mânâlarını, işâretlerini anlayan büyük din âlimi.

sarraf

 • Anlayan, değerini bilen.

senber

 • Her umuru bilen, her işten anlayan.

seri-ül intikal

 • Çabuk anlayan, çok zeki.

şinas

 • Tanıyan, bilen, anlayan. Tarih-şinas : f. Tarihten anlayan, tarih bilen. (Farsça)

sühandan / سخندان

 • Söz bilen, sözden anlayan. (Farsça)

ulema-i rasihin / ulemâ-i râsihîn

 • Kur'ân-ı kerîmin ve hadîs-i şerîflerin derin ve ince mânâlarını, işâretlerini anlayan yüksek din âlimlerine verilen isim. Bunlar; Eshâb-ı kirâm, Tâbiîn, Tebe-i tâbiîn ve her bakımdan onlara tâbi olan müctehidler, tefsîr ve hadîs âlimleri ve tasavvuf büyükleridir.

vahime kuvveti / vâhime kuvveti

 • His organları ile anlaşılamayan, fakat duyulanlardan çıkarılabilen mânâları anlayan iç kuvvet.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın