LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Akis ifadesini içeren 596 kelime bulundu...

ab-ı hayat / âb-ı hayât

 • Hayat suyu. Saf ve berrak su. İnce ve derin mânâlı söz. Tasavvufta mürşid-i kâmil denilen evliyâ zâtların, insanların mânen canlı, kalblerinin uyanık olmalarına vesîle olan mübârek sözleri, mânevî nazarları (bakışları) ve kıymetli kalblerinden fışkır an teveccüh. Bir şeyin kıymetini kuvvetli bir şek

abidane / abîdâne

 • Kul olarak, ibâdet edene yakışır surette. (Farsça)
 • Kulluğa yakışır bir şekilde.

acemane / acemâne

 • Acemlere yakışır suret. Yabancı gibi. (Farsça)

aculane / aculâne

 • Acele edene yakışır suretde.

adaletkarane / adâletkârane

 • Adâletlice. Adalet sahibine yakışır şekilde, insaflı ve haklı surette. (Farsça)

adat-ı küfriye ve zalimane / âdât-ı küfriye ve zâlimâne

 • İnkâra ait ve zâlimlere yakışan âdet ve uygulamalar.

ademiyyet / âdemiyyet

 • İnsanlık. Namuslu bir insana yakışır hâl ve tavır.

adilane / âdilâne

 • Adalet sahibi bir adama yakışır surette.

agra

 • Çok sevimli, yakışıklı.

ahfeş

 • Küçük gözlü, zayıf bakışlı.
 • Yalnız gece gören kimse.
 • Üç büyük Arab âliminin lâkabı.
 • Bulutlu günde görüp bulutsuz günde görmeyen.

ahmakane

 • Ahmakçasına, ahmak olana yakışır şekilde. (Farsça)

ahrarane

 • Hürriyetçilere yakışır tarzda. Serbestçe. Hür olana yakışır surette. (İnsana karşı hürriyet, Allah'a karşı ubudiyyeti intac eder. Mün.) (Farsça)

ahu-nigah / ahu-nigâh

 • Ceylan bakışlı

ahu-pay

 • Ceylan ayaklı. Çevik, atik. (Farsça)
 • Altı köşeli, nakışlı ev ve köşk. (Farsça)

ahunigah / âhûnigah / آهونگاه

 • Ceylan bakışlı. (Farsça)

ajur

 • Gözenek. Göz göz işlenmiş nakış. (Fransızca)

akılane / âkılâne

 • Akıllı kimseye yakışır surette, akıl ve idrakle. (Farsça)

akıntı

 • Bir sıvı cismin mütemadiyen hareketi, akış.
 • Nehir veya deniz suyunun bir tarafa doğru cereyanı.
 • Bazı hastalıklarda vücuttaki bir delikten cerahat akması.

akis / عكس

 • Yansıma, aksetme, akis. (Arapça)

aks / عكس

 • Yansıma, akis. (Arapça)
 • Aksetmek: Yansımak, vurmak. (Arapça)

aks-i mülevven

 • Renkli akis.

aksam-ı seb'a

 • Yedi kısım.
 • Gr: Kelimelerin (sahih, misâl, muzaaf, lefif, nakıs, mehmuz, ecvef) bölümleri.

aksul-amel

 • Tepki, reakisyon.

akval-i hakimane / akval-i hakîmâne

 • Hikmet sahiblerine yakışır sözler. (Farsça)

alaik-i nakş / alâik-i nakş

 • Nakış alâkaları, ilişkileri.

alicenabane / âlicenâbâne / âlîcenabâne

 • Büyüklere yakışır, yüksek bir tarzda.
 • Yüksek ahlâklı birine yakışır biçimde.

alimane / âlimâne

 • Alimlere yakışır surette. Bilenlere yakışır şekilde. (Farsça)
 • Âlimlere yakışır surette.

amirane / âmirane

 • Emredercesine. Amir imiş gibi. (Farsça)
 • Emreden büyük kimseye yakışır şekilde. (Farsça)

amiyane / âmiyane / âmiyâne / عَامِيَانَه

 • Âdice. Bayağıca. Cahillere yakışır surette. (Farsça)
 • Sıradan halka yakışır şekilde.

anak

 • En zarif, en yakışıklı, en güzel.
 • Çok ferah, çok sürurlu.

ane / âne

 • Kelime sonuna getirilerek zarfiyet ifâdesi için kullanılan nisbet edatıdır. Meselâ: Mütefekkirâne (: Mütefekkire yakışır halde) kelimesinde olduğu gibi. (Farsça)

aram-cuyane / ârâm-cûyane

 • Dinlenmek isteyene yakışır şekilde. (Farsça)

arifane / ârifane / ârifâne / عَارِفَانَه

 • Arife yakışır surette. Bilene yakışır şekilde. İrfan sahibi olarak. (Türkçe)
 • Bilen birine yakışır bir şekilde.
 • Allahı tanıyana yakışacak sûrette.

arusane

 • Geline yakışır şekilde. (Farsça)

asafane / asafâne

 • Bir vezire yakışır surette ve hâlde. (Farsça)

asayiş-perverane / asâyiş-perverâne

 • Rahat, huzur ve asâyiş taraftarına yakışacak şekilde. (Farsça)

asilane / asilâne

 • Asil olanlara yakışır şekilde. Asil ve neseb sahibine lâyık. (Farsça)

aşti-perverane / aştî-perverane

 • Barış taraftarına yakışacak şekilde. (Farsça)

ateş-i seyyal-i memat / ateş-i seyyâl-i memat

 • Ölümün akışkan (akıcı) ateşi.

avam-perestane

 • Avam kimselere yakışır şekilde. (Farsça)
 • Şiddetli halk taraftarı olan birine yakışır sûrette. (Farsça)

avamperestane / avamperestâne

 • Bilgisizce, câhilce; avamâ, sıradan kimselere yakışır şekilde.

ayn-üs suht

 • Kızgınlık ile bakış, hiddet gözü.

azizan / azîzan

 • Azizler. Kelimenin sonundaki ân takısı Arabça'da ikilik, Farsça'da çokluk ifâde eder.
 • "İki azîz (velî)" mânâsına İslâm âlimlerinin ve evliyânın büyüklerinden Ali Râmitenî hazretlerine verilen lakab.
 • Büyükler, evliyâ. Birisiyle oturup kalbin toparlanmazsa Kalbindeki dünyâ düşüncesini s

bagiyane

 • Allah'a isyan edenlere ve âsilere yakışır surette. (Farsça)
 • Zâlimlere yakışır şekilde. (Farsça)

bahadırane

 • Yiğitçesine, kahramana yakışır surette. (Farsça)

bahs

 • Noksanlık. Azlık. Nâkıs. Az.
 • Akarsu ile sulanmayıp yağmur suyu ile mahsül alınabilen tarla.
 • Zulüm. İşkence.
 • Uzaklık.
 • Gümrük almak.
 • Göz çıkarmak.

bahtiyarane

 • Bahtiyarcasına, mutlucasına, mesut olana yakışacak şekilde. (Farsça)

bakiyane / bâkiyâne

 • Bâki olana yakışır surette. Ebediyyete yakışır şekilde. Sonsuzca. (Farsça)

balapervazane

 • Yüksekten uçar gibi.
 • Çok yüksek rütbelilere yakışır şekilde.

baraj

 • Bir akarsuyun akışına mâni olmak için yapılan set. (Fransızca)

basirane

 • Görerek. Bilerek. Basiret sahibine yakışır halde. (Farsça)

bed nazar

 • Kötü bakış.
 • Kötü bakış.

bed-nigah

 • Kötü bakışlı. (Farsça)

bed-ram

 • Lâtif, hoş, yakışıklı, süslü. (Farsça)
 • Sert başlı at. (Farsça)
 • Dâima, devamlı. (Farsça)

bednigah / bednigâh / بدنگاه

 • Kötü gözlü, kötü bakışlı. (Farsça)

behimi / behimî

 • Hayvana yakışır tarzda, hayvanlık.

bekil

 • Yakışıklı delikanlı, genç.

bel

 • Bilâkis, belki, katiyyetle, ihtimaldir, öyle, dahi kelimeleri mânasına tercüme edilir. İ'rab edatıdır.

belyad

 • Nakışsız, sade kostüm. (Farsça)

bendeka

 • Hiddetle bakma, sert bakış.
 • Bir şeyi fındık kadar ufak yapma.

bendiş

 • Altın ve gümüş üzerine işlenilen nakış. (Farsça)

bengi / bengî

 • Beng tiryakisi, esrarkeş. (Farsça)

berend

 • Nakışı olmayan ipek kumaş. (Farsça)
 • Keskin olan hançer, kılıç, pala v.b. âletler. (Farsça)
 • Kılıcın suyu. (Farsça)

berkaş

 • Nakşetmek, nakışlamak.

berze

 • İpekli kumaş (Farsça)
 • Yakışıklı, nâzik. (Farsça)
 • Ekin, zirâat. (Farsça)
 • Dal, budak. (Farsça)
 • Letâfet, zerâfet. (Farsça)

besaret

 • Göz açıklığı. Dikkatle bakış.

birkaş

 • (Çoğulu: Berâkış) Serçeye benzer bir küçük kuşun adı.

birşam

 • Hiddetli nazar, kızgın bakış.

büzürgane / büzürgâne

 • Büyük, ulu bir kimseye yakışacak sûrette. (Farsça)

cahilane

 • Câhillikle, câhilce, câhil kimseye yakışır şekilde. (Farsça)

cebbarane

 • Cebbarcasına. Cebbar olana yakışacak tarzda.

celevat-ı cemaliye / celevât-ı cemâliye

 • Allah'ın güzel isimlerinin varlıklar üzerindeki görünümleri, akisleri.

cereyan / cereyân / جریان

 • Akma, akış, gidiş. Hareket. Akıntı. Gezme. Mürûr. Vuku, vâki olma.
 • Mc: Aynı fikir ve gaye etrafında toplananların meydana getirdikleri faaliyet ve hareket. Bu hareket; dinî, fikrî veya siyasî hareketler gibi birbirlerinden farklı sahalarda olabilir.
 • Akış. (Arapça)
 • Oluş. (Arapça)
 • Akım. (Arapça)
 • Cereyân etmek: Olmak, gerçekleşmek. (Arapça)

cereyan-ı ahval

 • Hal ve durumların akışı, genel gidişatı.

cereyan-ı umumi / cereyan-ı umumî

 • Genel akış.

çeşm-i gazub

 • Kızgın bakış.

çeşm-i hoş-nigah / çeşm-i hoş-nigâh

 • Güzel bakışlı göz.

çespan

 • Lâyık, uygun, münasib, muvafık, yakışır.

çespide

 • Lâyık, uygun münasib, muvafık, yakışır. (Farsça)

cevher

 • Bir şeyin özü, esası.
 • Kıymetli taş.
 • Çelik üzerindeki nakış.
 • Edb: Noktalı harf.
 • Yalnız noktalı harflerin ebcedîsi hesab edilerek yazılan manzum tarih.
 • Harflerin noktası.
 • Fls: Varlığı kendinden olan, var olmak için kendi dışında başka birşeye muh

cilve

 • Esmâ-i İlâhînin tecellisi.
 • Tecelli.
 • Güzellere yakışır duruş ve davranış. Dilberâne hareket. Naz ve edâ. Hoşa giden görünüş.

civan

 • Yakışıklı genç.

çolpa

 • Bir ayağı sakat olan. (Farsça)
 • Yürürken ilk defa sol ayağını atan. (Farsça)
 • Mc: Beceriksiz. Eli yakışıksız. (Farsça)

cüdera'

 • (Tekili: Cedir) Yakışanlar. Lâyık olanlar, liyâkat sahibi olanlar.

çüst

 • Çevik, çabuk hareketli. Seri-ül-hareke. (Farsça)
 • Dar, sıkı. (Farsça)
 • Muntazam, mükemmel, düzgün. Yakışıklı. (Farsça)

dahiyane / dâhiyâne

 • Dâhiye yakışır şekilde.

daire-i nazar

 • Görüş dairesi, bakış açısı.

darb-zen

 • Mâdeni levhalar üzerine kabartma olarak nakışlar işleyen. (Farsça)
 • Kale döven. (Farsça)

daverane / dâverâne

 • Doğruluk ve adaleti seven bir büyüğe yakışacak tarzda. (Farsça)
 • Hâkim ve vezirle alâkalı olan. (Farsça)

delil

 • İşaret, alâmet; kendisine, doğru bir bakış açısıyla bakıldığında istenilen hedefe ulaştıran şey.

denie

 • Eksik, noksan, nakise.

derc

 • İçine almak. Katmak.
 • Kitaba koymak.
 • Nakışlı kâğıt üzerine yazılan yazı.
 • Hattatın yazılmış kâğıt tomarı.

derhor

 • Lâyık, münasib, uygun, yakışır, derhuş, sezâ, şâyeste. (Derhurd da denir.) (Farsça)

derhuş

 • Derhor, lâyık, münasip, muvafık, uygun, yakışır, şayeste. (Farsça)

dervişane / dervişâne

 • Dervişe yakışır halde, saflık ve kalenderlikle. Müstağni ve fakir bir surette. (Farsça)

desisekarane / desisekârâne

 • Hilekârcasına. Desise ve hile edene yakışır surette. (Farsça)

deveran-ı umumi / deveran-ı umumî

 • Genel dönüş, akış; birinin diğerine sebep zannedilecek biçimde iki şeyin devamlı bir şekilde var ve yok sanılması.

dıhye

 • Çok yakışıklı Medineli bir Sahabî; Hz. Cebrâil Peygamberimize birkaç defa onun şeklinde gelmiştir.

dikkat-i nazar

 • İnceden inceye düşünme ve bakma. Bakış inceliği.

dindarane

 • Dindar bir kimseye yakışacak tarzda.

dümye

 • (Çoğulu: Dümâ) Oyun.
 • Ağaçtan yapılmış nakışlı suret. Sanem.

düzdane / düzdâne

 • Hırsız gibi, hırsıza yakışır şekilde, hırsızca. (Farsça)

ecmel

 • (Cemil. den) Çok güzel, en yakışıklı. Daha güzel.

edibane / edibâne / edîbâne

 • Edibe yakışır, terbiyeli bir surette. Edebiyatçı gibi. (Farsça)
 • Edebiyatçıya yakışır edebî bir üslupla.

efyun-keş

 • Afyon kullanmaya alışmış olan. Afyon tiryakisi. (Farsça)

ehme

 • Eksik, nâkıs noksan. (Farsça)
 • Bulunuş. (Farsça)

ehyef

 • İnce belli ve yakışıklı genç.
 • Çelimli at.

ekmelane / ekmelâne

 • Ekmel olana yakışacak şekilde.

ekremane

 • Ekremce, ekrem olana yakışacak şekilde. Çok elaçıklığıyle, cömertlikle.

elbürz

 • Kafkas sıradağlarının en yükseği. (Farsça)
 • Hakkında türlü türlü hurafeler ve masallar anlatılan Kaf Dağı. (Farsça)
 • Uzun boylu ve yakışıklı kimse. (Farsça)

elhaz

 • (Tekili: Lahz) Göz ucu ile bakışlar.

emirane

 • Emredene yakışır bir surette. Emir gibi. (Farsça)

emirname-i arifane / emirnâme-i ârifâne

 • Ârif olana, bilene yakışır biçimde olan emir yazısı.

engare

 • Tamamlanmayan, eksik kalan iş, nakış veya taslak. (Farsça)
 • Hikâye, efsâne, roman, kıssa. (Farsça)
 • Başdan geçen bir olayı tekrarlama. (Farsça)
 • Hesap defteri. (Farsça)
 • Utanarak geri geri çekilme. (Farsça)

enva-ı nakış / envâ-ı nakış

 • Nakış çeşitleri, türleri.

enzar / enzâr / انظار

 • (Tekili: Nazar) Bakışlar, görüşler. Seyr.
 • Bakışlar, dikkatler.
 • Nazarlar, bakışlar.
 • Bakışlar.
 • Bakışlar, gözler. (Arapça)

enzar-ı alem / enzâr-ı âlem

 • Bütün varlık âleminin bakışları.

enzar-ı dikkat / enzâr-ı dikkat

 • Dikkatli bakışlar, dikkatli görüşler.
 • Dikkatli bakışlar.

enzar-ı halk / enzâr-ı halk

 • Halkın dikkati, bakışı.

enzar-ı nas / enzâr-ı nâs

 • İnsanların bakışları, görüşleri.

ergide-nigah / ergide-nigâh

 • Öfkeli, hiddetli bakış. (Farsça)

erkaş

 • (Çoğulu: Erakiş) Siyahlı-beyazlı alaca yılan.

esaret-i hayvani / esaret-i hayvanî

 • Hayvanlara yakışır bir esirlik. Zulüm, işkence ve haksızlık içinde hayat geçirmek.

evreng

 • Taht, evrend. (Farsça)
 • Şan, şeref, nâm. (Farsça)
 • Zinet, süs. (Farsça)
 • Akıl, irfan. (Farsça)
 • Ağaç kurdu. (Farsça)
 • Hoş hâllilik, hâlin hoşluğu. (Farsça)
 • Hile, desise, hud'a, aldatma, oyun. (Farsça)
 • Yakışıklılık. (Farsça)

fahimane / fahimâne

 • İtibar ve nüfuz sahibi kimseye yakışır şekilde, fahim olana yakışacak surette. (Farsça)

fakirane / fakirâne

 • Fakir bir kimseye yakışacak surette. Fakircesine. (Farsça)

fasihane / fasîhane

 • Fasahatli, fasih olana yakışır tarzda. Açıklıkla. (Farsça)

fazl

 • Âlimlere yakışır olgunluk.
 • İmân, cömertlik, ihsan, kerem, ilim, ma'rifet, üstünlük, hüner, tefâvüt, inayet.
 • Artmak.
 • Artık, (bunun zıddı naks'tır). Bir şeyden bakiye kalmak.

fedakarane / fedakârane

 • Canını ve herşeyini feda eder derecesinde. Her türlü eziyet ve zahmetlere göğüs gererek, dâvası uğruna sebat edene yakışacak surette. (Farsça)

felsefe hikmeti

 • Felsefe ilmi ve bakış açısı.

fenn-i maani / fenn-i maânî

 • Mânâ ilmi, anlam bilim; sözün maksada, duruma ve yerine uygunluğundan bahseden ve hâlin gerekliliğine yakışması yollarını gösteren ilim.

fenni bir nazar / fennî bir nazar

 • İlmî, bilimsel bir bakış.

ferzendane / ferzendâne

 • Evlâd gibi. Evlâda yakışır surette.
 • Evlada yakışır şekilde.

galibane

 • Muzaffer ve galib olana yakışacak şekil ve surette. (Farsça)

gamz

 • Süzgün bakış.

gamze / غمزه

 • Süzgün bakış.
 • Göz kırpma, gözle işaret, Nâz ile bakma, süzgün bakış.
 • Çene veya yanak çukurluğu.
 • Yanak çukuru. (Arapça)
 • Çene çukuru. (Arapça)
 • Süzgün bakış. (Arapça)

gamze-i cadu / gamze-i câdu

 • Büyüleyen gamze. Süzgün bakış.

gamze-i cellad / gamze-i cellâd

 • Cana kıyan yan bakış.

gamze-i dil-duz

 • Gönül delen süzgün bakış.

gamze-i fettan / gamze-i fettân

 • Câzibedar ve süzgün bakış.

gamze-i hunhar

 • Kan içen yan bakış.

garaib-i nukuş

 • Nakışlardaki harikâlıklar.

garibane

 • Garip gibi, garip kimselere yakışır şekilde, garipçesine. (Farsça)

gayr-ı insani / gayr-ı insanî

 • İnsana ait olmayan, insana yakışmayan şeyler.

gayrın nazarı

 • Başkasının bakışı.

gayurane

 • Gayretli olan kimseye yakışır şekilde, çalışkan kimseler gibi. (Farsça)

habirane / habirâne

 • Bilgili ve haberdar olana yakışır şekilde. (Farsça)

hadad

 • Mürekkep.
 • Nakış.
 • Akılsız, ahmak adam.
 • Kolay.

hainane

 • Hâincesine, hâin bir kişiye yakışır şekil ve surette.

hakikat nazarı

 • Gerçeği gören bakış.

hakikat-i azime-i hakimane-i amirane / hakikat-i azîme-i hâkimâne-i âmirâne

 • Büyük bir âmire ve hâkime yakışan büyük hakikat.

hakikat-i kerimane / hakikat-i kerîmâne

 • İkram sahibi olana yakışırcasına olan gerçek ve doğru.

hakikat-i rahimane-i müdebbirane / hakikat-i rahîmâne-i müdebbirâne

 • Merhamet ve tedbirle iş gören bir zâta yakışan hakikat.

hakikat-i rakibane / hakikat-i rakîbâne

 • Herşeyi gözetleyen bir zâta yakışan hakikat.

hakikat-şinasane / hakikat-şinasâne

 • Gerçeği, hakikatı tanıyana yakışacak surette. (Farsça)

hakimane / hakîmane / hâkimane / hakîmâne / حَك۪يمَانَه

 • Hikmetli olarak. Hakîm olana yakışır surette. (Farsça)
 • Hükmederek, hâkim olarak. Hâkime yakışır tarzda.
 • Hikmet sâhibine yakışır şekilde.

hakirane / hakirâne

 • Hakircesine. Hakir bir kimseye yakışacak tarz ve şekilde. (Farsça)

hakkani / hakkanî

 • Hak ve adalete uygun. Haklılığa uyar ve yakışır.

halimane / halîmâne

 • Yumuşak surette. Yumuşak huylulara yakışır bir tarzda. (Farsça)

halisane / hâlisane

 • Hâlise yakışır bir surette. Hâlis kimselere mahsus bir niyet ve fiil ile. (Farsça)

haluk

 • İyi huylu. Güzel ahlâklı. İslâma yakışır ahlâkta olan. İnsâniyyetli.

hamiyet-mendane / hamiyet-mendâne

 • Hamiyetlicesine. Hamiyetli olan bir kimseye yakışacak şekil ve surette. (Farsça)

hamulane

 • Tahammüllü kimseye yakışır şekilde. (Farsça)

haram nazar

 • Haram bakış.

harf-i tarif / harf-i târif

 • Gr. Arapça'da isimlerin başına gelen ve o ismi belirli, bilinen bir isim yapan "el" takısı.

harfi nazar / harfî nazar / حَرْفِي نَظَرْ

 • Başkasını gösteren ma'na ile bakış.

hasifane / hasîfane

 • Aklı başında ve olgun olan bir adama yakışacak suretde.

hasr-ı nazar etmek

 • Bakışı tek bir yere yöneltmek.

hasr-ı örfi / hasr-ı örfî

 • Örfen bir şeye ait kılma; örfe göre "el" takısı bazı cins isimleri özel isim derecesine yükseltir. Meselâ, "el-Kitap" sözüyle Kur'ân'ın kastedilmesi gibi.

hasret-keşane

 • Hasret çekene yakışır surette. Özleyenler gibi. (Farsça)

hassasane

 • Hassas ve duygulu olana yakışacak şekil ve surette. (Farsça)

hatemane

 • Hâtem'e yakışacak şekil ve surette. Cömertçesine. (Farsça)

hatibane

 • Hatibcesine. Güzel ve akıcı söz söyleyenlere yakışırcasına. Nutuk atarcasına. (Farsça)

hazıkane

 • Mâhirâne, mâhir ve usta olan bir kimseye yakışacak şekil ve surette.

hazımane / hâzımâne

 • İhtiyatlı davranan adama yakışır şekilde.

heykel

 • Taş, tunç, kil ve alçı gibi maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğurulup, pişirilerek yapılan insan, hayvan vs. şekli.
 • Büyük bina, anıt, büyük ve yüksek yapı, âbide.
 • Mc: Soğuk ve duygusuz kimse.
 • Güzel ve yakışıklı kişi.

hıdivane / hıdîvâne

 • Bir vezire veya Mısır hıdîvine yakışır şekil ve surette. (Farsça)

hikmet-i nakkaşe

 • Nakış yapan bir hikmet, nakış ustası olan bir hikmet.

hillet

 • (Çoğulu: Hillel - Hilâl) Samimi ve cân-ı gönülden olan dostluk. En güzel takdir edici ve samimi arkadaşlık.
 • Kılınç gediği.
 • Nakışlı deri.
 • Ağızda bâki kalan dişler.
 • Dişler arasında kalan yemek artığı.

hımtat

 • Ot arasında olur bir nakışlı böcek.

hoşnigah / hoşnigâh

 • Güzel bakışlı. (Farsça)

hubanname

 • Edb: Güzel ve yakışıklı gençler hakkında yazılan kitap. (Güzel kadınlar hakkında yazılanlara ise "zenanname" denilir.)

hükümdarane

 • Hükümdar gibi, hükümdara yakışır bir surette.

hulf-ül vaid / hulf-ül vaîd

 • Va'dedilmiş azabı yapmamak, cezâyı yerine getirmemek. (Cenâb-ı Hak kendine isyan edenlerin, günahta devam edenlerin cehenneme gideceklerini beyan ediyor, tehdid ediyor, vaid ile beyanda bulunuyor. Affetmediği takdirde bu vaidinden dönmesi, aslâ adâletine yakışmaz, muhâldir.)

hürriyet-i hayvani / hürriyet-i hayvanî

 • Hayvancasına serbestlik. Hayvanlara yakışan bir serbestiyet.

hüsn-ü nakış

 • Nakış güzelliği.

hüve'z-zahir / hüve'z-zâhir

 • O Zâhirdir; her şeyin dış yüzlerini çeşitli cihaz ve ürünlerle donatıp ve ince nakışlarla süsleyerek mükemmel ve güzel yaratan ve her şeyde varlık ve birliğinin işaretleri açıkça görünen, Allah'tır.

i'tikas

 • Tersine dönme, akislenme.

ihlas-mendane

 • Temiz yürekli kimseye yakışır şekilde, ihlaslı kişiye uygun tarzda. (Farsça)

ihlas-perverane

 • Temiz yürekli, ihlas sahibi bir kimseye yakışacak surette. (Farsça)

ihtilaskarane / ihtilaskârane

 • Çalıp aşıranlara yakışacak şekilde, hırsızlar gibi. (Farsça)

ilhaz

 • Yan bakışla bakma.

iltifatkarane / iltifatkârane

 • İltifat edene yakışır şekilde. (Farsça)

inayetkarane / inayetkârâne

 • İnayet edene yakışır surette. Yardım ve iyilikte bulunan kimseye yakışacak şekilde. (Farsça)

insaf

 • Merhamet ve adalet dairesinde hareket, vicdanlı bakış.

insaniyet

 • İnsanlık, vicdanlılık. İnsana yakışır hâl ve durum.

insaniyetkarane / insaniyetkârâne

 • İnsanlığa yakışırcasına, insanca.

insicam

 • Suyun dökülüp devamlı akışı. Düzgünlük. Sağlam ve ıttırad ile ârızasız tertib üzere olmak.
 • Devamlı yağmur yağmak.
 • Edb: Düzgün, tertibli, pürüzsüz söz. Kitabın ifadesi güzelce ve düzgün tertib üzere olmak.

insicam-ı ahkem

 • Sağlam bir akış ve uyumlu gidiş.

intikaş

 • Nakışlanmak. Menkuş olmak.

ipnotizma

 • (Hypnotisme) Telkin ile kabiliyetli bir kimsenin üzerinde, söz ve bakış ile elde edilen bir çeşit uyku hâli. (Fransızca)
 • Uyuşukluk. İradesizlik hâli ve bu hâle ait vaziyetler. (Fransızca)

irca-i nazar

 • Bakışı gerilere çevirme, mâziye bakma.

isabet-i nazar

 • Göz değmesi, bakışın incitmesi.

ıslah-ı nefs / ıslâh-ı nefs

 • Kötü huyları, fenâ alışkanlıkları ve yaramaz işleri bırakıp, iyi huyları, güzel işleri, kulluğa yakışan tâat ve ibâdetleri yapma.

isti'tafkarane / isti'tafkârane

 • Şefkat, merhamet isteyene yakışır halde. (Farsça)

istib'ad

 • Uzaklaşma. Uzak görme, ihtimal vermeyiş, olmayacak sanma, akıldan uzak görme.
 • Yakıştırmayış.

istibdatkarane / istibdatkârâne

 • Keyfî idareye yakışır şekilde, baskı ve zorbalık yoluyla.

istitafkarane / istîtafkârâne

 • Merhamet isteyene yakışır şekilde.

kabih

 • (Kabiha) Çirkin, fena, kötü, yakışıksız, ayıp.

kabih-kabiha

 • Çirkin, yakışıksız, fena, ayıp.

kafirane / kâfirane

 • Kâfire yakışır şekilde, kâfir gibi. (Farsça)

kahilane / kâhilane

 • Tembelce, tembelcesine, tembel olana yakışır surette. (Farsça)

kalem

 • (Çoğulu: Aklâm) Kamış. Yazı için ucu inceltilen bir nevi ince ve sert kamış.
 • Yazı yazmak için kullanılan her türlü âlet.
 • İfâde. Üslub.
 • Mâden, taş ve tahta üzerinde oymak için ucu sivri çelik âlet.
 • İnce boya, fırçası.
 • Yazı enva'ı.
 • Resim. Nakış.<

kalenderane / kalenderâne

 • Kalenderce. Kalender olan bir kimseye yakışır surette. (Farsça)

kamet-i mevzun

 • Düzgün ve yakışıklı boy.

kamkarane / kâmkârane

 • Mutlu olan bir kimseye yakışır şekilde, mutlulukla. (Farsça)

kanaatkarane / kanaatkârane

 • Kanaat sâhibi bir kimseye yakışır tarzda. (Farsça)

kecnazar

 • Kıskanç, hasetci. (Farsça)
 • Eğri bakışlı. (Farsça)

kecnigah / kecnigâh

 • Eğri bakışlı. Bakışları eğri olan kimse. (Farsça)

kejçeşm

 • Şaşı, eğri bakışlı. (Farsça)

kesane

 • İnsan gibi. İnsana yakışır şekil ve surette. (Farsça)

keşişane / keşişâne

 • Keşişe yakışır yolda. Papaza uygun şekil ve surette. (Farsça)

ketumane

 • Ketum olup ağzı sıkı olan, herşeyi söylemiyen kimseye yakışır surette. (Farsça)

kibarane

 • Büyük adamlara, nâzik ve görgülü kimselere yakışır şekil ve surette. (Farsça)

kıram

 • Nakışlı perde.
 • Duvara tutulan örtü.
 • Çarşaf.

küfr

 • Örtmek mânâsınadır. Kalbe âit bir sıfattır. Hak dini inkâr edip, hakkı inkâr edene ve gizleyene "kâfir" denilir. Kâfirliğin sıfatı küfürdür.
 • Allaha inanmamak. Hakkı görmemek. İmansızlık.
 • Allaha (C.C.) yakışmıyan sıfatlar uydurmak. Müslümanlığa uymayan şeylere inanmak.

künd

 • Biçimsiz, yakışıksız, kısa.
 • Kesmez, kör.
 • Yiğit, cesaretli, cesur.
 • Anlayışsız. Fehim ve idraki kısa.

lahza

 • Göz açıp kapayacak kadar kısa zaman. Bir an. En kısa zaman. Göz ucu ile bir bakış. Zaman.

layenbagi / lâyenbagî

 • Lâyık olmaz. Yakışmaz. Uymaz.

layık / lâyık

 • (Liyakat. den) Yakışır ve yaraşır. Uygun, münasib ve muvafık.

lemh

 • Göz atma, bir defa bakış.
 • Parlama, parıltı.

lemh-i basar

 • (Lemhat-ül basar) Göz atma. Bakma. Çabuk bir bakış.
 • Çok az bir zaman.

lemha

 • Bir göz atmak.
 • Şimşeğin bir defa çakışı.
 • Göz atma, süratle bakış.

levend

 • (Levent) Yeniçeri devrinde deniz erlerine verilen bir isim. Asker. (Farsça)
 • Mc: Boylu boslu, yakışıklı, çevik kimse. (Farsça)

levent

 • Denizci asker, yakışıklı.

ma'kes

 • Akis yeri. Akseden yer. (Ayna güneşin ma'kesi olduğu gibi.)

ma'rife

 • Gr. başına "el" takısı almış, mânâsı belirlenmiş isim.

maderane / mâderane

 • Annece. Anaya yakışır surette. (Farsça)

maglubane

 • Mağlub olana yakışır surette. Yenilmiş bir kimseye uygun şekilde. (Farsça)

makabih

 • (Tekili: Makbaha) Çirkin ve yakışıksız davranışlar.

makbaha

 • (Çoğulu: Makabih) Kabih, yakışıksız ve çirkin hareket.

makis

 • (Mâkise) Durup dinlenen, duraklayıp eğlenen.

manyetizma / مَانْيَه تِيزْمَه

 • Bakışla etki altına alma.

manzar

 • Bakış yeri.

manzar-ı ala / manzar-ı âlâ

 • En yüksek bakış yeri. Kudsi ve en yüksek manzara. Cennet manzarası, arş-ı azam.

manzari / manzarî

 • Güzel, gösterişli ve yakışıklı adam.

marife / mârife

 • Arapça'da genellikle başına belirlilik takısı "elif-lâm"ı alan ve belirli bir şeyi gösteren kelime.

mecnunane

 • Delice, divanece. Mecnunlara ve delilere yakışır surette. (Farsça)

mecra / mecrâ / مَجْرَا

 • Suyun akış yeri, su yolu.
 • Akış yolu.

medar-ı nazar / medâr-ı nazar

 • Bakışları üzerinde toplayan; odak noktası.

medd-i nazar etmemek

 • Bakışlarını yöneltmemek, gözlerini dikmemek.

mededcuyane

 • Medet isteyene, yardım arayana yakışacak surette. (Farsça)

mekik

 • Nakış dokumada kullanılan âlet.

memkure / memkûre

 • Uysal, yakışıklı.

memlukane / memlukâne

 • Köleye yakışır hâlde. Kölece. (Farsça)
 • Eskiden çok defa bir büyüğe sunulan yazılarda, kendinden bahsederken kullanılırdı. (Farsça)

menfi / menfî

 • Müsbetin zıddı. Müsbet olmayan.
 • Nefyedilmiş, sürgün edilmiş. Sürgün.
 • Bir şeyin olmayacak cihetini düşünen.
 • Hakikatın aksini iddia eden.
 • Gr: Başında nefiy edatı bulunan kelime veya cümle.
 • Nâkıs. Negatif, olumsuz.

menkuş / menkûş / منقوش

 • Nakışlı.
 • (Nakş. dan) Nakşolunmuş. İşlenmiş. Nakış yapılmış. Boya ile süslenmiş.
 • Nakışlı.
 • Nakışlı, işlemeli, desenli. (Arapça)

mensucat-ı rabbaniye / mensucat-ı rabbâniye

 • Allah'ın adeta nakış nakış dokuduğu san'at eseri varlıklar.

merdane / merdâne

 • Erkekçesine. Merdcesine. Er'e yakışır surette. (Farsça)
 • Matbaada baskı, baskı makinelerinde ve ofset makinelerinde ise plâteye değerek mürekkeb vermek; ve toprağı bastırmak gibi çeşitli işlerde kullanılan silindir. (Farsça)
 • Yufka açmağa yarıyan oklava. (Farsça)
 • Erkek ayakkabısı. (Farsça)
 • Mert kişiye yakışır şekilde.

mes'udane

 • İman ehline, bahtiyar olana yakışır halde. Saadetlice. Cenab-ı Hakk'ın emrine, rızasına uygun şekilde. Sevinçli ve ferahlıkla. (Farsça)

mestane

 • Sarhoşcasına. Sarhoş bir kimseye yakışır surette.

mevzun

 • Vezinli. Ölçülü. Tartılı. Düzgün.
 • Yakışıklı.
 • Her bir vasfı ölçülü ve i'tidal üzere bulunup, sırf iyi ve güzel şeylere nâil olan.

meyl

 • Ortadan bir tarafa eğik olmak.
 • İstek. Yönelme. Arzu.
 • Sevme, tutulma, âşık olma.
 • Gönül akışı.
 • Eğilme, eğiklik, akıntı.
 • Sevme, tutulma, gönül akışı.

mikram

 • (Çoğulu: Mekârim) Kadınların başını ve yüzünü örttükleri nakışlı bez.

mıkrame

 • Nakışlı eşarp. Mendil. Havlu. Peştemal.

minyatür

 • Eski el yazısı kitapları süslemek için sulu boya ile yapılan ince resimler hakkında kullanılır bir tâbirdir. İtalyanca "minyatura" kelimesinden alınmadır. Buna vaktiyle küçük nakış demek olan "hurde nakış" denilirdi.
 • İnce bir san'atla yapılmış küçük resimler.

mişkas

 • (Çoğulu: Meşâkıs) Ensiz uzun demir.

mollayane

 • Mollaya yakışır şekilde. Mollaca.

mu'cize-i mensucat

 • Mu'cize dokumalar; nakış nakış dokunmuş olan ve her birisi Allah'ın mu'cizesi olan varlıklar.

mü'minane / mü'minâne

 • Mü'min olan kimseye yakışır şekilde.

mücahidane / mücâhidane

 • Mücahid bir kimseye yakışır suret ve şekilde. (Farsça)
 • Mücahide yakışır şekilde.

müceddidane

 • Müceddide yakışır surette. Yenilik yapana yakışır şekilde. (Farsça)

muciddane / muciddâne

 • Büyük bir çalışkanlıkla. Gayret sahibi bir kimseye yakışır suret ve şekilde. (Farsça)

müdara

 • Dost gibi görünme. Yüze gülme.
 • Başkalarının fikirlerine uyarcasına hareket etmek.
 • Sulh ve salâh üzere bulunmak. (Meşru bir surette ve iyi bir netice için yapılan müdârâ memduhtur. Fena bir netice için ise, kötüdür; İslâmlığa yakışmaz, İslâm onu men'eder.)

müdebbirane / müdebbirâne

 • Müdebbir olana yakışır şekilde. Tedbirlice. Her işi önceden ayarlayarak, dikkatlice geleceği düşünerek. (Farsça)

müellefe

 • Ülfet ve imtizac ettirilmiş. Alıştırılmış.
 • Nâkıs. Noksan.
 • Adedi bine çıkarılmış.

müfehhimane

 • Anlatarak. Anlatana yakışır şekilde. (Farsça)

muhabbetdarane

 • Muhabbete yakışır şekilde.

mühacene

 • Kabahat, noksanlık, nâkıslık.
 • Asılsızlık.
 • Ayıplı söz söylemek.
 • İlmi zâyi olmak.

muhakkikane

 • Gerçeği ve hakikatı araştıran bir kimseye yakışır surette. Muhakkik olan bir insana yakışacak şekilde. (Farsça)

muhalleb

 • Nakışı ve güzelliği çok olan elbise.
 • Cam.
 • Aldanmış.

muharrak

 • (Harik. den) Yakışmış, yanmış. Tahrik olunmuş.

muhibbane

 • Severek. Dostça. Dosta yakışır surette. (Farsça)

mukaddirane / mukaddirâne

 • Takdir edercesine, kıymetini bilircesine, kıymetine göre sıralarcasına. Mukaddire yakışır hâlde. (Farsça)

mukarnes

 • Kubbe biçiminde olan.
 • İşlemeli, nakışlı ve rengarenk olan.
 • Merdiven şeklinde dereceleri olan kubbe.

mükedderane / mükedderâne

 • Mükedder olan bir kimseye yakışır surette. (Farsça)

mülhidane / mülhidâne

 • Dinsizce, imansızca. Mülhid olan bir kimseye yakışır şekil ve surette. (Farsça)

mülukane / mülûkâne

 • Padişahlara yakışır bir surette. (Farsça)

müminane

 • Mümine yakışır şekilde, inanarak.

mün'imane / mün'imâne

 • Nimet verene, ihsan edene yakışır bir şekilde.

münakkaş / münakkâş / منقش / مُنَقَّشْ

 • Nakışlı, süslü, nakşedilmiş, işlemeli, resimli.
 • Nakışlı.
 • Nakışlı.
 • Nakışlı, işlemeli, desenli. (Arapça)
 • Nakışlı olan.

münasebet

 • İki şey arasındaki tenasüb, uygunluk, yakınlık, bağlılık, mensubiyet, yakışmak, vesile, alâka.

münasib / münâsib

 • Benzer, uygun, lâyık, yakışır, yaraşır.
 • Uygun, yakışır.

münbagi

 • (Bugye. den) Lâyık, yakışan, şâyân.

müneccimane / müneccimâne

 • Müneccim gibi, müneccime yakışacak şekilde. (Farsça)

münemnem

 • Nakışlı. Zinet verilmiş.

münşiyane

 • İyi kâtiplere yakışır surette. (Farsça)

müraiyane / müraiyâne

 • İki yüzlülüğe yakışır surette, münafıkçasına. (Farsça)

mürgane

 • Kuşlara yakışır şekilde. Kuşlar gibi. (Farsça)
 • Kuş yumurtası. (Farsça)

mürşidane / mürşidâne

 • Mürşid olan kimseye yakışır şekilde.

mürtecilane / mürtecilâne

 • Düşünmeden hemen şiir veya söz söyliyene yakışır surette. (Farsça)

mürur-i zaman / mürûr-i zaman / مرور زمان

 • Zamanın akışı.

müşirane

 • Müşire yakışır surette. Mareşala has bir tavırla. (Farsça)

müstagniyane

 • Müstağni olanlara yakışır surette. (Farsça)

müsteb'ad

 • (Bu'd. dan) Uzak görülen, akla yakıştırılmayan, olacağı sanılmayan.

müsterhimane / müsterhimâne

 • İstirham edene, yalvarana, merhamet dileyene yakışır şekilde, yakışır halde. (Farsça)

müsterşidane / müsterşidâne

 • Doğru yolun gösterilmesini isteyene yakışır surette. (Farsça)

müsteskılane / müsteskılâne

 • İstiskal eden kimseye yakışır şekilde. (Farsça)

mutaassıbane

 • (Asab. dan) Mutaassıbca. Mutaassıba yakışır şekilde. Körükörüne.

mutarassıdane / mutarassıdâne

 • Tarassud edene yakışır şekilde. (Farsça)

mütareke / متاركه

 • Bırakışma, karşılıklı silah bırakma. (Arapça)

mutarraz

 • Zinetlendirilmiş. Süslendirilmiş. Dikiş ve nakışla kıymetlendirilmiş.

mutasaddırane

 • Baş köşeye kurulana yakışacak surette. (Farsça)

mutasallibane

 • Salâbetli gibi, kuvvet sâhibi olana yakışır surette. (Farsça)

mutasavvıfane / mutasavvıfâne

 • Sofuca. Mutasavvıflara yakışır tarzda. (Farsça)

mutazallimane / mutazallimâne

 • (Zulm. den) Kendine yapılan zulüm ve haksızlıkdan dolayı sızlanan kimseye yakışır şekilde.

müteakkılane / müteakkılâne

 • Anlayana yakışır şekilde. (Farsça)

müteannitane / müteannitâne

 • Yanlış arayana, yanlışlıklar çıkarmaya uğraşana yakışır surette. (Farsça)

müteazzibane / müteazzibâne

 • Bekâr kalana evlenmeyene yakışır surette. (Farsça)

mütecavizane / mütecavizâne

 • Tecavüz eder şekilde. Tecavüz edene yakışır halde. (Farsça)

mütedafi'

 • Düşmanı defeden.
 • İtişen, kakışan.

mütedafian

 • Düşmanı defederek.
 • İtişerek, kakışarak.

mütedafiane / mütedafiâne

 • Düşmanı defedercesine. İtişir kakışırcasına. (Farsça)

müteeddibane / müteeddibâne

 • Edeblenerek, utanç duyarak, haya ederek. Terbiyeli ve edebli bir kimseye yakışır surette. (Farsça)

müteemmilane / müteemmilâne

 • Derin düşünene yakışır surette. Düşünceli olarak. (Farsça)
 • Dalgın şekilde. (Farsça)

mütefekkirane / mütefekkirâne

 • Derin ve dikkatli düşünerek, mütefekkire yakışır surette. (Farsça)

mütefenninane / mütefenninâne

 • Mütefennin olan kimseye yakışır surette. (Farsça)

mütegallibane / mütegallibâne

 • Zorbacasına, zâlimlere yakışır surette. (Farsça)

mütehabbisane / mütehabbisâne

 • Bir yere kapanıp kendini hapsedene yakışır surette. (Farsça)

müteharriyane

 • Taharri edip araştırana yakışır şekilde. (Farsça)

mütelahiz

 • (Çoğulu: Mütelahizîn) Gözucu ile bakışanların beheri.

mütelahizin

 • (Tekili: Mütelahiz) Gözucu ile bakışanlar, telâhuz edenler.

mütenaciyane / mütenaciyâne

 • Fısıldaşanlar gibi, fısıldaşana yakışır surette.

mütenasib / mütenâsib

 • Uygun, birbirine yakışan.

mütenazıran

 • Bakışık olarak, simetrik tarzda.

müterakkiyane / müterakkiyâne

 • İlerleyene, terakki edene yakışır şekilde. (Farsça)

müteşerriane / müteşerriâne

 • Müteşerri gibi, ona yakışır yolda. (Farsça)

müteşevvikane

 • Çok istekli olan bir kimseye yakışır şekil ve surette. Şevkli bir tarzda. (Farsça)

mütevaziane / mütevaziâne

 • Tevazu ile. Mütevazi kimseye yakışır surette. (Farsça)

mütezellilane / mütezellilâne

 • Zelil olarak, alçaklara yakışır surette, alçakçasına. Kendi hiçliğini bilir surette, kusur ve aczini anlamakla. (Farsça)

mutlak zuhur / mutlak zuhûr

 • Bir kayda bağlı olmayan zuhûr, akis. Bir şeyin bir başka şeyde görünmesi meselâ insanın aynada, Hakk'ın, velînin kalb aynasında tecellî etmesi böyledir.

muvahhidane / muvahhidâne

 • Muvahhide yakışır surette. (Farsça)

muzafferane

 • Muzaffer olan bir kimseye yakışır surette. (Farsça)

müzahamet

 • Birbirine zahmet verme. Kalabalıktan gelen sıkıntı, sıkıştırma.
 • Bir yere itişe kakışa hücum etme.

müzevvak

 • Nakış yapan. Nakkaş.

müzeyyin

 • Süsleyen, her eserini harika nakışlarla süsleyen Allah.

na-çespan

 • Uygun ve yakışık olmıyan. (Farsça)

na-münasib

 • Münâsebetsiz, yakışıksız, uygunsuz, uygun olmayan. (Farsça)

na-reva

 • Yakışıksız, reva olmayan. Münâsib ve lâyık olmayan.

nahun-büray / nâhun-bürây

 • Tırnak makası, tırnak çakısı. (Farsça)

nahun-tıraş / nâhun-tıraş

 • Tırnak makası, tırnak çakısı. (Farsça)

nakf

 • (Çoğulu: Nuküf-Enkâf) Başı dimağından yarmak.
 • Bakış, nazar.

nakısat

 • (Tekili: Nâkıs) Nâkıslar. Noksanı olanlar. Eksiği bulunanlar.

nakkaş / nakkâş

 • Nakış yapan.
 • Nakış yapan. Duvar nakışları yapan usta. Süsleme san'atkârı.
 • Herşeyi san'atlı bir şekilde nakış nakış işleyen Allah.

nakkaş-ı ezeli / nakkâş-ı ezelî

 • Başlangıcı ve sonu olmayıp zamanla sınırlı olmayan ve bütün varlıkları bir nakış halinde yaratan Allah.

nakkaş-ı hakim / nakkaş-ı hakîm

 • Varlıkları sanatlı nakışlarla donatan ve her şeyi hikmetle, yerli yerinde yaratan Allah.

nakkaş-ı zülcelal / nakkâş-ı zülcelâl

 • Herşeyi nakışlı ve süslü bir şekilde yaratan, sonsuz haşmet ve yücelik sahibi Allah.

nakkaşe

 • Nakış yapan kadın. Nakışçı.

nakş / نقش

 • Nakış, bezek.
 • Nakış, desen. (Arapça)
 • Resim. (Arapça)
 • Duvar resmi. (Arapça)
 • Nakş etmek: İşlemek. (Arapça)

nakş-bend

 • Kumaşların nakışlarını bağlayarak ipek tellerle tezgâhı hazırlayan. Nakış işleyen. (Farsça)
 • Ressam. (Farsça)

nakş-ı acib / nakş-ı acîb

 • Şaşırtıcı, eşsiz nakış.

nakş-i acip

 • Hayrette bırakan nakış, işleme.

nakş-ı azam / nakş-ı âzam

 • Büyük nakış.

nakş-ı ekmel

 • En mükemmel nakış.

nakş-ı garip

 • Hayrette bırakan nakış, işleme.

nakş-ı huruf

 • Harflerdeki nakış, san'at.

nakş-ı i'caz / nakş-ı i'câz

 • Mu'cizelik nakışı.

nakş-ı kalem-i kudret

 • Kudret kalemiyle yapılan nakış.

nakş-ı kelami / nakş-ı kelâmî

 • Sözle ilgili nakış, süs, söz dokusu.

nakş-ı kilki / nakş-ı kilkî

 • Kalemin ucuyla yapılan nakış.
 • Kalemle yapılan nakış.

nakş-ı san'at

 • San'atlı nakış, işleme.

nakş-ı san'at-ı rabbaniye / nakş-ı san'at-ı rabbâniye

 • Herşeyin Rabbi olan Allah'a ait san'atlı nakış.

nakş-ı simavi / nakş-ı simâvî

 • Yüzdeki nakış, her insanın yüzüne Allah tarafından konulan nakış.

nakş-ı vahdet

 • Birliği gösteren nakış, birlik nakşı.

nakş-perdaz

 • Nakış yapan ressam. (Farsça)

nakşetmek

 • Nakışlamak, bezemek.

namuskarane / nâmuskârane / namuskârane / ناموسكارانه

 • Namusluca, namuslu insanlara yakışır şekilde.
 • Namusluca, namuslulara yakışır. (Arapça - Farsça)

nareva / nârevâ / ناروا

 • Yakışık almaz. (Farsça)

nazar / نظر / نَظَرْ

 • Bakış, görüş, göz değmesi.
 • Göz atmak. Mülahaza, düşünmek, bakmak, imrenerek bakmak, düşünce. Yan bakış, kötü bakış. Bir türlü kabul etmek.
 • Gözdeğmesi.
 • İltifat.
 • İtibar.
 • Bakış. (Arapça)
 • İlgi gösterme, iltifat etme. (Arapça)
 • bakış açısı. (Arapça)
 • Bakış.

nazar ve teveccüh-ü fazılane / nazar ve teveccüh-ü fâzılâne

 • Faziletli, değerli teveccüh ve bakış.

nazar-ı acizi / nazar-ı âcizî

 • Âcizin nazarı; benim bakışım anlamında, tevazu ifadesi olarak kullanılan söz.

nazar-ı ahmedi / nazar-ı ahmedî

 • Peygamberimiz Hz. Muhammed'in bakışı.

nazar-ı akli / nazar-ı aklî

 • Aklî bakış, akıl gözü, aklın anlayışı.

nazar-ı amme / nazar-ı âmme

 • Umumun bakışı, genel bakış.

nazar-ı beşer / نَظَرِ بَشَرْ

 • İnsanın bakışı.

nazar-ı dalalet / nazar-ı dalâlet / نَظَرِ ضَلَالَتْ

 • Hak yoldan sapmış, inançsızlık bakışı.
 • Haktan sapma bakışı.

nazar-ı dekaik-aşina / nazar-ı dekaik-âşinâ

 • İnceliklere nüfuz eden bakış.

nazar-ı dikkat / نَظَرِ دِقَّتْ

 • Dikkatle bakış.
 • Dikkatli bakış.

nazar-ı ehl-i dikkat

 • Dikkatli olan kimselerin gözü, bakışı, ilgisi.

nazar-ı fakirane / nazar-ı fakirâne

 • Benim bakış açım anlamında, tevazu göstermek için kullanılan ifade.

nazar-ı fikir

 • Fikrin gözü, düşünce bakışı.

nazar-ı fikri / nazar-ı fikrî

 • Fikrî nazar, düşünceye ait bakış, görüş.

nazar-ı gaflet

 • Hakikatten habersiz şekilde bakış.

nazar-ı gaflet ve dalalet / nazar-ı gaflet ve dalâlet

 • İman hakikatlerine karşı duyarsız davranan ve hak yoldan sapanların bakışı.

nazar-ı gayb-bini / nazar-ı gayb-bînî

 • Gaybı gören bakış.

nazar-ı hafi-i gaybi / nazar-ı hafî-i gaybî

 • Görünmeyeni, ileride olacakları görecek şekilde gizli bakış.

nazar-ı hak

 • Gerçek, doğru bakış.

nazar-ı hayret

 • Hayretli bakış.

nazar-ı heves

 • Arzulu bakış.

nazar-ı hikmet / نَظَرِ حِكْمَتْ

 • Hikmet bakışı.

nazar-ı hissi / nazar-ı hissî

 • Hissî, maddî bakış.

nazar-ı hürmet

 • Saygı dolu bakış.

nazar-ı ibret / نَظَرِ عِبْرَتْ

 • İbretle bakış.
 • İbret bakışı.

nazar-ı ihata

 • Her şeyi içine alan, kuşatan bakış.

nazar-ı inayet / nazar-ı inâyet / نَظَرِ عِنَايَتْ

 • Önem ve özen ihtiva eden dikkatli bakış,.
 • Yardım bakışı.

nazar-ı insaf

 • İnsaf bakışı.

nazar-ı insan

 • İnsanın dikkati, bakışı.

nazar-ı irfan

 • Bilgece bakış.

nazar-ı istiğrab

 • Garip ve hayretli bakış.

nazar-ı istihsan

 • Güzel gören ve beğenen bakış.

nazar-ı kudret

 • Kudretin nazarı; İlâhî kudretin bütün varlıklara bakışı, nazarı.

nazar-ı külli / nazar-ı küllî

 • Herşeyi görebilen bakış.

nazar-ı kur'an / nazar-ı kur'ân

 • Kur'ân'ın nazarı, bakış tarzı.

nazar-ı kur'ani / nazar-ı kur'ânî

 • Kur'ân'ın bakış açısı.

nazar-ı merhamet

 • Merhametli bakış.

nazar-ı millet

 • Milletin bakışı, düşüncesi.

nazar-ı muhabbet

 • Sevgi bakışı.

nazar-ı muhammedi / nazar-ı muhammedî

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) bakışı.

nazar-ı müsamaha

 • Hoşgörülü bakış.

nazar-ı mütalaa / nazar-ı mütâlaa / نَظَرِ مُطَالَعَه

 • Dikkatli okuma gayeli bakış.

nazar-ı nefret

 • Nefret içeren bakış, nefretli bakış.

nazar-ı nübüvvet / نَظَرِ نُبُوَّتْ

 • Peygamberlik bakışı.
 • Peygamberlik bakışı.

nazar-ı peygamber

 • Peygamberin bakışı.

nazar-ı rabbani / nazar-ı rabbanî / نَظَرِ رَبَّانِي

 • Terbiye edici olan (Allahın) bakışı.

nazar-ı rabbaniye / nazar-ı rabbâniye

 • Her bir varlığı terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah'ın bakışı.

nazar-ı rağbet / نَظَرِ رَغْبَتْ

 • İstekli ve değer veren bakış.
 • Rağbet bakışı.

nazar-ı rahmet

 • Şefkat ve merhametlice bakış.

nazar-ı rıza

 • Memnuniyet dolu bakış.

nazar-ı san'at-perverane

 • San'atkârane bakış.

nazar-ı şari / nazar-ı şâri

 • İlâhî bakış; İslâmî hükümleri bildiren Allah'ın bakış açısı.

nazar-ı sathi / nazar-ı sathî

 • Yüzeysel bakış.

nazar-ı sathi ve tebei / nazar-ı sathî ve tebei

 • Derine inmeyen yüzeysel ve dolaylı bakış.

nazar-ı şefkat

 • Şefkatli bakış.

nazar-ı şer'i / nazar-ı şer'î

 • Şeriata, dinin bakışına göre.

nazar-ı şeriat

 • Şeriata, dinin bakışına göre.

nazar-ı şübhe / نظر شبهه

 • Şüpheli göz, şüpheli bakış.

nazar-ı şuhud ve işhad / nazar-ı şuhud ve işhâd

 • Görmek ve başkalarına da göstermek isteyen bakış.

nazar-ı şuur

 • Şuurlu ve bilinçli bakış.

nazar-ı takdir

 • Kıymet veren, değer bilen bakış.
 • Kıymet biçme bakışı, takdir bakışı.

nazar-ı takdir ve hürmet

 • Takdir ve hürmet bakışı.

nazar-ı tebei / nazar-ı tebeî

 • Dolaylı bakış, bir şeye bağlı kalarak başkalarına bakma.

nazar-ı teftiş

 • Denetleme bakışı.

nazar-ı umum

 • Genelin bakışı.

nazar-ı umumi / nazar-ı umumî / nazar-ı umûmî / نَظَرِ عُمُوم۪ي

 • Genelin bakışı, görüşü.
 • Umumun bakışı.

nazar-ı velayet / nazar-ı velâyet

 • Velîlik bakışı, velâyet gözü.

nazar-ı zahiri / nazar-ı zâhirî / نَظَرِ ظَاهِر۪ي

 • Dışa dönük, yüzeysel bakış.
 • Yüzeysel bakış.

nazaran / نَظَرًا

 • Bakışla.

nazargah / nazargâh / نظرگاه

 • Bakış yeri, bakılan yer.
 • Bakış yeri. (Arapça - Farsça)
 • Bakılan yer. (Arapça - Farsça)

nazarı amm / nazarı âmm

 • Bakışı geniş ve kuşatıcı.

nazarın kusuru

 • Bakış, görüşün kusuru ve kısalığı.

nazarıyla

 • Gözüyle, bakışıyla.

nazarlı

 • Görüşlü, bakışlı.

nazikane / nâzikâne

 • Nazik kimseye yakışır şekilde, kibarlıkla, terbiyelice. (Farsça)

nazımane / nazımâne

 • Nazım olana yakışır surette. (Farsça)

nazra

 • (Bir tek) bakış.

nazragah / nazragâh

 • Gözle bakılan yer, bakış yeri. Göz önü. (Farsça)

nec'e

 • Şiddetli nazar. Şiddetli bakış.

nekais

 • (Tekili: Nakise) Nakiseler. Noksanlar.

nekre

 • Gr. başına "el" takısı almamış, mânâsı kapalı, belirsiz isim.

nemeş

 • Dağınık, parçalanmış şeyleri toplamak.
 • Nakış hatları.
 • Yüzde olan siyah ve beyaz noktalar.

nergis

 • (Nerges - Nercis) İri papatya biçiminde ortası yeşil veya sarı, yaprakları gri ve sarı bir çiçek. Suyu, uyuşturucudur. Mahmur bakışı andırır.

nevakıs

 • (Tekili: Nâkis) Başlarını devamlı olarak önlerine eğen adamlar.

nezaret

 • (Nazar. dan) Bakmak, seyir, bakış.
 • Nâzırlık etmek. Göz etmek.
 • Tenezzüh.
 • Reislik.
 • Vekillik, nâzırlık, bakanlık.

nigah / nigâh / نگاه

 • (Nigeh) Bakmak, nazar etmek. Bakış. (Farsça)
 • Bakış.
 • Bakış.
 • Bakış. (Farsça)
 • Nigâh eylemek: Bakmak. (Farsça)

nigah-ı gazab / nigâh-ı gazab

 • Öfkeli bakış, kızgınlık bakışı.

nigah-ı hayret / nigâh-ı hayret

 • Hayret bakışı.

nigah-ı tedkik / nigâh-ı tedkik

 • Araştırma bakışı, tedkik etme nazarı.

nigah-ı tegafül / nigâh-ı tegafül

 • Hâli ve gayeyi anlamazlıktan gelen bakış.

nigar / nigâr

 • Güzel yüzlü sevgili. (Farsça)
 • Nakış. Resim. (Farsça)
 • Nakşeden. (Farsça)
 • Put, sânem. (Farsça)
 • Resmi yapılmış, resmedilmiş. (Farsça)

nigarin / nigârin

 • Resim gibi güzel sevgili. (Farsça)
 • Resimlerle ve nakışlarla süslü. (Farsça)

nigeh / نگه

 • Bakış. (Farsça)

nikaşe

 • Nakış yapma san'atı. Nakışçılık.

nimlahza

 • Yarım bakış. Gözucuyla bakış. (Farsça)
 • Çok kısa zaman. (Farsça)

nimnigah / nimnigâh

 • Yarı bakış. Gözucuyla bakma. (Farsça)

noksan

 • (Nuksan) Eksik, kusurlu, nâkıs.
 • Eksiklik, azlık. Eksilme, azalma.
 • Yokluk.

nokta-i nazar / نُقْطَۀِ نَظَرْ

 • Bakış açısı.
 • Bakış açısı.

noktainazar

 • Bakış açısı, görüş.

nübüvvettarane / nübüvvettârâne

 • Peygamberlik şeklinde, peygambere yakışır bir şekilde.

nukuş

 • Resimler, nakışlar.
 • Nakışlar.
 • Nakışlar, bezekler.

nukùş

 • Nakışlar.

nukuş / nukûş / نقوش

 • Nakışlar, işlemeler. (Arapça)

nukuş-u aliye / nukuş-u âliye

 • Yüksek nakışlar.

nukuş-u bedayikarane / nukuş-u bedayikârâne

 • Eşsiz ve benzersiz şekildeki harika nakışlar.

nukuş-u esma / nukuş-u esmâ

 • İsimlerin nakışları.

nukuş-u esma-i ilahiye / nukuş-u esmâ-i ilâhiye

 • Allah'ın güzel isimlerinin nakışları, işlemeleri.

nukuş-u esma-i rabbaniye / nukuş-u esmâ-i rabbâniye

 • Allah'ın güzel isimlerinin nakışları.

nukuş-u hikmet

 • Her şeyi bir sebebe, gayeye, faydaya binaen yaratan Allah'ın san'atlı nakışları.

nukuş-u masnuat / nukûş-u masnûât

 • Sanatlı olarak yaratılan varlıklardaki nakışlar.

nukuş-u misaliye

 • Misal âlemiyle ilgili nakışlar.

nukuş-u san'at

 • Sanatlı nakışlar.

nukuş-u tecelliyat / nukuş-u tecelliyât

 • İlâhî yansımaların ve görünmenin nakışları.

nurani / nuranî

 • Nurlu, ışıklı, nura yakışır, parlak, münevver.

ordu (urdu) dili

 • Pakistan'da Müslümanların konuştukları Arapça, Türkçe, Farsça ve Hintçeden müteşekkil olan dil.

özür

 • Bir kusurun afvı için gösterilen sebep.
 • Bahane, sebep.
 • Mâni, engel. Kusur, nakise, sakatlık.
 • Fevz. Zafer.
 • Bir adamın kusur ve kabahatinin çok olması.
 • Fık: Abdesti bozucu ve devamlı olan şey.

paravan

 • İtl. Eskiden haremle selâmlığı ayıran ve şimdi de ilk bakışta görülmesi caiz olmıyan yerleri örten perdeler.
 • Daha ziyade kapıların dışına veya içine konan, katlanır, taşınır tenteneli perde.
 • Gizleme vasıtası.

pederane / pederâne

 • Babaya yakışır şekilde.
 • Babaya yakışır tarzda, pedercesine. (Farsça)

perde-i nukuş

 • Üzeri nakışlarla dolu perde.

perdedar-ı dest-i kudret / perdedâr-ı dest-i kudret

 • Kudret elinin perdecisi; hikmetli olduğu hâlde ilk bakışta çirkin gibi görünen hâdiselerde İlâhî kudreti gizleyen perde.

pergune

 • Yakışıksız, çirkin. (Farsça)

perniyan

 • Nakışlı atlas. İpekten dokunmuş, bir cins işlemeli kumaş. (Farsça)

rahimane

 • Şefkat ederek, acıyarak. Merhamet ve rahmet ile Cenab-ı Hakk'a yakışır tarzda.

reyhani / reyhanî

 • Fesleğen gibi ince nakışlı.
 • Divanî hat da denilen bir yazı tarzı.

rezzakane

 • Rızık verene, rezzaka yakışır surette. (Farsça)

riziş

 • Akış, dökülüş. (Farsça)

ruh-u revan

 • Ruhun zuhuru. Ruhun ferahlığı. Ruhun akışı.

sadic

 • Nakışı olmayan, nakışsız.
 • Çıplak.
 • Temiz, pak.

sadıkane

 • Sâdık kimseye yakışır şekilde. Sadakatle. (Farsça)

safderunane

 • Kalbi safi olanlara ve kolay aldananlara yakışır surette. (Farsça)

sahaif-i nukuş-u sübhaniye / sahâif-i nukuş-u sübhâniye

 • Her türlü kusur ve noksandan uzak olan Allah'ın nakışlarını gösterdiği sahifeler.

şahane / şâhâne / شاهانه

 • Şah gibi, şaha yakışır bir surette.
 • Şaha yakışır şekilde.
 • Şahlara yakışır. (Farsça)
 • Şahlarla ilgili. (Farsça)

şahvar

 • (Şeh-vâr) Şâha, hükümdara yakışacak tarzda, şah gibi. (Farsça)
 • İri ve iyi cins inci. (Farsça)

sakil / ثقيل

 • Ağır. (Arapça)
 • Hoş olmayan, yakışmayan. (Arapça)

sakinane / sakinâne

 • Sâkin olana yakışır şekilde. Sessizce. (Farsça)

şakirane / şâkirâne

 • Şükredene yakışır şekilde, şükrederek.

san'atkarane / san'atkârane

 • San'atlı olarak, özenip meharetle yapılmak suretiyle, sanatkâra yakışır şekilde. (Farsça)

sarf-ı nazar / صَرْفِ نَظَرْ

 • Bakışını çevirme, vazgeçme.

sarf-ı nazar etme

 • Bakışı başka bir yöne çevirme, bakmama.

sathi nazar / sathî nazar

 • Sığ, yüzeysel bakış, görüş.

savat

 • (Aslı: Sevâd'dır) Gümüş üstüne kurşunla yapılan kara kalem nakışlar.
 • Derede hayvanlara su içirilen yer.

şayan / şâyân / شایان

 • Layık, yaraşır, yakışık alır. (Farsça)

şaygan / şâygân / شایگان

 • Yaraşır, yakışık alır. (Farsça)

şeceat-ı haydarane

 • Hz. Ali'ye yakışır bir cesaret.

şefkat-i ferzendane / şefkat-i ferzendâne

 • Evlâda yakışır sûrette şefkat gösterme.

şekerpare

 • Çok tatlı ve şekerli olan bir kayısı cinsi. (Farsça)
 • Bir nakış çeşiti. (Farsça)
 • Bir cins tatlı. (Farsça)

semavi gözler / semâvî gözler

 • Göklerdeki melekler ve ruhânîlerin bakışları.

senakarane / senakârane

 • Senakârlıkla. Övercesine. Medheden birine yakışır şekilde. (Farsça)

seyelan / seyelân / سيلان

 • Akma, akış.
 • Akış, akma. (Arapça)

seyl-i kainat / seyl-i kâinat

 • Kâinatın akışı, sürekli değişmesi.

seyl-i mevcudat

 • Varlıkların akışı.

seyl-i şuunat / seyl-i şuûnât

 • Olayların, oluşumların akışı, seli.

seyl-i zaman

 • Zamanın akışı.

seyr-i şuunat / seyr-i şuunât

 • Kâinattaki hâdiseleri seyredip, görüp hakikatını anlamağa çalışmak.
 • Hâdiselerin bir halde kalmayıp akışı, değişmesi.

seyyal / seyyâl / سيال

 • Akışkan. (Arapça)

şezre

 • Bir kimseye yüz yüze bakmayıp şiddet ve öfke ile yandan bakış. Hasmâne bakış. Dargın bakışı gibi bakma. Göz değdirme.
 • İpi soluna bükme.
 • Tersine bükülmüş ip, urgan.
 • El değirmenini sola doğru çevirme.
 • Şiddet, suubet, zorluk.

şikemperver

 • Yemek tiryakisi, boğazına düşkün. (Farsça)

siyak ve sibak-ı kelam / siyak ve sibak-ı kelâm

 • Sözün başıyla sonu; sözün akışı.

su-i hulk

 • Kötü ahlâk. Dine, ahlâka yakışmayan fena ahlâklılık.

su-i nazar / sû-i nazar

 • Kötü nazar, bakış.
 • Kötü nazar, bakış.

suinazar / sûinazar / سوء نظر

 • Kötü gözle bakış. (Arapça - Farsça)

sündüs

 • Sırmadan kabartma deseni. Eski bir çeşit ipekli kumaş. Parlak renkli, çiçekli, işlemeli, nakışlı olarak dokunmuş ipek kumaş. Altun veya gümüş tellerle işlemeli ve nakışlı olarak dokunmuş ipek kumaşlardan biri.

tacdarane

 • Hükümdarlara yakışacak şekilde. Hükümdarca. (Farsça)

taklid-i tufeylane / taklid-i tufeylâne

 • Küçük çocuklara yakışır şekildeki taklid.

tarf / طرف

 • Göz, bakış, nazar. Göz ucu.
 • Soyu temiz kimse.
 • Her şeyin nihayeti, sonu.
 • Göz kapaklarını yummak veya oynatmak.
 • Göze bir şey dokundurmakla yaşartmak.
 • Koz: Menazil-i Kamer'den bir menzil adı. (Kamer menzillerinden birisinde aslanın alnını teşkil eden dört
 • Görüş, bakış.
 • Göz, nazar, bakış.
 • Akış. (Arapça)

tarf'

 • Görüş, bakış.

tarif / târif

 • (Ar. gr.) Marife yapma; tanımlama; bir amaca binaen bir ismi belirlilik anlamı katan eliflâm takısı ile birlikte zikretmek.

tarifiyle / târifiyle

 • Arapça belirlik takısı olan "el" ile birlikte gelmesiyle.

tarz-ı cereyan

 • Akış tarzı, hareket tarzı.

tarz-ı nazar / طَرْزِ نَظَرْ

 • Bakış tarzı, şekli.
 • Bakış tarzı.

tasni'

 • Düzme. Uydurma. Yakıştırma.
 • Bir san'atla meşgul kılma.
 • Güzel terbiye etme.

tatbik

 • Yakıştırmak. Yerine getirmek.
 • Karşılaştırmak.
 • Bir kaide, kanun veya emri yerine getirmek. Kıyas ve tahmin etmek.
 • Benzetme, uydurma.
 • Yakıştırmak. Yerine getirmek. Bir kanun hükmünü, kaide veya emri yerine getirmek. Kıyas ve tahmin etmek.

tavr-ı ubudiyetkarane / tavr-ı ubûdiyetkârâne

 • Kulluğa yakışır tavır, hareket.

tedafü' / tedâfü'

 • Birbirini def etme.
 • Müdafaa etme.
 • İtişme kakışma.
 • İtişip kakışma.

tehdidkarane / tehdidkârâne

 • Tehdid edenlere yakışır şekilde. Tehdid edercesine. (Farsça)

telahuz

 • Gözucu ile bakma. Gözucu ile bakışma.

tenazur / tenâzur / تناظر

 • Birbirine karşı olmak. Simetri hâli.
 • Bakışmak. Bir iş hususunda birbirine bakmak.
 • Bakışma, simetri.
 • Bakışma, bıkışım, simetri. (Arapça)

tenazuri / tenâzurî / تناظری

 • Bakışık, simetrik. (Arapça)

tencid

 • Evin içini nakışlı bezlerle süslemek.
 • Kahraman yapmak.

tenkiş

 • (Çoğulu: Tenkişât) (Nakş. dan) Nakşetme, nakışlama, işleme, resim yapma.

tenvin-i tenkiri / tenvin-i tenkirî

 • Kelimenin belirsizliğini gösteren tenvin işareti; harf-i tarifsiz ("el" takısız) olduğu için tenvinli olan ve nekra denen kelime.

terkib

 • Birkaç şeyin beraber olması. Birkaç şeyin karıştırılması ile meydana getirilmek.
 • Birbirine karıştırılmış maddeler.
 • Gr: Terkib-i nâkıs ve terkib-i tam olarak iki kısma ayrılır. Terkib-i nâkıs: Cümle kadar olmayan terkiblerdir. Terkib-i tam ise; bir cümleden ibarettir. Birbirin

terkiş

 • (Çoğulu: Terkişât) Edb: Kelimeyi güzelleştirme, kelimeyi süsleme.
 • Nakışlama, süsleme.

tesbih

 • Allahü teâlâyı, O'na yakışmayan her şeyden ve mahlûkların (yaratılmışların) alâmetlerinden ve yok olmaktan tenzîh ve takdîs etmek, yâni uzak tutmak mânâsına "Sübhânallah" sözü ve benzerleri.
 • Namaz kılmak.
 • Namazdan sonra, Sübhânallah, Elhamdülillah ve Allahü ekber cümleleri sö

teshim

 • Nakışlı etmek, nakışlamak.

tevekkül-i imani / tevekkül-i imanî

 • İman edenlere yakışır tevekkül. İman kuvvetinin ve hakikatının neticesi olan tevekkül.

teveşşuh

 • (Çoğulu: Teveşşuhât) Süslenme, takıp takıştırma.
 • Kadın gerdanlığını takma.

tevhid-i zahiri / tevhid-i zâhirî

 • Yüzeysel bir bakış açısıyla "Allah'ın ortağı yok ve bu kâinat Onun mülküdür" şeklindeki îmânî tasdik.

tevki'

 • Alâmet, işaret, belirti, nişan.
 • Sultan.
 • Kılıca nakış yapmak.

teyakkuz-ı arifane / teyakkuz-ı ârifâne

 • Bilen birine yakışır bir şekilde bir uyanıklılık.

tıflane / tıflâne

 • Çocukçasına, çocuk gibi. Çocuğa yakışır surette. (Farsça)

tilmizane / tilmizâne

 • Talebe gibi. Tilmize yakışır surette. (Farsça)

tıraz

 • Elbiselere nakışla yapılan süs.
 • Sırma ve ipekle işleme.
 • Zinet, süs.
 • Üslup, tarz, tutulan yol.
 • Döviz.

ufk-u nazar

 • Bakış ufku, görüş mesafesi; insanın görebileceği alan.

ukus

 • (Tekili: Aks) Akisler, yankılar, çarpmalar.

ulü'l-azmane / ulü'l-azmâne

 • Büyük sabır ve metanet sahibi olan büyük insanlara yakışır şekilde.

ümmiyane

 • Bir şey bilmiyormuşçasına. Ümmilere yakışır halde. Okur yazar olmadan. (Farsça)

uruk-u insaniyetkarane / uruk-u insaniyetkârane

 • İnsanlığa yakışır damar, kök veya huylar. (Farsça)

üstadane

 • Üstâda yakışır surette. Ustaca. (Farsça)

usul-ü vahşiyane / usul-ü vahşiyâne

 • Vahşilere yakışır bir tarzda, ilkelce.

vahşiyane / vahşiyâne

 • Vahşice. Vahşiye yakışır şekilde.

vakıfane / vâkıfane

 • Bilen kimseye yakışır surette, bilerek. Vâkıf şekilde. Anlamak ve bilmek suretiyle. (Farsça)

varik

 • (Çoğulu: Vürük) Süs için palanın önüne geçirip astıkları saçaklı kıvrımlı esvap.
 • Nakışlı kumaştan yapılmış saçaklı palan ve eyer örtüsü.

vatanperverane / vatanperverâne

 • Vatanını seven kimseye yakışır şekilde. (Farsça)

vaziyet-i ferzendane / vaziyet-i ferzendâne

 • Evlâda yakışır vaziyet, hal.

velk

 • Yalan yakıştırmak.
 • Sür'at etmek, hız yapmak.

vesail-i pürseyyal / vesâil-i pürseyyal

 • Çok akışkan sebepler, vesileler.

veşelan

 • Suyun akışı.

veşy

 • Elbiseyi güzel nakışlamak, süslemek.
 • Nesil ve zürriyet.
 • Çoğalma.
 • Geceleyin devamlı tefekkür ve mütalâa etmek.
 • Bir çeşit elbise.

vezaif-i ubudiyetkarane / vezâif-i ubûdiyetkârâne

 • Kulluğa yakışır şekilde yapılan vazifeler.

vücud-u nakşiye

 • Yazı gibi nakış şeklindeki varlık.

yeknazar

 • Yeknazarda: İlk bakışta, bir bakışta. (Farsça - Arapça)

zahidane / zahidâne

 • Zahide yakışır surette. Ehl-i takva gibi. (Farsça)

zalimane / zâlimâne

 • Zâlim olana yakışır şekilde. Zulmeder surette. Zâlimce. (Farsça)

zarifane

 • Zariflikle, incelikle, zarif olana yakışır surette. (Farsça)

zelilane / zelilâne

 • Alçakça. Hakir ve aşağılık kimselere yakışır şekilde. (Farsça)

zemheri

 • Karakış dönümünden (12 Aralıktan) 31 Ocağa kadar olan şiddetli soğuk devresi.

zemherir / zemherîr / زمهریر

 • Karakış.
 • Karakış. (Arapça)

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR