LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Açık ifadesini içeren 955 kelime bulundu...

müteşabih ayet / müteşâbih âyet

 • Mânâsı açık olmayan âyet-i kerîme. Çoğulu, müteşâbihâttır.

müteşabihat / müteşâbihât

 • Mânâsı kapalı âyet-i kerîmeler ve hadîs-i şerîfler. Müteşâbihâta îmân etmeli, mânâsını Allahü teâlâya bırakmalıdır. Bunlar, Allahü teâlânın sevdiklerine bildirdiği sırların sembolleri, işâretleridir. Bunları anlıyanlar açıklamamışlardır.

a'yen

 • Büyük ve iri gözlü.
 • Bakılan yer.
 • Çok açık, pek belli, bâriz.

abeket

 • (Çoğulu: Abekât) Tâne, az şey.
 • Tuluk içinde kalan yağ bakiyyesi.
 • Ekmek parçası.
 • Yılan başı dedikleri ufacık akça boncuk.

abraş

 • Alaca benekli at.
 • Klorofil azlığından dolayı açık renkte lekeleri olan bitki yaprağı.

ağıl

 • Koyun, keçi vesair hayvanlara mahsus üstü açık, etrafı çit veya çalı çırpı ile çevrilmiş yer, mandıra.

ahi

 • Kardeşim.
 • Ahilik ocağından olan kimse.
 • Eli açık, cömert.

ahkam-ı ictihadiyye / ahkâm-ı ictihâdiyye

 • Kur'ân-ı kerîm ve hadîs-i şerîfte açıkça bildirilmeyip, müctehid denilen âlimlerin açıkça bildirilenlere benzeterek elde ettikleri hükümler.

ahkam-ı mesture / ahkâm-ı mesture / اَحْكَامِ مَسْتُورَه

 • Örtülü (açık olmayan) hükümler.

ahkam-ı zımniye / ahkâm-ı zımniye

 • Açıkça söylenmeyip dolayısıyla anlatılan hükümler, esaslar.

aktivizm

 • Hakikatin, düşüncede kalmasından ziyade, hayat ve fiile intikalini ve bütün ilimlerin, cemiyetin gelişmesine hizmet etmesini isteyen ve böylece iradenin faaliyet ve tesirliliğini açıklayan felsefî bir meslek.

akva ve ahzar / akvâ ve ahzar

 • Daha kuvvetli ve daha açık.

akve

 • Evin önündeki açıklık, meydanlık. Avlu.

alam-ı elime / alâm-ı elime

 • Çok acı ve acıklı elemler.

alan

 • Orman içinde açıklık, meydan.

alani / alânî

 • Açıkta, meydanda, herkesin gözü önünde.

alaniyeten / alâniyeten

 • Herkesin önünde, açıkça, alânen.

alarga

 • İtl. Açık deniz, engin.

alen

 • Aşikâr, apaçık, meydanda olma.

alenen / علنا

 • Gizli olmayarak, açıktan.
 • Açıktan, açıkça.
 • Açıkça, saklanmadan.
 • Açıkça. (Arapça)

aleni / alenî / علنى / عَلَن۪ي

 • Açık olarak, meydanda. Gizli olmayarak.
 • Açık.
 • Açık, gizli olmayan.
 • Açık, aşikâr. (Arapça)
 • Açık olarak.

aleniyet

 • Herkesin göreceği halde olma, açıklık.

aleniyye

 • Açık, aleni, göz önünde.

alin / alîn

 • Aleni, açık.

amelde mezheb

 • Mutlak müctehid denilen derin âlimin, Kur'ân-ı kerîm, hadîs-i şerîf, icmâ ve Eshâb-ı kirâma âit nakilleri esas alarak, iş ve ibâdetle ilgili hükmü açıkça bildirilmeyen husûslarda çıkardığı hükümlerin hepsi.

arabe / arâbe

 • (Çoğulu: Arâbât) Keçi veya koyunun memesine geçirilen torba.
 • Açık saçık konuşma.

areb

 • Çok açıkgöz, en akıllı.

aruz

 • Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere etrafındaki nahiye ve köyler.
 • Edb: Şiirin ahenk ölçülerinden, nazmın vezinlerinden bahseden ilim. Arap, Fars, Türk şiirinde kullanılan vezin ki, hecelerin uzunluk (kapalılık) ve kısalık (açıklık) değerlerine dayanır.
 • Bir beytin birinci

asar-ı bahire / âsâr-ı bâhire

 • Apaçık eserler.

ashab-ı suffa / ashâb-ı suffa

 • Suffa ehli. Bunlar, Hz. Peygamberin (A.S.M.) mescidine bitişik üstü örtülü, etrafı açık bir yerde otururlardı ve orada yaşarlardı. Bu zatların yaşayışları ve hâlleri din hizmeti, hayatı bakımından büyük değer taşımaktadır. Bütün hayatları Peygamberimiz'in (A.S.M.) yanında bulunarak Kur'ânın en yükse

aşikar / aşikâr / âşikâr / آشكار

 • Belli, meydanda, açık. Bedihi. (Farsça)
 • Apaçık, görünen.
 • Açık, belli, meydanda.
 • Açık, belli, aşikâr. (Farsça)
 • Âşikâr etmek: Ortaya çıkarmak, belli etmek. (Farsça)
 • Âşikâr olmak: Ortaya çıkmak, belli olmak. (Farsça)

aşikare / âşikâre / آشكاره / آشِكَارَه / aşikâre / اٰشِكَارَه

 • Açık bir şekilde.
 • Belli ederek, açıkça.
 • Açık, belli. (Farsça)
 • Açıkça.
 • Açıkça.

aşikaren / âşikâren

 • Açıkça.
 • Açıkça.

aşkar / âşkâr / آشكار

 • Açık, belli, aşikâr. (Farsça)

aşkara / âşkârâ / آشكارا

 • Açık, belli, aşikâr. (Farsça)

asma'

 • Uyanık ve gözü açık (adam)
 • Keskin (kılınç).

asmani / asmanî / âsmânî / آسمانى

 • (Çoğulu: Asmâniyân) Gökyüzüne, aya, güneşe mensub. (Farsça)
 • Açık mavi. (Farsça)
 • Gökyüzüne ait. (Farsça)
 • Melek. (Farsça)
 • Açık mavi. (Farsça)

atf-ı beyan

 • Kapalı bir sözü, açıklayan cümle.

atiyülbeyan / âtiyülbeyân / آتى البيان

 • Aşağıda açıklanacak olan. (Arapça)

atol

 • Mercan adası. Mercan iskeletlerinin birikmesiyle meydana gelmiş olan halka biçiminde ve ortasında bir göl bulunan adacık.

ayan / ayân / عيان

 • Belli, açık seçik.
 • Açık, belli, aşikâr. (Arapça)

ayan beyan / ayân beyân

 • Besbelli, apaçık.

ayan-beyan / ayân-beyan

 • Apaçık.

ayanen / ayânen / عَيَانًا

 • Açıkça.
 • Açıkça, besbelli.
 • Açık olarak.

ayat-ı bahire / âyât-ı bâhire

 • Açık âyetler, deliller.

ayat-ı beyyinat / âyât-ı beyyinat / âyât-ı beyyinât

 • Açık seçik âyetler.
 • Ap açık âyetler.

ayat-ı beyyinat-ı kur'aniye / âyât-ı beyyinât-ı kur'âniye

 • Kur'ân'ın ap açık âyetleri.

ayat-ı muhkemat / âyât-ı muhkemât

 • Manası kat'i ve açık olan Kur'an âyetleri.

aydın

 • Aydınlık.
 • Açık, âşikâr, açıkça görünen.
 • Mübârek, mesut. Bilgili, okumuş, görgülü.Bugün bazı çevrelerde batı ilim ve felsefesini tahsil edip benimseyenlere de "aydın" denilmektedir. Aklı gözüne inmiş, yani herşeyi maddi ölçülerle yorumlamaya alışmış, kalbi maddeci felsefe ile

ayet / âyet

 • Eser.
 • Kimsenin inkâr edemiyeceği açık delil. Nişân. Alâmet. İşaret.
 • Menzil, mekân.
 • Kur'ân-ı Kerim'deki her bir cümle. Mânen uyanmağa, intibâha sebeb olan hâdise. (Kur'ân-ı Kerim'de 6666 âyet vardır.)

ayet-i muhkeme / âyet-i muhkeme

 • Muhkem âyet. Çoğulu âyât-ı muhkemât'tır.
 • Kur'ân-ı kerîm.
 • Kur'ân-ı kerîmde mânâsı açık olan âyet-i kerîmelere verilen ad.

ayet-i zulümat / âyet-i zulümat

 • Dalâlet ve inkâr karanlıklarında bulunan kâfirlerin durumunu açıklayan Nur Sûresinin 39. ve 40. âyetleri.

ayn-ı zahir / ayn-ı zâhir

 • Açıklık içinde, bizzat görünende.

azhar / اَظْهَرْ

 • En zâhir. En açık. Besbelli. Bedihi olan, rûşen.
 • Bir ibârenin en açık ve kat'i olan mânası.
 • Çok zahir ve açık.
 • En açık.
 • Pek zahir, en açık.
 • En açık.

azher

 • En zâhir, en açık.

azm-i veceni / azm-i vecenî

 • Tıb: Elmacık kemiği.

azrail

 • Ölüm meleği. Dört büyük melekten biridir, ölenlerin ruhlarını almak görevi vardır. Diğer bir ismi de "melek-ül mevt: Ölüm meleği"dir. Yeryüzünde hayatın var olması, insanın yaratılışı tesadüfle açıklanamıyacağı gibi, ölüm de tesadüfle açıklanamaz. Hayatı yaratan ölümü de yaratmıştır. Hayat gibi ölüm

baha / bâhâ

 • Suyun derin yeri.
 • Açık meydanlık. Alan.
 • Bir evin çevresindeki kapalı avlu veya bahçe.

bahir / bâhir / باهر / بَاهِرْ

 • Belli, açık.
 • Aşikâr. Açık. Belirli. Apaçık.
 • Güzel.
 • Meşhur, namdar.
 • Galip.
 • Açık, berrak.
 • Yalancı, ahmak.
 • Ekin sulayıcı, sulayan.
 • Belli, açık.
 • Işıklı, parlak, güzel.
 • Açık.
 • Apaçık.

bahire / bâhire

 • Belli ve açık olan.

bahs

 • Kazmak.
 • Ayırmak.
 • Saçmak.
 • Birşey hakkında etrafiyle söz söyleyip hakikatı araştırma. Konuşulan şey.
 • Teftiş.
 • Söz münazarası, muaraza, mübahese.
 • Bir mevzû hakkında tafsilât, açıklama.
 • İddialaşma.

barika-i beyan / bârika-i beyan

 • Parlak ifâde, açık anlatım.

bariz / bâriz

 • Doğan. Zâhir ve âşikar. Meydanda olan. Belli. Açıkça.
 • Açık, göz önünde, besbelli.
 • Açık, belli, âşikâr, zâhir.
 • Meydanda, açık.

basar

 • Âletsiz ve şartsız olarak, gizli ve âşikâr (açık) her şeyi görmesi mânâsına, Allahü teâlânın sübûtî sıfatlarından biri.

basık

 • Eli açık. Cömert. Dolup taşan.

basir / basîr

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Gizli ve açık her şeyi hakkıyle görücü.

batıniyye / bâtıniyye

 • Kurânın apaçık mânâlarına itibar etmeyip gizli mânalar bulduklarına inanan sapık bir anlayış.

batıniyyun / bâtıniyyûn

 • Kurânın açık mânâlarını bir yana bırakıp gizli mânalar bulduklarına inanarak sapıtan kimseler.

baz / bâz / باز

 • Doğan. Yırtıcı kuş. Av kuşu. (Farsça)
 • Açık. (Farsça)
 • Ayırma. Temyiz etme. (Farsça)
 • İniş. (Farsça)
 • Tekrar. (Farsça)
 • Açık. (Farsça)
 • Doğan. (Farsça)

bazar

 • Alış-veriş. Ahz ü itâ. (Farsça)
 • Alış-veriş yeri. Pazar. Üstü açık yer ki, hergün veya belirli günlerde herkes satacağını oraya çıkarıp pazarlıkla veya açık artırmayla satar. (Farsça)
 • Fiat kararlaştırılıp alış-verişte uyuşmak için yapılan konuşma veya çekişme, pazarlık. (Farsça)

bece

 • Çıban, arpacık, sivilce.

bed-reng

 • Açıkla koyu arasında kirli bir renk. (Farsça)

bedahaten

 • Çok açık bir şekilde.

bedahet / bedâhet / بداهت / بَدَاهَتْ

 • Açıklık. Zâhir delil. Belli, açık, aşikâr.
 • Birdenbire, hazırlıksız söz söyleme.
 • Atın yürümesi.
 • Her şeyin evveli, öncesi.
 • Açıklık, bellilik.
 • Ansızın ortaya çıkma.
 • Açıklık.
 • Apaçık olma.
 • Apaçıklık.

bedahet derecesinde / bedâhet derecesinde

 • Çok açık bir şekilde.

bedaheten / bedâheten / بَدَاهَتًا

 • Birdenbire, aniden, ansızın. Düşünmeksizin. Açık ve zâhir olarak.
 • Açıkça.
 • Apaçık biçimde.
 • Apaçık olarak.

bedahetle

 • Açıklıkla.

bedel-i ba'z

 • Geniş anlamlı bir sözün bir kısmına yapılan açıklama.

bedel-i iştim'al / bedel-i iştim'âl

 • Geniş ve genel anlamlı bir sözün bir noktasını açıklayan cümle.

bedel-i küll

 • Kapalı bir söze bütün yönleriyle yapılan açıklama.

bedh

 • Vurmak, darp.
 • Âcizlik.
 • Aşikâre olmak, aleniyyet, açıklık.

bedihi / bedihî / bedîhî / بديهي / بَد۪يه۪ي

 • İspat gerekmeyecek şekilde açık.
 • Akla kendiliğinden gelen.
 • Aşikâr, belli ve açık olma.
 • Ansızın zuhur eden.
 • Delil ve isbata muhtaç olmayacak derecede açıklık.
 • Apaçık, aşikâr.
 • Delilsiz bilinen şey, apaçık.
 • Açık.
 • Apaçık.

bedihiyat / bedîhiyât

 • Delil ve ispatı gerektirmeyecek ölçüde apaçık şeyler.

bedihiyat-ı hissi / bedihiyat-ı hissî

 • Hislerle açık bir şekilde idrak edilen nesneler, olaylar.

bedihiyat-ı hissiye

 • Duyularla bilinen apaçık gerçekler; görme, işitme, tatma gibi duyularla idrak edilen şeyler.

bedihiyyat / bedîhiyyât

 • (Tekili: Bedihî) Delil ve isbatına lüzum olmayan sarih ve açık şeyler.
 • Delil ile ispatı gerekmeyen apaçık şeyler.

bedihiyyet

 • Açıklık. Kolayca anlaşılır ve görülür olmak.

bedihü'l-butlan / bedîhü'l-butlan

 • Batıl ve yanlışlığı apaçık ortada olan.

belagat ü fesahat

 • Tam yerinde açık ve güzel söz söyleme.

belağat-ı beyan / belâğat-ı beyan

 • Açıklama ve ifadenin yerine ve hedefine ulaşması.

belca'

 • Kaşları arası açık olan kadın. (Müz: Eblec)

belde

 • Memleket, şehir.
 • Büyük köy.
 • Yer, arz.
 • Göğüs, sadır.
 • İki kaş arasında kıl olmayıp açık olması.

beliğ

 • Açık, düzgün söz söyleyen.
 • Güzel, sanatlı söz. Belâ-gatli.

berah

 • Açık işlenmiş yer.
 • Zâil olmak.
 • Ağaçsız arazi.

berahin-i aleniyye

 • Meydanda ve açık olan deliller.

berrak

 • Nurlu, pek parlak.
 • Bulanık olmayan, duru, açık, saf.

besaret

 • Göz açıklığı. Dikkatle bakış.

beşaş

 • (Beşeş, beşüş) Açık yüzlü. Güler yüzlü.

besat

 • (Bisât) Düz.
 • Döşenmiş.
 • Geniş.
 • Yayvan kab.
 • Düz açık yer.

beşişe

 • Açık yüzlü olmak.

beşş

 • Açık yüzlü olmak.

bet'

 • Boynu uzun olmak.
 • Aşikâre ve zâhir olmak. Açık ve görünür olmak.

bevn-i baid

 • Çok açıklık, uzak mesafe.

beyan / beyân / بيان / بَيَانْ

 • İzah. Açıklama. Anlatma. Açık söyleme.
 • Öğretme.
 • Fesahat ve belâgat.
 • Edb: Belâgat ilminin hakikat, mecaz, kinâye, teşbih, istiâre gibi bahislerini öğreten kısmı.
 • Söz olsun, iş olsun; vukû' bulan şeyden murad ne olduğunu o şey ile alâkası ve münâsebeti bulunan b
 • Anlatma, açıklama sanatı.
 • Açık olmak, açıklamak, bildirmek. Konuşma, yazma, anlama, anlatma, ifâde etme.
 • Açıklama, anlatma.
 • Açıklayıp bildirme.
 • Açıklama, ifade etme, dile getirme. (Arapça)
 • Beyân edilmek: Açıklanmak, dile getirilmek. (Arapça)
 • Beyân etmek: Açıklamak, dile getirmek. (Arapça)
 • Açıklama.

beyan buyurulan

 • Açıklanan, anlatılan.

beyan eden

 • Açıklayan, anlatan.

beyan edilen

 • Açıklanan.

beyan et!

 • Açıkla!.

beyan etme

 • Açıklama, anlatma.

beyan etmek

 • Açıklamak, izah etmek.

beyan olunan

 • Açıklanan.

beyan-ı fikir

 • Düşüncesini açıklama.

beyan-ı ifhamiye

 • Bildirmek ve anlatabilmek için yapılan açıklama.

beyan-ı kur'an / beyan-ı kur'ân

 • Kur'ân'ın açıklaması.

beyan-ı mu'ciz / beyân-ı mu'ciz

 • Mu'cizevî açıklama; açıklamaları mu'cize olan ve bir benzer açıklamayı yapmaktan başkalarını âciz bırakan Kur'ân'ın beyanı.

beyan-ı mu'ciznüma / beyan-ı mu'ciznümâ

 • Mu'cizeli anlatım, açıklama.

beyan-ı tefsir

 • Huk: Mücmel ve mübhem bir sözden maksadın ne olduğunu açıklayan beyan.

beyanat / beyânat / beyânât / بيانات / بَيَانَاتْ

 • (Tekili: Beyan) Nutuklar, izahlar, açıklamalar, beyanlar.
 • Açıklamalar.
 • Açıklayıp bildirmeler.
 • Açıklamalar, demeç. (Arapça)
 • Açıklamalar.

beyanat-ı ayat-ı kur'aniye / beyanat-ı âyât-ı kur'âniye

 • Kur'an'ın âyetlerinin açıklamaları.

beyanat-ı furkaniye

 • Hak ile batılı birbirinden ayıran Kur'ân'ın açıklamaları, izahları.

beyanat-ı hakikiye

 • Gerçek olan açıklama.

beyanat-ı harika

 • Hayranlık veren açıklamalar, izahlar.

beyanat-ı kevniye

 • Yaratılışa âit açıklamalar.

beyanat-ı kur'aniye / beyânât-ı kur'âniye

 • Kur'ân'ın açıklamaları.

beyanat-ı medhiye / beyânât-ı medhiye / بَيَانَاتِ مَدْحِيَه

 • Övgü dolu ifadeler, açıklamalar.
 • Övgülü açıklamalar.

beyanat-ı muhammediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) açıklamaları.

beyanat-ı sabıka

 • Geçmiş açıklamalar, önceden yapılan izahlar.

beyani / beyanî / beyânî

 • Açıklama olarak.
 • Açıklanıp bildirilen.

beyanname / beyannâme

 • Bildiri, açıklama.
 • Durumu yazı ile bildiren açıklama. (Farsça)
 • Açıklama yazısı, bildiri.

beynunet / beynûnet

 • İki şey arasındaki mesafe, aralık.
 • İhtilaf, anlaşmazlık, ara açıklığı.

beyyin

 • Aşikâr. Açıklanmış. Gün gibi vâzih delil.
 • Müteaddit noktaları beyan eden ve açıklayan.
 • Şâhid. İsbat vasıtası. Kavi bürhan.
 • Belli, açık, âşikar.
 • Apaçık, kesin delil.

beyyinat / beyyinât

 • Açık, belli şeyler.
 • Mu'cizeli açık âyetler, deliller.
 • Apaçık olanlar.

beyyine

 • Apaçık, kesin delil.
 • Açık delîl.
 • Kur'ân-ı kerîm.
 • Mûcize.
 • Delil, şâhid.
 • Âdil olan iki erkek veya bir erkek ile iki kadın şâhid.
 • Peygamber efendimizin isimlerinden.

beyyinen

 • Vâzıhan, aşikâr olarak, alenen, açık olarak.

beza

 • Konuşmada açık saçıklık.
 • Hayasızlık, utanmazlık.

bil'ayan

 • Açık olarak. Meydanda olarak.
 • Belli, açık bir şekilde.

bilahicap / bilâhicap

 • Utanmadan; açıkça.

bilbedahe / bilbedâhe / بالبداهه

 • Açıktan. Aşikâr olarak. Meydanda olarak. Besbelli.
 • Apaçık bir şekilde.
 • Açık seçik.
 • Açıkça.

bukta

 • Perişan, pejmurde, dağınık, dökük saçık.
 • Cemaat, güruh, topluluk, kalabalık.

bülcet

 • Genişlik, vüsat.
 • İki kaş arasında olan açıklık.

bürehne

 • Açık, yalın çıplak. (Farsça)

bürehne-ser

 • Başı açık. (Farsça)

burhan-ı bahir / burhan-ı bâhir

 • Ap açık delil.

bürhan-ı bahir / bürhan-ı bâhir

 • Çok açık delil.

burhan-ı bahir / burhân-ı bâhir / بُرْهَانِ بَاهِرْ

 • Apaçık delil.

burhan-ı bahir-i vahdaniyet / burhan-ı bâhir-i vahdâniyet

 • Allah'ın birliğini gösteren açık ve kesin delil.

burhan-ı bahire / burhan-ı bâhire

 • Çok açık olan kesin delil, sarsılmaz kanıt.

burhan-ı fasih

 • Çok açık ve düzgün anlaşılan delil.

büsut

 • Cömertlik, civanmertlik. El açıklığı.

ca'li / ca'lî

 • Sahte, yapmacıklı, düzme.

ca'liyyat

 • Yapmacık hareketler, sahte, düzme hâller.

ca'liyyet

 • Yapmacık (olmak.)

cahi / cahî

 • (Cahiye) Aşikar, aleni, açık, meydanda ve herkesin gözleri önünde olan.

çalak

 • Yerinde durmayan, çabuk, oynak. Dâima çalışan. Her bir hareketi çabuk olan. (Farsça)
 • Akıl ve ferâseti açık. (Farsça)

cali / câlî

 • Yapmacıktan.

cali'

 • Açık-saçık kadın. Hayasız kadın.
 • Utanmaz, utanması kıt olan adam.

can

 • Yaşayış. Diride olan kudret, kuvvet. Hayat cevheri. Madde ilimleri, maddenin; hayat ilimleri (biyolojik ilimler) hayatın ne olduğunu açıklıyamamışlardır. Aslında bunların konusu da madde, hayat ve ruhun kendisi değil, bunların tezahürleri yani olay haline gelen tesirleridir. Deney ilimlerini (Farsça)

cayi'

 • (Çoğulu: Ciya') Aç, acıkmış; aç olan.

cehir

 • (Cehr. den) (Çoğulu: Cüherâ) Yüksek sesle, bağırarak ve açık olarak söylenen.
 • Güzel, dikkate değer.

cehr

 • Açıktan söyleme, açık olarak okuma.
 • Görünmek, zâhir olmak.
 • Açıktan ve yüksek sesle olan söylemek veya okumak.
 • Tecvid'de: Harf hareke ile okunduğu zaman, mahreçte aralık kalmıyarak nefesin akmayıp, küllisi veya ekserisi hapsolmuş bir şekilde sesin çıkmasına denir.
 • Açıktan söyleme.

cehre

 • Açıkta ve belli olan şeyler.
 • Pamuk ve ipek sarılan masura.

cehren / جهرا

 • Açıktan, alenen.
 • Açıktan.
 • Açıkça. (Arapça)

cehreten

 • Aşikâr sûrette, aleni bir şekilde, açıktan açığa.

cehri / cehrî

 • Açıktan, alenî olarak, yüksek sesle söylemek, okumak.
 • Açık sesle.

cehva'

 • Açık.

cela / celâ

 • Parlak, ruşen. Zâhir, açık.

cela' / celâ'

 • Gurbete düşmek, memleketinden ayrı olmak. Şehrinden ve meskeninden çıkmak.
 • Başkalarını çıkarmak.
 • Açık haber.
 • Ruşen olmak, parlamak.

celi / celî

 • Parlak, açık, âşikâr, meydanda.
 • Kur'an harfleri ile yazılan bir çeşit yazı.
 • Açık, parlak.
 • Aşikar, belli, parlak, açık.
 • Belli, açık.

celiyyat

 • (Tekili: Celi) Aşikâr, açık, aleni, meydandaki şeyler.

celse-i aleniyye

 • Açık oturum.

cemceme

 • Sözü gizli söyleme, harfleri tâne tâne söyleyip açık beyan edememe.

çeşm-i dil erbabı / çeşm-i dil erbâbı

 • Gönül gözü açık olanlar.

cev'a

 • Bir kere acıkmak.

cev'an

 • (Cu'. dan) Acıkmış, aç, midesi boş.

ceyb

 • (Çoğulu: Cüyûb) Cep. Gömleğin (yarığı) açıklığı.
 • Yaka.
 • Kalb.
 • Geo: Sinüs.
 • Yakanın göğüs üzerindeki açık yeri.

ciğer-hun / ciğer-hûn

 • Ciğeri kanlı. Çok acıklı. (Farsça)

cihan-nüma

 • Dünyayı gösteren harita veya coğrafya. (Farsça)
 • Çatının üzerinde her tarafa nezareti olan açık taraça. (Farsça)
 • Meşhur Türk Âlimi Kâtib Çelebi'nin 1654 (Hicri: 1065) tarihinde çizdiği Asya Kıt'asının haritası. (Farsça)

ciharen / cihâren / جهارا

 • (Cehr. den) Alenen, açık olarak.
 • Açıkça. (Arapça)

ciya'

 • (Tekili: Câyi') Karınları acıkmış olanlar, açlar.

cömert

 • Eli açık.
 • Eli açık, ikramcı, kerem sahibi.

conta

 • Birbirinin üzerine kapanan iki madeni parça arasında, açıklık kalmamasını te'min etmek için konulan karton, kösele, lâstik vs. şey.

cu' / cû'

 • Acıkma, açlık.

cu'an

 • (Cu'. dan) Aç olarak, acıkmış olarak.

cud / cûd

 • Cömertlik. Sahilik. Eli açık olmak. Muhtaçların vaziyetlerini, durumlarını bildirmeğe meydan vermeksizin lütuf ve ihsanda bulunma hâleti. Mücahede-i diniye ve neşr-i hakaik-ı Kur'aniye ve imaniye hizmetinde mutemed zâtlara lüzumunda maddeten de iştirak etmek fedakârlığı.
 • Cömertlik, el açıklığı.
 • Cömerdlik, eli açık olmak.

cud u kerem

 • Cömertlik, eli açıklık.

cud u sehavet

 • Cömertlik ve eli açıklık, sahilik.

cühera

 • (Tekili: Câhir) Yüksek sesle açık olarak söylenenler.

cümle-i mu'tarıza

 • Parantez içinde bulunan cümle, açıklayıcı mahiyetteki cümle. Ara cümlecik.

cümle-i mu'terize

 • Cümlenin mânasını açıklamak için parantez içine yazılan cümle.

cümle-i tefsiriye

 • (Cümle-i müfessire) "Yâni, meselâ" gibi sözlerle başlayıp önceki cümleyi açıklayan cümle.

cüzeyre

 • Küçük ada, adacık. Etrafı su ile çevrili küçük kara parçası.

dağdar

 • Pek acıklı, üzüntülü. (Farsça)
 • Gönlü yaralı. (Farsça)
 • Kızgın demirle nişan vurulu. Damgalı. (Farsça)

dahs

 • Sözünü fesâhatle açık bir şekilde söylemek.

dalal-i mubin / dalâl-i mubîn

 • Apaçık sapıklık.

decucat

 • Ayakları kısacık dişi deve.

delail-i zahiriye / delail-i zâhiriye / delâil-i zâhiriye

 • Açık olarak zâhirde görünen deliller. Maddi deliller.
 • Açıkta olan, görünen deliller.

delalet-i nass / delâlet-i nass

 • Nassın delâleti. Nass'da (Kur'ân-ı kerîm ve hadîs-i şerîfte) zikredilen şeyin hükmünün, müşterek (ortak) illet sebebiyle zikredilmeyen şey hakkında da sâbit olduğuna delâlet etmesi. Bâzı âlimler delâlet-i nass'a, kıyâs-ı celî(açık kıyâs) demişlerdir.

delil-i aleni / delil-i alenî

 • Apaçık delil.

delil-i azhar / delîl-i azhar / دَلِيلِ اَظْهَرْ

 • En açık delil.

delil-i kat'i / delîl-i kat'î

 • Mânâsı açıkça anlaşılan âyet-i kerîme ve tevâtürle bildirilmiş olan hadîs-i şerîf. Bunlar, farzlar ile haramları bildirirler. Kesin delil.

delil-i vazıh / delil-i vâzıh

 • Açık delil, anlaşılır delil.

delil-i zanni / delîl-i zannî

 • Mânâsı açıkça anlaşılmayan, tek bir mânâya, delâlet etmeyen âyet-i kerîme ve tek bir Sahâbî tarafından bildirilen, mânâsı açık hadîs-i şerîf.

dellal-ı kitab-ı mübin / dellâl-ı kitab-ı mübîn

 • Bütün hakikatleri açıklayan Kur'ân-ı Kerimdeki gizil sırları insanlara duyuran.

derece-i bedahet

 • Apaçıklık derecesi.

derkenar

 • Açıklama, dipnot.

derya-yı umman

 • Açık deniz. Umman Denizi. Okyanus.

didar

 • Mülâkat, görüş. (Farsça)
 • Görünme. (Farsça)
 • Yüz. Çehre. (Farsça)
 • Görüş kuvveti, göz. (Farsça)
 • Açık, meydanda. (Farsça)

dil-şikaf

 • Yürekleri delen, çok acıklı, dokunaklı. (Farsça)

din

 • Ceza, ivaz.
 • İman ve amel mevzuu olarak insanlara Cenab-ı Hak tarafından teklif olunan Hak ve hakikat kanunlarının hey'et-i mecmuasıdır. Din, kâinatın, dünyanın hayatın ve insanın yaratılış gayeleri ve var oluş şekillerini açıklıyarak, onları mânasızlıktan ve abesiyetten kurtarır. İns

din-i mübin / din-i mübîn

 • Hak ve hakikati açıklayan din, İslâm.

din-i mübin-i islam / din-i mübîn-i islâm

 • Hak ve hakikati açıklayan İslâm dini.

dirayet tefsiri / dirâyet tefsîri

 • Resûlullah'tan sallallahü aleyhi ve sellem gelen rivâyetler (açıklamalar) esas alınarak, Kur'ân-ı kerîmin lisan bilgilerine ve zamanın fen bilgilerine, aklî ilimlere göre yapılan açıklaması. Bu tefsîre ma'kul, re'y tefsîri ve te'vîl de denir.

divane / divâne

 • Aklı tam olmayan, kaçık.

dramatik

 • yun. Drama benzer. Heyecan verici, acıklı.
 • Temsil yapılmak üzere yazılan heyecan verici veya acıklı tiyatro eseri. Acıklı olanına Trajedi, gülünç olanına da Komedi denir.

eblağ / eblâğ

 • Hâle ve maksada çok uygun, en açık ve seçik.

eblec

 • Açık kaşlı.
 • Mc: Nurlu, parlak, vuzuhlu.

ebled

 • Ebleh, ahmak, bön. Söylenilen şeylere aklı hemen taalluk etmeyen kimse.
 • Açık kaşlı.
 • Şişman gövdeli kişi.

ebyan

 • Cömert, eli açık, muhtaçlara ve yoksullara yardım eden kimse.
 • Yemekten tiksinen kişi.

ecma

 • Üstü açık ev.

ecvad

 • (Tekili: Cevad) Sahiler. Cömertler. Eli açıklar.

eflec

 • (Felc. den) Seyrek, sık olmayan diş. Bazıları dökülmüş olan diş.
 • Geniş omuzlu, kollarının arası açık olan adam.
 • Nüzul hastalığına tutulmuş olan kimse.

ehl-i kalb / اَهْلِ قَلْبْ

 • Kalb gözü açık Allah dostları.

ehl-i kıble

 • Kâbeyi kıble edinenler, müslümanım diyenler. İş ve sözünde açıkça küfür görülmeyen dalâlet (sapık) fırkalarında olanlar.

ehl-i tefsir

 • Kur'ân'ı yorumlayanlar, açıklayanlar.

ejir

 • Akıllı, uyanık, açık göz. (Farsça)

ekid

 • Sağlam, metin, muhkem.
 • Sarih, kesin, açık, kat'i, muhakkak. Kuvvetli, te'kidli.

ekiden

 • Metin, muhkem ve sağlam şekilde.
 • Açık ve kesin olarak. Sarahaten ve kat'iyyen.
 • Mükerreren, tekrar olarak.

ekremane

 • Ekremce, ekrem olana yakışacak şekilde. Çok elaçıklığıyle, cömertlikle.

ekşef

 • Açık nesne.
 • Savaşta kalkanı olmayan kimse.

elim / elîm / اليم

 • Acıklı, üzücü.
 • Acı, acıklı. (Arapça)

elime / elîme / اليمه

 • Acı, acıklı. (Arapça)

enber

 • Kadın tuzluğu adı verilen ufacık kara yemiş.

erbab-ı fesahat

 • Dilin doğru, düzgün, açık ve akıcı şekilde kullanılması noktasında uzman olanlar.

erhab

 • Vâsi, geniş, açık.

erşem

 • Yemeğin kokusundan iştahı gelep karnı acıkan (adam).
 • Vücuduna iğne batırıp çivit ile şekil veya resim yapan adam.

eş'ari / eş'arî

 • Ehl-i sünnet vel-cemâat yolunun iki büyük imâmından biri. Ebü'l-Hasen Ali bin İsmâil Eş'arî. 879 (H. 266) yılında Basra'da doğdu. 941 (H. 330) yılında Bağdâd'da vefât etti.
 • Ehl-i sünnet vel-cemâat îtikâdını Ebü'l-Hasen Eş'arî hazretlerinin açıkladığı şekilde öğrenip inanan.

esas-ı bahire / esas-ı bâhire

 • Açık ve âşikâr esas.

esef-nak

 • Hüzünlü, acıklı, esefli. (Farsça)

eser-i tasannu ve tekellüf

 • Yapmacık ve gösterişe dayalı eser veya sonuç.

eser-i tefsir / eser-i tefsîr

 • Tefsîr eseri; Kur'ân-ı Kerimi mânâ bakımından açıklayan, yorumlayan kitap.

esha

 • (Sahi. den) Çok cömert, fazla eli açık, pek sahi kimse.

eshab-ı tahric / eshâb-ı tahrîc

 • Hanefî mezhebinde, kısa bildirilmiş olup, iki türlü anlaşılabilen hükümleri açıklayarak bir mânâsını seçen dördüncü tabaka âlimleri.

eshed

 • Becerikli, maharetli, mahir, açıkgöz, uyanık olan kişi.

esma-i mevsule / esmâ-i mevsule

 • Mânâsı kendisinden sonra gelen cümle içinde açıklanan ve bu cümleyi kendinden sonra gelen cümleye bağlayan kelimelerdir.

esma-i mevsule ve müpheme / esmâ-i mevsûle ve müpheme

 • Gr. ism-i mevsuller; mânâsı kapalı isimler; mânâsı kendisinden sonra gelen cümle ile açıklanan ve bir ismi başka bir cümleye bağlayan kelimedir.

esmah

 • Çok cömert, pek eli açık, en semahatli.

etene

 • Hayvanlarda ana ile cenin arasındaki kan alış-verişini temin eden organ.
 • Bitkilerde yumurtacıkların yumurtalığa yapışık bulundukları doku.

evzah / evzâh

 • Daha açık. Pek âşikâr. En vâzıh.
 • Daha açık.

faci'

 • (Fâcia) Büyük belâ. Musibet. Acıklı. Elem verici hâdise. (Dram)

facia / fâcia / فاجعه

 • Acıklı olay.
 • Acıklı olay. (Arapça)
 • Felaket. (Arapça)
 • Dram. (Arapça)

facia-engiz / fâcia-engiz

 • Fâcialı. Çok acıklı.

facia-nüvis / fâcia-nüvis

 • Acıklı ve hazin tiyatro romanı yazan kimse. (Farsça)

faciat / fâciât / فاجعات

 • Acıklı olaylar, facialar. (Arapça)
 • Felaketler. (Arapça)

facir / fâcir

 • Açıktan günâh işleyen, haram ve günâha dalmış. Fâsık.
 • Kâfir.

fakih / fakîh

 • Fıkıh âlimi. Dînin amelî (yapılacak işlerle ilgili) hükümlerinde mütehassıs âlim. Çoğulu fukahâdır.
 • Müctehid. Kur'ân-ı kerîmde ve hadîs-i şerîflerde açıkca bildirilmemiş olan hükümleri, açık ve geniş olarak bildirilenlere benzeterek meydana çıkarabilen derin âlim. İctihâd derecesine

faraziye

 • (Hipotez) Var sayma, kabul. Bir hâdiseyi, bir olayı açıklamak, bir düşünceyi isbat etmek için isbatı yapılmamış başka düşünceleri dayanak olarak alma. Müsbet ilimlerde araştırmanın bir merhalesini meydana getirir. İncelenen hâdiseyi açıklaması muhtemel olan faraziyeler düşünülür. Faraziyenin doğrulu

fariza / farîza

 • Namaz, oruç, zekât gibi kesin delil (mânâsı açık olan âyet-i kerîme) ile bildirilen emirler.
 • Miktârı bildirilen vârislerden her birine düşen hisse. Mîrâs payı.
 • Borç, vazife. Allah'ın açık emri olup, yapılması şart olan vazife.
 • Fık: Ölen bir kimsenin mirasından mirasçılara düşen hisse, pay.

farz

 • Allahü teâlânın Kur'ân-ı kerîmde yapılmasını açıkca bildirdiği emirler.

fasahat / fasâhat

 • Doğru ve düzgün söyleyiş. Açık ve güzel ifadeli konuşma.
 • Güzel ve açık konuşma, uzdillilik, iyi söz söyleme kabiliyeti.

fasahat-perdaz / fasahat-perdâz

 • Güzel ve açık konuşan. Fasih konuşan. (Farsça)

fasih / fasîh / فَص۪يحْ

 • Fasahat sâhibi. Hatasız olarak söyleyen. Açık ve güzel konuşan.
 • Güzel, açık ve düzgün.
 • Açık ve güzel konuşan.

fasihane / fasîhane

 • Fasahatli, fasih olana yakışır tarzda. Açıklıkla. (Farsça)

fasık / fâsık

 • Açıkça günah işlemekten çekinmeyen, âsî, günahkâr mü'min.

fasık-ı mütecahir / fâsık-ı mütecahir / fâsık-ı mütecâhir

 • Açıktan açığa kimseden sıkılmadan günah işleyen; işlediği günah ile övünen.
 • Açıktan açığa kimseden sıkılmadan günah işleyen. İşlediği günah ile övünen günahkâr kimse. (Böylelerin aleyhinde konuşmak gıybet sayılmaz.)

fasıkımütecahir / fâsıkımütecâhir

 • Açıkça günah işlemekten utanmayan.

fasl-ı hitab / fasl-ı hitâb

 • Kolay, açık ve anlaşılır söz söyleme.

fatanet

 • (Fetânet) Zihin açıklığı. Çabuk kavrayış ve anlayış. Sağlam anlayış. Fıtnetlik.
 • Müteyakkız oluş.
 • Peygamberlerin sıfatlarından biridir.

fatın

 • (Fıtnat. dan) Fıtnat sahibi, zihni açık, uyanık. İleri derecede akıllılık.

fecaat / fecâat

 • Acıklı durum.

fecc

 • (Çoğulu: Ficâc) Açık yer. İki dağ arasındaki geniş yol. Tarik-i vâsi'.

fecet

 • Acıklı hâl.

feci / fecî

 • Kötü, acıklı.
 • Çok acıklı.

feci hadise / feci hâdise

 • Çok üzücü ve acıklı olay.

feci' / fecî'

 • Çok acı veren, acıklı.

felsefe-i beyan

 • Beyan İlmindeki kaidelerin vaz'ediliş sebeb ve gayelerinin açıklanması.

felsefe-i maddiye

 • Her şeyi maddede arayan ve madde ile açıklamaya çalışan felsefe.

ferah

 • Bol, geniş, vâsi'. Fazla, ziyade. Açık. (Farsça)

ferah-dest

 • Eli açık, cömert. (Farsça)

ferce

 • Gamdan ve tasadan kurtulmak.
 • Kurtuluş.
 • Şiddetten kurtulmak.
 • Yarık, şak.
 • Girecek yer, medhal.
 • Açıklık, ferahlık.

ferman-ı mübin / fermân-ı mübîn

 • Hayrı ve şerri, iyiyi ve kötüyü açıklayan ve bildiren emir, buyruk.

ferruh-fal / ferruh-fâl

 • Bahtı açık, şanslı, talihli, uğurlu.Ferruhî : f. Mübareklik, uğurluluk, meymenet. (Farsça)

fersah

 • Uzunluk ölçüsü birimidir, iki çeşittir: Deniz fersahı: 5555 m. Kara fersahı: 4444 m.
 • İki şey arasındaki açıklık.
 • Sükun ve hareket arasındaki vakit.
 • Zaman. Saat.
 • Dâimî ve çok olup aslâ kesilmeyen şey.

fesahat / fesâhat / فَصَاحَتْ

 • Dilin doğru, düzgün, açık ve akıcı şekilde kullanılması.
 • Açık ve düzgün konuşma.
 • Sözün açık ve hatasız olması.

fesahat-i harika

 • Sözün hayranlık verici şekildeki düzgünlük, açıklık ve akıcılığı.

fesih / fesîh

 • (Füshat. den) Açık, geniş.

fesr

 • Beyan etmek, açıklamak.
 • Tabibin suya bakması.

fetanet / fetânet

 • Zihin açıklığı, çabuk kavrayış ve anlayış.
 • Fatinlik, zihin açıklığı, zihnin yaratılıştan bir şeyi çabuk ve iyi anlamak hususundaki istidadı, zeyreklik.
 • Zihin açıklığı, çabuk kavrayış.

feth-i mübin

 • Açık ve parlak zafer. Hakkı, bâtılın tahakkümünden kurtaran veya birbirine zıd olan hak ile batılın karışıklığını ayırarak hakkı galip kılan feth ve zafer Bu zafer, harp ile olabileceği gibi harpsiz de olur. (Hakikatın ve ilmin galebesi gibi.)Fetih suresinin birinci âyetinde geçen "Feth-i mübin"in i
 • Açık ve parlak zafer.

fetk

 • Zamanını gözeterek açıktan adam öldürmek.
 • Yaralamak.
 • İnadetmek.

feza

 • Yıldızlar arasındaki geniş boşluk. Gökyüzü.
 • Yer geniş olmak.
 • Açık sahra.
 • Saha.
 • Yerde akan su.

firuze

 • Nişabur'da çıkan açık mavi renkli ve kıymetli bir taş.

firuze-fam

 • Açık mavi renkli, gök renkli.

firuzefam / fîrûzefâm / فيروزه فام

 • Turkuaz, açık mavi. (Farsça)

füccar / füccâr

 • (Tekili: Fâcir) Günahkârlar. Açıktan günah işleyenler.
 • Günahkârlar, açıktan günah işleyenler.

fuhş

 • Çirkin söz. İş ve ayb şeyler. Çirkin olan işleri başkalarına açık kelimelerle anlatmak.

fürce / فُرْجَه

 • Medhal, girecek yer, boşluk, açıklık, çatlaklık.
 • İki şey arasındaki açıklık, yarık.

furkan-ı mübin / furkan-ı mübîn

 • Hak ile bâtılı tam olarak ayıran ve açıklayan Kur'ân.

füshat

 • Vüs'at, genişlik, açıklık.

fütuh

 • (Tekili: Feth) Fetihler.
 • (Çoğulu: Fütuhât) Açılmak.
 • Yardım.
 • Lütf-u İlâhîye ulaşmak.
 • Zafer. Galibiyet.
 • Açıklık. Gönül ferahlıkları.

fütüvvet-mend

 • Elaçıklık, cömertlik. (Farsça)

gayr-ı sarih

 • Açık olmayan.

girye-feşan

 • Acıklı acıklı ağlayan, gözyaşı saçan. (Farsça)

gülgun

 • Pembe, açık kırmızı. Gül renkli. (Farsça)

gurre

 • Parlaklık. Her şeyin başlangıcı. Bu cihetle, kameri ayların ilk günlerine gurre-i şehr denilmiştir. Köleye, cariyeye ve malların en güzidelerine, gurret-ül emval denir. Güzel parlak yüze, vech-i agarr; açık ve nurani alına, cebhe-i garra denir ki, aynı asıldan müştaktırlar.
 • Fık: İska

güşade

 • Ferah, şen, Açılmış, açık. (Farsça)

güşade-dest

 • (Çoğulu: Güşadedestân) Civanmert, cömert, eli açık. (Farsça)

güşade-destan / güşade-destân

 • (Tekili: Güşadedest) Cömertler, civanmertler, eli açıklar. (Farsça)

güşayiş

 • Açıklık, açılış, açılma. (Farsça)

güşayiş-i hatır / güşayiş-i hâtır

 • Gönül ferahlığı, iç açıklığı.

güşayiş-i heva / güşayiş-i hevâ

 • Havanın açıklığı.

hadis-i muhkem / hadîs-i muhkem

 • Te'vîle (yoruma, açıklamağa) muhtaç olmayan hadîs-i şerîfler.

hadis-i müteşabih / hadîs-i müteşabih / hadîs-i müteşâbîh

 • Mânâsı açık olmayan ve yorumlanabilir olan hadîs-i şerif.
 • Te'vîle (açıklamaya, yorumlamaya) muhtâç olan hadîs-i şerîfler.

hafi / hafî

 • Gizli. Açıkta olmayan. Saklı.
 • Fık: Sigasından dolayı değil, bir ârızadan dolayı mânası kapalı kalan lafız.
 • Gizli, kapalı.
 • Usûl-i fıkıh ilminde, mânâsı açık olduğu hâlde söyleyenin maksadını ifâde etme husûsunda kapalı, gizli söz.
 • Tasavvufta âlem-i kebîrdeki beş latîfeden biri.

hafiye

 • (Çoğulu: Havâfi) İnsan bedeninde gizli olan can.
 • Kuş kanadında ebâhirden sonra olan dört kısacık yeleklerin her birisi.
 • Gizli, mestur.

hakikat-i bahire / hakikat-i bâhire

 • Ap açık hakikat, gerçek.

hakk-ı sarih

 • Açık hak.

halal / halâl / خلال

 • Dostluk, ahbaplık.
 • İki şey arasında açıklık olma.
 • Dostluk.
 • İki nesne arası açık olmak.
 • Mesafe, aralık, açıklık. (Arapça)

halalet

 • İki şeyin arası açık olmak.
 • Dostluk. Samimi dostluk.

halel

 • Bozukluk. Eksiklik.
 • Başkası tarafından verilen zarar.
 • İki şeyin aralığı. Boşluk. Açıklık.

hall ü fasl

 • Çözme ve ayırma. Açıklayarak bitirme. Bir mes'eleyi müsbet bir neticeye bağlama.

hallak-ı alim / hallâk-ı alîm

 • Küçük büyük, gizli açık, geçmiş ve gelecek her şeyi hakkıyla bilen ve kâinatta her şeyi yaratan Allah.

hamiş / hâmiş

 • Hâşiye, açıklayıcı not.

hangar

 • Eşyayı muhafaza etmek için yapılan üstü örtülü, yanları açık yer. (Fransızca)
 • Uçakları barındırmaya mahsus garaj. (Fransızca)

hanin-i hazin

 • Acıklı sızlanma.

haram / harâm

 • Allahü teâlânın Kur'ân-ı kerîmde yapmayınız diye açıkça yasak ettiği şeyler.

harcıalem / harcıâlem / خرج عالم

 • Herkese açık, herkese uygun.

hars

 • Tahmin etmek.
 • Yalan söylemek.
 • Acıkmak.

harun-u fesahat / hârûn-u fesâhat

 • Hz. Hârun'un (a.s.) çok güzel ve açık konuşması.

hasasa

 • (Çoğulu: Hasâs) Fakirlik.
 • Hali yaramaz olmak.
 • Küçük delik.
 • İki kişinin arasındaki açıklık.

hashas

 • Zâhir olma, açık ve âşikâr olma, görünme.

hashasa

 • Açık ve âşikâr olma.
 • Bir şeyi diğer bir şey içinde "iyice birleşmesi için" karıştırıp sallama.

hasib / hasîb

 • Cömert kimse. Hayır sahibi ve eli açık adam.
 • Bolluk yer, ucuzluk.

haşiye / hâşiye

 • Dipnot, açıklayıcı not.
 • Sayfanın altındaki açıklama yazısı.

hatem

 • Çok cömert ve eli açık adam.

havadar / هوادار

 • Açık mekanlı (Farsça)

havafi

 • Kuş kanadında ebâhir yeleklerinden sonra olan dört kısacık yelekler.

havaşi

 • (Tekili: Hâşiye) Bir yazının kenarına eklenen not veya açıklamalar. Hâşiyeler, derkenarlar.
 • Maiyet adamları.

havza

 • Coğ: Açık ve düz deniz kıyısı. Kenar.
 • Memleket.
 • Taraf.
 • Sınır için: Bir şeyin çevresi içinde olan.

hayat

 • Kasaba ve köy evlerinde üstü kapalı, bir, iki veya üç tarafı açık sofa.
 • Avlu.

haza'

 • Asmacık denilen otun tohumu. (Sara hastalarına iyi gelir.)

hazım / hâzım

 • İhtiyatlı, akıllı, işinde gözü açık olan.

hazin / hazîn

 • Hüzün veren, acıklı.

hazin levha / hazîn levha

 • Hüzünlü, acıklı tablo.

herc

 • İnsanların arasında meydana gelen fitne, fesad.
 • Söze dalıp çoğaltmak. Haltetmek. Sözü karıştırmak.
 • Kapıyı açık bırakmak.
 • İnsanların işlerinin karışması.
 • Seğirtmek.
 • Katletmek.

heşaş

 • Açık yüzlü şen yeynicek kişi.
 • Sağan kimseye sevip sütünü veren koyun.

hevadar

 • Hevalı. Nefsine uymuş. Küstah. (Farsça)
 • Etrafı açık, havalı yer. (Farsça)

hibek

 • (Çoğulu: Hubük) Rüzgârın lâtif estiği zaman denizde veya kumda meydana getirdiği yol yol kırıntılar ve dalgacıklar. Saçların kıvırcıklığından hâsıl olan dalgalanmalar. Kelimenin aslı olan "habk" sıkı bağlayıp muhkem kılmak; ve kumaşı sıkı, sağlam ve üzerinde san'at eseri zahir olacak vecihle güzel b

hidayet serdarı / hidâyet serdarı

 • İman ve Kur'ân hakikatlerini açıklayarak doğru ve hak yolu gösteren komutan.

hikmet-i bahire / hikmet-i bâhire

 • Ap açık hikmet; bir gaye ve faydaya yönelik olarak, tam yerli yerinde olmanın ap açık oluşu.

hinoğlu

 • Zamanın adamı, açıkgöz, hilekâr kimse. İblis, şeytan, zamane, cin fikirli.

hıntar

 • Çok acıkmak.

hüccet-i bahire / hüccet-i bâhire

 • Ap açık kesin delil.

huccet-i bahire / huccet-i bâhire / حُجَّتِ بَاهِرَه

 • Apaçık delil.

hücerat

 • (Hücürat-Hücrât) Hücreler. Hüceyreler. Gözler, odacıklar.

hüceyrat

 • Hüceyreler. Hücrecikler. Küçük odacıklar.

hüceyre

 • Küçük delik, oyuk.
 • Odacık, hücrecik.
 • Hücrecik. Canlı varlıkların veya nebâtatın vücudunu teşkil eden küçük küçük odacık halinde ve içi vücuda lüzumlu madde ile dolu hücrecik. En küçük canlı parça.
 • Küçük delik ve oyuk.

hücrat

 • (Tekili: Hücre) Hücreler, gözler, odacıklar.

hücre / حجره

 • Oda. Odacık.
 • Hüceyre. En küçük canlı varlık. Canlı varlıkların en küçük yapısı.
 • Odacık, göz.
 • Dokuların, organların en küçük parçası, hücre.
 • Odacık, canlıların en küçük yapısı.
 • Odacık. (Arapça)
 • Hücre, canlı organizmaların en küçük yapıtaşı. (Arapça)

hucurat

 • (Tekili: Hücre) Hücreler, odacıklar.

hücürat

 • (Tekili: Hücre) Hücreler, odacıklar, gözler.

hudud / hudûd

 • Miktârı, dinde kesin ve açıkça bildirilmiş cezâlar.

hukuki bir mütearife / hukukî bir mütearife

 • İspat istemeyecek kadar açık olan yasal bir durum.

hülasa-i meal / hülâsa-i meâl

 • Açıklamanın özeti.

hulm

 • Rüya, hülya.
 • İhtilâm olmak. Açık saçık rüya.
 • Akıl.

hurşun

 • (Çoğulu: Harâşın) Ufacık bıtırak. (Davarların tüyüne yapışır.)

huruf-ı mukattaa / hurûf-ı mukattaa

 • Kur'ân-ı kerîmde bâzı sûre başlarında bulunan ve mânâsı açık olmayan ikisi üçü bir arada veya tek başına yazılı harfler. Elif lâm mîm, Yâsîn, Elîf lâm râ... gibi.

hüsran-ı islam / hüsrân-ı islâm / خُسْرَانِ اِسْلَامْ

 • İslâmın içine düştüğü acıklı durum.

hüve'z-zahir / hüve'z-zâhir

 • O Zâhirdir; her şeyin dış yüzlerini çeşitli cihaz ve ürünlerle donatıp ve ince nakışlarla süsleyerek mükemmel ve güzel yaratan ve her şeyde varlık ve birliğinin işaretleri açıkça görünen, Allah'tır.

hüveyda / hüveydâ / هویدا

 • Aşikâr. Zâhir. Belli. Apaçık. (Farsça)
 • Açık, aşikâr, besbelli. (Farsça)

huzakiyy

 • Lisanı fasih, konuşması açık olan kimse.
 • Eşek sıpası.

i'cam

 • Harflere, yazıya nokta koymak.
 • İsteğini açıklıkla bildiremeyip, maksadı belirsiz, muğlak söylemek.

i'caz-ı beyan / i'câz-ı beyan

 • Açıklama ve anlatımın mu'cize oluşu.

i'rab

 • Düzgün konuşmak ve hakikatı açıklamak.
 • Gr: Kelime ve fiillerin sonunda bulunan harf veya harekelerin değişmesi ve bu değişikliği ve sebeblerini öğreten ilim.

i'tiraf

 • (İtiraf) Kabahatini saklamamak. Suçunu söylemeği kabul etmek. Gizleyip söylemek istemediği şeyi açıklamak.

ıbare

 • Beyan etmek, açıklamak.

ibham / ibhâm

 • Kapalı bırakma, açıklamama.

ibhamat

 • (Tekili: İbham) Mübhem şeyler, açıklanmayan mes'eleler, üstü kapalı sözler.

ibsas

 • Sırrı açıklama.
 • Yayma, dağıtma.

ibtihac

 • Sevinç, sevinme. İç açıklığı.

ibtiza'

 • Birşey meydanda ve açık olma.

icaz-ı mutneb / îcâz-ı mutneb

 • Az sözle çok mânâlar ifade etme; bir kelime veya sözün çağrıştırdığı bütün mânâları, açıklama yapmamak sûretiyle kastetme.

ichar

 • (Cehr. den) Sesle okuma.
 • Ortaya çıkarma, zuhur ettirme, meydana çıkarma, açıklama.

ictihad / ictihâd

 • İnsan gücünün yettiği kadar zahmet çekerek, çalışma. Kur'ân-ı kerîmde ve hadîs-i şerîflerde açıkça bildirilmemiş olan işlerin hükümlerini açıkça bildirilenlere benzeterek meydana çıkarma.

idab

 • Herkesi ziyafete davet etme. Sofrası herkese açık olma.
 • Doğruluğunu ve hak olduğunu herkese bildirme.

ifade-i hadisiye / ifade-i hadîsiye

 • Hz. Peygamberden (a.s.m.) nakledilen hadisin açıklaması.

ifasa

 • Yumuşak söylemek.
 • Aşikâre söylemek. Açık açık konuşmak.

ifşa / ifşâ

 • Gizli olanı açıklama.

ifşa-yi raz

 • Sırrı açıklama.

ifsah

 • Fesahatla konuşmak. Açık ve düzgün söz söylemek.

ihla-i sebil

 • Yolunu açık bırakma.

ihsas

 • Hissetmek. Hissettirmek. Açık anlatmadan kapalıca bahsetmek.
 • Bulmak. Görmek. Bilmek. Zannetmek. İdrak etmek. Duyurmak.

ikbal / ikbâl

 • Bir şeye yönelmek. Teveccüh etmek. Reddetmeyip kabul etmek. Bir şeyi birinin önüne götürmek. Baht açıklığı. Talih. Refah.
 • İstemek.
 • Refah, baht açıklığı.
 • Yönelme.
 • Kıymet verme, iyi karşılama, hürmet gösterme.
 • Baht açıklığı.

ikrar / ikrâr

 • Açıktan söylemek. Kabul ve tasdik etmek. Hakkı itiraf etmek. Karar vermek. Mukarrer kılmak.
 • Fık: Bir kimseye diğerinin kendisinde olan hakkını haber vermek.
 • Îmânını açıkça, dil ile söylemek.
 • Bir kimsenin kendisiyle alâkalı olup, başkasına âit bulunan bir şeyi haber vermesi, îtirâf etmesi.

ılakıye

 • Aşikârelik, açıklık, meydanda oluş.

ilhad / ilhâd

 • Kur'ân-ı kerîmde ve hadîs-i şerîflerde açıkça bildirilmiş olan, müctehid âlimlerin söz birliği ile bildirdikleri ve müslümanlar arasında yayılan îmân bilgilerine uymamak, doğru yoldan ayrılmak küfre (îmânsızlığa) sebeb olan inanış.

ilm-i kelam / ilm-i kelâm

 • İman hakikatlerini ispat eden ve açıklayan bilim dalı.

ilm-i tefsir / ilm-i tefsîr

 • Kur'ân-ı kerîmdeki murâd-ı ilâhîyi, Allahü teâlânın kastettiği mânâyı açıklayan ilim.

inayet-i zahire

 • Ap açık inayet; bütün yararların, hikmetlerin ve faydaların kaynağı olan ap açık düzenlilik.

inbisat / inbisât

 • Genişleme. Yayılma.
 • Açık yüzlü olma. Şâd, mesrur ve mahzuz olma.
 • Gönül açıklığı. Kalb ferahlığı.
 • Fiz: Sıcaklığın etkisiyle madenî cisimlerin enine, boyuna büyüyüp uzaması. Genleşme.
 • Açılmak, yayılmak, açık yüzlü olmak, mütebessim çehreli, sevinçli olmak. Gönül açıklığı, kalb ferahlığı hâli.

ince donanma

 • Tar: Hafif gemilerden meydana gelen donanma. Bunun yerine "Hafif Donanma" da denilir. Bunların en meşhurları: Uçurma, varna, beş çifteleri, karamürsel, aktarma, üstüaçık, çiftekayığı, brolik, celiyye, çamlıca, kütük, at kayığı, kancabaş, âyaska, işkampaviya, şahtur, çekelve, kırlangıç, firkate, kali

inebe

 • Üzüm tanesi.
 • Tıb: Göz kenarında çıkan sivilce, arpacık.

inhac

 • Meydanda, zâhir, açık. Belli etme.
 • Hayvanı yorarak solutma.
 • Esvabı eskitme.

intibah

 • Uyanıklık, göz açıklığı. Hassasiyet. Agâh ve münebbih olmak. Hakikatı ve hakkı anlayıp yanlıştan, fenadan dönmek.
 • Sinirlerin uyanması. Uzuvların harekete gelmesi.

irtical

 • Hazır cevaplılık. Düşünmeden ve birdenbire açıkça güzel söz veya şiir söylemek.

işari mana / işârî mânâ

 • Bir ifâdenin bir şey hakkında açıkça değil, işâret ederek gösterdiği mânâ.

ısha'

 • Gökyüzünün açık ve bulutsuz olması.

ism-i zahiri

 • Açık, görünen isim.

ismah

 • Cömert ve eli açık olma.
 • İtâatli ve bağlı etme.

isna aşeriyye / isnâ aşeriyye

 • Şiîliğin kollarından biri. Hazret-i Ali'nin halîfe olması açıkça emr olunmuştu, Eshâb (Peygamber efendimizin arkadaşları) bu emri yerine getirmediği için kâfir oldu diyen, Peygamber efendimizin vefâtından sonra hazret-i Ali ve sırasıyla onun iki oğlu ile torunlarını meşrû (geçerli) imâm kabûl eden v

işrab

 • (Şürb. den) İçirme veya içirilme.
 • Bir maksadı açıktan değil de, dolayısıyla gösterme. Kapalı surette anlatma.

istiare-i musarraha

 • (Açık istiare) Teşbihin iki temel unsurundan yalnız kendisine benzetilen ile yapılan istiare.Meselâ: Büyük âlimlere; ayaklı kütüphane veya yaşlı kimselere hayatının son baharında denilmesi gibi.

istibane

 • Açıklama, belli olma. Meydanda ve âşikâr olma.

istifsar / istifsâr / اِسْتِفْسَارْ

 • Açıklanmasını istemek, sormak.
 • İstifsâr etmek: Açıklama istemek.
 • Açıklama isteme, sorma.

istihsan

 • Güzel bulma, güzel görme.
 • Kıyas denilen delîlin iki kısmından birisi olan hafî (gizli, kapalı) kıyas, yâni asl (hakkında açıkça hüküm bulunan şey) ile, fer' (hakkında açıkça hüküm bulunmayan şey) arasında müşterek (ortak) olan ve aslın hükmünün fer'e verilmesine sebeb olan illetin (vasfın, ö

istimaze

 • Ayrılma, ayrı durma, açıkta bulunma.

istinbat / istinbât

 • Kur'ân-ı kerîmde ve hadîs-i şerîflerde açıkça bildirilmemiş hükümleri, bilgileri, açıkça bildirilenlere benzeterek, meydana çıkarmak.
 • Bir söz veya işten gizli bir mânâ çıkarma, zımnen, açık olmayarak, dolayısıyla anlama.

istizah / istizâh / istîzâh / اِسْت۪يضَاحْ

 • Belirsiz ve mübhem bir şey hakkında açık söylenmesini istemek. İzah istemek.
 • Gensoru. Bir mes'ele hakkında mebuslar tarafından başbakana veya bakanlardan birine açılan ve sonunda soruşturma yapılması istenilen sual.
 • Açıklama talebi.
 • Açıklama istemek.
 • Açıklama isteme.

istizahen

 • Bir şeyin açıklanmasını isteyerek.

istizahta bulunan

 • Açıklama isteyen.

itiraf

 • Kabahatını saklamamak, suçunu söylemeyi kabul etmek, açıklamak.

itkan-ı muhkem

 • Bütün açıklığıyla bilerek sağlam yapmak.

ittizah / ittizâh

 • Vazıh olmak. Açık olmak. Aşikâr olmak.
 • Açıklık.

ittizah-ı delil

 • Delilin açık, vazıh ve aşikâr olması.
 • Delilin açıklığı.

iyan / iyân / عيان

 • Açık, ayan beyan. (Arapça)

izaa-i esrar

 • Gizli sırları açığa vurma, açıklama.

izah / izâh / îzâh / ايضاح / ایضاح / ا۪يضَاحْ

 • Açıklamak. Bir şeyi anlaşılır hâlde söylemek veya yazmak.
 • Açıklama.
 • Açıklama.
 • Açıklama.
 • Açıklama. (Arapça)
 • Îzâh edilmek: Açıklanmak. (Arapça)
 • Îzâh etmek: Açıklamak. (Arapça)
 • Açıklama.

izah buyurulan

 • Açıklanan.

izah eden

 • Açıklayan.

izah edilen

 • Açıklanan.

izah edilme

 • Açıklanma.

izah edilmek

 • Açıklanmak.

izah etme

 • Açıklama.

izah etmek

 • Açıklamak.

izah ve beyan

 • Açıklama.

izahat / izâhât / îzâhât / ایضاحات / ا۪يضَاحَاتْ

 • (Tekili: İzah) İzahlar, açıklamalar.
 • İzahlar, açıklamalar.
 • Açıklamalar.
 • Açıklamalar.
 • Açıklamalar. (Arapça)
 • Îzâhât vermek: Açıklamada bulunmak, açıklama yapmak. (Arapça)
 • Açıklamalar.

izahen / îzâhen / ایضاحا

 • Açıklayarak, izah ederek.
 • Açıklama ile.
 • Açıklayarak. (Arapça)

izahsız

 • Açıklamasız.

izhar / izhâr

 • Açıklamak, ortaya çıkarmak. İki harfi birbirinden ayırmak mânâsına tecvîd ilminde bir terim.

izhar edilme

 • Açıklanma, gösterilme.

izhar-ı hak

 • Hakkı izhar etmek. Hakkı açıklama.

izhar-ı muhalefet

 • Karşı olduğunu ortaya koyma; açık bir şekilde muhalefet yapma.

izn-i amm / izn-i âmm

 • Herkese müsaadeli olan.
 • Ist: Cum'a namazı kılınan cami kapısının kayıtsız şartsız her müslümana açık olması.

kabil-i tabir

 • Yoruma açık, ifade edilebilir.

kabil-i tevil

 • Yoruma açık, yorumlanması mümkün.

kaide-i külliye

 • Açık ve sarih olan kaide ve hüküm. Herşey hakkında tatbik edilebilen, umumi kaide.

kaide-i külliyye

 • Açık, sarih olan hükümler, genel kurallar.

kanun-u mübin-i rabbani / kanun-u mübîn-i rabbânî

 • Besleyen, yetiştiren, verdiği nimetlerle varlıkları terbiye eden, idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah'ın apaçık kanunu.

kanun-u sarahat-i kur'aniye / kanun-u sarâhat-i kur'âniye

 • Kur'ân'daki açıkça belirtilen kanunu, hüküm.

karkar

 • (Çoğulu: Karâkır) Düz açık yer.

kaşif / kâşif

 • Keşfedici. Keşfeden. Gizli bir şeyi meydana çıkarıp, izah eden. Açıklayan.
 • Mısır'da nâhiye veya kaza idarecilerine verilen ad.

kat'i delil / kat'î delîl

 • Kesin delil. Âyet-i kerîmeler ve tevâtürle bildirilen mânâsı açık hadîs-i şerîfler.

katrecik

 • Damlacık.

kavl-i şarih / kavl-i şârih

 • Mânasını açıklayan söz. Şerheden söz. Tarif. Şerhedenin sözü.
 • Açıklayıcı söz.

kavl-i şarihi / kavl-i şârihi

 • Açıklayıcı söz.

kaziye-i mutlaka

 • Man: Hiçbir ihtimâl gösterilmeyip, bir şeyin şöyle olduğuna veya olmadığına açıktan açığa hükmolunan kaziyye'dir.

kaziyye-i bedihiyye

 • Bedîhî kaziyye, isbata muhtaç olmayan açık hüküm.

kebiru'l-müteal / kebîru'l-müteâl

 • Açık ve gizli her şeyi bilen, büyük ve yüce olan. Allah Teâlâ.

kelam-ı beliğ / kelâm-ı belîğ

 • Belâgatli söz; açık ve kusursuz ifade.

kemal-i ferah ve saadet / kemâl-i ferah ve saâdet / كَمَالِ فَرَحْ وَ سَعَادَتْ

 • Tam bir gönül açıklığı ve mutluluk.

kemal-i izah / kemâl-i izah

 • Tam ve mükemmel bir açıklama.

kemal-i sarahat / kemâl-i sarahat

 • Eksiksiz bir şekilde açık olma.

kemal-i vuzuh / kemâl-i vuzuh / kemâl-i vuzûh / كَمَالِ وُضُوحْ

 • Tam bir açıklık.
 • Tam bir açıklık.

kemal-i zuhur / kemâl-i zuhur

 • Son derece açık olma; gözlerin görme sınırını aşacak şiddette açık ve meydanda olma.

kerahet-i tenzihiyye / kerâhet-i tenzîhiyye

 • Yasak olmasına kuvvetli ve açık bir delil bulunmayan ancak yapılması iyi olmayan şeyler. Helâle yakın mekrûh.

keramet-i aleniye

 • Açık, gözle görünür kerâmet.

keramet-i bahire / keramet-i bâhire

 • Ap açık keramet.

keramet-i zahire / keramet-i zâhire

 • Apaçık keramet, görünen keramet.

keramet-i zāhire / kerâmet-i zāhire / كَرَامَتِ ظَاهِرَه

 • Açık, görünür olan keramet.

keremkar / keremkâr

 • Kerem eden, ikram eden. Cömert, eli açık olan, bağışlayan. (Farsça)

keremperver

 • Kerem sâhibi. Eli açık, cömert. Mükrim. (Farsça)

kesafet

 • Bulanıklık. Kir. Açık veya berrak olmamak.
 • Kalınlık, yoğunluk, kesiflik, koyuluk. Şeffaf olmamak.

keşf-i raz / keşf-i râz

 • Gizli bir şeyi meydana çıkarmak, açıklamak. (Farsça)
 • Sır toplamak, casusluk etmek. (Farsça)

kevser-i fesahat

 • Dilin doğru, düzgün, açık ve akıcı şekilde kullanılmasından doğan tatlılık, doygunluk.

keyf

 • Afiyet, sağlık, sıhhat.
 • Memnunluk, hoşlanma.
 • Neş'e, sevinç, sürur.
 • Mizaç, tabiat.
 • İstek, taleb, arzu, heves.
 • Gönül açıklığı.

kezm

 • Bir şeyi ağzına alıp ön dişiyle kırmak.
 • Burnun kısa ve yüksek olması.
 • Parmakları kısacık olmak.
 • Atın dudaklarının kaba ve kısa olması.

kezma

 • Parmakları kısacık olan kadın.

kibriti / kibritî

 • Kükürtle alâkalı.
 • Kükürt renginde olan. Açık sarı rengi.

kinaye

 • Dolayısı ile dokunaklı söz. Maksadı dolayısı ile anlatan söz. Üstü örtülü dokunaklı söz. Açıktan olmayıp hakiki mânâyı başka ifâde ile dokunaklı konuşmak.

kiram

 • Benzetmeli, kinâyeli.
 • (Tekili: Kerim) Kerimler, şerefliler.
 • Eli açık cömert kimseler.

kitab-ı akide / kitab-ı akîde

 • İnanç esaslarını ele alıp açıklayan kitap.

kitab-ı mu'cizü'l-beyan

 • Açıklaması ve ifadesi mu'cize olan kitap, Kur'ân.

kitab-ı mübin / kitâb-ı mübîn / كِتَابِ مُبِينْ

 • Açık, hak ile batılı ayıran kitap, Kur'ân-ı Kerim.
 • Herşeyi açıkça beyan eden kitap, Kur'ân-ı Kerim.
 • İyiyi kötüden ayırıp açıklayan kitab, Ku'rân.

kitabımübin / kitâbımübîn

 • Apaçık kitap, kaderin bir türü, Kurân.

kıyas-ı celi / kıyas-ı celî

 • Açık ve belirli olan kıyas.

kıyas-ı fukaha

 • Hakkında açıkça âyet ve hadis bulunmayan mes'elelere dâir; ilim ve irfanda allâme ve mütebahhir, ilmi ile amelde ve Sünnet-i Seniyyeye ittiba ve imtisalde, ibadet ve taatta, takva ve verada, züht, azimet ve riyazetle, terakki ve taâli eden müctehid fukaha tarafından kıyas ile verilen hüküm.

komedi

 • yun. Cemiyetin gülünç ve kusurlu hâllerini ortaya koyan tiyatro eseri.
 • Uydurma, yapmacık hareket veya söz.
 • Gülünecek hareketler.

kruvazör

 • Daha ziyade toplarla mücehhez açık denizlerde emniyeti te'min etmek ve konvoyları korumakla vazifeli süratli harp gemisi. (Fransızca)

küfr-i cühudi / küfr-i cühûdî

 • Allahü teâlâya, Kur'ân-ı kerîmde ve hadîs-i şerîflerde açıkça bildirilmiş, inanılması lâzım olan şeylere inanmamakta bilerek inâd etmek.

kur'an-ı azimü'l-beyan / kur'ân-ı azîmü'l-beyan

 • Açıklamaları pek yüce ve benzersiz olan Kur'ân.

kur'an-ı azimü'l-burhan / kur'ân-ı azîmü'l-burhân

 • Delilleri apaçık ve yüce olan Kur'ân.

kur'an-ı bahirü'l-burhan / kur'ân-ı bâhirü'l-burhan

 • Kesin, güçlü ve apaçık delillere sahip olan Kur'ân.

kur'an-ı hakim-i mu'cizü'l-beyan / kur'ân-ı hakîm-i mu'cizü'l-beyan

 • İfade ve açıklamalarıyla mu'cize olan ve sayısız hikmetleri içinde bulunduran Kur'ân.

kur'an-ı hatib-i mu'cizbeyan / kur'ân-ı hatib-i mu'cizbeyan

 • İnsanlığa hitap eden açıklama ve ifadeleriyle mu'cize olan Kur'ân.

kur'an-ı mu'cizi'l-beyan / kur'ân-ı mu'cizi'l-beyân

 • Açıklamalarıyla benzerini yapmaktan akılları âciz bırakan Kur'ân-ı Kerim.

kur'an-ı mu'cizü'l-beyan / kur'ân-ı mu'cizü'l-beyân

 • Açıklamalarıyla mu'cize olan, benzerini yapmakta akılları âciz bırakan Kur'ân.

kur'an-ı mu'cizü'l-beyan-ı azimüşşan / kur'ân-ı mu'cizü'l-beyân-ı azîmüşşân

 • Açıklamalarıyla benzerini yapmaktan akılları aciz bırakan, şan ve şerefi yüce olan Kur'ân.

kur'an-ı mübin / kur'ân-ı mübîn / قُرْاٰنِ مُب۪ينْ

 • Hak ve hakikati açıklayan Kur'ân.
 • Her şeyi açıkça beyan eden Kurân.

kur'an-ı mucizü'l-beyan / kur'ân-ı mucizü'l-beyân

 • Açıklamalarıyla mu'cize olan, benzerini yapmakta akılları âciz bırakan Kur'ân.

kur'an-ı vazıhü'l-beyan / kur'ân-ı vâzıhü'l-beyân

 • İfade, üslûp ve açıklamaları açık, anlaşılır olan Kur'ân.

küşade / küşâde / كُشَادَه

 • (Küşude) Açık. Açılmış. Ferahlı.
 • Açık.
 • Açık, şen.

küşayiş / küşâyiş

 • Açıklık. Ferahlık. (Farsça)
 • Açıklık.

kütüb-ü kelamiye / kütüb-ü kelâmiye

 • İman hakikatlerini ispat eden ve açıklayan ilim dalına ait kitaplar.

kuvvet-i beyan

 • Açıklamadaki, anlatımdaki güç.

laas

 • Dudağın rengi açık siyâha yakın olmak.

lafz-ı müfesser

 • Huk: Tahsis ve te'vile ihtimâl bırakmıyacak derecede açık olan sözdür ki, onunla amel vâcib olur.

lagıb

 • Acıkmış ve yorulmuş kişi.

lahavle / lâhavle

 • (Lâhavle ve lâkuvvete illâ billâhil-aliyyil azim" cümlesinin kısaltılmışı ki, "Kuvvet ve kudret ancak Cenab-ı Allah'tadır." meâlinde olup bir belâ ve tehlike esnasında veya sabrın tükendiğini açıklamak için söylenir.

lahib

 • Açık yol.

lahn-ı celi / lahn-ı celî

 • Açık ve herkesin bildiği tecvîd hatâsı.

lazım / lâzım

 • Birbirinden ayrılması mümkün olmayan iki şeyden birinci derecede geleni; meselâ Güneş lâzımdır, gündüz melzumdur. Kur'ân lâzımdır, onun açıklaması olan tefsir melzumdur.

lazime-i zaruriye-i beyyine / lâzime-i zaruriye-i beyyine

 • Apaçık zorunlu bir gereklilik şeklinde; bir şeyin apaçık zorunlu niteliği.

lebaçe

 • Önü açık elbise. Hırka. (Farsça)

lebgüşa

 • Dudağı açık. Söyleyen, konuşan. (Farsça)

lebküşa

 • Dudağı açık. Konuşan, söyleyen. (Farsça)

lehib

 • Açık yol.

leyg

 • İyi huylu olmak.
 • Sözü açık ve fasih söyleyememek.

limmi / limmî

 • (limmiye - lümmi) (Niçin mânâsındaki "lime" den) Aleni. Açık.
 • Nazari. Akla dayanan.
 • Açıklık.

limmiyet / limmîyet

 • Açıklık.

lisan-ı fasihane / lisân-ı fasihâne

 • Fasih dil; meramı güzel, açık ve düzgün ifadelerle aktaran dil.

lisan-ı kur'an-ı mu'cizü'l-beyan / lisan-ı kur'ân-ı mu'cizü'l-beyan

 • Açıklamaları mu'cize olan Kur'ân'ın dili.

lisan-ı mu'cizü'l-beyan-ı nebevi / lisan-ı mu'cizü'l-beyân-ı nebevî

 • Her şeyi ap açık şekilde açıklayan Peygamberimizin mu'cizeli dili.

lisan-ı tasrih

 • Açıkça ifade eden dil.

loca

 • İtl. Bazı toplantı yerlerinde bir veya birkaç seyirciye mahsus hususi odacıklar.
 • Hücre, küçük bölme.
 • Masonların toplandıkları yeri.

lüzum-u beyyin

 • İspata ihtiyacı olmayan şey, apaçık gereklilik. Meselâ körlük görmemenin, cahillik ilimsizliğin lüzûm-u beyyinidir.

ma'na-yı sarih / ma'nâ-yı sarîh / مَعْنَايِ صَر۪يحْ

 • Açık ma'nâ.

ma'na-yı zahiri / ma'nâ-yı zâhirî / مَعْنَايِ ظَاهِر۪ي

 • Açık ma'nâ.

ma'ref

 • Yüzün, devamlı olarak açık görünen yeri.

ma'zuliyet

 • Azledilme hâli. Açıkta kalınış.

maani-i sariha / maânî-i sariha

 • Açık mânâlar.

mabsara

 • Bedihî ve zâhir olan hususlar. Açık ve meydanda olan hususlar.

maddiyun

 • Materyalistler, herşeyi madde ile açıklamaya çalışanlar.

maddiyun ve tabiiyyun taunu / maddiyun ve tabiiyyun tâunu

 • Her şeyin tabiatın tesiriyle meydana geldiğini iddia etme ve her şeyi madde ile açıklamaya çalışma vebası.

maddiyunluk

 • Materyalizm; herşeyi madde ile açıklamaya çalışma.

maddiyunun dinsizliği

 • Materyalistlerin dinsizliği; herşeyi madde ile açıklamaya çalışanların dinsizliği.

maddiyyunluk

 • Maddecilik, materyalizm, herşeyi madde ile açıklamaya çalışma gayreti.

mahkum-u aleyh / mahkûm-u aleyh

 • Bizzat kendisi üzerine hüküm binâ edilen (yani bu kaideyi şöyle açıklayabiliriz.

maksad ve müstekarrın temeyyüzü

 • Kelâmın maksadının ve karar kıldığı yerin açık olarak belli olması.

mana-yı sarih / mânâ-yı sarîh

 • Açık mânâ.

mana-yı sarihi / mânâ-yı sarîhî

 • Kur'ân'ın mânâ tabakalarından biri, açıkça anlaşılan mânâ.

mana-yı zahiri-yi mecazi / mânâ-yı zâhirî-yi mecazi

 • Sözün zahirine ait mecazî mânâsı; sözün ilk etapta anlaşılan açık mânâsının mecâzî anlamı (Hakiki anlamı değil. Çünkü hayat vermek Allah'a mahsustur.).

manevi tefsir / mânevî tefsir

 • Kur'ân-ı Kerimin işaret ettiği hakikatleri asrın ilmî gelişmeleri ışığında ortaya koyarak, iman hakikatlerini güçlü ve sarsılmaz delillerle açıklayan, yorumlayan eser.

mansus

 • Nass ile sâbit kılınmış. Âyetle tesbit edilmiş. İzhar ve beyan edilmiş.
 • Kur'anda açıkça anlatılmış.

maruz bırakılma / mâruz bırakılma

 • Açık hâle getirilme, açık hedef yapılma.

masnu'

 • (Sun'. dan) San'atla yapılan, yapılmış. Yapma, yapmacık.

mazif

 • Herkese sofrası açık olan ev. Kapısı açık, misafir sever ev. Misafirperver olan hâne.

mazz

 • Gönlün gamdan ve tasadan yanması.
 • İkrar etmek, kabul etmek, açıktan söylemek.

meal / meâl

 • Tefsîr âlimlerinin yaptıkları tefsirlerin (açıklamaların) ışığı altında, âyet-i kerîmelere verilen mânâ, açıklama.

meal-i icmali / meâl-i icmâlî

 • Kısaca açıklama, meâl.

mebsut / mebsût / مبسوط

 • Yaygın, açık. (Arapça)

mec'ul / mec'ûl

 • Meydana çıkarılmış, yapılmış olan, yapmacık, uydurma.

mecae

 • (Mecâet) Açlık. Acıkma.

mechuriye

 • Aşikâre olunmuş, açıklanmış, meydana konulmuş.

medar-ı beyan

 • Açıklama konusu.

medayih-i bahire / medayih-i bâhire / medâyih-i bâhire

 • Çok açıktan birisini veya bir şeyi övmek, medhetmek.
 • Açık ve aşikâr övgüler.

medrese-i umumi / medrese-i umumî

 • Genele ve herkese açık olan medrese.

medrese-i umumiye

 • Herkese açık medrese, okul.

mefhum-u sarih / mefhûm-u sarîh / مَفْهُومُ صَر۪يحْ

 • Açık anlam.
 • Açık ma'nâ.

meftuh / meftûh / مفتوح

 • Fethedilmiş, açılmış, açık.
 • Zaptedilmiş, ele geçirilmiş. Sonu üstün ile harekeli isim.
 • Açık. (Arapça)
 • Fethedilmiş. (Arapça)
 • Fethalı. (Arapça)

mehc

 • Cömert, eli açık.

mekarim / mekârim

 • Cömertlikler, elaçıklıklar, iyilikler.

mekarimkar / mekârimkâr

 • Cömert, eliaçık. Kerem sâhibi. (Farsça)

mekruh / mekrûh

 • Hoş görülmeyen, beğenilmeyen şey. Peygamber efendimizin beğenmediği ve ibâdetin sevâbını gideren şeyler. Yasak olduğu haram gibi kesin olmamakla berâber, Kur'ân-ı kerîmde, şüpheli delil ile, yâni açık olmayarak bildirilmiş veya bir sahâbînin (Peygamb er efendimizin arkadaşlarının) bildirmesi ile anl

mekşuf

 • Keşfolunmuş, meydana çıkarılmış. Açık. Belli.

mekşuf-ül avre

 • Görünmemesi icab eden yeri açık olan kimse.

mekşuf-ür re's

 • Başı açık.

melulane / melulâne

 • Acıklı ve mahzun bir hâlde.

menahic

 • (Tekili: Minhac-Menhec) Açık ve geniş yollar. Bilinen büyük yollar.

menhec

 • (Çoğulu: Menâhic) Geniş, açık yol.

meravih

 • (Tekili: Mirvaha) Etrâfı açık ve rüzgârlı yerler. Çöller, sahralar. Ovalar.

mermuz

 • (Remz. den) Açıktan belirtilmeyip, işaret ve remz ile anlatılan. İmâ edilmiş olan.

mermuze

 • (Çoğulu: Mermuzât) İşaretle anlatılmış. Remzolunmuş. Açıktan değil de işaretle anlatılmış şeyler.

meşa'

 • Duyulan, intişar eden, açıklanan, yayılan. Etrafa yayılmış olan.
 • Bölünmeyip ortaklaşa kalmış olan. Müşterek olan.

meşari'

 • Caddeler. Doğru ve açık yollar.
 • Su akan oluklar.

mescid-i haram / mescid-i harâm

 • Ka'be-i muazzamanın etrâfında üstü açık olan câmi.

meşruh / meşrûh / مشروح

 • Şerh olunmuş. Anlatılmış. Açıklanmış. İzah olunmuş.
 • Açıklanmış.
 • Açıklanmış, şerhedilmiş. (Arapça)

meşruhat / meşruhât / meşrûhât / مشروحات

 • Açıklamalar, izahlar.
 • Açıklama ve izahlar.
 • Açıklananlar.
 • Açıklamalar. (Arapça)

meşrutiyet

 • Başında hükümdar bulunmakla birlikte seçimle belirlenmiş bir yasama meclisine dayanan, yürütmesi denetime açık anayasal idare şekli; Osmanlılarda 1876 anayasasıyla başlayan, 1908 değişikliğiyle devam eden hukukî ve siyasi döneme verilen ad.

meydan

 • Arsa.
 • Geniş yer.
 • Etrafı çevrilmiş, üstü açık geniş yer.

mezheb imamı / mezheb imâmı

 • Kur'ân-ı kerîmde ve hadîs-i şerîflerde açıkça bildirilmiş olan din bilgilerini, Eshâb-ı kirâmdan işiterek veya nakl ile toplayan, açıkça bildirilmemiş olanları da, kendi koydukları usûllere (metod) göre açıkça bildirilmiş olanlara benzeterek çıkaran derin âlim, mutlak müctehîd.

mezil

 • Daralıp gönlündeki sırrı ifşâ eden, sıkıntıdan içindeki sırrı açıklayan.
 • Ayağı uyuşmuş.
 • Malını ve sırrını herkese gösterip açıklayan.
 • Küçük cüsseli, zayıf, hafif kimse.

minhac

 • Meslek. Yol. Açık ve belli yol. (Farsça)
 • Büyük ve işlek cadde. (Farsça)

mu'cizat-ı bahire / mu'cizât-ı bâhire

 • Ap açık mu'cizeler.

mu'cizbeyan

 • Açıklama ve anlatış tarzı mu'cize olan.

mu'cize-i azhar

 • Çok zahir ve açık mu'cize.

mu'cize-i bahire / mu'cize-i bâhire

 • Ap açık mu'cize.

mu'cize-i bahire-i ahmediye / mu'cize-i bâhire-i ahmediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) ap açık mu'cizesi.

mu'cize-i bahire-i bereket / mu'cize-i bâhire-i bereket

 • Apaçık bereket mu'cizesi.

mu'cizü'l-beyan

 • Açıklamaları mucize olan.

muallak

 • Askıda. Hakkında karar verilmemiş, hallolunmamış.
 • Havada boşta duran.
 • Sürüncemede kalmış iş.
 • Edb: Açık hece, bir vokalle okunan hece.

muavaza / muâvaza

 • İki tarafın da ivaz vererek, anlaşarak yaptığı akit. Sayışma. Bir şeyi diğer bir şeye bedel, ivaz olarak vermek. Aslı olmadığı halde menfaat celbi için hususi bir surette müzakere ile yapılan hileli iş. Yapmacık.

mübdi

 • (Bedâ. dan) Herşeyi hiçten halk eden.
 • Başlayan.
 • Gizli sırları açıklayan.

mübeyyen

 • Açıklanmış. Beyan ve izah edilmiş.
 • Açıklanan.

mübeyyez

 • (Mübeyyeze) Meydana çıkarılmış, açıklanmış açıkça söylenmiş. Bildiren, açıklıyan.

mübeyyin

 • Açıklayan. Beyan eden. Meydana koyan.
 • Açıklayan, açıklık getiren.
 • Açıklayan.

mübin / mübîn / مبين

 • Hayrı şerri, kötüyü iyiyi ayıran.
 • Açık, besbelli.
 • Din-i mübin: İslâm dini.
 • Apaçık.
 • Açık, vâzıh, âşikâr. Ayân kılan, beyan ve izah eden.
 • Dilediğine doğru yolu gösteren.
 • Hak ile bâtılın arasını tefrik edip, ayıran. Hakkı hakkınca beyan ve izhar eden. (Mübin, bâne mânasına "ebâne" den beyyin, gayet açık, parlak demek olduğundan, Kitab-ı Mübin i'cazı zâhir olan
 • Açıklayan, açıklayıcı. (Arapça)

mücaa

 • Acıkmak.

mücessime

 • Kur'ân-ı kerîmdeki müteşâbih (mânâsı kapalı) âyetleri, zâhir (görünen)mânâsına göre açıklayıp, Allahü teâlânın el ve yüz gibi organlarının bulunduğunu, dolayısıyla madde ve cisim olduğunu iddiâ ederek doğru yoldan ayrılan bozuk fırka. Bu fırkaya müşe bbihe de denir.

mücmel

 • Bir açıklayıcı tarafından, açıklanmadıkça mânâsı anlaşılmayan kapalı lafız (söz).

müevvil

 • Rüya tabir eden.
 • Başka mânâ veren. Başka mânâ ile açıklayan. Te'vil eden.

müfesser

 • Tefsir edilmiş. izah ve beyan edilmiş. Mânası izah suretiyle bildirilmiş. Açıklanmış.
 • Beyan-ı tefsir veya takrir edilmiş olması sebebiyle manası "nass" dan daha vâzıh olan sözdür.
 • Mücmel olmayan söz.
 • Tefsir edilmiş, açıklanmış.
 • Açıklanan. Usûl-i fıkıhta, nass denilen lafzdan daha açık olan lafızdır. Nass, sevkedildiği mânâya açıkça delâlet eden lafızdır.
 • Tefsir edilmiş, açıklanmış.

müfessir / مُفَسِّرْ

 • Âyetleri tefsir eden, açıklayan, yorumlayan, yorumcu.
 • Tefsir eden, açıklayan.

müfessir-i alişan / müfessir-i âlişan

 • Şan ve şeref sahibi açıklayıcı.

müfessir-i hakiki / müfessir-i hakikî

 • Gerçek müfessir; Kur'ân-ı Kerimi tam ve doğru olarak açıklayan hadis.

müfessirin / müfessirîn

 • Müfessirler, Kuranı açıklayıp yorumlayanlar.

müfettah

 • Açılmış, açık.
 • Bir çeşit yazı ismi.

müfettehatü'l-ebvab / müfettehatü'l-ebvâb

 • Kapıları açık.

müfti / müftî

 • (Fetva. dan) Fıkha dair mes'elelerin şeriattaki hükümlerini beyan ve açıklamağa memur olan zat.
 • Genç ve kavi.

muhkem

 • Sağlam kılınmış, tahkîm edilmiş. İçinde hüküm bulunan, mânâsı açık olan âyet. Çoğulu muhkemâttır.

muhkem ayet / muhkem âyet

 • Tevil ve tefsir gerektirmeyen mânâsı ve lafzı açık âyet.

muhkemat / muhkemât

 • Muhkem olanlar. Sağlam ve kuvvetli olanlar.
 • İçinde hüküm bulunan ve mânası açık olanlar.
 • İçinde hüküm bulunan, mânâsı açık olan âyetler.
 • İslâmiyetin sağlam ve kuvvetli kanunları, emirleri; yoruma ihtiyaç bırakmayacak şekilde açık sözler, kesinlik ifade eden naslar.
 • Kur'ân-ı kerîmdeki mânâsı açık, meydanda olan, anlaşılabilen âyet-i kerîmeler. Muhkemin çoğulu.
 • Sağlam ve mânâsı açık olanlar, kuvvetliler.

muhkemat-ı kur'aniye / muhkemât-ı kur'âniye

 • Mânâsı ve hükmü gayet açık olan Kur'ân âyetleri.

muhkemat-ı kur'aniyye

 • Mânası açık ve te'vile ihtiyacı olmayan âyetler. Başka bir mânaya ihtimali olmayıp sarih emir ve nehiyleri müştemil olan âyetler. Bu âyetler mensuh veya anlaşılmayan şekilde müteşabih ve muhtemel olmayıp muhkem ve mübeyyin olmakla aslâ te'vile muhtaç olmazlar. Bâzı şeylerin haram olması veya enbiya

muhkemat-ı şeriat / muhkemât-ı şeriat

 • Kur'ân ve Hadisin yoruma ihtiyaç bırakmayacak şekilde açık hükümleri, ifadeleri.

muhzin

 • (Hüzn. den) Hüzün verici. Acıklandırıcı. Kederlendirici.

münafese

 • Başkasında görülen bir kemale imrenip ona yetişebilmek ve daha ileri gidebilmek için, nefislerin nefâsette, iyi şeylerde yarışması hissidir ki, nefsin şerefinden ve uluvv-i himmetinden neş'et eder. Hased ile arasında fark açıktır. Hased eden kimse, kemâle düşmandır; hased ettiği kimsenin zararından,

münafi-i his ve bedahet / münâfi-i his ve bedâhet

 • Duygu ve açıklığa zıt.

münakasa / münâkasa / مناقصه

 • Açık eksiltme. (Arapça)

münbasit

 • İnbisat eden, yayılan, genişleyen. Yaygın, münteşir, yayılmış, açık. Şen.

münfec

 • Çukur.
 • Açık.
 • Gedik.

münferic

 • İnfirac eden. Çok açık. Açılan, genişleyen.
 • Gam, gussa ve kederden kurtulmuş.
 • Arası geniş. Açık olan. İki tarafı birbirinden uzak olan.

münhal / منحل

 • Boş, açık.
 • Boş, açık. (Arapça)
 • Çölülmüş. (Arapça)

münhallat / münhallât

 • (Tekili: Münhall) Açıklıklar. Açık bulunan memuriyetler.

munsarih

 • (Sarâhat. dan) Açık, meydanda, zâhir.

münşerih

 • inşirahlı, gönlü açık, sıkılmayan, eğlenen

mürcie

 • "Günâh işlemek insana zarar vermez. Âsî (isyân eden), fâsık (açıktan günâh işleyen) azâb görmeyecektir" diyerek, Ehl-i sünnetten (Peygamber efendimizin ve Eshâbının yolunda olanlardan) ayrılan bozuk fırka.

murdar / murdâr

 • Kendiliğinden ölmüş veya kasten besmelesiz kesilmiş olan hayvan, leş ve domuz eti gibi kendileri kat'î yâni kesin ve açık delîl ile haram olan şey.

musaddak-gerde-i erbab-ı basiret / musaddak-gerde-i erbâb-ı basiret

 • Basiret erbabınca tasdik edilmiş; kalp gözü açık olan ileri görüşlü kimseler tarafından onaylanmış.

musaddak-kerde-i erbab-ı basiret

 • Kalp gözü açık basiret sahipleri tarafından tasdik ve kabul edilmiş.

musalla

 • Namaz kılmaya mahsus açık yer. Cami veya mezarlık civarında cenaze namazı kılınan yer.

musanna'

 • Sonradan yapılmış. Sanatla ve düzgün yapılmış olan. Sanatkârane yapılmış olan. Usta elinden çıkmış olan.
 • Uydurulmuş, yapmacık.

musaraha

 • Aşikâr ve açık.

musarahaten

 • Aşikâr ve açık olarak.

musarrah / مُصَرَّحْ

 • Açıklanmış, izah edilmiş.
 • Aşikâr, açık, açıkça, belli.
 • Açık, apaçık.
 • Açıklanmış.
 • Açıklanmış.

musarraha

 • Açık ve bütün ayrıntılarıyla anlatılmış.

musarrahan

 • Açık olarak. Sarih bir tarzda.

müsbet

 • İsbât olunan. Delilli. Açık ve sabit olan.
 • Menfinin zıddı. Pozitif, olumlu.
 • Yazılıp kaydedilmiş. Tesbit edilmiş olan.

müşebbihe

 • Allahü teâlâyı cisim ve varlıklara benzeten, Kur'ân-ı kerîmdeki müteşâbih (mânâsı kapalı) âyetleri görünen lugat mânâsına göre açıklayıp, Allahü teâlânın el ve yüz gibi organlarının olduğunu iddiâ eden bozuk fırka.

müsellemat-ı bedihiyat / müsellemât-ı bedihiyat

 • Apaçık oluşları sebebiyle itirazsız kabul edilen şeyler.

müşerrih

 • (Çoğulu: Müşerrihîn) (Şerh. den) Açıklayan, şerheden.
 • Teşrih yapan doktor.

mushıye

 • Gökyüzünün bulutsuz, açık olması.

müsned

 • (Çoğulu: Mesânid) İsnad edilmiş, nisbet edilmiş olan.
 • Gr: Haber (yüklem). Meselâ: "Bu yazı güzeldir" cümlesindeki (güzeldir) kelimesi gibi.
 • Edb: Açık olmayan heceye (kapalı heceye) de müsned denir.
 • Ehl-i Hadis ıstılahınca: Müsned; içindeki metinler, senetleri ile mezk

müsteban

 • Vâzıh, âşikâr, beyanı açık olarak anlaşılan, açıklanmış.

müstebin

 • Açık ve meydanda olan. Zâhir, âşikâr.

müstefsir

 • (Çoğulu: Müstefsirîn) (Fesr. den) Soruşturup anlamak isteyen. Açıklanmasını, izah edilmesini ve geniş anlatılmasını isteyen.

müstehcen

 • Açık, saçık. Edepsizcesine, ayıp, iğrenç.
 • Açık saçık, ayıp, edepsizcesine.

müştehire

 • Açıkça ortaya konulan, sergilenmiş, meşhur.

mutabassır

 • Açıkgöz.

mutasanniane

 • Yapmacıklı olarak, tasannu ederek. (Farsça)

mutavazzıh

 • (Vuzuh. dan) Açıklanan, açık olan, tavazzuh eden.

müteallikat

 • Yakın olanlar, müteallik olanlar. Akraba.
 • Gr: Bir cümlenin mânasını açıklayan, tamamlayan kelimeler.

mütearefe

 • Hakikat olduğu apaçık belli olan. İsbata ihtiyacı olmayan.

mütearife / müteârife / متعارفه

 • Açıkça bilinen.
 • Kanıtlanmak gerektirmeyecek kadar açık. (Arapça)

mütebadir

 • En açık ve net bir şekilde zihne gelen, hatıra gelen.

mütebariz / متبارز

 • Açık seçik, belirgin. (Arapça)

mütecahir / mütecâhir

 • Yüksek sesle söyleyen.
 • Gizlemeyen. Aşikâre yapan. Açıktan günah işleyen.
 • Açıktan günah işleyen.

mütekellimin / mütekellimîn

 • Kelâm âlimleri. İslâm dîninin îmân bilgilerini, naklî (dînî) ve aklî delillerle îzâh eden, açıklayıp isbatlayan büyük âlimler.

mütercim

 • Tercüme eden, bir dilden başka dile çeviren.
 • Anlatan, anlaşılmayan bir mânayı açıklayan.

müteşabih / müteşâbih

 • Birbirine benzeyenler.
 • Fık: Mânası açık olmayan âyet ve hadis. Kur'an-ı Kerim'in ve hadislerin mecazî mânalara gelen ifadeleri. "Muhkem" olmayan âyet veya hadis.
 • Zâhirî mânası kastedilmeyen ve teşbih ve temsil yoluyla hakikatlerin beyanında kullanılan ifade.
 • Mânâsı açık olmayan âyet.

müteşabih hadis / müteşabih hadîs

 • Mânâsı açık olmayan hadis.

müteşabihat / müteşâbihât

 • Kur'ân ve hadîste temsil ve benzetmelerle açıklanan, anlaşılması zor, çok yüksek hakikatler.

müteşabihat-ı kur'aniye / müteşabihat-ı kur'âniye

 • Kur'an'da hükmü açık olmayan, yorumlanması gereken âyetler.

müteşabihat-ı kur'aniyye / müteşabihat-ı kur'âniyye

 • Kur'ân'da temsil ve benzetmelerle açıklanan, anlaşılması zor olan yüksek hakikatler.

mütevazzıh

 • (Vüzuh. dan) Açıklanan, tevazzuh eden, açıklık peyda eden.

müteyakkız

 • Uyanık, uyanmış, tetikte, gözü açık olan.
 • Uyanık bulunan,tetikte gözü açık olan.

müteyakkızane / müteyakkızâne

 • Uyanık ve dikkatlice, göz açıklığı ile. (Farsça)

mutlak müctehid / mutlak müctehîd

 • Kur'ân-ı kerîmde ve hadîs-i şerîflerde açıkça bildirilmemiş olan hükümleri ve mes'eleleri, açık olarak bildirilenlere benzeterek meydana çıkarabilen derin âlim. Ehl-i sünnetin ameldeki mezheb imâmlarından her biri.

müttezih

 • Açık ve meydanda olan.

muvazzah

 • Açıklanmış. İzahı yapılmış. Açık, anlaşılır şekilde.
 • İzah edilmiş, açıklanmış.
 • Açıklanmış.

muvazzahan

 • Açıklanarak. Etraflı ve açık şekilde izah olarak.

muvazzıh

 • Açıklayan, izah eden.

muvazzih

 • (Vuzuh. dan) Açıklıyan, izah eden.

müzahrefiyet

 • Fıtri olmayan, yapmacık.
 • Dışı süs içi pis olma, fıtri olmama, yapmacık.

müzayede / مزایده

 • Artırma, ziyadeleştirme.
 • Devletçe veya bir müessesece satılığa çıkarılan bir malın veya arazinin arttırılmaya konulması. Müzayede; biri kapalı zarfla, diğeri açık arttırma ile olmak üzere iki türlü yapılır. Müzayedede konulan şey, en çok arttırma yapana ihâle edilir.
 • Açık arttırma. (Arapça)

na'lin

 • Altı deri, üstü açık ve tasmalı ayakkabı.

na-endiş

 • Uzun uzadıya düşünmeğe değmez. Açık, muhakkak. (Farsça)

na-mestur

 • Açık, meydanda, âşikâr. (Farsça)
 • Örtülmemiş. (Farsça)

na-peyda

 • Görünmeyen, açıkta değil, belirsiz. (Farsça)

nağme-i fesahat

 • Kusursuz derecede düzgün, açık ve akıcı nağme.

nakl-i kat'i / nakl-i kat'î

 • Açık ve kesin rivayet.

nakş-ı beyan

 • Açıklama ve anlatım nakşı.

namazgah / namazgâh / نمازگاه

 • Namazlık, üstü açık mesçit. (Farsça)

nas / نَصّ

 • Açık hüküm.

nass

 • Kat'ilik, kesinlik, açıklık. Te'vile ihtimali olmayan söz veya delil.
 • Kur'ân-ı Kerim veya Hadis-i Şerifde bir iş ve mes'ele hakkında olan açıklık ve bu şekilde açık olan kelâm ve âyet. Akide.
 • Bir haberi kimden aldığını söyleyerek, en nihayet o haberi ilk söyleyene kadar nakle
 • Açık ve kesin hüküm.
 • Açıklık, açık hüküm.
 • Kur'ân-ı Kerim'de veya hadiste bir iş hakkında olan açık söz, âyet.
 • Âyet-i kerîmeler ve hadîs-i şerîfler. Çoğulu nüsûs'tur.
 • Fıkıh usûlü ilminde mânâsı açık ve meydanda olan âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîfler.

nass-ı ayet / nass-ı âyet / نَصِّ اٰيَتْ

 • Âyetin açık hükmü.

nass-ı hadis

 • Hadisin açık, gerçek ifadesi. Muhtemeli olmayan sağlam mânaya delâlet eden lâfız. Delil mânâsına olan "Nass-ül fukaha" bundan alınmıştır.

nass-ı katı'

 • Mânâsı açık olan Kur'an âyetlerinden delil olarak gösterilen âyet.

nass-ı kelam / nass-ı kelâm / نَصِّ كَلَامْ

 • Sözün (Kurânın) açık hükmü.

nass-ı kur'an / nass-ı kur'ân / نَصِّ قُرْاٰنْ

 • Kur'ân'ın kesin ve açık hükmü.
 • Kur'ân-ı Kerim'in açık ve kesin hükmü.
 • Kurânın açık hükmü.

nass-ı sarih / nass-ı sarîh

 • Mânâsı çok açık ve kesin olan Kur'an hükmü.

nassi / nassî

 • Nass'a ait. Her türlü şübhe ve tereddüdün ve tenkidin üstünde tutulacak şekilde olan kesinlik, kat'ilik, açıklık. Bedahet.
 • Âyet ve hadisle doğruluğu sâbit olan.

natfe

 • (Nıtfe) : Kabarcık.
 • Ufacık sivilce.

nazariyat / nazariyât / نَظَرِيَاتْ / nazarîyat

 • Ayet ve hadislerle kesin olarak sınırları belirlenmemiş dinin ictihada açık olan kısımları.
 • Ayet ve hadislerle kesin olarak sınırları belirlenmemiş dinin ictihada açık olan kısımları.

nazariyat-ı diniye / nazariyât-ı dîniye / نَظَرِيَاتِ دِينِيَه

 • Ayet ve hadislerle kesin olarak sınırları belirlenmemiş dinin ictihada açık olan kısımları.

nebalet

 • Zekâ, fazilet ve neciblik sâhibi olmak.
 • Büyüklük, azamet.
 • İyi olmak.
 • Cömertlik, elaçıklık.
 • Okçu, ok yapıp satan. Okçuluk.

necd

 • Açık ve işlek yol.
 • Yüksek yer.
 • Minder, döşeme gibi oturacak şeyler.
 • Ağaçsız mekân.
 • Hâzık ve mâhir kılavuz.
 • Yiğitlik hâli. Gamlılık, gussa.
 • Hasma galip gelmek.
 • Çok terlemek.
 • Meme.
 • Suudi Arabistan'ın doğu mıntıkası.

nehy-i sarih

 • Açık bir şekilde yasaklama.

neş'e

 • Gönül açıklığı, sevinç.
 • Yeniden meydana gelmek. Yeniden olan şey.
 • Yiğit olmak.
 • Yüksek olmak.

nesh

 • Emir ve yasaklarla ilgili şer'î (dînî) bir hükmün, ondan sonra gelen şer'î bir delîl (hüküm) ile kaldırılması, yürürlülük zamânının sona erdiğinin haber verilmesi, açıklanması. Hükmü kaldırılan delîle, nâsih; kaldırılan hükme mensûh denir.

ness

 • İfşa etmek, açıklamak.
 • Gayret ve hamiyyet etmek.

nesv

 • İzhar etmek, göstermek, açıklamak.

netice-i burhan-ı bahir / netice-i burhan-ı bâhir

 • Açık, parlak, kesin ve sağlam delilin sonucu.

neza'

 • Başta, alnın iki yanında saç olmayan açık yer.

nikubaht

 • Bahtı açık. (Farsça)

nümayan / nümâyân

 • Açık, parlak, görünen.

nur-i mübin

 • Mübin olan nur. Aşikâr ve açıklayıcı olan ve hak ile batılı ayıran nur. Bilhassa iman ve Kur'an ilminin mânevi nuru.

nusus / nusûs

 • Nasslar, açık hükümler.
 • Hükmü açık olan Kur'ân ve hadis metinleri.

nusus-u kur'an / nusûs-u kur'ân

 • Kur'ân'ın açık hükümleri.

nusus-u kur'aniye / nusûs-u kur'âniye

 • Kur'ân'daki mânâsı açık olan âyetler.

nusus-u şeriat / nusûs-u şeriat

 • Şeriatın açık ve kesin hükümleri.

nüzhet

 • İç açıklığı, safa, eğlenme, gönül ferahlığı. (Farsça)
 • Temizlik, paklık. (Farsça)
 • Karışık, bulaşık ve kalabalık yerlerden uzak olmak. Buud. (Farsça)

ordugah / ordugâh

 • Ordunun konakladığı yer. Açıkta konaklayan ordunun konaklama yeri. (Farsça)

pedid

 • Aşikâr, görünür, açık, belli. (Farsça)

pehnaver

 • Pek geniş. Pek açık. (Farsça)
 • Soluk, solmuş. (Farsça)

penbe

 • Pamuk. (Farsça)
 • Açık kırmızı renk. (Farsça)

perdebirun

 • Utanmaz, açıksaçık konuşan. (Farsça)

peyda / peydâ / پيدا

 • Mevcud, var olan, açık, âşikâr, meydanda olan. (Farsça)
 • Var olan, açık, meydanda.
 • Ortada, açıkta. (Farsça)

pusula

 • Yön bulmaya yarayan âlet, kısacık mektup.

rad

 • Cömert, eli açık, faziletli, üstün, değerli. (Farsça)

re'y

 • Müctehid İslâm âlimlerinin, açıkça bildirilmeyen bir mes'ele hakkında dînî delillerden yâni Kur'ân-ı kerîm, hadîs-i şerîf ve icmâ-i ümmetten çıkardıkları hüküm, kıyâs.

re'y yolu

 • Kıyas yolu. Kur'ân-ı kerîmde ve hadîs-i şerîflerde açıkça bildirilmemiş bir işin hükmünü buna benziyen ve açıkça bildirilen başka bir işin hükmüne benzeterek bulma yolu.

refes

 • (Rüfâs) Kinayesi icab eden şeyi açık söylemek.
 • Kinâye olarak.
 • Cimâ, nikâh.
 • Fuhşiyyât.

rehş

 • Asmacık.

retl

 • (Diş) seyrek olmak.
 • Bir şeyi okurken her kelimenin arasını ayırıp açıklamak.

revak

 • (Rivak) Ev önündeki saçak.
 • Kemer. Kubbe. Çardak. Önü açık, üstü örtülü yer.

revh

 • İç açıklığı. Rahat.
 • Rahmet.
 • Hafif esen rüzgârın verdiği tatlılık, canlılık.

ric'i talak / ric'î talâk

 • Geri dönülebilen talâk (boşanma). Zevceye yaklaştıktan sonra sarîh (açık) veya işâretle, üç adedine veya bir ivâza (bedele, karşılığa) bağlı olmaksızın ve beynûnete yâni ayrılığa delâlet eden (gösteren) bir sıfatla sıfatlanmamış ve bir şeye teşbîh ed ilmemiş (benzetilmemiş), gerek sarîh (açık) lafız

rikkat-engiz

 • Acıklı. (Farsça)

rivayet tefsiri / rivâyet tefsiri

 • Kur'ân-ı kerîmdeki bâzı âyet-i kerîmelerin başka âyetlerle veya Peygamber efendimizin sünneti veya Eshâb-ı kirâmın mübârek sözleriyle açıklanması. Buna me'sur veya naklî tefsir de denir.

ruşen / rûşen / روشن

 • Aydınlık. (Farsça)
 • Açık, aşikar. (Farsça)
 • Rûşen kılmak: Açıklamak, söylemek. (Farsça)

ruşenbeyan

 • Fasih konuşan. Açık ifadeli. (Farsça)

ruşeni / ruşenî

 • Açıklık, aydınlık. (Farsça)
 • Belli olma. (Farsça)

sad'

 • Yarılmak, yarmak.
 • Kesmek, kat'etmek.
 • Göstermek. İzhar etmek.
 • Beyân ve meyl etmek, açıklamak.

saf / sâf / صاف

 • Temiz, arı, halis. (Arapça)
 • Açık. (Arapça)

safa

 • Gönül şenliği, eğlence.
 • Duru olmak, itmi'nan ve meserret üzere olmak. Temiz, sâfi olmak.
 • Hava açık ve ayaz olmak.
 • Mekke-i Mükerreme'de bir yerin ismi.

safiye / sâfiye

 • Temiz, katışıksız, bozuk olmayan.
 • İçinde yapmacık ve uydurma bir şey, fazladan kelime ve kafiye bulunmayan söz.
 • Saf, açık ifade.

safvan

 • (Safvâ) Yumuşak, düz ve kaygan taş veya kaya parçası.
 • Çok soğuk ve açık olan gün.

saha / sahâ / ساخه

 • Cömertlik, eliaçıklık. (Arapça)

saha-i ıtlak

 • Açık alan, sınırsız meydan.

saha-kar / saha-kâr

 • Eli açık, cömert, sahi. (Farsça)

sahat

 • (Tekili: Sâha) Sâhalar, meydanlar, açık yerler, alanlar.

sahavet

 • Cömertlik, el açıklığı, muhtaç olanlara çok ihsan etmek.

sahavetkar / sahavetkâr

 • Eli açık, cömert olan. Herkese ihsan eden. (Farsça)

sahi / sahî / سخى

 • Cömert, eli açık, herkese iyilik etmek isteyen.
 • Cömert, eli açık.
 • Cömert, eliaçık. (Arapça)

sahil-i beyan

 • Açıklama, anlatım sahili.

sahn

 • Evin ortasındaki açıklık, avlu, oyuk.
 • Boşluk. Boş yer. Orta, meydan, aralık.
 • Sahne.
 • Cami ve medreselerdeki umumun toplanmasına âit üstü kubbeli ve örtülü yer.
 • Büyük kâse. Sahan.
 • Zil.

sahte

 • Düzme, yapmacık, yalandan, taklit. (Farsça)
 • Kalp, karışık. (Farsça)
 • Düzme, yapmacık.

sahtevekar

 • Yapmacık tavırlar takınan, kendini satmaya çalışan. (Farsça)

şaire

 • Bir tek arpa, arpa tanesi.
 • (Çoğulu: Şaâyir) Tıb: Arpacık.

sakb

 • (Çoğulu: Sukub) Delinme, delme.
 • Bir taraftan diğer tarafa kadar açık olan delik.
 • Sütü çok olan deve.
 • Çok kırmızı, koyu kırmızı.

sala'

 • Kellik. Baş tepesinin saçı dökülüp açık olması.

salaa

 • Tepenin saçı dökülüp açık kalan yeri.

samih

 • Cömert, eli açık sahavet sahibi ve civanmert olan.

sanduka

 • Türbelerde mezarların üzerine tahtadan sandık şeklinde yapılan ve üstüne yeşil çuha örtülen yerin adıdır. Kadın sandukaları düz olduğu halde, erkek sandukalarının baş tarafına bir ağaç konarak üzerine kavuk, taç, sikke gibi sağlığında giydikleri başlık konurdu. Açık mezarlıklarda sandukalar taştan y

sarahat / sarâhat / صراحت / صَرَاحَتْ

 • Sarih olmak, zâhir olmak. Açıklık.
 • Kaymağı alınmış süt.
 • Açıklık.
 • Açıklık. Açık anlatım.
 • Açıklık.
 • Açıklık. (Arapça)
 • Açık ifade.

sarahat-i kat'iye

 • Kesin açık mânâ.

sarahat-i kur'aniye / sarâhat-i kur'âniye

 • Kur'ân'ın açık bir şekilde ortaya koyduğu hükümler.

sarahaten / sarâhaten / صراحة / صَرَاحَتاً

 • Açıkça.
 • Açık ve sarih olarak. Açıktan açığa.
 • Açıkça.
 • Açıkça. (Arapça)
 • Açıkça.

sarahatle

 • Açık bir şekilde.

sarahetle

 • Çok açık olarak.

şari' / şârî'

 • Kullarının dünyâ ve âhiret seâdetine (mutluluğuna) kavuşmaları için Peygamberleri aleyhimüsselâm vâsıtasıyla emir ve yasaklarını bildiren Allahü teâlâ. Şâri-i mübîn de denir. Allahü teâlânın emir ve yasaklarını insanlara tebliğ etmesi (ulaştırması) gerektiğinde, kapalı hususları açıklaması bakımında

sarih / sarîh

 • Açık, belirli âşikâr. Sâf ve hâlis olan.
 • Açık.
 • Belli, açık, meydanda olan. Kendisinden kasd edilen mânânın açıkça anlaşıldığı lafız (söz).
 • Açık.

şarih / şârih

 • Şerheden, açıklayan. Bir şeyin mânasını izhâr eden.
 • Şerh eden, bir kitaba açıklama yazan kimse.
 • Şerheden, açıklayan.

sarih / صريح / sarîh / صریح / صَر۪يحْ

 • Açık.
 • Açık, kuşku götürmeyen. (Arapça)
 • Açık.

sarih-i ayat / sarîh-i âyât

 • Âyetlerin mânâlarının açıklığı.

sarihan / sarîhan / صریحا

 • Açıkça.
 • Açık ve belirli olarak. Açıkça. Meydanda ve âşikâr olarak.
 • Açıkça.
 • Açıkça. (Arapça)

şaşaalandırmama / şâşaalandırmama

 • Açıkça yayılmama, gösterişli hale getirmeme.

sebil / sebîl

 • Açık ve büyük yol. Büyük cadde.
 • Allah rızası için su dağıtılan yer.
 • Açık ve büyük yol, büyük cadde, Allah rızası için su dağıtılan yer.

şeffafe / şeffâfe

 • Şeffat, berrak, açık, saydam.

seffah

 • Cömert, eliaçık, civanmerd.
 • Güzel konuşan, hatip.
 • Kan dökücü, gaddar.

seha / sehâ / سخا

 • Cömertlik, el açıklığı.
 • Cömertlik, eliaçıklık. (Arapça)

sehakar / sehâkâr / سخاكار

 • Cömert, eliaçık. (Arapça - Farsça)

sehakarlık / sehâkârlık

 • Cömertlik, eliaçıklık. (Arapça - Farsça - Türkçe)

sehavet / sehâvet / سخاوت

 • Cömertlik, eliaçıklık. (Arapça)

şehrah / şehrâh

 • Cadde, ana yol; şaşırılması mümkün olmayan doğru ve açık yol.

sehv-i sarih

 • Pek açık yanlış.

selaset

 • Edb: Anlatıştaki kolaylık ve rahatlık. Açık, kolay, akıcı ve âhenkli ifade.

selaset-i fıtriye / selâset-i fıtriye

 • Yaratılıştan gelen akıcılık ve açıklık.

selaset-i lisan / selâset-i lisan

 • Dildeki açık, anlaşılır ve akıcı ifade şekli.

selaset-i nazm / selâset-i nazm

 • Kur'ân'ın âyet ve cümlelerinin tertip ve düzenindeki açıklık, ahenk, akıcılık.

selentah

 • Geniş, açık yer.

semahat / semâhat

 • Cömertlik. İyilik severlik. El açıklığı.
 • Cömertlik ve el açıklığı; vermesi lâzım ve vâcib olmayan şeyleri seve seve vermek.

şemme

 • En küçük miktar; bir defacık koklama; Mesnevî-i Nuriye'de yer alan bir bölüm.

şems-i mu'cizbeyan

 • Mu'cizeli açıklamalarıyla varlık âlemini aydınlatan güneş, Kur'ân-ı Kerim.

semt

 • Yön, taraf, cihet.
 • Koz: Açıklık.

senkendaz

 • Eski kalelerde kale dibine sokulan düşmana yukarıdan ağır taşlar vesaire atmak için altı açık cumba gibi çıkmalara verilen addır. Kale kapılarını müdafaa için üst taraflarına da böyle senkendazlar yapılırdı.

ser-efraz

 • Başını yükselten, yukarı kaldıran. (Farsça)
 • Benzerlerinden üstün olan. (Farsça)
 • Baş kaldıran. (Farsça)
 • Başı dik, alnı açık. (Farsça)
 • Haklı ve galib. (Farsça)

serefraz / serefrâz

 • Başı dik alnı açık, haklı ve üstün.

şerh / شَرْحْ

 • Açma, genişletme.
 • Açıklama. Anlaşılanı anlatma. Bir yazı veya konuşmayı kolay anlaşılması için izah etme, tafsil etme.
 • Bir şeyi dilim dilim kesme.
 • Bollaştırma.
 • Bir müşkil ve mübhem makaleyi açıklama, keşif ve izhar etme.
 • Açıklanmış yazı, risale.
 • Yarmak, açmak, açıklamak; bir kitâbın metnini kelime kelime açıklayıp îzâh etmek.
 • Geniş açıklama, izah etme.
 • Açıklama.
 • Açıklama ve tefsir, bir kitabı bütün ayrıntılarıyla anlatma.
 • Açma, yayma, açıklama, açık açık anlatma.
 • Açıklama.

şerh-i ahkam-ı nübüvvet / şerh-i ahkâm-ı nübüvvet

 • Resul-i Ekrem Efendimizin (a.s.m.) getirdiği hükümlerin şerhi, açıklaması.

şerh-i kitab-ı hak

 • Hak ve gerçek olan kitabı, Kur'ân'ı açıklama, izah etme.

şerh-i sadır

 • Gönül açıklığı.

şerh-i sadr

 • Gönül, kalp şerhi, açıklaması.

şerhan

 • (Şerhen) İzah etmek, açıklamak suretiyle. Şerhederek.

sertak

 • Evin üstünde bulunan etrafı açık oda veya daire. (Farsça)

şiddet-i beyan

 • Açıklamanın şiddeti.

şiddet-i zuhur

 • Açık seçik olma ve açığa çıkma derecesinin şiddeti ve kuvveti.

şiftegi / şiftegî

 • Kaçıklık, tutkunluk, meftuniyet. (Farsça)

şıkza'

 • Çok acıkmış tavşancıl.

sıla

 • Gr. sıla cümlesi; Arapça'da "ellezî=öyleki" gibi müphem isimlerle bir önceki cümleye bağlanan ve o cümleyi açıklayıcı olarak gelen cümle.
 • İsimden sonra gelip ismi açıklayan cümle.

sine

 • An. Bir lahzacık.
 • İki ağızlı balta.

sırr-ı hikmeti

 • Hikmetinin sırrı, esprisi; ilmî açıklaması.

sırren ve cehren

 • Gizli ve açık olarak.

süar

 • Ateşin harareti.
 • Çok acıkmak.

şuh

 • Şen ve hareketlerinde serbest olan. (Farsça)
 • Nazlı, işveli. (Farsça)
 • Açık saçık, hayasız. Oynak. (Farsça)

şuh-meşreb

 • Açık meşrebli, şen ve neşeli. (Farsça)

şühre

 • Zahir ve vâzıh olmak. Görünmek. Açık olmak.

şuhudi / şuhudî

 • Açıkça, gözle görür derecede.

suhulet-i beyan / suhûlet-i beyân / سُهُولَتِ بَيَانْ

 • Açıklama kolaylığı.
 • Açıklamada kolaylık.

sukub

 • (Tekili: Sakb ve Sukb) Delmeler veya delinmeler.
 • Bir tarafdan diğer tarafa kadar açık olan delikler.

sümuhat

 • El açıklığı, cömertlik.

şümus-u kur'an / şümus-u kur'ân

 • Kur'ân-ı Kerimin içinde bulunan ve her birisi güneş gibi iman hakikatlerini açıkça gösteren temel özellikleri.

sun'i / sun'î

 • Uydurma, yapmacık.

şüpheli şeyler

 • Helâl ve haram olduğu açıkça bildirilmeyen şeyler; şüpheliler.

şüruh

 • (Tekili: Şerh) Şerhler, açıklamalar.

suver-i müteşabihe

 • Müteşâbih ifadeler; Kur'ân-ı Kerimde mânâsı kapalı olan ve yorumlara açık olan suretler, temsiller.

ta'likat

 • Bir eseri açıklamak üzere kenarına yazılan notlar.

taayyün etmek

 • Belli olmak, açık seçik olmak.

tabakat-ı müfessirin / tabakât-ı müfessirîn

 • Kur'ân-ı kerîmdeki murâd-ı ilâhîyi, yâni kastedilen mânâyı açıklayan tefsîr ilmi ile meşgûl olan İslâm âlimlerinin dereceleri.
 • Tefsîr âlimlerini derecelerine göre sıralayıp, hayatlarını ve eserlerini anlatan kitaplar.

tabib-i müslim-i hazık / tabîb-i müslim-i hâzık

 • Mütehassıs (uzman) ve açıkça günâh işlemeyen müslüman doktor.

tabir / tâbir

 • Açıklama, yorum.

tabir etme

 • Yorumlama, açıklama.

tabiri caizse

 • Açıklanması uygunsa.

tafsil / tafsîl / تفصيل / تَفْص۪يلْ

 • Etraflı olarak bildirmek.
 • Açıklamak, şerh ve beyan etmek. İzah etmek.
 • Uzun uzadıya, etraflıca açıklama.
 • Ayrıntılı açıklama. (Arapça)
 • Açıklama.

tafsil etmek

 • Ayrıntılı olarak açıklamak.

tafsil-i mahiyet / tafsîl-i mahiyet / تَفْص۪يلِ مَاهِيَتْ

 • Öz niteliğinin ayrıntılı açıklaması.
 • Bir şeyin ne olduğunu açıklama.

tafsilat / tafsilât / تفصيلات / tafsîlât / تَفْص۪يلَاتْ

 • (Tekili: Tafsil) Açıklamalar, izahlar.
 • Geniş açıklamalar.
 • Ayrıntılı açıklama. (Arapça)
 • Ayrıntı. (Arapça)
 • Tafsilât vermek: Ayrıntılı açıklamada bulunmak. (Arapça)
 • Açıklamalar.

tafsili / tafsilî / tafsîlî / تَفْص۪يل۪ي

 • Ayrıntılı, geniş açıklamalı.
 • Açıklamalı olarak.

tagame

 • (Çoğulu: Tıgâm) Hor ve zelil kimse.
 • Ufacık kuşlar.

tahkim

 • Hakem tayin etmek. Hâkim nasbeylemek.
 • Kuvvetlendirme. Sağlamlaştırmak, kavileştirmek.
 • Birisini fesattan men'eylemek.
 • Mahkemede hasmın dâvalarının açıkça belli olması için hâkimi değiştirmek.

takrir / takrîr

 • Anlatma, anlatım, bir âlimin kitâbdan okuyarak îzâh ve açıklamalarda bulunması.

talak-ı bain / talâk-ı bâin

 • Boşanmada kullanılan sözleri söyler söylemez evliliği sona erdiren boşama. Zevceye yaklaşmadan önce veya yaklaştıktan sonra beynûneti yâni ayrılığı ifâde eden kinâyî yâni açık olmayan bir söz ile yapılan veya sarîh yâni açık bir söz ile yapılıp da aç ıkça veyâ işâretle üç adedine bağlı bulunan veya

talak-ı ric'i / talâk-ı ric'î

 • Geri dönülebilen talâk. Zevceye yaklaştıktan sonra, sarîh (açık) veya işâretle, üç adedine veya bir ivaza (bedele, karşılığa) bağlı olmaksızın ve beynûnete yâni ayrılığa delâlet eden (gösteren) bir sıfatla sıfatlanmamış ve bir şeye teşbîh edilmemiş (benzetilmemiş), gerek sarîh (açık), gerekse talâk-

talakat

 • Dil açıklığı. Selâset. Düzgün sözlülük.
 • Güler yüzlülük.

tali'

 • Baht açıklığı.

tansis

 • Açıklama, bildirme, tayin etme.

tarik-i cehir / tarîk-i cehir

 • Açık olarak ve yüksek sesle zikir eden tarikat.

tarik-i cehri / tarîk-i cehrî

 • Açık olarak ve yüksek sesle zikir yapan tarikat. (Kadirî gibi)

tarik-i cehriye / tarîk-i cehriye / طَرِيقِ جَهْرِيَه

 • Açık olarak ve yüksek sesle zikir eden tarikat.
 • Allah'ı açıktan zikri esas alan tarikat.

tarz-ı beyan

 • Açıklama tarzı.

tarz-ı ibare

 • Açıklama şekli, ifade tarzı.

tasannu / تصنع

 • Yapmacık.
 • Yapmacık.
 • Yapmacık. (Arapça)

tasannu yapmak

 • Yapmacık harekette bulunmak, birşeyi zorla daha iyi göstermeye çalışmak.

tasannu' / تَصَنُّعْ

 • Yapmacık hareket. Zorla bir şeyi daha iyi göstermeğe çalışmak. Suni hareket.
 • Yapmacık hareket etme.

tasannuat / tasannuât

 • Yapmacık hareketler.
 • Yapmacıklar.

tasannucu

 • Yapmacık olarak hareket eden.

tasannuen / tasannûen

 • Yapmacık olarak.
 • Yapmacık olarak.

tasannuf

 • Yapmacık sınıflandırma.

tasannui / tasannuî

 • Yapmacık.

tasannukar / tasannûkâr

 • Yapmacık.

tasannukarane / tasannukârane / tasannukârâne

 • Yapmacıklı.
 • Yapmacık bir şekilde davranma.

tasannusuz / tasannûsuz

 • Yapmacık hareketten uzak.
 • Yapmacık hareketlerden uzak.

tasniat / tasniât

 • (Tekili: Tasni') Hakiki olmayan yapmacık hareketler.

tasrih / tasrîh / تصریح / تَصْر۪يحْ

 • Açıklama.
 • Belirtmek. Açık açık anlatmak. Zâhir ve ayân kılmak.
 • Açıkça anlatma.
 • Açıkça belirtme. (Arapça)
 • Tasrîh etmek: Açıkça belirtmek. (Arapça)
 • Açıkça ifade etme.

tasrih etme

 • Açıkça ifade etme.

tasrih etmek

 • Açıklamak, açıkça bildirmek.

tasrihat / tasrihât

 • Açık açık anlatmalar.
 • (Tekili: Tasrih) Açık açık anlatmalar. İzah etmeler.
 • Açıkça anlatmalar.

tasrihen / tasrîhen / تصریحا

 • Açıkça belirterek.
 • Açık olarak, açıktan bildirerek.
 • Çok açık bir şekilde.
 • Açıkça bildirerek. (Arapça)

tavazzuh / تَوَضُّحْ

 • Açıklanmak. Aydınlanmak. Kesb-i vuzuh etmek.
 • Ruşenlik ve ayânlık peyda etmek.
 • Açıklığa kavuşma, aydınlanma.
 • Açıklanma, aydınlanma.
 • Açıklığa kavuşma.

tavil-ül ba' / tavil-ül bâ'

 • Uzun kulaçlı. Gücü yeter.
 • Eli açık, vergili, verimli.

tavzih / tavzîh / توضيح / تَوْض۪يحْ

 • Açıklama.
 • Açıklamak, açık olarak bildirmek.
 • Açıklamak, izah etmek.
 • Açıklamak. Açık olarak beyanda bulunmak.
 • Açıklama. (Arapça)
 • Tavzîh etmek: Açıklamak, açıklığa kavuşturmak. (Arapça)
 • İyice açıklama.

tavzihat / tavzîhat / توضيحات

 • Açıklamalar. (Arapça)

te'vil / te'vîl

 • Yorumlamak, açıklamak.
 • Ehl-i sünnet âlimlerinin, Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellemden ve Eshâb-ı kirâmdan bildirdikleri tefsirlere (açıklamalara) bağlı kalarak âyet-i kerîmeleri açıklamak veya bu şekilde yapılan açıklamalar ve îzâhlar.

tebarüz / tebârüz

 • Açıkça ortaya çıkma, görünme.

tebarüz etmek

 • Açık bir şekilde ortaya çıkmak.

tebarüz ettiren

 • Açıkça ortaya çıkaran, gösteren.

tebassur

 • Göz açıklığı, dikkat-i nazar. İleri görüş.

tebeccüs

 • Suyun açıktan akması.

teberrüc

 • Açık saçık olmak.
 • Kadının süslenip yabancılar içinde gezmesi. (Câhiliyet devrinde olduğu gibi)

tebyin / tebyîn

 • Belirtme. Açıkça anlatma.
 • İsbat etme.
 • Açıkça anlatma, gösterme, meydana çıkarılma.
 • Tebyîn etmek: Açıklığa kavuşturmak.

tecahür

 • Aşikâre olmak, açık ve belli olmak.

tecliye

 • (Cilâ. dan) Cilâlama, cilâ verme.
 • Aşikâre etmek, açıklamak.
 • Ruşen etmek, parlatmak.

tecrid

 • Açıkta bırakmak.
 • Yalnız başına bırakmak. Tek başına hapsetmek.
 • Dünya alâkalarını kalpten çıkarıp Allah'a (C.C.) yönelmek.
 • Edb: Bir şairin kendini mücerred bir şahıs, yâni ayrı bir adam farzederek ona hitabetmesi.
 • Soyma, soyulma.

tecvi'

 • (Cu. dan) Acıktırma.

tefris

 • Acıktırmak.

tefsir / tefsîr / تفسير / تَفْس۪يرْ

 • Mestur, gizli bir şeyi aşikâr etmek. Mânâyı izhâr etmek.
 • Anladığını anlatmak. Bildiği kadar açıklamak.
 • Kur'ân-ı Kerim'in mânâsını anlatan kitab.
 • Ehl-i Hadis ıstılahında Tefsire dâir hadis-i şeriflere Tefsir denilir.
 • Yorum, açıklama, âyetlerin izahı.
 • Örtülü bir şeyi açmak, yorumlamak.
 • Kur'ân-ı Kerim'in anlamını açıklayan bilim.
 • Yorumlama; Kur'ân-ı Kerimi mânâ bakımından açıklayan, yorumlayan kitap.
 • Açıklama.
 • Manayı açıklama.

tefsir eden

 • Açıklayan, yorumlayan.

tefsir etmek

 • Açıklamak, yorumlamak.

tefsir-i hakaik-i kur'aniye / tefsir-i hakaik-i kur'âniye

 • Kur'ân'daki hakikatlerin tefsiri, açıklaması.

tefsir-i kur'an / tefsir-i kur'ân

 • Kur'ân tefsiri; Kur'ân-ı Kerimi mânâ bakımından açıklayan, yorumlayan kitap.

tefsir-i vazıh / tefsir-i vâzıh

 • Açık tefsir.

tefsirat

 • Tefsirler; açıklamalar, yorumlamalar.

tehellül

 • Sevinme, açık yüzlü olma. Yüzü gülme. Beşâretten yüzdeki parlama eseri.

tekellüf

 • Kendi isteğiyle külfete girmek, bir zorluğa katlanmak.
 • Gösterişe kapılmak. Özenmek.
 • Yapmacık hâl ve hareket. Zoraki hareket.
 • Kendi isteği ile bir zorluğa katlanmak.
 • Gösterişe kapılmak. Özenmek. Yapmacık hâl ve hareket. Zoraki hareket.

tekmil-i izah

 • Tamamlama, mükemmel açıklama.

telhif

 • (Çoğulu: Telhifât) Acınma, acıklanma.

telmih / telmîh

 • (Çoğulu: Telmihât) Lâyıkiyle ve kâmilen keşfedip nazara arzetmek.
 • Bir şeyi açıkça söylemeyip başka bir mâna ifade için söz arasında mânalı söylemek. İmâ ile söz arasında başka bir mânayı ifade etmek.
 • Edb: İbârede bahsi geçmeyen bir kıssaya, fıkraya, ata sözüne veya meşhur bir
 • Bir şeyi açıkca söylemeyip ibarede bahsi geçmeyen bir kıssaya, bir fıkraya, bir ata sözüne veya meşhur bir şiire, bir söze işaret etmek. Kapalı söylemek.

telvih

 • Açıklamak.
 • Zâhir ve aşikâre kılmak.
 • Susuzluktan insanın çehresi bozulmak.
 • Bir şeyi ateşle kızdırmak. Güneş veya ateşin sıcaklığı bir nesnenin rengini değiştirmek.
 • Posa hâline getirmek.
 • Kocamak. Saç ağarması.
 • Almak.
 • İşaret etmek.
 • Açıklama, kinayeli söyleyiş.

telvihen

 • Açıklayarak.

telvihi / telvihî

 • Açıklamalı.

tensik

 • Açıklama.

tenvih

 • Sulandırma.
 • Yaldızlama.
 • Haksız bir şeyi yapmacık şeylerle süsleyip haklı gösterme.
 • Başka bir madeni, altın veya gümüş suyuna daldırma.
 • Bir kimsenin nâmını, şânını yükseltme.

tenzihen mekruh / tenzîhen mekrûh

 • Yasak olmasına kuvvetli, açık bir delil, senet bulunmayıp, yapılması iyi olmayan şeyler.

tercüman-ı beliğ

 • Çevirileri açık seçik ve muhatabın hâline uygun tercüman.

tereşşuhat-ı kitab-ı mübin / tereşşuhat-ı kitab-ı mübîn

 • Herşeyi açıkça beyan eden Kur'ân'dan sızan feyizler, mânâlar.

tereyy

 • Açık olmak.

tertil / tertîl

 • Kur'ân-ı kerîmi tecvîdle yâni usûl ve kâidelerine uyarak, açık açık, tâne tâne, harfleri ve kelimeleri birbirinden ayırarak okuma.

tesettürsüzlük

 • Açık saçıklık.

teşri'

 • Yolu açık ve vâzıh kılma.
 • Şeriata isnad ve nisbet eylemek.
 • Kanun vaz' ve tenfiz eylemek.
 • Peygamberimizin (A.S.M.) şeriata dair emretmesi.
 • Havuza su getirmek.

teşrih / teşrîh / تشریح

 • Şerh etme, açıklama.
 • Bir kitap veya ibareyi anlaşılır şekilde açıklamak, tafsilât vermek. İnceden inceye didikleyip araştırmak.
 • Tıb: Bir cesedi kesip parçalara ayırarak incelemek.
 • Açma, açıklama.
 • Açma. (Arapça)
 • Açılama, şerh etme. (Arapça)
 • Otopsi. (Arapça)
 • Anatomi. (Arapça)
 • Teşrîh etmek: Açılamak, açıklamalı olarak söylemek veya yazmak. (Arapça)

teşrih etme

 • Açıklama.

teşrihat

 • Şerhler, açıklamalar.
 • Açıklamak, tafsilât vermek, inceden inceye araştırmak.
 • Açıklamalar.

teşrihat-ı hikemiye

 • Hikmet ve felsefe nazarıyla yapılan araştırma, açıklama.

teyakkuz

 • Uyanık olma.
 • Uykudan kalkma.
 • Göz açıklığı.

tibyan / tibyân

 • Açık ifade ile beyan etme. Açıklama.
 • Meşhur bir Kur'ân tefsirinin adı.
 • Beyan etme, açıklama.
 • Açıklama, anlatma.

tıkde

 • Asmacık adı verilen ufacık taneler.

tuluk

 • (Tuluka) Açık yüzlü ve hâli iyi olmak.
 • Cömert olmak.

turuk-u cehriye

 • Zikirlerini açıktan ve sesli olarak yapan tarikatlar, Kàdirîlik gibi.

ulema-i zahir ve batın / ulema-i zâhir ve bâtın

 • Dinin hem açık hükümlerini hemde sırlarını ve mânâlarını bilen büyük âlimler.

ulema-yı batın / ulema-yı bâtın

 • Şeriatın zâhirinden ve açık hükümlerinden daha çok, mânâ ve esrârını bilen âlimler.

üryan

 • Çıplak, açık, net.

urz

 • Mania, engel. Açıktan hedef gibi bir şeye mâruz olup duran.
 • Hâcet, ihtiyaç.
 • Taraf, nâhiye, cânip.
 • Vasat, orta.

uşeyya

 • (Eşyâ. dan) Küçük şeyler, eşyacıklar.

üslub-u beyan / üslûb-u beyan

 • Açıklama tarzı.

vacib / vâcib

 • Kur'ân-ı kerîmde açık olmayarak bildirilmiş veya bir sahâbînin açıkça bildirmesi ile anlaşılmış olan emirler. Şâfiîlere göre vâcib denince farz anlaşılır.

vahy-i sarihi / vahy-i sarihî

 • Kur'ân-ı Kerim ve bazı kudsî hadisler gibi ap açık şekilde Cenâb-ı Hak tarafından gelen vahiy.

vakahat

 • Arsızlık. Utanmazlık. Katı yüzlülük. Açıklık ve saçıklık.
 • Pek sağlam ve metin.

vakas

 • Boynun kısa olması. Ateşe attıkları ufacık değnekler.
 • İki nisap zekâtın arasındaki zekâtı olmayan hayvanlar.

vazahat

 • Açıklık, vâzıhlık.

vazıh / vâzıh

 • Açık, belli.
 • Açık, ayan, âşikâr. Besbelli. Kapalı olmayan.
 • Edb: Vuzuhlu söz. Bir okunuşta mânâsı anlaşılacak ifâde.
 • Açık, âşikar.

vazih / vazîh

 • (Vuzuh. dan) Meydanda, apaçık.

vazıh / vâzıh / واضح / وَاضِحْ

 • Açık, net. (Arapça)
 • Açık.

vazıhan / vâzıhan / واضحا

 • Açık açık.
 • Açıkça, âşikâr bir şekilde.
 • Açık olarak. Açıkça. Açık açık. Aşikâr surette.
 • Açıkça, açık olarak. (Arapça)

vazıhat / vâzıhât

 • (Tekili: Vâzıh) Açık ve meydanda olan şeyler.

vazzah

 • Meydanda, çok açık, belli.

vecenat

 • (Tekili: Vecne) Elmacıklar, yanaktaki yumrucuklar.

vech-i meşruh

 • Şerh edilen, açıklanan tarzda.

vecne

 • (Çoğulu: Vecenât) Elmacık, yanaktaki yumrucuk.

verka'

 • (Çoğulu: Verâki') Yabâni güvercin.
 • Açık boz renk.

vuzuh / vuzûh / وضوح / وُضُوحْ

 • Açıklık. Açık ve anlaşılır şekilde olmak. Netlik.
 • Aydınlık.
 • Edb: İfadede açıklık.
 • Açıklık.
 • Açıklık.
 • Açıklık, netlik.
 • Açıklık. (Arapça)
 • Açıklık.

vuzūh / وُضُوحْ

 • Açıklık.

vuzuh-u delalet / vuzuh-u delâlet

 • Çok açık bir şekilde delil olma.

vuzuh-u delil

 • Delilin açıklığı.

vuzuh-u etemm

 • Tam bir açıklık, berraklık.

vuzuh-u ifade

 • İfadedeki açıklık.

vuzuh-u ifham / vuzuh-u ifhâm

 • Anlatım açıklığı.

yed-i beyza-i mu'cizü'l-beyanıyla

 • Hz. Mûsâ'nın (a.s.) beyaz eline benzeyen mu'cizeli açıklamasıyla.

zabazıb

 • Devenin çok acıktığında karnının ötmesi.

zahir / zâhir / ظاهر / ظَاهِرْ

 • (Zuhur. dan) Görünen, âşikâr olan. Açık, belli, meydanda olan.
 • Görünüşe göre.
 • Şüphesiz.
 • Suret. Dış yüz. Görünüş.
 • Anlaşılan.
 • Meğer. Galiba. Zannederim. Elbette.
 • Açık, belli, görünür, meydanda olan.
 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Varlığında şek ve şübhe olmayan, her eserinde varlığına deliller, işâretler bulunan yüce Allah.
 • Açık, görünen, dış görünüş, insanın dış görünüşü.
 • Fıkıh usûlü ilminde; sevk edilmediği, kendisi için buyrulmadığı mânâ, açı
 • Açık, âşikar.
 • Ortaya çıkan, görünen, zuhur eden. (Arapça)
 • Belli, açık, aşikâr. (Arapça)
 • Sanırım (Arapça)
 • Görünüş, dış yüz. (Arapça)
 • Zâhir olmak: Ortaya çıkmak, görünmek, zuhur etmek. (Arapça)
 • Açık, görünür olan.

zahir mana / zâhir mânâ

 • Lafızdan (sözden) anlaşılan, açık, görünen mânâ.

zahir ulema

 • Dinin sırlarından, gizli mânâlarından çok, açık hükümlerini bilen âlimler.

zahir ve batın hocası / zahir ve bâtın hocası

 • Dinin hem açık hükümlerini hem de sırlarını ve mânâlarını bilen büyük âlim.

zahir-i hadis / zâhir-i hadîs

 • Hadîsin yalnızca görünen, açık mânâsı.

zahir-i mirac / zâhir-i mirac

 • Miracın açık ve aşikâr yönleri.

zahirane / zahirâne

 • Açıkça.

zanni delil / zannî delil

 • Mânâsı açık anlaşılmayan âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîfler ile bir sahâbî tarafından bildirilen mânâsı açık hadîs-i şerîf.

zaruriyat / zaruriyât

 • Dince yapılması zorunlu olan ve hükmü açıkça belirtilen işler.

zaruriyat-ı dini / zaruriyât-ı dinî

 • Dince yapılması zorunlu olan ve hükmü açıkça belirtilen emirler.

zaviye

 • Köşe.
 • Küçük tekke.
 • İki çizginin birleşmesi ile hasıl olan köşe, şekil.
 • Mat: Birbiriyle kesişen iki satıh veya iki çizginin birleştiği yerde meydana gelen açıklık. Açı. Açı ölçü birimi 360 eşit parçaya bölündüğü takdirde "derece", 400 eşit parçaya bölündüğü takdirde "g

zeberced

 • Zümrütten daha açık renkte bir süs taşı.

zerre

 • (Çoğulu: Zerrat) Pek ufak parça.
 • Atom.
 • Çok küçük karınca.
 • Güneş ışığında görünen ufacık tozlar.
 • Küçük boylu adam.

zevahir-i ehadis / zevâhir-i ehâdis

 • Hadislerin görünen zahirî, açık mânâları.

zımn

 • İç taraf.
 • Maksad, gaye.
 • Açıktan söylenmeyip dolayısıyle anlatılan.

zımnen

 • Açıktan olmayarak, dolayısıyla, ima yolu ile. İçinden olarak.

zımnında

 • Açıkça olmayıp, dolayısıyla üstü kapalı olarak içinde var olan.

zıvana

 • İki ucu açık küçük boru. (Farsça)
 • Birbirine geçen şeylere açılan boru şeklinde delik. (Farsça)