LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Anlaşılma ifadesini içeren 110 kelime bulundu...

a'vez

 • Mânâsı anlaşılmayan şey.
 • Anlaşılması zor olan şiir.

acaib ve garaib / acâib ve garâib

 • Anlaşılmaz ve tuhaf.

acaib-i dekaik / acâib-i dekâik

 • Anlaşılmaz hileler, ince oyunlar.

adem-i tefehhüm

 • Anlaşılmama.

aglak

 • (Tekili: Galak) Kilitler.
 • Kapalı, anlaşılmaz şeyler.

ağmaz

 • Kolay anlaşılmayan, pek derin.

akmi / akmî

 • Yıpranmış, eskimiş.
 • Anlaşılmaz.

beraat

 • Temize çıkma, suçsuz olduğunun anlaşılması.

beraet / berâet

 • Temize çıkarmak. Bir şahsın, hakkında iddia edilen suçtan uzak olduğunun veyâ işlediği söylenilen suçun gerçekte suç olmadığının anlaşılması.
 • Kurtuluş vesîkası.
 • Temize çıkma, suçsuz olduğunun anlaşılması.
 • Temize çıkma. Temizlik, münezzehiyet. Bulaşık ve giriftâr olmama. Âri olma.
 • Huk: Bir davânın neticesinde suçsuz olduğu anlaşılma.

berat / berât

 • Temize çıkma, suçsuz olduğunun anlaşılması.

dakaik

 • (Tekili: Dakayık) (Dakik) İncelikler. Anlaşılması çok dikkat isteyen incelikler. Çok ince. Anlaşılması dikkat isteyen keyfiyetler.

dakaik-aşina

 • İlmî incelikleri bilen, anlaşılması ve tefhimi müşkül, yüksek ve ince ilmî mes'elelere vâkıf olan. (Farsça)

dall-i bi-l ibare / dâll-i bi-l ibare

 • (Dâllibilibâre) Fık: Bir ifade veya sözden muayyen bir mânanın ve hükmün anlaşılması. Meselâ: "Zekât, müslümanların fakirlerine verilir, hiçbir zengine verilmez" ibaresi zekâtın yalnız müslüman fakirlere verileceğine delâlet-i mutabıkıyye ile delâletidir. Zengin olan belli şahıslara da verilemeyeceğ

delil-i zanni / delîl-i zannî

 • Mânâsı açıkça anlaşılmayan, tek bir mânâya, delâlet etmeyen âyet-i kerîme ve tek bir Sahâbî tarafından bildirilen, mânâsı açık hadîs-i şerîf.

eglak

 • (Tekili: Galak) Kilitler, kilitli şeyler. Mc: Anlaşılması zor olan ifadeler.

fehm-i ayet / fehm-i âyet

 • Âyetin anlaşılması, idrak edilmesi.

gamaza

 • Çukur, çukurluk.
 • Sözün anlaşılmasını zorlaştırmak.

gamız

 • Anlaşılmaz, anlaşılması güç.
 • Kapalı ve karışık söz.
 • Çukur yer.
 • Zayıf kişi.

gàmız

 • Anlaşılması zor, kapalı, muğlak.

gamıza

 • Kolay anlaşılmayan, derin.
 • Kolay anlaşılmayan ince mes'ele. Derin.
 • Mâruf ve mütebeyyin olmayan hesab.

garabet

 • Yabancılık. Gariblik.
 • Tuhaflık.
 • Âcizlik, beceriksizlik.
 • Gizli olmak. Hilaf-ı âdet olmak.
 • Iraklık.
 • Edb: Ne demek olduğu herkesçe anlaşılmayacak kelime ve tabirlerin söz arasında kullanılması.

gavamız / gavâmız

 • (Tekili: Gamız) Anlaşılması zor hakikatler. İnce ve derin mes'eleler.
 • Anlaşılması zor bilmeceler.

gayb

 • Hazır olmama, gizli kalma. Hazır olmayan gizli kalan, görünmeyen.
 • Âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîflerde bildirilmeyen, his organları, tecrübe ve hesâb ile anlaşılmayan gizli şeyler.
 • Akıl ve his (duyu) organları ile bilinemeyip, ancak peygamberlerin haber vermesi ile bilinen, Allahü teâ

gayr-i kabil-i fehm / gayr-i kâbil-i fehm / غير قابل فهم

 • Anlaşılmaz.

hashase

 • Anlaşılmayan ses.
 • Hınzır avazı.

haşv-i müfsid

 • Edb: İbarede yalnız kalabalık etmekle kalmayıp mânâyı da anlaşılmaz hale getiren söz.

hilal-i id / hilâl-i îd

 • Bayram hilali. Bayram edileceğinin anlaşılmasına sebeb olan hilâl.

hizmet-i imaniye

 • İmana ait hizmet. İman ve Kur'an hakikatlarının mukni ve ilmi delillerle anlaşılmasına hizmet etmek; neşrinde, tebliğinde çalışmak.

ibham

 • Mübhem, kapalı bırakmak. Belirsiz olmak. Muayyen olmayan.
 • Edb: Sözün kolayca anlaşılmayacak şekilde kapalı olması, vâzıh olmayışı.
 • Baş parmak.

idrak / idrâk / ادراک

 • Kavrama, anlama. (Arapça)
 • Erişme. (Arapça)
 • İdrâk edilmek: (Arapça)
 • Kavranmak, anlaşılmak. (Arapça)
 • Yaşanmak. (Arapça)
 • İdrak: Etmek (Arapça)
 • Kavramak, anlamak. (Arapça)
 • Yaşamak, görmek. (Arapça)

ığlak

 • Anlaşılmaz olma, muğlak olma.

iglak

 • Karıştırmak. Kapamak. Muğlak yapmak. Anlaşılmaz hâle koymak.
 • Zorla iş yaptırmak.
 • Edb: Sözü karışık ve anlaşılmaz surette söyleme.

iğlak

 • Kapalılık, anlaşılmazlık.

iğlak-ı uslub / iğlâk-ı uslûb

 • Üslubun kapalılığı; ifade tarzının kapalı oluşu, anlaşılmasının zorluğu.

iglakat

 • (Tekili: İglak) Muğlak yapmalar.
 • Karışık ve anlaşılmaz sözler.

ihata edilme

 • Kavranma, anlaşılma, kuşatılma.

ihtiyac-ı ifham

 • Meselenin anlaşılmasına olan ihtiyaç.

iktina'

 • Künyelenme.
 • Anlaşılmayacak şekilde söyleme.
 • Gizlenme, saklanma.

infiham

 • (Fehm. den) Anlaşılma, fehmedilme.

işkal ve iğlak / işkâl ve iğlâk

 • Zor anlaşılma, kapalılık.

karine / karîne

 • Bilinmeyen bir şeyin anlaşılmasına yarayan ip ucu. Anlaşılması zor olan hususun hak ve hakikatına dâir cüz'i delil olan şey. İşaret.
 • Bilinmeyen bir şeyin anlaşılmasına yarayan ipucu, işaret.
 • Karışık bir iş veya meselenin anlaşılmasına yarayan hal, ipucu.

karine-i mania / karine-i mânia

 • Bir kelimenin asıl mânâda anlaşılmasına engel olan nokta ki, o sözün mecaz mânâda kullanıldığını gösterir.

karine-i mecaz

 • Mecaza ait işaret; bir sözün asıl mânâsının anlaşılmasına engel teşkil eden işaret.

keşf

 • Açmak, gizli bir şeyi bulmak, ortaya çıkarmak. Bir şeyin üzerindeki kapalılığı kaldırmak.
 • Evliyânın, his ve akılla anlaşılmayan şeyleri, kalbine gelen ilhâm yoluyla bilmesi.

kur'ani müşkilat / kur'ânî müşkilât

 • Kur'ân-ı Kerimde anlaşılması zor olan yerler.

kuvve-i müdrike

 • İdrak kuvveti. Beş duygunun, hissin zihinde duyulması, anlaşılması.

layu'kal / lâyu'kal

 • Anlaşılmaz, akıl ermez. Akıl ile idrak olunmaz.

layüfhem / lâyüfhem

 • Anlaşılmaz. Fehmedilmez.

maarif-i gàmıza

 • Anlaşılması güç olan bilgiler.

malum / malûm / معلوم

 • Bilinen. (Arapça)
 • Malûm olmak: Anlaşılmak, bilinmek. (Arapça)

mana mertebeleri

 • Kur'an-ı Kerim'deki âyetlerin anlaşılmasında bilinen muhtelif ma'nâlar. Zâhirî, bâtınî, sarihî, harfî, ismî, işarî, remzî, mecazî, mefhumî, riyazî mânâlar gibi.

mefhum / مفهوم

 • Kavram. (Arapça)
 • Mefhûm olmak: Anlaşılmak. (Arapça)

mesele-i gàmıza

 • Anlaşılması zor mesele.

mu'amma / mu'ammâ

 • Gizli, örtülü, anlaşılmaz veya anlaşılması güç şey.
 • Edebiyâtta bir ad sorulacak şekilde düzenlenmiş manzûm bilmece.

muadele

 • Müsâvilik, eşitlik. İki şey arasında mikdarca, vasıfca beraberlik.
 • Karşılıklı anlayış.
 • Adâlet.
 • Mc: Anlaşılmaz iş. Muammâ.

muamma / muammâ / مُعَمَّا

 • (Amâ. dan) Anlaşılmaz iş. Karışık şey. Bilinmeyen hâl.
 • Bilmece, anlaşılmaz ve karışık iş.
 • Anlaşılması ve çözülmesi güç şey.
 • Anlaşılması zor şey.

muamma-alud / muammâ-âlûd

 • Anlaşılması zor ve karışık.

muamma-yı hilkat / muammâ-yı hilkat / مُعَمَّايِ خِلْقَتْ

 • Yaratılışın anlaşılması zor olan sırrı.

muamma-yı müşkilküşa / muammâ-yı müşkilküşâ

 • Anlaşılması zor mesele.

muamma-yı tılsım / muammâ-yı tılsım

 • Anlaşılması zor sır; gizli mânâlar.

mübhem-ül meal / mübhem-ül meâl

 • Mânâsı ve meâli anlaşılmayan.

mübhemiyet

 • Belirsizlik, anlaşılmazlık.

mücmel

 • Bir açıklayıcı tarafından, açıklanmadıkça mânâsı anlaşılmayan kapalı lafız (söz).

muglak

 • (Galak. den) Kapalı, kilitli.
 • Anlaşılmaz, çapraşık söz.

muğlak / muğlâk / مُغْلَقْ

 • Kapalı, anlaşılması zor.
 • Kapalı, anlaşılması zor.
 • Anlaşılması zor.

muğlakat

 • (Tekili: Muğlak) Kapalı ve anlaşılması zor olan şeyler.

muğlakiyyet

 • Muğlak olma hali. Anlaşılmazlık.

muhkemat-ı kur'aniyye

 • Mânası açık ve te'vile ihtiyacı olmayan âyetler. Başka bir mânaya ihtimali olmayıp sarih emir ve nehiyleri müştemil olan âyetler. Bu âyetler mensuh veya anlaşılmayan şekilde müteşabih ve muhtemel olmayıp muhkem ve mübeyyin olmakla aslâ te'vile muhtaç olmazlar. Bâzı şeylerin haram olması veya enbiya

müsagsag

 • Konuştuğu zaman dişleri ağzından hareket edip ızdırap çektiğinden sözü anlaşılmayan kimse.

müşevveş

 • Karmakarışık, anlaşılmaz, düzensiz.

müşevviş

 • Karıştıran, anlaşılmaz ve içinden çıkılmaz hâle koyan.

müşkil

 • (Müşkile) Zorluk, güçlük, zor olan iş. Çetinlik.
 • Edb: Mânasının derinliği veya edebi bir san'atla ifade edilmiş olmasından dolayı teemmül ve tefekkürsüz anlaşılmayacak derecede hafî olan lâfızdır. Mânaca nass'ın mukabilidir.

müşkilat-ı kur'aniyye / müşkilât-ı kur'âniyye

 • Anlaşılması bir hayli güç olan Kur'ân-ı Kerîmin bazı âyetleri.

mustalah

 • Istılahlı. Garib ve az kullanılır kelime ve terimlerle dolu olup pek anlaşılmayan.

müsteban / müstebân

 • Müstebân olmak: Anlaşılmak.

müstedrek

 • İdrak edilmek, anlaşılmak istenen şey.
 • Arabçada bir vezin.

mütercim

 • Tercüme eden, bir dilden başka dile çeviren.
 • Anlatan, anlaşılmayan bir mânayı açıklayan.

müteşabihat / müteşâbihât

 • Kur'ân ve hadîste temsil ve benzetmelerle açıklanan, anlaşılması zor, çok yüksek hakikatler.

müteşabihat-ı kur'aniyye / müteşabihat-ı kur'âniyye

 • Kur'ân'da temsil ve benzetmelerle açıklanan, anlaşılması zor olan yüksek hakikatler.

müteşevviş

 • (Teşevvüş. den) Karışık, karmakarışık, anlaşılmaz, içinden çıkılmaz.

na-mefhum

 • Anlamsız, mânasız, anlaşılmaz. (Farsça)

namefhum / nâmefhûm / نامفهوم

 • Anlaşılmaz. (Farsça - Arapça)

nükte

 • İnce mânalı söz, idraki ve anlaşılması nezâket ve zarifliğe dayanan nazik husus. İbarenin asıl mânasından başka olan nazik ve lâtif mânâ, dikkatle anlaşılabilen ince mânâ.
 • Yere ağaçla vurup eser bırakmak.

rü'yet-i hilal / rü'yet-i hilâl

 • Hilâl (yeni ayın) görülmesi. Kamerî ayların başında ve sonunda hilâlin görülerek ayın başının ve sonunun anlaşılması.

rumuz-u şathiyat / rumûz-u şathiyât / رُمُوزُ شَطْحِيَاتْ

 • Evliyanın bazı garib ve anlaşılmaz sözlerindeki ince işaretler.

sahik

 • Uzak.
 • Müretteb olan söz.
 • Hemen anlaşılmaz derece.
 • Çok karışık ve anlaşılmaz söz.

şakul

 • (Çekül) Geo: Bir yerin umumi hattını tâyin için kullanılan âlete denir. Bir ağır cismi ip ile yüksekten sarkıtmakla bir duvarın ne derece yatık, eğri veya doğru olduğu anlaşılması gibi.

şerh

 • Açma, genişletme.
 • Açıklama. Anlaşılanı anlatma. Bir yazı veya konuşmayı kolay anlaşılması için izah etme, tafsil etme.
 • Bir şeyi dilim dilim kesme.
 • Bollaştırma.
 • Bir müşkil ve mübhem makaleyi açıklama, keşif ve izhar etme.
 • Açıklanmış yazı, risale.

sırr-ı gàmız

 • Anlaşılması zor sır.

sırr-ı gamız / sırr-ı gâmız

 • Anlaşılması zor mesele.

ta'kid

 • Edb: İbareyi veya cümleyi anlaşılmaz şekle koyma.
 • Düğümlenme, düğümleme.

taakkud

 • (Ukde. den) Bağlanma. Düğümlenme. Anlaşılmaz hâle gelme.

tagamgum

 • Anlaşılmaz söz.

teayyün

 • Bellibaşlı olmak.
 • Meydana çıkmak. Görünmek. Belirmek.
 • Anlaşılma. Zâhir ve âşikâr olma.

tebelbül-ü elsine

 • Dillerin karmakarışık olup anlaşılmaz hale gelmesi.

tebeyyün / تبين

 • Belli olmak, açığa çıkmak, görülüp anlaşılmak.
 • Belli olmak. Sabit olmak. Görünüp anlaşılmak.
 • Ortaya çıkma, anlaşılma. (Arapça)
 • Tebeyyün etmek: Ortaya çıkmak, anlaşılmak. (Arapça)

tefessuh

 • Fasih olma. Anlaşılması kolay olma.

tefhim / tefhîm

 • Anlaşılmasını sağlama.

telif-i müşevveş

 • Karışık ve anlaşılması zor olan bir kitap.

tenzih / tenzîh

 • Suç ve noksanlıktan uzak saymak. Cenab-ı Hakk'ı (C.C.) her çeşit kusur, noksan, şerik gibi hallerden uzak bilip söylemek.
 • Kabahati yok olduğu anlaşılmak ve onu ifade etmek.
 • Suç ve noksanlıktan uzak saymak.
 • Kabahatsiz olduğu anlaşılmak ve onu ifade etmek.

teve'ur

 • Bir şeyin güçlenerek halli ve yenilmesi müşkil olması.
 • Bir hususta çetin zorlukla karşılaşmak.
 • Konuşanın çapraşık söylemesinden ve anlaşılmadığından dolayı, dinleyenin hayrette kalması.

tılsım / طِلْسِمْ

 • Anlaşılması zor şey.

tılsım-ı kainat / tılsım-ı kâinat

 • Kâinatın tılsımı, kâinattaki anlaşılması zor olup herkesin yalnız kendi akliyle bilemeyeceği gizli ve ince hakikatlar.

tılsım-ı muğlak / tılsım-ı muğlâk / طِلْسِمِ مُغْلَقْ

 • Anlaşılması zor, kapalı gizli şey.
 • Açılması müşkül olan tılsım, kapalı ve gizli haber.
 • Anlaşılması zor sır, gizem.
 • Anlaşılması zor kapalı şey.

tılsım-ı muğlak-ı alem / tılsım-ı muğlâk-ı âlem / tılsım-ı muğlak-ı âlem / طِلْسِمِ مُغْلَقِ عَالَمْ

 • Kâinattaki anlaşılması zor sır.
 • Alemin anlaşılması zor ve kapalı sırrı.

tılsım-ı müşkilküşa / tılsım-ı müşkilküşâ

 • Açılması ve anlaşılması zor olan İlâhî gizli mânaları, hakikatları açan tılsım.

tılsım-ı müşkülküşa / tılsım-ı müşkülküşâ

 • Anlaşılması ve çözülmesi zor olan sır, gizem.

vehm

 • (Vehim) Mübhem ve mânasız korku.
 • Belirsiz fikir ve düşünce.
 • Cüz'i mânaların anlaşılmasına yarayan bir idrak kuvveti.

vücud-u müteşabihat ve müşkilat / vücud-u müteşabihat ve müşkilât

 • Kur'ân'da müteşâbih ve müşkillerin bulunması (birbirleriyle benzerlik içinde birden fazla mânâya gelen ve anlaşılması zor olan kapalı ifadelerin bulunması).

zanni delil / zannî delil

 • Mânâsı açık anlaşılmayan âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîfler ile bir sahâbî tarafından bildirilen mânâsı açık hadîs-i şerîf.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR