LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Akıcı ifadesini içeren 111 kelime bulundu...

ahger-i suzan

 • Yakıcı kor.

anise

 • Sıkı bağlanmış. (Farsça)
 • Koyulaşmış, katılaşmış şey. (Kan ve mürekkeb gibi akıcı maddeler.) (Farsça)

aposteriori

 • Fels: Tecrübe sonunda meydana gelen bilgi ve düşünceyi anlatmak için kullanılan bir sıfat. Meselâ ateşin yakıcı olduğunu denedikten sonra anlarız. Bu bilgi, aposteriori bir bilgidir.

ateş-i cevval / âteş-i cevval

 • Daima hareket hâlinde olan yakıcı ateş.

ateş-i seyyal-i memat / ateş-i seyyâl-i memat

 • Ölümün akışkan (akıcı) ateşi.

ateş-i suzan / ateş-i sûzan

 • Yakıcı ateş.

avazil

 • (Tekili: Âzil) Başa kakıcı kimseler.

bagar

 • Bir yakıcı hastalıktır ki devede vâki olur; suyu içip kanmaz ve sonunda ondan helâk olur.

cansuz

 • Can yakıcı, yürek tutuşturan. (Farsça)

cari

 • Akan, akıcı.
 • Geçmekte olan.
 • İnsanlar arasında mer'i ve muteber ve mütedavil olan.

cariye

 • Geçer olan, akıcı olan. Seyreden giden.
 • Güneş, şems.
 • Gemi.
 • Cenab-ı Hakk'ın in'âm eylediği rızık ve nimet.
 • Genç ve iyi hizmet eden kadın. Muharebede İslâm düşmanlarından esir edilen kadın hizmetçi.

cerahat

 • Yaradan akan irin. Yaralı vücudda toplanan kandaki küreyvât-ı beyzâdan (ak yuvarlardan) mürekkeb kan. Yaradan akan beyaz akıcı cisim.

cevari

 • (Tekili: Câriye) Akıcı ve câri olanlar.
 • Hizmetçi kızlar.
 • Câriyeler, kadınlar.

cezalet / cezâlet / جزالت

 • Güçlü ve akıcı ifade.
 • Akıcılık, düzgünlük. (Arapça)

cezalet-i beyaniye / cezâlet-i beyaniye

 • Akıcı ve güçlü ifade, güzel anlatım.

cezalet-i nazmiye

 • Kur'ân'ın nazmındaki güzellik, üstünlük ve akıcılık.

dada

 • Halayık. Çocuk bakıcı. Dadı. (Farsça)

daye / dâye

 • Dadı, çocuk bakıcısı.

efsah-ı füseha

 • Sözü düzgün, akıcı ve etkili konuşanların en ileri geleni.

erbab-ı fesahat

 • Dilin doğru, düzgün, açık ve akıcı şekilde kullanılması noktasında uzman olanlar.

fesahat / fesâhat

 • Dilin doğru, düzgün, açık ve akıcı şekilde kullanılması.

fesahat-i harika

 • Sözün hayranlık verici şekildeki düzgünlük, açıklık ve akıcılığı.

füseha-i arab

 • Arap fasihleri, Arapların en güzel, akıcı ve etkili konuşanları.

hakk-ul yakin / hakk-ul yakîn

 • (Hakk-al yakîn) Mârifet mertebesinin en yükseği. En yakînî bir surette hakikatı müşahede edip yaşamak hali. Ateşin yakıcı olduğunu bütün hislerimizle yakından duyup yaşadığımız gibi.

halavet-i kelam / halavet-i kelâm

 • Sözün güzelliği ve akıcılığı.

haliset / hâliset

 • Edb: İbarenin düzgün ve akıcı olması.

hane-suz

 • Ev yakıcı. (Farsça)
 • Mc: Gözü dışarda olan, kendi âilesini düşünmeyen kimse. (Farsça)

hanman-suz / hânmân-sûz

 • Ocak yakıcı, ev-bark yakan. (Farsça)

harık / hârık

 • Yakan, yakıcı. Yanan, tutuşmuş. Ateş, od.
 • Yakıcı, yakan.

harr / hârr / حار

 • Hararetli. Kızgın. Çok sıcak. Yakıcı.
 • Kızgın, yakıcı. (Arapça)

harraka

 • Eskiden düşman gemilerini veya düşman şehirlerini ateşlemek için, yakıcı âletlerle donatılmış olan harp gemisi.

hatibane

 • Hatibcesine. Güzel ve akıcı söz söyleyenlere yakışırcasına. Nutuk atarcasına. (Farsça)

hemşire

 • Aynı sütü emen kızkardeş. Abla, bacı. (Farsça)
 • Hastabakıcı kadın veya kız. (Farsça)

heri'

 • Acele, sür'at.
 • Akıcı kan.
 • Korkak kimse.
 • Zayıf kimse.

hetıl

 • Akıcı, akan.

hıred-suz

 • Şaşırtıcı, akıl yakıcı. (Farsça)

hırkatli

 • Yakıcı.

hükkam-ı fesahat / hükkâm-ı fesahat

 • Güzel, akıcı ve etkili konuşmada üstün ve otoriter olanlar.

hulul

 • Girme. Dâhil olma. İçine gizlice giriş.
 • Birinin veya birkaç kimsenin sevgi veya itimadını kazanmak, içlerine onlardan görünüp girmek.
 • Halletmek.
 • Vuku' bulmak. Zuhur etmek.
 • Gelip çatmak.
 • Bir menzile inmek.
 • Kim: Bazı akıcı cisimlerin vücud mesâmâ

hüsn-ü beyan

 • Akıcı ve güzel anlatış.

ibare-senc

 • Düzgün konuşan, akıcı söz söyleyen. (Farsça)

inbik

 • Süzme âleti. Akıcı maddelerin süzgeçten geçirilmesine mahsus âlet.

insak

 • (Nesak. dan) Düzenli yazı yazma.
 • Kâfiyeli, secili ve akıcı bir tarzda söz söyleme.

insak-ı kelam / insak-ı kelâm

 • Söz düzgünlüğü, kelâmın akıcılığı.

izabe

 • Eritmek, eritilmek. Su gibi akıcı hale koymak. Yumuşatmak. Islah etmek.

kam'

 • Kahretmek. Zelil etmek.
 • Zabtetmek. Ezmek. Kırmak.
 • Hasta etmek.
 • Başına vurmak.
 • Bir sese kulak verip dinlemek.
 • Ağzı dar olan bir şeyin içine huni ile akıcı maddeyi koymak.
 • Huni.

kavi / kâvî

 • (Key. den) Yakan, yakıcı. Dağlayan. Demirci. (Farsça)

kaviyyet / kâviyyet

 • Yakıcılık, dağlayıcılık.

kemal-i selaset ve cezalet / kemâl-i selâset ve cezâlet

 • Çok güçlü, akıcı ve güzel anlatım.

kevser-i fesahat

 • Dilin doğru, düzgün, açık ve akıcı şekilde kullanılmasından doğan tatlılık, doygunluk.

kuvvet-i cezalet / kuvvet-i cezâlet

 • Kelimedeki akıcı ve düzgün anlatım gücü.

lesen

 • Fesâhat. Düzgün, güzel ve akıcı konuşma.

levvah

 • Yakıcı ve bozucu.

litre

 • İtl. Akıcı maddelerin, sıvıların ölçü birimi.

ma'ne

 • Ekmek.
 • Az olan akıcı su.
 • Şey.

madde-i seyyale / madde-i seyyâle

 • Akıcı madde.

mai / maî

 • Su cinsinden. Akıcı, su renginde, mâvi. Katı ve sert olmayıp su gibi, akıcı olan.

mayi' / mâyi'

 • Sıvı, akıcı.
 • Akıcı. Akıcı madde.

mayi-i nari / mâyi-i nârî

 • Akıcı, sıvı ateş.

mayiat / mâyiât

 • (Tekili: Mâyi') Akıcı cisimler. Su halinde bulunan, akan şeyler.

mayiiyyet / mâyiiyyet

 • Mâyilik, akıcılık, sıvılık.

meni / menî

 • Yerinden şehvetli (lezzetli) veya şehvetsiz olarak kopup, ayrılıp, erkekten koyu beyaz, kadından akıcı sarı olarak gelen sıvı.

mertebe-i nariye / mertebe-i nâriye

 • Yakıcılık, sıcaklık derecesi.

mezi

 • İlm-i Halde: Kadınla oynamak veya şehvetle yanına gelmek gibi hâllerde erkeğin tenasül cihazında zuhur eden yapışkan renksiz akıcı cisim. (Bu hâl abdesti bozar, gusül icab ettirmez)

mihrak

 • Fiz: Küre içi biçiminde (içbükey) bir aynaya müvâzi (paralel) gelen ışıkların, aksettikten sonra toplandıkları nokta. Yakıcı nokta.
 • Hareket merkezi.

mubassır

 • Gözetici, bekleyici, bakıcı.
 • Eskiden gümrüklerde muhafaza memuru ve mektebte talebenin inzibatına bakan memur.
 • Gözcü, bakıcı.

muharrik / محرق

 • Yakıcı. (Arapça)

muhrik / مُحْرِقْ

 • Yakan. Yakıcı.
 • Çok acıtan. İhrak eden.
 • Yakıcı.
 • Yakıcı.
 • Yakıcı.

muhrik-dem

 • Nefesi yakıcı olan. Âşık. (Farsça)

münhemir

 • Akıcı, seyyal.
 • Dökülen. Yıkılıp viran olmuş.

nağme-i fesahat

 • Kusursuz derecede düzgün, açık ve akıcı nağme.

nar / nâr

 • (Çoğulu: Niran, envar, niyere, niyâr) Ateş. Cehennem.
 • Bir meyve adı.
 • Mc: Allahın gadabı.
 • Yakıcı, azab verici her şey. Şer. Dalâlet. Sefâhet.
 • Ateş.
 • Cehennem.
 • Yakıcı şey.

nazır-ı binazir / nâzır-ı bînazîr

 • Benzersiz bakıcı, dikkatle bakan.

necaset / necâset

 • Aslı îtibâriyle veya sonradan meydana gelen bir sebeble pis olan şeyler. Namaza mâni olup olmama yönünden; hafif necâset ve kaba necâset, görülüp görülmeme yönünden; mer'î (görülen) ve gayr-i mer'î (görülmeyen) ve akıcı olup olmama yönünden; mâî (akı cı) ve câmid (katı) olmak üzere kısımlara ayrılır

nigeh-endaz / nigeh-endâz

 • Bakan, bakıcı, bakıveren. (Farsça)

nigeran

 • Bakıveren, bakıcı. (Farsça)

niran-ı muhrika / nîrân-ı muhrika

 • Yakıcı ateşler.

pih-suz

 • "Yağ yakıcı": Toprak kandil. (Farsça)

pür-suz

 • Çok yakıcı. Çok yanık. (Farsça)

revan

 • Giden, akıcı. (Farsça)
 • Derhal. (Farsça)
 • Ruh, can. Nefs-i nâtıka. (Farsça)
 • Edb: Su gibi akıp giden güzel söz. (Farsça)

revan-ı tabiat

 • Âlemin canlılığı, akıcılığı, hareketli oluşu.

sacim

 • (Çoğulu: Secâm) Akıcı, akan, sâil.

sailiyet

 • Akıcılık.
 • Dilencilik.

sebtel

 • Satıl adı verilen kab. (At bakıcıları onunla davara su verirler.)
 • Susak. (Pınarlarda su içilir.)

secc

 • (Sücuc) Akıcı bir şeyin kesretle dökülüp akması, akıtılması. Su akmak.

sekkak

 • Bıçakçı, çakıcı.

selaset / selâset / سلاست / سَلَاسَتْ

 • Edb: Anlatıştaki kolaylık ve rahatlık. Açık, kolay, akıcı ve âhenkli ifade.
 • Sözün akıcılığı, ifadedeki ahenk, kolaylık ve akıcılık.
 • Akıcılık.
 • Akıcılık. (Arapça)
 • Akıcı üslup.

selaset-i beyan / selâset-i beyan

 • İfade ve anlatımdaki akıcılık.

selaset-i fıtriye / selâset-i fıtriye

 • Yaratılıştan gelen akıcılık ve açıklık.

selaset-i lisan / selâset-i lisan

 • Dildeki açık, anlaşılır ve akıcı ifade şekli.

selaset-i nazm / selâset-i nazm

 • Kur'ân'ın âyet ve cümlelerinin tertip ve düzenindeki açıklık, ahenk, akıcılık.

selasetli

 • Akıcı.

selis / selîs / سليس

 • Selâsetli. Fasih ve beliğ olan. Düzgün ve akıcı ifade.
 • Düzgün ve akıcı.
 • Akıcı.
 • Akıcı. (Arapça)

semum / semûm

 • Yakıcı rüzgâr.

şerce

 • Dağdan aşağı sahraya inen akıcı su.

setl

 • (Çoğulu: Estâl) Pınarlarda su içmeye mahsus susak.
 • Hamam tası.
 • Bakıcıların hayvanlara su verdikleri kap.

seyyal / seyyâl / سَيَّالْ

 • Akan, akıcı.
 • Akıcı şey, su gibi sıvı olup akan. Çokça akan su.
 • Yer değiştiren her şey.
 • Akıcı.
 • Akıcı.

seyyalat / seyyalât / seyyâlât

 • Akıcı şeyler.
 • (Tekili: Seyyale) Akıcı olanlar, yerinde durmayıp gidenler, akanlar. Seyyal maddeler.
 • Seyyaleler; maddî olmayan ince ve akıcı lâtif maddeler.

seyyalat-ı latife / seyyâlât-ı lâtife

 • Çok şeffaf ve akıcı olan şeyler.

seyyale / seyyâle

 • Akıcı, akıp giden.

seyyale-i berkiyye

 • Şimşek akımı. Elektrik akımı.
 • Şimşek gibi akıcı ve parlak.

seyyale-i latife / seyyâle-i lâtife

 • Akıcı özelliğe sahip nuranî varlık.

şuun-u seyyale

 • Akıcı, bir halde durmayan işler.

suz / sûz

 • (Suhten: Yanmak mastarından) "Yakan, yakıcı, yanmak, tutuşmak" mânâlarına gelerek mürekkeb kelimeler yapar. (Farsça)
 • "Yakan, yakıcı, bozucu" mânâsında son ek.

suzan / sûzan / sûzân / سوزان

 • Yakan, yakıcı. Ateşli. (Farsça)
 • Yakıcı.
 • Yakıcı. (Farsça)
 • Yanıcı. (Farsça)

suzende / sûzende / سوزنده

 • Yakan. Yakıcı. (Farsça)
 • Yakıcı. (Farsça)

suznak / sûznâk / سوزناک

 • Yakıcı.
 • Yakıcı. (Farsça)

urb

 • Şiddetli akıcı çay.
 • Ferah, sevinç, neşat.

üslub-u mücerred

 • (Sade üslub) Bu üslupta tabiîlik, akıcılık, selâset, kısalık, mânâ ve maksada kifayet sıfatları vardır. Bu üslup, âlet ilimlerinde, ders kitablarında, konuşmalarda ve beşerî muamelelerde kullanılır.

üslub-u mücerret / üslûb-u mücerret

 • Sade, basit üslûp (Bu üslûpta tabiîlik, akıcılık, kısalık, mânâ ve maksada yetecek kadar izah nitelikleri vardır. Ders kitaplarında, günlük hayatta ve konuşmalarda genellikle bu üslûp kullanılır).

zemherir / zemherîr

 • 22 Aralık'tan 31 Ocak'a kadar olan şiddetli kış dönemi. Şiddetli ve yakıcı soğuk.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın