LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ACİL ifadesini içeren 373 kelime bulundu...

hakk-ul-yakin / hakk-ul-yakîn

 • Bir şeyin hakîkatine kavuşma, mâhiyetine erişme, bulma, tatma. Allahü teâlânın beğendiği ahlâk ile ahlâklanıp, kalb gözünün açılması ve mânevî perdelerin kaldırılması neticesinde elde edilen kesin ilim, bilgi.
 • Bir şeyin hakîkatine kavuşma, mâhiyetine erişme, bulma, tatma. Allahü teâlânın beğendiği ahlâk ile ahlâklanıp, kalb gözünün açılması ve mânevî perdelerin kaldırılması neticesinde elde edilen kesin ilim, bilgi.

ab-gir

 • Suyun biriktiği yer, havuz. (Farsça)
 • Dokumacılıkta kullanılan fırça. (Farsça)

acil / âcil / عاجل

 • Acil. (Arapça)

acilen / âcilen / عاجلا

 • Derhal, acil olarak. (Arapça)

agüs

 • Taşcıların oymacılıkta kullandıkları demir kalem. (Farsça)

alam / âlâm / آلام

 • Elemler, acılar.
 • Elemler; acılar, üzüntüler.
 • Elemler, kederler, acılar.
 • Elemler, acılar. (Arapça)

alam-ı beşer / âlâm-ı beşer

 • İnsanların elemleri ve acıları.

alam-ı ebediye / âlâm-ı ebediye

 • Sürekli acılar, sonsuza kadar sürecek elemler.

alam-ı firak / âlâm-ı firak / آلَامِ فِرَاقْ

 • Ayrılık elemleri, acıları.
 • Ayrılık acıları.

alam-ı gurbet / alâm-ı gurbet

 • Vatandan ayrı kalma elemleri, gurbet acıları.

alam-ı hazinane / âlâm-ı hazinane

 • Hüzün veren elemler, acılar.

alam-ı maziye / âlâm-ı mâziye

 • Geçmiş zamanın elemleri, acıları.

alam-ı şedide / âlâm-ı şedide

 • Şiddetli elemler, acılar.

alkame

 • Acılık, acı tat. Acı hıyar.

arafat

 • Mekkenin 16 kilometre doğusunda Hacıların arefe günü toplandıkları tepe ve bunun eteğindeki ova. Tepenin diğer bir adı Cebel-ür Rahme (Rahmet dağı)dır. Adem (A.S.) ile Havva anamız Cennet'ten çıkarıldıktan sonra burada bir araya geldiler. İbrahim Peygamber (A.S.) Cebrail ile burada konuştu. Hz. Muha

arbede-sazi / arbede-sâzî

 • Gürültücülük, kavgacılık. (Farsça)

arefe

 • Mekkede hacıların arefe günü toplandıkları tepe.

ark

 • Tarla ve bostana su akıtmak için açılan yol, cedvel, hark.

arteziyen

 • Burgu gibi bir âletle açılıp su fışkırtılan kuyu. (Fransızca)

ayasofya

 • İstanbul'daki bu ilk kilisenin açılış resmi Mi : 325 tarihinde yapılmıştır. 513 senesi Ocak ayının 13-14. gecesi bir yangın esnası bina kâmilen yanmış. O zaman İmparator Justinyanus yeniden yaptırmış. 573 de binanın resm-i küşâdı yapılmıştır.Osmanlılarca 29 Mayıs 1453'de İstanbul fethedilince Fatih

bab-üs-selam / bâb-üs-selâm

 • Mekke-i mükerremede bulunan Mescid-i Haram'ın doğu tarafına açılan kapı. Bâb-ı Şeybe de denir.
 • Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem Medîne-i münevverede yaptırdığı Mescid-i Nebî'nin batı duvarında kıbleye yakın olan kapısı. Bâb-ı Mervân diye de bilinen bu kapı, Mescid-i

bab-üt-tevessül / bâb-üt-tevessül

 • Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem Medîne-i münevverede yaptırdığı mescidin kuzeye açılan kapısı. Bu kapı Osmanlı sultanlarından Abdülmecîd Han tarafından yeniden yaptırıldığından Bâb-ı Mecîdî diye de bilinir.

babilik / bâbîlik

 • On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında İran'da el-Bâb Ali Muhammed isminde bir acem tarafından ortaya çıkarılan bozuk yol. Kendisinin Mehdî olduğunu iddiâ eden, beklenen imâma açılan bir bâb (kapı) olduğunu söyleyen Ali Muhammed'e el-Bab, onun yoluna da Bâbîlik denildi. Daha sonra Behâîlik adıyla de

barbakan

 • Emniyetle ateş etmek için sur duvarlarında açılan dar mazgal deliği. Kale kapılarının savunması için yapılan tahkimat. (Fransızca)

basım

 • (Uydurma bir kelimedir) Matbaacılık. Tab'etme sanatı.

bast

 • Genişlemek, açmak, yaymak.
 • Bir şeye el uzatmak.
 • Sevindirmek.
 • Bir mecliste haya sebebiyle olan sıkılmanın gitmesiyle açılmak.
 • Özür kabul etmek.
 • Kaplamak.
 • Tas: Allahın cemâl tecellisiyle kalbin sükûn ve huzur içinde ferahlaması. (Mukabili: "Kabz"

bayir

 • Sürülmemiş, açılmamış, sert, ham toprak.

bendime

 • Elbise yakasına ve kollarına açılan küçük delik. (Farsça)
 • Düğme, ilik. (Farsça)

beşaat

 • Kabahat, suç.
 • Yiyecek ve içeceklerdeki acılık.

beyazi / beyazî

 • Aklık, beyazlık.
 • Uzunluğuna açılan yazma kitap.
 • Sığır dili.

beylem

 • Rende.
 • Kazma.
 • Açılmamış pamuk kozası.

bezazet

 • Bezcilik. Manifaturacılık.

bilvasıta

 • Vâsıta ile. Birisinin vâsıta olması, aracılığı ile.
 • Edb: Terci' ve terkib-i bentleri teşkil eden parçaları birbirine bağlayan beyit.

bilvasıta müteharrik

 • Bir başka unsur aracılığıyla harekete geçen.

bujene

 • Tomurcuk. (Farsça)
 • Henüz açılmamış çiçek. (Farsça)

bür'um

 • Açılmamış gonca çiçek.

bür'ume / bür'ûme

 • (Çoğulu: Bür'um - Berâim) Açılmamış tomurcuk gonca çiçek.
 • Gül gılafı.

büyü

 • Cin gibi manevî varlıklar aracılığı ile insan veya başka varlıklar üzerinde etki meydana getirme işi. Dinimiz büyücülerin şerrinden, kötülüklerinden Allah'a sığınmamızı emreder. Müslüman büyücülük yapmaz.

çarmih / çârmîh

 • Dört çivi. Birbiri üzerine dikey olarak konulmuş iki tahtadan meydana gelen, suçluları îdâm etmek için kullanılan haç şeklindeki darağacı. Bu cezâya çarptırılan kişi iki yana açılmış kollarından ve bağlanmış ayaklarından çivilenerek öldürülürdü.

cemre

 • (Çoğulu: Cimâr) Şiddetli karanlık.
 • Ateşli kömür parçası, kor.
 • İlkbaharda suya, yere, havaya düştüğü söylenen sıcaklık.
 • Hacıların Mina Vâdisinde şeytan taşlamaları.
 • Hacıların şeytan taşlarken attıkları taşlar veya bu taşların atıldığı yer. Çoğulu cimâr ve cemerât'tır. Minâ'da birbirlerine birer ok atımı mesâfede bulunan üç taş yığını vardır. Bunlardan birincisine Cemre-i ûlâ (birinci cemre), ikincisine Cemre-i vustâ (orta cemre) ve üçüncüsüne Cemre-i Akabe adı

cerad

 • Çekirge.
 • Mc: Yağmacılar gürûhu.
 • "Cerâde"nin çoğulu.
 • Çekirgeler.
 • Yağmacılar.

çığır

 • t. Yeni açılan patika yolu.
 • Ayak izi ile karlı yerde açılan yol.
 • Başkalarının da uyabileceği yeni bir tarz ve yol.
 • Çığın açtığı iz, yol.

cindarlık

 • Cincilik, afsunculuk, muskacılık. (Arapça - Farsça - Türkçe)

cülcül

 • (Çoğulu: Celâcil) Ufak çıngırak, küçük çan.

cumhuriyet

 • Devlet reisi, millet veya Millet Meclisleri tarafından seçilen hükümet şekli. Demokraside temsili hükûmet şekli. Halkın hür olarak seçtiği temsilciler (Millet vekilleri ve senatörler) aracılığı ile egemenliğini, (hâkimiyetini) kullanmasına dayanan hükûmet şekli. Cumhuriyetin birbirinden farklı üç ta

cürcani / cürcanî

 • (Seyyid Şerif Ali Bin Muhammed) : (Hi: 760-830) Astarabad (Cürcan) civarında Tacu'da doğmuştur. Mısır'a giderek orada çeşitli âlimlerden ders okumuştur. Şiraz'da müderrislik yapmıştır. Sa'duddin-i Taftazanî ile kapanan Mütekaddimîn devrinden sonra açılan Müteahhirîn-i Ulemâ devrinin birincisi bu Sey

dacc

 • Hacıların hizmetkârı ve devecileri.
 • Hacılar ile birlikte giden, fakat, hac maksudu olmayan bezirgân.

dahdaha

 • Suyun dökülüp saçılması.
 • Serabın uzaktan su gibi görünüp parlaması.

daiyan

 • (Tekili: Dâi) Dua edenler, duacılar.

dakis

 • Bir kimsenin aksırdığında ağzından saçılan tükrük.

dehangüşa

 • Söyliyen, açılmış ağız, konuşan ağız. (Farsça)

dehşet

 • Korkup kaçılacak şey. Ürkmek, şaşmak. Korku ve telâş içinde olmak.

demcele

 • (Çoğulu: Demâcil) Şişman kadın.
 • Huyu, hilkati güzel, iyi kadın.

derece

 • (Çoğulu: Derecât) Yukarıya çıkacak basamak.
 • Dairenin bölündüğü dilim. 360 kısmın beheri ki, açıları ölçmeye yarar.
 • Termometrenin bölündüğü kısımların beheri. Mertebe, paye.
 • Miktar, rütbe.

dil-şüküfte

 • Gönlü açılmış, ferahlamış. (Farsça)

ecza / eczâ

 • (Tekili: Cüz) Eczacılıkta kullanılan çeşitli maddeler.
 • Ciltlenmemiş kitab ve saire.
 • Cüz'ler, parçalar, kısımlar.
 • Bir kimyevi terkible vücuda gelip yanma hassası gibi böyle bir kuvvet ve te'siri haiz bulunan şey.
 • Cüzler.
 • Eczacılıkta kullanılan maddeler.
 • Bir kitabın parçaları. Kur'ân-ı Kerim'in cüzleri.

efrah

 • Ferahlamalar. İç açılmaları. Sevinmeler.

ehl-i zevk ve keşif

 • İman hakikatleri kendilerine açılan ve bu hakikatlerin zevkine erişen kimseler.

ekdar / ekdâr

 • (Tekili: Keder) Kederler, acılar, üzüntüler.

ekdar ü alam / ekdâr ü âlâm

 • Kederler, acılar.

elem-zede

 • Acılı. Kederli. Dertli. (Farsça)

elemkarane / elemkârâne

 • Acılı bir biçimde.

elemnak / elemnâk

 • Acı verici, acılı.

elim / elîm

 • Acı veren, acılı.

elimane / elîmâne

 • Acılı biçimde.

elime / elîme

 • Acılı hâl.

enadid

 • Perişan, saçılmış, dağılmış, pejmürde şeyler. Perakende.

erga

 • (Ergav) : Irmak, dere, çay, nehir, akarsu. (Farsça)
 • Su akıtmak için açılan yol, ark. (Farsça)

esakif

 • (Tekili: Eskef) Eskiciler, kunduracılar.

eshar

 • Seher vakitleri, seherler. Gece yarısından sonra ve tan yeri açılmazdan evvelki vakitler.

evagi

 • (Tekili: Agıye) Bahçe, tarla ve bostanları sulamak için açılan arklar, su akıtılacak yerler.

evamir-i teşriiye / evâmir-i teşriiye

 • Allah'ın peygamberleri aracılığıyla insanlara bildirdiği ve yerine getirilmesini istediği emirler.

evca'

 • (Tekili: Veca) Ağrılar. Acılar. Sızılar.

evtar-ı acile / evtar-ı âcile

 • Acil ihtiyaçlar.

eynel mefer

 • (Eyn-el mefer) Nereye gidilebilir? Nereye kaçılabilir? Kaçacak yer var mı?

fazayih

 • (Tekili: Fazih) Ayıplar, rezaletler. Sır kabilinden olan kötü hasletlerin açılıp fâş edilmesi.

fekahet / fekâhet / فكاحت

 • Lâtifecilik, şakacılık.
 • Şakacılık, muziplik. (Arapça)

felekiyyun

 • Gök ilmi ile uğraşanlar. (Astronomlar, Kozmoğrafyacılar)

fell

 • (Çoğulu: Fülül - Eflâl) Gedik, rahne.
 • Yaralamak.
 • Cenkte askeri bozmak. Harbdeki askerin bozulması.
 • Kılınç yüzündeki açılan gedik.
 • Susuz kır yer.
 • Güruh, cemaat.
 • Muvakkat delilik.

fen ve san'at balonu

 • Fen ve san'at uçağı (Balon, 20. yüzyılın başlarında hava taşımacılığında ileri teknolojiydi.).

feth / فتح

 • Açma, açılma.
 • Bir yeri savaşla ele geçirme.
 • Fetih, tamamen ele geçirme. (Arapça)
 • Açma. (Arapça)
 • Açılma. (Arapça)

feth-i meyyit

 • Ölüm sebebini anlamak için cesedin açılarak muâyene edilmesi, otopsi.

feth-i suver

 • Allah'ın Fettâh isminin tecellisiyle her canlıda suretlerin açılması, yaratılması.
 • Suretlerin meydana çıkışı. Her mahlûkun Allah'ın ilim, irade ve kudretiyle en münasib şekilde suretlerinin açılışı.

fettah / fettâh

 • Herşeyi lâyık olduğu şekil ve suretlerde açan, fetihler ve açılımlar müyesser eden Allah.

fıtr

 • (Çoğulu: Eftâr) Açıldığında baş parmakla şehadet parmağının arası. Karış.

foya

 • İtl. Gizli oyun, hile. Göz boyacılığı, sahtekârlık.
 • Elmasların yuvalarında yatağına konulan ince madeni yaprak.

fürza

 • Irmak kenarından başka yere su gitmesi için açılan gedik. Deniz kenarında gemilerin durmasına mahsus yer. Liman.

fütuh

 • (Tekili: Feth) Fetihler.
 • (Çoğulu: Fütuhât) Açılmak.
 • Yardım.
 • Lütf-u İlâhîye ulaşmak.
 • Zafer. Galibiyet.
 • Açıklık. Gönül ferahlıkları.

galeri

 • San'at eserinin sergilendiği salon veya koridor. (Fransızca)
 • Tiyatroda seyircilere ait balkon. (Fransızca)
 • Üstü örtülü uzun yer. (Fransızca)
 • Yer altında açılmış uzun, dar yol. (Fransızca)

garet

 • (A, uzun okunur) Yağmacılık. Düşmanın malını yağma etmek.
 • Göbek.

garetgeran / garetgerân

 • Yağmacılar, çapulcular. (Farsça)

girde

 • Yuvarlak, değirmi. (Farsça)
 • Evvelce yahudilerin, müslümanlardan ayırd edilebilmeleri için, omuzlarına diktikleri sarı renkte bir parça. (Farsça)
 • Açılmış yufka. (Farsça)
 • Yuvarlak yastık. (Farsça)
 • Gr: Bütün, hepsi, tamamı. (Farsça)

gonca

 • Henüz açılmamış gül.

gonce

 • Gonca. Tomurcuk. Çiçeğin açılmamış durumu. (Farsça)

gülgonce

 • Henüz açılmamış gül. (Farsça)

güşad

 • Açılış, açılma, açma. (Farsça)
 • Bir cins ok atma şekli. (Farsça)

güşad-ı dil

 • Gönül açılması. Gönlün refaha kavuşması.

güşade

 • Ferah, şen, Açılmış, açık. (Farsça)

güşayiş / güşâyiş / گشایش

 • Açıklık, açılış, açılma. (Farsça)
 • Açılış. (Farsça)

güşude

 • Açılmış. (Farsça)

hacic / hacîc

 • (Tekili: Hâcc) Hacılar.

haciyan

 • (Tekili: Hâcı) Hacılar, hacc farizasını yerine getirmiş olan müslümanlar.

hacıyan / hacıyân / حاجيان

 • Hacılar. (Arapça - Farsça)

hakem

 • İki tarafın anlaşmak üzere hükmüne rıza göstermek için seçtikleri kimse. Haklı ve haksızın ayrılmasında aracılık eden.
 • İki tarafın, hükmüne rızâ göstermek için seçtikleri kimse. Haklı ile haksızın ayrılmasında aracılık eden kimse.
 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından; hükmedici, hak ile bâtılı ayırıcı.

harim / harîm

 • Herkesin giremiyeceği, dokunmıyacağı şey. Haram dairesi.
 • Şerik.
 • Bir kişinin olup, başkasının duhul ve taarruzundan masun yer.
 • Hacıların Mekke-i Mükerreme'de giydikleri libas.

hasir / hasîr

 • Feri gitmiş, donuklaşmış göz.
 • Hasret çeken. Meramına nail olamayan.
 • Yorulmuş.
 • Açılmış.
 • Zayıf.

hayalen

 • Hayal aracılığıyla.

hendese-i mülkiye mektebi

 • Osmanlı İmparatorluğu devrinde mühendis yetiştirmek gayesiyle açılan mekteb. XIX. yy. sonlarına kadar memlekette belediye ve mimarî işlerde vazife alacak mühendis bulunmuyordu. Nafia Nezareti bu ihtiyacı nazar-ı itibara alarak bir mühendis mektebi kurulmasının lüzumlu olduğunu ileri sürünce, padişah

hendesehane-i bahri / hendesehane-i bahrî

 • Bahriye Mektebinin ilk adıdır. Abdülhamid zamanında miladi 1773 yılında Cezayirli Hasan Paşa'nın teşebbüsüyle Tersane içinde açılmıştır. Okulun ilk baş muallimi, Türk riyaziyecisi Gelenbevi İsmail Efendi'dir.Şimdiki ismiyle "Gemi İnşa Mühendisliği" olan Bahriye Mektebi, 1795 senesinde daha muntazam

hırafe

 • Acılık.
 • Tezlik.

hırrif / hırrîf

 • Acılığından dili acıtan nesne.

hiyaket

 • Dokumacılık.

horda

 • Göçebe ve ilkel olarak yaşayan, yağmacılık eden insan topluluğu. (Fransızca)

huccac / huccâc / حجاج

 • Hacılar.
 • Hacılar. (Arapça)

hufale

 • Arpa, buğday ve pirinç kabuğundan saçılan.
 • Her kabuklunun arınıp pâk olanı.
 • Her nesnenin kemi ve yaramazı.
 • Yağ tortusu.
 • Şıra sıkıntısı ve kepeği.

hukeşan

 • Tar: Hacı Bektaş şeyhinin Yeniçeri Ocağı nezdindeki vekiline mahsus doksandokuzuncu ortaya 1591 senesinde tâyin olunan Bektaşi müritleri hakkında kullanılır bir tâbirdi. Yeniçeri ocağından yiyip içen ve yeniçeri odalarında yatıp kalkan bu duacıların vazifeleri sabah akşam ordunun selâmet ve muvaffak (Farsça)

huluvv

 • Boş olmak, hâlî oluş. Boşluk. Boşta olmak.
 • Huk: Tarafların anlaşarak evlilik hayatlarına son vermeleri.
 • Huk: Bir gayr-i menkulün, muayyen bir bedel ile kiralanmış olmasından doğan kiracılık hakkı ve menfaati.
 • Hava parası adıyla verilen meblağ.

humbarahane

 • Humbara yapılan beylik fabrika.
 • Tar: Humbaracılar kışlası.

hünkar mahfili / hünkâr mahfili

 • Eskiden camilerde padişahlar için yapılmış olan yerler. Bu mahfiller camilerin zemininden yüksek olarak yapılır ve caminin iç kısmını görmek için kafes konulurdu. Bunun haricinde kafesin birkaç yerinde 20-30 cm. en ve boyunda açılabilir küçük pencereler de bulunurdu.

hutat

 • Dökülmüş ve saçılmış olan şey.

huteba / hutebâ

 • Konuşmacılar.

iddianame

 • Müddei umuminin (savcının), iddialarını topladığı ve soruşturma sonunda mahkemede okuduğu yazı. (Ceza işlerinde hazırlık tahkikatının neticesi, davasının açılması için kâfi olduğu anlaşılırsa savcı bu dâvayı, ya ilk tahkikatın açılması hakkında sorgu hakimine bir talepname veya doğrudan doğruya mahk

ıdtıba'

 • Hacıların ihramlarını sağ koltukları altından çıkarıp sol omuzlarına örtmeleri.

ifrac

 • Açılma.
 • Ayrılmak.
 • Genişletmek.
 • Açmak.

ifrac-ül bahire / ifrac-ül bâhire

 • Geminin kıyıdan veya iskeleden açılması.

ifsam

 • Hastanın ateşinin düşmesi.
 • Kesilip bitme, tükenme.
 • Yağmurdan sonra hava açılma.

iftar

 • Oruç açmak. Oruç açılırken yenen yemek. (Zıddı: İmsak)

iftitah / iftitâh / افتتاح

 • Açılış. (Arapça)
 • Başlama. (Arapça)

ihram / ihrâm

 • Hacıların örtündükleri dikişsiz elbise.
 • Yün yaygı. Büyük yün çarşaf.
 • Fık: Hac veya umreyi yada her ikisini eda etmek için mübah olan şeylerden bazılarını nefsine menetmek ve onlardan sakınmak.
 • Hacıların elbisesi.
 • Hacıların giydikleri dikişsiz elbise.

ihzariye

 • Aleyhine açılan dâva münasebetiyle getirilen şahıslardan, gönderilen mübaşir veya muhzirin masrafı karşılığı olarak tahsil edilen para. İhzariyeye mübaşir ve muhzirin at ve araba masrafından başka yemek, içmek gibi şahsî masrafları da ilâve edilirdi.
 • Birinin mahkemeye çağrılması için

inbisat / inbisât

 • Açılmak, yayılmak, açık yüzlü olmak, mütebessim çehreli, sevinçli olmak. Gönül açıklığı, kalb ferahlığı hâli.

incila

 • Cilâlanma. Parlama.
 • Görünme, belli olmak, açılma.

infilak

 • Açılma. Yarılma. Patlama. İnşikak etme.

infilal

 • Delinme, delik açılma.
 • Keskinliği kaybolma, körlenme, körleşme.

infirac

 • Gam ve gussadan kurtulma, açılma.

infitah

 • Açılma. Boşalma. Tıkanan bir şeyin açılışı.
 • Tecvidde: Harf okunduğu zaman dil ile üst çene birbirinden ayrılıp, aralarından nefes çıkması. İnfitah harfleri ise şunlardır: (Min, Nun, Elif, Hı, Zel, Vav, Cim, Dal, Sin, Ayın, Te, Fe, Ze, Kef, Lem, Ha, Se, Kaf, He, Şın, Ra, Be, Gayın, Ya

infitah-ı ebvab

 • Kapıların açılması.

infitah-ı ezhar

 • Çiçeklerin açılması.

infitahiyyet

 • Kapalılığın açılıp inkişaf etmesi. (Tohumların açılarak nebât hâline gelmesi gibi olan hâl.)

infitar / infitâr

 • Yarılma, açılma.
 • Yarılma, açılma.

inkidar

 • Hızlı yürüme.
 • Düşme ve saçılma.

inkişa / inkişâ

 • Açılma.

inkışa'

 • Mânilerin gidip havanın açılması. Ayazlama.

inkişaf / inkişâf / انكشاف / اِنْكِشَافْ

 • Açılma, gelişme.
 • Açılma. Meydana çıkma.
 • Yetişme.
 • Terakki etme, ilerleme.
 • Gizli sırların bilinmesi.
 • Açığa çıkma, açılma.
 • Açılma.
 • Açılma, açığa çıkma.

inkişaf-ı kalbi / inkişaf-ı kalbî

 • Kalbin gelişmesi, açılması.

inkişaf-ı nisvan

 • Kadınların açılması.

inkişafat

 • Açılmalar, gelişmeler.

inkişafat-ı imaniye

 • İman hakikatlerinin açılması, açığa çıkması.

inkişafat-ı ruhiye / inkişâfât-ı ruhiye

 • Ruh ile manevî alanlarda yapılan açılımlar.

insifar

 • İnkişaf etme, açılma.

inşirah / inşirâh / انشراح

 • Ferahlanma, açılma.
 • Açılma, ferahlama. (Arapça)

inşirah-ı derun

 • İç açılması, ferahlama.

intisar

 • Saçılmak. Dağılmak.
 • Püskürmek.
 • Toz kabarması. Kabarmak.
 • Buruna su çekmek.
 • Aksırıp tıksırmak.

ıs'as

 • Gece karanlığı başlamak, karanlık basmak.
 • Karanlığın açılması.
 • Bulutun yere yakın olması.
 • Peşinden gitmek.

işpihte

 • Su sızıntısı. (Farsça)
 • Yayılmış, saçılmış. (Farsça)

ispiralya

 • İtl. Gemi güvertelerinde kamaraları aydınlatmak için açılan küçük kaporta.

istizah

 • Belirsiz ve mübhem bir şey hakkında açık söylenmesini istemek. İzah istemek.
 • Gensoru. Bir mes'ele hakkında mebuslar tarafından başbakana veya bakanlardan birine açılan ve sonunda soruşturma yapılması istenilen sual.

ızdırabat

 • Izdıraplar, acılar, darlıklar, sıkıntılar.

ıztırabat

 • (Tekili: Iztırâb) Elemler, acılar, sıkıntılar, azablar. Vesveseler.

kahd

 • Koyunun beyaz kuzusu.
 • Açılmamış nergis.

kaziye-i muhkeme

 • Tam, sağlam hüküm. Temyizin tasdikinden geçmiş, değişmez hâle gelmiş mahkeme kararı ki, böyle bir karara mazhar olan herhangi birşey hakkında tekrar dava açılamaz; dâva mevzuu yapılamaz. Aksi takdirde kanun namına kanunsuzluk yapılmış olur. Buna "Kaziye-i mahkumun bihâ" da denir.

kehf

 • Mağara, in. Sığınacak yer altı.
 • Tıb: Verem hastalığında akciğerde açılan oyuk.

kış'a

 • Bulut açılıp dağıldıktan sonra havada geri kalan parça.

kolon

 • Sütun. (Fransızca)
 • Matbaacılıkta, dizilen yazı sütunu. (Fransızca)

kulub-u münevvere aktabı / kulûb-u münevvere aktâbı

 • Kalp aracılığıyla nurlara ulaşan ve manevî bir kutup hâline gelen insanlar.

kurzum

 • Kavafların ve kunduracıların üzerinde gön ve sahtiyan kesip düzelttikleri yuvarlak tahtalar.

küşad / كشاد

 • (Küşât) Açış. İlk açılış merasimi. (Farsça)
 • Açma, fethetme. (Farsça)
 • Yeni yapılan resmi bir yapının ilk defa olarak açılması. (Farsça)
 • Açmak, açılış.
 • Açma. (Farsça)
 • Açılma, açılış. (Farsça)
 • Küşâd etmek: Açılış yapmak, açmak. (Farsça)

küşade / küşâde

 • (Küşude) Açık. Açılmış. Ferahlı.
 • Açılmış.

kut'ül amare / kut-ül amare / كوتول امار

 • Kut'ül Amare ne demektir?

  Yeni kurulan Osmanlı 6. Ordusu'nun Komutanlığı'na atanarak 5 Aralık'ta Bağdat'a varan Mareşal Colmar Freiherr von der Goltz Paşa'nın emriyle Irak ve Havalisi Komutanı Miralay (Albay) 'Sakallı' Nurettin Bey'in birlikleri 27 Aralık'ta Kut'u kuşattı. İngilizler Kut'u kurtarmak için General Aylmer komutasındaki kolorduyla hücuma geçti ancak, 6 Ocak 1916 tarihli Şeyh Saad Muharebesi'nde 4.000 askerini kaybederek geri çekildi. Bu muharebede 9. Kolordu Komutanı Miralay 'Sakallı' Nurettin Bey görevinden alındı ve yerine Enver Paşa'nın kendisinden bir yaş küçük olan amcası Mirliva Halil Paşa (Kut) getirildi.

  İngiliz Ordusu, 13 Ocak 1916 tarihli Vadi Muharebesi'nde 1.600, 21 Ocak Hannah Muharebesi'nde 2.700 askeri kaybederek geri püskürtüldü. İngilizler mart başında tekrar taarruza geçti. 8 Mart 1916'da Sabis mevkiinde Miralay Ali İhsan Bey komutasındaki 13. Kolordu'ya hücum ettilerse de 3.500 asker kaybederek geri çekildiler. Bu yenilgiden dolayı General Aylmer azledilerek yerine General Gorringe getirildi.

  Kut'ül Amare zaferinin önemi

  Kût (kef ile) veya 1939’dan evvelki ismiyle Kûtülamâre, Irak’ta Dicle kenarında 375 bin nüfuslu bir şehir. Herkes onu, I. Cihan Harbinde İngilizlerle Türkler arasında cereyan eden muharebelerden tanır. Irak cephesindeki bu muharebeler, Çanakkale ile beraber Cihan Harbi’nde Türk tarafının yüz akı sayılır. Her ikisinde de güçlü düşmana karşı emsalsiz bir muvaffakiyet elde edilmiştir.

  28 Nisan 1916’da General Townshend (1861-1924) kumandasındaki 13 bin kişilik İngiliz ve Hind askerlerinden müteşekkil tümenin bakiyesi, 143 günlük bir muhasaradan sonra Türklere teslim oldu. 7 ay evvel parlak bir şekilde başlayan Irak seferi, Basra’nın fethiyle ümit vermişti. Gereken destek verilmeden, tecrübeli asker Townshend’den Bağdad’a hücum etmesi istendi.

  Bağdad Fatihi olmayı umarken, 888 km. yürüdükten sonra 25 Kasım 1915’de Bağdad’a 2 gün mesafede Selmanpak’da miralay Nureddin Bey kumandasındaki Türk ordusuna yenilip müstahkem kalesi bulunan Kût’a geri çekildi. 2-3 hafta sonra takviye geleceğini umuyordu. Büyük bir hata yaparak, şehirdeki 6000 Arabı dışarı çıkarmadı. Hem bunları beslemek zorunda kaldı; hem de bunlar Türklere casusluk yaptı.

  Kût'a tramvayla asker sevkiyatı

  İş uzayınca, 6. ordu kumandanı Mareşal Goltz, Nureddin Bey’in yerine Enver Paşa’nın 2 yaş küçük amcası Halil Paşa’yı tayin etti. Kût’u kurtarmak için Aligarbi’de tahkimat yapan General Aylmer üzerine yürüdü. Aylmer önce nisbî üstünlük kazandıysa da, taarruzu 9 Mart’ta Kût’un 10 km yakınında Ali İhsan Bey tarafından püskürtüldü.

  Zamanla Kût’ta kıtlık baş gösterdi. Hergün vasati 8 İngiliz ve 28 Hindli ölüyordu. Hindliler, at eti yemeği reddediyordu. Hindistan’daki din adamlarından bunun için cevaz alındı. İngilizler şehri kurtarmak için büyük bir taarruza daha geçtiler. 22 Nisan’da bu da püskürtüldü. Kurtarma ümidi kırıldı. Goltz Paşa tifüsten öldü, Halil Paşa yerine geçti. Townshend, serbestçe Hindistan’a gitmesine izin verilmesi mukabilinde 1 milyon sterlin teklif etti. Reddedilince, cephaneliği yok ederek 281 subay ve 13 bin askerle teslim oldu. Kendisine hürmetkâr davranıldı. Adı ‘Lüks Esir’e çıktı. İstanbul’a gönderildi. Sonradan kendisine sahip çıkmayan memleketine küskün olarak ömrünü tamamladı.

  Böylece Kûtülamâre’de 3 muharebe olmuştur. İngilizlerin kaybı, esirlerle beraber 40 bin; Türklerinki 24 bindir. Amerikan istiklâl harbinde bile 7000 esir veren İngiltere, bu hezimete çok içerledi. Az zaman sonra Bağdad’ı, ardından da Musul’u ele geçirip, kayıpları telafi ettiler. Kût zaferi, bunu bir sene geciktirmekten öte işe yaramadı.

  Bu harbin kahramanlarından biri Halil Paşa, Enver Paşa’nın amcası olduğu için; diğer ikisi Nureddin ve Ali İhsan Paşalar ise cumhuriyet devrinde iktidar ile ters düştüğü için yakın tarih hafızasından ustaca silindi. 12 Eylül darbesinden sonra Ankara’da yaptırılan devlet mezarlığına da gömülmeyen yalnız bunlardır.

  Binlerce insanın kaybedildiği savaş iyi bir şey değil. Bir savaşın yıldönümünün kutlanması ne kadar doğru, bu bir yana, Türk-İslâm tarihinde dönüm noktası olan çığır açmış nice hâdise ve zafer varken, önce Çanakkale, ardından da bir Kûtülamâre efsanesi inşa edilmesi dikkate değer. Kahramanları, yeni rejime muhalif olduğu için, Kûtülamâre yıllarca pek hatırlanmadı. Gerçi her ikisi de sonu ağır mağlubiyetle biten bir maçın, başındaki iki güzel gol gibidir; skora tesiri yoktur. Hüküm neticeye göre verilir sözü meşhurdur. Buna şaşılmaz, biz bir lokal harbden onlarca bayram, yüzlerce kurtuluş günü çıkarmış bir milletiz.

  Neden böyle? Çünki bu ikisi, İttihatçıların yegâne zaferidir. Modernizmin tasavvur inşası böyle oluyor. Dini, hatta mezhebi kendi inşa edip, insanlara doğrusu budur dediği gibi; tarihi de kendisi tayin eder. Zihinlerde inşa edilen Yeni Osmanlı da, 1908 sonrasına aittir. İttihatçıların felâket yıllarını, gençlere ‘Osmanlı’ olarak sunar. Bu devrin okumuş yazmış takımı, itikadına bakılmadan, münevver, din âlimi olarak lanse eder. Böylece öncesi kolayca unutulur, unutturulur.

  Müşir İbrahim Edhem Paşa’nın oğlu Sakallı Nureddin Paşa (1873-1932), sert bir askerdi. Irak’ta paşa oldu. Temmuz 1920’de Ankara’ya katıldı. Fakat karakterini bilen M. Kemal Paşa, kendisine aktif vazife vermek istemedi. Merkez kumandanı iken Samsun’daki Rumları iç mıntıkalara sürgün ettiği esnada çocuk, ihtiyar, kadın demeden katliâma uğramasına göz yumdu. Bu, milletlerarası mesele oldu. Yunanlılar, bu sebeple Samsun’u bombaladı. Nureddin Paşa azledildi; M. Kemal sayesinde muhakemeden kurtuldu. Sonradan Kürtlerin de iç kısımlara göçürülmesini müdafaa edecektir. Batı cephesinde, kendisinden kıdemsiz İsmet Bey’in maiyetinde vazife kabul etti. İzmir’e girdi. Bazı kaynaklarda İzmir’i ateşe verdiği yazar. I. ordu kumandanı olarak bulunduğu İzmit’te, Sultan Vahîdeddin’in maarif ve dahiliye vekili gazeteci Ali Kemal Bey’i, sivil giydirdiği askerlere linç ettirdi; padişaha da aynısını yapacağını söyledi. Ayağına ip takılarak yerlerde sürüklenen cesed, Lozan’a giden İsmet Paşa’nın göreceği şekilde yol kenarına kurulan bir darağacına asılarak teşhir edildi. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’da bir fedainin vursa kahraman olacağı bir insanı, vuruşma veya mahkeme kararı olmaksızın öldürmeyi cinayet olarak vasıflandırıp kınadı. M. Kemal’e gazi ve müşirlik unvanı verilmesine içerleyen Nureddin Paşa iyice muhalefet kanadına geçti. 1924’de Bursa’dan müstakil milletvekili seçildi. Asker olduğu gerekçesiyle seçim iptal edildi. İstifa edip, tekrar seçildi. Anayasa ve insan haklarına aykırılık cihetinden şapka kanununa muhalefet etti. Bu sebeple antikemalist kesimler tarafından kahraman olarak alkışlanır. Nutuk’ta da kendisine sayfalarca ağır ithamlarda bulunulur, ‘zaferin şerefine en az iştirake hakkı olanlardan biri’ diye anılır.

  Halil Kut (1882-1957), Enver Paşa’yı İttihatçıların arasına sokan adamdır. Sultan Hamid’i tevkife memur idi. Askerî tecrübesi çete takibinden ibaretken Libya’da bulundu. Yeğeni harbiye nazırı olunca, İran içine harekâta memur edildi. Irak’taki muvaffakiyeti üzerine paşa oldu. Bakü’yü işgal etti. İttihatçı olduğu için tutuklanacakken, kaçıp Ankara hareketine katıldı. Rusya ile Ankara arasında aracılık yaptı. Sonra kendisinden şüphelenilince, Almanya’ya kaçtı. Zaferden sonra memlekete dönüp köşesine çekildi. Politikaya karışmadı.

  Ali İhsan Sâbis (1882-1957), Sultan Hamid’i tahttan indiren Hareket Ordusu zâbitlerindendi. Çanakkale, Kafkasya’da bulundu. Irak’ta paşalığa terfi etti. İttihatçı olduğu için Malta’ya sürüldü. Kaçıp Ankara hareketine katıldı. I. batı cephesi kumandanı oldu. Cephe kumandanı İsmet Bey ile anlaşmadı; azledilip tekaüde sevkolundu. M. Kemal’e muhalif oldu. Nazileri öven yazılar yazdı. 1947’de devlet adamlarına yazdığı imzasız mektuplar sebebiyle 15 seneye mahkûm oldu. 1954’te DP’den milletvekili seçildi. Hatıraları, Nutuk’un antitezi gibidir.

küvve

 • (Çoğulu: Kivâ) Evin duvarına açılan delik. Pencere.

lağım

 • Kaleleri düşürmek için gedik açmak veya düşman ordugâhına zarar yapmak maksadıyla açılan ve barut konulup atılan yerler. Bu işi yapanlara "lâğımcı" denilirdi. Sonradan bu türlü işlere "İstihkâm" denilmiş ve o ad altında askeri teşkilât yapılmıştır.
 • Kazurat ve çirkef sularının akmasın

lando

 • Üstü önden ve arkadan açılıp kapanır, körüklü, geniş araba nevilerinden biridir. Halk arasında "Landon" şeklinde telâffuz edilen bu araba, fayton ve kupalara nazaran daha ağır ve gösterişli idi. (Fransızca)

latifeperdazan

 • (Tekili: Lâtifeperdâz) Şakacılar, lâtifeciler. (Farsça)

leveat

 • (Tekili: Lev'a) Sevgiden ve mecazî aşktan gelen iç yanıklıkları. Yürekten gelen acılar.

levh-i mahv ve isbat

 • Bir tabirdir. Levh: Görünen ve ibret verici bir vaziyeti ifade eder. Mahv ise; o vaziyetin birden ortadan kalkması, mahvolmasını ifade eder. Gökyüzü bulutlarla kaplı, şimşek çakar, yağmur yağar bir levha halinde iken birden hava açılır, hiç bir şey yokmuş gibi, eski manzarayı mahvolmuş hâlde görürüz

lükat

 • Yabana dökülmüş ve saçılmış nesne.

ma'cel

 • (Çoğulu: Maâcil) Yol. Menzile ulaştıran yol.

maceraperesti / maceraperestî / ماجراپرستى

 • Maceracılık, maceraperestlik. (Arapça - Farsça)

mahsus olan / mahsûs olan

 • Hisler aracılığıyla algılanan.

marın

 • (Mârına) Çekiçle dövülerek açılmağa müsait olan.
 • Kireçtaşı.
 • Çeşitli renklerde olan bir çeşit toprak.

matemdar / mâtemdâr

 • Mâtemli, acılı, yaslı. (Farsça)

mavera-ün nehr

 • Ceyhun ırmağının doğusunda kalan ülkelere müslüman coğrafyacıların verdiği ad. Türklerin yaşadıkları bu ülkeler, Ceyhun ve Seyhun ırmaklarının havzalarını ihtiva ediyordu.
 • Dicle ile Fırat arası.

mazgal

 • yun. Eskiden kale, hisar, sur veya şato duvarlarında açılan iç yanı geniş, dış yanı dar gözleme siperi.

mazhariyet-i münkeşife / مَظْهَرِيَتِ مُنْكَشِفَه

 • Açılmış, açığa çıkmış bir şekilde kendinde gösterme.

me'cel

 • (Çoğulu: Meâcil) Su toplanan yer.

mebruz

 • Gösterilmiş, ibraz olunmuş.
 • Açılmış mektub.

mebsut

 • Açılmış. Yayılmış. Serilmiş.
 • Mufassal. Etraflıca beyan olunan. Bast olunmuş. Uzun uzadıya anlatılmış.

medyum

 • (Medyom) Lât. İspirtizmacılık için vasıtalık eden.
 • Ruhlar arasında aracılık ettiğine ve geleceği bildiğine inanılan kimse.

mefaz

 • Feyz, halâs, zafer.
 • Korkulardan, acılardan kurtulup murada ermek.

meferr

 • Kaçılacak yer.

meftuh

 • Fethedilmiş, açılmış, açık.
 • Zaptedilmiş, ele geçirilmiş. Sonu üstün ile harekeli isim.
 • Açılmış. Fethedilmiş.
 • Ele geçirilmiş, zabtedilmiş.
 • Gr: Fethalı (üstünlü) okunan harf.

mekşuf / mekşûf

 • Keşfedilen, açılan.

melhed

 • Kabrin çukur açılacak yeri.

menbuş

 • Açılmış, soyulmuş.

menfer

 • Geri kaçılacak yer. Nefret edilecek, sevilmeyecek yer.

menkab

 • (Çoğulu: Menâkıb) Dağ arasında olan yol.
 • Dar yol.
 • Güzel hareket ve fiil.
 • Delik açılacak yer.

mensur

 • (Nesr. den) Dağılmış. Saçılmış.
 • Gece vaktinde güzel kokan bir çiçek.
 • Edb: Manzum olmayan nesir halindeki yazı. Bunun mânaca çok güzel ve şiir gibi ahenkli yazılmış olanına "mensur şiir" denir.

meraret / merâret / مرارت

 • Acılık. Tatsızlık.
 • Acılık. (Arapça)

meraret-i esaret

 • Esirliğin acılığı.

merhub

 • Korkulan ve kendisinden kaçılan şey.
 • Aslan.

merşuş

 • Saçılmış, dağılmış.

merve

 • Mekke-i Mükerreme'de bir tepenin adı olup hacılar, Merve ile Safâ arasında yedi def'a gidip gelirler. Bu, haccın rükünlerindendir. Bu gidip gelmeye "sa'y" denir.

meş'ar

 • (Çoğulu: Meşâır) Bilecek yer.Hasse. Duygu.
 • Hacıların ziyaret ettikleri yerler.

mescum

 • Saçılmış, dökülmüş.

metal

 • Lât: Mâden.
 • Matbaacılıkta harfleri teşkil için eritilen kurşun, karışık madde.

meters

 • Harpte, korunmak gayesiyle yapılan toprak tümsek, siper. (Farsça)
 • Kapının açılmaması için arkasına konulan ağaç. (Farsça)

metfuh

 • Açılmış.

mevakit

 • (Tekili: Mikat) Hacıların ihrâma girdikleri yerler.
 • Bir iş için tâyin edilen vakitler.

mevsim-i elimane / mevsim-i elîmâne

 • Acılarla dolu mevsim.

mihzab

 • Boyacıların elbise boyadıkları küp.

mikat / mîkat

 • Bir iş için tayin edilen zaman veya yer.
 • Mekke-i Mükerreme yolu üzerinde hacıların ihrama girdikleri yer.
 • Bir iş için belirtilen zaman veya yer.
 • Mekke yolu üzerinde hacıların ihrama girdikleri yer.

mincel

 • (Çoğulu: Menâcil) Orak. Ekin orağı.

mircel

 • (Çoğulu: Merâcil) Kazan.

mıstar

 • Yazının güzelliğine, düzgünlüğüne yarayan âlet. Yazı yazarken satırları doğru gösterebilmek için lâzım olan çizgileri yapmağa yarayan âlet.
 • Sıvacıların bir âleti.

mizlac

 • El ile açılan kilit.

müddea aleyh / müddeâ aleyh

 • Aleyhinde dâvâ açılan.

müddeiler / müddeîler

 • İddiacılar, davacılar.

müfettah

 • Açılmış, açık.
 • Bir çeşit yazı ismi.

muhakeme-i gıyabiye

 • Dâvâcılardan biri veya her ikisi de bulunmadıkları hâlde mahkemece verilen karar.

muhakkikin / muhakkikîn

 • Araştırmacılar, büyük âlimler.

muhallak

 • Tıraş olmuş.
 • Hacıların Mina'da tıraş oldukları yer.

muhasser vadisi / muhasser vâdisi

 • Hicaz'da, Minâ ile Müzdelife'yi birbirinden ayıran ve hacıların Minâ'ya giderken durmamaları gereken yer.

muhtekir

 • İnsan ve hayvan yiyecek maddelerini piyasadan toplayıp pahalanınca satan kimse. Karaborsacılık yapan.

mükaşefe / mükâşefe

 • Sırların açılması.

mükedder

 • Kederli, acılı.

mültemisin / mültemisîn

 • (Tekili: Mültemis) İltimas edenler, kayıranlar. Biri için aracılık edip işinin görülmesini dileyenler.

müna

 • (Minâ) Arzular.
 • Birinin yerine kaim-i makam olmak, birinin yerine geçmek.
 • Suya giden yol.
 • Mekke-i Mükerreme'de hacıların kurban bayramında kurban kestikleri ve şeytan taşladıkları mukaddes yer.

münakalat / münâkalat / مناقلات

 • Taşımacılık. (Arapça)

münfecir

 • Açılan, söken.
 • Yerden kaynayıp akan.

münfelik

 • (Felak. dan) Açılan, yayılan, görülen.
 • İnfilâk eden, patlıyan.

münferic

 • İnfirac eden. Çok açık. Açılan, genişleyen.
 • Gam, gussa ve kederden kurtulmuş.
 • Arası geniş. Açık olan. İki tarafı birbirinden uzak olan.

münfetih

 • İnfitah eden, açılan, açılmış.

münkeşif

 • (Keşf. den) Açılmış, meydana çıkarılmış. Açılan, keşfolunan, yeni bulunmuş.
 • Açılmış, açılan, görünen.
 • Açılmış, bulunmuş.

münkur

 • (Çoğulu: Menâkır) Dar açılmış kuyunun ağzı.

münsecim

 • Düzgün, insicamlı.
 • Dökülmüş, saçılmış, dağılmış.

müntesir

 • (Nesr. den) Saçılan, yayılan, dağılan.

münteşir

 • Açılmış, yayılmış, dağılmış, neşredilmiş, basılmış.
 • Duyulmuş, etrafa yayılmış.

mürare

 • (Çoğulu: Mirâr) Bir acı otun ismidir. (Acılığından yerken hayvanın dudağı yarılır.)

müşağabe / müşâğabe

 • Didimcilik; münakaşacılık, münakaşayı gaye sayanların yolu.

müşerrah

 • (Şerh. den) Açılmış, teşrih olunmuş.

müşkil-küşa / müşkil-küşâ

 • Açılması çok zor.

muşta

 • Yumruk. Kunduracıların deriyi inceltmek için kullandıkları mâdeni top.

müşte

 • Yumruk, muşta. (Farsça)
 • Birine vurmak için ele veya parmaklara geçirilen demirden yapılmış âlet. (Farsça)
 • Kunduracıların deriyi vurarak inceltmekte kullandıkları maden tokmak. (Farsça)

müste'cirin / müste'cirîn

 • (Tekili: Müste'cir) Kiracılar.
 • Kira ile tutanlar.

müstefiz

 • Münteşir, açılmış, yayılmış.

mutavassıtin / mutavassıtîn

 • (Tekili: Mutavassıt) Aracılar, tavassut edenler, vasıta olanlar.
 • Orta hâlliler.

mütefeccir

 • (Fecr. den) Açılan, görülen, tefeccür eden.

müteferrih

 • (Ferah. dan) İçi açılan, ferahlanan.

mütehalhıl

 • Kabarmış veya kabartılmış olan. Açılıp parçaları ayrılmış olan.

mütekeşşif

 • (Keşf. den) Açılan, tekeşşüf eden, açığa çıkarılan.

mütenasir

 • (Nesr. den) Saçılan.

mütenessir

 • (Nesr. den) Saçılan, yayılan, dağılan.

na'ra

 • (Çoğulu: Na'rât) Yüksek sesle uzun uzun bağırma.
 • Tar: Eskiden yangına giderken ve dönerken kalabalık caddelerde, geçitlerde, dönemeçlerde, meydanlarda tulumbacıların içlerinden "naracı" adı verilen birinin bağırması yerinde kullanılır bir tâbirdir. Nâra atmakla yangın münasebetiyle s

na-deride

 • Delinmemiş, delik açılmamış. (Farsça)

na-güşade

 • Kapalı, açılmamış. (Farsça)

na-şüküfte

 • Açılmamış, taze. (Farsça)

nafir

 • Nefret eden. Ürken, korkan. Sevmeyen.
 • Galip olan.
 • Öksürüp burnundan sümüğü saçılan koyun.

nakliyat / نقليات

 • Taşımacılık. (Arapça)

ne-şüküfte

 • Açılmamış. (Farsça)

nef'

 • Fayda, yararlılık.
 • Fls: Faydacılık. Yani: Bir şeyin doğru olup olmadığını, o şeyin faidesine göre değerlendiren yanlış bir nazariyedir. Kudsi dinimiz olan İslâmiyette ise: Bir şeyin doğru veya yanlış; iyi ve kötü olması, Allahın emir ve nehyine tâbidir.

nef'iyyet

 • (Nef'î) Fls: Faydacı, faydacılık.

neft

 • Neft yağı. Çam gibi bazı ağaçlardan çıkarılan, tutuşabilen bir yağdır ve boyacılıkta vesair sanayide kullanılır.

nehb

 • Yağma, yağmacılık, çapul.
 • At oynatmak, koşturmak.
 • Kahr ile bir kişinin malını elinden almak.

nesfe

 • Dökülmüş ve saçılmış un.

nevgüşade

 • Yeni açılmış. (Farsça)

nevşüküfte

 • Yeni açılmış (çiçek). (Farsça)

nifak

 • Müslüman gibi görünüp kâfir olmak. İki yüzlülük.
 • Bozuşukluk, ara açılmak.
 • Dinde riyâ etmek.
 • İhtiyaca sarf olunacak şeyler.

nisacet

 • Dokumacılık.

nisarçin

 • Saçılan şeyleri toplayan. (Farsça)

nüfur

 • Ürküp kaçma, dağılma, firar etme.
 • İntikal etme.
 • Hacıların Mina'dan Mekke'ye doğru gitmeleri.

nüfza

 • Bir yere saçılmış veya dökülmüş olan kan.

nüsare

 • Saçılan şey.
 • Yemek döküntüsü.

nüzul

 • İniş, inmek, aşağı inmek, konaklamak.
 • Nüzül, felç hastalığı.
 • Hacıların Mina'ya gelip konaklamaları.

paşide

 • Saçılmış, serpilmiş, dağılmış. (Farsça)

pasinler cephesi

 • Birinci Dünya Savaşı'nın ilk çıktığı sıralarda Erzurum yakınlarındaki Pasinler yöresinde Ruslar'a karşı açılan cephe.

pencere-i marifet

 • Allah'ı bilmeye ve tanımaya açılan bir pençere.

pineduzi / pineduzî

 • Eskicilik, yamacılık. (Farsça)

pineduzluk

 • Yamacılık. Eskicilik.

rahne

 • Gedik, yarık. Gemilerin bordalarında veya su kesimlerinin altında mermi isabetiyle veya herhangi bir te'sirle açılan delikler, yarıklar. (Farsça)
 • Yara. (Farsça)
 • Bozukluk. Zarar. (Farsça)

rahnedar

 • Rahnedar etmek
 • Gedik: Açmak.
 • Zarar vermek.
 • Rahnedar olmak
 • Yarılmak, gedik: Açılmak.
 • Bozulmak, zarar görmek.

redane

 • Tentelerin kenarlarında açılan ufak deliklerin yırtılmaması için o deliklere geçirilen mâdeni halka.

ref-i imtiyaz

 • Ayrımcılığın, kayırmacılığın kaldırılması.

rehv

 • (Çoğulu: Rahâ) Yüksek mekân, yüksek yer.
 • Alçak, çukur yer, (içinde su toplanır)
 • Mahalle içinde, yağmur suyu ve çeşme suyu akan ark.
 • Üveyik kuşu.
 • Arası açılmış ve ayrılmış.

resm-i küşad / resm-i küşâd / رسم كشاد

 • Yeni yapılan mekteb, fabrika, kışla, hükümet konağı, demiryolu vs. gibi şeylerin umuma açılışı yerinde kullanılan bir tâbirdir. Yeni tabirde " Açılış töreni" demektir.
 • İlk açılış töreni.
 • Açılış töreni.

resm-i küşat

 • Açılış merasimi.

resmi küşat / resmî küşat

 • Açılış merasimi.

resmiküşad / resmiküşâd

 • Açılış töreni.

revak-ı uhreviye

 • Âhirete açılan yer, mezar.
 • Cennet bahçesi. Âhiretin mukaddemesi.

sa'sae

 • Köpek eniğinin gözü açılmadan gözünü depretip bakmak istemesi.

sayakıle

 • (Tekili: Saykal) Cilâ yapanlar, cilâcılar.
 • Cilâ âletleri.

şefaat / şefâat / شفاعت

 • Günahların bağışlanması için, peygamberlerin ve Allah katında makbul kişilerin, Allah'ın izniyle aracılık yapması.
 • Af için aracılık etme. (Arapça)

şefaat-i kübra

 • Büyük şefaat; günahlarımızın bağışlanması için Peygamber Efendimizin aracılık etmesi.

şefaatçi

 • Af için aracılık eden.

şefi / şefî

 • Şefaat eden; af için aracılık eden.

sefiyy

 • Saçılmış toprak.
 • Bulut.

senut

 • Yere saçılan buğday.

şerh / شرح

 • Açma. (Arapça)
 • Açılama. (Arapça)

şerh-i sadr

 • Peygamber efendimizin çocukluğunda ve peygamberliği sırasında (mîrâc gecesinde) mübârek göğsünün açılarak kalbinin çıkarılması ve yıkanıp ilim, hikmet ve mârifet ile doldurulduktan sonra yerine konması hâdisesi.
 • Göğsün yâni kalbin ilâhî nûr, ilim, hikmet ve mârifet ve sekîne (ferahlı

seyran

 • (Aslı: Seyeran) Gezme, gezinme. Bakıp görme.
 • Hareket etme.
 • Açılma, ferahlanma, teferrüc.

şifa-i acil / şifa-i âcil

 • Acil şifa, hastalıktan çabuk kurtulma, çabuk iyileşme.

şifa-yı acil / şifâ-yı âcil

 • Âcil şifâ.

siper

 • Arkasına saklanılacak şey. Koruyan. (Farsça)
 • Mânia. Sığınak veya set arkası, duvar altı gibi kuytu yerler. (Farsça)
 • Okun, giderken kabzayı zedelememesi için sol elin üzerine konulan âlet. (Farsça)
 • Muharebede askerin kurşun ve gülleden korunması için toprak kazılarak açılan ve ön tarafına, çıkan (Farsça)

siyasiyun / siyasiyûn / سياسيون

 • Siyasiler, politikacılar.
 • Siyasetçiler, politikacılar. (Arapça)

siyasiyunlar

 • Siyasiler, politikacılar.

siyasiyyun / siyasiyyûn

 • Politikacılar, siyasetçiler. Devlet idaresine çalışanlar.
 • Politikacılar.
 • Siyasiler, politikacılar.

sofizm

 • Fls: Sofestaiye. Safsatacılık. Alemde hakikat olarak hiç bir şey tanımayan ve hakikatı araştırmaktan sarf-ı nazar ederek zevk ü safâ ve şiir gibi şeylerle eğlenmeği tercih eden bâtıl bir meslek. İnâdiye, indiye ve Lâedriye "Septizm" adlarıyla üç kısma ayrılırlar. (Mesail-i İlm-i Kelâm'dan) (Fransızca)

şüfea'

 • (Tekili: Şefi') Şefaatçiler. Şefaat edenler, bir suçun bağışlanması için aracılık yapanlar.

sugvar

 • Kederli, acılı. (Farsça)

şüküfte / شكفته

 • "Açılmış" mânasına gelir ve birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Nev-şüküfte : Yeni açılmış. (Farsça)
 • Açılmış, çiçek açmış. (Farsça)

şüruh / şürûh / شروح

 • Şerhler, açılamalar. (Arapça)

tafattur

 • Yarılma, ayrılma, açılma.

tahrime

 • Namaza başlanırken söylenen tekbir.
 • Hacıların ihrama bürünmeleri.
 • Namaza başlanırken söylenen tekbir. Hacıların ihrama bürünmeleri.

taht-eş şuur

 • Şuur altı. Şuur haricinde olarak açılıp yayılan zihnî faaliyet.

takaşşu'

 • Havanın açılması.

talangeri / talangerî

 • Çapulculuk, yağmacılık. (Farsça)

tarfe

 • Göz kapağının bir defa kapanıp açılması.
 • Göz kırpmak.
 • Bir yıldız ismi.
 • Ayın bir menzili.

tarfet-ül ayn

 • Göz kapağının bir kere açılıp kapanması kadar geçen kısa ân.

tarfetü'l-ayn

 • Göz kapağının açılıp kapanışı kadar geçen kısa zaman.

tatalluk

 • Açılmak.

tavaf

 • Ziyaret etmek. Ziyaret maksadiyle etrafında dolaşmak.
 • Hacıların Kâbe etrafında yedi defa dolaşmaları.
 • Ziyaret etmek, ziyaret maksadıyla etrafını dolaşmak, hacıların Kâbe etrafında yedi kez dolaşmaları.

tavaf-ı ifada / tavâf-ı ifâda

 • Hacıların Arafât'tan indikten sonra yaptıkları farz tavâf. Tavâf-ı Ziyâret.

tavaf-ı ziyaret / tavâf-ı ziyâret

 • Hacıların Arafât'tan indikten sonra, Kurban bayramı günlerinde yapılan tavâf. Buna ifâda tavâfı da denir.

tavassut / توسط / تَوَسُّطْ

 • Ara bulma için araya girmek. Aracılık. Vasıtalık.
 • İyi ile kötü arasında mu'tedil olanını almak.
 • Vasıta olma, aracılık etme.
 • Araya girme, aracılık etme; bir peygamberi veya bir evliyâyı vâsıta kılarak, araya koyarak, bir isteğin yerine gelmesi için Allahü teâlâya yalvarma.
 • Aracılık, vasıtalık.
 • Aracılık. (Arapça)
 • Tavassut etmek: Aracılık etmek, aracı olmak. (Arapça)
 • Aracılık.

tavsit

 • (Çoğulu: Tavsitât) (Vasat. dan) Aracı bulma. Aracılık yaptırma.

taziyename / tâziyename

 • Yeni ölmüş birisinin yakınlarını teselli eden ve acılarını hafifleten mektup.

teadi

 • (Çoğulu: Teâdiyât) (Adu. dan) Ara açılma. Düşmanlık.

tebrid

 • (Bürudet. den) Soğutma, soğutulma.
 • Mc: Ara açılma, soğuma.

teekkül

 • (Ekl. den) Yaranın, oyulup açılması.
 • Yenme, eklolunma.

teellümat / teellümât

 • Elemler, acılar.

tefakkuh

 • Gül gibi açılma.

tefe'ül

 • Kapalı bir kitabı, belirli dualar okuyarak rastgele açma ve açılan sayfayı ibret alma maksadıyla okuma işlemi.

teferruc

 • (Ferec. den) Ferahlanmak. İç açılmak.
 • Gezintiye çıkmak. Seyr.

teferruh

 • (Ferah. dan) İçi açılma, ferahlanma.

tefessüh

 • Açılmak. Genişlemek. İnbisat bulmak.
 • Mecliste çekilip bir adama oturacak yer açmak.

tekbiratü'l-huccac fi arafat / tekbirâtü'l-huccac fî arafat

 • Hacıların Arafat Dağına çıktıkları zaman tekbir getirmeleri.

tekemmül-ü vesait-i nakliye

 • İletişim araçlarının ve taşımacılığın gelişmesi, ilerlemesi.

tekeşşüf

 • Açılmak, görünmek, sıyrılmak, meydana çıkmak.
 • Rüsvay olmak. Sırları açığa çıkmak.

tekstil

 • Dokuma. (Fransızca)
 • Dokumacılık. (Fransızca)

telhi / telhî

 • Acılık.

telhkam / telhkâm / تلخكام

 • Üzgün, acılı. (Farsça)

temrir

 • Acılık verme.

tenasür

 • Saçılma, serpilme, püskürme.

tenessür

 • Dağılma, saçılma, yayılma, serpilme.

tereşşüş

 • Su saçılmak.
 • Islanmak.

tersi'

 • Oymacılık.
 • Mücevherler takarak süslemek.
 • Edb: Bir beyti teşkil eden mısralar ile bir fıkrayı terkib eden cümlelerdeki lâfızları vezin ve kafiye itibari ile birbirine uygun olarak tertib etmektir. Külfetli ve gayr-ı tabii bir usuldür. Meselâ: Merhum Namık Kemâlin:Ecza-i beşer

terviye günü

 • Zilhicce ayının sekizinci günü. Arefe'den önceki gün. Hacıların sabah namazını kıldıktan sonra, topluca Mekke'den Minâ'ya doğru hareket ettikleri gün.

teşe'ub

 • Budaklanmak.
 • Perâkende olmak, dağılmak, saçılmak.

teşrih / teşrîh / تشریح

 • Açma. (Arapça)
 • Açılama, şerh etme. (Arapça)
 • Otopsi. (Arapça)
 • Anatomi. (Arapça)
 • Teşrîh etmek: Açılamak, açıklamalı olarak söylemek veya yazmak. (Arapça)

tevsim

 • Hacıların hac zamanı toplanmaları.
 • Dağlamak sureti ile ten üzerine işaret koyma, döğme yapma.
 • İsimlendirme, ad verme.

tezahürat-ı maneviye / tezahürat-ı mâneviye

 • Mânevî açılımlar, görünümler.

tılsım-ı muğlak

 • Anlaşılması zor, kapalı gizli şey.
 • Açılması müşkül olan tılsım, kapalı ve gizli haber.

tılsım-ı müşkilküşa / tılsım-ı müşkilküşâ

 • Açılması ve anlaşılması zor olan İlâhî gizli mânaları, hakikatları açan tılsım.

tinnin-i felek / tinnîn-i felek

 • Saman yolu, hacılar yolu. Gökteki husuf ve küsuf mevkileri olan iki düğüm.

ümm-üd dem

 • Kırmızı kan damarlarında görülen kabarma. Bu nabız damarlarından birisine açılan kan kesesi.

üşküfte

 • Açılmış çiçek. (Farsça)

vakfe

 • Bir hareketin geçici olarak durdurulması.
 • Durak. Durulacak yer.
 • Hacıların Hac esnasında Arafat'taki tevakkufları olup, eda etmeğe mecbur oldukları şartlardan birisidir.

vasıtasıyla

 • Aracılığıyla, kanalıyla.

vasvasa

 • Yüz örtüsü.
 • Köpek eniğinin gözlerinin açılması.

vesait / vesâit / وسائط

 • Araçlar. (Arapça)
 • Aracılar. (Arapça)

vesait-i tabiiye-i münakale

 • Taşımacılığı sağlayan doğal vasıtalar.

vesatat-ı aliye / vesâtat-ı âliye

 • Bir hürmet ve saygı ifadesi olarak "yüce aracılığınızla" anlamında bir söz.

vesatet / vesâtet / وساطت

 • Vâsıta olma, araya girme, aracılık yapma.
 • Aracılık. (Arapça)

vesilelik

 • Aracılık.

vladivostok

 • Rusya'nın doğusunda bulunan ve Pasifik Okyanusuna açılan bir liman şehri.

yağmageri / yağmagerî

 • Çapulculuk, yağmacılık. (Farsça)

yevm-i nüşur

 • Kıyamet günü, mahşer günü. Herkesin amel defterinin açılıp neşredilip gösterileceği gün.

zahk

 • Hastalıktan dolayı tilkinin tüyü dökülüp derisi açılması.

zehr-abe

 • Acı ve zehir gibi su. Zehirli su. (Farsça)
 • Mc: Acı, acılık. (Farsça)

zengar / zengâr

 • Bakır pası nev'inden bir mâden. Boyacılar kullanılır. Öldürücüdür. Yeşil renktedir.

zerare

 • Saçılan şey.

zerefşan / zerefşân / زرافشان

 • Altın saçılmış, altın yaldızlı. (Farsça)

zevaya / zevâyâ / زوایا

 • (Tekili: Zâviye) Zaviyeler. Açılar. Köşeler. Tekyeler.
 • Açılar. (Arapça)
 • Köşeler. (Arapça)
 • Küçük tekkeler, zaviyeler. (Arapça)

zıvana

 • İki ucu açık küçük boru. (Farsça)
 • Birbirine geçen şeylere açılan boru şeklinde delik. (Farsça)

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR