LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Anlama ifadesini içeren 196 kelime bulundu...

aborda

 • İtl. Deniz teknelerinin rıhtıma, iskeleye veya başka bir tekneye yanlamasına yanaşması.

adem-i derk

 • Anlamama, kavrayamama.

akıl

 • Zihnin anlama ve düşünme sıfatı.

akl

 • (Akıl) Men'etmek.
 • Sığınacak yer.
 • Kırmızı mihfe örtüsü.
 • Diyet.
 • İnsanın; hayrı, şerri ve ilimleri anlayan, sebeblerden neticeleri çıkaran ve eserden eser sahibine intikal eden hassası. Düşünme ve anlama kabiliyeti. Zihin, zekâ, tefehhüm, fehim, irade, anlayış, k
 • Akıl, anlama melekesi.

babil kulesi / bâbil kulesi

 • Tevrat'ın rivayetine göre Hz. Nuh'un (A.S.) oğulları tarafından gökyüzüne ulaşmak için yaptırılmış büyük bir kuledir. Rabbimiz bu kulede çalışmakta olanların dillerini değiştirmiş ve birbirlerini anlamaz hale getirmiştir. Bundan dolayı tamamlanamamış ve 72 dil burada meydana gelmiştir. (Buna "tebelb

basiret

 • Hakikatı kalbiyle hissedip anlama. Kalbde eşyanın hakikatlarını bilen kuvve-i kudsiyye. Ferâset. İm'ân-ı dikkat.
 • İbret alınacak hidâyet sebepleri. Beyyine. Hüccet.
 • Bir evin iki tarafının arası.
 • Yer üstündeki kan.

ben

 • (Bak: Ene) t. Psk: Şuurlu kişiliğimiz. Başlangıçta çocuğun benliği şuurlu değildir. Kendisini başkasından ayıramaz. Fakat canlı olarak ihtiyaç ve istekleri vardır. Benin bu şuursuz haline "alt ben" denir. Kendisi ile başkası arasındaki farkı anlamaya, münasebetler kurmaya, düşünmeğe başlayınca şuurl

beyan / beyân

 • Açık olmak, açıklamak, bildirmek. Konuşma, yazma, anlama, anlatma, ifâde etme.

bilhads

 • Derhal, süratle kavrama, sezme ve anlama.

budu'

 • Can sıkılması.
 • İdrak etme, anlama.

cerbeze

 • İşleri incelemek, anlamak kuvvetini, lüzumsuz yerlerde kullanmak, ukalâlık etmek, gereksiz aklî yorumlarda bulunmak. Hikmetin aşırısı.

cümel

 • (Tekili: Cümle) Cümleler. Birden fazla anlama gelen sözler. Mecmular.

dabs

 • Ahlâkı kötü ve korkak olmak.
 • Anlaması, idrâki az olmak.

deha-i kudsi / deha-i kudsî

 • Dinin derin hakikatlarını anlamakta yüksek mahareti olan dehâ. Dinî dehâ.

deneycilik

 • (Ampirizm) Fels: İnsan zihninde mevcut her bilginin ve her düşüncenin kaynağı tecrübe (deney) olduğunu iddia eden felsefi görüş. Bu görüş, tecrübenin ehemmiyetini belirtirken aklın ve dinin rolünü inkâr ediyor. Tecrübe maddi dünyayı anlamak için gerekli ama, yeterli değildir. Tecrübe görüneni ve müş

derece-i fehim

 • Anlama derecesi.

derece-i fehim ve zevk

 • Anlama ve zevk etme derecesi.

derk / درک / دَرْكْ

 • En aşağı kat, her şeyin dibi. Aşağı inen basamak.
 • Anlamak.
 • Anlama, algılama.
 • Anlama, kavrama.
 • Anlama, idrak etme. (Arapça)
 • Alma. (Arapça)
 • Derk etmek: Anlamak, idrak etmek. (Arapça)
 • Anlama.

derk etmek

 • Anlamak.

derk-i dekaik

 • İnce ve dakik şeyleri iyice kavrama, anlama.

derk-i kusur

 • Kusurunu anlama.

derketmek

 • Anlamak, kavramak.
 • Bir şeyin en esasını, dibini öğrenmek, iyice anlamak.

dirase

 • Kitab okumak.
 • Elbiseyi eskitmek.
 • Gizli yol.
 • Harmanda buğday döğmek.
 • Uyuz olan deveyi katranlamak.

efham / efhâm

 • Anlayışlar, zihinler, anlamalar.
 • Anlamalar, en iyi anlayan.

ehl-i feraset

 • Çabuk sezme ve anlama kabiliyeti olanlar.

