LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ABRI ifadesini içeren 56 kelime bulundu...

astane

 • Eşik, atebe. (Farsça)
 • Paytaht. (Farsça)
 • Mânevi büyüklerin kabri. (Farsça)
 • Büyük tekke. (Farsça)
 • Merkez. (Osmanlı İmparatorluğunun merkezi olması münasebetiyle İstanbul manasına da gelir.) (Farsça)

batın / bâtın

 • Bütün varlıkların iç yüzünü ve özellikle canlıların içlerini mükemmel bir fabrikanın harika makineleri gibi yaratan ve işleten Allah.

camhane

 • Cam fabrikası. (Farsça)

ebva'

 • Medine-i Münevvere'ye bağlı olup, Mekke-i Mükerreme yolunda bir köyün adıdır. Medine'ye yirmiüç mil uzaklıktadır. Köyün üstünde dik ve kuru bir dağın adı da Ebvâ'dır. Bu köy iki şey ile meşhurdur. Biri: Peygamberimizin annesi Hz. Amine'nin kabri orada bulunmaktadır. İkincisi ise: Hicretin birinci se

endüstri

 • Sanayi, imalât, sanatlar. Hammaddeyi mâmul eşya hâline getirme. Bu da ikiye ayrılır. 1- Küçük sanayi: Ev ve atölyelerde basit âlet ve makinelerle eşya imalâtıdır. 2- Büyük sanayi: Su buharı, akaryakıt, elektrik, atom enerjisi gibi büyük çapta enerji kaynaklarından faydalanılarak fabrikalarda seri hâ (Fransızca)

fabrika-i acibe

 • Hayret verici, şaşılacak fabrika.

fabrika-i askeriye

 • Bir fabrikaya benzeyen askeriye müessesesi.

fabrika-i kainat / fabrika-i kâinat

 • Bir fabrikayı andıran kâinat, evren.

fina / finâ

 • Şehir kenarı, büyük mezarlıklar (fabrika, mektep, kışlalar) ve kasabadakilerin harman yapmak, hayvan koşturmak, eğlenmek için devamlı kullandıkları yerler.

garkad

 • Bir dikenli ağaç.
 • Medine-i Münevvere'de olan kabristana "Baki-ul Garkad" denir.

gazze

 • Şam'ın doğusunda bir yerin adı. (Resullulah Efendimizin ceddi Hâşim'in kabri ordadır.)

guristan

 • Mezarlık, türbe. Kabristan. (Farsça)

hamuşan

 • Mevlevi tâbirlerindendir. Konya'da Mevlâna'nın türbesi haricinde ve kıble cihetindeki büyük kabristana verilen isimdir.
 • Sessizler, susmuş olanlar, uykuda olanlar.

helu'

 • Sabrı az, hırsı çok olan. Sabırsız olup her halini halka şikâyet eden insan.

heyrea

 • Çoban düdüğü.
 • Meyyitin kabrine toprak dökmek.

hidroelektrik santralı

 • Su gücünü kullanarak elektrik üreten fabrika veya merkez.

humbarahane

 • Humbara yapılan beylik fabrika.
 • Tar: Humbaracılar kışlası.

hüve'l-batın / hüve'l-bâtın

 • O Bâtındır; bütün varlıkların içyüzlerini mükemmel bir fabrikanın harika makineleri gibi yaratıp işleten ve herşeyin iç âlemine hükmeden Allah'tır.

i'malat

 • Bir memlekette veya bir fabrikada yapılan işler ve eserler.

i'malgah / i'malgâh

 • Fabrika, atölye. (Farsça)

imam-ı ali rıza

 • (Hi: 153 de Medine-i Münevvere'de doğmuştur.) Eimme-i İsnâ Aşer'in yedincisidir. İmam-ı Musa Kâzım'ın oğludur. Tus; yani Meşhed'de medfun olup kabri ziyaretgâhtır. (R.A.)

ism-i batın / ism-i bâtın

 • Allah'ın, bütün varlıkların iç yüzünü ve özellikle canlıların içlerini mükemmel bir fabrikanın harika makineleri gibi yaratıp işlettiğini gösteren ismi.

istihsalat

 • (Tekili: İstihsal) Üretilen şeyler. Bir memleketin veya fabrika gibi faaliyet merkezlerinin çıkardığı, yetiştirdiği şeyler.

kabr-i vahşet

 • Vahşet kabri; yabanilik, vahşilik mezarı.

kağıthane

 • Kâğıt fabrikası.
 • İstanbul'da vaktiyle böyle bir fabrikanın bulunduğu yerdeki mesire.

kantin

 • Kışla, fabrika, mekteb gibi yerlerde bakkal veya aşcı dükkânı. (Fransızca)

kargah / kârgâh

 • Fabrika, iş yeri. Atölye. (Farsça)

karhane / kârhane / كارخانه

 • İş yeri, iş yapılan yer. (Farsça)
 • Süt satılan yer. Süt fabrikası. (Farsça)
 • Fabrika. (Farsça)
 • İşlik. (Farsça)

kubbe-i saadet

 • Mutluluk kubbesi; büyük ve manevî derecesi yüksek bir zâtın kabrinin ve türbesinin bulunduğu yer.

lahavle / lâhavle

 • (Lâhavle ve lâkuvvete illâ billâhil-aliyyil azim" cümlesinin kısaltılmışı ki, "Kuvvet ve kudret ancak Cenab-ı Allah'tadır." meâlinde olup bir belâ ve tehlike esnasında veya sabrın tükendiğini açıklamak için söylenir.

lahd

 • Kabir kazıldıktan sonra, kabrin taban sathından kıble cihetine kabir boyunca, içine ölü sığacak kadar genişlik ve derinlikte kazılan yer.

masna'

 • (Masnaa) Su mahzeni. Sarnıç.
 • Şimdiki Arapçada: Fabrika.
 • Bucak, köşe.

melhed

 • Kabrin çukur açılacak yeri.

mensucat / mensucât

 • Bez veya kumaş gibi dokumak suretiyle yapılan tezgâh veya fabrika mahsulü mallar.

merzegan

 • Cehennem. (Farsça)
 • Mangal. (Farsça)
 • Kabristan, mezarlık. (Farsça)

muvacehe-i seadet / muvâcehe-i seâdet

 • Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem mübârek kabrinin bulunduğu Hücre-i Seâdetin (odanın) kıble tarafında ziyâret sırasında önünde durulan duvar.

nur-u kabir

 • Kabri mânevî olarak aydınlatan ışık.

pişegah / pişegâh

 • İş yeri. Fabrika. (Farsça)

ravza-i mutahhara

 • Peygamber Efendimizin (a.s.m.) kabri ile minberi arasındaki şerefli alan, Peygamber Mescidinin inşa edildiği ilk saha.

ravza-i pak-i ahmedi / ravza-i pâk-i ahmedi

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) tertemiz makamı, kabri.

ravza-i saadet

 • Mutluluk bahçesi; Peygamber Efendimizin (a.s.m.) mübarek kabri.

ravza-i şerife

 • Peygamber Efendimizin (a.s.m.) kabri ile minberi arasındaki şerefli alan.

ravzaimutahhara

 • Peygamberimizin pak ve mübarek kabri.

resm-i küşad

 • Yeni yapılan mekteb, fabrika, kışla, hükümet konağı, demiryolu vs. gibi şeylerin umuma açılışı yerinde kullanılan bir tâbirdir. Yeni tabirde " Açılış töreni" demektir.

sabır-şiken

 • Sabrı bozan.
 • Sabrı kıran, sabrı bozan. (Farsça)

sabırşiken

 • Sabrı kıran ve bozan.

sabırsuz / sabırsûz

 • Sabrı yakan, sabırsızlık veren. (Farsça)
 • Sabrı yıkan, taşıran.

sabr-ı eyyüb

 • Eyyüb'ün (A.S.) dillere destan olan sabrı.

sabr-ı eyyub-u metanet / sabr-ı eyyub-u metânet

 • Hz. Eyyub'un (a.s.) sabrındaki sağlamlık.

sabri-i evvel

 • Birinci Sabri.

sanayi' şirketi / sanâyi' şirketi

 • İki veya daha fazla san'at sâhibinin başkasından iş kabûl ederek ücretini paylaşmak üzere veya fabrika kurup îmâlât kârını paylaşmak üzere kurdukları şirket, ortaklık. Şirket-i A'mâl.

şebeke-i seadet / şebeke-i seâdet

 • Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem mübârek kabrinin bulunduğu Hücre-i seâdet denilen yerin dış duvarı etrâfında yerden Mescid-i Nebî'nin tavanına kadar yükselen demir parmaklık.

şirket-i a'mal / şirket-i a'mâl

 • İki veya daha fazla san'at sâhiblerinin, başkasından iş kabûl ederek ücretini veya bir fabrika kurup îmâlât kârını paylaşmak üzere kurdukları şirket, ortaklık.

tahammül-suz / tahammül-sûz

 • Dayanma gücünü, sabrı yakıp yok eden.

vadi-i hamuşan / vadi-i hâmuşan

 • Kabristan, mezarlık.

zekeriyya aleyhisselam / zekeriyyâ aleyhisselâm

 • İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Yahyâ aleyhisselâmın babasıdır. Soyu Süleymân aleyhisselâma ulaşır. Mûsâ aleyhisselâmın dîninin emir ve yasaklarını insanlara tebliğ etti. Yahûdîler tarafından şehîd edildi. Kabri Haleb'dedir.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın