LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Amaç ifadesini içeren 84 kelime bulundu...

ağraz

 • Maksatlar, arzular, amaçlar.

ağraz-ı dünyeviyye

 • Dünyevî maksatlar, dünyevî niyetler, amaçlar.

ardhale

 • Bulamaç adı verilen yemek. (Farsça)

ardtule / ardtûle

 • Bulamaç denilen yemek. (Farsça)

aside

 • Bulamaç adı verilen yemek.

belagat-ı irşadiye / belâgat-ı irşadiye

 • Doğru yolu göstermek için sözün muhataba ve amaca uygun olarak söylenmesi.

besise

 • Bir çeşit yemek.
 • Yağ ve undan yapılan bir çeşit bulamaç.
 • Ayrılık, nifak, iftira, ihtilaf.

damene / dâmene / دامنه

 • Yamaç, dağ eteği. (Farsça)

ezan-ı muhammedi / ezân-ı muhammedî

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) tebliğ ettiği dinin ezanı; tevhidi ilân etmek amacıyla yüksek sesle yapılan kutsal davet.

ezan-ı muhammedi (a.s.m.) / ezan-ı muhammedî (a.s.m.)

 • Hz. Muhammed'in tebliğ ettiği dinin ezanı; tevhidi ilân etmek amacıyla yüksek sesle yapılan kutsal davet.

gayat / gâyât

 • Gayeler, amaçlar.

gayat-ı irşad / gayât-ı irşad

 • Doğru yolu gösterme amaçları.

gaye / gâye / غایه

 • Amaç.
 • Amaç. (Arapça)

gaye-i dünya

 • Dünyanın amacı, hedefi.

gaye-i fıtrat

 • Yaratılış amacı.

gaye-i hakiki / gaye-i hakikî

 • Hakikî gaye, asıl amaç.

gaye-i hayal

 • Hayalin amacı, hedefi.

gaye-i ilmiye

 • İlmin amacı.

gayetü'l-gaye / gâyetü'l-gâye

 • En son derecede, hedeflenen son amaç.

hakimiyet-i ilahiye / hâkimiyet-i ilâhiye

 • Allah'ın her şeyi belli bir amaç ve fayda doğrultusunda yerli yerinde yaratması.

halisen muhlisen / hâlisen muhlisen

 • Başka hiçbir amaç gözetmeksizin, tamamen saf bir niyetle.

hareket-i kasdi / hareket-i kasdî

 • Amaçlı bir hareket.

hareket-i kasdiye

 • Belli bir amaçla bilerek, plânlı yapılan hareket.

harika / harîka

 • Acı, sızı.
 • Bulâmaç. Yulaf lâpası.

haririye

 • Un ve süt ile yapılan bulamaç.

harrat / harrât / خراط

 • Doğramacı, çıkrıkçı. Tornacı.
 • Doğramacı. (Arapça)

hasa'

 • Bulamaç aşı.
 • Kavun.

hatreme

 • Sütlü bulamaç.

hedef / هدف

 • Maksat, amaç.
 • Amaç, hedef. (Arapça)

hikmet-i vücud

 • Bir şeyin var olmasının hikmet ve amacı.

hikmetçe

 • Hikmet yönünden; belli bir amaç ve hedefe yönelik olarak.

hikmetli

 • Belli bir amaç ve hedefe yönelik olan.

ihrak

 • Ateşe atmak. Yakmak. Yandırmak.
 • Bulamaç yapmak.

ihtikar / ihtikâr

 • Vurgunculuk; fazladan kazanç sağlamak amacıyla, hayat için zarurî olan ihtiyaç maddelerini satın alıp fiyatı artsın diye bir süre saklama.

ille-i gaye

 • Esas gaye, temel amaç.

illet-i gaiye

 • Asıl gaye, amaç.

istihdaf

 • Hedef edinme, gaye edinme, amaçlama.

izzet-i rububiyet

 • Her varlığı yaratılış amacına hikmetli bir biçimde ulaştırarak terbiye ve idare eden Allah'ın şeref ve yüceliği.

kalem-i kader ve hikmet

 • Allah'ın olacak hadiseleri olmadan önce bilip, belli bir amaca yönelik olarak yazması.

kasd-ı tezyin

 • Süsleme kasdı, amacı.

kast

 • Amaç, hedef.

kastıyla

 • Amacıyla.

kastsız

 • Amaçsız.

kitab-ı hikmet-i samedaniye / kitab-ı hikmet-i samedâniye

 • Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan ancak herşey Kendisine muhtaç olan Allah'ın hikmetlerle dolu kitabı, İlâhî amaç ve hikmetleri gösteren kitap.

komite

 • Belli bir amaç için bir araya gelen ve faaliyet gösteren topluluk.

komiteci

 • Belli bir amaç için bir araya gelip, faaliyet gösteren.

komitecilik

 • Belli bir amaç için bir araya gelme ve faaliyet gösterme.

komünizm

 • Komünizm (Latince kökenli communis - ortak, evrensel); üretim araçlarının ortak mülkiyeti üzerine kurulu sınıfsız, parasız ve devletsiz bir toplumsal düzen ve bu düzenin kurulmasını amaçlayan toplumsal, siyasi ve ekonomik bir ideoloji ve harekettir. (Fransızca)

lehide / lehîde

 • Koyu olan bulamaç.

lemeat-ı kast / lemeât-ı kast

 • Amaç ve hedefi gösteren parıltılar.

maad

 • Dönüp gidilecek yer.
 • Ahiret.
 • Dönüş, geri gidiş.
 • Dünya'dan sonraki hayat.
 • Gaye, amaç, ulaşılacak yer.

maksad / مقصد

 • Amaç.
 • Amaç.) (Arapça)

maksad-ı dünyeviye

 • Dünyevî gaye, amaç.

meram / merâm / مرام

 • Amaç, anlatılmak istenen şey. (Arapça)

müberrid

 • (Berd. den) Soğutan, soğutucu.
 • Karlık. Su soğutan damacana.

murat

 • Arzu, istek, amaç.

nahhat

 • Marangoz. Doğramacı. Ağaç oymacısı. Taş yontucusu.

nazar-ı tetkik

 • Tetkik etmek, incelemek amacıyla bakmak.

neccar

 • Doğramacı. Marangoz.
 • Dülger.

necire

 • Bulamaç aşı.
 • Kızgın taş ile kızdırılmış su.
 • Kârgir duvar.
 • Tahtadan veya ağaçtan olan sofa.
 • Çulhaların beze sürdükleri haşil.

niyet

 • Kasıt, amaç.

nur-u kast

 • Amaç ve hedef nuru, ışığı.

parduz

 • Eskici, yamacı. (Farsça)

pare-duz

 • Eskici, yamacı. (Farsça)

pineduz

 • Yamacı.
 • Ayakkabı tamircisi, eskici.

pineduzi / pineduzî

 • Eskicilik, yamacılık. (Farsça)

pineduzluk

 • Yamacılık. Eskicilik.

ragid

 • Süt bulamacı.

ragife

 • Sütlü bulamaç.

rebike

 • Hurmayı yağla ve keş ile karıştırıp hamur ederek yapılan bir yemek.
 • Öğünmüş keşi, un ve yağ ile karıştırıp yapılan yemek.
 • Bulamaç aşı.

riayet-i mesalih / riayet-i mesâlih

 • Amaçlara, yararlara riayet etme, uyma.

rububiyet-i sermediye

 • Allah'ın bütün varlıklar üzerindeki kesintisiz mâlikiyet ve egemenliği ve her varlığı yaratılış amacına hikmetle ulaştıran kesintisiz terbiyesi.

saik-i hakim / sâik-i hakîm

 • Herşeyi hikmetli bir şekilde bir amaca yönlendiren Allah.

sehine

 • Bulamaç aşı.

süluk-ü tarikat / sülûk-ü tarikat

 • Tarikat yoluna girme; nefsi düzeltmek ve vuslata erişmek amacıyla tasavvuf yoluna girme, mânevî yolculuğa çıkma.

takıyye / تقيه

 • Gizleme. (Arapça)
 • Sakınma. (Arapça)
 • Takıyye yapmak: (Arapça)
 • Mezhebini gizlemek. (Arapça)
 • Amacını gizlemek. (Arapça)

talim ve terbiye etme / tâlim ve terbiye etme

 • Belli bir amaca erişecek şekilde eğitme ve geliştirip olgunlaştırma.

tarif / târif

 • (Ar. gr.) Marife yapma; tanımlama; bir amaca binaen bir ismi belirlilik anlamı katan eliflâm takısı ile birlikte zikretmek.

telbine

 • Sütlü bulamaç aşı.
 • Arpa suyu.

tenasüb

 • Uygunluk, uyma, tutma. Yakınlaşma.
 • Anlamca birbirine uygun kelimeleri bir arada söze güzellik vermek amacı ile kullanmak.

terbiye

 • Belli bir amaca erişecek şekilde geliştirme, olgunlaştırma.

terbiye eden

 • Belli bir amaca erişecek şekilde geliştiren, olgunlaştıran.

terbiye etme

 • Belli bir amaca erişecek şekilde geliştirme, yetiştirme.

va'z

 • Cemaati irşad amacıyla Kur'ân ve hadisleri yorumlayarak yapılan konuşma.