ezhan

 • Zihinler. Müdrikler. Anlamayı meydana getiren duygular.

falcı

 • Fala bakan, gaybı bildiğini iddiâ eden. Gaybı anlamak için güyâ bir takım vâsıtalara mürâcaat eden kimse. Atılan boncuk ve baklaya, koyunun kürek kemiğine ve sâir şeylere bakıp bunlardan manâ çıkarır görünen; gaybden haber verdiğini iddiâ eden kimse.

fehim / فَهِمْ

 • Anlama.
 • Anlama, anlayış.

fehm / فهم

 • Anlayış; iyiyi kötüden ayıran anlama kuvveti.
 • Anlama. (Arapça)
 • Fehm eylemek: Anlamak. (Arapça)

fehm-i uluhiyet / fehm-i ulûhiyet

 • Cenâb-ı Allah'ın ilahlığını anlama; İlâhlık anlayışı.

fehmen

 • Anlama bakımından.

fehmetme

 • Anlama, kavrama.

fehmetmek

 • Anlamak.
 • Anlamak.

feraset / ferâset

 • Çabuk sezme ve anlama kàbiliyeti.

ferasetli

 • Çabuk sezen, yüksek anlama kabiliyetine sahip olan.

ferr

 • Kaçmak. Firar etmek.
 • Davarın yaşını anlamak için dişini görmek.

fetanet / fetânet

 • Fatinlik, zihin açıklığı, zihnin yaratılıştan bir şeyi çabuk ve iyi anlamak hususundaki istidadı, zeyreklik.

feth-i meyyit

 • Ölüm sebebini anlamak için cesedin açılarak muâyene edilmesi, otopsi.

fıkh

 • Bilmek, anlamak. İslâmiyet'i bilmek. Dinde yapılması ve sakınılması lâzım gelen işleri bildiren ilim.

firaset

 • Zihin uyanıklığı. Bir şeyi çabukça anlayış kabiliyeti. Bir kimsenin ahlâk ve istidadını yüzünden anlamak. Firasetin bir nev'i, sebebini anlamadan ve ilham eseri olarak vücuda gelen seziştir. Diğer nev'i ise kesbîdir. Muhtelif huy ve tabiatları bilmek neticesinde hâsıl olur.
 • Yiğitlik.

fıtnat

 • Cibillî ve fıtrî ve âni anlamak ve idrak etmek.
 • Hikmet.
 • Zekâvet, basiret, tedbir, fatânet, zeyreklik. Fıtnet diye de okunur. (Zıddı: Gabâvet'tir.)
 • Yaradılıştan gelen iyi anlama kabiliyeti.

gavs

 • Suya dalmak. Dalgıçlık.
 • Mc: Bir mes'elenin derinliğine ve hakikatine muttali' olup bilmek.
 • İyi anlamak.
 • Maslahata gayret ile girmek.

gırr

 • İşten anlamayan ahmak kişi.

güzel telakki etmek / güzel telâkki etmek

 • Güzel karşılayıp anlamak, kabullenmek.

halat-ı telakki / hâlât-ı telâkki

 • Anlama durumları.

havsala

 • Anlama gücü.

havsala-i mevcude

 • Sahip olunan anlama gücü.

hemt

 • Karıştırmak. Değerini anlamadan almak.

hurz

 • Oranlamak, yâni tahminle bir şeyin miktarını söylemek.

ibzaz

 • Yağlanma, şişmanlama, semirme.

iddira'

 • Anlama, derketme, kavrama, fehmetme.
 • Hile ile aldatma.
 • (Kadın) saçını tarayıp salıverme.

iddirak

 • Akıl etme, idrak etme, anlama, fehmetme.
 • Bir yere toplanmak.
 • Birbirine yetişmek.

idrak / idrâk / ادراک / اِدْرَاكْ

 • Bir şeyin aslını, mâhiyetini, hakîkatini bilmek, anlamak.
 • Kavrama, anlama. (Arapça)
 • Erişme. (Arapça)
 • İdrâk edilmek: (Arapça)
 • Kavranmak, anlaşılmak. (Arapça)
 • Yaşanmak. (Arapça)
 • İdrak: Etmek (Arapça)
 • Kavramak, anlamak. (Arapça)
 • Yaşamak, görmek. (Arapça)
 • İyice anlama, anlayış.
 • İyice anlama.

idrak etme / idrâk etme

 • Anlama, kavrama.

idrak etmek

 • Anlamak, kavramak.

iftiham

 • (Fehm. den) Kavrama, anlama. Fehmetme.

