LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Amet ifadesini içeren 873 kelime bulundu...

a'lam

 • (Tekili: Alem) Alemler. Alâmetler. İzler. Nişanlar.
 • Bayraklar.
 • Büyük âlimler.
 • Büyük dağlar.

a'lem

 • Daha iyi bilen. En iyi bilen.
 • Yarık dudaklı.
 • Alâmetli, belirtili.

a'raz

 • (Tekili: Araz) Arazlar, işaretler, nişanlar, alâmetler.
 • Tesadüfler.
 • Hastalık alâmetleri.
 • Kazalar, felâketler, musibetler.

a'taf

 • (Atf. dan ) En âtifetli. Pek müşfik, çok merhametli adam.
 • Boynuzları birbirine eğilmiş koyun. (Müe: Atfâ')
 • (Tekili: Atf) Meyiller.
 • Merhametler, şefkatler, lütuflar, ihsanlar.

abe

 • İşaret, alamet.
 • Cemaat, topluluk.

adalet-i izafiye / adalet-i izâfiye / adâlet-i izafiye

 • Göreceli adalet; toplumun selâmeti için birey hukukunun feda edilmesini öngören adalet.
 • İzafi adalet veya adâlet-i nisbiye de denir. Küll'ün selâmeti için, cüz'ü feda eden adalet usulüdür.

adalet-i nisbiye

 • Zamanın şartlarına göre değişebilen, toplumun selâmeti için ferdin feda edilmesini öngören göreceli adalet.

adalet-i rahmet

 • Rahmet ve merhametin adaleti.

adet-i islam / âdet-i islâm

 • İslâm âdeti. Küfür alâmeti olmayan ve en az iki müslüman tarafından kullanılan âdetle ilgili şeyler.

adil-i rahim / âdil-i rahîm

 • Adâletle iş gören, sonsuz rahmet ve merhamet sahibi Allah.

adl

 • Hakkaniyet. Adâlet üzere oluş. Cevr ve zulüm etmeyip nefislerde ve akıllarda istikameti kaim ve mâlum olan emir ve hâleti icra etmek. Doğruluk.
 • Her şeyi yerli yerince yapmak, beraber etmek.
 • Meyletmek.

afiyet / âfiyet

 • Sağlık, selâmet, sıhhatli olmak.
 • Sağlık, selâmet.
 • Esenlik, sıhhat ve selâmet.

afüvv

 • Affeden, merhametli.

ağuş-u nazendarane / âğuş-u nazendârâne

 • Şefkatli ve merhametli kucak.

ah

 • Maddi veya mânevi bir acı hissolundukta kullanılır.
 • Nedamet, pişmanlık ve teessüf beyan eder.
 • Birine acındığına, keder ve esef edildiğine delalet eder. Meselâ : Ah! Evladım! gibi.

ahd ü misak / ahd ü mîsâk

 • Allahü teâlâ, Âdem aleyhisselâmı yaratınca, kıyâmete kadar bütün zürriyetini (neslini) zerreler hâlinde onun belinden çıkarıp, "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye buyurduğunda onların; "Evet, sen Rabbimizsin!" diye söz vermeleri.

ahen-dil

 • Demir yürekli, kahraman. (Farsça)
 • Merhametsiz, acımasız kimse. (Farsça)

ahir vakit / âhir vakit

 • Dünya hayatının kıyamete yakın son devresi.

ahir zaman / âhir zaman

 • Dünya hayatının kıyamete yakın son devresi.

ahiret / âhiret

 • Bu dünyadan sonra gideceğimiz ebedi âlem. Âhiret, kıyamet koptuktan sonra, bütün varlıkların ve insanların devamlı kalacakları yerdir. Orada ölüm yoktur, hayat sonsuzdur; dinin emirlerine bağlı olanlar için cennet; dine bağlı olmıyanlar için de cehennem vardır. Âhirete inanmayan insan müslüman olama

ahirzaman / âhirzaman

 • Dünya hayatının kıyamete yakın son devresi.
 • Dünyanın son zamanı ve son devresi. Dünya hayatının kıyamete yakın son devresi.

ahirzaman peygamberi / âhirzaman peygamberi

 • Dünya hayatının kıyamete yakın son devresinde gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.m.).

ahmed-i rüfai / ahmed-i rüfâî

 • (Hi: 512-578) Büyük bir veliyullahtır. Pek çok kerametleri görülmüştür. İmam-ı Musa Kâzım Hazretlerinin evlâtlarından olup, dine büyük hizmetler etmiştir. (R.A.)

alaim / alâim

 • Alâmetler, belirtiler.
 • İşaretler, alametler. (Arapça)

alaim-i iman / alâim-i iman

 • İman alâmetleri, belirtileri.

alamat / alâmat / alâmât / علامات

 • (Tekili: Alâmet) İzler, nişanlar, alâmetler, işâretler.
 • Alametler, işaretler.
 • İşaretler, alametler. (Arapça)

alamat-ı kıyamet / alâmât-ı kıyamet

 • Kıyametin alâmetleri, işaretleri.

alamet / alâmet / علامت

 • İşaret, iz, alamet, belirti. (Arapça)
 • Çok iri. (Arapça)

alamet-i gurur / alâmet-i gurur

 • Gurur ve kibiri belli eden alâmet.

alamet-i i'caz / alâmet-i i'câz

 • Mu'cize oluş alâmeti, belirtisi.

alamet-i kıyamet / alâmet-i kıyamet

 • Kıyametin kopmasını haber veren belirtiler.

alamet-i kübra / alâmet-i kübrâ

 • En büyük kıyamet alâmeti.

alamet-i sukut / alâmet-i sukut

 • Düşme belirtisi, alçalma alâmeti.

alamet-i sürur / alâmet-i sürur

 • Sevinç alâmeti, belirtisi.

alem / علم

 • Sancak. (Arapça)
 • Alem. (Arapça)
 • Nişan, alamet. (Arapça)

alem-i berzah / âlem-i berzah

 • Öldükten sonra ruhların kıyamete kadar kalacakları mânevî âlem, kabir âlemi.

alem-i ceberut / âlem-i ceberut

 • Âlem-i azamet ve kudret. (Bununla âlem-i esmâ ve sıfât kasdolunur. Muhakkıkların ekserisine göre bu, âlem-i evsattır. Yâni üstte olan Lâhut âlemi ile altta bulunan melekut âlemi arasındaki âlem. Amiriyyet-i umumiyyeyi muhit olan berzahtır. Ceberut, ibranice "kudret" mânasındadır).

alem-i mahşer / âlem-i mahşer

 • Mahşer âlemi; kıyametten sonra insanların tekrar diriltilip toplanacakları yer.

alem-i zati / alem-i zâtî

 • Zata âit isim, zatına âit işâret, zâtına mahsus alâmet, delil.

alemin imkan-ı mevti / âlemin imkân-ı mevti

 • Dünyanın ölümünün mümkün olması, ihtimal dahilinde olması; kıyametin kopması.

aleyhi nazaru'r-rahmani / aleyhi nazaru'r-rahmânî

 • Sonsuz merhamet ve şefkat sahibi olan Allah'ın nazarı ve teveccühü onun üzerine olsun.

alim-i rahim / alîm-i rahîm

 • Herşeyi hakkıyla bilen ve rahmetinin çok özel tecellîleri olan sonsuz şefkat ve merhamet sahibi Allah.

allah zülcelal hazretleri / allah zülcelâl hazretleri

 • Sonsuz büyüklük, yücelik ve azamet sahibi olan Allah.

amen

 • Bir yerde mukim olmak, ikamet etmek.

amin

 • İlerlemeyen. Yerinde sâbit ikamet eden.

aminen

 • Emniyet ve huzur içinde, selâmetle, emin olarak. Sağlam olarak.

anafor

 • Denizde akıntının yanında veya altında, onun ters istikametinde olarak akan su. Akıntı mukabili.

ancehaniye

 • Kibir, azamet.

araz

 • İşâret, alâmet.
 • Tesâdüf, rast gelme.
 • Kaza. Felâket. Zâtî olmayan hâl ve keyfiyet.
 • Fls. Herhangi bir cevherin varlığı için zaruri olmayan vasıf. Meselâ: Şekerin beyaz rengi şekerin varlığı için zaruri değildir.
 • İşaret, alâmet.
 • Tesadüf.
 • Kaza, felaket.
 • Kendi kendine vücut bulmayıp başka bir cevherle meydana gelen hal ve keyfiyet.

arman

 • Hasret, özleyiş, özleme. (Farsça)
 • Nedâmet, pişman olma. (Farsça)
 • Eseflenme, teessüf. (Farsça)
 • Sıkıntı, rahatsızlık, zahmet. (Farsça)

arş

 • Taht.
 • Dokuzuncu gök.
 • Çardak.
 • Cenab-ı Hakk'ın kudret ve azametinin tecelli ettiği yer.

arş-ı rahman / arş-ı rahmân

 • Bütün yaratılmışları şefkat ve merhametle besleyip büyüten Allah'ın tasarruf dairesi, makamı.

arş-ı rahmet

 • Rahmet ve merhametin tecellî ettiği yer, makam.

arşu'r-rahman / arşu'r-râhmân

 • Bütün yaratılmışları şefkat ve merhametle besleyip büyüten Rahmân isminin tasarruf dairesi, makamı.

arvend

 • Şan, şeref, ululuk, yücelik, azamet. (Farsça)

arzu-yu merhamet

 • Başkalarına merhamet etme, şefkat ve acıma arzusu.

asal

 • Ahlâk. Karakter.
 • Alâmet, işaret, belirti.

asar-ı lütuf ve merhamet / âsâr-ı lütuf ve merhamet

 • İyilik, bağış ve merhamet eserleri, neticeleri.

aşiyan

 • Kuş yuvası. (Farsça)
 • Mc: İkâmetgâh. Ev, mesken. (Farsça)

aslah tarik

 • En selâmetli tarz. En salih usul, yol.

ata-yı rahmet / atâ-yı rahmet

 • Rahmet ve merhametin ihsanı, vergisi.

ataya-yı rahmaniye / atâyâ-yı rahmâniye

 • Sonsuz merhamet sahibi Cenâb-ı Hakkın bağış ve hediyeleri.

ateş-har / ateş-hâr

 • Keklik. (Farsça)
 • Merhametsiz, şefkatsiz ve zalim adam. (Farsça)

ateş-kar / ateş-kâr

 • Külhancı. (Farsça)
 • Mc: Aceleci, kızgın veya merhametsiz adam. (Farsça)

atıf / âtıf

 • (Atf. dan) Yüzünü çeviren, bakan. Meyleden, yönelen.
 • Bağlaç.
 • Şefkat edici kimse. Merhametli, müşfik.
 • Yarış atlarının altıncısı.
 • Gr: İki kelimeyi birbirine bağlayan harf veya kelime.

atuf / atûf

 • Çok acıyan, pek merhametli.
 • Çok şefkatli, pek merhametli olan Allah.

atufet / atûfet

 • Şefkat. Çok merhametli oluş.

ayet / âyet

 • Alâmet, işâret, mûcize, ibret.
 • Kur'ân-ı kerîmdeki sûreleri meydana getiren cümle veya cümleciklerden her biri. Çoğulu âyâttır.
 • Allahü teâlânın varlığını, birliğini ve kudretini gösteren alâmet, ibret, işâret.
 • Mûcize.
 • Eser.
 • Kimsenin inkâr edemiyeceği açık delil. Nişân. Alâmet. İşaret.
 • Menzil, mekân.
 • Kur'ân-ı Kerim'deki her bir cümle. Mânen uyanmağa, intibâha sebeb olan hâdise. (Kur'ân-ı Kerim'de 6666 âyet vardır.)

ayn-ı merhamet

 • Merhametin ta kendisi.

aynı rahmet

 • Şefkat ve merhametin tâ kendisi.

azamet-i ilahiye / azamet-i ilâhiye

 • Allah'ın azameti, büyüklüğü.

azamut / azamût

 • (Mübalâğa sigası ile) Azamet. Kibriya. Allah'a mahsus olan büyüklük.

azaze / azâze

 • Kuvvet.
 • Azamet, büyüklük.
 • Şiddet.
 • Azlık.
 • Gâlip olmak.

azeka

 • Alâmet, nişan, işâret.

azerm

 • Şefkat, merhamet. (Farsça)
 • Haşmet, büyüklük, azamet. (Farsça)
 • Haya, utunma. (Farsça)

azife

 • Yaklaşan. Yaklaşmakta olan.
 • Kıyamet.

azk

 • Hurma ağacı.
 • Nişan, alâmet, işâret.

ba's

 • Dirilme, diriltme, diriltilme. Kıyâmet koptuktan sonra Allahü teâlâ tarafından ölülerin diriltilmesi.

bab-ı rahmet / bâb-ı rahmet

 • İlâhî şefkat ve merhamet kapısı.

bad-nüma

 • Rüzgârın esme istikametini gösteren âlet. (Farsça)
 • Fırıldak. (Farsça)

bahr-i rahmet

 • İlâhî şefkat ve merhamet denizi.

bargah-ı merhamet / bârgâh-ı merhamet

 • Merhamet makamı.

bargah-ı rahmet / bârgâh-ı rahmet

 • Merhamet ve şefkat dilenen yüce makam.

bayrak

 • Devletin belirli alâmetlerini hâvi ve belirli renklerde kare veya dikdörtgen şeklinde yapılmış olan bez. Sancak, alem.

baz-geşt

 • Geri dönme. (Farsça)
 • Pişmanlık, pişman olma, nedamet. (Farsça)
 • Gerileme. Çöküş. (Farsça)

befş

 • Azamet, büyüklük, heybet, debdebe. (Farsça)

beraat-i istihlal / beraat-i istihlâl

 • Güzel başlangıç, iyi alâmet.

beraat-ül istihlal / berâat-ül istihlâl

 • Bir eserin içindekilerini güzel bir başlangıçla baş tarafında anlatmak. İyi bir alâmet. Güzel bir başlangıç.
 • Bir ibarede müradif ve mukni birkaç kelime bulunması, hüsn ve insicamdaki ibarenin vech-i mergub üzere te'lif ve terkibi.
 • Maaş, rütbe, nişan için hükümetçe bildirilen

beraatü'l-istihlal / beraatü'l-istihlâl

 • Güzel bir alâmet, başlangıç.

berd ü selam / berd ü selâm

 • Serin ve selâmetli, güvenli.

berhudar

 • Selâmette. Mükâfata erişen. Nasibli. (Farsça)

berzah

 • İki âlemin arası. Kabir. Dünya ile âhiret arası.
 • Perde.
 • Sıkıntılı yer.
 • İki yer arasındaki geçit.
 • Mani'a, engel,. Ölen insanların ruhları kıyamete kadar berzah âleminde bulunurlar. Berzah büyük ve mânevi bir âlemdir. Dindar olup cennetlik olanlar, berzah âlemin
 • İki şey arasındaki mesafe, aralık.
 • Can sıkıcı.
 • İnce uzun kara parçası.
 • Dünya.
 • Ruhların kıyamete kadar bulunacakları yer.

berzah alemi / berzah âlemi

 • Öldükten sonra ruhların kıyamete kadar kalacakları mânevî âlem, kabir âlemi.

berzah-ı sugra / berzâh-ı sugrâ

 • Kabre konduktan kıyâmet kopup kabirden kalkıncaya kadar olan zaman.

beta'

 • İkamet. Bir yerde oturma.

betv

 • Durmak, ikamet.

bevç

 • Azamet, büyüklük, heybet. Gösteriş, ihtişam.
 • Zinet, süs, debdebe.

bi-aman / bî-aman

 • İnsafsız, merhametsiz.

bi-din / bî-din

 • Dinsiz. (Farsça)
 • Merhametsiz, acımasız. (Farsça)

bidrud / bidrûd

 • Sağlık, salimlik, selâmet. (Farsça)

birahm / bîrahm / بى رحم

 • Merhametsiz, acımasız. (Farsça - Arapça)

bücud

 • Bir yerde mukim olma, oturma. İkamet.

bülud

 • Mukim olmak, ikamet etmek, oturmak.
 • Köhne olmak, eskimek.
 • Meclise geç gelmek.

cabir / câbir

 • Cebredici, zorla yaptıran.
 • Galib gelen.
 • Şefkatsiz, merhametsiz.
 • Tekebbür ve taazzüm eden.
 • Aziz ve kavi olan.
 • Tıb: Kırıkçı, çıkıkçı.
 • Cebir ilminin ilk kurucusu olan müslüman âlimi.

cadde-i kübra

 • Büyük cadde.
 • Mc: En selâmetli yol. Kur'an yolu. Sahabe ve Peygamber vârisi olan büyük zatların, müçtehidlerin yolu.

cadde-i kübra-yı kur'aniye / cadde-i kübrâ-yı kur'âniye

 • Kur'ân'ın büyük ve istikâmetli yolu.

çağ

 • Zaman, vakit, esnâ, hengâm, mevsim.
 • Yaş.
 • Boy, kamet, tenâsüb, lüzumu derece semizlik.
 • Devir, tarih çağları. (İlkçağ, Ortaçağ, Yeniçağ, Yakınçağ.)

calib-i merhamet / câlib-i merhamet

 • Merhamet çeken.

cami' / câmi'

 • Toplayan.
 • Müslümanların ibâdet etmek için toplandıkları yer, mâbed.
 • Allahü teâlânın ism-i şerîflerinden. Çeşitli hakîkatleri ve enfüs (iç) ve âfâktaki (dıştaki) zıt işleri birleştirici, kıyâmet gününde yeryüzünde olan cinleri, insanları ve mahlûkâtı bir araya getirici insanların dağı

cay-baş

 • İkâmet yeri, oda, ev. Yurt, mekân, mesken. (Farsça)

cazibe-i rahmet-i rahman / cazibe-i rahmet-i rahmân

 • Rahmeti her şeyi kuşatan Cenâb-ı Allah'ın merhametinin çekiciliği.

cebbar / cebbâr

 • (Sıfat-ı İlahiyedendir) İstediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan. Büyüklük, azamet ve kudret sahibi. İmar eden Cenab-ı Hak. Kullarını ıslah edip tevbeye götüren Allah Teâlâ Hz.leri (C.C.)
 • Zâlim, gaddar, müstebid, mütemerrid insanlar da bu sıfatla tavsif edilir. Meselâ; Cengi
 • Dilediği herşeyi yapabilecek kudrete sahip olan, herşeyi ve herkesi ister istemez kudretine boyun eğdiren, kudret ve azamet sahibi Allah.

ceberut

 • Azametin daha dâimîsi ve bâtınîsi. Büyüklük. Hâkimlik. Kudret, celadet. Fart-ı kibir ve azamet.

celal / celâl

 • (Celâlet) Nihâyet derecede büyüklük. Azamet. Hiddetlilik, hışım.
 • İlm-i Kelâm'da: Cenâb-ı Hakk'ın kahrının ve azametinin tecellisi, Cenâb-ı Hakk'ın nev'deki tecellisi. Cenâb-ı Hak, vahdaniyyetine delil olacak çok şeyler yarattığından veyâ ihâtadan âli ve celil olduğu veya hislerle idr
 • Allahü teâlânın kahr ve gazab sıfatlarından. Azamet, büyüklük, ululuk, hiçbir şeye muhtâç olmamak.
 • Sonsuz azamet ve kibriya, büyüklük ve ululuk.

celali / celâlî

 • Allah'ın büyüklük ve azametinin tecellîsine ait.

cellad

 • İdama mahkûm olanları idam etmeğe vazifeli olan adam.
 • Mc: Merhametsiz.

cem-i müennes

 • Gr: Müfredinin şeklini bozmadan sonundaki müennes alâmeti olan (e "t") kaldırılıp yerine (ât) getirilir. Müslime(t) : Müslimât gibi.

cemaat-ı naciye / cemaat-ı nâciye

 • Cehennemden kurtulacak ehl-i sünnet cemaatı.
 • Selâmete, kurtuluşa erecek cemaat.

cemal-i rahimiyet / cemâl-i rahîmiyet

 • Allah'ın sonsuz merhamet ediciliğindeki benzersiz güzellik.

cemali / cemalî

 • Allah'ın sonsuz lütuf, ihsan, rahmet ve merhametine dair isim ve sıfatlarının tecellisiyle ilgili; lütuf ve cemal tecellisi gibi.

cenab-ı erhamü'r-rahimin / cenâb-ı erhamü'r-râhimîn

 • Merhametlilerin en merhametlisi olan Allah.

cenab-ı erhamürrahim / cenâb-ı erhamürrâhim

 • Merhametlilerin en merhametlisi olan, sonsuz şeref ve azamet sahibi yüce Allah.

cenab-ı erhamürrahimin / cenâb-ı erhamürrâhîmin

 • Merhametlilerin en merhametlisi olan Allah.

cenab-ı hak / cenâb-ı hak

 • Hakkın ta kendisi olan, sonsuz şeref ve azamet sahibi yüce Allah.

cenab-ı hakim-i rahim / cenâb-ı hakîm-i rahîm / جَنَابِ حَك۪يمِ رَح۪يمْ

 • Çok merhamet edici ve hikmet sâhibi olan (Allah).

cenab-ı halık-ı rahim / cenâb-ı hâlık-ı rahîm

 • Herbir şeyi sonsuz şefkat ve merhametle yaratan, sonsuz şan ve şeref sahibi olan Allah.

cenab-ı hallak-ı rahim / cenâb-ı hallâk-ı rahîm

 • Sonsuz şefkat, merhamet, şeref ve yücelik sahibi olan herşeyin yaratıcısı Allah.

cenab-ı kadir-i mutlak / cenâb-ı kadir-i mutlak

 • Nihayetsiz kuvvet ve kudret sahibi, şeref ve azamet sahibi olan Cenâb-ı Allah.

cenab-ı kibriya / cenâb-ı kibriyâ

 • Azamet ve kudreti sonsuz olan, şeref ve azamet sahibi Allah.

cennat-ı adn / cennât-ı adn

 • Adn cennetleri. Hulûd üzere ikamet ve temekkün edilen cennetler. (Kamus Tercümesi.)

cerame

 • Gövdeli olmak. Vücudu iri olmak.
 • Cesâmet.

cilve-i merhamet

 • Merhamet cilvesi, görüntüsü.

cilve-i rahmet-i rahmaniye / cilve-i rahmet-i rahmâniye

 • Sonsuz şefkat ve merhameti bütün varlık âlemini kuşatan Allah'ın rahmetinin yansıması.

cilve-i şefkat

 • Şefkatin, merhametin görünmesi.

cühumet

 • (Bak: CEHAMET)

dabbet-ül arz / dâbbet-ül arz

 • Hadis-i şerifle âhir zamanda olacağı haber verilen ve âhir zaman alâmetlerinden olan bir nevi mahluk.

dabbet-ül-erd / dâbbet-ül-erd

 • Kıyâmetin büyük alâmetlerinden. Kıyâmetin kopmasına yakın çıkacak olan bir hayvan.

dabbetü'l-arz / dâbbetü'l-arz

 • Kıyâmet alametlerinden olup topraktan çıkan varlık.

dabbetülarz / dâbbetülarz

 • Âhirzaman alâmeti olan bir yaratık.

dağvari

 • Dağ gibi, dağ cesametinde. Dağ büyüklüğünde. Dağa benzer surette. (Farsça)

dahim

 • (Dahâmet. den) Yoğun ve fazla koyu olan. Kalın olan.

damar-ı gadir

 • Zulmetme damarı, merhametsizlik damarı.

damga

 • Bir şeyin üzerine işaret veya alâmet koymak.
 • İşaret vurulan âlet. Mühür.

dar-ül karar / dâr-ül karar

 • Kararlı surette kalınan, kıyametten sonraki yer. Cennet. Dâr-ül Beka.

dar-üs selam / dâr-üs selâm

 • Cennetin ikinci katı.
 • Cennet. Selâmet yeri.
 • Cennet. Selâmet ve eminlik yeri.
 • Bağdatın eski ismi.

daru's-selam / dâru's-selâm

 • Selamet yurdu, cennet.
 • Bağdat şehrinin ünvanı.

debdab

 • Şan, şöhret. Azamet, haşmet, cesamet. (Farsça)

deccal / deccâl / دَجَّالْ

 • Kıyamet kopmadan önce gelen, İslâmı kaldırmaya çalışan, dinlere savaş açan yalancı ve aldatıcı kimse.
 • Kıyâmetin büyük alâmetlerinden biri. Kıyâmete yakın çıkacağı bildirilen ve Îsâ aleyhisselâm ile hazret-i Mehdî tarafından öldürülecek olan zâlim.
 • Kıyametten az önce çıkacak, insanlardan bir kısmını sapıtacak ve daha sonra Hz. İsa tarafından öldürülecek olan şahıs.
 • Kıyametten önce ortaya çıkarak yandaşlarıyla birlikte dini yıkmaya çalışan azgın kimse.
 • Kıyâmete yakın çıkacak, yalancı, dini tahrîb edecek şahıs.

defter-i iltifatat-ı rahmaniye / defter-i iltifâtât-ı rahmâniye

 • Sonsuz merhamet sahibi olan Allah'ın iltifatlarını içine alan defter.

dehri / dehrî

 • Zamanla ilgili, kıyamete inanmayan îmansız felsefeci.

delalat

 • (Tekili: Delâlet) Delâletler, alâmet olmalar,yol göstermeler, kılavuzluklar.

delil

 • İşaret, alâmet; kendisine, doğru bir bakış açısıyla bakıldığında istenilen hedefe ulaştıran şey.

deman

 • Heyecanlı. Hiddetli, hiddete kapılmış. (Farsça)
 • Vakit, zaman. An. (Farsça)
 • Bağırıp çağırma, feryat, figân. (Farsça)
 • Heybetli, güçlü, kuvvetli, azametli, cesim. (Farsça)
 • Kükremiş. (Farsça)

devam-ı afiyet ve muvaffakiyet / devam-ı âfiyet ve muvaffakiyet

 • Sağlık, selâmet ve başarının devamı.

deyyan / deyyân

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Kıyâmet günü, herkesin dünyâda iken yaptıklarının hesâbını ve hakkını en iyi bilen ve veren.

dua

 • Allah'a (C.C.) karşı rağbet, niyaz, yalvarış, tazarru.
 • Salât, namaz.
 • Cenab-ı Hak'tan hayır ve rahmet dilemek. Allah'ın rızâsını, hidayet ve istikamete muvaffakiyyeti dilemek, yalvarmak.
 • Peygamber'e (A.S.M.) salavat getirmek.
 • Birisini çağırmak.
 • Birisini

eb-i müşfik

 • Şefkatli baba, merhametli peder.

edille

 • (Tekili: Delil) Deliller, işaretler. Alâmetler. Rehberler. İsbat vasıtaları.

eflah

 • Çok felah bulan, kurtulan, selâmete çıkan. Taleb ettiği şeye, arzusuna vasıl olan.

ehil / اهل

 • Maharet sahibi. (Arapça)
 • Evcil. (Arapça)
 • Bir yerde ikamet eden. (Arapça)
 • Bir yere mensup. (Arapça)

ehl / اهل

 • Maharet sahibi. (Arapça)
 • Evcil. (Arapça)
 • Bir yerde ikamet eden. (Arapça)
 • Bir yere veya görüşe mensup. (Arapça)

ehl-i beyt

 • Sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın bütün âile fertleri. Mübârek zevceleri, çocukları, kızı hazret-i Fâtıma ile hazret-i Ali ve bunların mübârek evlâdları olan hazret-i Hasen ve hazret-i Hüseyn'den kıyâmete kadar gelecek nesilleri.

ehl-i felah / ehl-i felâh

 • Kurtuluşa, selâmete erenler.

ehl-i insaf / ehl-i insâf

 • Merhametli, adil olanlar.

el-karia

 • Kıyâmet.

elest günü

 • Allahü teâlânın, Âdem aleyhisselâmı yaratınca, kıyâmete kadar gelecek olan zürriyetini (çocuklarını) zerreler hâlinde onun belinden çıkarıp onlara; "Ben sizin Rabbiniz değil miyim" diye hitâb buyurup, onların da; "Evet, sen Rabbimizsin" diye cevâb ve rdikleri gün, zaman.

elhamdü lillahi ala rahmaniyyetihi ve ala hakimiyyetihi / elhamdü lillâhi alâ rahmâniyyetihî ve alâ hakîmiyyetihî

 • Hamd ve şükür sonsuz merhamet sahibi ve herşeyi hikmetle, bir gaye ve maksatla yaratan Allah'a aittir.

emanet

 • Eminlik. İstikamet üzere bulunmak.
 • Birisine koruması için teslim edilen şey. Birisine bir şeyi koruması için teslim edilen şey. Birisine bir şeyi koruması için bırakma. Emniyet edilip inanılan şey.
 • Başkasının hukuku emniyet edilip, inanılabilen.
 • Osmanlılar Devrinde ba

emansız

 • Merhametsiz, müsaadesiz.

emarat-ı hasene

 • İyi alâmetler.

emare

 • Alâmet, işaret, nişan, iz, ip ucu, belirti.

emazir

 • (Tekili: Mezir) Kuvvetli ve azamet sahibi olanlar.

emere

 • (Çoğulu: İmer) Çöllerde taştan belirlemek için yapılan alâmetler.

emr-i rahmani / emr-i rahmânî

 • Rahmet ve merhameti sonsuz olan Allah tarafından bildirilen emir.

ensaf

 • (İnsaf. dan) Daha insaflı, çok acıyan, en merhametli.

er-rahim / er-rahîm

 • Şefkati ve merhameti herşeyi kuşatan Allah.

er-rahman / er-rahmân

 • Çok merhamet sahibi olan ve şefkatle bütün yaratıkların rızkını veren Allah.

erham

 • En rahim, en merhametli, en çok şefkatli.
 • Çok merhametli, çok acıyan.
 • En merhametli.

erham-ür rahimin / erham-ür râhimîn

 • Merhametlilerin en merhametlisi.
 • Allah'ın (C.C.) sıfatlarındandır.

erhamü'r-rahimin / erhamü'r-râhimîn

 • Merhametlilerin en merhametlisi olan Allah.

erhamürrahimin / erhamürrahimîn / erhamürrâhimîn

 • Merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allah.
 • Merhametlilerin en merhametlisi olan Allah.
 • Merhametlilerin en merhametlisi mânâsına, Allahü teâlânın mübârek isimlerinden.

erman

 • Arzu, istek, taleb. (Farsça)
 • Pişmanlık, pişman olmak, nedamet. (Farsça)

erman-har / erman-hâr

 • Pişman olan, nedamet eden. (Farsça)

errahim

 • En merhametli, büyük nimetler veren, verdiği nimetleri iyi kullananları daha büyük ve ebedi nimetler vermek suretiyle mükâfatlandıran Allah (C.C.)

esef

 • Hüzün, gam, nedamet, pişmanlık. Daralmak. Elden çıkan bir şey için hâsıl olan üzüntü.

esef-han

 • Acıyan, merhamet eden, şefkat eden, esef eden. (Farsça)

eser

 • Nişan, alâmet. Çoğulu âsârdır.
 • Haber, hadîs-i şerîf, Eshâb-ı kirâm ve tâbiîne âit iş, söz ve takrirler yâni görüp de mâni olmadıkları hususlar.

eser-i hayat

 • Hayat alâmeti, hayat eseri, hayat belirtisi.

eser-i hikmet ve rahmet

 • İlâhî merhamet ve hikmet eseri, ihsanı.

eshab-ı bedr / eshâb-ı bedr

 • İslâm târihinin ilk ve en önemli muhârebesi olan Bedr savaşında Peygamber efendimiz ile birlikte Mekkeli müşriklere (puta tapanlara) karşı harbedip kıyâmete kadar unutulmayacak şanlı bir zafer kazanan üç yüz on üç kahraman mücâhid.

eslem / اَسْلَمْ

 • Daha sağlam, en selâmetli, en sâlim.
 • En selametli, en tehlikesiz.

eslem-i tarik

 • Yolun en selâmetlisi. En selâmetli yol.

eşrat

 • Nişanlar. Alâmetler. şartlar.

eşrat-ı kıyamet

 • Kıyamet alâmetleri.

eşrat-ı saat / eşrât-ı saat

 • Kıyâmet alâmetleri..
 • Kıyamet alâmetleri.
 • Kıyamet alâmet-leri.

eşratısaat / eşrâtısaat

 • Kıyamet alâmetleri.

eşratü's-saat / eşrâtü's-sâat

 • Kıyamet alâmetleri; kıyamet alâmetlerinin anlatıldığı ve yorumlandığı risale olan Beşinci Şua.

evb

 • Dönülmesi lâzım gelen yere dönmek.
 • Kasd. İstikamet.

evgenc

 • Nedâmet, pişmanlık, pişman olma hâli. (Farsça)

evvah

 • Kusurunu bilerek, ah, vâh ederek yalvarmak.
 • Çok âh edip duâ eden.
 • Merhametli. Sağlam imanlı. Yakin ilim sahibi. Dinde çok âlim olan. Hz. İbrahim Aleyhisselâmın bir vasfı.

ezan

 • Namaza dâvet ve vahdaniyet-i İlâhiyyeyi ve hakaik-ı İslâmiyyeyi âleme, kâinata ilân etmek için minare ve emsali mahallerde edilen nidâ. Kamet getirmek.
 • Bildirmek.

ezvak-ı keramet

 • Kerametin zevkleri.

fahamet

 • (Fehâmet) Büyüklük. Kadr ü şânı yüksek. (Eskiden büyük zatlara veya sadrazamlara karşı kullanılan hitab şekli idi. Fehametli Sultânım... gibi)

fal-i hayır / fâl-i hayır

 • İyi alâmet ve işaret.

fal-i hayr / fâl-i hayr

 • İyi alâmet ve işaret. Uğur.
 • İyi hâl, iyi alâmet ve işaret.

farık / fârık

 • (Fârıka) Tefrik eden, farkeden, ayıran. Ayrılmasına, farkolunmasına sebeb olan alâmet.

fart

 • İfrat, çok aşırı olmak. Aşırılık.
 • Acele etmek ve ansızın gelmek.
 • Yollara alamet olarak konulan işâret.

fasd

 • Kan alma, hacamet.
 • Damar kesmek.

fatih / fâtih

 • Açan, fetheden. Teshir eden, zapteden.
 • Kapıları selâmet üzere açan, Cenab-ı Hak.

fazail-simat

 • Alâmet ve işaretleri faziletten ibaret olan.

fazl u rahmet

 • Faziletli kişinin lütfu, merhameti ve acıması.

fazl-ı rahman / fazl-ı rahmân

 • Sonsuz şefkat ve merhamet sahibi Allah'ın yardımı.

fazl-ı rahmani / fazl-ı rahmânî

 • Sonsuz merhamet sahibi Allah'ın ikramı, ihsanı.

felah / felâh

 • Selâmet. Saadet. Kurtuluş. Hayır ve ni'metlerde refah, rahatta dâim olmak. Fevz ve zafer. Necat ve beka.
 • Sahur yemeği.
 • Şakketmek.
 • Kurtuluş, selâmet, mutluluk, hayır ve nîmetlerde, râhatta dâim olmak.
 • Kurtuluş, selâmet, onma, mutluluk, kutluluk.

felah-ı vatan / felâh-ı vatan

 • Vatanın kurtuluşu. Vatanın selâmeti.
 • Tar: 10 Şubat 1920'de İstanbul Mebuslar Meclisi'nde teşekkül etmiş olan bir grup.

ferda-yı kıyamet / ferdâ-yı kıyâmet

 • Kıyâmetten sonra.

ferhenk

 • Edeb. İyi terbiye. (Farsça)
 • Hüner. Hikmet. Azamet. Mârifet. Bilgi. (Farsça)
 • Lügat kitabı. (Farsça)

ferkadan

 • Şimâl kutbuna yakın parlak ve küçük ayı kümesine tâbi ve gece istikamet bulmağa yarayan, sık sık karşı karşıya gelen iki yıldız (İkizler mânasına).

feth-i bab-ı rahmet eden

 • İlâhî şefkat ve merhamet kapısını açan.

fevz

 • Kurtuluş. Zafer. Necat. Muvaffakiyet. Selâmet.
 • Galiplik, zafer, üstünlük, selamet, kurtuluş.

fevz-i azim / fevz-i azîm

 • Büyük kurtuluş, büyük selamet, büyük başarı.

feyyaz-ı rahmani / feyyaz-ı rahmânî

 • Kullarına karşı çok merhametli olan ve rahmet eserleri bütün varlık âlemini kuşatan Allah'ın feyiz, bereket ve ihsanı.

feyz-i keramet

 • Kerametin feyzi, bereketi.

feyz-i rahman / feyz-i rahmân

 • Kullarına karşı çok merhametli olan ve rahmet eserleri bütün varlık âlemini kuşatan Allah'ın lûtfu, ihsanı.

firbar

 • Ululuk, azamet.
 • Ardınca gelicilik, peşinden gelmek.

fırka-i naciye / fırka-i nâciye

 • Kur'an-ı Kerim'e ve Sünnet-i Seniyeye sıkı sıkıya bağlı olup Ehl-i Sünnet ve Cemaat yolundan ayrılmayan müslümanlar. Bunlar kıyamete kadar lütf-u İlahî ile devam eder.

fırka-i naciyye / fırka-i nâciyye

 • Selâmet yolunu bulmuş, müslüman grubu.

fısad

 • Kan alma, hacamet.

fıtri şefkat / fıtrî şefkat

 • Doğal, yaratılıştan gelen şefkat, merhamet.

füruk

 • (Tekili: Fark) Farklar. Ayırma vasıfları. Alâmetler.

gaddarane

 • Acımadan, merhametsizcesine, zulmedercesine. (Farsça)

gadr

 • Hâinlik, vefâsızlık, merhametsizlik. Muâmelede aldatmak.
 • Hainlik, vefasızlık, zulüm, merhametsizlik, haksızlık.

gadr-ı mutlak

 • Tam zulüm ve merhametsizlik.

gafur / gafûr

 • (Gaffar ile aynı mânadadır.) Çok mağfiret ve merhamet eden, suçları en çok afveden. Cenab-ı Hak (C.C.)
 • Çok merhamet eden, günahları bağışlayan Allah.

gafur-ur rahim

 • Kusurları örten, adâletle en ziyade merhamet eden Cenab-ı Hak (C.C.). Mü'minlerin kusurlarını affederek muhafaza eden.

gafurü'r-rahim / gafûrü'r-rahîm

 • Kullarının günahlarını çok bağışlayan ve kullarına özel rahmet, merhamet ve şefkat gösteren Allah.

gamic

 • Huy ve tabiatı doğru ve istikametli olmayan.

ganiyy-i rahim / ganiyy-i rahîm

 • Sınırsız zenginlik sahibi olan, şefkat ve merhamet sahibi Allah.

gaşiye

 • Perde. Örtü.
 • Kıyamet.
 • Dilenci ve cerrar.
 • Ziyârete gelen dostlar gurubu.
 • Perde, kıyamet, bir sûre.

gavaşi / gavaşî

 • (Tekili: Gaşiye) Kıyametler.
 • Örtü. At takımından sayılan bir nevi örtü.

gavur / gâvur

 • Kâfir. Merhametsiz, inatçı.

gayy

 • Aklın istikametini, yolun doğrusunu kaybetmek. Rüşdün zıddı.

gemi-i cebbar

 • Büyük ve azametli gemi.

geylani / geylânî

 • Kerametleriyle ünlü büyük bir velî.

gına-i rahmet / gınâ-i rahmet

 • Rahmetin zenginliği, rahmet ve merhametin geniş tecellîleri.

gurm

 • Bir kimse üzerine eda edilmesi, yerine getirilmesi lâzımgelen şey. Borç ve diyet gibi. (Garâmet de olur)

habib-i rahman / habib-i rahmân

 • Sonsuz merhamet sahibi ve yarattığı bütün varlıklara şefkatle rızıklarını veren Allah'ın en sevdiği kulu olan Hz. Muhammed.

habib-i rahmani / habib-i rahmânî

 • Sonsuz şefkat ve merhamet sahibi olan Allah'ın sevgili kulu; Hz. Muhammed (a.s.m.).

hadar

 • Mukim olmak, ikâmet etmek, oturmak.

hadise-i ahirzaman / hâdise-i âhirzaman

 • Âhirzaman hâdisesi, dünya hayatının kıyamete yakın son devresindeki meydana gelen olay.

hadise-i rahmet / hâdise-i rahmet

 • İlâhî şefkat, merhametin göründüğü yağmur olayı.

hafid / hâfid

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Kıyâmet günü, yâni öldükten sonra mahlûkât (yaratılmışlar) diriltilip, herkes dünyâda iken yaptığının hesâbını verirken, kâfirleri ve kötü kimseleri en aşağı seviyeye indiren, huzûrunda düşmanl arının başlarını aşağı eğdiren.

hafız ahmed

 • Dereli Hâfız Ahmed Efendi olarak bilinir. Isparta'nın Dereli Mahallesinde ikamet ediyordu.

haid

 • Pişman, nedamet eden, tövbekâr, nâdim.

hakikat-ı haşir ve kıyamet

 • Kıyamet ve haşir gerçeği.

hakikat-i rahimane-i müdebbirane / hakikat-i rahîmâne-i müdebbirâne

 • Merhamet ve tedbirle iş gören bir zâta yakışan hakikat.

hakim-i rahim / hakîm-i rahîm

 • Herşeyi hikmetle yapan her bir varlığa özel şefkat ve merhameti olan Allah.

hakka / hâkka

 • Kıyamet günü.
 • Âfet. Devamlı musibet. (Herkesin ve her kavmin amellerini isbat ve izhar eylediğinden kıyamet gününe bu isim verilmiştir)

halas

 • Kurtulma, kurtuluş. Selâmete ermek.

halife

 • Öncekinin yerine geçen.
 • Fık: İlâhî, yâni şer'î hükümlerin tatbik ve icrası için Peygamber'e (A.S.M.) vekil olan zât. İmam. İmamet-i kübra. (Namazda imama uyan cemaat gibi, halifeye de şer'î emirlerde öylece itaat edilir. Halifede aranan dört şart: İlim, adalet, kifayet, a'zâ ve havâs

halık-ı hakim-i rahim / hâlık-ı hakîm-i rahîm

 • Her şeyin yaratıcısı olan, her şeyi hikmetle yaratan ve herbir şeye özel rahmet ve merhamet tecellîsi olan Allah.

halık-ı kerim ve rahim / hâlık-ı kerîm ve rahîm

 • Sonsuz cömertlik ve merhamet sahibi ve her şeyi yaratan Allah.

halik-ı rahim / hâlik-ı rahîm

 • Sonsuz şefkat ve merhamet sahibi ve herşeyi yaratan Allah.

halık-ı rahim ve hakim / hâlık-ı rahîm ve hakîm

 • Sonsuz merhamet sahibi olan ve herşeyi hikmetle yaratan Allah.

halık-ı rahim ve kerim / hâlık-ı rahîm ve kerîm

 • Sonsuz merhamet ve cömertlik sahibi olan yaratıcı, Allah.

halık-ı rahman-ı rahim / hâlık-ı rahmân-ı rahîm

 • Dünya ve âhirette yarattığı varlıklara sonsuz rahmet, şefkat ve merhametiyle davranan her şeyin yaratıcısı Allah.

halık-ı rahmanü'r-rahim / hâlık-ı rahmânü'r-rahîm

 • Çok merhamet sahibi olan ve şefkatle bütün yaratıkların rızkını veren, sonsuz rahmetiyle her bir varlığa ayrı ayrı şefkatini gösteren ve bütün varlıkların yaratıcısı olan Allah.

hallak-ı rahim / hallâk-ı rahîm

 • Sonsuz şefkat ve merhamet sahibi olan yaratıcı, Allah.

hanan

 • Merhamet, şefkat, acıma.

hanef

 • İstikamet, doğruluk.
 • Ayak eğriliği.
 • Eğrilik, udûl.

hannan / hannân / حَنَّانْ

 • Rahmetlerin en lâtif cilvesini gösteren, Rahman ve Rahîm olan ve çok merhametli olan Allah (C.C.)
 • Rahmetin en hoş cilvelerini gösteren ve çok merhametli olan Allah.
 • Pek merhametli (Allah).

harab-ı dünya

 • Dünyanın sona ermesi, kıyamet.

harf-i rahmani / harf-i rahmânî

 • Rahmet ve merhameti sonsuz olan Allah'tan gelen ve Ona ait harf.

hasaret

 • Cıvık ve sulu şeyin koyulaşıp katılaşması.
 • Dahâmet peyda etme, irileşme.

hasm-ı biaman / hasm-ı bîaman

 • Amansız düşman. Merhamet bilmeyen düşman.

haşmet

 • (Hışmet) Kendisine tabi olanlardan dolayı, "haşem" den olan, büyüklük ve heybet. Tantana-i azamet. Hürmetten gelen çekinme.
 • Hiddet, kızgınlık.
 • Alçak gönüllülük.

haşmet-i saltanat-ı maneviye / haşmet-i saltanat-ı mâneviye

 • Mânevî hükümranlığının azameti, büyüklüğü.

haşr / حشر

 • (Haşir) Toplanmak, bir yere birikmek.
 • Toplama, cem'etmek.
 • Kıyametten sonra bütün insanların bir yere toplanmaları. Allahın, ölüleri diriltip mahşere çıkarması. Kıyamet.
 • Bir tohumun içinden büyük ağaçlar çıktığı gibi, her bir insanın acb-üz zeneb denilen bir nevi çekir
 • Toplanma, bir araya gelme. Allahü teâlânın bütün insanları, melekleri, cinleri, şeytanları ve diğer hayvan ve kuşları, gökte, yerde, denizde ne kadar büyük ve küçük canlı var ise, hepsini kıyâmet kopmasından (dünyânın son bulmasından) sonra diriltip, dünyâda yaptıklarının hesâbını vermek üzere Arasâ
 • Kıyamet, haşır. (Arapça)

haşr günü

 • Mahlukların kabirlerinden kalkıp Arasat meydanında toplandıkları kıyâmet günü.

haşr-i a'zam / حَشْرِ اَعْظَمْ

 • Kıyamet koptuktan sonraki en büyük haşir, içtimâ.
 • Kıyâmetten sonraki büyük diriltme ve toplama.

haşr-i kıyamet

 • Bütün varlıkların bedenlerinin kıyametten sonra ahiret âleminde tekrar inşa edilip diriltilmesi.

hassa

 • (Çoğulu: Havass) İnsanın kendisine tahsis ettiği şey. Bir şeyde bulunup başkasında bulunmayan şey. Bir şeye mahsus kuvvet. Te'sir. Menfaat.
 • Adet ve alâmet. Ekâbir, kavmin ileri geleni.

hatd

 • Durdurmak. İkâmet.

hatem-i rahmaniyet / hâtem-i rahmâniyet

 • Allah'ın bütün varlıklar üzerinde rahmet ve merhametini gösteren mührü.

hatt

 • Sınır. Çizgi. Hudud.
 • Yazı. El yazısı.
 • Nâme. Mektup.
 • Gençlerde yeni çıkan bıyık veya sakal.
 • Çizgi gibi uzanan belirsiz hafif yol.
 • Deniz yalısı.
 • Gemilerin hareketteki istikameti.
 • Parmağın onikide biri olan bir ölçü.
 • Ferman, buyruk

hatt-ı hareket

 • Rota; hareket yönü, istikamet.

hatt-ı şakul / hatt-ı şâkul

 • Çekül doğrultusu. Yer çekimi istikametinde, dünyanın merkezine doğru.
 • Çekül doğrultusu; yer çekimi istikametinde yerin merkezine doğru uzanan hat.

havass-ı hümayun / havâss-ı hümayun

 • Tar: Osmanlı İmparatorluğunun fütuhat devirlerinde (yükselme devri) fethedilen araziden devlet hazinesine ayrılan kısım. Her yer zaptedildikçe, arazi: timar, zeamet ve has namıyla üç sınıfa ayrılırdı. Meselâ 250 köyden müteşekkil bir sancağın 100-150 köyü ikişer üçer köy olarak 40-50 tımara ayrılır,

havz-ı kevser

 • Kıyâmet günü mahşerde veyâ Cennet'te Peygamber efendimize tahsîs edilmiş olan ve bir kere içenin bir daha susamayacağı havuz.

hayat-ı berzahiye

 • Öldükten sonra kıyamete kadar yaşanan kabir hayatı.

hayatiyet

 • Canlılık. Hayat işaretinin, alâmetinin görünür olması.

hayye-alel-felah

 • Felaha gelin. Toplanın hayır ve ni'metlere, ebedi selâmete... Allah huzuruna gel. Refah ve itmi'nana mucib olacak namaza yetiş.

hayyeales-salah-hayyealel-felah / hayyeales-salâh-hayyealel-felâh

 • Ezân ve ikâmet okunurken söylenen "Haydin namaza" ve "Haydin kurtuluşa" mânâsına mü'minleri kurtuluşa, seâdete sebeb olan namaza çağıran iki mübârek söz.

hazine-i rahman / hazine-i rahmân

 • Rahmet ve merhameti bütün varlıkları kaplayan Allah'ın hazinesi.

hediye-i rahmani / hediye-i rahmânî

 • Acıma ve merhamet sahibi Allah'ın hediyesi.

henb

 • Vehamet.
 • Ağırlık.

hesab günü / hesâb günü

 • Öldükten sonra, dünyâda iken yapılan işlerden dolayı insanların sorguya çekilecekleri gün. Kıyâmet günü.

hevadi / hevadî

 • (Tekili: Hâdî) Rehberler, deliller, kılavuzlar.
 • Hidayet edenler, istikametli ve selâmetli yolu gösterenler.

hevcele

 • Hiçbir işaret ve alâmet olmayan ev veya sahrâ.
 • Yürügen deve.
 • Uzun boylu, ahmak erkek.

heybet

 • Hürmetle beraber koruk hissini veren hal. Sakınıp korkulacak hal. Azamet.

heyub

 • Azametli, heybetli, gösterişli.

hıdare

 • Oturma, ikamet.

hilafet

 • Bir kimseye halef olmak ve onun yerine geçmek.
 • Din ve dünya işlerinde umumi reislik. İmam-ül Mü'minîn olan zât, şer'î hükümlerin icrasında Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (A.S.M.) halef olduğu için hilafet vazifesini alana Halife denmiştir. Buna İmamet-i Kübra da denir.Hilafet, 1517 (Hi

hin / hîn

 • An, zaman, vakit. Sıra. Çağ.
 • Kıyamet.

hinas

 • (Tekili: Hünsâ) Kendilerinde hem erkeklik, hem de kadınlık alâmetleri bulunan kimseler.

hukeşan

 • Tar: Hacı Bektaş şeyhinin Yeniçeri Ocağı nezdindeki vekiline mahsus doksandokuzuncu ortaya 1591 senesinde tâyin olunan Bektaşi müritleri hakkında kullanılır bir tâbirdi. Yeniçeri ocağından yiyip içen ve yeniçeri odalarında yatıp kalkan bu duacıların vazifeleri sabah akşam ordunun selâmet ve muvaffak (Farsça)

hulud / hulûd

 • Ölmezlik, süreklilik, devamlılık.
 • Yevm-i hulûd: Kıyamet günü.

hüneyhe

 • Saat.
 • Kıyâmet.

hunsa

 • Hem erkek, hem de dişi olan.
 • Erkeklik ve dişilik alâmetlerini birlikte taşıyan bitki.

hünsa

 • Kendisinde hem erkeklik hem dişilik alâmeti bulunan kimse.
 • Aynı çiçekte erkeklik ve dişiliğin bulunması.

huruc / hurûc

 • Çıkma, çıkış, dışarı çıkma.
 • Yevm-i hurûc: Kıyamet günü.

hüviyyet

 • Asıl. Mâhiyyet. Birisinin kimliği, kim olduğu, kökü, esası ve ne olduğu.
 • Cenab-ı Hakkın varlık sıfatı.
 • Hamiyyet ve istikametten, ulüvv-ü cenâbdan ibâret olan sıfât-ı hamide.

huzu'

 • Mahviyet ve tevazu hali, alçak gönüllü olmak. Allah'ın azametini, celal ve cemalini, büyüklüğünü tahattur ve tefekkürden hâsıl olan, insandaki huzur ve huşu' hâli.

i'tizam

 • (İtizam) Büyüklük kazanmak. Azametlenmek. Büyüklenmek.

ibrahim bin edhem

 • Babası Belh Şehrinin Pâdişahı idi. Hicri 2. asırda yetişmiş büyük bir veliyullahtır. Bir çok kerametleri görülmüş, Allah rızası yolunda dünya saltanatını terk ederek fakirliği kabul etmiş ve bütün ömrünü ibadet ve taat ile geçirmiştir. Kerametleri dillere destandır.

iclal

 • Ağırlama. İkram. Tekrim eylemek. Büyüklüğünü kabul edip hürmet etmek. Büyüklük. Azamet.

icraat-ı celiliye

 • Allah (C.C.)ın celalî sıfatına yani, kibriya ve azametine delâlet eden, kudret-i hakkı ile hâsıl olan icraatı.

ideoloji

 • İnsanların düşünce ve hareketlerine muayyen bir istikamet vererek, siyasî veya ictimaî bir doktrin meydana getirmek isteyen fikir sistemi. (Fransızca)

iffetli

 • (İffetlü) Namus, hayâ ve iffet sahibi kadın.
 • Doğru, rüşvet yemez, haram yemez, istikametli kimse.
 • Eskiden kadınlara yazılan mektub hitabı.

iflah / iflâh

 • Mübarek ve muvaffakiyetli olmak. Selâmete çıkmak. Felâha kavuşmak.
 • Nimette dâim ve kararlı olmak.
 • Felâha, selâmete kavuşmak.

ıhdar

 • Kendini gözlemek.
 • Bir yerde durmak, ikâmet.

ihna'

 • Acıma, merhamet etme, şefkat etme.

ihsan

 • (Hısn. dan) Sağlamlaştırmak. Tahkim etmek.
 • Zevcesini nâmahremden korumak. Kadın kendisini haramdan sakınmak.
 • Ehl-i azamet olmak.

ihsan-ı rahmani / ihsan-ı rahmânî

 • Bütün yarattıklarına karşı çok merhametli olan Allah'ın ikramı, bağışı.

ihsanat-ı rahimane / ihsânât-ı rahîmâne

 • Şefkat ve merhametle yapılan ihsanlar, ba-ğışlar.

ihsanat-ı rahmet

 • Rahmetin, merhametin ihsanları.

ihticam

 • (Hacamet. den) Hacamet olma, kan aldırma.

ihtilam / ihtilâm

 • Uykuda cünüb olma. Çocuğun bülûğa, ergenlik çağına ulaştığının alâmeti, işâreti.

ikam

 • Kısırlar, akamete uğrayanlar.

ikamet / ikâmet

 • Bir yerde kalmak. Oturmak.
 • Müezzinin kamet getirmesi.
 • Kâmet. Erkeklerin farz namaza başlamadan önce okuması sünnet olan ezâna benzer sözlerin ismi. Ezândan farkı fazla olarak "Hayyealelfelâh"dan sonra iki defâ "Namaz başladı" mânâsına olan "kad kâmet-issalâtü denir.
 • Oturmak, bir yerde kalmak.

ikametgah / ikametgâh

 • Ev, hane. (Farsça)
 • İkamet yeri. (Farsça)

ıkmah

 • Enaniyet ve azametle kafa tutma.

ikmah

 • Buğdayı un yapma. Buğday yetiştirme.
 • Kafa tutmak, kibir ve azametle karşı gelmek.

ikram-ı rahmani / ikram-ı rahmânî

 • Sonsuz şefkat ve merhamet sahibi Allah'ın ikramı.

iktirab-ı saat

 • Kıyamet vaktinin yaklaşması.

ila yevmi'l-kıyam / ilâ yevmi'l-kıyâm

 • Kıyamet gününe kadar.

ila yevmilkıyam / ilâ yevmilkıyâm

 • Kıyamet gününe kadar.

ila-ahiri'd-deveran / ilâ-âhiri'd-deveran

 • Devirlerin, zamanların sonuna kadar; kıyamete kadar.

ila-yevm-il kıyame

 • Kıyamete kadar.

iltifat-ı merhamet-i rahman / iltifat-ı merhamet-i rahmân

 • Bütün varlıklara merhamet eden Cenâb-ı Hakkın iltifatı, teveccühü.

iltifatat-ı ebediye-i rahmaniye / iltifâtât-ı ebediye-i rahmâniye

 • Sonsuz merhamet sahibi Allah'ın teveccühleri.

imam-ı a'zam

 • (Hi: 80-150) Hanefi Mezhebinin imamı. Asıl ismi: Ebu Hanife Nu'man bin Sâbit'tir. Bağdatlı olup Abbasiler devrinde yaşamıştır. Fıkıh ilminin en ileri geleni olup, bu ilmin tedvin ve tervicinde çok büyük hizmet etmiştir. Böyle zâtların vicdan-ı umumiye nezdinde idareyi, hak ve adalette selâmet için,

imam-ı ca'fer-i sadık / imam-ı ca'fer-i sâdık

 • (Hi: 83-148) Hazret-i Ali'nin (R.A.) torununun torunudur. Medine-i Münevvere'de yaşamıştır. Annesi, Hazret-i Ebu Bekir'in soyundandır. Mânevi nüfuzu çok ileri idi, dine büyük hizmetleri görüldü. Demiştir ki: "Kim nefsi için nefsi ile mücâhede ederse, keramete kavuşur, kim de Allah için nefsi ile müc

imamet

 • İmamlık. Namazda cemaati idare eden zâtın hal ve sıfatı.
 • Halifelik.İmamet iki kısma ayrılır:1- İmamet-i suğra: Namazda cemaate yapılan imamlık.2- İmamet-i kübra : Emir-ül mü'minîn olmak. Yani müslümanlar arasında riyaset-i âmmeyi hâiz bulunmaktır.

imdad-ı rahmani / imdad-ı rahmânî

 • Rahmet ve merhameti sonsuz olan Allah'ın yardımı.

imkan-ı örfi / imkân-ı örfî

 • Emsaline pek az rastlanan hârika bir âdet veya keramet gibi.

in'amat-ı rahmaniye / in'âmât-ı rahmâniye

 • Allah'ın sonsuz şefkat ve merhametiyle bağışladığı nimetler.

inayet ve rahmet-i ilahi / inayet ve rahmet-i ilâhi

 • Allah'ın özel rahmeti, şefkat ve merhameti, lütuf ve yardımı.

inayet-i merhamet-i ilahiye / inayet-i merhamet-i ilâhiye

 • Allah'ın merhamet ve yardımı, lütuf ve ihsanı.

inayet-i rahmaniye / inayet-i rahmâniye / inâyet-i rahmâniye / عِنَايَتِ رَحْمَانِيَه

 • Kullarına karşı çok merhametli olan ve rahmet eserleri bütün varlık âlemini kuşatan Allah'ın özel yardımı.
 • Merhametli olan Allahın yardımı.

inca'

 • Kurtarma, necata erdirme, selâmete çıkarma.

inşaallahü'r-rahman / inşaallahü'r-rahmân

 • Kullarına karşı çok merhametli olan ve rahmet eserleri bütün varlık âlemini kuşatan Allah dilerse.

insaf / insâf

 • Merhamet ve adâlet dâiresinde hareket. Hakikatı kabul ve itiraf.
 • Merhamet ve adalet dairesinde hareket, vicdanlı bakış.
 • Merhamete dayalı adalet.

ipucu

 • Mc: Emare, işaret, alâmet, delil, vesika.

irman

 • Arzu, taleb, istek. (Farsça)
 • Dalkavuk. (Farsça)
 • Nedâmet, pişmanlık. (Farsça)
 • Dâvet edilmeden bir yere giden kimse. (Farsça)

irşad

 • Doğru yolu göstermek. Akli ve kalbi, mukni ve te'sirli eserler veya sözlerle gafletten uyandırıp hidâyet yolunu göstermek. Cadde-i kürba-yı Kur'aniye yolunda selâmetle devam ettirmek. Allah'a ibadet ve itaata kavuşturmak. Veli bir zâtın, bir kimsenin hidâyete ermesine vesile olması.

işaret / işâret / اشارت

 • Bir şeyi bir vasıta ile (el, göz, kaş veya parmakla) göstererek bildirmek.
 • Nişan, alâmet, belli bir iz.
 • Ist: Doğrudan doğruya olmadan, hatırlatma suretiyle verilen emir.
 • Gösterme. (Arapça)
 • Alamet. (Arapça)
 • İz. (Arapça)

ism-i rahim / ism-i rahîm

 • Allah'ın herbir varlığa merhamet ve şefkati olduğunu bildiren ismi.

ism-i rahim ve rezzak / ism-i rahîm ve rezzâk

 • Allah'ın sonsuz şefkat ve merhamet sahibi olduğunu ve bütün canlıların rızıklarını verdiğini ifade eden Rahîm ve Rezzak isimleri.

ism-i rahman / ism-i rahmân

 • Allah'ın sonsuz rahmet ve merhamet sahibi olduğunu ifade eden ismi.

isr

 • Alâmet. Nişane.
 • Ayak izi.
 • Yol. Meslek.
 • Başlamak ve azimet etmek.

israfil

 • Dört büyük melekten biri olup Kıyamet günü cesedlere nefh-i ruh etmeğe ve Sur'u üfürmeğe vazifelidir.

israfil aleyhisselam / isrâfil aleyhisselâm

 • Dört büyük melekten biri. Kıyâmet kopacağı vakit sûr denilen boruya üfürmekle vazîfeli olan melek.

istavroz

 • Hıristiyanlığın alâmeti, işâreti sayılan şekil ve bu şekilde yapılmış put, haç.

isti'tafkarane / isti'tafkârane

 • Şefkat, merhamet isteyene yakışır halde. (Farsça)

istigna

 • Cenab-ı Hak'tan başka kimsenin minneti altına girmemek.
 • Gönül tokluğu. Elindekini kâfi bulmak. Zenginlik istememek. Muhtaç olmayıp zengin olmak.
 • Nazlanmak.
 • Azamet ve tekebbür etmek.

istihdam-ı rahmani / istihdam-ı rahmânî

 • Rahmet ve merhameti sonsuz olan Allah'ın çalıştırması, hizmet ettirmesi.

istikamet / istikâmet / استقامت

 • Doğruluk. (Arapça)
 • Dürüstlük. (Arapça)
 • Yön. (Arapça)
 • İstikamet vermek: Yön vermek. (Arapça)

istikbal-i kıble

 • Kıbleye, Kâbe istikametine yönelmek.

istirham / istirhâm / اِسْتِرْحَامْ

 • Merhamet istemek. Yalvarmak.
 • İzin istemek. Rica etmek.
 • Merhamet dileme.
 • Merhamet dilenme.
 • Merhamet isteme, ricâ etme.

istirhamname / istirhâmnâme

 • Merhamet dilenme yazısı.

istitafkarane / istitafkârane / istîtafkârâne

 • Merhamet isteyen gibi.
 • Merhamet isteyene yakışır şekilde.

istiva

 • Müsavi oluş. Temasül.
 • İ'tidal, istikamet ve karar.
 • Kemalin sâbit olması.
 • Kaba kuşluk zamanı.
 • Yükselmek, yüksek olmak. Üstün olmak.
 • İstila eylemek.

ıtfet

 • şefkat, merhamet.
 • Boncuk.

izhac

 • Oturma, ikamet etme.

izzet ve şehamet-i imaniye

 • İmanla elde edilen izzet ve şehamet (İzzet.

jirnet

 • Fırıldak. Rüzgârın istikametini gösteren âlet.

kabr hayatı / kabr hayâtı

 • İnsanın ölüp kabre konmasından, kıyâmet koparak, mahlûkların diriltilmelerine kadar geçen zaman.

kainatın imkan-ı mevti / kâinatın imkân-ı mevti

 • Kâinatın ölümünün mümkün olması, ihtimal dahilinde olması; kıyametin kopması ihtimâli.

kalla'

 • Beylere koğuculuk yapan yalancı.
 • Halk içinde tanınmak için kendine bir alâmet yapan kimse.

kalubela / kâlûbelâ

 • Allahü teâlâ, Âdem aleyhisselâmı yaratınca, kıyâmete kadar bütün zürriyetini zerreler hâlinde onun belinden çıkarıp; "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye buyurup, onların da; "Evet, sen Rabbimizsin" diye verdikleri cevâbı ifâde eden söz.

kamet-i namiye-i istidad-ı insani / kamet-i nâmiye-i istidad-ı insanî

 • İnsan istidadının büyüyüp gelişen kameti, endamı, boyu.

kan-ı merhamet / kân-ı merhamet

 • Merhamet kaynağı.

karia / kâria

 • (A, uzun okunur) Ansızın gelen belâ. Kıyâmet.
 • Belâ ve musibetten hıfz-ı İlâhiye dâir okunan dua ve âyetler.
 • Peygamberimiz'in (A.S.M.) düşman üzerine saldığı asker grubu.
 • Pek şiddetli rüzgâr.
 • Pek şiddetli rüzgâr,
 • Ansızın gelen büyük belâ.
 • Kıyamet.
 • Belâdan kurtulmak üzere okunan "el-Kariâtü" sûresi.

karine / karîne

 • Emâre, alâmet. Bir şeyin hakîkatine delil olan şey.

karine-i hal

 • Durumun gösterdiği alâmet, belirti.

kasd

 • Bir işi bile bile yapmak.
 • İsteyerek. Niyet ederek.
 • Niyet. Tasavvur.
 • İstikamet. Yolu doğru olmak.

kasvet

 • Katılık, sertlik.
 • Merhametsizlik, acımasızlık.
 • Sıkıntı, gönül darlığı.

kelime-i gaddare

 • Kahredici, öldürücü, zâlim ve merhametsiz söz.

kemal-i istikamet / kemâl-i istikamet

 • Mükemmel doğruluk, istikamet.

kemal-i mehabet / kemâl-i mehabet

 • Büyük bir heybet, haşmet ve azamet.

kemal-i merhamet / kemâl-i merhamet / كَمَالِ مَرْحَمَتْ

 • Tam bir merhamet.

kemal-i merhamet ve şefkat / kemâl-i merhamet ve şefkat

 • Mükemmel ve kusursuz merhamet ve şefkat.

kemal-i rahmet / kemâl-i rahmet

 • Rahmet ve merhametin nihayet kemalde olması.
 • Tam ve mükemmel şefkat ve merhamet.

kemal-i rahmet ve kerem / kemâl-i rahmet ve kerem

 • Mükemmel bir ikram, şefkat ve merhamet.

kemal-i rahmet ve merhamet / kemâl-i rahmet ve merhamet

 • Mükemmel bir şefkat ve merhamet.

kemal-i şefkat ve merhamet / kemâl-i şefkat ve merhamet

 • Tam bir şefkat ve merhamet.

keramat / kerâmât

 • (Tekili: Keramet) Kerametler.
 • Kerametler, velilerin olağanüstü işleri.
 • Kerametler; Allah'ın bir ikramı olarak, Onun sevgili kullarında görünen olağanüstü hâl ve fiiller.
 • Kerametler.

keramat-ı aleviye / keramât-ı aleviye

 • Hz. Ali'nin (r.a.) kerametleri.

keramat-ı aleviye ve gavsiye / keramât-ı aleviye ve gavsiye

 • Abdulkadir Geylani ve Hz. Ali'nin kerameti.

keramat-ı azime / keramat-ı azîme

 • Büyük kerametler.

keramat-ı gavsiye / kerâmât-ı gavsiye

 • Seyyid Abdülkadir-i Geylâni'nin kerâmetleri.

keramat-ı gaybiye / kerâmât-ı gaybiye

 • Allah'ın bir ikramı olarak gaybla ilgili verilen haberlerin doğru çıkması şeklinde gerçekleşen kerametler.

keramat-ı kur'aniye / kerâmât-ı kur'âniye

 • Kur'ân'ın kerametleri; ikramları, bağışları.

keramat-ı ruhani / kerâmât-ı ruhânî

 • Ruhânî kerâmetler.

keramat-ı şahsiye / kerâmât-ı şahsiye

 • Şahsî kerâmetler.

keramatü'l-evliyai hakkun / kerâmâtü'l-evliyâi hakkun

 • Evliyaların kerametleri doğru ve gerçektir.

keramet-i acibe

 • Şaşırtıcı bir şekilde gerçekleşen keramet.

keramet-i acibe-i gaybiye

 • Gayba ait acayip keramet; Allah'ın bir ikramı olarak gelecekle ilgili verdiği acayip haber.

keramet-i aleniye

 • Açık, gözle görünür kerâmet.

keramet-i aleviye / kerâmet-i aleviye / كَرَامَتِ عَلَوِيَه

 • Hz. Ali Efendimize âid keramet.
 • "Ali'nin kerâmeti", yani Hz. Ali'nin (r.a.) Allah'ın lütfuyla geleceğe dair verdiği haberler (On Sekizinci ve Yirmi Sekizinci Lem'â bu kerametlerden bahseder).
 • Hz. Ali Efendimizin kerâmeti.

keramet-i aleviye ve gavsiye

 • Hz. Ali ve Şeyh Abdulkadir Geylânî'nin kerâmeti.

keramet-i bahire / keramet-i bâhire

 • Ap açık keramet.

keramet-i celcelutiye / keramet-i celcelûtiye

 • Celcelûtiye'nin kerameti.

keramet-i duaiye

 • Duanın kerameti.

keramet-i ekber

 • En büyük keramet.

keramet-i esrar-ı kur'aniye / keramet-i esrar-ı kur'âniye / kerâmet-i esrâr-ı kur'âniye / كَرَامَتِ اَسْرَارِ قُرْاٰنِيَه

 • Kur'ân'ın sırlarının kerameti.
 • Kur'an sırlarının kerameti.

keramet-i evliya

 • Evliyanın kerameti; Allah tarafından evliyaya ikram edilen olağanüstü hal.

keramet-i feraset

 • Çabuk sezme ve anlama kabiliyetindeki keramet.

keramet-i gavsiye / kerâmet-i gavsiye

 • Seyyid Abdülkadir-i Geylâni'nin kerâmeti.

keramet-i gaybiye / kerâmet-i gaybiye

 • İleriye dönük, geleceği haber veren kerâmet.

keramet-i gaybiye-i gavsiye

 • Şeyh Abdülkadir-i Geylânî'nin geleceğe dair keramet şeklinde haber vermesi ve bu haberin gerçekleşmesi.

keramet-i hizmet-i kur'aniye / keramet-i hizmet-i kur'ânîye

 • Kur'ân hizmetinin kerameti, olağanüstülüğü.

keramet-i i'caziye / keramet-i i'câziye

 • Mu'cize kerameti.

keramet-i ihlasiye / kerâmet-i ihlâsiye

 • İhlâsın neticesi olarak meydana gelen kerâmet.

keramet-i iktisadiye

 • Tutumlu olmanın ortaya çıkardığı keramet.

keramet-i ilmiye

 • İlmi keramet, lütuf, ihsan.
 • İktisab suretiyle olmayıp, vehbi yani Cenab-ı Hakk'ın atiyyesi olarak geniş bir ilme mazhariyyetten hâsıl olan ilmi keramet.
 • İlim tahsili ile çok büyük ilim sâhibi olan bir allâmeden çok daha yüksek vâsi' ve hârikulâde bir ilme mazhar bulunan, hem ilmî dehâsı ve fart-ı zekâsı tecrübe

keramet-i inayet-i rabbaniye / keramet-i inâyet-i rabbaniye

 • Allah'ın inayetinin kerameti, ikramı.

keramet-i kur'aniye / kerâmet-i kur'âniye

 • Kur'ân'a ait keramet.

keramet-i maneviye / keramet-i mâneviye

 • Mânevî keramet.

keramet-i sadakat

 • Doğruluk ve bağlılığın kerameti.

keramet-i tevafukiye

 • Tevafuktaki keramet.

keramet-i uzma / keramet-i uzmâ

 • En büyük keramet.

keramet-i zahire / keramet-i zâhire

 • Apaçık keramet, görünen keramet.

keramet-i zāhire / kerâmet-i zāhire / كَرَامَتِ ظَاهِرَه

 • Açık, görünür olan keramet.

kerameten

 • Keramet olarak.

kerametkar / kerametkâr

 • Keramet gösteren.

kerametkarane / kerâmetkârâne

 • Keramet göstererek.
 • Kerametli bir şekilde.

kerametkarene / kerâmetkârene

 • Kerametli bir şekilde.

kerametli

 • Keramet sahibi; Allah'ın bir ikramı olarak verilen olağanüstü hal ve durumu gösteren kimse.

kerametvari / kerâmetvâri / kerâmetvârî

 • Keramet gösterir şekilde.
 • Keramet gibi.

kerim-i rahim / kerîm-i rahîm / كَرِيمِ رَحِيمْ

 • Sonsuz ikram ve ihsan sahibi, pek merhametli olan Allah.
 • Çokça ikrâm edici ve merhamet edici (Allah).

kerküz

 • Delil, işâret, alâmet. (Farsça)

kevser

 • Kıyamete kadar gelecek Âl, Ashâb, Etbâ' ve onların iyilikleri, hayırları.
 • Bereket.
 • Kesretten mübâlağa. Çokluğun gayesine varan şey. Gayet çok şey.
 • Pek çok hayır. Hikmet, ilim. Kur'an, İslâm, tevhid. İlm-i Ledün. Ma'rifetullah.
 • Cennet ırmaklarının kaynakları.
 • Allahü teâlânın Kevser sûresinde Peygamber efendimize verdiğini bildirdiği büyük ihsân. Âhirette Cennet'te Peygamber efendimize âit meşhûr nehir veyâ kıyâmet (hesâb) günü Cehennem üzerindeki Sırat köprüsü geçilmeden önce Peygamber efendimizin ve ümme tinin başına geldikleri meşhûr havuz.

kıble açısı

 • Bir beldeden güney veya kuzeyden kıble istikâmetine çıkan iki doğru arasındaki açı.

kibriya / kibriyâ

 • Azamet. Cenab-ı Allah'ın azameti ve kudreti, her cihetle büyüklüğü.
 • Allahü teâlâya mahsûs azamet, büyüklük, üstünlük, yücelik.

kibriya-i vahdet / kibriyâ-i vahdet

 • Allah'ın birliğinin büyüklük ve azameti.

kımme

 • (Çoğulu: Kumem) Boy, kamet.
 • Beden.
 • Başın tepesi.
 • Dağ tepesi.
 • Her şeyin yükseği.
 • İnsan cemaati, topluluk.

kıstas

 • Mizan, ölçü. Büyük terazi. Kıyamet günündeki büyük terazi.
 • Mânevi değer ve kıymet ölçüsü.
 • En doğru tartan.
 • Taksit. Taksit ile ödenen şey.

kitab-ı rahmani / kitab-ı rahmânî

 • Allah'ın sonsuz rahmet ve merhamet sahibi olduğunu anlatan kitap.

kıyam

 • Ayakta durmak. Ayağa kalkmak.
 • Ayaklanmak. İsyan.
 • Ölümden sonra tekrar dirilmek.
 • Bir işe başlamak, devam etmek.
 • Satılan bir mal hakkında müşteri ile anlaşıp kararlaşma.
 • Canlanmak.
 • Kıyâmet günü (mânâsına da gelir).
 • Namazın iftitah tekbiri

kıyam-ı saat / kıyâm-ı saat

 • Kıyamet.

kıyamet / kıyâmet

 • Ölümden sonra dirilme, kıyamet günü.
 • Allahü teâlânın emri ile İsrâfil aleyhisselâmın sûr denilen ve nasıl olduğunu bilmediğimiz bir âlete üfürmesi, (nefha-i ûlâ: Birinci üfürme) ile bütün canlıların ölüp, her şeyin yok olması, kâinâttaki (varlık âlemindeki) nizâmın, düzenin bozulması, kıyâmetin kopması.
 • Her canlının ölü

kıyamet alametleri / kıyâmet alâmetleri

 • Kıyâmetin kopmasının yaklaştığına dâir Resûlullah efendimizin haber verdiği büyük ve küçük alâmetler, işâretler.

kıyamet-i kübra / kıyamet-i kübrâ / kıyâmet-i kübrâ / قِيَامَتِ كُبْرَا

 • Büyük kıyâmet, bütün varlığın bozulup dağılması, ölümü.
 • Büyük kıyâmet. Canlıların öldükten sonra tekrâr diriltildikleri gün, zaman. Kıyâmet günü.
 • Büyük kıyâmet.

kıyamet-i kübra-yı umumiye / kıyamet-i kübrâ-yı umumiye

 • Umumî olan büyük kıyamet.

kıyamet-i mükerrere

 • Tekrarlanan kıyamet, defalarca ölüp dirilme.

kıyamet-i mükerrere-i nev'iye / kıyâmet-i mükerrere-i nev'iye

 • Her bir varlık türünde sürekli olarak tekrarlanan ve kıyameti andıran var olma ve yok olma hadiseleri.

kıyamet-i şahsiye

 • Kişinin kıyameti.

kıyamet-i şahsiye-i umumiye

 • Şahsa, bireye ait umumî kıyamet.

kıyamet-i suğra / kıyâmet-i suğrâ

 • Küçük kıyâmet, herkesin kendi ölümü.

kıyamet-i umumiye / قِيامَتِ عُمُومِيَه

 • Genel, herşeyi içine alan kıyamet.
 • Umumi kıyamet.

konak

 • Menzil, yolculukta gece vakti inilen yer.
 • Yolculukta bir yerde durma, dinlenme. İki menzil arasındaki yol.
 • Büyük ev, zengin ve mükellef ikâmetgâh.
 • Resmi dâire.

kuddus / kuddûs

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Azamet ve celâline, büyüklüğüne lâyık olmayan, noksanlık ve eksiklik getiren şeylerden, his organlarının anladığı, hayâl gücünün hayâl ettiği, hâtıra gelen ve düşünülebilen her türlü vasıftan ve özellikten münezzeh, pâk ve temiz olan.

küfr alametleri / küfr alâmetleri

 • Kâfirlerin ibâdet olarak yaptıkları ve kâfirlik alâmeti olan şeyler.

küfr-i hükmi / küfr-i hükmî

 • İslâmiyet'in îmânsızlık alâmeti dediği sözleri söylemek ve işleri yapmak.

kuhnümun

 • Heybetli, azametli. Dağ gibi görünen. (Farsça)

kürsi / kürsî

 • Allahü teâlânın azameti, kudreti ve büyüklüğünü gösteren ve Arşın altında olduğu bildirilen Allahü teâlânın yarattığı en büyük varlıklardan biri.

kurun-u uhra / kurûn-u uhrâ

 • Son çağ, dünya hayatının kıyamete yakın son devresi.

la'net

 • Bedduâ; bir kimsenin kötülüğünü, Allahü teâlânın af ve merhametinden mahrum olmasını, ihânet edenlerin veya kötülüklerin gerektiği cezâya çarptırılmasını istemek.

lamise / lâmise

 • Dokunma hissi, duygusu. El ile olan his. Bir şeyin cesâmetini anlama duygusu.

letaif-i refet / letâif-i refet

 • Şefkat ve merhametin güzellikleri.

levn

 • Renk, boya. Sıfat, nev', çeşit, tür. Bir şeyi diğerinden ayıran alâmet.

levs-ül katl

 • Birisini katletmekle müttehem olan şahısta, katlin nişânesi veyahut maktul ile aralarında zâhir bir düşmanlık bulunması gibi alâmet ve karineler.

lezzet-i rahmet

 • Merhametteki lezzet.

likaullah

 • Allah'a kavuşmak.
 • Kıyamet günü, Cennet'te Allah'ı görmek.

liva-i hamd / livâ-i hamd

 • Hamd (şükür) sancağı. Kıyâmet gününde, canlılar dirilip, Arasat meydanında toplanınca, Allahü teâlâ tarafından Peygamber efendimize ihsân edilecek olan ve altında bütün inananların toplanacağı sancak-ı şerîf.

liva-ül hamd

 • Hz. Peygamber'in (A.S.M.) bayrağı. Ona inananlar kıyâmetten sonra bu bayrağın altında toplanacaklardır.

livaü'l-hamd / livâü'l-hamd

 • Hz. Peygamber'in (a.s.m.) sancağı, kıyametten sonra Müslümanların altında toplanacakları sancak.

livaü'l-hamd-i ahmedi / livâü'l-hamd-i ahmedî

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) bayrağı, kıyametten sonra Müslümanların altında toplanacakları sancak.

lizam

 • (Lezm) Lazım olmak. İcâbetmek. Lüzumluluk.
 • Ölüm.
 • Kıyamet günü hesabı.

lümme

 • Nişan. Alâmet. Damga. Nokta.
 • Vesvese, kuruntu.
 • Çok cemaat, çok kalabalık.

lütf u kerem

 • Kerem ve iyilik; iyilik ve yumuşaklıkla muamele; cömertlik, merhamet ve ihsan.

lutf-u merhamet / lûtf-u merhamet

 • Merhametin lütfu, ikram ve ihsanı.

lüvam

 • Melâmetlik, rüsvaylık, rezil kepaze olmaklık.

ma'din

 • (Çoğulu: Meâdin) Hak Teâlâ'nın yerde halk ettiği.
 • İkamet ettikleri mevzi.

ma'lem

 • (Çoğulu: Maâlim) Eser, iz, nişan, alâmet.

mahayil

 • Alâmet, işaret.
 • (Tekili: Mahile) Hayâl eserleri.

mahfed

 • (Çoğulu: Mehâfid) İkamet yeri. Oturulan yer.
 • Bir renk cinsi.

mahile

 • (Çoğulu: Mahâyil) Düşünmeğe sebebiyet veren işaret, alâmet.

mahkede

 • İkamet mevzii, oturulan yer.

mahşer / محشر

 • Toplanma yeri. Kıyametten sonra insanların tekrar dirilip toplanmaları ve toplandıkları yer. Haşir meydanı.
 • Çok kalabalık.
 • Haşr olunacak, toplanılacak yer. Kıyâmet gününde bütün mahlûkâtın (bütün canlıların) yeniden dirildikten sonra hesap için toplanacakları yer. Arasat Meydanı, Mevkıf.
 • Kıyamet yeri. (Arapça)
 • Aşırı kalabalık. (Arapça)

mahz-ı eser-i rahmet ve inayet / mahz-ı eser-i rahmet ve inâyet

 • İlâhî şefkat, merhamet ve yardımın eksiksiz gerçekleşmesi.

mahz-ı keramet

 • Tam bir keramet gibi. Kerametin ta kendisi.

makam-ı mahmud / makâm-ı mahmûd

 • Mahşer (kıyâmet) günü büyük bir sıkıntı ve ızdırab içerisinde bulunan mahlûkâtın hesaplarının bir an evvel görülmesi için Allahü teâlâ tarafından Muhammed aleyhisselâma verilen şefâat izni. Buna Şefâat-i Kübrâ da denir.

malik-i rahim / mâlik-i rahîm

 • Özel şefkat ve merhameti olan ve herşeyin sahibi Allah.

malik-i rahim-i kerim / mâlik-i rahîm-i kerîm

 • Bol ihsan ve ikram sahibi; sonsuz şefkat ve merhamet sahibi olan herşeyin sahibi Allah.

malik-i yevmiddin / mâlik-i yevmiddîn

 • Kıyamet gününün sahibi olan Allah.

manend-abad / manend-âbâd

 • Ölümle kıyamet arasında geçen zaman.

me'cuc / me'cûc

 • Çok eski zamanlarda, bir duvar arkasında bırakılmış, kıyâmete yakın, yeryüzüne yayılacak olan Nûh aleyhisselâmın oğlu Yâfes'in soyundan gelecek olan kötü bir millet. Yüzleri yassı, gözleri küçük, kulakları çok büyük, boyları kısadır.

mecd

 • Büyüklük. Azamet.
 • şeref, itibar.

mecid

 • Azametli. Şerefli. Gâlib.
 • Esmâ-i İlâhiyedendir.

medaris

 • Medreseler. Ders okunan yerler. Talebe-i ulumun ikametgâhları. Din, imân, ahlâk dersi ve fenni ilim okutulan ve aynı zamanda talebenin ikamet ettiği mektebler.

medlul / medlûl

 • Delîlin (alâmet ve işâretin) delâlet ettiği, gösterdiği şey.

medn

 • Durmak, ikamet.

meenne

 • Alâmet, nişan, işaret.

mehabet

 • Heybet.
 • Hürmetle karışık korku.
 • İhtiram. Azamet. Büyüklük.
 • Azamet, ululuk, korkunçluk.

mehdi / mehdî

 • Kıyâmete yakın geleceği, Peygamber efendimiz tarafından haber verilen ve İslâmiyet'i ve adâleti yeryüzüne hâkim kılacak olan mübârek zât.

mehdi-i muntazır

 • (Şiilerin itikadına göre) Kıyameti bekleyen mehdi.

mehib / mehîb

 • Heybetli, azametli.
 • İnsanın kendisinden korktuğu. Heybetli, azametli, korkunç kimse.
 • Arslan, esed, gazanfer.

mehub

 • Heybetli. Azametli. Korkunç.
 • Arslan.

mekd

 • Azlık.
 • İkamet, oturmak.

mekremet-güster

 • Merhamet dağıtan, merhamet yayan.

melamet-zedegan / melamet-zedegân

 • (Tekili: Melametzede) Ayıplanmış, kınanmış kimseler, azarlanmış olanlar. (Farsça)

melametzede

 • (Çoğulu: Melametzedegân) Melamete uğramış, ayıplanmış, azarlanmış, kınanmış. (Farsça)

melekut / melekût

 • Hükümdarlık, azamet.
 • Alem-i melekût: Ruhlar ve melekler âlemi.

menair

 • (Menâvir) Minâreler.
 • Nur yerleri.
 • Alâmet.

menakıb / menâkıb

 • Menkıbeler. Velîlerin, Allahü teâlânın sevgili kullarının güzel iş, hareket, söz ve kerâmetlerini konu edinen hikâye ve hâtıralar, bu hususta yazılmış kitapları. Menkabenin çokluk şeklidir.

menare

 • (Çoğulu: Menâr-Menâvir) Alâmet, işaret.
 • Kandil.
 • Minare.

menasim

 • (Tekili: Mensim) Yollar, tarikler, meslekler.
 • Alâmetler, izler, eserler, nişânlar.

mendeme

 • Pişman olma. Nedâmet etmek.
 • Pişman olacak yer.

mensim

 • (Çoğulu: Menâsim) Alâmet, işaret, nişân, iz, eser.
 • Yol, tarik.
 • Deve tırnağı.

merahim

 • (Tekili: Merhamet) Acımalar, merhametler.

merhamet / مرحمت

 • Acıma. (Arapça)
 • Merhamet etmek: Acımak. (Arapça)

merhamet ve şefkat-i ilahiye / merhamet ve şefkat-i ilâhiye

 • Allah'ın merhamet ve şefkati.

merhamet-disar

 • Çok merhametli, acıma hissi fazla olan.

merhamet-i camia / merhamet-i câmia

 • Kapsamlı merhamet; her şeyi kuşatan şefkat.

merhamet-i ilahiye / merhamet-i ilâhiye

 • Allah'ın merhameti.

merhamet-i kudsiye

 • Kutsal merhamet, acıma.

merhamet-i mütekabile

 • Karşılıklı merhamet besleme.

merhamet-i mutlaka

 • Sınırsız merhamet.

merhamet-i rabbaniye

 • Allah'ın merhameti, şefkati.

merhamet-i şahane

 • Mükemmel merhamet, bağış, ihsan.

merhamet-i umumiye-i ilahiye / merhamet-i umumiye-i ilâhiye

 • Allah'ın her şeyi kuşatan rahmeti, merhameti.

merhametbahş

 • Merhamet eden. Merhametli. (Farsça)

merhameten / مَرْحَمَتاً

 • Acıyarak, merhamet ederek.
 • Merhamet ederek.
 • Merhamet ederek.
 • Merhamet ederek.

merhametgüster

 • Merhametli, merhamet edip acıyan. (Farsça)

merhametkar / merhametkâr

 • Merhametli, şefkatli.
 • Merhametli.

merhametkarane / merhametkârâne

 • Merhamet edercesine.
 • Merhametli bir şekilde.

merhametpenah

 • Merhametli. (Farsça)

merhametperver

 • Merhametli, esirgeyici, acıyan. (Farsça)

merhametperveri / merhametperverî

 • Merhametlilik, esirgeyicilik. (Farsça)

merhametşiar

 • Çok merhametli. (Farsça)

merhametşiari / merhametşiarî

 • Merhametlilik, merhametli oluş. (Farsça)

mersum

 • (Resm. den) Yazılmış, çizilmiş. Alâmetli, işaretli.
 • An'ane, gelenek, örf ü âdât.
 • Adı ve bahsi geçmiş. Bahsedilmiş.

meş'ar-ül-haram / meş'ar-ül-harâm

 • Mekke-i mükerremede, Arafât ile Minâ arasında bulunan Müzdelife'nin sonunda Cebel-i kuzah yakınında bir yer. Meş'ar, şiâr (alâmet) yeri demektir. Meş'ar denmesi; ibâdet yeri olması; haram diye vasıflandırılması ise, hürmeti ve kıymeti sebebiyledir.

mesam

 • (Mesâmet) Duracak yer.

mescid-i rahmani / mescid-i rahmânî

 • Çok merhametli olan Allah'ın yarattığı mescid.

mesih / mesîh

 • Îsâ aleyhisselâmın isimlerinden.
 • Kıyâmete yakın yeryüzünde çıkacağı bildirilen, son derece kıvırcık saçlı, gözü dışarı fırlamış kâfir bir genç olan Deccâl'e verilen isim.

mevkıf

 • Durak, durulacak yer; kıyâmette ölülerin diriltildikten sonra toplanacakları yer; Arasât meydanı, mahşer yeri.

mevsim

 • (Çoğulu: Mevâsim) Pazar yeri.
 • Arap pazargâhları.
 • Yılın dört kısmından biri.
 • Zaman. Vakit. Alâmet.

meydan-ı kıyamet

 • Kıyamet meydanı.

meyl-i merhamet

 • Merhamet etme isteği, eğilimi.

mezare

 • Kalb katılığı.
 • Büyüklük, azamet.

miad

 • Vaad edilen gelecek zaman veya yer.
 • Müsaade edilen zaman.
 • Kıyâmet. Mahşer.
 • Vaad. Müddet.

mihrban

 • Merhamet ve şefkat sahibi. Muhabbetli, sevimli, yumuşak huylu ve güleryüzlü. (Farsça)

mikdar-ı kamet

 • Namaza başlamak için okunan kamet zamanı kadar.

mirac-ı keramet

 • Peygamber Efendimizin (a.s.m.) veliliğinin kerâmeti olan mirca.

mısdak

 • (Sıdk. dan) Bir şeyin doğru olduğunu isbata yarayan şey. Tasdik âleti.
 • Alâmet. Tavır. Tarz. Düstur.
 • Değer ölçüsü.

mizan / mîzân / mîzan / ميزان

 • Terâzi, ölçü âleti.
 • Kıyâmet günü insanların günâh ve sevâbını tartan ve nasıl olduğu bilinmeyen terâzi.
 • Terazi. (Arapça)
 • Ölçü. (Arapça)
 • Terazi burcu. (Arapça)
 • Mahşer günü, kıyamet günü. (Arapça)

mu'cize

 • İnsanların, yapmasında âciz kaldıkları ve ancak Allah tarafından peygamberlere nasib olan hârika. Kerametten yüksek, fevkalâde hâdise.
 • Mu'cize, Halik-ı Kâinat tarafından peygamberlerin hakkaniyetine ait bir tasdiktir. Sahih hadislerle mu'cizeler haber verilmiş ve tesbit edilmiştir.

mu'ciznüma keramet / mu'ciznümâ keramet

 • Mu'cize özelliklerini taşıyan keramet.

mu'tezil

 • Hatâsını itiraf edip, idrâk ederek melâmeti kabul eden. Kendi kötülüğünü kabul eden.

muazzam / معظم

 • Azametli, ulu. (Arapça)

mübeşşirat

 • (Tekili: Mübeşşir) Hayırlı alâmetler.
 • Müjdeleyenler, hayırlı haber verenler.

müdebbir-i rahim-i zülcemal / müdebbir-i rahîm-i zülcemâl

 • Sonsuz güzellik sahibi, herşeyi şefkat ve merhametle sevk ve idare eden Allah.

müfe'at

 • Yılan suretinde olan alâmet.

müflih

 • İflâh olan, selâmet bulan. Kurtulan. Felâha eren.

müflihane

 • Selâmete çıkarak. Felâh bularak. (Farsça)

müflihin / müflihîn

 • (Tekili: Müflih) Selâmete çıkanlar, kurtulanlar, felâha erenler.

müflihun / müflihûn

 • (Tekili: Müflih) Kurtulanlar, iflâh olanlar, felâha erenler, müflihler, selâmete çıkanlar.

mugayyebat-ı hamse / mugayyebât-ı hamse

 • Beş bilinmeyen. Bizce gaib olan beş şey:1- Kıyamet vakti, 2- Yağmurun ne zaman yağacağı, 3- Ana rahmindeki çocuğun mahiyeti ve ceninin isti'dadı ve mânevi simasının ne olduğu, 4- Yarın insan hayr ve şer olarak ne kazanacağını, 5- İnsanın nerede öleceğini Allah bildirmedikçe kimse bilemez. Bunlara me

muhabbet-i rahman / muhabbet-i rahmân / مُحَبَّتِ رَحْمٰنْ

 • Sonsuz merhamet ve şefkat sahibi olan Allah'a duyulan sevgi.
 • Çokça merhamet eden Allah hesabına olan sevgi.

muhasama

 • (Muhasamet) (Çoğulu: Muhâsamât) Muhalefet. İki taraf arasındaki düşmanlık. Birbiri ile çekişmek. Birbirine husumet etmek.

mühib / mühîb

 • Heybetli. Korkunç. Azametli.
 • Tehlikeli.

muhrenşim

 • Azametli, kibirli kimse.
 • Zayıf ve rengi değişmiş kişi.

muhyem

 • (Çoğulu: Mehâyim) İkâmet yeri, oturma yeri.

mukam

 • Durduracak mekân. İkamet mevzii.
 • Durmak, ikamet.

mükam

 • Durulacak yer, ikametgâh. İkametgâhta geçen zaman.

mukame

 • İkamet, oturma.
 • İkamet yeri, vatan.
 • Ümmet.

mukatane

 • Mukim olmak, oturmak, ikamet etmek.

mukim / mukîm

 • İkamet eden, oturan.
 • İkamet eden. Ayakta duran.
 • Okuyan.
 • Bir memlekette devamlı duran.
 • Fık: Vatanında veya vatanı sayılan bir yerde onbeş günden fazla kalan kimse. (18 saatlik uzağa gidene "Misâfir" denir.)
 • Esmâ-i İlâhiyyeden olup "Her şeyi ayakta tutan, devam ettiren ve kayyumiyet

mülim / mülîm

 • Kendini levm etmek. Melâmette olmak. Kusurunu anlayıp kendisini kötülemek.

mülk

 • Mal. Yer. Bina.
 • Hüküm ile bir şeyin zabt ve tasarrufu.
 • İzzet, azamet, şevket.
 • Bir şeyin dış yüzü.
 • İnsanın sahip ve malik olduğu şey.
 • Akıl sahiplerini tasarruf etmek.
 • Mâlik olmak.

mün'im-i rahim / mün'im-i rahîm

 • Sonsuz şefkat ve merhamet sahibi ve gerçek nimet verici olan, Allah.

munsıf

 • İnsaflı. Merhametli. Hakkı kabul eden. Hakka riayet eden.

mürebbi-i rahim / mürebbî-i rahîm

 • Şefkat ve merhamet herbir varlık üzerinde görülen ve herşeyi yaratılış gayelerine göre terbiye eden Allah.

mürşidin / mürşidîn

 • (Tekili: Mürşid) Mürşidler, doğru ve selâmetli yolu gösteren kimseler.

mürteba'

 • Bahar günlerinde ikâmet edecek yer. Yazlık. Sayfiye yeri.

mürteci'

 • (Rücu'. dan) Geri dönen, geri dönmek isteyen. İrticâa giden.
 • Her cihetle en yüksek saadet ve selâmete sevkeden İslâmiyete muhalefetle İslâmdan önceki câhiliyet ve ahlâksızlığa dönmek isteyenlerin vasfı.
 • İslâmiyete muhalif olanların; hakikat, İslâmiyet ve iman fedakârlarına, İ

müsedded

 • (Sedad. dan) Uzunlamasına doğrultulmuş.
 • İstikametle amel eden kişi.

müsevvem

 • Alâmetli, işaretli.
 • Süslü, ziynetli.
 • Yabana otlamaya salıverilen davar.

müşfik

 • Şefkatle seven. Acıyan, merhametli.
 • Şefkatli, merhametli, acıyan.

müşfikane

 • Şefkatle, merhametle. Müşfik olana lâyık surette. (Farsça)

müslim

 • İslâm olan, Allah'a teslim olmuş olan, selâmette olan.

müsliman

 • (Selâmet. den) İslâm olan. İslâm dininde bulunan, mü'min ve mütedeyyin olan.

müstakim / müstakîm

 • (Kıyam. dan) Doğru, istikametli.
 • Eğri olmayan, düz, dik.
 • Hilesiz, temiz.
 • İstikamet üzere olan, dosdoğru olan.

müstakimane

 • İstikametle, dosdoğru, düzgün biçimde.

müstakime

 • İstikametli, dosdoğru.

müsterhim

 • (Rahm. dan) İstirham eden, niyaz eden, yalvaran. Merhamet dileyen.

müsterhimane / müsterhimâne

 • İstirham ederek, merhamet dilercesine.
 • İstirham edene, yalvarana, merhamet dileyene yakışır şekilde, yakışır halde. (Farsça)
 • Yalvararak, merhamet dileyerek.

mutasarrıf-ı rahim / mutasarrıf-ı rahîm

 • Varlıklar üzerinde merhamet ve rahmetinin çok özel tecellîleri bulunan sonsuz tasarruf ve yetki sahibi Allah.

müteazzım

 • (Azamet. den) Taazzum eden, büyüklük taslıyan, mütekebbir.

müteazzımane / müteazzımâne

 • (Azamet. den) Benlik, büyüklük taslıyarak.

mütekebbir

 • Kibirli. Büyüklenen. Tekebbür eden.
 • Esmâ-i İlâhiyeden olup, Allah'ın büyüklük ve azametini ifade eder.
 • Allahü teâlânın ism-i şerîflerinden. Yaratılanların sıfatlarından uzak, vehim ve aklın anlamasından yüksek, azamet ve kibriyâ (büyüklük) sıfatıyla her şeyden ayrılmış olup, her şeyden yüce ve yüksek olan.
 • Kibirlenen, kendisini başkalarından üstün gören, kendini beğenen.

mütemekkin

 • (Mekân. dan) Yerleşen, Mekânlanan, temekkün eden. İkamet eden, sâkin olan.
 • Gr: Üç harekeyi de kabul eden kelime.

müteneddim

 • Pişman olan, nedâmet duyan.

müteneddimane / müteneddimâne

 • Pişman olarak, nedâmetle. (Farsça)

müteneddimin / müteneddimîn

 • (Tekili: Müteneddim) Pişman olanlar, nedâmet duyanlar.

müterahhim

 • (Rahm. den) Acıyan, merhamet eden.

müterahhimane / müterahhimâne

 • Acıyarak. Merhamet ederek. (Farsça)

mütevessim

 • Bir şeyi çözmeğe çalışan.
 • Nişanlı, alâmetli ve bezenmiş kişi.

müttesim

 • Hususi bir nişânı veyâ âlameti olan.

müzahame

 • (Bak: MÜZAHAMET)

nadim / nâdim

 • Nedamet etmiş, pişman.
 • Nedamet etmiş, pişman olmuş.

nadimane / nadimâne

 • Pişmanlıkla, pişman olarak, nedamet duyarak. (Farsça)

nadimiyet

 • Pişmanlık, nedamet.

namık kemal

 • (Mi: 1840 - 1888) Tekirdağ'lı olup İslâm mücahidlerindendir. Yeni Osmanlılık hareketine vatan mefhumunu sokmuş, "Firâki, hapsi, nefyi kadr-i nâmusumla gördüm hep" diye haklı olduğunu dâima müdâfaa etmiştir. Ehl-i kemâl bir zat olduğu, davasının istikameti ve samimiyetinden anlaşılır.Hayatının sonlar

namus

 • Irz, iffet, edeb, hayâ.
 • Şeriat.
 • Melâike.
 • İrade-i İlâhiyenin tecellisi.
 • Nizam.
 • Emniyet ve istikamet gibi faziletlerin muhassalası olan pek kıymetli haslet.
 • Bir kimsenin mahrem, gizli esrarı olup işleri ve hallerinin iç yüzüne vakıf ve muttali ki

nazar-ı merhamet

 • Merhametli bakış.

nazar-ı rahmet

 • Şefkat ve merhametlice bakış.

nebalet

 • Zekâ, fazilet ve neciblik sâhibi olmak.
 • Büyüklük, azamet.
 • İyi olmak.
 • Cömertlik, elaçıklık.
 • Okçu, ok yapıp satan. Okçuluk.

nebiyy-i ahirüzzaman / nebiyy-i âhirüzzaman

 • Dünya hayatının kıyamete yakın son devrenin Nebisi; son Peygamber.

necat

 • Kurtuluş, selâmet.
 • Hırs ve hased.
 • Yüksek mekân.
 • Ağaç budağı.
 • Mantar.

neccina

 • Bizi kurtar, bize selâmet ver, bizi hıfzeyle (meâlinde dua).

nedamet / nedâmet / ندامت

 • (Nedm. den) Pişmanlık, nedâmet etmek.
 • Pişmanlık. (Arapça)
 • Nedâmet getirmek: Pişman olmak. (Arapça)

nedametkar / nedametkâr

 • Nedamet eden. Pişman olan. (Farsça)

nedem

 • Pişman olma, nedamet, pişmanlık.

nedman

 • Pişmanlık, nedâmet. Pişman olma. Pişmanlık duyma.

nefes-i rahman / nefes-i rahmân

 • Sonsuz merhamet sahibi Cenab-ı Hakkın varlıklar üzerindeki rahmet esintisi.

nefh-i sur

 • Hz. İsrafil'in sur'a üflemesi, kıyametin kopması.
 • İsrafil Aleyhisselâm'ın Kıyamet gününde "Sur' denilen boruyu üflemesi.
 • Kıyamet kopması.

nefha

 • Üfleme, üfürme. İsrâfil aleyhisselâmın, kıyâmetin kopup insanların öleceği ve tekrar diriltilecekleri zaman, nasıl olduğu bizce bilinmeyen sûra üflemesi.

nefhat-ül-fer'

 • İsrâfil aleyhisselâmın, kıyâmetin kopacağına yakın, nasıl olduğu bizce bilinmeyen sûr'a birinci defâ üflemesi.

nehec

 • (Çoğulu: Menâhic) Yol, tarik.
 • İstikâmet.

nermdil

 • Yüreği yumuşak. Merhametli. (Farsça)

neş'et

 • Meydana gelmek, vücuda gelmek. Büyüyüp kat ve kamet sahibi olmak. Yetişmek, ileri gelmek.
 • Çıkmak. Kaynak olmak.

nişan

 • İz. Nişan. Alâmet. İşaret. (Farsça)
 • Yara izi. (Farsça)
 • Hedef, vurulması istenen nokta. (Farsça)
 • Hâtıra için dikilen taş. (Farsça)
 • Taltif için verilen madalya. (Farsça)
 • Evlenmeden önceki anlaşma ve karar işareti veya merasim. (Farsça)
 • Tuğra. (Farsça)
 • Ferman. (Farsça)
 • Alâmet, işaret.

nişane / nişâne

 • Alâmet, işaret.
 • İz, alâmet, bellik.

nizal

 • Nişan, işaret, alâmet.

nur-i kasd

 • Kasd ve irâdenin nuru. Kasd ve iradeden gelen parlaklık. Bir istek ve kasıtla yapıldığına âit alâmet ışığı.

ömer

 • Resül-ü Ekrem'in (A.S.M.) ikinci halifesi, Aşere-i Mübeşşere'den ve sahabenin en büyüklerindendir. Çok âdil, âbid, zâhid ve merhametli idi. Fakirce yaşadı. Adaleti, şecaat ve cesareti, İlâ-yı Kelimetullah için fedakârlığı meşhurdur. Çok Hadis-i Şeriflerle medhedildi. Zamanında çok fütühat ve ilerlem

padişah-ı zülcelal / padişah-ı zülcelâl

 • Sonsuz büyüklük, yücelik ve azamet sahibi Padişah, Allah.

peşimani / peşimanî

 • Pişmanlık, nedamet. (Farsça)

pişmanlık

 • Kişinin işlediği bir iş veya günâh sebebiyle vicdânen üzüntü duyması; tövbeye gelme; nedâmet.

pür-rahm ü şefkat

 • Çok şefkatli ve merhametli.

pürrahm

 • Pek merhametli.

ra'd

 • Gök gürültüsü.
 • Bulutları sevk ve nezaret ile vazifeli bir melek adı.
 • Tehdit etmek, korkutmak. (Terennümat-ı hava, na'rât-ı ra'diye, nağamat-ı emvac, birer zikr-i azamet. Yağmurun hezecatı, kuşların seceatı birer tesbih-i rahmet, hakikata bir mecaz... Lemeat'tan)

rabb-i rahim / rabb-i rahîm / رَبِّ رَح۪يمْ

 • Sonsuz şefkat ve merhamet sahibi olan ve herbir varlığı terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah.
 • Merhametle terbiye edici olan (Allah).

rabb-i rahim ve kerim / rabb-i rahîm ve kerîm

 • Sonsuz cömertlik, şefkat ve merhamet sahibi olan ve herbir varlığı terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah.

radife

 • Kıyametteki ikinci Sur'un ismi. (O'nunla bütün ölüler hayat bulurlar.)

rahim / rahîm / râhim / رحيم / رَح۪يمْ

 • (Rahmet. den) Rahmet edici, merhamet eyleyen. Rahmedici. Muhafaza eden, bağışlayan. Rahmet ve merhamet sahibi, şefkat eden, gufran sahibi. (Kur'an-ı Kerim'de bu isim 220 defa zikredilir.)
 • (Rahm. dan) Rahmet edici, acıyan, merhamet eden.
 • Merhametli, acıyan.
 • Esirgeyen, acıyan, merhamet eden.
 • Rahmeti herşeyi kuşatan, sonsuz şefkat ve merhamet sahibi Allah.
 • Merhametli. (Arapça)
 • Merhamet eden Tanrı. (Arapça)
 • Çok merhametli.
 • Merhamet eden Allah.

rahim-i hakim / rahîm-i hakîm

 • Herşeyi hikmetle yapan, sonsuz şefkat ve merhamet sahibi Allah.

rahim-i kerim / rahîm-i kerîm / رَح۪يمِ كَر۪يمْ

 • Sonsuz şefkat ve merhamet sahibi olan ve sınırsız bir cömertliği olan.
 • Çokça ikram eden merhamet edici (Allah).

rahim-i mutlak / rahîm-i mutlak

 • Sınırsız şefkat ve merhamet sahibi olan Allah.

rahim-i sermedi / rahîm-i sermedî

 • Varlığı sürekli olan ve yarattığı varlıklara sonsuz merhameti ve şefkatiyle davranan Allah.

rahim-i zülcemal / rahîm-i zülcemâl

 • Sonsuz güzellik sahibi ve her varlığa özel merhameti olan Allah.

rahimane / rahîmâne

 • Şefkat ederek, acıyarak. Merhamet ve rahmet ile Cenab-ı Hakk'a yakışır tarzda.
 • Merhametli bir şekilde.

rahimehullah / rahîmehullah

 • "Allah ona merhamet eylesin, Allah rahmet eylesin" meâlinde duâdır.
 • Allah ona merhamet eylesin, rahmet eylesin.
 • Allah merhamet eylesin.

rahimin / rahimîn

 • (Rahîmûn) Merhametliler, acıyıp esirgeyenler, rahmet edenler, şefkat edenler.

rahimiyet / rahîmiyet

 • Allah'ın herbir varlık üzerinde yansıyan şefkat ve merhamet ediciliği.
 • Merhamet edicilik.

rahimiyet-i ilahiye / rahîmiyet-i ilâhiye

 • Allah'ın şefkat ve merhameti.

rahimiyet-i rabbaniye / rahîmiyet-i rabbâniye

 • Bütün varlıkları terbiye eden ve idaresi ve tasarrufu altında bulunduran Allah'ın herbir varlığa şefkat ve merhameti.

rahm / رحم

 • Acıma, merhamet. (Arapça)
 • Rahm etmek: Acımak, merhamet etmek. (Arapça)

rahm ü şefkat

 • Merhamet ve şefkat etmek.

rahman / rahmân / رحمان / رحمن / رَحْمَنْ

 • Sonsuz merhametli, Allah.
 • Çok merhamet sahibi ve şefkatle bütün yaratıkların rızkını veren Allah.
 • Merhametli Tanrı. (Arapça)
 • Çok merhametli.
 • Çokça merhamet eden (Allah).

rahman-ı bilhak / rahmân-ı bilhak

 • Hakkıyla çok merhametli olan Allah.

rahman-ı rahim / rahmân-ı rahîm / رَحْمٰنِ رَح۪يمْ

 • Dünya ve âhirette yarattığı varlıklara sonsuz rahmet, şefkat ve merhametiyle davranan Allah.
 • Çokça merhamet ve şefkat eden (Allah).

rahman-ı rezzak / rahmân-ı rezzâk

 • Rahmet ve merhameti bütün varlıkları kuşatan ve bütün varlıkların rızıklarını bol bir şekilde tekrar tekrar veren ve ihtiyaçlarını karşılayan Allah.

rahman-ı zülcemal / rahmân-ı zülcemâl

 • Sonsuz güzellik ve merhamet sahibi olan Allah.

rahman-ı zülkemal / rahmân-ı zülkemâl

 • Sonsuz mükemmellik ve merhamet sahibi olan Allah.

rahmaniyet / rahmâniyet

 • Allahın kullarına merhamet etmesi.
 • Allah'ın bütün varlıkları kuşatan merhamet edicilik sıfatı.

rahmaniyet-i ilahiye / rahmâniyet-i ilâhiye

 • Allah'ın merhamet ve şefkat edicilik vasfı.

rahmanürrahim / rahmânürrahîm

 • Bütün her şeye ve herbir varlığa, şefkat ve merhametiyle muamele eden Allah.
 • Dünyada da âhirette de âcizlere merhamet eden Allah.

rahmet / رحمت

 • Merhamet, acımak, şefkat etmek, ihsan etmek, esirgemek.
 • Mc: Yağmur.
 • Esirgeme, merhamet.
 • Yağmur.
 • Acıma, merhamet.
 • Sevgili Peygamberimiz hazret-i Muhammed'in isimlerinden.
 • Kur'ân-ı kerîm.
 • Yağmur.
 • Acıma, merhamet. (Arapça)
 • Yağmur. (Arapça)

rahmet-i bakiye / rahmet-i bâkiye

 • Devamlı olan şefkat ve merhamet.

rahmet-i ilahi / rahmet-i ilâhî

 • Allah'ın rahmeti, şefkat ve merhameti.

rahmet-i ilahiyye / rahmet-i ilâhiyye

 • Allahü teâlânın merhameti, acıması.

rahmet-i rabbaniye / rahmet-i rabbâniye

 • Herbir varlığa muhtaç olduğu şeyleri veren, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah'ın merhamet ve şefkati.

rahmet-i sübhani / rahmet-i sübhânî

 • Her türlü kusur ve eksiklikten yüce ve uzak olan Allah'ın rahmeti, merhamet ve şefkati.

rahmet-i umumiye-i ilahiye / rahmet-i umumiye-i ilâhiye

 • Allah'ın her şeyi kuşatan rahmeti, merhameti.

rahmet-i vasia-i külliye / rahmet-i vâsia-i külliye

 • Herşeyi kuşatan geniş İlâhî şefkat ve merhamet.

rahmetfeşan / rahmetfeşân

 • Merhamet saçan.

raif / râif

 • Merhametli, re'fetli.
 • Merhametli.

rakik

 • (Rikkat. den) Yufka yürekli, ince merhamet ve şefkat sahibi olan.
 • Köle, câriye.

rakik-ül kalb

 • Yufka kalbli, çok merhametli, ince duygulu.

rauf / raûf / رَؤُفْ

 • Çok acıyan, esirgeyen, merhamet sâhibi.
 • Esmâ-i İlâhiyedendir.
 • Çok esirgeyen, çok acıyan, çok merhamet sahibi olan Allah.
 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Kullarına karşı merhâmeti çok olan ve yaptıkları iyilikleri zâyî etmeyen.
 • "Ümmetine karşı çok merhâmet eden, acıyan" mânâsına Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellemin isimlerinden.
 • Çok merhametli.

re'fet / رَأْفَتْ

 • Merhamet, şefkat.
 • Acıma, merhamet.
 • Merhamet, acımak.
 • Yüce.
 • Merhamet.

re'fet-i rabbaniye / رَأْفَتِ رَبَّانِيَه

 • Terbiye edici Allah'ın merhameti.

re'fetkarane / re'fetkârane / re'fetkârâne / رَأْفَتْكَارَانَه

 • Merhametli bir şekilde, çok acıyarak.
 • Merhamet ederek.

re'fetmeab / re'fetmeâb

 • Çok merhametli. (Farsça)

receb

 • Azametli, heybetli. Ta'zim etmek.
 • Cennet'te bir nehir ismi.
 • Mübarek üç ayların birincisi ve Kamerî aylardan yedincisi.
 • Erkek ismi.

refet

 • Merhamet, acıma.

refetkarane / refetkârane

 • Merhamet edercesine.

rema

 • Bir yerde ikamet eylemek.
 • Ziyade olmak.
 • Riba, faiz.
 • Bir haberi zan ile anlayıp idrak etmek.

remk

 • Durmak, ikâmet.
 • Boz renk.

reşahat-i ihtiyar

 • İstekle yapılma alâmetleri. İhtiyar sızıntısı, yâni bir irade ve tercih ile yapıldığını gösteren alâmetler.

resm

 • (Resim) Yazma, çizme, desen.
 • Eser, iz, nişan, alâmet.
 • Suret.
 • Tertib. Tarz, üslub.
 • Fotoğraf resmi.
 • Âdet, usul, tavır, davranış.
 • Alay, merâsim.
 • Man: Bir şeyi başkalarından ayırdeden tarif.

rezzak-ı rahim / rezzâk-ı rahîm

 • Bütün varlıkların rızıklarını devamlı veren, sonsuz şefkat ve merhamet sahibi olan Allah.

rikkat-aver / rikkat-âver

 • Acıma ve merhamet uyandıran. (Farsça)

rikkat-yab / rikkat-yâb

 • Acıyan, merhamet eden. (Farsça)

rota

 • Vapur ve gemilerde istikamet yolu. Geminin seyir yolu.

ruh-u hidayet

 • Hidayetin ve istikâmetin ruhu, özü.

rümuk

 • Durmak.
 • İkamet etmek, oturmak, mukim olmak.

rüşd

 • Doğru yol bulup bağlanmak. Hak yolunda salabet, metanet ve kemal-i isabetle dosdoğru gitmek.
 • Hayra isabet etmek.
 • Büluğa ermek.
 • İstikamette olmak. Dinine ve malına zarar gelecek şeyi bilmek, doğru düşünmek.
 • Kişinin akıl ve idraki kavi ve tedbiri metin olmak.

rüsta-hiz

 • Mahşer, kıyamet. (Farsça)

ruz-i ceza / rûz-i cezâ / روز جزا

 • Kıyamet günü.
 • Haşir günü.
 • İnsanların diriltilip, hesâba çekilerek amellerinin karşılığının verileceği gün; mahşer günü, kıyâmet günü.
 • Kıyamet günü.

ruz-i haşir

 • (Ruz-i hesab) Kıyamet günü.
 • Âhiretteki toplanma günü. Haşir günü. Dirilip toplanıp hesap görülecek gün.

ruz-i mahşer / rûz-i mahşer

 • Mahşer günü, kıyâmet koptuktan sonra insanların diriltilip hesâb için toplandıkları gün, kıyâmet günü.

saat / sâat

 • Bir günün yirmi dörtte biri, saat. Zaman, vakit. Muayyen, belli bir vakit. Altmış dakikalık zaman.
 • Kıyâmet.
 • Saat, zaman, devir, kıyamet.
 • Zaman birimi, altmış dakikalık zaman, bir günün yirmi dörtte biri.
 • Kıyâmet.

saat-i kıyamet

 • Kıyâmet vakti.

şafak

 • Tan zamanı. Güneş doğmağa yakın zaman veya güneş battıktan sonraki alaca karanlık. Gündüz.
 • Nahiye. Cânib.
 • Nasihat eden kimsenin "Nasihatım te'sir etsin, sözüm tutulsun" diye ıslah için gayret göstermesi.
 • Merhamet.
 • Harf.

safve

 • Hâlis ve seçkin.
 • Katı yüzlü merhametsiz kimse.

şahadet

 • (Şehâdet) Şâhidlik.
 • Bir şeyin doğruluğuna inanmak.
 • Delâlet. Alâmet, işaret, iz.
 • Allah (C.C.) rızâsı yolunda hayatını fedâ etmek. Din için muharebeden şehitlik.

sahibkeramet / sâhibkerâmet / صاحب كرامت

 • Keramet sahibi. (Arapça - Farsça)

sahire

 • Yer yüzü, arz.
 • Kıyamet günü, Cenab-ı Hakk'ın haşir meydanı için tecrid edeceği Arz-ı Beyza.
 • Aslâ insan ve hayvan ayak basmadık yer yüzü. Çöl.
 • Cehennem.

sakinin / sakinîn

 • Oturanlar, ikâmet edenler, yerleşik olanlar.

salah u selamet / salâh u selâmet

 • Barış ve selâmet.

sancak-ı muhammedi / sancak-ı muhammedî

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) sancağı; kıyametten sonra, Müslümanların altında toplanacağı sancak.

sani-i kadir-i zülcelal / sâni-i kadîr-i zülcelâl

 • Sonsuz haşmet ve azamet sahibi, herşeye gücü yeten, herşeyi sanatla yaratan Allah.

sani-i rahim / sâni-i rahîm

 • Özel şefkat ve merhamet tecellîsi olan, herşeyi san'atla yaratan Allah.

şaşaa-i rububiyet / şâşaa-i rububiyet

 • Allah'ın bütün varlık âlemini kuşatan rablığının azameti, haşmeti.

şayan-ı merhamet ve şefkat / şâyân-ı merhamet ve şefkat

 • Şefkat ve merhamete lâyık.

şe'n-i merhamet

 • Merhametin gereği.

şeair / şeâir / شعائر

 • (Tekili: Şiâr) Âdetler, İslâm işaretleri. İslâmlara ait kaideler. Allah'ı anmak, hamdetmek, ezan okumak, İslâmî kıyafet gibi. Bunlara Şeair-i İslâmiye denir. Bütün müslümanlarla alâkalı mes'eleler ve alâmetler, umumun hissedar olduğu işlerdir.
 • İslâmî alâmetler, semboller, âdetler.
 • İslamiyet alametleri.

şeamat

 • (Tekili: Şeâmet) Uğursuzluklar, şeâmetler.

şeayir

 • (Tekili: Şâire) Hac için hazırlanan nişanlı kurbanlar. Şâireler. Safâ. Merve, Mina ve Arafat gibi, menâsik-i haccın edâ edilecek yerleri ve dinin alâmetleri. Menâsik ve âyin rüsumu.

sebeb-i merhamet

 • Acıma, merhamet sebebi.

secel

 • Genişlik, vüs'at.
 • Büyüklük, azamet.

sedad / sedâd

 • İstikamet ve kasd.
 • Haklı ve doğru şey.
 • Akıl.
 • İstikamet, doğruluk.

sedem

 • Hüzün, keder, tasa.
 • Nedâmet, pişmanlık.

sef'

 • Alâmet. İşaret.
 • Yandırmak.
 • Kara etmek.
 • Çekmek.

şefa'at / şefâ'at

 • Kıyâmet günü, Allahü teâlânın izni ile, başta Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem olmak üzere, diğer peygamberler, âlimler, şehîdler, sâlihler (iyi kimseler) ve küçük yaşta ölen müslüman çocuklar ve Allahü teâlânın izin verdiklerinin; gün ahkâr olan mü'minlerin günahlarının affedilip Ceh

şefa'at-ı kübra / şefâ'at-ı kübrâ

 • Kıyâmette, o günün dayanılmaz dehşeti ve şiddetli sıkıntıları sebebiyle, insanların mürâcaatları üzerine Peygamber efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem), onların muhâkeme ve hesâblarının bir an evvel görülmesi için Allahü teâlâya yalvarması ve bu dileğinin kabûl olması. O gün herkes kendi başını

şefaat

 • Bağışlanmasını dileme, birine arka olma.
 • Peygamberlerin ve velilerin kıyamette günah-kâr müminlerin bağışlanması için Allah katında dilekte bulunmaları.

sefain-i kibriya / sefâin-i kibriyâ

 • Sonsuz azamet ve büyüklük sahibi Allah'ın gemileri; yani gazegenler, yıldızlar.

şefakat

 • Şefkat, acıyarak şefkatle sevmek. Karşılık istemeden merhamet edip acımak, sevmek.

şefi-i ruz-i ceza / şefî-i rûz-i cezâ

 • "Cezâ gününün yâni kıyâmet gününün şefâat edicisi" mânâsına Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselâm.

şefik / şefîk

 • Şefkatli, esirgeyen. Rikkat sahibi. Merhametli.
 • Şefkatli, merhamet eden ve esirgeyen Allah.

şefikane / şefîkane

 • Merhametlice, acıyarak. Acımak suretiyle. şefkat ederek. (Farsça)
 • Şefkatlice, merhametli olarak.

şefkat / شفقت

 • İçten ve karşılıksız merhamet.
 • Acımak, merhamet etmek.
 • Başkasının kederiyle alâkalanmak, acıyarak sevmek. Yardıma, sevgiye muhtaç olanlara karşılıksız olarak merhamet ve sevgiyle yardıma koşmak. Karşılıksız, sâfi, ivazsız sevgi beslemek.
 • Merhamet.

şefkat-i imaniye / şefkat-i imâniye

 • İmandan gelen ve başkalarına karşı beslenen şefkat ve merhamet.

şefkat-i rahimane / şefkat-i rahîmâne

 • Çok mükemmel bir şefkat ve merhamet duygusu.

şefkatli

 • Merhamet eden, acıyan.

şefkatperverane / şefkatperverâne

 • Çok şefkatli ve merhametli bir şekilde.

şefkatsiz

 • Merhametsiz, acımasız.

şehid

 • Şâhid olan.
 • Meşhude. Allah (C.C.) yolunda canını feda eden müslüman. Hak için hayatını feda ederek ölen. Allah'ın rızasına eren. (Naklinde ve gaslinde Rahmet melekleri hazır oldukları için yahut kıyamette ümem-i sâlife hakkında istişhad olunan zevattan olduğu için yahut vefat etmeyip

şehim

 • (Şehamet. den) Şehametli, kurnaz ve akıllı yiğit.

şehr-i rahmani / şehr-i rahmânî

 • Rahmet ve merhameti sınırsız olan Allah'ın şehri; kâinat.

sekenat / sekenât

 • Oturumlar; bir yerde kalıp ikamet etme halleri; Durgunluklar.

sekene

 • Sâkinler, ikâmet edenler.

selam

 • Ayıplardan, âfetten sâlim oluş. Selâmet, emniyet. Sulh. Asâyiş. Bütün korktuklarından emin olma.
 • Allah'ın (C.C.) rızasına erişmek için mü'minlerin birbirlerine yaptığı dua. Mü'minler birbirleriyle karşılaştıklarında büyük küçüğe; yürüyen durana; azlık çokluğa; hayvan veya vasıta üzer

selamet-i millet / selâmet-i millet

 • Milletin selâmeti, esenliği, güven içinde oluşu.

selamün aleyküm / selâmün aleyküm

 • İki müslüman karşılaşınca veya ayrılırken birinin diğerine; "Ben müslümanım. Benden sana zarar gelmez, selâmettesin. Dünyâda ve âhirette selâmette ol, sıhhat ve âfiyet üzerinize olsun." mânâsına söylenen söz.

selata

 • Kahır, galebe, hiddet.
 • Kötü konuşan, gönül inciten, kalb kıran.
 • Merhametsiz olmak.
 • Acı söz söylemek.

selha

 • Kıyamet günü.

selim / selîm

 • (Selâmet. den) Sağlam, kusursuz. Refah ve selâmet üzere bulunan.
 • Sağlam, kusursuz, refah ve selamet üzere bulunan.

selleme

 • "Selâm ve selâmet versin, kusur ve ayıptan hâli ve beri eylesin" meâlinde duâ.

sellemehullah ve afahu / sellemehullah ve âfâhu

 • "Allah ona selâmet ve âfiyet versin" mânâsına gelen saygı ve dua ifadesi.

sengdil

 • (Çoğulu: Sengdilân) Taş yürekli, merhametsiz, acımaz. (Farsça)

şer'-i enver

 • En nurlu kanun ve nizam. En ziyade saadete, selâmete, emniyete vesile olan şeriat.

şerat

 • (Çoğulu: Eşrât) Alâmet, iz, işâret, nişân.
 • Bir şeyin en bayağı ve âdisi.

şeret

 • (Çoğulu: Eşrât) Alâmet. İşaret, belirti.

seva

 • Mukim olmak, ikamet etmek, oturmak.
 • Zayıf olmak.

şevketlu / şevketlû

 • Tar: Padişahlar hakkında kullanılmış bir tâbir olup, azamet ve heybet sahibi mânalarına gelir.

şiar / şiâr / شِعَارْ

 • Alâmet, sembol.

şiar-ı medeniyet

 • Medeniyet alâmeti, sembolü.

şiar-ı raz / şiar-ı râz

 • Sırların şiarı, sırları gizleyen perde, alamet, belirti.

sıbga-i rahmani / sıbga-i rahmânî / صِبْغَۀِ رَحْمَانِي

 • Çokça merhamet eden Allah'ın boyası.

sıbğa-i rahmaniye / sıbğa-i rahmâniye

 • Çok merhamet sahibi olan ve şefkatle bütün yaratıkların rızkını veren Allah'ın boyası.

şicar

 • Kapı ardına koyup sürgü olarak kullanılan ağaç.
 • Kiremit tahtası altına konulup çakılan ağaç.
 • Kapı ağacı.
 • Deve alâmetlerinden bir alâmet.

sıdar

 • Küçük gömlek.
 • Başa örttükleri bez, baş örtüsü.
 • Devenin göğsünde olan nişan ve alâmet.

sıdk u selamet / sıdk u selâmet

 • Doğruluk ve selâmetlik için oluş.

şie

 • Alâmet, işaret, nişan.

sıfat

 • Bir kimse veya şeyin hal ve vasfı, keyfiyeti.
 • Suret, çehre, yüz. Nişan, alâmet.
 • Bir şeyin keyfiyetini izah için kullanılan kelime.

sıfat-ı cemaliye / sıfât-ı cemaliye

 • Lütuf ve merhamet ile daha ziyade alâkalı olan vasıflar.

sikke-i merhamet

 • Merhamet mührü.

silsile-i keramat / silsile-i kerâmât

 • Kerâmetler zinciri.

silsile-i keramet / silsile-i kerâmet / سِلْسِلَۀِ كَرَامَتْ

 • Kerametler zinciri, peş peşe gerçekleşen kerametler.
 • Kerâmet zinciri.

sima

 • Yüz, çehre. Beniz.
 • Eser, alâmet.

simat

 • Damga, iz. Nişan, alâmet.

sime

 • (Çoğulu: Simât) Damga, alâmet, nişan.

simya

 • Nişan, işâret, alâmet.

sırr-ı keramet

 • Keramet sırrı.

sita'

 • Deve boynunda uzunluğuna olan alâmet.
 • Ev direği.

sofra-i rahman / sofra-i rahmân

 • Dünya ve âhirette yarattıklarına sonsuz rahmet, şefkat ve merhametiyle muamele eden Allah'ın sofrası.

sofra-i rahmanü'r-rahim / sofra-i rahmânü'r-rahîm

 • Dünya ve âhirette yarattıklarına sonsuz rahmet, şefkat ve merhametiyle muamele eden Allah'ın sofrası.

subh-u kıyamet / صُبْحُ قِيَامَتْ

 • Kıyametten sonraki sabah. Kıyamet sabahı.
 • Kıyamet sabahı.

subha

 • Nur ve azamet.
 • Sabahla öğle arası, kuşluk vakti.

sübüha

 • (Çoğulu: Sübühât) Nur.
 • Azamet, büyüklük.

subuhat

 • (Tekili: Subha) Secdeler ve cemal-i İlâhî nurları ve celal ve azamet-i İlâhiye.

sudagi / sudagî

 • Zülüfte olan nişan ve alâmet.

suhuf

 • Dört büyük ilâhî kitab dışında gönderilen kitapçıklar, formalar. Peygamberlere (aleyhimüsselâm) Allahü teâlâ tarafından gelen yüz dört kitaptan ilk yüz tânesi.
 • Amel defteri. İnsanların dünyâda iken yaptıkları iyilik ve kötülüklerinin yazıldığı ve kıyâmet günü herkesin eline verilecek ola

sükkan / sükkân

 • (Tekili: Sâkin) İkamet edenler, oturanlar.
 • Gemi kuyruğu.

şükrane / şükrâne / شكرانه

 • Teşekkür borcu olarak, teşekkür alameti. (Arapça - Farsça)

şükuh

 • Azamet, ululuk, celal. (Farsça)

şule-i keramet / şûle-i keramet

 • Keramet ışığı, parıltısı.

sultan reşad

 • (Mi: 1844-1918) Meşrutiyet devri Osmanlı Padişahıdır. Merhametli ve halim tabiatlı olan bu dindar ve abdestsiz gezmiyen padişah, Mevlevi Tarikatına bağlı idi. Boş vakitlerini Mesnevi okumakla geçirirdi.

sur / sûr / صور

 • (Tekili: Suret) Kıyamet günü İsrafil Aleyhisselâm'ın çalacağı boru. Buna Sur-u İsrafil de denir.
 • Boynuzdan yapılan düdük.
 • Kıyamet gününde Hz. İsrafil'in (a.s.) üfleyeceği emir borusu.
 • Kıyâmet kopacağı zaman, dört büyük melekten biri olan İsrâfil aleyhisselâmın üfleyeceği, nasıl olduğu bilinmiyen boru.
 • Kıyamet borusu.
 • Kale duvarı. Kıyamet günü İsrafil (a.s.)'in çalacağı boru.
 • Boru. (Arapça)
 • Kıyamette üflenecek boru. (Arapça)

sure

 • Kur'an-ı Kerim'in 114 bölümünden her biri.
 • Derece.
 • Duracak yer. Menzilet.
 • Şeref ve şan.
 • Güzel inşa edilmiş bina. Sur.
 • Refi'.
 • Alâmet, nişan.

ta be kıyamet / tâ be kıyamet

 • Kıyamete kadar.

ta'nif

 • Şiddetle azarlamak.
 • Darılmak.
 • Meşakkat vermek. Melâmet etmek.

taattuf / تَعَطُّفْ

 • Merhamet etme, esirgeme.
 • Acıma, merhamet etme.

taltif-i rahmet

 • Şefkat ve merhametin lütfetmesi, iyilik ve güzellikle muamele etmesi.

tammat

 • Kıyamet.

tamme

 • (Tâmmât) Kıyamet vakti.
 • Belâ. Dâhiye.
 • Keskin çığlık.

tarik-i müstakim / tarîk-i müstakim

 • Doğru ve istikametli yol; İslâmiyetin gösterdiği yol.

te'lis

 • Durdurmak, ikâmet.
 • Yağmurun devamlı yağması.

te'nis

 • Bir kelimenin sonuna te'nis alâmeti olan ( ) ilâve ederek müennes yapmak.

teattuf

 • Esirgemek. Merhamet etmek. Şefkat göstermek.
 • Ulaşmak. İttisal etmek.
 • Eğilip bükülmek.

teazum

 • Gözde büyümek. Azametlenmek. Büyük görünmek.

tecelli-i merhamet / tecellî-i merhamet

 • Merhametin tecellîsi, yansıması.

tednih

 • Zayıf görüş.
 • Oturmak, ikamet etmek, mukim olmak.

tefe'ül

 • Bir şeyi uğur saymak, hayıra yormak, bir hâdiseyi hayra alâmet, işâret olarak görmek. Tefe'ülün mukâbili (zıddı) teşe'üm yâni uğursuz saymaktır.
 • Falcılık.

tehannün

 • Merhametle nimetlendirme.

teneddüm

 • (Nedâmet. den) Pişman olma, pişmanlık duyma, nedâmet etme.

terahhum / ترحم / تَرَحُّمْ

 • Merhamet etme, acıma. Şefkatte bulunma, esirgeyip besleme.
 • Şefkat ve merhamet gösterme.
 • Merhamet etme.
 • Acıma, merhamet etme. (Arapça)
 • Terahhum etmek: Acımak, merhamet etmek. (Arapça)
 • Terahhum kılmak: Acımak, merhamet etmek. (Arapça)
 • Merhamet etme, acıma.

terahhumat / terahhumât

 • Şefkat ve marhamet göstermeler.
 • (Tekili: Terahhum) Acımalar, merhamet etmeler.
 • Merhamet etmeler.

terahhumen

 • Acıyarak, merhamet ederek.

terakkuk

 • Merhamete gelme, acıma.

terehhum

 • Merhamet ve şefkat etme.

terehhumat / terehhumât

 • Merhametler, şefkat ifadeleri.

terziz

 • Kâğıda nişan ve alâmet etmek, işaret koymak.

tesbih

 • Allahü teâlâyı, O'na yakışmayan her şeyden ve mahlûkların (yaratılmışların) alâmetlerinden ve yok olmaktan tenzîh ve takdîs etmek, yâni uzak tutmak mânâsına "Sübhânallah" sözü ve benzerleri.
 • Namaz kılmak.
 • Namazdan sonra, Sübhânallah, Elhamdülillah ve Allahü ekber cümleleri sö

teslim

 • Bir emâneti verme.
 • Kabul etme.
 • Doğru ve haklı bulma.
 • Selâmetle dua etme.
 • Karşısındakinin hükmü altına girme.
 • Kendini Allah'ın takdirine terketme, emri altına girme.
 • Belâ ve âfetten korunur olma.
 • Bir şeyi, yeni sâhibine verme.
 • Da

tesmit

 • Aksıran kimselere: "Yerhamükâllah: Allah sana merhamet etsin" demek.

teşmit / teşmît

 • Aksıran kimseye: "Yerhamükâllah: Allah sana merhamet etsin" deme.
 • Aksırdığı zaman Elhamdülillah diyen kimseye "Yerhamükellah: Allahü teâlâ sana merhâmet etsin" demek.

teşmiyet

 • Aksırana karşı hayır ve bereketle duâ etmek. (Yerhamükümullâh: Allah size merhamet ve rahmet ihsan etsin) meâlinde dua etmek.

teşyi' / teşyî'

 • Uğurlamak. Gideni selâmetlemek. Yolcu etmek.
 • Cesaretlendirmek.
 • Uğurlama. Selametleme.

tevhid-i ceberut / tevhid-i ceberût

 • Kâinatın simasına akseden azamet, kibriya, haşmet, kudret gibi yüce sıfatları bir olan Allah'a verme ve Ona ait kılma.

tevki'

 • Alâmet, işaret, belirti, nişan.
 • Sultan.
 • Kılıca nakış yapmak.

tinae

 • Mukimlik, ikamet etmeklik. Ayakta durmak.

trajedi

 • yun. Fâcia. Mevzuunu efsanelerden veya tarihî hâdiselerden alan, seyirciler üzerinde merhamet veya dehşet hissi uyandıran sahne eseri.

tünu'

 • Mukim olmak, ikamet etmek, bir yerde oturmak.

u'lume

 • (Çoğulu: Eâlim) Alâmet, işaret, nişan.

übbehet

 • Ululuk, büyüklük, azamet.

ulü'l-azm

 • Azamet, ciddiyet, sabır ve sebat sahibi büyük peygamberler; Hz. Mûsâ, Hz. İsa, Hz. Nuh, Hz. İbrahim ve Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.m.).

ümmet-i merhume

 • İlâhî merhamete mazhar olan ümmet.

unuşe

 • Refah, huzur, rahatlık.
 • Adâlet. Merhamet.
 • Şarap.
 • Beğenme.

urum

 • (Urume) Alâmet, nişane.
 • Kök, dip.
 • Başın tepesi.

vahamet / vahâmet / وخامت

 • Korkunçluk, vehamet, tehlikeli durum. (Arapça)

vahşi / vahşî

 • Medeni olmayan. İnsanlardan kaçan. Alışık ve ehlî olmayan.
 • Merhametsiz, duygusuz.
 • Ürkek, korkak.
 • Yabanî, ürkek, merhametsiz.

vakar

 • Ağırbaşlılık. Halim ve heybetli oluş. Nâmusu muhafazayı mucib haslet. Temkinlilik. Azamet ve izzet.

vakıa' / vâkıa'

 • Vuku bulmuş, olmuş, var olan mevcud bir hâdise.
 • Olan olmuş.
 • Rüya, düş.
 • şiddetli hâdise.
 • Meşakkat, musibet.
 • Kıyamet.
 • Cenk, savaş.

vatan-ı asli / vatan-ı aslî

 • Bir insanın doğup büyüdüğü veya içinde barınmak kasdedip, başka yere gitmek istemediği yerdir. Yalnız en az 15 gün kalmak istediği yer de kendisi için vatan-ı ikamettir.
 • Cennet.

vatan-ı ikamet / vatan-ı ikâmet

 • Geçici olarak ikâmet edilen yer. Hanefî mezhebinde on beş gün veya daha çok kalıp sonra çıkmaya niyet edilen yer.

veçh-i merhamet

 • Merhamet yönü.

vehamet

 • (Bak: Vahamet)

vesam

 • (Vesâmet) Güzel olma. Güzellik.

vesselam / vesselâm / وَالسَّلَامْ

 • Selâmetle.

visam

 • (Tekili: Vesim) Damgalılar. Alâmetlenmiş olanlar.
 • Güzel yüzlü olanlar.
 • Rastıklılar.

vuslat

 • Erişmek, kavuşmak, gönlün devâmlı olarak ve kıl kadar istikâmet değiştirmeyerek Allahü teâlâya bağlı kalması.

ya erhame'r-rahimin / ya erhame'r-râhimîn

 • Ey merhamet edenlerin en merhametlisi.

ya erhamerrahimin / yâ erhamerrâhimîn

 • Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah.

ya rahim / yâ rahîm

 • Ey rahmeti herşeyi kuşatan, sonsuz şefkat ve merhamet sahibi Allah.

ye'cuc ve me'cuc / ye'cûc ve me'cûc

 • Kur'ân-ı kerîmde adı geçen ve kıyâmete yakın, yeryüzüne yayılacak olan zararlı ve bozguncu iki kötü kavim.

yed-i beyza / yed-i beyzâ

 • Musa Aleyhisselâm'ın mu'cize olarak gösterdiği beyaz ve parlak eli. Bu tabir mecaz olarak keramet ve hârikulâde haller ve meziyetler hakkında kullanılır.

yerhamükallah

 • Aksırıp, Elhamdülillah diyene, yanında bulunan kimsenin; "Allahü teâlâ sana merhamet etsin" mânâsına söylediği mübârek bir söz, teşmit.

yerhamükümullah

 • "Allah (C.C.) size rahmet ve merhamet eylesin" meâlinde dua olup, aksıran kimseye söylenmesi sünnettir.

yevm-i fasl

 • İyi insanların kötülerden kısım kısım ayrıldığı ve dâvâların halledildiği kıyâmet günü.
 • İnsanların kısım kısım ayrıldığı ve davalarının halledildiği kıyamet günü. Bundan başka kıyamet gününe aşağıdaki isimler de verilir: Yevm-ül cem', yevm-ül cevab, yevm-ül cezâ, yevm-üd din, yevm-ül ahd, yevm-ül feza-ul ekber, yevm-ül haşr, yevm-ül hisâb, yevm-ül ivaz, yevm-ül karar, yevm-ül karia, ye

yevm-i kıyamet / yevm-i kıyâmet

 • Kıyamet günü.
 • Kıyamet günü.

yevm-i misak

 • Sözleşilen gün.
 • Kıyâmet Günü.

yevm-i nüşur

 • Kıyamet günü, mahşer günü. Herkesin amel defterinin açılıp neşredilip gösterileceği gün.

yevm-i tenad

 • Kıyamet günü.

yevm-ül hulud

 • Kıyamet günü.

yevm-ül huruc

 • Kıyamet günü.

yevm-üt telaki / yevm-üt telâki

 • Kıyamet günü. Ruz-u mahşer.

zaim

 • (Zeâmet. den) Zeâmet sahibi. Kefil.
 • Prens. Şef, lider.

zat-ı rahim / zât-ı rahîm

 • Rahmeti herşeyi kuşatan, sonsuz şefkat merhamet sahibi Zât; Allah.

zat-ı rahmanü'r-rahim / zât-ı rahmânü'r-rahîm

 • Dünya ve âhirette yarattıklarına sonsuz rahmet, şefkat ve merhametiyle muamele eden Zât, Allah.

zel-cedd

 • Kudret, kuvvet, azamet ve büyüklük sâhibi.

zelzele-i kübra / zelzele-i kübrâ

 • Büyük deprem, kıyamet.

zelzelet-üs saa / zelzelet-üs sâa

 • Kıyamet sarsıntısı. Kıyamet kopması ânında meydana gelecek olan çok müthiş zelzele.

zevk-i selim

 • En temiz, nezih ve en yüksek derecedeki zevk. Selâmette olan zevk. Meşru dairedeki zevk.
 • Sezme kabiliyeti.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın