LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Ağa ifadesini içeren 1637 kelime bulundu...

a'bel

 • Ak, beyaz.
 • Ağaç yaprağının dökülmesi.

a'nan

 • Ufuklar.
 • Ağacın ucu.

abdullah ibn-i ömer

 • Bi'setten bir yıl önce doğdu. Hicri yetmişüç tarihinde Haccâc-ı Zalim'in emri ile şehid edildi (R.A.) Sahabe-i Kirâmın ileri gelenlerinden ve Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselâmın çok bağlılarından ve dâima onun ahlâkını yaşamağa çalışanlardandı. Hz. Ömer Radıyallahü Anh'ın oğlu idi. Hilâfet ve Val

abey-seran

 • Fesliğen.
 • Şiddetli emir.
 • Şer ve mekruh nesne.
 • Bir dikenli ağaç.

abide

 • Uzun müddet dillerde destan olup kalan beliye ve dâhiye.
 • Bir milletin târihinde büyük bir değeri hâiz olan vak'a.
 • Fesahat ve belâgatı dolayısıyle benzeri söylenemeyen şiir.
 • Tarihte yüksek ve hâkim bir mevkide olan vak'aları veya büyükleri yaşatmak için yapılan bina.

ac / âc / آج

 • Ilgın ağacı. (Farsça)

acam

 • (Tekili: Ecme) Meşelik, kamışlık, ağaçlıklar.

aceme

 • (Çoğulu: Acemât) Çekirdek.
 • Çekirdekten biten hurma ağacı.
 • Sert ve sağlam taş.

acuze-i şemta

 • Saçı ağarmış kocakarı.

adatın harıkı / âdâtın hârıkı

 • Âdetlerin, kanunların olağanüstünü, bir mu'cize olarak gerçekleşmiş olanı.

adid

 • Ağaç kesmek.
 • Kesilmiş ağaç.
 • Tepesine el yetişen hurma ağacı.

adiyat / âdiyât

 • Alışılmış, olağan şeyler, günlük işler.

af'af

 • Devedikeni ağacının yemişi.

afar

 • Arap diyarında çok olan bir yeşil ağaç.
 • Hurma ağacını islah etmek.
 • Katıksız ekmek yemek.

agah / âgâh / آگاه

 • Haberdar. (Farsça)
 • Âgâh etmek: Haberdar etmek. (Farsça)
 • Âgâh olmak: Haberdar olmak. (Farsça)

agahan / agâhân

 • (Tekili: Agâh) Agâhlar, bilenler, bilgililer. Âlimler. (Farsça)

ağaiyet

 • Ağalık.

agavat

 • (Tekili: Ağa) Saray hizmetlerinde kullanılan harem ağaları.

agayan

 • Ağalar.

ağayan / ağayân / آغایان

 • Ağalar. (Türkçe - Farsça)

agehi / agehî

 • (Bak: AGÂHÎ)

aglal

 • Ağaçlar arasında akan su.

agras

 • (Tekili: Gars) Taze fidanlar, yeni dikilmiş ağaçlar.

agsan

 • (Tekili: Gusn) Dallar, ağacın dalları.
 • Mc: Mânanın kısımları.

agser

 • Boz ve esmer renkli, çok tüylü abâ, kilim.
 • Kurbağa yosunu.
 • Karabatak kuşu.
 • Aşağılık ve âdi (adam).

agvar

 • (Tekili: Gar) Mağaralar.

agyaz

 • (Tekili: Gayze) Ağaçlıklar, meşelikler.

ahdet

 • (Çoğulu: Ahâd) Yağmur yağdıktan sonra yağan yağmur.

ahen-be

 • Dokunacak bezin veya çulhanın iki yanına konan demirli ağaç. Bu demirli ağaç bezin buruşukluğunu da açar. (Farsça)

ahin / âhin

 • (Çoğulu: Avâhin) Fakir.
 • Hazır, sabit kimse.
 • Yumuşak hurma ağacı.

ahlat

 • (Tekili: Hılt) Çok karıştırılabilir, karıştırılmağa elverişli.

ahşab

 • Kereste. Tahta. Ağaçtan yapılan bina.
 • Ağaçtan olanlar.

ahun

 • Delik, yarık. Lağam. (Farsça)

ahun-bür

 • Yer kazan, delik açan. Lağamcı. (Farsça)

ahval-i adiye / ahvâl-i âdiye / احوال عادیه

 • Olağan haller.

ajüg

 • Hurma lifi. (Farsça)
 • Ağaç budama. (Farsça)

ak'ak

 • Saksağan.

ak'aka

 • Saksağan sesi.

aka

 • İran Türkleri "ağa" yerine kullanırlar.

akağa

 • Osmanlı saraylarında hizmet gören beyaz hadımağası.

akak

 • (Çoğulu: Akâık ) Saksağan kuşu.

akciğer

 • Göğüs boşluğunu dolduran ve solunmağa yarayan bir organ. Ree.

akhaf

 • (Tekili: Kıhf) Ağaç kaplar, ağaçtan yapılmış kaplar.
 • Kafa tasları.

akrebe

 • Dişi akrep.
 • Çevik ve zeki cariye.
 • Ayakkabı bağcığı.
 • Kazan, tencere gibi eşyaları ateş üzerine asmağa yarayan "S" şeklindeki kanca.

akriha

 • (Tekili: Karah) Temiz su.
 • Ağaçsız yer, ağacı olmayan tarla.

aks

 • Karıştırmak.
 • Bir ağaç cinsi.

alabanda

 • İtl. Gemilerde dümeni tam sancağa veya iskeleye kırma, yahut geminin bir tarafındaki toplara ateş etme kumandası.
 • Mc:Şiddetle kınama ve azarlama.

allame / allâme

 • İslâmiyetin yirmi ana ilmi ve bunların kolları olan seksen ilminde mütehassıs ve evliyâlık derecelerinde yükselmiş, ayrıca lâzım olduğu kadar zamanın fen ve edebiyat ilimlerinde de yetişmiş zât. Âlim kelimesinin mübâlağalı ismi fâilidir.

amik

 • Hicaz vilâyetinde ulu bir ağaç.

amr ibn-ül-as

 • Sahabe olup kumandanlıklarda ve valilikte bulunmuştur. Çok zeki ve belâgatlı bir zât olduğu söylenir. Vefatı (Hi: 43) tür.

amud-ül fecr

 • Sabah yeri ağarıp uzama.

an mim amed

 • Tar: İslâmiyeti ve Türkçeyi öğretmek maksadıyla, devşirilerek toplanan ve Türk köylülerine satılan acemi oğlanlardan, müddetini tamamlayarak Rumeli Ağasının tezkeresiyle ulüfeye yazılanların kayıtlarına verilen işaret. (Farsça)

anem

 • Bir ağaç cinsi ki, kızıl yumuşak budakları olur.

anet

 • Cimâdan âciz olmak.
 • Ağaçtan yaptıkları deve ağılı.

aneze

 • Ucu demirli uzun ağaç, (ki asâdan uzun, süngüden kısa olur.)

anin

 • Yağ çıkarmağa mahsus olan yayık. (Farsça)

ar'ar

 • Dikenli ardıç ağacı, dağ selvisi.
 • Mc: Güzelin boyu bosu.

ar'are

 • Dağ başı. İki burun deliğinin arası.
 • Servi ağacı. Çocuk oyunundan bir oyun.

arazi-i muhtekere / arâzi-i muhtekere

 • Kiracısı tarafından üzerine bina yapılmak veya ağaç dikilmek üzere senelik bir ücret karşılığında kiraya verilen arazi. (Kiracı, kira bedelini her sene arâzi sahibine vererek o arâziyi devamlı sûrette elinde bulundurur.)

arbede-cuyane / arbede-cûyâne

 • Kavga çıkartmağa yeltenerek. (Farsça)

arin

 • Arslanın yerleşip yataklandığı yer.
 • Ağaçlar.
 • Et.

ariz

 • Ardıç ağacı.

arka

 • Çadıra diktikleri direk.
 • Duvar içinde kerpiç ve taş arasına konulan ağaç.

armaz

 • Kurbağa yosunu.

arsat

 • Semer ağaçlarına çakılan ağaç mıh.

arten

 • Bir ot cinsidir ki, debbağlar onunla gön ve sahtiyan dibâgat ederler.

arv

 • Sıtma ve diğer ateşli hastalıklarda gelen ilk titreme.
 • İş için birinin yanına varma.
 • Yemişsiz bir çeşit ağaç.

arz

 • Ardıç adı verilen bir ağaç. (Farsça)

arzi / arzî

 • (Arziye) Toprağa ait ve müteallik. Yere ait, toprakla alâkalı.
 • Semavî olmayan. Beşerî olan.

as

 • Mersin ağacı.

asar-ı mu'cize / âsâr-ı mu'cize

 • Olağanüstü eserler, mu'cize eserler.

asar-ı mu'cizekarane / âsâr-ı mu'cizekârâne

 • Mu'cizeli eserler; olağanüstü eserler.

aselbent

 • Tıbda ve kokuculukta kullanılan bir reçinedir ve aynı adla anılan ağacın kabuklarının çizilmesiyle elde edilir.

ashab-ı eyke / ashâb-ı eyke

 • (Ashâb-ı Leyke) Şuayb'ın (A.S.) Allah tarafından kendilerine gönderildiği kavmin adı. Yerleri ağaçlı olduğundan bu isim verilmiştir.

ashab-ı kehf / ashâb-ı kehf / اَصْحَابِ كَهْفْ

 • Kur'ân-ı Mu'ciz-ül Beyan'da bahsi geçen ve devirlerinin zâlim padişahından gizlenerek ve onun şerrine âlet olmaktan çekinerek, beraberce bir mağaraya saklanıp, Rabb-ı Rahimlerine (C.C.) sığınan, dindar ve makbul büyük zâtlar. İsimleri rivâvette şöyle sıralanır: Yemlihâ, Mekselinâ, Mislinâ, Mernüş, D
 • Mağara arkadaşları. Bunlar, zamanlarındaki zalim hükümdarlarının şerrinden mağaraya sığınan ve orada yıllarca uyutulduktan sonra tekrar diriltilen, köpekleri ile birlikte, yedi sekiz kişiydiler.
 • Mağara arkadaşları.

aşı

 • Birşeyden alınıp diğer birşeye aktarılan madde.
 • Çeşitli tehlikeli hastalıkların önünü almak için aşılanan madde.
 • Yabani veya cinsi âdi bir ağaca, cinsine yakın diğer iyi bir ağaçtan vurulan kalem veya yaprak aşısı.

asm

 • Sargı.
 • Kırılmış kemiğe bağlanan ağaç.

asmar

 • Mersin ağacı. (Farsça)

aşrefe

 • Bir cins misvak ağacı.

asri / asrî

 • Çağa uygun.

aşşe

 • Yaprağı uzun ve ince olan hurma ağacı.
 • Zayıf vücutlu, uzun boylu kadın.

atan

 • (Çoğulu: Atân) Kovası el ile çekilen kuyu.
 • Kuyunun ve havuzun etrafında deve çekip duracak yer.
 • Su kenarı.
 • Kokmak.
 • Dibâgat etmek.

ataya / atâyâ

 • Armağanlar, ihsanlar.

atnab / atnâb / اطناب

 • (Tekili: Tınâb) Çadır ipleri.
 • Ağaç kökleri.
 • Tıb : Vücuttaki sinirler.
 • İpler. (Arapça)
 • Çadır ipleri. (Arapça)
 • Ağaç kökleri. (Arapça)

atum / atûm

 • Su kaplumbağası.

avane

 • Uzun hurma ağacı.

avans

 • İlerideki bir alacağa mahsuben önceden verilen para. (Fransızca)

aydan

 • (Tekili: Uvd) Uzun hurma ağaçları.

aydane

 • Uzun hurma ağacı.

ayet / âyet

 • Eser.
 • Kimsenin inkâr edemiyeceği açık delil. Nişân. Alâmet. İşaret.
 • Menzil, mekân.
 • Kur'ân-ı Kerim'deki her bir cümle. Mânen uyanmağa, intibâha sebeb olan hâdise. (Kur'ân-ı Kerim'de 6666 âyet vardır.)

ayhüm

 • Ağaç kökü.
 • Kırmızı sahtiyan.

ayn-ı belagat / ayn-ı belâgat

 • Belâgatın ta kendisi.

ays

 • Sık ağaçlık yer. Koruluk.

azamut / azamût

 • (Mübalâğa sigası ile) Azamet. Kibriya. Allah'a mahsus olan büyüklük.

azb

 • Tatlı, lâtif, hoş ve şirin olan yiyilecek ve içilecek şey.
 • Fazla susuzluktan yemek yemeği terketme.
 • Men'etme.
 • Feragat.

azimet

 • Takvâ ile amel etmek. Allah'ın emirlerini en mükemmel ve eksiksiz yapmağa çalışmak.
 • Kesin karar vermek.
 • Yola çıkmak, gitmek.

aziş

 • Talaş, yonga, ağaç ve tahta kırığı. (Farsça)
 • Eşik tahtası. (Farsça)

azk

 • Hurma ağacı.
 • Nişan, alâmet, işâret.

azüg

 • Hurma lifi. (Farsça)
 • Ağaç ve asma budantısı. (Farsça)

ba'l

 • (Çoğulu: Buûl) Cahiliyet devrine mahsus bir put. Güneş Tanrısı.
 • Karıkocadan herbiri.
 • Yılda bir kez yağmur yağan yüksek yer.
 • Hayret.
 • Zaaf, zayıflık.

babzen

 • Ağaçtan veya demirden yapılmış olan kebap şişi. (Farsça)

bagare

 • Şiddetle yağan yağmur.

bahariyye

 • Edb: Birini övmek için yazılan ve bahar tasviriyle başlayan kaside.
 • Tar : Yeniçeri ağasından itibaren padişah tarafından Yeniçeri kâtibiyle ocak ağalarına verilen baharlık.

bahe

 • Kaplumbağa. (Farsça)

bahire / bâhire

 • Dikenli ağaç.
 • Çok koşan cins bir deve.
 • Çok koşan cins deve.
 • Dikenli ağaç.

bahr-i belağat / bahr-i belâğat

 • Belâğat denizi.

baliğ / bâliğ

 • Bülûğa eren, ergenlik çağına gelen. Cünüp olup, gusül (boy) abdesti almağa başlayan, evlenecek yaşa gelen erkek.

ban

 • Dam, çatı.
 • Sorgun ağacı. Bey söğüdü.
 • yun. Sevgilinin boyu. Farsçada kelime sonuna gelerek, Türkçedeki "ci, cu" ekleri yerini tutan mânâda kullanılır. Meselâ: Bağban: Bağcı.

bar-mend

 • Yemiş veren, yemişli ağaç. (Farsça)

bazergan / bâzergân

 • Tüccar, alış veriş eden esnaf. (Farsça)
 • Bezirgan. (Farsça)
 • Ağa makamındaki yahudilere verilen isim. (Farsça)

be-ser ü pa / be-ser ü pâ

 • Baştan ayağa. (Farsça)

bebga

 • Papağan.

bedaat-i harika / bedâat-i harika

 • Harika, olağanüstü güzellik.

bedel-i öşr

 • Huk: Arazi-i emiriye üzerinde bina yaparak veya meyvesiz ağaç dikerek koru haline koyma sebebiyle öşre bedel alınan kira.

beden

 • (Çoğulu: Ebdân) Gövde, vücut, ten.
 • Vücudun kol, bacak ve baş gibi ayrıca kısımlarından başka diğer merkezi kısmı.
 • Ağacın dal ve budaktan başka olan kısmı, kütük.
 • Kale bedeni.

behbehan

 • Papağan, tûti kuşu.

behramec

 • Çiçeği kokulu bir nevi söğüt ağacı.
 • Her renkte olan leylâk çiçeği.

belagat / belâgat

 • Hitâbettiği kimselere göre uygun, tam yerinde, düzgün ve hakikatlı güzel söz söyleme san'atı. Muktezâ-yı hâle mutâbık söz söylemek.
 • Belâgat, hem düzgün, hem yerinde söz söylemeyi öğreten ilmin de adı olur. Ve maani, beyan, bedi' diye üç kısma ayrılır. Bu gün Edebiyat denilen bilgiye,

belagat-füruş / belâgat-füruş

 • Belâgat taslıyan. (Farsça)

belagat-ı arabiye / belâgât-ı arabiye

 • Arab belâgati, edebiyatı.

belağat-i ayet / belâğat-i âyet

 • Âyetin belâğati; düzgün, kusursuz, yerinde ve halin ve makamın icabına göre söz söyleme.

belağat-i eda / belâğat-i edâ

 • Üslup ve ifadedeki belâğat.

belagat-i hakikiye / belâgat-i hakikiye

 • Gerçek belagat.

belağat-i harika / belâğat-i harika

 • Hayranlık verici belâğat.

belağat-i harikulade / belâğat-i harikulâde

 • Olağanüstü söyleyiş güzelliği.

belagat-i ifade / belâgat-i ifade

 • Anlatma ve ifade etmedeki belâgat.

belağat-i irşadiye / belâğat-i irşadiye

 • Doğru yolu gösteren belâğat.

belagat-ı kur'aniye / belâgat-ı kur'âniye

 • Kur'ân belâğatı, Kur'ân'ın güzel ve yerli yerinde ve muhatabın hâline uygun anlatımı.

belagat-i kur'aniye / belâgat-i kur'âniye

 • Kur'ân'ın belâgati.

belağat-ı kur'aniye / belâğat-ı kur'âniye

 • Kur'ân'ın kendine has belâğatı.

belağat-i kur'aniye / belâğat-i kur'âniye

 • Kur'ân'ın kendine has belâğati.

belağat-i maneviye / belâğat-i mâneviye

 • Mânevî belâğat.

belagat-ı mu'cizekarane / belâgat-ı mu'cizekârâne

 • Mu'cizeli belâgat.

belağat-i mu'cizekarane / belâğat-i mu'cizekârâne

 • Mu'cizeler gösteren belağat.

belagat-ı nazm / belâgat-ı nazm

 • Nazmın belâgati; tertip ve dizilişteki kusursuzluk.

belagat-i nazm / belâgat-i nazm

 • Nazmın belâgati; tertip ve dizilişteki kusursuzluk.

belagat-i nazmiye / belâgat-i nazmiye

 • Dizilişe ait belâgat; şiirin düzgün, kusursuz, yerinde, hâlin ve makamın icabına göre söylenmesi.

belagat-pira / belâgat-pirâ

 • Belâgata süs veren. Süslü ve belâgatlı konuşan.

belağatçe

 • Belâgat ilmine göre.

beliğ / belîğ

 • Edb: Belâgatli kimse. Meramını tamamen, noksansız ve güzel sözlerle anlatmağa muktedir olan.
 • Kâfi derecede olan. Yeter olan.
 • Belagâtçi; belâğat ilminin inceliklerini bilen, maksadını noksansız ve güzel sözlerle anlatabilen kimse.

beliğ-i mukni / beliğ-i muknî

 • İkna edici belâgatçi, edip.

belut / belût

 • Bot: Meşe ağacı.
 • Meşe ağacının meyvesi olan palamut.

bem

 • Bazı sıfatlara katılarak mübalağa beyan eder.

bepga

 • Papağan. (Farsça)

ber-aver

 • Yemiş ağacı. (Farsça)

ber-bend

 • Ufak çocuğu annesinin sırtına bağlamağa yarıyan göğüs kuşağı. (Farsça)

berah

 • Açık işlenmiş yer.
 • Zâil olmak.
 • Ağaçsız arazi.

bered

 • Daha ziyade fırtınalı havalarda yağan dolu.

berem

 • Asma ve kabak çardağı. (Farsça)
 • Üzüm çubuklarının altına konulan çatal şeklindeki ağaç. Herek. (Farsça)

berg-i diraht

 • Ağaç yaprağı.

bergamot

 • Turunçgillerden bir ağaç ve bu ağacın meyvesi. Meyvenin kabuğundan güzel kokulu bir esans da çıkarılır.

bergüzar

 • Hatırlatmak için armağan, hediye vermek. (Farsça)

berhuz / berhûz

 • Torba, dağarcık. (Farsça)

berik

 • Yıldırayıcı, çok parlak nesne. (Mübâlağası: Berrak)
 • Parıltı, ışık, ziya.

berri / berrî

 • Toprağa ait, kara ile ilgili.

berriye

 • Toprağa âit.
 • Çöl. Beyaban. Sahra.
 • Kara askeri. Piyade.
 • Toprağa, karaya ait.

berrud / berrûd

 • Tül ağacı.

beşam

 • Hicaz'da yetişen bir cins ağaçtır ki, hoş kokuludur ve dallarından misvak yapılır.

besbase

 • Bir ağaç adı.

betil

 • Hz. İsa'nın (A.S.) anası olan Hz. Meryem'in lâkabı.
 • Salkımları sarkmış ağaç.
 • Nehirlerdeki akıntılar.
 • Ağacın gövdesinden veya ana ağaçdan ayrılıp başka kök salan fidan.

bevz

 • Rutubetten dolayı yiyecek ve giyeceklerde meydana gelen yeşil renkte küf. (Farsça)