iham / îhâm / ایهام

 • İki anlama gelen kelimenin uzak anlamını kasdetme. (Arapça)

ihata

 • Etrafından çevirmek, kuşatmak, içine almak. Kuşatılmak, sarılmak.
 • Geniş bilgi ile anlamak, tam kavramak.

iktinah

 • (Künh. den) Bir işin esâsını, künhünü, kökünü ve gerçeğini anlama. İçyüzüne, derinliğine varma.

ilm

 • Bir şeyi hakkıyla bilmek, anlamak. Cehlin zıddı.
 • Allahü teâlânın subûtî sıfatlarından. Her şeyi bilmesi.
 • Bir şeyin sûretinin, görünüşünün zihinde şekillenmesi, bilme, bilgi.

ilm-ül-yakin / ilm-ül-yakîn

 • Eserden müessire yol bulmak. İşi görüp yapanı tanımak, bilmek. Dumanı görüp, orada ateşin olduğunu anlamak böyledir.

imtihan

 • Deneme, Tecrübe etmek.
 • Bir şeyin hakikatına ıttılâ peyda etmek için çok dikkatle düşünmek.
 • Salâhiyet veya salâhiyetsizliğini anlamak için yapılan teftiş ve tecrübe.

inayetname

 • Allah'ın yardım ve inayetine mazhar olmaya, Kur'ân ve iman hakikatlerini anlamaya vesile olacak mektup, yazı.

intikal

 • Bir yerden bir yere nakletmek. Tebdil-i mekân etmek.
 • Göçmek, geçmek.
 • Sirâyet. Bulaşmak.
 • Bir şeyin miras olarak kalması.
 • Bir mes'eleden diğer bir hususu veya neticeyi anlamak.
 • Geçme, anlama.

irfan / irfân

 • Bilgili, anlayışlı, anlamak, bilmek.
 • Bilme, anlama. Mârifet. Kalble bilip tanıma. Allahü teâlânın ihsânı olan mânevî, vehbî ilim. Buna ma'rifet de denir.
 • Bilme, anlama, zihni olgunluk.

iskandil

 • ing. Denizin derinliğini ölçmeğe yarayan ve gemilerde kullanılan bir âlet.
 • Bir şeyin hakikatını anlamağa çalışma. Yoklama, deneme, tecrübe etme.

işraf

 • Yüksek bir yere çıkma. Yüksek bir yerden bakıp anlama.
 • (Hasta) ölüm döşeğinde olma.

istibsas

 • Bir haberin doğru olup olmadığını anlamağa çalışma.

istidlal / istidlâl

 • Delil getirmek. Bir delile dayanarak netice çıkartmak. Delile nazar etmek. Muhakeme. Mülahaza ve anlama kudreti. Delil ile anlamak. Zihnin eserden müessire veya müessirden esere intikali.
 • Delîl getirme. Akıl ile, düşünerek, inceleyerek eseri (yapılan işi) görerek yapanı; yaratılmışları görerek yaratanı anlamak.
 • Bir delile dayanarak bir şeyden netice çıkarmak. Delil getirerek anlamak.

istidrak

 • Nâil olmak, ulaşmak, varmak.
 • Anlamak.
 • Gr: Bir kelimeyi, evvelki sözden neş'et eden bir tevehhümü kaldırmak için kullanmak.

istifham

 • Anlamaya çalışmak, soru sormak, soru.
 • Sual sorup anlamak. Anlamak için sormak.
 • Edb: Cevap istemek için değil, daha çok dikkati çekmek, hisleri kuvvetlerdirmek maksadıyla soru şeklinde söylemek san'atıdır. Şefkat, sevgi, hayret, kin ve nefret gibi duyguların te'siri altında vuku bulur.

istifsar / istifsâr

 • İfade isteme. Sorma. Sorup anlama.
 • Anlamak için soru sorma.

istihare / istihâre / استخاره

 • Bir işin hayırlı olup olmayacağını anlamak niyetiyle abdest alıp, dua edip, rüya görmek üzere uykuyu yatma.
 • Hayır istemek.
 • Bir işin hakkında hayırlı olup olmadığını anlamak için abdest alıp iki rek'at namaz kıldıktan sonra bu husustaki duâyı okuyarak o işle ilgili rüyâ görmek üzere hiç konuşmadan uykuya yatmak.
 • Her gün evden çıkmadan iki rek'at namaz kılıp Allahü teâlâdan o günün ve işinin
 • Bir işin iyi olup olmadığını anlamak için rüya görmek niyetiyle uykuya yatma.
 • Bir işin nasıl sonuçlanacağını anlamak için ibadetten sonra uykuya yatma. (Arapça)

istikşaf

 • (Çoğulu: İstikşâfât) (Keşf. den) Keşfetmeğe çalışma.
 • Ne olup bittiğini öğrenip anlamak için araştırma yapma.

ıstılah

 • Tabir, deyim. Belirli bir topluluğun, bir lafzı lügat mânasından çıkararak başka bir mânada kullanmaları.
 • Bir ilim veya mesleğe âid kelime. Terim. Erbab-ı ilim arasındaki ve herkesin anlamadığı kelime.
 • Muvafakat. Uygunluk. Barışmak. İttifak.

istinbat / istinbât

 • Bir söz veya bir işten gizli bir mânâyı meydana koymak.
 • Müçtehid veya büyük bir âlimin gizli bir mânâyı içtihadı ile meydana çıkarması.
 • Bir mes'eleyi derin tetkik ile meydana çıkarması.
 • Bir mes'eleyi derin tetkik neticesinde kaynaklarından güçlükle anlamak.
 • Bir söz veya işten gizli bir mânâ çıkarma, zımnen, açık olmayarak, dolayısıyla anlama.

istişmam

 • Koklamak. Kokusunu almak.
 • Hissetmek, sezmek, dolayısı ile anlamak.
 • Uzaktan haber almak.
 • Koklama, hissetme; ince meseleleri sezme, anlama.

istıtla'

 • (Çoğulu: İstıtlâât) (Tulu'. dan) Anlamağa ve bilmeğe çalışma. Öğrenmeğe gayret etme.

istizmar

 • (Zamir. den) Düşüncelerini öğrenme, fikrini yoklama. Maksad ve niyetini anlamağa çalışma.

iz'an / iz'ân / اِذْعَانْ

 • Şüphesiz anlama ve inanma.
 • İyice anlama, benimseme.

iz'an-ı akli / iz'ân-ı aklî

 • Aklen anlama, kabul etme.

kabiliyet

 • Anlama, anlayış, kabul edebilirlik, alabilirlik.

kabına sığmamak

 • t. Sabırsızlık, acelecilik.
 • Şişmanlamak.

kadastro

 • Bir ülkedeki arazi ve mülklerin alanını, sınırlarını ve yerini belirtip plânlama işi. (Fransızca)

kader

 • Allah'ın meydana gelecek hâdiseleri olmadan önce bilmesi, takdir etmesi, plânlaması.

kader-i ilahi / kader-i ilâhî

 • Allah'ın meydana gelecek hadiseleri olmadan önce takdir etmesi, plânlaması.

kader-i ilahiye / kader-i ilâhîye

 • Allah'ın meydana gelecek hâdiseleri olmadan önce takdir etmesi, plânlaması.

karnedaşte / kârnedaşte

 • İş bilmez, acemi, işten anlamaz. (Farsça)

kasır-ül yed

 • Eli kısa. Âciz, işten anlamaz, beceriksiz.

kaza ve kader / kazâ ve kader

 • Olacağı Allah tarafından bilinen ve takdir olunan şeylerin zamanı gelince yaratılması ve Allah'ın meydana gelecek hadiseleri olmadan önce bilmesi, takdir etmesi, planlaması.

keramet-i feraset

 • Çabuk sezme ve anlama kabiliyetindeki keramet.

keşf

 • Açmak.
 • Olacak bir şeyi evvelden anlamak. Gizli kalmış bir şeyin Cenab-ı Hak tarafından birisine ilham olunması ile o gizli şeyin meydana çıkarılması.

keşf-ül kubur

 • Kabirdeki ölünün hâlinden anlamak. Ölünün azab çekip çekmediği ve sair bazı hususların bâzı veli kimselerce bilinmesi.

kimya

 • Basit cisimlerin hususiyetlerini, bu cisimlerin birbirlerine olan tesirlerini ve bundan ileri gelen birleşmeyi inceleyen ilim. Basit maddelerdeki değişikliği anlamağa çalışan ilim kolu.
 • Edb: Aşk.
 • İlâç.
 • Tas: Mevcud olana kanaat ve elde edilmesi mümkün olmayana ait arzu

kırar

 • Davarın yaşını anlamak için dişine bakmak.

kirpik-i akıl

 • Mc: Akıl gözünün kirpiği. Aklın, hakikatleri anlamasına engel olan şey.

kıyas / kıyâs

 • Bir şeyi diğer bir şeyle ölçme, bir şeyi başka şeye benzetme; hakkında nass (âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîf) bulunmayan bir mes'elenin hükmünü, buna benzeyen ve hakkında nass bulunan başka bir mes'elenin hükmüne benzeterek anlama.

kuvve-i idrakiye / kuvve-i idrâkiye

 • Anlama, kavrama gücü.

kuvve-i lamise / kuvve-i lâmise

 • Dokunma ve hissetme duygusu. Sertliği ve yumuşaklığı anlama duygusu.

lakinne / lâkinne

 • İstidrak edatıdır. İdrak istemek, anlamak istemek edatıdır ve bulunduğu kelimede bir şeyin anlamak istendiğini bildirir. Evvelki sözden neş'et eden bir tevehhümü kaldırmak için kullanılır.

lakn

 • Anlamak. Fehmetmek. Çabuk kavramak.

lamise / lâmise

 • Dokunma hissi, duygusu. El ile olan his. Bir şeyin cesâmetini anlama duygusu.

lamüdrik / lâmüdrik

 • Anlamayan. İdraksiz. İdrak etmeyen.

latife-i müdrike / lâtife-i müdrike

 • İdrâk etme duygusu, anlama ve kavrama hassesi.

mahmud / mahmûd

 • Övülmüş, övülen.
 • Peygamber efendimizin güzel isimlerinden biri. Ahmed, Muhammed, Mahmûd, hep över seni Allah Senin isminle biter lâ ilâhe illallah Bundaki ince sırrı anlamaz, bilmez gümrâh, Kendi adıyla yazmış senin adını Rahmân
 • Ebrehe'nin, Kâbe'yi yıkmak üzere ordusunda geti

mehenk

 • Ölçü. Miyar.
 • Altın ve gümüş ayarını anlamaya mahsus taş. Üzerinde altın tecrübe edilen siyah taş.

meleke

 • Zihnin anlama, kavrama, hatırlama gibi özellikleri, tekrar tekrar yapmaktan dolayı kazanılan beceri.

mezr

 • (Mezra) Zarif adam.
 • Bir kimseye düşmanlık etmek.
 • Parmakla çimdiklemek.
 • Su kırbasını tamamen doldurmak.
 • Tadını anlamak için biraz ağzına almak, içmek.

mihenk

 • Mihenk taşı, denek taşı; birinin değerini, ahlâkını anlamaya yarayan ölçüt.
 • (Mihek) Altının ayarını anlamaya mahsus bir taş. Ölçü. İyiyi kötüyü ayıran, ayar âleti.
 • Mc: Bir insanın kıymetini, ahlâkını anlamaya yarayan vasıta.

miyar

 • Ölçü, ayıraç, bir şeyin halislik derecesini anlamaya yarayan âlet.

mizan

 • Terazi, ölçü, tartı.
 • Akıl, idrak, muhakeme. Mikyas.
 • Fık: Mahşerde herkesin amellerini tartmağa mahsus bir adâlet ölçüsü olup, hakiki mâhiyeti ancak âhirette bilinecektir.
 • Mat: Yapılan hesabın doğruluğunu anlamak için yapılan diğer bir hesap. Sağlama.

müdrike

 • İdrak kuvveti. Akıl. Anlama kabiliyeti.
 • Anlama kabiliyeti.

mukallid

 • Amelde, yapılacak işlerle ilgili konularda müctehid denilen derin âlime tâbi olan, uyan kimse.
 • İnanılacak şeylerin delillerini araştırmadan, anlamadan, sâdece anasından babasından duyarak îmân eden.
 • Fıkıh âlimlerinin yedinci derecesinde bulunan âlim.

mükaşefe / mükâşefe

 • Gizli şeyleri birbirine açıp keşf ve izhar etmek, açığa çıkarmak. Meydana çıkarmak.
 • Bir hususu keşif yolu ile anlamak, bilmek.
 • Cenab-ı Hakk'ın zât ve sıfatlarına ve sâir sırlarına vukufiyyet.

murakabe / murâkabe

 • Kontrol etmek. İnceleyip vaziyeti anlamak. Teftiş etmek.
 • Kendini kontrol etmek. İç âlemine bakmak. Gözetmek.
 • Hıfz etmek.
 • Beklemek. İntizar.
 • Dalarak kendinden geçmek.
 • Tas: Kendisini tamamen nâfile ibâdet ve itaate vermek için mâbede kapanmak.
 • Kontrol etmek, inceleyip vaziyeti anlamak.
 • Kulun, bütün hâllerinde Allahü teâlânın kendini gördüğünü bilmesi ve O'nu unutmaması.
 • Nefsi kontrol etmek, ondan gâfil olmamaktır.

müsabaka

 • Karşılıklı yarışma. Hangisinin ileride olduğunu anlamak için yapılan tecrübe, imtihan. Bir şeyde derece anlama için iki veya daha çok şahıslar arasında bazı şartlarla yapılan tecrübe.

müşahede / müşâhede

 • Gözle görmek. Seyrederek anlamak. Seyretmek.
 • Muayene, kontrol.
 • Görme, anlama. Kalb gözü ile görme.

müşareket

 • Birbirine ortak olmak, ortaklık. Beraber olup bir iş yapmak.
 • Gr: İkili tarafın da isteğini bildiren fiil.
 • Karşılıklı anlaşma, birbirini anlama.

müşkülat-ı hadis / müşkülât-ı hadîs

 • Hadîs ilminine ait anlama güçlükleri, zorlukları.

müstedrik

 • İstidrak eden, anlamak isteyen.

müstefhim

 • (Fehm. den) Soran, anlamak isteyen.

müstefsir

 • (Çoğulu: Müstefsirîn) (Fesr. den) Soruşturup anlamak isteyen. Açıklanmasını, izah edilmesini ve geniş anlatılmasını isteyen.
 • Soruşturup anlamaya çalışan.

müşterek lafız

 • Sözlük anlamıyla birden fazla anlama gelen kelime. Meselâ: "Yüz" gibi.

mütekebbir

 • Allahü teâlânın ism-i şerîflerinden. Yaratılanların sıfatlarından uzak, vehim ve aklın anlamasından yüksek, azamet ve kibriyâ (büyüklük) sıfatıyla her şeyden ayrılmış olup, her şeyden yüce ve yüksek olan.
 • Kibirlenen, kendisini başkalarından üstün gören, kendini beğenen.

mütezellilane / mütezellilâne

 • Zelil olarak, alçaklara yakışır surette, alçakçasına. Kendi hiçliğini bilir surette, kusur ve aczini anlamakla. (Farsça)

müzakere / müzâkere

 • Bir konuyu anlamak için karşılıklı konuşma, ders çalışma.

naehil / nâehil

 • Ehil olmayan, işten anlamayan.

naehiller / nâehiller

 • Ehil olmayan, işten anlamayan.

navakıf / nâvâkıf

 • Bilmeyen, anlamayan.

nazar-ı mütalaa / nazar-ı mütalâa

 • Dikkatlice bakıp anlamaya çalışmak.

nefs-i natıka / nefs-i nâtıka

 • Konuşan öz, insan; doğru ile yanlışı birbirinden ayıran insan mahiyetinde bulunan nur, aklî ve naklî meselelerin alâkalarını hissetmeye ve anlamaya kabiliyeti olan insan ruhu, insan.
 • Akli ve nakli mes'elelerin münasebetlerini hissetmeğe ve anlamağa istidadı olan zâti ve cevheri hassası. Zâtında maddeden mücerred, fiilinde maddeye mukarin olan cevher. İnsan ruhu.

nekahet

 • Hastalıktan yeni kalkıp henüz iyileşmiş, iyiliğe yüz tutmuş olmak hâli. Hastalıkla sıhhat arasındaki hâl.
 • Fehmetmek, anlamak, bilmek.
 • Seri intikal etmek. Çok çabuk anlayış.

nigah-ı tegafül / nigâh-ı tegafül

 • Hâli ve gayeyi anlamazlıktan gelen bakış.

nükte

 • Güzel mânâlı söz.
 • Derin düşünerek ve zihni yorarak ilmî, edebî veya başka bir söz ve yazıdan çıkarılan ince mânâ. Meselâ bu sözde bir nükte vardır, bu şiirin nüktelerini anlamak kolay değildir, denir.

nüktever

 • Nükteyi anlamakta mâhir olan, nükte bilen. (Farsça)

rekaket

 • Kekeleme, dil tutukluğu.
 • Sözün kusurlu oluşu. Belagattan mahrum olmak.
 • Zayıf ve ince olmak, yufka olmak.
 • El ile cismin hacmi ve cüssesini anlamak için yoklamak.
 • Gevşeklik, zayıflık, dermansızlık.

sebr

 • Denemek, imtihan.
 • Yara, kuyu vesâirenin derinliğini anlamak için yoklamak.

sema-yı irfan / semâ-yı irfân

 • İrfân semâsı; bilme, anlama göğü.

seyr-i şuunat / seyr-i şuunât

 • Kâinattaki hâdiseleri seyredip, görüp hakikatını anlamağa çalışmak.
 • Hâdiselerin bir halde kalmayıp akışı, değişmesi.

şi'r

 • (Şiir) Anlama, idrak.
 • Edb: Edebiyatta kıymeti olan, nazımlı ve kafiyeli şair sözü.

şiddet-i ihata / şiddet-i ihâta

 • Çok yüksek anlama ve kavrama gücü.

sine

 • Uyuklama, uykuya dalma başlangıcı. Uyku ile uyanıklık arası. (O anda insan, sesi duyduğu halde anlamaz.)

su-i tefehhüm / sû-i tefehhüm

 • Kötü anlayış. Yanlış anlama.
 • Yanlış anlama.
 • Yanlış anlama.

su-i telakki / su-i telâkki

 • Lâzım olduğu şekilde anlamama. Kötü anlayış. Kötü telâkki etme.

sümne

 • Kadınların şişmanlamak için kullandıkları bir ilâç.

sür'at-i intikal

 • Çabuk anlama ve kavrama.

şuur / şuûr

 • Anlama, hissetme, farkında olma.

taakkul / تَعَقُّلْ

 • Hatırlama. Zihin yararak anlama. Akıl erdirme. Hatıra getirme.
 • Zihin yorarak anlama.

tafattun

 • (Fatanet. den) Anlama, farkına varma, akıl erdirme.

tahcir

 • Bir yere taş koymak, taş yığmak.
 • Fık: Kimsenin girmemesi için arazinin etrafına taştan sınır yapmak.
 • Hayvanı dağlayıp nişanlamak.

takdir / takdîr / تَقْدِيرْ

 • Kıymet vermek. Değerini, kıymetini, lüzumunu anlamak.
 • Kader.
 • Düşünmek.
 • Öyle saymak.
 • Ölçüleri belirleme, planlama.

takdir etme

 • Birşeyin değerini ve mahiyetini tam olarak bilme ve anlama.

takdir etmek

 • Bir şeyin değerini anlama.

taklid / taklîd

 • İnanılacak şeylerde düşünmeden, anlamadan, yalnız başkasından işiterek, görerek inanma, îmân etme.
 • Amelde yâni yapılacak işlerde delîlini araştırmadan bir müctehidin ictihâdlarına (mezhebine) uyma, bağlanma.
 • Kendi mezhebine göre yapmasında harâc (meşakkat) veya zarûret buluna

taklidi iman / taklîdî îmân

 • İnanılacak şeylerde düşünmeden anlamadan, yalnız başkasından işiterek inanma, îmân etme.

tarik-i telakki / tarik-i telâkki

 • Kabul etme yolu, anlama yöntemi.

teami / teâmî

 • Anlamaz gibi görünme.

tebattun

 • Bir şeyin içini dışını iyice anlamak için çalışma.

tecrübe

 • (Tecribe) Deneme, sınama.
 • Görmüş, geçirmişlik.
 • Anlamak için yapılan iş. İmtihan.
 • İlmi bir gerçeği göstermek için yapılan deneme. Deney.

tedhin / tedhîn / تدخين

 • (Duhan. dan) Dumanlama, tütsüleme.
 • Dumanlama. (Arapça)
 • Tütsüleme. (Arapça)

tedkik

 • Hakikatı anlamak ve meydana çıkarmak için inceden inceye araştırma.

teevvül

 • Mânâsı başka olma. Başka anlama gelme.

tefattun

 • Tefehhüm. Sür'atle anlama, idrak etme.
 • Ufalanma.

tefehhüm / تفهم / تَفَهُّمْ

 • Farkına varmak. İdrâk eylemek.
 • Yavaş yavaş anlamak. Tekellüfle anlamak.
 • Fehmetme, anlama.
 • Anlama. (Arapça)
 • Tefehhüm etmek: Anlamak, farkına varmak. (Arapça)
 • Anlama.

tefehhümat / tefehhümât

 • (Tekili: Tefehhüm) Farkına varmalar, yavaş yavaş anlamalar.

teferrüs

 • İyice anlama.
 • Ferasetle bir şeyi kestirmek. Bir şeyi dikkat ve teemmül ederek isabetli olarak idrak etmek, anlamak.
 • Zannetmek.

tefnid

 • Tekzib etmek, yalanlamak.
 • Zayıflatmak.
 • Aciz etmek.
 • Korkutmak.

tefsir / tefsîr

 • Örtülü, kapalı olan şeyi ortaya çıkarmak, açmak, beyân etmek, beşerî kudret dâhilinde, Kur'ân-ı kerîm âyetlerindeki murâd-ı ilâhîyi (Allahü teâlânın murâdını) anlamak. Bu işi yapabilen âlime müfessir denir.

tegafül / تغافل

 • Bilmez görünmek, anlamazlıktan gelmek. Kasden kendisini gafil göstermek.
 • Bilmezlikten gelme, anlamazlıktan gelme. (Arapça)
 • Tegafül etmek: Anlamazlıktan gelmek. (Arapça)

teharri / teharrî

 • Bir şeyi anlamak için araştırmak.

tekzib / تكذيب / tekzîb / تكذیب

 • Yalanlamak. Bir işe inanmayıp inkâr etmek. Yalan olduğunu söylemek.
 • Yalanlama.
 • Yalanlama.
 • Yalanlama.
 • Yalanlama. (Arapça)
 • Tekzîb edilmek: Yalanlanmak. (Arapça)
 • Tekzîb etmek: Yalanlamak. (Arapça)

tekzip

 • Yalanlama.

tekzip etme

 • Yalanlama.

tekzip etmek

 • Yalanlamak.

telakki / telâkkî / telakkî / تلقى / تلقي

 • Anlayış, anlama.
 • Anlayış, görüş, değerlendirme. (Arapça)
 • Telakkî etmek: Anlamak, değerlendirmek. (Arapça)
 • Anlama.

telakki etme / telâkki etme

 • Anlama, idrak etme.

telakkiyat / telâkkîyât

 • Anlayışlar, anlamalar.

temyiz / temyîz

 • İyiyi kötüden ayırt etme. Bir kimsenin (meselâ çocuğun), satın alınan malın mülk olacağını ve satınca mülkten çıkacağını anlaması. İyiyi kötüden ayırt edebilene mümeyyiz denir.

teşahhum

 • (Şahm. dan) Yağlanma, semirme, şişmanlama.

tesemmün

 • (Semen. den) şişmanlama, semirme.

teşhis

 • Şahıslandırma. Şekil ve suret verme. Seçme, ayırma, ne olduğunu anlama. Tanıma.
 • Hastalığın ne olduğunu anlayıp bilmek.
 • Edb: Canlılandırmak, suretlendirmek.
 • Eşyaya şahsiyet vermek.

teşvif

 • Tezyin etmek, süslemek.
 • Haberli olmak, anlamak, muttali olmak.
 • Bakmak, nazar etmek.

tevessüm

 • Bir şeyin işaretlerine bakarak iyice anlamak.
 • Bir işaret, belirti ortaya çıkma, görünme, bir şeyi işaretlerinden hareketle bilme, iyice anlama.

tevhid

 • Birleme. Bir Allah'tan başka İlâh olmadığına inanma. Lâ ilahe illallah sözünü tekrarlama. Her yerde ve her şeyde Allah'tan başkasının te'sir hâkimiyeti olmadığını anlamak, bilmek ve bilerek yaşamak.
 • Edb: Allah'ın varlığına ve birliğine dair yazılan manzume.

tevhid-i şuhud

 • Her nereye bakılırsa Allah'ın birliğini anlamak, hissetmek.
 • Görüş birliği.

tezerru'

 • Elle tartmak. Bir nesneyi kolla oranlamak.
 • Yemeği çok yemek.
 • Çok konuşmak.

ulum-u aliye / ulûm-u âliye

 • Yüksek ilimleri anlamaya yarayan mantık, gramer gibi âlet ilimleri.

üstad-ı kader

 • Kader Üstadı; Allah'ın meydana gelecek hâdiseleri olmadan önce bilmesi, takdir edip, plânlaması demek olan kader ilmi, kader kalemi.

vakıf / vâkıf / واقف

 • Vakfeden. (Arapça)
 • Anlamak, bilmek. (Arapça)

vakıfane / vâkıfane

 • Bilen kimseye yakışır surette, bilerek. Vâkıf şekilde. Anlamak ve bilmek suretiyle. (Farsça)

vehl

 • (Vehel) Yanlış yapma. Yanlış anlama.
 • Unutma.

vukufiyet

 • İyice bilme ve anlama.

za'f-ı te'lif

 • Edb: İbarenin, anlamayı güçleştirecek kadar karışık olması.

zabt

 • Sıkı tutma.
 • İdaresi altına alma, kendine mal etme.
 • Silah zoru ile bir yeri alma.
 • Anlama, kavrama.
 • Kaydetme, özetini yazma.

zeka / zekâ

 • Çabuk anlama ve bilme kabiliyyeti. Fehim ve idrakte çabuk olma.
 • Ateşin alevlenmesi.
 • Güzel koku alma.
 • Sebeb ile netîce arasındaki bağlılıkları bulmak, benzeyiş ve ayrılışları anlamak, yeni îcab ve vaziyetlere zihnin en iyi şekilde uyması.
 • Çabuk anlama kabiliyeti.

zekavet / zekâvet

 • Zeki oluş. Zeyreklik. Çabuk anlama ve kavrama. Keskin anlayış.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın