LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Aletler ifadesini içeren 74 kelime bulundu...

alat / âlât / آلات

 • (Tekili: Âlet) Vasıtalar. Âletler.
 • Âletler, organlar.
 • Âletler, vasıtalar.
 • Âletler, gereçler.
 • Aletler. (Arapça)

alat-ı basariye / âlât-ı basariye

 • Gözle alâkalı gözlük, dürbün gibi optik âletler.

alat-ı cariha / âlât-ı câriha

 • Yaralayıcı âletler.

alat-ı cismaniyye / âlât-ı cismaniyye

 • Maddî âletler.

alat-ı harbiye / âlât-ı harbiye

 • Harb âletleri, silâhlar.

alat-ı katıa / âlât-ı katıa

 • Kesici âletler.

alat-ı lehv / âlât-ı lehv

 • Dinen yasak olan eğlencelerde kullanılan aletler, yasak eğlencelere mahsus çalgılar.

alat-ı tab'iyye / âlât-ı tab'iyye

 • Baskı âletleri. Matbaa levâzımatı.

alat-ı tenvir / âlât-ı tenvir

 • Aydınlatma âletleri, cihazları.

atad

 • İşe yarayan âletlerin takımı.
 • Büyük kadeh.
 • Hazırlık.

ayan

 • (İyân) Aşikâr. Belli. Herkesin bilebileceği ve görebileceği.
 • Çiftçi âletlerinden olan saban okunun bileziği.

basine

 • Ekincilerin sabanı.
 • Sanat ehlinin âletleri.
 • Kaba çuval.

berend

 • Nakışı olmayan ipek kumaş. (Farsça)
 • Keskin olan hançer, kılıç, pala v.b. âletler. (Farsça)
 • Kılıcın suyu. (Farsça)

beydak

 • Piyade dedikleri nesne. (Satranç âletlerindendir.)

biyoelektrik

 • Canlı varlıkların vücutlarında yaratılmış olan elektrik. (Bu elektriğin varlığı, hususi âletlerle anlaşılır)

çeh

 • Kılıç, bıçak ve hançer gibi âletlerin kını, kılıfı. (Farsça)

çekide

 • Gürz ve topuz gibi eski zamanlarda kullanılan savaş âletleri. (Farsça)
 • Damlamış. (Farsça)

çeng

 • Pençe. (Farsça)
 • El. (Farsça)
 • Çalgı âletlerinden bir saz çeşidi. (Farsça)
 • Eğri büğrü. (Farsça)

cerrar

 • Cer yapan, para toplayan.
 • Yavaş yavaş giden asker alayı veya ordusu. Harp âletleri ile cihazlanmış ordu.
 • Desti satıcısı.
 • Ağır ağır giden.
 • Traktör.

cihazat / cihâzât

 • (Tekili: Cehâzât) (Cihâz) Cihazlar, maddî manevî âletler, lüzumlu edevat.
 • Cihazlar, aletler, organlar.

cihazat-ı acibe / cihâzât-ı acîbe

 • Şaşırtıcı, harika cihazlar, âletler.

cihazat-ı harbiye

 • Savaş aletleri.

cihazat-ı maneviye / cihâzât-ı mâneviye

 • Mânevî âletler, cihazlar.

cihazat-ı muharribe

 • Bozgunculuk âletleri, silahları.

cihazat-ı tamiriye

 • Onarım ve tamir aletleri.

delalat / delâlat

 • (Tekili: Delâlet) Delâletler, alâmet olmalar,yol göstermeler, kılavuzluklar.
 • Delâletler, delil olmalar.

edevat / edevât / ادوات

 • (Tekili: Edat) Aletler. Takımlar, parçalar.
 • Gr. Fiil veya isimlere eklenen küçük kelime veya harfler. Edatlar.
 • Âletler.
 • Avadanlık, araçlar, aletler. (Arapça)

efzar

 • Ayakkabı, kundura. (Farsça)
 • Gemi yelkeni. (Farsça)
 • Yemeklere koku ve tad vermesi için konulan baharat. (Farsça)
 • San'atkârların kullandıkları san'at âletleri. (Farsça)

enabib

 • (Tekili: Ünbube) Kamış gibi boğum, boğum olan şeyler. İçi boş olan fen âletleri, borular.

engaz

 • San'atkârların kullandıkları san'at âletleri. (Farsça)

enkal

 • İşkence âletleri. Bukağılar, kayıt ve kelepçeler.
 • Nefsin cismani alâkalara ve bedeni lezzetlere bağlanıp kalması.

eyalat / eyâlât / ایالات

 • Eyaletler. (Arapça)
 • Memleketler, topraklar. (Arapça)

fakis / fakîs

 • Çiftçilerin kullandığı âletlerden halka gibi bir demir.

farisan

 • (Tekili: Fâris) Osmanlı İmparatorluğunun kuruluş devrelerinde eyâletlerde hudutlardaki muhafız askerler.

fazayih

 • (Tekili: Fazih) Ayıplar, rezaletler. Sır kabilinden olan kötü hasletlerin açılıp fâş edilmesi.

harraka

 • Eskiden düşman gemilerini veya düşman şehirlerini ateşlemek için, yakıcı âletlerle donatılmış olan harp gemisi.

hasek

 • Kin, adavet, hased.
 • Savaş âletlerinden, üç köşeli diken şeklinde bir silâh.

haseke

 • (Çoğulu: Husek) Kin tutmak, adavet etmek.
 • Demir dikeni denilen üç köşeli diken.
 • Demirden yapılan üç köşeli "bıtırak" denilen harp âletleri.

havayic-i asliyye / havâyic-i asliyye

 • İhtiyaç eşyâları. Temel ihtiyâçlar. Bir kimsenin yiyecek giyecek ve ev gibi ihtiyaç duyduğu lüzumlu maddeler ve evde kullanılan eşyâ ve âletler, hizmetçiler, binecek vâsıtası, meslek kitapları (din kitapları) ve ödeyeceği borçları.

ibre

 • Ölçü aletlerindeki iğne.

inbisat-ı alat / inbisat-ı âlât

 • Âletlerin genişlemesi; dış dünyayı algılayıp idrak edebebilmek için ruhun kullandığı âletlerin, yani duyular, duygular ve sairelerin gelişip genişlemesi.

isper

 • Savaş âletlerinden kalkan. (Farsça)

kimya-yı saadet

 • Rezaletlerden sakınıp nefsi tehzib ve tezkiye ve faziletleri kazanmak sureti ile nefsi tahliye etmek, süslemek, tezyin etmek.
 • İmâm-ı Gazalinin bir eserinin ismi.

lüüme

 • Öküz.
 • Çiftçilikte kullanılan bazı âletler.

makariz

 • (Tekili: Mikrâz) Makaslar, kesecek âletler.

meazif

 • Sazlar. Çalgılar. Saz âletleri.

meç

 • Ateşli silahların icadından evvel kullanılan harp âletlerinden biri. Keskin olmayan tâlim kılıcı, uzun ve ince kılıç.

mehacim

 • (Tekili: Mihcem) Hacamat şişeleri.
 • Çekip emmeye yarayan âletler.

mekahil

 • (Tekili: Mikhal, mikhel ve mükhüle) Göze sürme çekecek âletler, miller.

mekaris / mekarîs

 • (Tekili: Mıkrâs) Makaslar, kesecek aletler.

menahit

 • (Tekili: Minhat) (Tahta veya taş) yontma âletleri.

merakım

 • (Tekili: Mirkam) Kalemler. Yazma işinde kullanılan âletler.

mesakıb

 • (Tekili: Miskab) Delme âletleri, matkablar.

mesakıl

 • (Tekili: Mıskal) Cilâlayan veya parlatan âletler.

mesami'

 • (Tekili: Misma') Kulaklar.
 • İşitme âletleri.

mesatır

 • (Tekili: Mistar) Cetveller, mistarlar. Çizgi çizme için kullanılan âletler.

meşhud

 • Görünen. Şehadet edilen.
 • Resul-u Ekrem'in (A.S.M.) dünyaya teşrifinden ve risaletinden önce meleklerce ve enbiya hazerâtının dilinde nübüvvet ve risaletlerine şehâdet edilmiş olduğundan kendilerine verilen bir isim.
 • Suç üstü yakalanan.
 • Göz ile görülmüş.
 • Cuma g

messah

 • Ölçü âletleriyle arazi ölçen. Mühendis.
 • (Mesh. den) Uğuşturan, mesheden. Masaj yapan. Dellâk.

mezarib

 • (Tekili: Mızrâb) Mızraplar. Kanun, ud gibi çalgı âletleri.

migfer

 • Ateşli silâhların icadından evvel, muharebede kılıç, mızrak ve ok gibi harp âletlerinden korunmak için başa giyilen bir nevi başlık idi. Miğfer, zırh ile beraber bir bütün teşkil ederdi. Osmanlı miğferleri çeşitli şekillerde olmakla beraber genel olarak iki kısma ayrılırdı. Bir kısmı ince bakırdan,

mikyas-ı zelazil

 • Yer sarsıntısının şiddet ve yönünü gösteren âletler.

mishal

 • Eğe, törpü gibi yontma aletleri.

mişzeb

 • Dişli orak.
 • Bağcıların asma çubuğu kesecek âletleri.

mübarekat / mübarekât

 • Bütün tebrike sebeb olacak ve mâşâallah dediren ve bârekâllah söyleten bütün hâletler ve san'atlar. Mübarekiyet ifade eden bolluk ve İlâhî lütuflar.

mücalede

 • Harp âletleriyle vuruşma.

müvakkit

 • Eskiden İslâm devletlerinde namaz vakitlerini ve bunlarla ilgili âletleri kullanan, tâmirini ve ayarını yapan vazîfeli kimse.

parazit

 • Yun. Radyo gibi ses veya elektrik âletlerinin zırıltı ve gürültü çıkarması.
 • Başka bir hayvan veya nebatın üzerinde onun zararına yaşayan canlı. Asalak. Tufeylî.

pota

 • Toprak veya mâdenden yapılmış, kimyacı, eczâcı, mâdenci veya kuyumcu âletlerindendir. Altın, gümüş ve benzeri mâdenlerin eritilimesine mahsustur. (Farsça)

rezail / rezâil / رذائل

 • Rezaletler. (Arapça)

şaki-i silah / şâki-i silâh

 • Harp âletleri keskin ve hazır olan kimse.

sayakıle

 • (Tekili: Saykal) Cilâ yapanlar, cilâcılar.
 • Cilâ âletleri.

şeş-per

 • Altı kanat. (Farsça)
 • Eski savaş âletlerinden 6 dilimli bir topuz. (Farsça)

tecemmül

 • Ziynetlenmek. Süslenmek.
 • Ululuk göstermek.
 • Âletler. Sebepler.

zebane

 • Terazi gibi bazı âletlerin dili andıran parçaları. (Farsça)
 • Alev. (Farsça)