LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Aciz ifadesini içeren 150 kelime bulundu...

a'cez

 • “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” Gazi Mustafa Kemal Atatürk
 • “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” Gazi Mustafa Kemal Atatürk
 • En âciz. Çok kudretsiz.
 • Mak'adı etli ve yumru olan.

abd-i aciz / abd-i âciz

 • Allah'ın âciz ve zayıf kulu.

abdendan / âbdendân / آبدندان

 • Bön. (Farsça)
 • Âciz. (Farsça)

aceze / عجزه

 • (Tekili: Âciz) Âcizler.
 • Düşkünler, zayıflar.
 • Âcizler, güçsüzler.
 • Düşkünler, âcizler. (Arapça)

aciz / âciz / عاجز

 • Aciz. (Arapça)
 • Ben. (Arapça)

acizan / âcizân

 • (Tekili: Âciz) Âcizler, beceriksizler, zayıflar, güçsüzler.

acizane / âcizâne / عاجزانه / عَاجِزَانَه

 • Âciz olarak. Beceriksizce. Tevâzu ile. (Alçak gönüllülük ifâdesi için söylenir) "Allah'a karşı kusurlarını bilen bir mü'min âcizâne ancak Allah'tan rahmet diler." (Farsça)
 • Âciz bir şekilde, güç yeteden anlamında kullanılan bir tevazu ifadesi.
 • Acizce. (Arapça - Farsça)
 • Alçakgönüllüce. (Arapça - Farsça)
 • Âciz olarak.

acizem / âcizem

 • Âcizim, güçsüzüm.

acizi / âcizî / عاجزی

 • Acizlik. (Arapça - Farsça)

aciziyyet / âciziyyet / عاجزیت

 • Acizlik, beceriksizlik, kabiliyetsizlik.
 • Fakirlik, tevâzu.
 • Acizlik. (Arapça)

acuz / acûz

 • Âcizler, beceriksizler, yaşlı kadın.

acz / عجز

 • Acizlik, güçsüzlük.
 • Âcizlik.
 • Acizlik, çaresizlik, bir şey yapamama. (Arapça)

acz-alud / acz-âlûd

 • Âcizlik, kuvvetsizlik, güçsüzlük. (Farsça)
 • Âcizlik, güçsüzlük.

acz-i abd

 • Kulun acizliği, güçsüzlüğü.

acz-i beşer

 • İnsanın âcizliği.

acz-ı beşeri / acz-ı beşerî

 • İnsanın acizliği, güçsüzlüğü.

acz-i beşeri / acz-i beşerî

 • İnsanın acizliği.

acz-i insani / acz-i insanî

 • İnsanın acizliği, güçsüzlüğü.

acz-i mutlak / âcz-i mutlak

 • Sınırsız âcizlik, güçsüzlük.

acz-i tamm

 • Tam bir âcizlik, güçsüzlük.

acz-i zati / acz-i zâtî

 • Varlığın öz niteliği olan âcizlik (ateşin öz niteliği olan sıcaklık gibi).

acz-mend

 • Acizlik, mahviyet sâhibi.

acz-mendi / acz-mendî

 • Âcizlik, iktidarsızlık. Fakr. (Farsça)

ahkar

 • En hakir, pek âciz ve değersiz. (Daha çok tevazu makamında söylenir.)

ahu-yi leng giriften

 • Topal ceylan tutmak.
 • Mc: İnsafsızlık etmek. Acizlere sataşmak.

ahval-i acizane / ahvâl-i âcizâne

 • Bir tevazu ifadesi olarak "Allah'ın âciz ve zavallı bir kulu olarak sağlık durumum, halim" mânâsında bir ifade.

anet

 • Cimâdan âciz olmak.
 • Ağaçtan yaptıkları deve ağılı.

ariza-i aciziye / arîza-i âciziye

 • "Bu aciz talebenizin bazı meselelerini sunduğu dilekçe" anlamına gelen ifade.

bahiz / bâhiz

 • Güçsüz, âciz. Meşakkatli.

bedh

 • Vurmak, darp.
 • Âcizlik.
 • Aşikâre olmak, aleniyyet, açıklık.

belagat-ı i'caz ve icaz / belâgat-ı i'câz ve îcâz

 • Bir mânâyı az sözle ve başkasının yapmaktan aciz kalacağı mükemmellikte, tam yerinde ifade etme san'atı.

beyan-ı mu'ciz / beyân-ı mu'ciz

 • Mu'cizevî açıklama; açıklamaları mu'cize olan ve bir benzer açıklamayı yapmaktan başkalarını âciz bırakan Kur'ân'ın beyanı.

beyzat-ül beled

 • Devekuşu yumurtası.
 • Mc: Aciz, zelil kimse.

bi-vare / bî-vare

 • Âciz, fakir, miskin, zavallı, kimsesiz, garib. (Farsça)

bihaste / bîhaste

 • Şaşkın. Yorgun. Aciz. (Farsça)

bistuh

 • Beceriksiz, âciz. zayıf, cılız kimse. (Farsça)

büluh

 • Beceriksiz, âciz.
 • İşe yaramama, yorgun ve bitkin olma.

dar-ül-aceze

 • Düşkünler, acizler evi. Yoksullar yurdu.

der tarik-ı acz-mendi / der tarîk-ı acz-mendi

 • Âcizliği kendine meslek edinenin gittiği yol.

dermande / dermânde / درمانده

 • (Çoğulu: Dermândegân) Âciz, beceriksiz, biçare, zavallı. (Farsça)
 • Aciz. (Farsça)
 • Zavallı. (Farsça)

dua-yı aciziye / dua-yı âciziye

 • Bu âcizin duası, kendi duam.

emel-i acizane / emel-i âcizane

 • Âcizane ümit; bu âcizin emeli.

emr-i tacizi / emr-i tâcizî

 • İnsanı âciz bırakan emir; Allah'ın, iman etmeyenlerden Kur'ân'ın benzerini ortaya koymalarını istemesi böyle bir emirdir.

eser-i acz

 • Acizliğin, çaresizliğin sonucu.

fadır

 • (Çoğulu: Füdr) Zayıf.
 • Âciz, güçsüz.
 • Yaşlı dağ keçisi.

fedir

 • Akılsız, ahmak kimse.
 • Zayıf ve âciz kimse.

fehahe

 • Yorulmak.
 • Aciz olmak, güçsüzleşmek.

fehh

 • Yorulmuş âciz kişi.

felc

 • Nüzul, inme. Vücudda bir kısmın veya çok kısımların hareket etmekten âciz kalışı.
 • İki kısma yarılmak.
 • Küçük nehir.
 • Fevz, zafer.

füru

 • Aşağıda. Âciz. Beceriksiz. Geride kalmış... mânaları ifade eder, kelimenin önüne veya sonuna getirilerek ek olarak kullanılır. (Farsça)

füru-mande

 • Yorgun. bitkin. (Farsça)
 • Şaşkın, şaşırmış. (Farsça)
 • Âciz, beceriksiz. (Farsça)
 • Aşağıda, geride kalmış olan. (Farsça)

garabet

 • Yabancılık. Gariblik.
 • Tuhaflık.
 • Âcizlik, beceriksizlik.
 • Gizli olmak. Hilaf-ı âdet olmak.
 • Iraklık.
 • Edb: Ne demek olduğu herkesçe anlaşılmayacak kelime ve tabirlerin söz arasında kullanılması.

hacz / حجز

 • Haciz. (Arapça)

hakk-ı acizi / hakk-ı âcizî

 • Âciz olan kendim hakkında.

hazret-i kahhar / hazret-i kahhâr

 • Her şeyi hükmüne itaat ettirebilen bir hâkimiyet sahibi, düşmanlarını kahrederek zelil ve perişan eden ve kudretinin karşısında her şeyi âciz bırakan Allah.

i'caz / i'câz / اعجاز / اِعْجَازْ

 • Âciz bırakmak. Acze düşürmek, şaşırtmak.
 • Edb: Mu'cize derecesinde düzgün ve icazlı söz söylemek. Benzerini yapmada herkesi acze düşürmek. Güzel söz söylemekte insanların muktedir olmadıkları derece.
 • Mu'cizelik olan şey.
 • Aciz bırakma.
 • Mucize göstererek muhatabı cevap veremez duruma düşürme.
 • Aciz bırakma.
 • Âciz bırakma, benzerini ortaya koymada herkesi acze düşürme.
 • Aciz bırakma. (Arapça)
 • Şaşırtma. (Arapça)
 • Mu'cize olma, herkesi âciz bırakma.

i'caz-ı kur'ani / i'câz-ı kur'ânî

 • Kur'ân'ın mu'cize olan özellikleri; Kur'ân'ın bir benzerini yapma konusunda başkalarını âciz bırakan olağanüstü özellikleri.

i'caz-ı san'at / i'câz-ı san'at

 • San'attaki olağanüstülük; burada bir benzerini yapma konusunda başkalarını âciz bırakan Kur'ân san'atının olağanüstülüğü kastedilmektedir.

i'cazkar / i'câzkâr / اِعْجَازْكَارْ

 • Mûcizeli, başka şeyleri kendisine yetişmekten âciz bırakan.
 • Âciz bırakan.

i'cazkarane / i'cazkârane / i'câzkârâne / اِعْجَازْكَارَانَه

 • Herkesi yarışmada âciz bırakacak yolda. (Farsça)
 • Herkesi âciz bırakarak, mu'cize olarak.

i'cazlı / i'câzlı

 • Bir benzerini yapmakta başkalarını aciz bırakacak şekilde mucizeli.

i'caznüma

 • Mu'cize gösterir derecede. Mu'cize derecesinde eser göstermek. Âciz bırakmayı göstermek.

i'cazvari / i'câzvâri

 • Mu'cizeli; bir benzerini yapma konusunda başkalarını âciz bırakan olağanüstü olan.

ibrad

 • Güçsüzleştirme, âciz bırakma.
 • Soğutma.

icaz / îcâz

 • Benzerini yapmakta insanı âciz bırakan.

icazkarane / îcâzkârâne

 • Benzerini yapmakta insanı âciz bırakırcasına.

ifhah

 • Âciz bırakma.

ınnin / ınnîn

 • İktidarsız, güçsüz, âciz.

irtikak

 • Söz gücü olan kimsenin, söz söylemekten âciz kalması.

istuh

 • Âciz, güçsüz, kuvvetsiz. Perişan, mahzun, biçare. (Farsça)

izac / izâc

 • Taciz etme, rahatsız etme.

izacat / izâcât

 • Taciz etmeler.

izhar-ı acz

 • Âcizliğini gösterme.

kalb-i acizane / kalb-i âcizâne

 • Aciz kalp (tevazu için kullanılan bir ifade).

kalb-i acizi / kalb-i âcizî

 • Bu âcizin kalbi anlamında, tevazu için kullanılan ifade.

kanaat-ı acizane / kanaat-ı âcizane

 • Âcizin kanaati; benim fikrim anlamında tevazu ifadesi olarak kullanılan söz.

kasır-ül yed

 • Eli kısa. Âciz, işten anlamaz, beceriksiz.

kasırane

 • Âcizane, beceriksizcesine.

kemal-i acz / kemâl-i acz

 • Tam anlamıyla âcizlik, güçsüzlük.

kemal-i acz ve inkıyad / kemâl-i acz ve inkıyad

 • Tam anlamıyla âcizlik ve itaat etme.

kemal-i acz ve zaaf

 • Tam bir acizlik ve zayıflık hâli.

kemine

 • Hakir. Aşağı. Dûn. Âciz. Noksan. Eksik.

kemkaim

 • Anlayışsız. İdrakten âciz. (Farsça)

kemter

 • Aciz. Fakir. İtibarsız. (Farsça)
 • Başka şeylere göre daha az olan. Pek aşağı. (Farsça)
 • Noksan, eksik. (Farsça)
 • Âciz, fakir, hakir.

kemterane / kemterâne

 • Fakirce. Acizce. Çok küçük nisbette. (Farsça)
 • Acizce, aşağıca.

kemterin / kemterîn

 • Pek âciz ve güçsüz. Çok hakir. (Farsça)
 • En küçük, en âşağı. Pek çok noksan veya eksik. (Farsça)

kumandan-ı akdes

 • Bütün varlıkları emri altında tutan ve her türlü eksiklikten ve âcizlikten yüce olan Allah.

kur'an-ı mu'cizi'l-beyan / kur'ân-ı mu'cizi'l-beyân

 • Açıklamalarıyla benzerini yapmaktan akılları âciz bırakan Kur'ân-ı Kerim.

kur'an-ı mu'cizü'l-beyan / kur'ân-ı mu'cizü'l-beyân / قُرْاٰنِ مُعْجِزُ الْبَيَانْ

 • Açıklamalarıyla mu'cize olan, benzerini yapmakta akılları âciz bırakan Kur'ân.
 • İfadesi, (benzerini getirmede) herkesi âciz bırakan Kurân.

kur'an-ı mu'cizü'l-beyan-ı azimüşşan / kur'ân-ı mu'cizü'l-beyân-ı azîmüşşân

 • Açıklamalarıyla benzerini yapmaktan akılları aciz bırakan, şan ve şerefi yüce olan Kur'ân.

kur'an-ı mucizü'l-beyan / kur'ân-ı mucizü'l-beyân

 • Açıklamalarıyla mu'cize olan, benzerini yapmakta akılları âciz bırakan Kur'ân.

kusur

 • Noksanlık. Eksiklik. Noksan ve âcizlik. İhmal. Tedbirsizlik.
 • Cem' olmalar.
 • Pahalanmak.
 • Eksilmek.
 • Şiddetli olan şeyin yavaşlayıp sâkin olması.
 • Bereketlenmek.
 • İmtina', âciz olmak.
 • Bir hesabın üstü. Artan kısım.
 • (Tekili: Kasr) Kası

kusure

 • Acizlik, güçsüzlük.

layefhem / lâyefhem

 • Anlayışsız, idrakten âciz.

lemeat-ı i'caziye

 • İ'caza dair lem'alar. İ'caz, insanları âciz bırakma, hayrete düşürme parıltıları.

leyy

 • Def'etmek, kovmak.
 • Harcamak, sarfetmek.
 • İlaç yapmak.
 • Aciz olmak.
 • Bir nesneyi dürüp boğazına tıkmak.

lisan-ı acz

 • Âcizlik dili.

lisan-ı acz ve fakr

 • Fakirlik ve acizlik dili.

ma'cez

 • Çalışmaktan ve maişetten âciz oldukları yer.

mahcuz / mahcûz / محجوظ

 • Hacizli. (Arapça)
 • Mahcûz olmak: Haczedilmek. (Arapça)

makam-ı ifham ve ilzam

 • Karşı tarafı susturma, âciz bırakma makamı.

medar-ı acz

 • Acizlik, güçsüzlük sebebi, kaynağı.

meşahir-i mu'cizat / meşâhir-i mu'cizat

 • Meşhur mu'cizeler; Allah'ın izniyle peygamberler tarafından ortaya konulup bir benzerini yapmakta başkalarını âciz ve hayrette bırakan olağanüstü hallerin, mucizelerin meşhurları.

mesen

 • Kişinin bevlini tutmaya âciz olması. Bir kimsenin, idrarını tutamaması.

metin / metîn

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Kudretli, kâmil (kusursuz, noksansız) olan, hiçbir sûrette za'fiyet, âcizlik, güçsüzlük meydana gelmeyen.
 • Hadîs-i şerîfi rivâyet eden (nakleden) râvîlerin (zâtların) sıra ile isimleri demek olan sened kısmından sonra gelen hadî

miskin

 • Aciz, zavallı, beceriksiz, hareketsiz.
 • Cüzzamlı.
 • Mal ve mülkü olmayan, kendini idareden âciz, yoksul.
 • Uyuşuk, tenbel, hareketsiz. Zavallı.
 • Cüzzam hastası.
 • Fık: Kendi kendini idâre edemiyen, iktisabtan âciz, mal ve mülkü hiç olmayan kimse.

miskinlik

 • Âcizlik, uyuşukluk, beceriksizlik, güçsüz ve tepkisiz kalma.

mu'ciz

 • İnsanı âciz bırakan iş. Aynısını yapmakta başkalarını acze düşüren, kudretsiz kılan, kimsenin yapamıyacağı yolda olan.

mu'ciz-ül beyan

 • Beyanı herkesi âciz bırakan.

mu'cizat / mu'cizât

 • Allah'ın izniyle peygamberler tarafından ortaya konulup bir benzerini yapmakta başkalarını aciz ve hayrette bırakan olağanüstü işler.

mu'cize

 • Bir benzerini yapma konusunda başkalarını âciz bırakan olağanüstü şey.
 • İnsanların, yapmasında âciz kaldıkları ve ancak Allah tarafından peygamberlere nasib olan hârika. Kerametten yüksek, fevkalâde hâdise.
 • Mu'cize, Halik-ı Kâinat tarafından peygamberlerin hakkaniyetine ait bir tasdiktir. Sahih hadislerle mu'cizeler haber verilmiş ve tesbit edilmiştir.

mu'cizekar / mu'cizekâr

 • Mu'cizeli, mu'cize hâlinde, başkalarını âciz bırakan. (Farsça)

mu'cizeli

 • Bir benzerini yapma konusunda başkalarını âciz bırakan olağanüstü bir şekilde olan.

mu'cizevi / mu'cizevî

 • Bir benzerini yapma konusunda başkalarını âciz ve hayrette bırakır şekilde.

mu'cizü'l-beyan / mu'cizü'l-beyân / مُعْجِزُ الْبَيَانْ

 • İfadesi, (benzerini getirmede) herkesi âciz bırakan.

muacciz

 • Sıkıcı. Bıktırıcı. Usandırıcı. Taciz edici. Rahatsız eden. Yapışkan. Sırnaşık.

muciz / mûciz

 • İnsanı aciz bırakan.

mucizane / mûcizane

 • Aciz bırakırcasına.

mucize / mûcize

 • İnsanların benzerini yapmakta aciz kaldıkları olağanüstü iş.
 • İnsanların benzerini yapmakta aciz kaldıkları olağanüstü şey.

mürid / mürîd

 • Her şeyi istediği gibi, istediği zamanda ve keyfiyette yapan ve bir anda sonsuz şeyleri dilemekten âciz olmayan Allah.

müzic / müzîc

 • Taciz eden, rahatsız eden.

na-çizi / na-çizî

 • Naçizlik, ehemmiyetsizlik, kıymetsizlik, değersizlik. (Farsça)

nazar-ı acizi / nazar-ı âcizî

 • Âcizin nazarı; benim bakışım anlamında, tevazu ifadesi olarak kullanılan söz.

nevaciz

 • (Tekili: Nâciz) Azı dişlerinin arkasındaki altlı üstlü bulunan dişler.

nokta-i istinad

 • Dayanma ve güvenme noktası. Kâinatta cereyan eden ve insana dehşet verip âciz bırakan hâdiseler karşısında insanın çok kuvvetli bir yere dayanmaya ve güvenmeye olan fıtri ihtiyacı.

Payidar / pây-dâr /

 • “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet pây-dâr kalacaktır”

  Gazi Mustafa Kemal Atatürk


payidar / pâyidâr

 • İyice yerleşmiş, sağlam, sürekli.

  “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır”
  Gazi Mustafa Kemal Atatürk


rahmanürrahim / rahmânürrahîm

 • Dünyada da âhirette de âcizlere merhamet eden Allah.

rehyat

 • Acizlik.
 • Zayıflık, süstlük.
 • Bir dengi birinden ağır etmek.

resh

 • Âcizlik, zayıflık.
 • Uyluk etleri az olmak.

ruh-u acizane / ruh-u âcizâne

 • Âciz ruhum anlamında, tevazu ifadesi olarak kullanılan söz.

ruh-u acizi / ruh-u âcizî

 • "Bu âcizin ruhu" anlamında olup tevazu için kullanılan ifade.

ruh-u kemterane / ruh-u kemterâne

 • Âciz ve fakir olan kimsenin ruhu.

sa'sea

 • Âciz olmak.
 • Sözünde kasır olmak.

sade

 • (Sayd. dan) Mâzi fiilidir. "Avlandı" mânâsındadır. ( dan) "Bağır, ilân et" mânâsına emirdir. Meydan okumak, âciz bırakmak mealinde ve i'caz yoluna işaret eder "sâd" diye okunur.
 • Sadakat, sıdk gibi mânâlara da gelir.

şekva

 • Şikâyet, âciz kaldığını ve zayıflığını haber vermek.
 • Su kabının ağzını açmak.

ta'ciz

 • (Acz. den) Huzursuz kılmak, rahatsız etmek, sıkıntı vermek, canını sıkmak.
 • Eğlendirmek.
 • Âciz etmek.
 • Kadının ihtiyarlayıp âcizleşmesi.

ta'cizat / ta'cizât

 • (Tekili: Ta'ciz) Tacizler. Rahatsız etmeler, sıkıntı vermeler.

tabaka'

 • Kelâmdan âciz kimse, konuşamayan kişi.
 • Cimaı yerince yapamayan kimse.

taciz / tâciz / تعجيز

 • Âciz bırakma, çaresiz kılma.
 • Rahatsız etme, âciz hâle getirme.
 • Rahatsız etme. (Arapça)
 • Taciz etmek: Rahatsız etmek. (Arapça)

takdim-i acizane / takdim-i âcizâne

 • Âciz bir şekilde sunma.

tarik-i acz ve fakr

 • Âcizlik ve fakirlik yolu.

tarik-i acz-mendi / tarik-i acz-mendî

 • Fakr ve acizlik yolu.

tarik-i aczmendi / tarik-i aczmendî

 • Cenâb-ı Hakka karşı âcizliğini ve fakirliğini hissetme ve bunu bildirme yolu.

tefnid

 • Tekzib etmek, yalanlamak.
 • Zayıflatmak.
 • Aciz etmek.
 • Korkutmak.

tevekkül

 • İşi başkasına ısmarlamak.
 • Sebeblere tevessül ettikten sonra neticesini Allah'a bırakmak. Allah'tan gelene razı olmak. Kendine ait vazifeyi yaptıktan sonra neticelerini Allah'dan istemek. Kadere razı olmak. Hakka güvenmek.
 • Yeis ve kederden uzak olmak.
 • Âcizlik göstermek

tükle

 • İtimat etmek, güvenmek.
 • İşinde âciz olan kimse.

vacize

 • (Bak: VACİZ)

zebun / zebûn / زبون

 • Zayıf, güçsüz, âciz. (Farsça)
 • Alışverişte aldanan. (Farsça)
 • Güçsüz, aciz.
 • Alçak. (Farsça)
 • Aciz, zavallı. (Farsça)
 • Güçsüz. (Farsça)
 • Zebûn etmek: (Farsça)
 • Alçaltmak. (Farsça)
 • Aciz bırakmak. (Farsça)
 • Güçsüz bırakmak. (Farsça)
 • Zebûn olmak: (Farsça)
 • Alçalmak. (Farsça)
 • Aciz kalmak. (Farsça)
 • Güçsüz kalmak. (Farsça)

zebuni / zebunî

 • Zayıflık, güçsüzlük, âcizlik. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın