LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Akan ifadesini içeren 389 kelime bulundu...

a'meş

 • Gözünün yaşı durmayıp akan.
 • Tomlaç gözlü.

ab-rane

 • Su borularına ve su yollarına bakan mühendis. (Farsça)

abil

 • Koyun, at ve deve gibi hayvanlara iyi bakan.
 • Çayırda otlayarak suya muhtaç olmayan hayvan.

acaib-i kudret

 • Allah'ın güç ve iktidarının insanı hayrette bırakan san'at eserleri.

acaib-i masnuat-ı ilahiye / acaib-i masnuat-ı ilâhiye

 • Allah'ın hayrette bırakan san'at eserleri.

acaib-i san'at-ı ilahiye / acaib-i san'at-ı ilâhiye

 • Allah'ın hayrette bırakan san'at eserleri.

acube-i hilkat / acûbe-i hilkat

 • Acayip, hayrette bırakan bir yaratılışta.

adliye nezareti

 • Adalet Bakanlığı.

adliye ve dahiliye vekaleti / adliye ve dahiliye vekâleti

 • Adalet ve İçişleri Bakanlığı.

adliye vekaleti / adliye vekâleti / عَدْلِيَه وَكَالَتِي

 • Adalet Bakanlığı.
 • Adalet bakanlığı.

adliye vekili

 • Adalet Bakanı.

aglal

 • Ağaçlar arasında akan su.

akl-ı feal / akl-ı feâl

 • İşrâkiyye (Yeni Eflâtunculuk) felsefesinde ukûl-ı aşerenin (on akılın) sonuncusu olup, yaşadığımız âlemle alâkalı akla verilen ad. Öldürme ve yaratma işlerine bakan mertebe.

alay emini

 • Osmanlı İmparatorluğu zamanında bir alay askerin hesap işlerine bakan subay ki, binbaşıdan alt derecededir.

alem-suz / âlem-suz

 • Cihanı yakan. (Farsça)

alusi / alusî

 • Nazlanarak göz ucu ile bakan kimse. (Farsça)

ameş

 • Gözü zayıf olan, gözü yaşlanıp durmadan akan.

anafor

 • Denizde akıntının yanında veya altında, onun ters istikametinde olarak akan su. Akıntı mukabili.

ankara maarif dairesi

 • Ankara Eğitim Dairesi; Millî Eğitim Bakanlığı.

arras

 • Gürleyen, şimşek çakan.
 • şimşekli.

asar-ı acibe / âsâr-ı acîbe

 • Hayrette bırakan eserler.

ashab-ı uhdud / ashâb-ı uhdûd

 • Cenab-ı Hakka imân ve itâat edenleri çukurlara doldurup yakan veya sopa ile döven, fir'avn gibi zâlim kimseler.

asid

 • Başında bir zahmet olup boynunu döndüremeyen ve eğilemeyen, burnundan sümüğü akan deve.

asl-ı i'caz / asl-ı i'câz

 • Mu'cizeliğin aslı; insanları aczde bırakan sözün aslı, esası.

asub / asûb

 • Bey, başbuğ. Hakan.
 • Arı beyi.

ateş-efruz / ateş-efrûz

 • Ateş yakan, ateş tutuşturan. (Farsça)

ateşefruz / âteşefrûz / آتش افروز

 • Ateş yakan. (Farsça)

atıf / âtıf

 • (Atf. dan) Yüzünü çeviren, bakan. Meyleden, yönelen.
 • Bağlaç.
 • Şefkat edici kimse. Merhametli, müşfik.
 • Yarış atlarının altıncısı.
 • Gr: İki kelimeyi birbirine bağlayan harf veya kelime.

atıl / âtıl

 • Yazı yazmayı bırakan, faaliyet göstermeyip boş duran.

ayn-ür rıza / ayn-ür rızâ

 • Rıza gözü. Kusuru görmeden bakan muhabbet gözü.

aziz-i mısır

 • Mısır Mâliye Bakanı.

bab-ı seraskeri / bab-ı seraskerî / bâb-ı seraskerî / بَابِ سَرْعَسْكَر۪ي

 • Osmanlı Devletinde askerlik işleriyle uğraşan bakanlık; askeriyenin başı.
 • Serasker kapısı. Eski Milli Müdafaa Vekâleti. Milli Savunma Bakanlığı. Şimdiki İstanbul Üniversitesi'nin kapısı.
 • Savunma Bakanlığı kapısı.

başvekalet / başvekâlet / بَاشْ وَكَالَتْ

 • Başbakanlık.
 • Başbakanlık.
 • Başbakanlık.

başvekil

 • Başbakan.
 • Başbakan.

bazil

 • (Çoğulu: Büzül-Bevâzil) Sekiz dokuz yaşında olan deve.
 • Devenin, önce biten dişi.
 • Şey.
 • Kan akan baş yarığına "şecce-i bâzile" denir.

berk-i basar

 • Gözün şimşek çakması.
 • Birdenbire tepesinde çakan şimşekten mâruz olduğu dehşet ve şiddet hâlinden mecaz olarak, ansızın başına gelen mühlik hâdisenin şiddetli âlâm ve ıztırabıyla dehşet ve hayret içinde duyulan keskin intibahı ifade eder.

beyan-ı mu'ciz / beyân-ı mu'ciz

 • Mu'cizevî açıklama; açıklamaları mu'cize olan ve bir benzer açıklamayı yapmaktan başkalarını âciz bırakan Kur'ân'ın beyanı.

büka-yi sürur / bükâ-yi sürûr

 • Sevinçten dolayı akan gözyaşı.

büruc

 • (Tekili: Burc) Burç, aslında âşikar şey mânasına gelir. Her bakanın gözüne çarpacak şeklide zâhir olan yüksek köşk mânasına da kullanılmıştır.
 • Bunlara teşbihen veya zuhur mânâsıyla semâdaki bir kısım yıldızlara veya bazı yıldızların toplanmasından meydana gelen şekillere ve farazi su

can-azar

 • Can yakan, can inciten, eziyet veren. Acı çektiren. (Farsça)

cangüdaz / cângüdâz / جان گداز

 • Yürek yakan. (Farsça)

cari / cârî

 • Akan, akıcı.
 • Geçmekte olan.
 • İnsanlar arasında mer'i ve muteber ve mütedavil olan.
 • Akan, yürüyen.

cerahat

 • Yaradan akan irin. Yaralı vücudda toplanan kandaki küreyvât-ı beyzâdan (ak yuvarlardan) mürekkeb kan. Yaradan akan beyaz akıcı cisim.

çeş

 • "Deneyen, sınayan, tadına bakan" mânâsına gelerek kelimelere eklenir. (Farsça)

çeşende

 • Tadıcı, tadan, tadına bakan. (Farsça)

çeşm-i im'an / çeşm-i im'ân

 • Dikkatli bakan göz.

ceyb

 • Yakanın göğüs üzerindeki açık yeri.

ciğer-suz / ciğer-sûz

 • Ciğer yakan, acı veren.

ciğersuz / ciğersûz

 • Ciğer yakan.

cigersuz / cigersûz / جگرسوز

 • Yürek yakan. (Farsça)

cihan-suz / cihan-sûz

 • Cihanı yakan, güneş. (Farsça)
 • Mc: Çok zulmeden. (Farsça)

cihet-i melekutiyet / cihet-i melekûtiyet

 • Birşeyin iç yüzü, aslı, hakikati; varlıklara hükmeden İlâhî fiil, isim, sıfat ve şuûnâta bakan yön.

dağıt

 • Emin.
 • Nâzır, bakan.
 • Şiddet veren.
 • Üzüm toplamada kullanılan âlet.

dahiliye bakanlığı

 • İçişleri Bakanlığı.

dahiliye nazırı / dahiliye nâzırı

 • İçişleri Bakanı.
 • İçişleri Bakanı.

dahiliye vekaleti / dâhiliye vekâleti / دَاخِلِيَه وَكَالَتِي

 • İçişleri Bakanlığı.
 • İçişleri Bakanlığı.

dahiliye vekili / dâhiliye vekîli / دَاخِلِيَه وَكِيلِ

 • İçişleri Bakanı.
 • İçişleri Bakanı.

damiye

 • Tıb: Kanı akan yara.

defterdar / defterdâr / دفتردار

 • Defter tutan. Devletin gelir ve masraflarını tutan vazifeli memur. Eskiden Maliye Nâzırı bu nam ile anılırdı. Bir vilayetin maliye işlerine bakan memur.
 • İldeki en üst düzey maliye yetkilisi. (Arapça - Farsça)
 • Maliye bakanı. (Arapça - Farsça)

defterdarlık

 • Eskiden maliye bakanlığı.
 • Şimdi vilâyetlerin mali işlerine bakan daire.

der-ban

 • Kapıcı, kapıya bakan. (Farsça)

dil-efruz

 • (Dilfiruz) Kalbi yakan, gönül parlatıcı. (Farsça)

dil-suz

 • Gönül yakan.

dilsuz / dilsûz / دلسوز

 • Yürek yakan. (Farsça)

dima'

 • Göz yaşı akan yerlerin izi.

dırre

 • (Çoğulu: Direr) Sütün çokluğu.
 • Sütün akanı.
 • Turra.
 • Kırbaç.

divan

 • Eskiden yaşamış şâirlerin şiirlerinin toplandığı kitap.
 • Büyük meclis. Büyük ve idâre işlerine bakan bilgili, nüfuzlu kimselerin toplandıkları yer.

diyanet riyaseti dairesi

 • Diyanet İşleri Bakanlığı.

düden

 • Coğ: Yerin altında akan suların oyup meydana getirdiği derin kuyu.

düf'a

 • (Çoğulu: Difâ) Çok çabuk akan su.

düma'

 • Hastalık veya ihtiyarlık sebebiyle gözden akan yaş.
 • Bahar günlerinde üzüm çubuğundan akan su.

ecil

 • İşini geriye bırakan, geciktiren.
 • Geciktirilen, geriye bırakılan şey.
 • Bir yerde birikip toplanmış su.

efradını cami ağyarını mani / efradını câmi ağyârını mani

 • Kendisine ait olanları toplayan, olmayanları dışarda bırakan.

eglal

 • (Tekili: Gull) Halkalar. Kelepçeler. Mahkemenin cezaya müstehak kılıp mahkum ettiği kimselerin boyun ve ayaklarına vurulan zincirler.
 • (Galel) Ağaçlar arasında korulukta akan sular.

ehl-i medeniyet

 • Dünyaya yalnız dünya için ve maddî zevk ve menfaatleri için bakanlar.

ekselans

 • Eskiden bakanlar, elçiler ve cumhurbaşkanları için kullanılan bir ünvan. (Fransızca)

el-halim

 • Suçluların cezalarını derhal vermek iktidarında olduğu halde sonraya bırakan ve yumuşak muamele eden, çok halim. (Allah (C.C.)

emr-i tacizi / emr-i tâcizî

 • İnsanı âciz bırakan emir; Allah'ın, iman etmeyenlerden Kur'ân'ın benzerini ortaya koymalarını istemesi böyle bir emirdir.

envah

 • (Tekili: Nevh) Nevhler, ölmüş olan bir kişinin arkasından ağlayan kadınlar, matem tutan hanımlar, ağıt yakanlar.

eşk-i tarab

 • Sevinçten dolayı akan gözyaşı.

eşk-i teessür

 • Teessürden dolayı akan gözyaşı.

eşveş

 • Göz ucuyla bakan kişi.
 • Yüksek bina.

etra

 • Dere gibi akan su.

evşal

 • (Tekili: Veşl) Damla damla akan su.
 • Birbiri ardınca katar gibi peşpeşe gelen kimseler.

eyyühe'n-nazır / eyyühe'n-nâzır

 • Ey (bu yazıya) bakan, nazar eden.

falcı

 • Fala bakan, gaybı bildiğini iddiâ eden. Gaybı anlamak için güyâ bir takım vâsıtalara mürâcaat eden kimse. Atılan boncuk ve baklaya, koyunun kürek kemiğine ve sâir şeylere bakıp bunlardan manâ çıkarır görünen; gaybden haber verdiğini iddiâ eden kimse.

feyyal

 • Fil çobanı. File bakan kimse.

feza

 • Yıldızlar arasındaki geniş boşluk. Gökyüzü.
 • Yer geniş olmak.
 • Açık sahra.
 • Saha.
 • Yerde akan su.

fukara-perver

 • Fakire bakan. Fukarayı koruyan. (Farsça)

galel

 • (Çoğulu: Eğlâl) Koruluktan akan su.
 • Susuzluk.

gamas

 • Göz pınarından akan irin ve çapak.

gamze-figen

 • Gamze saçan, süzgün süzgün bakan. (Farsça)

garaib-i mahlukat / garaib-i mahlûkat

 • Hayrette bırakan yaratıklar.

gassak

 • Ehl-i cehennemin vücudundan akan irin.
 • Çok soğuk ve fenâ kokulu içilmez şey.

gataş

 • (Çoğulu: Agtaş) Karanlık.
 • Devamlı su akan gözdeki zayıflık.

gine / gîne

 • Leşten akan murdar sarı su.

güdaz

 • Mahveden, yakan, eriten mânâlarına gelir ve birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Takat-güdaz : Takati mahveden. (Farsça)

gulgul

 • Bağrışıp çağrışma. Şamata, gürültü. Velvele.
 • Ağız tarafı dar olan bir kabdan akan suyun çıkardığı ses.

hakaik-ı acibe

 • Şaşırtıcı ve hayrette bırakan gerçekler.

hakani / hakanî

 • Hâkan ile ilgili, hâkana mensub.

han

 • Hükümdar. Eski Türklerde Hakan da denen devlet reisi. (Farsça)

haniye

 • Şarap.
 • Erkeği öldükten sonra evlenmeyip, çocuğuna bakan kadın.

hanman-suz / hânmân-sûz

 • Ocak yakıcı, ev-bark yakan. (Farsça)

har-bende

 • Seyis. Eşek ve katır gibi yük hayvanlarına bakan kimse. (Farsça)
 • Tar: Saray katırcıları. (Farsça)

harafet

 • Hararetiyle dili yakan tad.

harbiye / حربيه

 • Harp okulu. (Arapça)
 • Harbiyeli: Harp Okulu öğrencisi. (Arapça)
 • Harbiye nezareti: Savunma bakanlığı. (Arapça)

harbiye nezareti

 • Osmanlı Devletinde Harb Bakanlığı, bugünkü Millî Savunma Bakanlığına verilen ad.

hariciye / خارجيه

 • Dışa bağlı, dışarıya ilişkin. (Arapça)
 • Dışişleri bakanlığı. (Arapça)

harık / hârık

 • Yakan, yakıcı. Yanan, tutuşmuş. Ateş, od.
 • Yakıcı, yakan.

harikulade / hârikulâde

 • Olağanüstü. İnsan gücünün üzerinde, insanı hayrette bırakan âdet dışı şaşılacak iş.

harrare

 • Gürleyerek, çağlayarak akan su.

hatun

 • (Çoğulu: Havâtın) Kadın. Hanım.
 • Tar: Yüksek şahsiyetli kadınlara veya hakan eşlerine verilen ünvan.

havakin / havakîn / havâkin / خواقين

 • (Tekili: Hâkan) Hükümdarlar, hakanlar, padişahlar, başbuğlar.
 • Hakanlar. (Türkçe > Arapça)

hayat-ı maddiye-i nefsiye

 • Hayatın madde ve nefse bakan yönü.

hayret-engiz

 • Hayret veren. Hayret içinde bırakan. (Farsça)

hayretnüma / hayretnümâ

 • Hayret içinde bırakan.

hazret-i kahhar / hazret-i kahhâr

 • Her şeyi hükmüne itaat ettirebilen bir hâkimiyet sahibi, düşmanlarını kahrederek zelil ve perişan eden ve kudretinin karşısında her şeyi âciz bırakan Allah.

hetıl

 • Akıcı, akan.

hey'et-i vekile / hey'et-i vekîle / هَيْئَتِ وَك۪يلَه

 • Bakanlar kurulu.
 • Vekiller hey'eti, icra vekileri hey'eti. Bakanlar Kurulu. Başbakanın riyaset ettiği heyet.
 • Bakanlar kurulu.

hey'et-i vekile reisi

 • Bakanlar kurulu başkanı, Başbakan.

heyet-i vekile

 • Bakanlar Kurulu.

heyet-i vekile reisi

 • Bakanlar Kurulu Başkanı, Başbakan.

heyet-i vükela / heyet-i vükelâ

 • Vekiller heyeti, Bakanlar Kurulu.

hıdr-ı bahreyn-i velayet / hıdr-ı bahreyn-i velâyet

 • İki denize (âleme) bakan Hızır'ın veliliği.

hiştendar / hîştendar

 • Kendine iyi bakan, sağlığını koruyan. (Farsça)

hıyaban

 • Cadde. İki tarafı ağaç dikili yol. Bahçe yolu. İki tarafı ağaçlı muntazam yol. (Farsça)
 • Ortasından su akan ağaçlık yer. (Farsça)
 • Tahrân'da büyük bir caddenin adı. (Farsça)

hükumet reisi / hükûmet reisi

 • Başbakan.

hunçegan / hunçegân

 • Kendisinden kan akan. (Farsça)

i'caz-ı kur'ani / i'câz-ı kur'ânî

 • Kur'ân'ın mu'cize olan özellikleri; Kur'ân'ın bir benzerini yapma konusunda başkalarını âciz bırakan olağanüstü özellikleri.

i'caz-ı san'at / i'câz-ı san'at

 • San'attaki olağanüstülük; burada bir benzerini yapma konusunda başkalarını âciz bırakan Kur'ân san'atının olağanüstülüğü kastedilmektedir.

i'cazkar / i'câzkâr / اِعْجَازْكَارْ

 • Mûcizeli, başka şeyleri kendisine yetişmekten âciz bırakan.
 • Âciz bırakan.

i'cazvari / i'câzvâri

 • Mu'cizeli; bir benzerini yapma konusunda başkalarını âciz bırakan olağanüstü olan.

ibaha eden / ibâha eden

 • Bir şeyi haram olmaktan çıkararak serbest bırakan; mübah kılan.

ibrikdar

 • Eskiden sarayda büyük devlet adamlarının konaklarında su döken ve leğen ibrik işlerine bakan kimse.

icaz / îcâz

 • Benzerini yapmakta insanı âciz bırakan.

icra vekilleri hey'eti

 • Vekiller heyeti. Başvekilin riyaset ettiği bakanlardan meydana gelen hey'et.

idarehane

 • Bir işe bakan hey'etin veya bir işi idare edenlerin toplanarak iş gördükleri yer ve dâire. (Farsça)
 • Dergi, gazete vs. gibi yayınların yazı işlerine bakılan dâire. (Farsça)

ihtilaf-dar

 • Huk: Mirasçı ile miras bırakanın ayrı ayrı memleketler halkından olması. (Farsça)

ihtilaf-ı dar / ihtilaf-ı dâr

 • Huk: Mirası bırakan ile vâristen her birinin başka başka ülkeler ahâlisinden olması.

ihtisab

 • Hesab sorma, mes'uliyet.
 • İhtisab dâiresinin aldığı vergi.
 • Emr-i bilma'ruf nehy-i an-ilmünker vazifesi,
 • Ceza.
 • Eskiden belediye işlerine bakan memurun işi ve dâiresi.

imam-ı mübin / imâm-ı mübîn / اِمَامِ مُب۪ينْ

 • İlâhî ilim ve emrin bir ünvanı; gayb âlemine bakan, eşyanın geçmiş ve geleceğe ait kaidelerinin yazıldığı kader defteri.
 • Her şeyin vukūundan evvel ve sonra yazılı olduğu kader defteri; Allahın şimdiki zamandan ziyâde, geçmiş ve geleceğe bakan ilmi.

intizam-ı acip

 • Hayrette bırakan düzenlilik.

iras eden / îras eden

 • Netice veren, bırakan.

irka'

 • Akan kan veya göz yaşını silme, dindirme.

ispehbed

 • Başbuğ, hükümdar, hâkan, kağan. (Farsça)

istihaza

 • Kadın âdet görürken fazla kan gelmesi. (Rahimden değil de hastalıktan dolayı bir damardan gelip, tenâsül cihazı yolu ile akan kokusuz bir kandır. Buna "istihâza veya özür kanı" dendiği gibi, böyle bir kadına da "müstahâza" denir.)

istizah

 • Belirsiz ve mübhem bir şey hakkında açık söylenmesini istemek. İzah istemek.
 • Gensoru. Bir mes'ele hakkında mebuslar tarafından başbakana veya bakanlardan birine açılan ve sonunda soruşturma yapılması istenilen sual.

kaan

 • Hükümdar, hâkan.

kabine

 • Bakanlar kurulu.
 • Vekiller hey'eti. Bakanlar kurulu. (Fransızca)
 • Küçük oda. (Fransızca)
 • Doktorun muâyene yeri. (Fransızca)

kadı

 • Tanzimat'a kadar her türlü davaya, Tanzimat ile Medeni Kanun arasındaki dönemde ise yalnız evlenme, boşanma, nafaka, miras davalarına bakan mahkemelerin başkanları.

kalus

 • (Çoğulu: Kulus-Kalâyıs) Ayakları uzun genç deve.
 • Yüksek.
 • Murdarlıklar akan çay. Kirli ırmak.

kararname

 • Bakanlar Kurulu'ndan çıkan resmî emirler. (Farsça)
 • Verilen karârı bildiren yazı. (Farsça)

karra'

 • Ağaçkakan kuşu.

katarat-ı şadi / katarat-ı şadî

 • Sevinç damlaları. Sevinçten dolayı akan gözyaşları.

kavi / kâvî

 • (Key. den) Yakan, yakıcı. Dağlayan. Demirci. (Farsça)

kazi

 • (A, uzun okunur) Dâvalara hüküm ve kaza eden. Şeriat kanunlarına göre dâvalara bakan hâkim. Kadı.
 • Yapan, yerine getiren.

kem göz

 • Kötü niyetle bakan göz.

keyan

 • (Tekili: Key) şahlar, hükümdarlar, keyler, hakanlar. (Farsça)

kisra

 • Husrevden muarreb veya galat olan bu isim Sa'sâniler sülâlesinden olan Eski İran padişahlarına ve bilhassa Nevşirvan'den sonrakilere verilmiş olup, Rum imparatorlarına Kayser, Çin hükümdarlarına Fağfur ve Hakan denildiği gibi, bunlara da Kisra denilirdi.

kıssa-i acibe

 • Şaşırtıcı, hayrette bırakan ibretli hikâye.

kitab-ı mübin / kitâb-ı mübîn / كِتَابِ مُب۪ينْ

 • Kaderde olan her şeyin gerçekleşmesinde esas tutulan kānunların bütünü; Allahın geçmiş ve gelecekten ziyâde, şimdiki hâle bakan ilmi.

kondüktör

 • Kılavuz, memur, müdür. (Fransızca)
 • Trenlerde vagon ve bilet işlerine bakan vazifeli kimse. (Fransızca)

kunfuz

 • (Çoğulu: Kanâfiz) Kirpi.
 • Fare.
 • Devenin, kulakları ardında terleyen ve teri akan yerleri.
 • Otları dolaşık yer.

kur'an-ı mu'cizi'l-beyan / kur'ân-ı mu'cizi'l-beyân

 • Açıklamalarıyla benzerini yapmaktan akılları âciz bırakan Kur'ân-ı Kerim.

kur'an-ı mu'cizü'l-beyan / kur'ân-ı mu'cizü'l-beyân / قُرْاٰنِ مُعْجِزُ الْبَيَانْ

 • Açıklamalarıyla mu'cize olan, benzerini yapmakta akılları âciz bırakan Kur'ân.
 • İfadesi, (benzerini getirmede) herkesi âciz bırakan Kurân.

kur'an-ı mu'cizü'l-beyan-ı azimüşşan / kur'ân-ı mu'cizü'l-beyân-ı azîmüşşân

 • Açıklamalarıyla benzerini yapmaktan akılları aciz bırakan, şan ve şerefi yüce olan Kur'ân.

kur'an-ı mucizü'l-beyan / kur'ân-ı mucizü'l-beyân

 • Açıklamalarıyla mu'cize olan, benzerini yapmakta akılları âciz bırakan Kur'ân.

kutur

 • Pintiliğinden dolayı ailesini sıkıntı içinde bırakan adam.

levvam

 • (Levvâme) Levm ve itâbedici. Zemmeden, çekiştiren, dedikodu yapan. Serzenişte bulunan. Başa kakan, paylayan.

ma-i cari / mâ-i câri

 • Devamlı akan su; akarsu.

maarif / maârif / معارف

 • Tahsil ile elde edilen ilim, malûmat, bilgi.
 • Meharet. Üstadlık. Hüner.
 • Marifetler. Mâruflar. Kültürler.
 • Çehrenin manzarada zâhir olan yerleri.
 • Bir memleketin okullarını ve tahsil ihtiyacını idâre ve te'mine çalışan bakanlık.
 • Maarif nezareti: Millî eğitim bakanlığı.
 • Bilimler. (Arapça)
 • Kültür. (Arapça)
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (Arapça)

maarif dairesi

 • Eğitim dairesi, Millî Eğitim Bakanlığı.

maarif nazır vekili

 • Millî Eğitim Bakan Yardımcısı.

maarif nazırı

 • Milli Eğitim Bakanı.

maarif vekaleti / maarif vekâleti

 • Millî Eğitim Bakanlığı.

maarif vekili / maârif vekîli / مَعَارِفْ وَك۪يلِي

 • Milli Eğitim Bakanı.
 • Eğitim bakanı.

maarif yangını

 • Millî Eğitim Bakanlığında çıkan yangın.

maarif-i umumiye nezareti

 • Maarif vekâleti. Milli Eğitim Bakanlığı.

macc

 • Ağzından sular akan yaşlı deve.

maddi cihet / maddî cihet

 • Maddeye bakan yön.

mahfuk

 • Hafakanlı, ikide bir yüreği oynıyan.

mahkeme-i şer'iyye

 • Şeriat mahkemesi. şeriat hükümlerine göre dâvalara bakan mahkeme.

main

 • Saf, akar su.
 • Göz önünde akan su.
 • Cennet şerbeti.
 • Zâhir, görünen.
 • Göz değmiş, nazar değmiş.

makam-ı ali / makam-ı âlî

 • Yüce ve âli makam. Eskiden bu tabir, bakanlıklar hakkında kullanılırdı.

makam-ı külliye / makam-ı küllîye

 • Genele bakan kapsamlı makam.

maliye / ماليه

 • Devletin gelir ve masraflarının idaresi.
 • Gelir gider hesablarına bakan resmi dâire.
 • Devletin gelir ve gider işlerini takip eden bakanlık ve ona bağlı daireler. (Arapça)

mana-yı ismi / mânâ-yı ismî

 • Bir şeyin sahibine değil de, bizzat kendisine bakan ve kendisini tanıtan mânâsı.

mani' / mâni'

 • Men'eden. Geri bırakan. Esirgeyen. Engel. Özür.

maslak

 • Su yolu üzerinde bulunan su haznesi.
 • Dâima akan su borusu.
 • Büyük yalak.

mayiat / mâyiât

 • (Tekili: Mâyi') Akıcı cisimler. Su halinde bulunan, akan şeyler.

meclis-i vükela / meclis-i vükelâ

 • Kabine toplantısı. Bakanlar kurulu toplantısı.

mehan

 • Ağızdan akan su, ağız suyu.

mektub-u sami / mektub-u sâmî

 • Başbakanlık (sadaret) makamından yazılan resmi mektublar.

melekut / melekût

 • Melekler âlemi, varlıkların ilâhî isimlere bakan iç yüzü.

menba-ı acaip / menba-ı acâip

 • Hayrette bırakan kaynaklar.

menea

 • (Tekili: Mâni) Engeller, mâniler, özürler.
 • Engel olanlar, mâni olanlar, geri bırakanlar.
 • Kuvvet ve cemâat.

meşahir-i mu'cizat / meşâhir-i mu'cizat

 • Meşhur mu'cizeler; Allah'ın izniyle peygamberler tarafından ortaya konulup bir benzerini yapmakta başkalarını âciz ve hayrette bırakan olağanüstü hallerin, mucizelerin meşhurları.

meşari'

 • Caddeler. Doğru ve açık yollar.
 • Su akan oluklar.

mevleviyyet

 • Mevlevilik. Mevlevi tarikından olmak.
 • Mollalık.
 • Müderrislikten sonra gelen ilmiye sınıfından oluş.
 • Eyâlet kadılığı; yani, bir eyâletin bütün hukuki ve kazai işlerine bilfiil bakan kadı. "Mevâli" de denir.

mi'mar

 • İmar eden. Hüner sâhibi. İnşaat plânlarını yapan ve bunların kurulmasına bakan san'atkâr. Binâ inşa eden mühendis.

mıknatıs

 • yun. Demir ve benzeri mâdenleri kendine çekici hususiyeti bulunan câzibe.
 • Başka te'sir altında kalmadan kuzey ve güney kutuplarına doğru yönünü değiştiren demir çubuk. (İki kutbu bulunan bu mıknatıslı çubuğun şimale bakan kısmına şimal (kuzey) ucu, cenuba çekilen ucuna da cenub (güne

milli müdafaa vekaleti / millî müdafaa vekâleti

 • Millî Savunma Bakanlığı.

mir-ab

 • Bir kentin su işlerine bakan kişi. (Farsça)

mir-ahur

 • Sarayda at işlerine bakan memurun ünvanıdır. (Farsça)

mu'ciz

 • İnsanı âciz bırakan iş. Aynısını yapmakta başkalarını acze düşüren, kudretsiz kılan, kimsenin yapamıyacağı yolda olan.

mu'ciz-ül beyan

 • Beyanı herkesi âciz bırakan.

mu'cizat / mu'cizât

 • Allah'ın izniyle peygamberler tarafından ortaya konulup bir benzerini yapmakta başkalarını aciz ve hayrette bırakan olağanüstü işler.

mu'cize

 • Bir benzerini yapma konusunda başkalarını âciz bırakan olağanüstü şey.

mu'cizekar / mu'cizekâr

 • Mu'cizeli, mu'cize hâlinde, başkalarını âciz bırakan. (Farsça)

mu'cizeli

 • Bir benzerini yapma konusunda başkalarını âciz bırakan olağanüstü bir şekilde olan.

mu'cizü'l-beyan / mu'cizü'l-beyân / مُعْجِزُ الْبَيَانْ

 • İfadesi, (benzerini getirmede) herkesi âciz bırakan.

mu'tık

 • Köle azad eden. Esir veya köleyi serbest bırakan.

muattıl

 • Atıl bırakan. İşsiz eden. İşe yaramaz hâle getiren.

muavvık

 • Ta'vik eden. Geriye bırakan. Oyalanan.

mubassır

 • Gözetici, bekleyici, bakıcı.
 • Eskiden gümrüklerde muhafaza memuru ve mektebte talebenin inzibatına bakan memur.

mucib-i merak

 • Merakta bırakan.

muciz / mûciz

 • İnsanı aciz bırakan.

müddei-yi umumi / müddei-yi umumî

 • Milletin umum haklarını korumak üzere muhakemede hazır bulunan vazifeli, hukuk tahsilini bitirmiş hükümet memuru. Adliye bakanlığına bağlı, icra kuvvetini birlik halinde temsil eylemek üzere teşekkül eden, adlî idare makamında bulunan şahıs. Savcı.

müdir / müdîr

 • (Müdür) İdâre eden. Çeviren bakan.
 • İdareden anlayan.
 • İdare memuru. Bir dairede memurların başı.
 • Nâhiye merkezinin idare memuru.

müeccil

 • İleriye bırakan, te'cil eden.

müehhir

 • (Müahhir) Sonraya bırakan, te'hir eden.

müekkil

 • Vekil tayin eden. İşine vekilini ikame eden. İşleri için başkasını yerine bırakan.

müessir

 • Te'sir eden. İz bırakan. Te'sirli. Dokunaklı.
 • Hükmünü yürüten.
 • Eserin sahibi.
 • Tesir eden, etki, iz bırakan.
 • İşleyen, hükmünü yürüten.
 • Çok hissedilen, içe işleyen.
 • Dokunan, dokunaklı.
 • Eser sahibi. Allah Teâlâ.

müfrid

 • (Ferd. den) Tek başına, yalnız bırakan.

müfti / müftî

 • Fetvâ veren.
 • Vilâyet ve kazâlarda din işlerine bakan, İslâm âlimlerinin dînî bir konuda vermiş oldukları hükümleri yâni fetvâyı, insanlara bildiren kimse; nakleden me'mur.
 • Fetvâ veren, yâni herhangi bir şeyin, İslâm dînine uygun olup olmadığını bildiren, Kur'ân-ı kerîm ve hadîs-i şer

mugişş

 • Birisini fenalığa bırakan, aldatan.

muharrık

 • Yakan, susatan.

muharrik

 • (Hark. dan) Tahrik eden, çok yakan.
 • Çok susatan, çok harâret veren.
 • Yakıp yıkan.

muhassır

 • Hasrette bırakan.
 • Mina ile Arafat arasında Muhassir vadisi. Ebrehe'yi mağlub eden Ebabil kuşlarının taş yağdırdıkları mevki.

muhat

 • Burundan akan sümük.
 • Sümük gibi ve yapışkan cisim.

muhayyib

 • Yoksun bırakan, mahrum kılan.

muhayyir

 • Hayret veren. Hayrette bırakan. Şaşkınlık veren.

muhazzil

 • Alçaklık ve bayağılık içinde bırakan. Tahzil eden.

mührdar

 • Eskiden bir bakanlık veya dairenin resmi mührünü kullanmakla görevli olan kimseye verilen ad. Hususi kalem müdürü. (Farsça)

muhrik

 • Yakan. Yakıcı.
 • Çok acıtan. İhrak eden.

muhtesib

 • (Hisab. dan) Belediye işlerine bakan memur.
 • Kanundan ziyâde idâri ve örfi işler için karar veren. İhtisâb ağası.

mukallid

 • Benzemeye veya benzetmeğe çalışan. Taklid eden.
 • Bir şeyi boynuna takan, asan.
 • Kuşatan.

mukallidin / mukallidîn

 • (Tekili: Mukallid) Taklidçiler. Örnek ve misâl alanlar.
 • Takınanlar. Boyuna takanlar.

mukarri'

 • Azarlıyan, paylıyan, başa kakan.

mukayyed

 • Kayıtlı. Serbest olmayan. Sınırlı. Bağlı.
 • Deftere geçmiş, kaydedilmiş olan. Bağlanmış. El veya ayağında zincir, kelepçe bulunan. Mevkuf olan.
 • Bir işe ehemmiyet veren. İşine önem verip bakan.

mukayyid

 • Kayd eden. Kayıt me'muru. Kayıt takan.

mukıd / mûkıd

 • Ateş yakan.

müneccim

 • Yıldız falına bakan, astroloji ile uğraşan.
 • Yıldızların hareketlerini gözetleyerek geleceğe dâir haber verdiğini iddiâ eden, yıldız falına bakan kimse. Astrolog.
 • İlm-i nücûm yâni astronomi ilmiyle uğraşan kimse. Astronom.

münfecir

 • Açılan, söken.
 • Yerden kaynayıp akan.

münsekib

 • Dökülüp akan.

münşell

 • Şelâle hâlinde atılarak akan.

müntehik

 • Halsiz ve yorgun bırakan.

müntehir

 • Devamlı akan.

muris / mûris

 • Getiren. Veren. Kazandıran.
 • Fık: Miras bırakan.
 • İras eden, iz bırakan, miras bırakan.
 • Mîrâs bırakan.
 • Miras bırakan, veren.

musahib / مصاحب

 • Arkadaş, sohbet arkadaşı. (Arapça)
 • Padişahın özel işlerine bakan. (Arapça)

müşahidin / müşahidîn

 • (Tekili: Müşahid) Görenler, bakanlar. Müşahede edenler.

musale

 • Kuyudan ince akan damla.
 • Harman sonunda kalan kesmik.
 • Arpa ve buğday kapçığı. (Tane onun içinde olur.)

müsevvif

 • Hayırlı işleri sonraya bırakan, sonra yaparım diyen, iyi işleri geciktiren, bugünün işini yarına bırakan kimse.

müşreib

 • Nâzır, bakan.
 • Muhtaç.

müşrif

 • Etrafı gören, etrafa bakan.
 • Yüce yer, yüksek yer.
 • Yükselen, çıkan.
 • Bir hal almağa yüz tutmuş olan.
 • Yükselen, çıkan.
 • Ölüme pek yakın bulunan.
 • Etrafa bakan, etrafı gören.
 • Vakıf malı koruyan kimse.

müstemlekat nazırı / müstemlekât nâzırı

 • Sömürgelerden sorumlu bakan.

müsteşrif

 • Nâzır, bakan.
 • Eğik, mâil.

müstevdi'

 • (Ved. den) Emanet bırakılan yer.
 • Emanet bırakan.

mütarik

 • Karşılıklı olarak terkeden, bırakan. Mütâreke eden.

mutata'ım

 • Tadan. Tadına bakan.

mütebassır

 • (Basar. dan) Dikkatle bakan, ilerisini gören, iyice düşünen. Basiretli.

mütefe'il

 • (Çoğulu: Mütefe'ilîn) (Fâl. dan) Fala bakan, fal açan.
 • Hayra yoran, uğur sayan.

mütefe'ilin / mütefe'ilîn

 • (Tekili: Mütefe'il) Fala bakanlar.
 • Hayra yoranlar.

mütehaddi

 • Çekişen, çekişip kavga eden. Tahaddi eden.
 • Dikkatle bakan.

mütekallid

 • Kuşanan. Kılıç takan, takınan. Kılıç kuşanmış.
 • Bir işi üzerine alan. Bir vazifeyi deruhte eden.

mütelakki

 • Telakki ve kabul eden, ...nazarıyla bakan.

mütelali

 • (Mütelal) Parlayan, parıldayan, ışıldayan. Şimşek gibi çakan.

mütemevvin

 • İyâline çok nafaka veren. Ailesine, çoluk çocuğuna iyi bakan.

mütemeyyi'

 • (Mey'. den) Mâyi haline gelen, sıvılaşan. Sulanıp akan.

mütenazır / mütenâzır / متناظر

 • Birbirine bakan. (Arapça)
 • Simetrik. (Arapça)

mütenazzır

 • Dikkatle bakarak düşünen. Düşünerek dikkatle bakan.

mütevekkil / متوكل

 • Tevekkül eden her işini Tanrı'nın iradesine bırakan. (Arapça)

mütezevvik

 • (Zevk. den) Zevk ve safâ eden.
 • Tadına bakan. Birkaç defa tadan.

mutlık

 • Serbest bırakan. Boşayan. Salıveren. Köle veya esiri serbest bırakan, azad eden.

mutlık-ul üsara / mutlık-ul üsârâ

 • Esirleri salıveren, esirleri serbest bırakan.

müzennid

 • Çakmakla ateş çakan.

müzher

 • Misafir için ateş yakan kimse.

nabi'

 • (Nâbia) (Nebean. dan) Yerden fışkıran, kaynayan, akan.

nafıa / nâfıa / نافعه

 • Bayındırlık işleri. (Arapça)
 • Nâfıa müdüriyeti: Bayındırlık müdürlüğü. (Arapça)
 • Nâfıa nâzırı: Bayındırlık bakanı. (Arapça)
 • Nâfıa nezareti: Bayındırlık bakanlığı. (Arapça)
 • Nâfıa vekâleti: (Arapça)

nakıf

 • Kırıcı, kıran.
 • Bakan, nâzır.

nakş-i acip

 • Hayrette bırakan nakış, işleme.

nakş-ı garip

 • Hayrette bırakan nakış, işleme.

nalbant

 • (Na'l-bend) Nal takan. (Farsça)

nar-ı teessüf / nâr-ı teessüf

 • Bir ateş gibi insanın içini yakan üzüntü ve kırgınlık.

nasih / nâsih

 • (Nesh. den) Battal eden, hükümsüz bırakan.
 • Kitabın kopyasını çıkaran.
 • Battal eden, hükümsüz bırakan. Daha önceki hükmü kaldıran.

nazar eden

 • Bakan.

nazar-baz / nazar-bâz

 • Neşe ile bakan. (Farsça)

nazar-endaz

 • Bakan, seyreden.
 • Göz atmak. Göz atan, bakan, nazar eden. (Farsça)

nazarendaz

 • Nazar eden, bakan.

nazır / nâzır / ناظر / نَاظِرْ

 • (Çoğulu: Nüzzâr) Nazar eden, bakan.
 • Bir idarenin veya dairenin umur ve işlerine bakan en büyük memur. Bir işin idaresine memur reis.
 • Kabine azalarından herbiri. Nâzır. Vekil. Bakan.
 • Vâsinin yapacağı tasarruflara nezarette bulunmak üzere musi veya hâkim tarafından tayi
 • Bakan.
 • Nazar eden, bakan.
 • Bakan. (Arapça)
 • Nezaret eden. (Arapça)
 • Bakan, gözeten (Allah).

nazır-ı binazir / nâzır-ı bînazîr

 • Benzersiz bakıcı, dikkatle bakan.

nazıra

 • Nazar eden, nezaret eden, bakan.
 • Göz.

nazırlık / nâzırlık

 • Bakanlık. (Arapça - Türkçe)

nazzare

 • Bir şeye bakan kavim.

nefuh

 • Sütü sağılmadan çıkıp akan deve.

nefyan

 • Vurma ânında yara ve cerahatten akan kan.

nehr-i cari / nehr-i câri

 • Suyu devamlı akan nehir.

nekkar

 • Ağaçkakan kuşu.
 • Değirmenci.
 • Çok hayırlı.
 • Çok kokulu.

nezaret

 • (Nazar. dan) Bakmak, seyir, bakış.
 • Nâzırlık etmek. Göz etmek.
 • Tenezzüh.
 • Reislik.
 • Vekillik, nâzırlık, bakanlık.

nezzar

 • Seyreden, bakan.

nezzare / nezzâre

 • Seyirci, seyreden, bakan. Nezaret eden, müfettiş, mürakabe ve kontrol eden. Vekillik eden.
 • Birbirini takip eden, birbirine bakan.

nigeh-endaz / nigeh-endâz

 • Bakan, bakıcı, bakıveren. (Farsça)

nilüfer

 • Beyaz, mavi ve sarı çiçekler açan bir cins su bitkisi. (Farsça)
 • Bursa yakınlarında akan bir akarsu. (Farsça)

nokta-i istinad

 • Dayanma ve güvenme noktası. Kâinatta cereyan eden ve insana dehşet verip âciz bırakan hâdiseler karşısında insanın çok kuvvetli bir yere dayanmaya ve güvenmeye olan fıtri ihtiyacı.

nüzzar

 • (Tekili: Nâzır) Bakanlar. Nâzırlar.

perdeber-endaz

 • Perdeyi kaldırıp atan. (Farsça)
 • Utanmayı bırakan, sıkılmayan, utanmayan, hayâsız. (Farsça)

pertev-suz

 • Yakan ışık. Güneşe karşı tutulduğu zaman, ışıkları bir noktaya toplayan ve bu suretle ışığın değdiği yeri yakan mercek.

radd / râdd

 • (Redd. den) Geri döndüren, reddeden, geri bırakan.

rafız

 • Terk eden. Salıveren. Bırakan.

raiyyet-perver

 • Halka iyi bakan, iyi idare eden. İnsanların ihtiyacını te'min eden, onların iyiliğini seven ve onlar için iyilik isteyen. (Farsça)

rasıd

 • (Çoğulu: Râsıdân) (Rasad. dan) Gözleyen, gözeten, rasad eden. Dikkatle bakan.

raum

 • Burnundan sümükleri akan zayıf hasta koyun.

rehv

 • (Çoğulu: Rahâ) Yüksek mekân, yüksek yer.
 • Alçak, çukur yer, (içinde su toplanır)
 • Mahalle içinde, yağmur suyu ve çeşme suyu akan ark.
 • Üveyik kuşu.
 • Arası açılmış ve ayrılmış.

reis-i hükumet / reis-i hükûmet

 • Hükümet başkanı, başbakan.

reis-i vükela / reis-i vükelâ

 • Başbakan.
 • Vekillerin başı. Başvekil. Başbakan.

reis-ül küttab

 • Eskiden Hâriciye Nâzırı, Dışişleri Bakanı.

renna'

 • Devamlı kadınlara bakan kimse.

revak-ı uhreviye / revâk-ı uhreviye

 • Âhirete bakan revak, kemer.

revan / revân / روان

 • Giden, akan.
 • Giden. (Farsça)
 • Akan. (Farsça)
 • Ruh. (Farsça)
 • Revan olmak: Gitmek, yola koyulmak. (Farsça)

rizan

 • Akan, dökülen. (Farsça)

rudab

 • Ağızdan akan su.

rüdab

 • Ağızdan akan su, salya.

sabırsuz / sabırsûz

 • Sabrı yakan, sabırsızlık veren. (Farsça)

sacim

 • (Çoğulu: Secâm) Akıcı, akan, sâil.

sadaret / sadâret

 • Osmanlı İmparatorluğunda başvezirlik, sadrâzamlık, başbakanlık makamı.
 • Başbakanlık.

sadid

 • Tıb: Yaradan akan sarı su. İrin.

şadırvan

 • Etrafında bulunan bir çok musluklardan ve bir fıskiyeden su akan havuz tarzında kubbeli çeşme. Şadırvanlar daha ziyade cami avlularında halkın abdest almaları için yapılırdı.

sadrazam / sadrâzam

 • Osmanlı Devletinde hükümet başkanı, başbakan.

sadrazam-misal

 • Başbakan gibi.

şafin

 • Göz ucuyla bakan kişi.

sail / sâil / سائل

 • (Sual. den) Dilenci.
 • Fakir.
 • Soran.
 • İsteyen.
 • Akan, seyelan eden.
 • Dilenci. (Arapça)
 • Soran. (Arapça)
 • Akan. (Arapça)

san'at-ı acibe / san'at-ı acîbe

 • Hayrette bırakan ve hayranlık veren san'at.

sayir

 • Bakan, seyreden. Seyredici.

seabib

 • (Tekili: Su'bub) Saf su akan yerler.

seccac

 • Çağlayan. Şarıltı ile akan.

seciye-i avra

 • Bir gözü kör olan seciye; olaylara sadece şahsî çıkar açısından veya sadece dünyevî açıdan bakan seciye, huy.

serasker / سرعسكر

 • Ordu kumandanı. Komutan. (Farsça)
 • Harbiye nâzırı, milli savunma bakanı. (Farsça)
 • Başkomutan. (Farsça - Arapça)
 • Savunma bakanı, harbiye nazırı. (Farsça - Arapça)

seraskeri / seraskerî / سرعسكری

 • Başkomutanlık. (Farsça - Arapça)
 • Savunma bakanlığı, harbiye nazırlığı. (Farsça - Arapça)

seray-dar

 • Eskiden büyük yerlerde yemek ve sofra işlerine bakan kimse. (Farsça)

serçeşme

 • (Çoğulu: Serçeşmegân) Çeşme başı, su başı. Pınar. (Farsça)
 • Pir, şeyh. Baş. (Farsça)
 • (Tanzimattan evvel) yardımcı askerlerin maddi işlerine bakan kimse. (Farsça)

sereb

 • (Çoğulu: Esrâb) Yer altında olan ev.
 • Kırbadan akan su.
 • Ot.

seri-üs seyr

 • Çok sür'atle akan veya giden.

seriüsseyir / serîüsseyir

 • Çok hızlı olan, süratle akan.

seriüsseyr / serîüsseyr

 • Hızlı akan.

serkub

 • Başa vuran, başa kakan. (Farsça)
 • Başa vuracak şey. (Farsça)

şeyh-ül islam

 • Osmanlı Devleti zamanında din işlerine bakan ve sadrazamdan sonra gelen en yüksek vazifeli şahıs. Âlimlerin reisi.

şeyhülislam / şeyhülislâm / شَيْخُ اْلاِسْلَامْ

 • Osmanlı Devleti zamanında dînî meselelerle şerîat mahkemelerine bakan en yüksek rütbeli din adamı.
 • Din işlerine bakan ilmiye sınıfının başı.

seyis

 • Atın tımarına, yemine vesairesine bakan adam, uşak.

seyl-i dalalet / seyl-i dalâlet

 • Gürültü ve şiddetle akan inançsızlık, sapkınlık seli.

seyl-i huruşan-ı zaman / seyl-i hurûşân-ı zaman

 • Zamanın çağlayarak akan seli.

seylab

 • Taşkın akan su, sel.

seyyal

 • Akan, akıcı.
 • Akıcı şey, su gibi sıvı olup akan. Çokça akan su.
 • Yer değiştiren her şey.

seyyalat / seyyalât

 • (Tekili: Seyyale) Akıcı olanlar, yerinde durmayıp gidenler, akanlar. Seyyal maddeler.

seyyale

 • Akan, akıp giden.

şihab / şihâb / شهاب

 • Şahap, akanyıldız, gök cismi.
 • Akan yıldız, kayan yıldız. (Arapça)
 • Kıvılcım. (Arapça)

sinesuz

 • Yürek yakan. (Farsça)

su'bub

 • (Çoğulu: Seâbib) Saf su akan yer.

süturban / süturbân

 • Hayvana bakan. Seyis. (Farsça)

suz / sûz / سوز

 • (Suhten: Yanmak mastarından) "Yakan, yakıcı, yanmak, tutuşmak" mânâlarına gelerek mürekkeb kelimeler yapar. (Farsça)
 • "Yakan, yakıcı, bozucu" mânâsında son ek.
 • Yanma. (Farsça)
 • Yakma. (Farsça)
 • Ateş. (Farsça)
 • Yakan. (Farsça)

suzan

 • Yakan, yakıcı. Ateşli. (Farsça)

suzende

 • Yakan. Yakıcı. (Farsça)

tarik / târik

 • Terkeden, vazgeçen, bırakan.

tevdi eden

 • Emanet eden, bırakan.

tilmiz-i avrupa

 • Avrupa öğrencisi; Batı felsefesinden ders alan, hayata bu gözle bakan öğrenci.

tılsım-ı acib / tılsım-ı acîb

 • İnsanları hayrette bırakan sır, gizem.

ukabeyn

 • İşkence veya asmak için dikilen iki tane dar ağacı.
 • Kovayı muhafaza etmek için kuyu içinde olan yumru taş.
 • Kuyu duvarı arasına koyulan saksı parçası.
 • Havuz içinde akan suyun yolu.
 • Büyük ilim.

ukne

 • (Çoğulu: Uknâ-Akân-Uknât) Karın büklümü. (Şişmanlık ve semizlikten olur.)

usare

 • Vücud bezlerinden akan faydalı su. Sıkılmış şeylerden çıkan su. Öz su.

üskub

 • Sıra ile dikilmiş olan ağaçlar.
 • Kunduracı.
 • Dökülmüş olan, akan su.
 • Demirci.

vak'a-i acibe

 • Garip, hayrette bırakan.

vak'a-i ciğersuz / vak'a-i ciğersûz

 • Ciğer yakan vak'a, olay.

vekalet / vekâlet / وكالت

 • Vekillik. Birisinin nâmına iş görme. Kendi nâmına hareket etme salâhiyetini başkasına verme. Nezâret, bakanlık.
 • Vekilin vazife gördüğü bina.
 • Vekillik, bakanlık.
 • Vekillik. (Arapça)
 • Bakanlık. (Arapça)
 • Avukatlık. (Arapça)

vekaletpenah / vekâletpenâh

 • Padişahın vekili olan, sadrâzam. Başvekil. Başbakan. (Farsça)

vekil / وكيل

 • Başkasının işini gören. Bir adamın yerine hareket etme selâhiyeti olan kimse.
 • Nâzır. Bakan.
 • Avukat. (Arapça)
 • Biri tarafından yetki verilmiş. (Arapça)
 • Bakan. (Arapça)

vekil-i dahiliye

 • İçişleri Bakanı.

velayet-i kübra

 • Büyük velilik. Akrebiyet-i İlâhiyenin inkişafına bakan ve veraset-i nübüvvetten gelen gayet kısa, fakat yüksek olan ve tarikat berzahına uğramadan zâhirden hakikata geçen velilik mesleği. (Sahabeler gibi)

veleh-resan-ı efkar / veleh-resan-ı efkâr

 • Fikirleri, düşünceleri hayrette bırakan.

veleh-resan-ı ukul

 • Akılları hayrette bırakan.
 • Akılları hayrette bırakan.

vezaif-i acibe / vezâif-i acibe

 • Hayrette bırakan vazifeler, hayranlık veren işler.

vezir / vezîr / وزیر

 • Eskiden bakanlık görevini üstlenen kişi. (Arapça)

vicdan-suz / vicdan-sûz

 • Acı ve keder veren, kalb yakan, vicdânen çok ıztırab verici. (Farsça)
 • Vicdanen sıkıntı ve ızdırap veren, vicdanı yakan.

vükela / vükelâ / وكلا

 • (Tekili: Vekil) Vekiller. Bakanlar. Nâzırlar. Kendilerine iş havale edilenler.
 • Askerî âmirler, komutanlar; bakanlar.
 • Vekiller, bakanlar.
 • Vekiller. (Arapça)
 • Bakanlar. (Arapça)

ya'bub

 • Hızla akan nehir.
 • Suyu çok olan ark.
 • Bulut.
 • Hızla giden at.

yealil

 • (Tekili: Ya'lul) Suları berrak ve saf akan göller.
 • Beyaz bulutlar.
 • Su üzerinde meydana gelen kabarcıklar.
 • Çift hörgüçlü develer.

zahirbin / zâhirbîn / ظاهربين

 • Sadece görünüşe bakan. (Arapça - Farsça)

zahirperest / zâhirperest / ظاهرپرست

 • Sadece dış görünüşe bakan. (Arapça - Farsça)

zemim

 • Burun suyu, sümük.
 • Koç ve teke zekerinden akan bevl.
 • Koyun emziğinden akan süt.

zenabi

 • Kuş kuyruğu.
 • Deve burnundan akan sümük.

zıhrıt

 • Koyun ve deve burunlarından akan sümük.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın